Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Medlem FRP Linda Haugland Jondahl Medlem A Solbjørg Helen Krossli Marjala Medlem R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Medlem FRP Linda Haugland Jondahl Medlem A Solbjørg Helen Krossli Marjala Medlem R"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval: Utval for opplæring og helse Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Emil Lennart Pålikoff Gadolin Leiar A Alexander Fosse Andersen Nestleiar SP Tor Andre Ljosland Medlem KrF Øivind Strømmen Medlem MDG Kine Bratli Dale Medlem A Elizabeth Toft Erichsen Medlem V Torgeir Toppe Medlem A Ragnhild Fagerbakke Medlem H John Helge Gullaksen Medlem H Dan S. Femoen Medlem H Rosalind Fosse Medlem Frp Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Medlem FRP Linda Haugland Jondahl Medlem A Solbjørg Helen Krossli Marjala Medlem R Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Svein Otto Jacobsen Roald Stenseide Frp Mette Marei Træland Linda H. Jondahl A Arild Borgen Solbjørg H. K. Marjala R Merknader: Det var 14 utvalsmedlemmer tilstades. Frå administrasjonen møtte: Namn Svein Heggheim Arne Åsan Birthe Andersen Haugen Linda Farestveit Torbjørn Mjelstad Sigrid Isdal Mari-Kristine Morberg Merethe Helland Nordnæs Stilling Fylkesdirektør opplæring Fylkestannlege Seksjonsleiar fellestenester, opplæringsavdelinga Seksjonsleiar skule, opplæringsavdelinga Seksjonsleiar fagopplæring, opplæringsavdelinga Elev- og lærlingeombod i Hordaland Mobbeombod i Hordaland Utvalssekretær, fylkessekretariatet 1

2 Sakliste Utvalssaknr PS 90/18 PS 91/18 PS 92/18 Innhald Godkjenning møteinnkalling og saksliste Godkjenning møteprotokoll forrige møte Referatsaker (meldingar) Arkivsaknr RS 58/18 Spørsmål vedkommande spesialundervisning friskular 2018/13063 RS 59/18 RS 60/18 Hybelbuarar i Hordaland og bruk av eingongsbestikk o.l. i skulekantiner Omgjering av psykologstillingane i psykologteamet i Hordaland til faste stillingar 2018/ /15146 RS 61/18 Rapport frå elev- og lærlingombodet vår /10200 RS 62/18 Løypemelding frå mobbeombodet vår /10915 PS 93/18 Ymse PS 94/18 Årsbudsjett 2019 / økonomiplan /11459 PS 95/18 Kvalitetsmelding skuleåret 2017/ /15114 PS 96/18 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune 2018/12797 PS 97/18 Ny selskapsavtale Vigo IKS 2015/7154 U.Off. PS 90/18 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Vedtak Møteinnkallinga og sakslista vart godkjent utan merknader. PS 91/18 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Vedtak Møteprotokoll frå møte den vart godkjent utan merknader. PS 92/18 Referatsaker (meldingar) Referatsakene RS vart refererte. 2

3 PS 93/18 Ymse Emil Gadolin (A) sette fram slikt forslag: «Utval for opplæring og helse ber om at fylkesrådmannen kjem tilbake til utval for opplæring og helse med ei redegjering for oppfølging av tilrådingane til elev- og lærlingeombodet og mobbeombodet i rapportane for vår 2028.» Gadolin sitt forslag vart samrøystes vedteke. Emil Gadolin (A) sette fram slikt forslag: «Møteplanen for 2019 må endrast på grunn av kollisjon med prosjektsamling i arbeidet med samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane (DPO 1). I februar vert møtet i OPHE berre ein dag, tysdag 5. februar. I staden for møtedagen 6. februar vert det eit todagarsmøte i november i samband med dialogsamling knytt til kvalitetsmeldinga. Framlegg til møtedagar i november 2019 er då 12. og 13. og dessutan 26. (uendra).» Gadolin sitt forslag vart samrøystes vedteke. PS 94/18 Årsbudsjett 2019 / økonomiplan a) Investeringsbudsjettet for 2019 vert vedteke med slike rammer: kr Bruk av lånemidlar Tilskot og refusjonar m.m Salsinntekter Bruk av avsetjingar Midlar frå driftsbudsjettet SUM INNTEKTER Disponert slik: Bybaneutbygging Fylkesvegar Kollektivtiltak Kultur Tannhelse Opplæring Fellesfunksjonar SUM INVESTERINGSUTGIFTER Eigenkapitalinnskot KLP SAMLA FINANSIERINGSBEHOV

4 b) Driftsbudsjettet for 2019 vert vedteke med følgjande rammer: Frie inntekter (skatt, rammetilskot) Finansutgifter netto Avsetjingar Til finansiering av utg. i investeringsbud TIL FORDELING DRIFT Fordelt slik: Politiske organ, kontrollorg. og fylkesrådm. netto Økonomi- og organisasjonsavd. netto Eigedom netto Regional utvikling netto Samferdsel netto Kultur og idrett netto Tannhelse netto Opplæring netto Fellesfunksjonar netto FORDELT PÅ SEKTORANE netto Tilleggsløyvingskonto Lønsavsetjing TIL SEINARE FORDELING Låneopptak Fylkestinget godkjenner låneopptak på 1 176,874 mill. kr. 3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp Gruppestønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant i gruppa kr Frikjøp pr. representant kr Kollektivtakstane Kollektivtakstane vert auka med i gjennomsnitt 2,7 %, slik det går fram av budsjettheftet s Tannhelse Takstane for betalande pasientar vert auka med 4,5 % frå Økonomiplanen for Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan. Emil Gadolin (A) sette fram slikt forslag: «Nytt vedtak: Utvalg for opplæring og helse tek saka til orientering.» 4

5 Arild Borgen (R) sette fram slikt forslag: «Nytt vedtak: Utval for opplæring og helse tek fylkesrådmannens forslag til budsjett til orientering, men stillar seg negativ til nye kutt i opplæringssektoren.» Dan S. Femoen (H) sette fram følgjande bestilling: «Ber om eit notat ad erfaringar med prosjektet om skulehelsetenesta i samarbeid med Bergen Kommune som ikkje vurderast vidareført i fylkesrådmannens budsjett for Det vert anmoda om at notatet vert lagt fram i forkant av møtet i fylkesutvalet.» Gadolin sitt forslag fekk 13 røster (A, H, V, Frp, Sp, Krf og MDG) og vart vedteke som innstilling til fylkesutvalet. Borgen sitt forslag fekk 1 røyst (R) og fall. Femoen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Utvalg for opplæring og helse tek saka til orientering. PS 95/18 Kvalitetsmelding skuleåret 2017/2018 Fylkestinget tek Kvalitetsmelding vidaregåande opplæring 2017/18 til orientering. Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda Roger Pilskog sette fram slikt forslag på vegne av LO: «Yrkesopplæringsnemnda seier seg nøgd med at overgang frå Vg2 skule til læreplass gjeng fram i meldinga. Yrkesopplæringsnemnda vonar at slik informasjon no vert nytta til å dimensjonera det vidaregåande tilbodet meir rett» Pilskog sitt forslag vart samrøystes vedteke. Tilråding frå Yrkesopplæringsnmenda Yrkesopplæringsnemnda seier seg nøgd med at overgang frå Vg2 skule til læreplass gjeng fram i meldinga. Yrkesopplæringsnemnda vonar at slik informasjon no vert nytta til å dimensjonera det vidaregåande tilbodet meir rett» Rosalind Fosse (FrP) sette fram slikt forslag: «Tilleggspunkt: OPHU er bekymret over den høye andelen av voksne som mobber i HFK sine skoler på enkelte fagområder. 5

6 Vil peke på endringene i opplæringsloven kap 9A som er at det er lovfestet krav om at skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing, etc. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. Da er det viktig med tydelige voksne i skolen. Ber rådmannen om ei orientering i kommande utvalsmøte om hvilke tiltak som er satt i gang og hvordan slike saker blir håndtert.» Alexander Fosse Andersen (SP) sette fram slikt forslag: «Mange ungdomar frå Etne går på vidaregåande skule i Rogaland, framfor alt Ølen Vgs. Utval for opplæring og helse ynskjer å få framlagt notat om «kvalitetsmelding» for Ølen Vgs., evt. andre vidaregåande skular i Rogaland med mange elevar frå Hordaland.» Fylkesrådmannen sitt forslag med Fosse og Fosse Andersen sine tillegg vart samrøystes vedteke. Fylkestinget tek Kvalitetsmelding vidaregåande opplæring 2017/18 til orientering. OPHU er bekymret over den høye andelen av voksne som mobber i HFK sine skoler på enkelte fagområder. Vil peke på endringene i opplæringsloven kap 9A som er at det er lovfestet krav om at skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing, etc. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. Da er det viktig med tydelige voksne i skolen. Ber rådmannen om ei orientering i kommande utvalsmøte om hvilke tiltak som er satt i gang og hvordan slike saker blir håndtert.» Mange ungdomar frå Etne går på vidaregåande skule i Rogaland, framfor alt Ølen Vgs. Utval for opplæring og helse ynskjer å få framlagt notat om «kvalitetsmelding» for Ølen Vgs., evt. andre vidaregåande skular i Rogaland med mange elevar frå Hordaland PS 96/18 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Fylkestinget tek fylkesrådmannen si orientering til vitande, og sluttar seg til det vidare arbeidet. Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet. Fylkestinget tek fylkesrådmannen si orientering til vitande, og sluttar seg til det vidare arbeidet. PS 97/18 Ny selskapsavtale Vigo IKS Fylkestinget vedtek framlegg til ny selskapsavtale for Vigo IKS. Dan S. Femoen (H) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han er varamedlem til Vigo IKS, representantskapet. Han har møtt til møter. Dan S. Femoem gjekk frå under vurderinga av spørsmålet 6

7 om han var inhabil. Utval for opplæring og helse vedtok samrøystes at Dan S. Femoen var inhabil Jfr. Forvaltningslova 6 1. ledd bokstav e. Det var 13 representantar tilstades. Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet. Fylkestinget vedtek framlegg til ny selskapsavtale for Vigo IKS. 7