Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, mars 2004

2 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 26. og lørdag 27. mars Sted: Quality Hotel Hunderfossen Delegater: - Foreninger med inntil 200 medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 200 eller flere medlemmer: 3 representanter. (Som grunnlag for medlemstall gjelder betalte medlemskap pr , jfr. vedlagte liste.) Dagsorden: Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Årsberetning Sak 3 Regnskap Sak 4 Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Sak 5 Andre saker styret har oppført Sak 6 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Sak 7 Fylkeslagskontingenten Sak 8 Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 27. februar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen. ( Vedtektenes 5) Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteens medlemmer i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 10. mars. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: leder Harald Bergseng, Ringelia, 2860 Hov ( ) medlem Eva Husås, rute 532, 2880 Nord-Torpa ( ) medlem Ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer ( ).

3 3 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpig, tidsskjema: fredag Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær lørdag Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj Årsmøte fortsetter og avsluttes Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på arrangementet bes fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 1. mars. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Henstillingen om påmelding gjelder også fylkeslagets tillitsvalgte. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: for deltakere med overnatting i enkeltrom kr 750 for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr 600 for deltakere som ikke overnatter på motellet kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sende de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgiften i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Med vennlig hilsen Håkon Rudland /s/ fylkeslagsleder Kristen Rustad Vedlegg: - oversikt over betalte medlemskap i foreningene pr valgliste

4 4 - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte - påmeldingsskjema NJFF-Oppland s årsmøte 2004 Quality Hotel Hunderfossen Fredag 26. og lørdag 27. mars 2004 Program Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Årsmøte Middag og sosialt samvær Lørdag Frokost NJFF s innlegg/orientering om aktuelle saker v/knut Erik Risvik, organisasjonssjef NJFF Aktuelle saker fra fylkeslaget Kaffepause Årsmøtet fortsetter Lunsj Årsmøtet fortsetter og avsluttes

5 5 INNHOLD SAK Innkalling 2 Program 4 Innholdsfortegnelse 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 7 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Fylkesinstruktørene Samarbeid og representasjon Informasjon Kurs og studievirksomhet Deltakelse på kurs, møter og arrangementer Konkurranseaktiviteter Prosjekter og andre aktiviteter/saker Økonomi 25 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Noter til regnskap og balanse Balanse Revisjon 29 4 INNKOMNE FORSLAG Vågå JFF: Ulveforvaltningen 31 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP 32 6 VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT FOR Virksomhetsplan Budsjett FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VALG 37

6 6 Sak 1 - Konstituering 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 29. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 12. mars Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2003 Sak 3 Regnskap for 2003 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene 4.1 Vågå JFF: Ulveforvaltningen Sak 5 Andre saker styret har ført opp Sak 6 Virksomhetsplan og budsjett for 2004 Sak 7 Fylkeslagskontingenten for 2005 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever allikevel 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak.

7 7 Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

8 8 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbund s (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, til sammen 40 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket, med unntak for Vang og Skjåk MEDLEMSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2003 Medlemskategori Forbunds-an del Fylkeslags-a ndel * hovedmedlem med tidsskrift kr 325,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 160,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 245,- kr 30,- * familemedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 30,- * direktemedlemskap med tidsskrift kr 520,- kr 0,- Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel. Fylkeslagsandelen fastsettes av årsmøtet. Foreningene fastsetter sjøl sin kontingentandel, og denne utgjør et noe varierende beløp i de ulike foreningene. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor og eventuelle utsendinger, og behandler eventuelle innkomne forslag. NJFF-Oppland s 5. årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Hunderfossen, 28. og 29. mars I tillegg til behandling av vanlige årsmøtesaker, behandlet årsmøtet forslag vedrørende rovviltpolitikk, salg av statsallmenning, obligatoriske treningsskudd for haglejegere og forbundets landsmøteperiode.

9 Årsmøtet fattet vedtak om å fremme forslag til NJFF landsmøte 2003, vedrørende ulveforvaltningen, obligatoriske treningsskudd og landsmøteperioden STYRET Styret velges av årsmøtet, og består av 7 personer. Arbeidet i styret er underlagt NJFF s vedtekter, handlingsprogram, arbeidsprogram og virksomhetsplan, og fylkeslagets vedtekter og virksomhetsplan. Medlemmene velges for to år, varamedlemmer velges for ett år. Disse velges slik at mest mulig nær halvparten av medlemmene kommer til valg hvert år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2002 Valgår Valgperiode Leder Håkon Rudland Sør-Fron JFF år Nestleder Aage Kjonerud Øystre Slidre JFF år Styremedlem Vidar Marthinsen Lunner JFF år Økonomiansvarlig Marit Kavli Berg Nord-Aurdal JFF år Styremedlem A Brynjar Berge Dovre JFF år Studieleder Karsten Landgraff Biri JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Varamedlem Stig Åge Teigen Lom JFF år Varamedlem Alice Borolien Ringebu & Fåvang JFF år Det er avholdt 10 styremøter i løpet av året; på Lillehammer 30.01, 13.03, 23.04, 15.05, og 09.09, 18.12, på Hunderfossen og 29.03, og på Tretten Styret har i året behandlet 73 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøte. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Harald Bergseng (leder), Eva Husås og Ola Stubrud REVISJON 9 Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for å revidere fylkeslagets regnskap, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Kåre Lilleeng, Maarten Bech og varamedlem Tore Semb FORENINGENE Fylkeslaget besto i 2003 av 40 lokalforeninger. Dette er samme antall som foregående år. Vi har allikevel hatt endringer. Torpa Jaktskyteklubb ble opptatt som ny forening, mens Begnadalen JFF ble slettet pr 31. desember Etterfølgende tabell (tab. 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og adresser. Tabellen viser også endringene i lokalforeningenes medlemsmasse fra til Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for De prosentvise endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 24 (16 i 2001) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling, blant disse har Lillehammer JF (62,3 %), Fron JFF (13,2 %) og Totenviken JFF (12,6 %) hatt den største prosentvise økningen. 8 (16 i 2001) foreninger har fått et redusert medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Gjøvik & Toten SFK (12,9 %), Kvam JFF (9,1 %) og Ringebu & Fåvang JFF (7,9 %). Fem foreninger har det samme medlemstallet som forrige år.

10 10 Tab. 3 Oversikt over lokalforeningene, medlemstall og foreningsadresser Foreningene Medlemsmassen Adresser Nr. Navn Medlemmer %-vis endring pr i året Bagn og Reinli JFF 68-5,6 12,5-5,9 Postboks 92, 2929 Bagn 221 Biri JFF 247-1,6 8,2 19,0 Postboks 37, 2832 Biri 222 Brandbu JFF 158-0,6 12,0-2,1 Postboks 67, 2712 Brandbu 224 Dovre JFF 62 24,0 v/robert Kaas, 2662 Dovre 225 Etnedal JFF 40-9,1-2,2 15,4 v/geir Stubbene, 2890 Etnedal 226 Fron JFF 92 7,0 13,2-9,5 v/tor Larsen, Steinhaugen 2, 2640 Vinstra 227 Gausdal JFF 305 7,0 5,6 1,9 v/jon Birger Skansen, Kanadav. 23, 2651 Ø Gausdal 228 Gjøvik JSSL 85 4,9 3,8 0,0 v/ola Røhne, R Nordraaksgt 7, 2819 Gjøvik 263 Gjøvik og Toten SFK 84 3,7-12,9 1,1 Skumsjøvegen 578, 2827 Hunndalen 229 Gjøvik og Vardal JF 62-1,6 12,5 21,7 v/leif Sletten, Toline Bryhns v 23,2821 Gjøvik 260 Gran JFF 159-3,6 1,9-4,7 v/magne Lien, Risbakkvegen, 2770 Jaren 261 Hedalen JFF 83 2,5 8,0-5,1 v/marit Aaslie Brenden, 3528 Hedalen 253 Heidal JFF 99-1,0-2,9 2,0 v/jon Reidar Stormyrengen, 2676 Heidal 230 Jevnaker JFF ,9-6,7-4,3 Postboks 191, 3521 Jevnaker 244 JFF Toten Alm., lodd ,2 0,0 0,0 v/ingar Nettum, rute 513, 2848 Skreia 257 Kvam JFF 20 0,0-9,1-8,3 v/magne Haugen, Florinveien 14, 2642 Kvam 231 Lesja JFF 63 10,5 0,0 5,6 v/jan Magne Bøe, 2668 Lesjaverk 232 Lillehammer Jegerklubb ,4 62,3 35,6 v/tor H Johansen, A Lundebysv. 2, 2614 Lilleh. 233 Lillehammer og Omegns JFF 380 5,6 7,1 2,8 v/oddgeir Andersen, Vargstadvn. 43, 2615 Lhm. 234 Lillehammer SFF 163 0,6 0,6-5,3 Postboks 308, 2602 Lillehammer 258 Lom JFF 55-9,8 9,0-19,3 v/stig Åge Teigen, 2686 Lom 236 Lunner JFF ,1 1,7 2,3 Postboks 1, 2713 Roa 237 Nord-Aurdal JFF 224 6,2-1,4 0,0 Postboks 89, 2901 Fagernes 238 Nordre Land JFF 170-8,1-1,6-2,6 v/roger Åsheim, Vest-Torpa, 2870 Dokka 239 Ringebu og Fåvang JFF 114-1,7-7,9 7,7 v/alice Boroline, 2634 Fåvang 240 Sel JFF 59 v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta 264 Snertingdal JFF ,7 8,7 7,2 Postboks 20, 2838 Snertingdal 242 Søndre Land JFF 98 6,5 5,7-2,2 v/jan Arne Sandsengen, 2864 Fall 259 Sør-Fron JFF 78 18,2 4,8 14,5 v/jan Tagestad, 2647 Sør-Fron 256 Tingelstad JFF 123-6,1 2,3 4,9 Postboks 109, 2712 Brandbu 879 Torpa Jaktskyteklubb 26 v/geir Stormyrengen, 2881 Aust-Torpa 243 Toten JFF, lodd ,4 1,6-4,7 v/erik Olstad, 2847 Kolbu 245 Totenviken JFF, lodd ,0 12,6 6,1 v/jan Svensen, Frang gård, 2848 Skreia 247 Vestre Slidre JFL 96-2,0 0,0-8,4 v/svein Erik Ski, 2966 Slidre 246 Vestre Toten JFF 209-1,4 2,3-4,0 Postboks 260, 2831 Raufoss 262 Veståsen JFF 51 6,3 4,0 0,0 v/ole Kristian Sørlie, 3522 Bjoneroa 248 Vågå JFF 90 v/leif Einar Olsen, 2680 Vågå 250 Østre Toten JFF, lodd ,8 0,0 3,3 v/per Erik Halvorsrud, Rute 511, 2848 Skreia 251 Øyer-Tretten JFF ,3 5,5-4,3 v/ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer 252 Øystre Slidre JFF ,1 0,7 0,0 v/aage Kjonerud, 2940 Heggenes Tilsluttet foreningene ,8 4,3 0,7 Direktemedlemmer ,9 8,8-6,2 Sum medlemmer/endring ,3 4,5 0, MEDLEMMER

11 11 Forbundet hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en meget pen økning fra 2002 (4.927 medlemmer) på 6,3 % (311 medlemmer). Det har aldri vært et så høyt medlemstall i vårt fylke tidligere. Medlemsutviklingen i Oppland i perioden er vist grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Fig. 2 viser at kvinnene i 2003 utgjorde 6,3 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år i 2003 år var 12,6 %. Begge andeler har vist en svak økning de siste årene. Ungdomsandelen er allikevel lavere i dag en den var fram til omkring Til sammenlikning er kvinneandelen i NJFF på landsbasis 7,3 %, og ungdomsandelen 11,9 %. Fig. 2 Andelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinneandel i medlemsmassen (%) Ungdomsandel i medlemsmassen (%) ,5 93,7 Kvinner Menn ,1 87,4 Under 26 år 26 eller eldre ,5 6,3 50 8,9 12, NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket er ny medlemsrekord. Økningen siste år utgjør 2,2 %. De 19 fylkeslagene samler fra (Aust-Agder) til (Akershus) medlemmer. Etter medlemstall er Oppland det 8. største av fylkeslagene ADMINISTRASJON Kristen Rustad ble ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF. Tor Taraldsrud har vært ansatt i et engasjement som prosjektmedarbeider med ansvar for vårt skoleprosjekt. Engasjementet utgjør en 40 % stilling, og startet 1. mars 2003.

12 Fylkeslaget leier kontor i Statskog s lokaler (Norges Bank) ved Stortorget på Lillehammer Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Utvalgene er opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Aage Kjonerud (leder) og Brynjar Berge. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktivitet og fylkeslagets øvrige oppgaver vedr. rifle- og hagleskyting. Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Truls Steinsæter (leder), Brage B Monsen og Morten Kraabøl. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, og terminlisteføring og aktivitet tilknyttet fiskekonkurranser. Viltutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Vidar Marthinsen (leder), Hallgeir Gravråk, Oddbjørn Noem og Gudbrand Haugen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt, jakthunder og viltforvaltning FYLKESINSTRUKTØRENE Alle fylkesinstruktørene er oppnevnt av fylkeslagets styre, og på ubestemt tid. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, som gir en oppdatering av jegerprøve-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at disse instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Oddbjørn Noem er vår fylkesinstruktør i jegerprøven. Det er for tiden omkring 100 godkjente jegerprøveinstruktører i Oppland. Ettersøkshund Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk.

13 13 Hallgeir Gravråk er vår fylkesinstruktører i ettersøkshund. For tiden er det registrert 85 lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner jegertrapdommere og lokale jegertrapinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr også kurs i hagleskyting. Aage Kjonerud er fylkesinstruktør i hagleskyting. Det er for tiden registrert omkring 100 jegertrapdommere og 30 lokallagsinstruktører i Oppland. Rifleskyting Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører. Hans Harald Schjørlien sluttet på våren i 2003, og vi har for tiden ikke fylkesinstruktør i rifleskyting. Hund/sau Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale hund/sau-instruktører (sauerenhetsdressur med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale hund/sau-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Gjennomfører samlinger for de lokale hund/sau-instruktørene. Gudbrand Haugen er fylkesinstruktør i el-dressur. Det er registrert vel 90 autoriserte brukerinstruktører i el-dressur i Oppland. All distribusjon av prøvebevis til elektrisk hundedressur skal, etter en ny ordning fra 1994, skje via fylkesinstruktøren etter henvendelse fra de lokale brukerinstruktørene eller foreningene. Det ble i år sendt ut 980 prøvebevis. Fig. 3 Distribuerte prøvebevis årene P r ø v e b e v is p r å r Antall Å r A n t a ll

14 14 Sportsfiske Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å følge opp NJFF's fritidsfiskesatsinger, og på generelt grunnlag å arbeide med stimulering til aktivitet innenfor fiske. Sportsfiskekontakten har sammen med ungdomsleder et særlig ansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsaktiviteter, herunder Fiskeklubben. Vår fylkesinstruktør i sportsfiske er Brage B Monsen. Fylkeslaget har 3 fluefiskeinstruktører; Edmund Heggedal, Jo Bjørke og Håkon Rudland SAMARBEID OG REPRESENTASJON NJFF s Landsmøte 2003 NJFF-Oppland hadde følgende årsmøtevalgte delegater på landsmøtet i Loen november 2003: Aage Kjonerud, Vidar Marthinsen, Marit Kavli Berg, Per Magnar Volden, Karsten Landgraff, Alice Borolien og Truls Steinsæter. I tillegg deltok Håkon Rudland (som representantskapsmedlem) og Kristen Rustad. NJFF-Oppland fremmet fire grunngitte forslag for landsmøtet (nr I, II og III etter årsmøtevedtak, nr IV etter styrevedtak. Forslagene var: I Ny ulvepolitikk Forslaget er: Ingen ynglende ulvestamme i Norge. Begrunnelse: Ulven er i dag ingen truet art i europeisk eller i global sammenheng, og Norge alene klarer ikke å opprettholde en bærekraftig bestand av ulv. Årsaken til det er blant annet at dagens ressursutnyttelse av den norske utmarka ikke lenger har leveområder nok med den måten vi utnytter utmarka på. Naturen i Norge er et flerbrukslandskap med spredt bosetting og et mangfold av aktiviteter knyttet til bruken i form av generelle rekreasjonsaktiviteter, beitebruk og jakt. Norge myndigheter har gjennom den siste stortingsmeldingen (nr. 35, ), sammen med Sverige, bidratt til at det skal etableres minst 8-10 familiegrupper av ulv i Sør-Skandinavia. Dette målet er siden satt til side av Sveriges nye, langt mer ambisiøse ulvemålsetting. Målet er 20 familiegrupper og 200 ulver. Sverige akter å oppheve ulvens beskyttelse som truet art for å gjøre den til jaktbart vilt. Det alene bør få konsekvenser for ulvens status hos oss. Ulven i Sør-Skandinavia er ikke truet. DNA-analyser har bekreftet at ulv som i dag befinner seg i Norge ikke har sammenheng med bestanden som fantes her på 1800-tallet, men tilhører en Finsk/Russisk stamme som på ingen måte er truet. Dagens ulveforvaltning i Norge er svakt fundert på uklare forhåpninger om en ulvebestand som kan leve på naturens prinsipper. Nå vet vi at en fast ulvebestand må manipuleres med tiltak og økonomiske midler mange har vanskelig for å akseptere. Så lenge vi står overfor en bestand som ikke er truet kan vi ikke se at det foreligger behov eller motiver som berettiger dette. Etiske hensyn overfor husdyr, andre dyr og mennesker, og motstand fra de i befolkningen som berøres direkte må få konsekvenser for ulveforvaltningen. Siden hjortevilt er en naturlig del av maten til ulven, vil en økende ulvebestand gjøre store innhogg i bestandene av jaktbart vilt. Dette vil gi seg utslag i færre dyr å jakte på for jegernes del, samtidig som grunneierne som leier ut jaktrett vil oppleve reduserte inntekter, og i noen tilfeller også redusert

15 15 eiendomsverdi. Dessuten er det en reel fare for at ulv angriper og dreper jakthunder, noe som medfører at en del former for jakt med hund får store utfordringer i områder med ulv. Dette kan gi reduserte jaktopplevelser og tap av jakttradisjoner i slike områder. II Obligatoriske treningsskudd Forslaget er: Det innføres krav om obligatoriske treningsskudd for haglejegere. Begrunnelse: Skadeskyting med hagle er et stort problem, og økt trening vil være et viktig bidrag til en mer human jaktutøvelse. Landsmøtet 1997 behandlet tilsvarende sak etter forslag fra Vestre Toten JFF, og fattet den gang slikt vedtak: Saken oversendes til forbundsstyret som bes om å sørge for utredning av alle aktuelle forhold knyttet til kravet om human småviltjakt, for deretter å følge opp saken videre. Forbundsstyret har etter dette hatt en bred gjennomgang av organisasjonens arbeid med human jaktutøvelse, og det er gjennomført en vurdering av behovet for nye tiltak. Forbundsstyret har etter dette kommet til at det ikke er aktuelt å arbeide for innføring av krav om obligatoriske treningsskudd for haglejegere (forbundsstyrets sak 61/02). Dette, etter hva vi forstår, alene begrunnet ut fra mangel på treningsbaner. Vi aksepterer ikke mangel på treningsbaner som et reelt argument mot innføring av obligatoriske treningsskudd. III Landsmøteperioden Forslaget er: Landsmøteperioden endres til to år. Begrunnelse: Nåværende ordning med landsmøteperioder på tre år medfører at mange av de saker som skal behandles kun har historisk verdi. I et samfunn i stadig endring, er det viktig av vårt høyeste beslutningsorgan kommer sammen så ofte som mulig, slik at vi kan endre strategier og arbeidsmål i takt med endringene i rammebetingelser og omverdenen for øvrig. Tettere landsmøter (eller årsmøte) vil bidra til å styrke demokratiet i organisasjonen, og bidra til økt samhørighet i organisasjonen og relasjonsbygging mellom organisasjonsleddene. I den grad en slik endring øker kostnadene, bør det vurderes tiltak som kan motvirke dette og holde disse på dagens nivå. IV EU s innvirkning på adgangen til jakt og fiske i Norge Forslaget er: NJFF foretar en grundig utredning av hvilken betydning et eventuelt framtidig EU-medlemskap vil få for norske borgeres adgang til jakt og fiske i Norge. Begrunnelse:

16 16 Det har den siste tiden vært en rekke oppslag i media om EU og adgangen til jakt og fiske, og vi har registrert en viss uro blant våre medlemmer om hvilken betydning et EU-medlemskap vil få for jakt- og fiskeutøvelsen i Norge. Vi ønsker derfor en utredning som tar fatt i spørsmålet fra vårt ståsted. Målsettingen med arbeidet må være å kunne gi våre medlemmer et godt grunnlag for å ta stilling i EU-spørsmålet, og også å klarlegge hvilke utfordringer organisasjonen har i vårt forhold til Europa. Utredningen bør se problematikken både i forhold til dagens EØS-avtale, og også ut fra hva som ellers måtte finnes av alternativer på utsiden av EU og EØS. Forslag I fikk 73 stemmer, og falt mot 102 stemmer. Forslag nr II fikk 75 stemmer, og falt mot 93 stemmer (5 blanke). Forslag nr III fikk 35 stemmer, og falt mot 140 stemmer. Forslag IV fikk landsmøtets uforbeholdne støtte. Representantskapet i NJFF Håkon Rudland sitter (i kraft av sitt verv som fylkeslagsledere) i NJFF's representantskap. Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland Etter initiativ fra Fylkesmannen, er det opprettet et rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland. Utvalget har deltakere fra frivillige organisasjoner, grunneierorganisasjoner og offentlige etater. Utvalget fungerer også som et forum for samarbeid om driftsplanprosjektet. Håkon Rudland har vært vår representant i utvalget. Rovviltutvalget i Oppland Oddbjørn Noem er oppnevnt som fylkeslaget representant i Rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen i Oppland (RUR). Ola Stubrud er Oddbjørn s varamann. Fylkeslaget har foretatt oppnevningen etter anmodning fra Fylkesmannen i Oppland. FNF-Oppland Fylkessekretæren er vår representant i styringsgruppa for Forum for natur- og friluftsliv i Oppland. FNF-Oppland er et samarbeidsorgan for FRIFO-organisasjonene i fylket. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland. Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Hallgeir Gravråk gikk av som leder på SNM-Oppland s årsmøte Kjell Lindholm tok over som ny leder av organisasjonen INFORMASJON

17 17 Intern informasjon Den interne informasjonen skjer dels skriftlig (brev, rundskriv, e-post), og dels ved direkte kommunikasjon (årsmøte, tillitsvalgtkonferanse, regionale møter, ulike arrangementer, andre møter og kurs/samlinger). Brev distribueres fra NJFF-Oppland i et antall av omkring pr år. En alt overveiende del av dette består i ulike henvendelser til foreningene, tillitsvalgte og instruktørkorps. Ekstern informasjon Fylkeslaget har vært representert i media gjennom innslag i radio, aviser og tidsskrifter. Ved enkelte anledninger er det gitt informasjon til skoleverk og andre institusjoner og organisasjoner. Ved henvendelse til media benyttes pressemeldinger, leserbrev og direkte kontakt. Fylkeslaget tilstreber ellers å være tilstede i de sammenhenger hvor dette er naturlig. Internett NJFF-Oppland inngår nå som en integrert del av NJFF s hjemmesider: Foreløpig gir denne løsningen oss kun muligheter for nyhetsoppslag KURS- OG STUDIEVIRKSOMHET Fylkeslagets kursvirksomhet i året: Jaktlederkurs, Biri januar, 17 deltakere Jaktlederkurs, Lom februar, 12 deltakere Jegerprøveinstrukstørkurs, Biri februar, 18 deltakere Jaktlederkurs, Dovre februar, 12 deltakere Samling for lokale ettersøksinstruktører, Odnes 1. mars, 9 deltakere Samling for lokale ettersøksinstruktører, Otta 15. mars, 14 deltakere Jaktlederkurs, Snertingdal april, 5 deltakere Videregående kurs i ettersøk, Snertingdal mai, 10 deltakere Konferanse for ettersøksdommere, Randsverk mai, 12 deltakere Videregående kurs i ettersøk, Gausdal august, 12 deltakere Kurs for lokallagsinstruktører i hagleskyting, Vingrom oktober, 10 deltakere DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER, ARRANGEMENTER NJFF-Oppland har i året vært representert på følgende, eksterne arrangementer:

18 18 Aage Kjonerud og Hans Harald Schjørlien deltok på sentral samling for fylkesinstruktører i hagle- og rifleskyting i Stjørdal 28. februar - 2. mars Karsten Landgraff representerte fylkeslaget på årsmøte for Oppland 4H på Lillehammer 8. mars Karsten Landgraff reprenseterte fylkeslaget på årsmøtet til Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland, på Gjøvik 31. mars Stig Åge Teigen representerte fylkeslaget på årsmøte for Fjellstyrene i Oppland på Bjorli april Brage B Monsen og Karsten Landgraff var våre delegater på Ungdommens Landsmøte på Gardermoen april Aage Kjonerud (for Håkon Rudland) deltok på møte i Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland på Lillehammer 10. april. Fylkessekretæren deltok på årlig fellesmøte for FNF-Oppland på Gjøvik 24. april Gudbrand Haugen representerte fylkeslaget på Statskog s elgjakttrekning på Lillehammer 8. mai Fylkessekretæren deltok på forbundets samling for fylkessekretærene i Sarpsborg mai Vidar Marthinsen deltok på del 1 av jakthundinstruktørkurs trinn 1 på Elverum mai Håkon Rudland deltok på møte i NJFF s Representantskap 23. mai, og fylkesledersamling mai, i Sarpsborg Aage Kjonerud har deltatt på flere møter i Nordre Land JFF i forbindelse med revitaliseringen av foreningen, blant annet på foreningens årsmøte 15. april Håkon Rudland deltok på møte i NJFF s Representantskap 29. august, og fylkesledersamling august, på Jessheim Karsten Landagraff og Tor Taraldsrud deltok på kurs i arealplanlegging på Lillehammer 16. oktober Fylkessekretæren deltok på forbundets samling for fylkessekretærene i Spjelkavik november Aage Kjonerud har deltatt på møter med Vang Lerdueklubb vedrørende en eventuell søknad om tilslutning til NJFF Oddbjørn Noen deltok på sentral samling for jegerprøveinstruktører i Stjørdal desember Fylkeslaget ved fylkesinstruktørerne har vært representert på fylkesmesterskapene og de fleste av de terminlistefestede stevnene i Oppland KONKURRANSEAKTIVITETER Skyte- og fiskekonkurranser i Oppland Det ble i Oppland i 2003 avviklet 35 terminfestede skytekonkurranser (24 jegertrap, 6 elgskyting, 5 jaktfelt) og 7 terminfestede fiskekonkurranser (6 isfiske, 1 trad. meite). Tilsvarende tall i 2002 var 31

19 skytekonkurranser (23 jegertrap, 6 elgskyting, 2 jaktfelt) og 6 fiskekonkurranser (6 isfiske). Den siste 10-årsperioden har antallet konkurranser ligget innenfor intervallet hvert år. Norgesmesterskap 19 NM Jaktfelt, april i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Best av våre skyttere ble Paul Flatlien (Gjøvik JSL), som tok en fin åttende plass. Samme plassering fikk Snertingdal JFF i lagkonkurransen. Rikard Østmoe fra Østby JFF i Hedmark ble norgesmester. Fylkesmesterskap FM isfiske, 23. februar på Grønnsjøen, Toten JFF lodd nr 2 Fylkesmester: 1 Kenneth Ottosen, Gjøvik & Toten SFK FM jaktfelt, 2. mars i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Fylkesmester: 1 Odd Arne Holden, Hedalen JFF 2 Tom Rune Tomter, Snertingdal JFF 3 Ole Arne Huset, Hedalen JFF FM jegertrap, 31. mai på Lora, Lesja JFF Fylkesmester: 1 Kåre Lilleeng, Biri JFF 2 Even Nordlibakken, Lesja JFF 3 Finn Johnsen, Biri JFF FM elgbane, 15. juni i Hedalen, Hedalen JFF Fylkesmester: 1 Nils-Harald Huset, Hedalen JFF 2 Odd Arne Holden, Hedalen JFF 3 Arne Tangen, Hedalen JFF Andre resultater NM Elgbane Løten - Kent Arild Moldal, Tor Arne Mathisen, Paul Flatlien og Bjørn Ståle Olstad representerte Oppland under fylkeslagsskytingen, og endte på en 8. plass. - Gjøvik JSK hadde beste lag fra vårt fylke under lagkonkurransen for klubber. Laget ble nr Kent Arild Moldal ble best av våre skyttere individuelt med en 29. plass totalt. NM Jegertrap Hovden - Ole Morten Akre-Hansen, Gausdal JFF, ble norgesmester i Jegertrap på Hovden i juli. - Vestre Toten JFF vant lagkonkurransen NM Isfiske - Kenneth Ottosen, Gjøvik & Toten SFK, tok andreplassen i mesterskapet totalt - Aleksander Dokk og Lars Andrẻ Dysthe ble henholdsvis nr 1 og 2 i juniorklassen. Begge representerer Toten JFF, lodd nr 2. Nordisk Mesterskap i isfiske - Kenneth Ottosen og Aleksander Dokk deltok på laget som representerte Norge i mesterskapet. Veteran NM Jegertrap - Ragnar Olstad, Gausdal JFF, ble nr 3 totalt.

20 - Øystein Hayden, Jevnaker JFF, vant klasse V5 Fjällräven Cup 2003 (jegertrap). - 1 Kåre Lilleeng, Biri JFF - 2 Finn Johnsen, Biri JFF 20 Terminlistemøte jaktskytekonkurranser Terminlistemøtet for sesongen 2004 ble avviklet på Biri 16. oktober med bra oppslutning. Møtet har blant annet som oppgave å samordne stevnedatoer og fordele fylkesmesterskapene. Ansvaret for gjennomføringen tilligger jaktskyteutvalget. Resultatrapportering fra skytestevner Resultater fra alle jaktskytekonkurranser skal rapporteres til NJFF s klasseføringsdatabase, elektronisk i standard filformat. Rapporteringen er foreningenes ansvar, og danner grunnlaget for sentral utskriving av klasseføringskort til skytterne. Foreningene skal sende sine resultatrapporter til fylkeslaget. Fylkeslagene er tillagt ansvaret for at innrapporteringen av resultater skjer korrekt og fortløpende. Arbeidet med purring og kvalitetssikring av resultatrapporteringen har vært relativt omfattende. Ordningen ble etablert fra sesongen 2001, og vi har dog sett en klar bedring de påfølgende år. Etter en del purring ble det rapportert fra alle terminfestede stevner i Oppland i 2003, med ett unntak. Johnny Gundersen har hatt ansvaret for å følge fylkeslagets oppgaver med resultatrapporteringen i 2003, og innsending til Nidi (klasseføringsdatabasen). Klasseføring Fylkeslaget utsteder klasseføringskort til nye skyttere, og korrigerer kort for skyttere som av ulike grunner har fått feil klasse. Uttak av lag til NM-Elgbane I NM-elgbane inngår en fylkeslagsskyting. Uttaket av dette laget skjer med grunnlag i resultatene fra de stevnene som er terminlisteført i Oppland Fylkeslaget har ansvaret for å ajourføre lista, og holde skytterne oppdatert om utviklingen. Kent Arild Moldal har i varetatt denne oppgaven i Baneanlegg Gjøvik JSL planlegger ny bane for jegertrap og kompaktsporting Dovre JFF åpnet ny jegertrapbane 1. juni Nordre Land JFF har bygget om sin jegertrapbane. Banen ble åpnet med et uoffisielt stevne Etnedal JFF planlegger bygging av jegertrapbane PROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER/SAKER Tillitsvalgtkonferanse

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 28.-29. mars 2003 2 (Utdrag av innkalling ved brev datert 30. januar 2002) INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 4.-5. mars 2005 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 5. januar 2005 Deres ref.: Vår ref.: 011.12

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 1.-2. mars 2002 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Hunderfossen 1. og 2. mars

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Ringebu, 16.-17. mars 2007 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 17. januar 2007 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 24.-25. mars 2006 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 9. januar 2006 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Raufoss, 28.-29. 29. mars 2008 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 18. januar 2008 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 9.-10. mars 2001 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Fagernes: Tid: Fredag 9. og

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 31. mars 2000 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte i NJFF-Oppland: Tid: Årsmøte: fredag 31. mars 2000, kl 18.00-21.00

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gausdal, 25.-26. mars 2011 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2011 Thon Hotell Skeikampen, Gausdal 25.-26. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 19.-20. mars 2010 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik 19.-20. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Øyer, 27.-28. mars 2009 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2009 Nermo Hotell i Øyer, 27.-28. mars 2009 Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 8.-9. mars 2013 2 STÅ VAKT OM NATUREN Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner! - La fjellvidda hvile i soldagens

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 23.-24. mars 2012 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2012 Rica Victoria Hotel, Lillehammer 23.-24. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2013 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REVIDERT AV LANDSMØTE 2015 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2014 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING 1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. 2. FORMÅL. Foreningens formål er: Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt-

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer