Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, mars 2004

2 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 26. og lørdag 27. mars Sted: Quality Hotel Hunderfossen Delegater: - Foreninger med inntil 200 medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 200 eller flere medlemmer: 3 representanter. (Som grunnlag for medlemstall gjelder betalte medlemskap pr , jfr. vedlagte liste.) Dagsorden: Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Årsberetning Sak 3 Regnskap Sak 4 Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Sak 5 Andre saker styret har oppført Sak 6 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Sak 7 Fylkeslagskontingenten Sak 8 Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 27. februar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen. ( Vedtektenes 5) Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteens medlemmer i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 10. mars. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: leder Harald Bergseng, Ringelia, 2860 Hov ( ) medlem Eva Husås, rute 532, 2880 Nord-Torpa ( ) medlem Ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer ( ).

3 3 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpig, tidsskjema: fredag Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær lørdag Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj Årsmøte fortsetter og avsluttes Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på arrangementet bes fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 1. mars. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Henstillingen om påmelding gjelder også fylkeslagets tillitsvalgte. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: for deltakere med overnatting i enkeltrom kr 750 for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr 600 for deltakere som ikke overnatter på motellet kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sende de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgiften i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Med vennlig hilsen Håkon Rudland /s/ fylkeslagsleder Kristen Rustad Vedlegg: - oversikt over betalte medlemskap i foreningene pr valgliste

4 4 - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte - påmeldingsskjema NJFF-Oppland s årsmøte 2004 Quality Hotel Hunderfossen Fredag 26. og lørdag 27. mars 2004 Program Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Årsmøte Middag og sosialt samvær Lørdag Frokost NJFF s innlegg/orientering om aktuelle saker v/knut Erik Risvik, organisasjonssjef NJFF Aktuelle saker fra fylkeslaget Kaffepause Årsmøtet fortsetter Lunsj Årsmøtet fortsetter og avsluttes

5 5 INNHOLD SAK Innkalling 2 Program 4 Innholdsfortegnelse 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 7 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Fylkesinstruktørene Samarbeid og representasjon Informasjon Kurs og studievirksomhet Deltakelse på kurs, møter og arrangementer Konkurranseaktiviteter Prosjekter og andre aktiviteter/saker Økonomi 25 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Noter til regnskap og balanse Balanse Revisjon 29 4 INNKOMNE FORSLAG Vågå JFF: Ulveforvaltningen 31 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP 32 6 VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT FOR Virksomhetsplan Budsjett FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VALG 37

6 6 Sak 1 - Konstituering 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 29. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 12. mars Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2003 Sak 3 Regnskap for 2003 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene 4.1 Vågå JFF: Ulveforvaltningen Sak 5 Andre saker styret har ført opp Sak 6 Virksomhetsplan og budsjett for 2004 Sak 7 Fylkeslagskontingenten for 2005 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever allikevel 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak.

7 7 Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

8 8 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbund s (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, til sammen 40 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket, med unntak for Vang og Skjåk MEDLEMSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2003 Medlemskategori Forbunds-an del Fylkeslags-a ndel * hovedmedlem med tidsskrift kr 325,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 160,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 245,- kr 30,- * familemedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 30,- * direktemedlemskap med tidsskrift kr 520,- kr 0,- Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel. Fylkeslagsandelen fastsettes av årsmøtet. Foreningene fastsetter sjøl sin kontingentandel, og denne utgjør et noe varierende beløp i de ulike foreningene. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor og eventuelle utsendinger, og behandler eventuelle innkomne forslag. NJFF-Oppland s 5. årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Hunderfossen, 28. og 29. mars I tillegg til behandling av vanlige årsmøtesaker, behandlet årsmøtet forslag vedrørende rovviltpolitikk, salg av statsallmenning, obligatoriske treningsskudd for haglejegere og forbundets landsmøteperiode.

9 Årsmøtet fattet vedtak om å fremme forslag til NJFF landsmøte 2003, vedrørende ulveforvaltningen, obligatoriske treningsskudd og landsmøteperioden STYRET Styret velges av årsmøtet, og består av 7 personer. Arbeidet i styret er underlagt NJFF s vedtekter, handlingsprogram, arbeidsprogram og virksomhetsplan, og fylkeslagets vedtekter og virksomhetsplan. Medlemmene velges for to år, varamedlemmer velges for ett år. Disse velges slik at mest mulig nær halvparten av medlemmene kommer til valg hvert år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2002 Valgår Valgperiode Leder Håkon Rudland Sør-Fron JFF år Nestleder Aage Kjonerud Øystre Slidre JFF år Styremedlem Vidar Marthinsen Lunner JFF år Økonomiansvarlig Marit Kavli Berg Nord-Aurdal JFF år Styremedlem A Brynjar Berge Dovre JFF år Studieleder Karsten Landgraff Biri JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Varamedlem Stig Åge Teigen Lom JFF år Varamedlem Alice Borolien Ringebu & Fåvang JFF år Det er avholdt 10 styremøter i løpet av året; på Lillehammer 30.01, 13.03, 23.04, 15.05, og 09.09, 18.12, på Hunderfossen og 29.03, og på Tretten Styret har i året behandlet 73 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøte. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Harald Bergseng (leder), Eva Husås og Ola Stubrud REVISJON 9 Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for å revidere fylkeslagets regnskap, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Kåre Lilleeng, Maarten Bech og varamedlem Tore Semb FORENINGENE Fylkeslaget besto i 2003 av 40 lokalforeninger. Dette er samme antall som foregående år. Vi har allikevel hatt endringer. Torpa Jaktskyteklubb ble opptatt som ny forening, mens Begnadalen JFF ble slettet pr 31. desember Etterfølgende tabell (tab. 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og adresser. Tabellen viser også endringene i lokalforeningenes medlemsmasse fra til Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for De prosentvise endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 24 (16 i 2001) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling, blant disse har Lillehammer JF (62,3 %), Fron JFF (13,2 %) og Totenviken JFF (12,6 %) hatt den største prosentvise økningen. 8 (16 i 2001) foreninger har fått et redusert medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Gjøvik & Toten SFK (12,9 %), Kvam JFF (9,1 %) og Ringebu & Fåvang JFF (7,9 %). Fem foreninger har det samme medlemstallet som forrige år.

10 10 Tab. 3 Oversikt over lokalforeningene, medlemstall og foreningsadresser Foreningene Medlemsmassen Adresser Nr. Navn Medlemmer %-vis endring pr i året Bagn og Reinli JFF 68-5,6 12,5-5,9 Postboks 92, 2929 Bagn 221 Biri JFF 247-1,6 8,2 19,0 Postboks 37, 2832 Biri 222 Brandbu JFF 158-0,6 12,0-2,1 Postboks 67, 2712 Brandbu 224 Dovre JFF 62 24,0 v/robert Kaas, 2662 Dovre 225 Etnedal JFF 40-9,1-2,2 15,4 v/geir Stubbene, 2890 Etnedal 226 Fron JFF 92 7,0 13,2-9,5 v/tor Larsen, Steinhaugen 2, 2640 Vinstra 227 Gausdal JFF 305 7,0 5,6 1,9 v/jon Birger Skansen, Kanadav. 23, 2651 Ø Gausdal 228 Gjøvik JSSL 85 4,9 3,8 0,0 v/ola Røhne, R Nordraaksgt 7, 2819 Gjøvik 263 Gjøvik og Toten SFK 84 3,7-12,9 1,1 Skumsjøvegen 578, 2827 Hunndalen 229 Gjøvik og Vardal JF 62-1,6 12,5 21,7 v/leif Sletten, Toline Bryhns v 23,2821 Gjøvik 260 Gran JFF 159-3,6 1,9-4,7 v/magne Lien, Risbakkvegen, 2770 Jaren 261 Hedalen JFF 83 2,5 8,0-5,1 v/marit Aaslie Brenden, 3528 Hedalen 253 Heidal JFF 99-1,0-2,9 2,0 v/jon Reidar Stormyrengen, 2676 Heidal 230 Jevnaker JFF ,9-6,7-4,3 Postboks 191, 3521 Jevnaker 244 JFF Toten Alm., lodd ,2 0,0 0,0 v/ingar Nettum, rute 513, 2848 Skreia 257 Kvam JFF 20 0,0-9,1-8,3 v/magne Haugen, Florinveien 14, 2642 Kvam 231 Lesja JFF 63 10,5 0,0 5,6 v/jan Magne Bøe, 2668 Lesjaverk 232 Lillehammer Jegerklubb ,4 62,3 35,6 v/tor H Johansen, A Lundebysv. 2, 2614 Lilleh. 233 Lillehammer og Omegns JFF 380 5,6 7,1 2,8 v/oddgeir Andersen, Vargstadvn. 43, 2615 Lhm. 234 Lillehammer SFF 163 0,6 0,6-5,3 Postboks 308, 2602 Lillehammer 258 Lom JFF 55-9,8 9,0-19,3 v/stig Åge Teigen, 2686 Lom 236 Lunner JFF ,1 1,7 2,3 Postboks 1, 2713 Roa 237 Nord-Aurdal JFF 224 6,2-1,4 0,0 Postboks 89, 2901 Fagernes 238 Nordre Land JFF 170-8,1-1,6-2,6 v/roger Åsheim, Vest-Torpa, 2870 Dokka 239 Ringebu og Fåvang JFF 114-1,7-7,9 7,7 v/alice Boroline, 2634 Fåvang 240 Sel JFF 59 v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta 264 Snertingdal JFF ,7 8,7 7,2 Postboks 20, 2838 Snertingdal 242 Søndre Land JFF 98 6,5 5,7-2,2 v/jan Arne Sandsengen, 2864 Fall 259 Sør-Fron JFF 78 18,2 4,8 14,5 v/jan Tagestad, 2647 Sør-Fron 256 Tingelstad JFF 123-6,1 2,3 4,9 Postboks 109, 2712 Brandbu 879 Torpa Jaktskyteklubb 26 v/geir Stormyrengen, 2881 Aust-Torpa 243 Toten JFF, lodd ,4 1,6-4,7 v/erik Olstad, 2847 Kolbu 245 Totenviken JFF, lodd ,0 12,6 6,1 v/jan Svensen, Frang gård, 2848 Skreia 247 Vestre Slidre JFL 96-2,0 0,0-8,4 v/svein Erik Ski, 2966 Slidre 246 Vestre Toten JFF 209-1,4 2,3-4,0 Postboks 260, 2831 Raufoss 262 Veståsen JFF 51 6,3 4,0 0,0 v/ole Kristian Sørlie, 3522 Bjoneroa 248 Vågå JFF 90 v/leif Einar Olsen, 2680 Vågå 250 Østre Toten JFF, lodd ,8 0,0 3,3 v/per Erik Halvorsrud, Rute 511, 2848 Skreia 251 Øyer-Tretten JFF ,3 5,5-4,3 v/ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer 252 Øystre Slidre JFF ,1 0,7 0,0 v/aage Kjonerud, 2940 Heggenes Tilsluttet foreningene ,8 4,3 0,7 Direktemedlemmer ,9 8,8-6,2 Sum medlemmer/endring ,3 4,5 0, MEDLEMMER

11 11 Forbundet hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en meget pen økning fra 2002 (4.927 medlemmer) på 6,3 % (311 medlemmer). Det har aldri vært et så høyt medlemstall i vårt fylke tidligere. Medlemsutviklingen i Oppland i perioden er vist grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Fig. 2 viser at kvinnene i 2003 utgjorde 6,3 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år i 2003 år var 12,6 %. Begge andeler har vist en svak økning de siste årene. Ungdomsandelen er allikevel lavere i dag en den var fram til omkring Til sammenlikning er kvinneandelen i NJFF på landsbasis 7,3 %, og ungdomsandelen 11,9 %. Fig. 2 Andelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinneandel i medlemsmassen (%) Ungdomsandel i medlemsmassen (%) ,5 93,7 Kvinner Menn ,1 87,4 Under 26 år 26 eller eldre ,5 6,3 50 8,9 12, NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket er ny medlemsrekord. Økningen siste år utgjør 2,2 %. De 19 fylkeslagene samler fra (Aust-Agder) til (Akershus) medlemmer. Etter medlemstall er Oppland det 8. største av fylkeslagene ADMINISTRASJON Kristen Rustad ble ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF. Tor Taraldsrud har vært ansatt i et engasjement som prosjektmedarbeider med ansvar for vårt skoleprosjekt. Engasjementet utgjør en 40 % stilling, og startet 1. mars 2003.

12 Fylkeslaget leier kontor i Statskog s lokaler (Norges Bank) ved Stortorget på Lillehammer Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Utvalgene er opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Aage Kjonerud (leder) og Brynjar Berge. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktivitet og fylkeslagets øvrige oppgaver vedr. rifle- og hagleskyting. Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Truls Steinsæter (leder), Brage B Monsen og Morten Kraabøl. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, og terminlisteføring og aktivitet tilknyttet fiskekonkurranser. Viltutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Vidar Marthinsen (leder), Hallgeir Gravråk, Oddbjørn Noem og Gudbrand Haugen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt, jakthunder og viltforvaltning FYLKESINSTRUKTØRENE Alle fylkesinstruktørene er oppnevnt av fylkeslagets styre, og på ubestemt tid. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, som gir en oppdatering av jegerprøve-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at disse instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Oddbjørn Noem er vår fylkesinstruktør i jegerprøven. Det er for tiden omkring 100 godkjente jegerprøveinstruktører i Oppland. Ettersøkshund Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk.

13 13 Hallgeir Gravråk er vår fylkesinstruktører i ettersøkshund. For tiden er det registrert 85 lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner jegertrapdommere og lokale jegertrapinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr også kurs i hagleskyting. Aage Kjonerud er fylkesinstruktør i hagleskyting. Det er for tiden registrert omkring 100 jegertrapdommere og 30 lokallagsinstruktører i Oppland. Rifleskyting Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører. Hans Harald Schjørlien sluttet på våren i 2003, og vi har for tiden ikke fylkesinstruktør i rifleskyting. Hund/sau Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale hund/sau-instruktører (sauerenhetsdressur med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale hund/sau-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Gjennomfører samlinger for de lokale hund/sau-instruktørene. Gudbrand Haugen er fylkesinstruktør i el-dressur. Det er registrert vel 90 autoriserte brukerinstruktører i el-dressur i Oppland. All distribusjon av prøvebevis til elektrisk hundedressur skal, etter en ny ordning fra 1994, skje via fylkesinstruktøren etter henvendelse fra de lokale brukerinstruktørene eller foreningene. Det ble i år sendt ut 980 prøvebevis. Fig. 3 Distribuerte prøvebevis årene P r ø v e b e v is p r å r Antall Å r A n t a ll

14 14 Sportsfiske Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å følge opp NJFF's fritidsfiskesatsinger, og på generelt grunnlag å arbeide med stimulering til aktivitet innenfor fiske. Sportsfiskekontakten har sammen med ungdomsleder et særlig ansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsaktiviteter, herunder Fiskeklubben. Vår fylkesinstruktør i sportsfiske er Brage B Monsen. Fylkeslaget har 3 fluefiskeinstruktører; Edmund Heggedal, Jo Bjørke og Håkon Rudland SAMARBEID OG REPRESENTASJON NJFF s Landsmøte 2003 NJFF-Oppland hadde følgende årsmøtevalgte delegater på landsmøtet i Loen november 2003: Aage Kjonerud, Vidar Marthinsen, Marit Kavli Berg, Per Magnar Volden, Karsten Landgraff, Alice Borolien og Truls Steinsæter. I tillegg deltok Håkon Rudland (som representantskapsmedlem) og Kristen Rustad. NJFF-Oppland fremmet fire grunngitte forslag for landsmøtet (nr I, II og III etter årsmøtevedtak, nr IV etter styrevedtak. Forslagene var: I Ny ulvepolitikk Forslaget er: Ingen ynglende ulvestamme i Norge. Begrunnelse: Ulven er i dag ingen truet art i europeisk eller i global sammenheng, og Norge alene klarer ikke å opprettholde en bærekraftig bestand av ulv. Årsaken til det er blant annet at dagens ressursutnyttelse av den norske utmarka ikke lenger har leveområder nok med den måten vi utnytter utmarka på. Naturen i Norge er et flerbrukslandskap med spredt bosetting og et mangfold av aktiviteter knyttet til bruken i form av generelle rekreasjonsaktiviteter, beitebruk og jakt. Norge myndigheter har gjennom den siste stortingsmeldingen (nr. 35, ), sammen med Sverige, bidratt til at det skal etableres minst 8-10 familiegrupper av ulv i Sør-Skandinavia. Dette målet er siden satt til side av Sveriges nye, langt mer ambisiøse ulvemålsetting. Målet er 20 familiegrupper og 200 ulver. Sverige akter å oppheve ulvens beskyttelse som truet art for å gjøre den til jaktbart vilt. Det alene bør få konsekvenser for ulvens status hos oss. Ulven i Sør-Skandinavia er ikke truet. DNA-analyser har bekreftet at ulv som i dag befinner seg i Norge ikke har sammenheng med bestanden som fantes her på 1800-tallet, men tilhører en Finsk/Russisk stamme som på ingen måte er truet. Dagens ulveforvaltning i Norge er svakt fundert på uklare forhåpninger om en ulvebestand som kan leve på naturens prinsipper. Nå vet vi at en fast ulvebestand må manipuleres med tiltak og økonomiske midler mange har vanskelig for å akseptere. Så lenge vi står overfor en bestand som ikke er truet kan vi ikke se at det foreligger behov eller motiver som berettiger dette. Etiske hensyn overfor husdyr, andre dyr og mennesker, og motstand fra de i befolkningen som berøres direkte må få konsekvenser for ulveforvaltningen. Siden hjortevilt er en naturlig del av maten til ulven, vil en økende ulvebestand gjøre store innhogg i bestandene av jaktbart vilt. Dette vil gi seg utslag i færre dyr å jakte på for jegernes del, samtidig som grunneierne som leier ut jaktrett vil oppleve reduserte inntekter, og i noen tilfeller også redusert

15 15 eiendomsverdi. Dessuten er det en reel fare for at ulv angriper og dreper jakthunder, noe som medfører at en del former for jakt med hund får store utfordringer i områder med ulv. Dette kan gi reduserte jaktopplevelser og tap av jakttradisjoner i slike områder. II Obligatoriske treningsskudd Forslaget er: Det innføres krav om obligatoriske treningsskudd for haglejegere. Begrunnelse: Skadeskyting med hagle er et stort problem, og økt trening vil være et viktig bidrag til en mer human jaktutøvelse. Landsmøtet 1997 behandlet tilsvarende sak etter forslag fra Vestre Toten JFF, og fattet den gang slikt vedtak: Saken oversendes til forbundsstyret som bes om å sørge for utredning av alle aktuelle forhold knyttet til kravet om human småviltjakt, for deretter å følge opp saken videre. Forbundsstyret har etter dette hatt en bred gjennomgang av organisasjonens arbeid med human jaktutøvelse, og det er gjennomført en vurdering av behovet for nye tiltak. Forbundsstyret har etter dette kommet til at det ikke er aktuelt å arbeide for innføring av krav om obligatoriske treningsskudd for haglejegere (forbundsstyrets sak 61/02). Dette, etter hva vi forstår, alene begrunnet ut fra mangel på treningsbaner. Vi aksepterer ikke mangel på treningsbaner som et reelt argument mot innføring av obligatoriske treningsskudd. III Landsmøteperioden Forslaget er: Landsmøteperioden endres til to år. Begrunnelse: Nåværende ordning med landsmøteperioder på tre år medfører at mange av de saker som skal behandles kun har historisk verdi. I et samfunn i stadig endring, er det viktig av vårt høyeste beslutningsorgan kommer sammen så ofte som mulig, slik at vi kan endre strategier og arbeidsmål i takt med endringene i rammebetingelser og omverdenen for øvrig. Tettere landsmøter (eller årsmøte) vil bidra til å styrke demokratiet i organisasjonen, og bidra til økt samhørighet i organisasjonen og relasjonsbygging mellom organisasjonsleddene. I den grad en slik endring øker kostnadene, bør det vurderes tiltak som kan motvirke dette og holde disse på dagens nivå. IV EU s innvirkning på adgangen til jakt og fiske i Norge Forslaget er: NJFF foretar en grundig utredning av hvilken betydning et eventuelt framtidig EU-medlemskap vil få for norske borgeres adgang til jakt og fiske i Norge. Begrunnelse:

16 16 Det har den siste tiden vært en rekke oppslag i media om EU og adgangen til jakt og fiske, og vi har registrert en viss uro blant våre medlemmer om hvilken betydning et EU-medlemskap vil få for jakt- og fiskeutøvelsen i Norge. Vi ønsker derfor en utredning som tar fatt i spørsmålet fra vårt ståsted. Målsettingen med arbeidet må være å kunne gi våre medlemmer et godt grunnlag for å ta stilling i EU-spørsmålet, og også å klarlegge hvilke utfordringer organisasjonen har i vårt forhold til Europa. Utredningen bør se problematikken både i forhold til dagens EØS-avtale, og også ut fra hva som ellers måtte finnes av alternativer på utsiden av EU og EØS. Forslag I fikk 73 stemmer, og falt mot 102 stemmer. Forslag nr II fikk 75 stemmer, og falt mot 93 stemmer (5 blanke). Forslag nr III fikk 35 stemmer, og falt mot 140 stemmer. Forslag IV fikk landsmøtets uforbeholdne støtte. Representantskapet i NJFF Håkon Rudland sitter (i kraft av sitt verv som fylkeslagsledere) i NJFF's representantskap. Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland Etter initiativ fra Fylkesmannen, er det opprettet et rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland. Utvalget har deltakere fra frivillige organisasjoner, grunneierorganisasjoner og offentlige etater. Utvalget fungerer også som et forum for samarbeid om driftsplanprosjektet. Håkon Rudland har vært vår representant i utvalget. Rovviltutvalget i Oppland Oddbjørn Noem er oppnevnt som fylkeslaget representant i Rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen i Oppland (RUR). Ola Stubrud er Oddbjørn s varamann. Fylkeslaget har foretatt oppnevningen etter anmodning fra Fylkesmannen i Oppland. FNF-Oppland Fylkessekretæren er vår representant i styringsgruppa for Forum for natur- og friluftsliv i Oppland. FNF-Oppland er et samarbeidsorgan for FRIFO-organisasjonene i fylket. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland. Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Hallgeir Gravråk gikk av som leder på SNM-Oppland s årsmøte Kjell Lindholm tok over som ny leder av organisasjonen INFORMASJON

17 17 Intern informasjon Den interne informasjonen skjer dels skriftlig (brev, rundskriv, e-post), og dels ved direkte kommunikasjon (årsmøte, tillitsvalgtkonferanse, regionale møter, ulike arrangementer, andre møter og kurs/samlinger). Brev distribueres fra NJFF-Oppland i et antall av omkring pr år. En alt overveiende del av dette består i ulike henvendelser til foreningene, tillitsvalgte og instruktørkorps. Ekstern informasjon Fylkeslaget har vært representert i media gjennom innslag i radio, aviser og tidsskrifter. Ved enkelte anledninger er det gitt informasjon til skoleverk og andre institusjoner og organisasjoner. Ved henvendelse til media benyttes pressemeldinger, leserbrev og direkte kontakt. Fylkeslaget tilstreber ellers å være tilstede i de sammenhenger hvor dette er naturlig. Internett NJFF-Oppland inngår nå som en integrert del av NJFF s hjemmesider: Foreløpig gir denne løsningen oss kun muligheter for nyhetsoppslag KURS- OG STUDIEVIRKSOMHET Fylkeslagets kursvirksomhet i året: Jaktlederkurs, Biri januar, 17 deltakere Jaktlederkurs, Lom februar, 12 deltakere Jegerprøveinstrukstørkurs, Biri februar, 18 deltakere Jaktlederkurs, Dovre februar, 12 deltakere Samling for lokale ettersøksinstruktører, Odnes 1. mars, 9 deltakere Samling for lokale ettersøksinstruktører, Otta 15. mars, 14 deltakere Jaktlederkurs, Snertingdal april, 5 deltakere Videregående kurs i ettersøk, Snertingdal mai, 10 deltakere Konferanse for ettersøksdommere, Randsverk mai, 12 deltakere Videregående kurs i ettersøk, Gausdal august, 12 deltakere Kurs for lokallagsinstruktører i hagleskyting, Vingrom oktober, 10 deltakere DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER, ARRANGEMENTER NJFF-Oppland har i året vært representert på følgende, eksterne arrangementer:

18 18 Aage Kjonerud og Hans Harald Schjørlien deltok på sentral samling for fylkesinstruktører i hagle- og rifleskyting i Stjørdal 28. februar - 2. mars Karsten Landgraff representerte fylkeslaget på årsmøte for Oppland 4H på Lillehammer 8. mars Karsten Landgraff reprenseterte fylkeslaget på årsmøtet til Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland, på Gjøvik 31. mars Stig Åge Teigen representerte fylkeslaget på årsmøte for Fjellstyrene i Oppland på Bjorli april Brage B Monsen og Karsten Landgraff var våre delegater på Ungdommens Landsmøte på Gardermoen april Aage Kjonerud (for Håkon Rudland) deltok på møte i Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland på Lillehammer 10. april. Fylkessekretæren deltok på årlig fellesmøte for FNF-Oppland på Gjøvik 24. april Gudbrand Haugen representerte fylkeslaget på Statskog s elgjakttrekning på Lillehammer 8. mai Fylkessekretæren deltok på forbundets samling for fylkessekretærene i Sarpsborg mai Vidar Marthinsen deltok på del 1 av jakthundinstruktørkurs trinn 1 på Elverum mai Håkon Rudland deltok på møte i NJFF s Representantskap 23. mai, og fylkesledersamling mai, i Sarpsborg Aage Kjonerud har deltatt på flere møter i Nordre Land JFF i forbindelse med revitaliseringen av foreningen, blant annet på foreningens årsmøte 15. april Håkon Rudland deltok på møte i NJFF s Representantskap 29. august, og fylkesledersamling august, på Jessheim Karsten Landagraff og Tor Taraldsrud deltok på kurs i arealplanlegging på Lillehammer 16. oktober Fylkessekretæren deltok på forbundets samling for fylkessekretærene i Spjelkavik november Aage Kjonerud har deltatt på møter med Vang Lerdueklubb vedrørende en eventuell søknad om tilslutning til NJFF Oddbjørn Noen deltok på sentral samling for jegerprøveinstruktører i Stjørdal desember Fylkeslaget ved fylkesinstruktørerne har vært representert på fylkesmesterskapene og de fleste av de terminlistefestede stevnene i Oppland KONKURRANSEAKTIVITETER Skyte- og fiskekonkurranser i Oppland Det ble i Oppland i 2003 avviklet 35 terminfestede skytekonkurranser (24 jegertrap, 6 elgskyting, 5 jaktfelt) og 7 terminfestede fiskekonkurranser (6 isfiske, 1 trad. meite). Tilsvarende tall i 2002 var 31

19 skytekonkurranser (23 jegertrap, 6 elgskyting, 2 jaktfelt) og 6 fiskekonkurranser (6 isfiske). Den siste 10-årsperioden har antallet konkurranser ligget innenfor intervallet hvert år. Norgesmesterskap 19 NM Jaktfelt, april i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Best av våre skyttere ble Paul Flatlien (Gjøvik JSL), som tok en fin åttende plass. Samme plassering fikk Snertingdal JFF i lagkonkurransen. Rikard Østmoe fra Østby JFF i Hedmark ble norgesmester. Fylkesmesterskap FM isfiske, 23. februar på Grønnsjøen, Toten JFF lodd nr 2 Fylkesmester: 1 Kenneth Ottosen, Gjøvik & Toten SFK FM jaktfelt, 2. mars i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Fylkesmester: 1 Odd Arne Holden, Hedalen JFF 2 Tom Rune Tomter, Snertingdal JFF 3 Ole Arne Huset, Hedalen JFF FM jegertrap, 31. mai på Lora, Lesja JFF Fylkesmester: 1 Kåre Lilleeng, Biri JFF 2 Even Nordlibakken, Lesja JFF 3 Finn Johnsen, Biri JFF FM elgbane, 15. juni i Hedalen, Hedalen JFF Fylkesmester: 1 Nils-Harald Huset, Hedalen JFF 2 Odd Arne Holden, Hedalen JFF 3 Arne Tangen, Hedalen JFF Andre resultater NM Elgbane Løten - Kent Arild Moldal, Tor Arne Mathisen, Paul Flatlien og Bjørn Ståle Olstad representerte Oppland under fylkeslagsskytingen, og endte på en 8. plass. - Gjøvik JSK hadde beste lag fra vårt fylke under lagkonkurransen for klubber. Laget ble nr Kent Arild Moldal ble best av våre skyttere individuelt med en 29. plass totalt. NM Jegertrap Hovden - Ole Morten Akre-Hansen, Gausdal JFF, ble norgesmester i Jegertrap på Hovden i juli. - Vestre Toten JFF vant lagkonkurransen NM Isfiske - Kenneth Ottosen, Gjøvik & Toten SFK, tok andreplassen i mesterskapet totalt - Aleksander Dokk og Lars Andrẻ Dysthe ble henholdsvis nr 1 og 2 i juniorklassen. Begge representerer Toten JFF, lodd nr 2. Nordisk Mesterskap i isfiske - Kenneth Ottosen og Aleksander Dokk deltok på laget som representerte Norge i mesterskapet. Veteran NM Jegertrap - Ragnar Olstad, Gausdal JFF, ble nr 3 totalt.

20 - Øystein Hayden, Jevnaker JFF, vant klasse V5 Fjällräven Cup 2003 (jegertrap). - 1 Kåre Lilleeng, Biri JFF - 2 Finn Johnsen, Biri JFF 20 Terminlistemøte jaktskytekonkurranser Terminlistemøtet for sesongen 2004 ble avviklet på Biri 16. oktober med bra oppslutning. Møtet har blant annet som oppgave å samordne stevnedatoer og fordele fylkesmesterskapene. Ansvaret for gjennomføringen tilligger jaktskyteutvalget. Resultatrapportering fra skytestevner Resultater fra alle jaktskytekonkurranser skal rapporteres til NJFF s klasseføringsdatabase, elektronisk i standard filformat. Rapporteringen er foreningenes ansvar, og danner grunnlaget for sentral utskriving av klasseføringskort til skytterne. Foreningene skal sende sine resultatrapporter til fylkeslaget. Fylkeslagene er tillagt ansvaret for at innrapporteringen av resultater skjer korrekt og fortløpende. Arbeidet med purring og kvalitetssikring av resultatrapporteringen har vært relativt omfattende. Ordningen ble etablert fra sesongen 2001, og vi har dog sett en klar bedring de påfølgende år. Etter en del purring ble det rapportert fra alle terminfestede stevner i Oppland i 2003, med ett unntak. Johnny Gundersen har hatt ansvaret for å følge fylkeslagets oppgaver med resultatrapporteringen i 2003, og innsending til Nidi (klasseføringsdatabasen). Klasseføring Fylkeslaget utsteder klasseføringskort til nye skyttere, og korrigerer kort for skyttere som av ulike grunner har fått feil klasse. Uttak av lag til NM-Elgbane I NM-elgbane inngår en fylkeslagsskyting. Uttaket av dette laget skjer med grunnlag i resultatene fra de stevnene som er terminlisteført i Oppland Fylkeslaget har ansvaret for å ajourføre lista, og holde skytterne oppdatert om utviklingen. Kent Arild Moldal har i varetatt denne oppgaven i Baneanlegg Gjøvik JSL planlegger ny bane for jegertrap og kompaktsporting Dovre JFF åpnet ny jegertrapbane 1. juni Nordre Land JFF har bygget om sin jegertrapbane. Banen ble åpnet med et uoffisielt stevne Etnedal JFF planlegger bygging av jegertrapbane PROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER/SAKER Tillitsvalgtkonferanse

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning 2009-2011

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning 2009-2011 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning 2009-2011 Innhold 1. Landsmøtet 2009... 8 2. Representantskapet... 8 2.1 Sammensetning (fylkesledere)... 8 2.2 Representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser...

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer