Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, mars 2004

2 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 26. og lørdag 27. mars Sted: Quality Hotel Hunderfossen Delegater: - Foreninger med inntil 200 medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 200 eller flere medlemmer: 3 representanter. (Som grunnlag for medlemstall gjelder betalte medlemskap pr , jfr. vedlagte liste.) Dagsorden: Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Årsberetning Sak 3 Regnskap Sak 4 Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Sak 5 Andre saker styret har oppført Sak 6 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Sak 7 Fylkeslagskontingenten Sak 8 Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 27. februar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen. ( Vedtektenes 5) Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteens medlemmer i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 10. mars. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: leder Harald Bergseng, Ringelia, 2860 Hov ( ) medlem Eva Husås, rute 532, 2880 Nord-Torpa ( ) medlem Ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer ( ).

3 3 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpig, tidsskjema: fredag Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær lørdag Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj Årsmøte fortsetter og avsluttes Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på arrangementet bes fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 1. mars. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Henstillingen om påmelding gjelder også fylkeslagets tillitsvalgte. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: for deltakere med overnatting i enkeltrom kr 750 for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr 600 for deltakere som ikke overnatter på motellet kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sende de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgiften i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Med vennlig hilsen Håkon Rudland /s/ fylkeslagsleder Kristen Rustad Vedlegg: - oversikt over betalte medlemskap i foreningene pr valgliste

4 4 - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte - påmeldingsskjema NJFF-Oppland s årsmøte 2004 Quality Hotel Hunderfossen Fredag 26. og lørdag 27. mars 2004 Program Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Årsmøte Middag og sosialt samvær Lørdag Frokost NJFF s innlegg/orientering om aktuelle saker v/knut Erik Risvik, organisasjonssjef NJFF Aktuelle saker fra fylkeslaget Kaffepause Årsmøtet fortsetter Lunsj Årsmøtet fortsetter og avsluttes

5 5 INNHOLD SAK Innkalling 2 Program 4 Innholdsfortegnelse 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 7 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Fylkesinstruktørene Samarbeid og representasjon Informasjon Kurs og studievirksomhet Deltakelse på kurs, møter og arrangementer Konkurranseaktiviteter Prosjekter og andre aktiviteter/saker Økonomi 25 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Noter til regnskap og balanse Balanse Revisjon 29 4 INNKOMNE FORSLAG Vågå JFF: Ulveforvaltningen 31 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP 32 6 VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT FOR Virksomhetsplan Budsjett FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VALG 37

6 6 Sak 1 - Konstituering 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 29. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 12. mars Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2003 Sak 3 Regnskap for 2003 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene 4.1 Vågå JFF: Ulveforvaltningen Sak 5 Andre saker styret har ført opp Sak 6 Virksomhetsplan og budsjett for 2004 Sak 7 Fylkeslagskontingenten for 2005 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever allikevel 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak.

7 7 Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

8 8 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbund s (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, til sammen 40 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket, med unntak for Vang og Skjåk MEDLEMSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2003 Medlemskategori Forbunds-an del Fylkeslags-a ndel * hovedmedlem med tidsskrift kr 325,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 160,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 245,- kr 30,- * familemedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 30,- * direktemedlemskap med tidsskrift kr 520,- kr 0,- Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel. Fylkeslagsandelen fastsettes av årsmøtet. Foreningene fastsetter sjøl sin kontingentandel, og denne utgjør et noe varierende beløp i de ulike foreningene. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor og eventuelle utsendinger, og behandler eventuelle innkomne forslag. NJFF-Oppland s 5. årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Hunderfossen, 28. og 29. mars I tillegg til behandling av vanlige årsmøtesaker, behandlet årsmøtet forslag vedrørende rovviltpolitikk, salg av statsallmenning, obligatoriske treningsskudd for haglejegere og forbundets landsmøteperiode.

9 Årsmøtet fattet vedtak om å fremme forslag til NJFF landsmøte 2003, vedrørende ulveforvaltningen, obligatoriske treningsskudd og landsmøteperioden STYRET Styret velges av årsmøtet, og består av 7 personer. Arbeidet i styret er underlagt NJFF s vedtekter, handlingsprogram, arbeidsprogram og virksomhetsplan, og fylkeslagets vedtekter og virksomhetsplan. Medlemmene velges for to år, varamedlemmer velges for ett år. Disse velges slik at mest mulig nær halvparten av medlemmene kommer til valg hvert år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2002 Valgår Valgperiode Leder Håkon Rudland Sør-Fron JFF år Nestleder Aage Kjonerud Øystre Slidre JFF år Styremedlem Vidar Marthinsen Lunner JFF år Økonomiansvarlig Marit Kavli Berg Nord-Aurdal JFF år Styremedlem A Brynjar Berge Dovre JFF år Studieleder Karsten Landgraff Biri JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Varamedlem Stig Åge Teigen Lom JFF år Varamedlem Alice Borolien Ringebu & Fåvang JFF år Det er avholdt 10 styremøter i løpet av året; på Lillehammer 30.01, 13.03, 23.04, 15.05, og 09.09, 18.12, på Hunderfossen og 29.03, og på Tretten Styret har i året behandlet 73 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøte. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Harald Bergseng (leder), Eva Husås og Ola Stubrud REVISJON 9 Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for å revidere fylkeslagets regnskap, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Kåre Lilleeng, Maarten Bech og varamedlem Tore Semb FORENINGENE Fylkeslaget besto i 2003 av 40 lokalforeninger. Dette er samme antall som foregående år. Vi har allikevel hatt endringer. Torpa Jaktskyteklubb ble opptatt som ny forening, mens Begnadalen JFF ble slettet pr 31. desember Etterfølgende tabell (tab. 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og adresser. Tabellen viser også endringene i lokalforeningenes medlemsmasse fra til Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for De prosentvise endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 24 (16 i 2001) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling, blant disse har Lillehammer JF (62,3 %), Fron JFF (13,2 %) og Totenviken JFF (12,6 %) hatt den største prosentvise økningen. 8 (16 i 2001) foreninger har fått et redusert medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Gjøvik & Toten SFK (12,9 %), Kvam JFF (9,1 %) og Ringebu & Fåvang JFF (7,9 %). Fem foreninger har det samme medlemstallet som forrige år.

10 10 Tab. 3 Oversikt over lokalforeningene, medlemstall og foreningsadresser Foreningene Medlemsmassen Adresser Nr. Navn Medlemmer %-vis endring pr i året Bagn og Reinli JFF 68-5,6 12,5-5,9 Postboks 92, 2929 Bagn 221 Biri JFF 247-1,6 8,2 19,0 Postboks 37, 2832 Biri 222 Brandbu JFF 158-0,6 12,0-2,1 Postboks 67, 2712 Brandbu 224 Dovre JFF 62 24,0 v/robert Kaas, 2662 Dovre 225 Etnedal JFF 40-9,1-2,2 15,4 v/geir Stubbene, 2890 Etnedal 226 Fron JFF 92 7,0 13,2-9,5 v/tor Larsen, Steinhaugen 2, 2640 Vinstra 227 Gausdal JFF 305 7,0 5,6 1,9 v/jon Birger Skansen, Kanadav. 23, 2651 Ø Gausdal 228 Gjøvik JSSL 85 4,9 3,8 0,0 v/ola Røhne, R Nordraaksgt 7, 2819 Gjøvik 263 Gjøvik og Toten SFK 84 3,7-12,9 1,1 Skumsjøvegen 578, 2827 Hunndalen 229 Gjøvik og Vardal JF 62-1,6 12,5 21,7 v/leif Sletten, Toline Bryhns v 23,2821 Gjøvik 260 Gran JFF 159-3,6 1,9-4,7 v/magne Lien, Risbakkvegen, 2770 Jaren 261 Hedalen JFF 83 2,5 8,0-5,1 v/marit Aaslie Brenden, 3528 Hedalen 253 Heidal JFF 99-1,0-2,9 2,0 v/jon Reidar Stormyrengen, 2676 Heidal 230 Jevnaker JFF ,9-6,7-4,3 Postboks 191, 3521 Jevnaker 244 JFF Toten Alm., lodd ,2 0,0 0,0 v/ingar Nettum, rute 513, 2848 Skreia 257 Kvam JFF 20 0,0-9,1-8,3 v/magne Haugen, Florinveien 14, 2642 Kvam 231 Lesja JFF 63 10,5 0,0 5,6 v/jan Magne Bøe, 2668 Lesjaverk 232 Lillehammer Jegerklubb ,4 62,3 35,6 v/tor H Johansen, A Lundebysv. 2, 2614 Lilleh. 233 Lillehammer og Omegns JFF 380 5,6 7,1 2,8 v/oddgeir Andersen, Vargstadvn. 43, 2615 Lhm. 234 Lillehammer SFF 163 0,6 0,6-5,3 Postboks 308, 2602 Lillehammer 258 Lom JFF 55-9,8 9,0-19,3 v/stig Åge Teigen, 2686 Lom 236 Lunner JFF ,1 1,7 2,3 Postboks 1, 2713 Roa 237 Nord-Aurdal JFF 224 6,2-1,4 0,0 Postboks 89, 2901 Fagernes 238 Nordre Land JFF 170-8,1-1,6-2,6 v/roger Åsheim, Vest-Torpa, 2870 Dokka 239 Ringebu og Fåvang JFF 114-1,7-7,9 7,7 v/alice Boroline, 2634 Fåvang 240 Sel JFF 59 v/jan Olav Solstad, Nyseterjordet 28, 2670 Otta 264 Snertingdal JFF ,7 8,7 7,2 Postboks 20, 2838 Snertingdal 242 Søndre Land JFF 98 6,5 5,7-2,2 v/jan Arne Sandsengen, 2864 Fall 259 Sør-Fron JFF 78 18,2 4,8 14,5 v/jan Tagestad, 2647 Sør-Fron 256 Tingelstad JFF 123-6,1 2,3 4,9 Postboks 109, 2712 Brandbu 879 Torpa Jaktskyteklubb 26 v/geir Stormyrengen, 2881 Aust-Torpa 243 Toten JFF, lodd ,4 1,6-4,7 v/erik Olstad, 2847 Kolbu 245 Totenviken JFF, lodd ,0 12,6 6,1 v/jan Svensen, Frang gård, 2848 Skreia 247 Vestre Slidre JFL 96-2,0 0,0-8,4 v/svein Erik Ski, 2966 Slidre 246 Vestre Toten JFF 209-1,4 2,3-4,0 Postboks 260, 2831 Raufoss 262 Veståsen JFF 51 6,3 4,0 0,0 v/ole Kristian Sørlie, 3522 Bjoneroa 248 Vågå JFF 90 v/leif Einar Olsen, 2680 Vågå 250 Østre Toten JFF, lodd ,8 0,0 3,3 v/per Erik Halvorsrud, Rute 511, 2848 Skreia 251 Øyer-Tretten JFF ,3 5,5-4,3 v/ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer 252 Øystre Slidre JFF ,1 0,7 0,0 v/aage Kjonerud, 2940 Heggenes Tilsluttet foreningene ,8 4,3 0,7 Direktemedlemmer ,9 8,8-6,2 Sum medlemmer/endring ,3 4,5 0, MEDLEMMER

11 11 Forbundet hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en meget pen økning fra 2002 (4.927 medlemmer) på 6,3 % (311 medlemmer). Det har aldri vært et så høyt medlemstall i vårt fylke tidligere. Medlemsutviklingen i Oppland i perioden er vist grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Fig. 2 viser at kvinnene i 2003 utgjorde 6,3 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år i 2003 år var 12,6 %. Begge andeler har vist en svak økning de siste årene. Ungdomsandelen er allikevel lavere i dag en den var fram til omkring Til sammenlikning er kvinneandelen i NJFF på landsbasis 7,3 %, og ungdomsandelen 11,9 %. Fig. 2 Andelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinneandel i medlemsmassen (%) Ungdomsandel i medlemsmassen (%) ,5 93,7 Kvinner Menn ,1 87,4 Under 26 år 26 eller eldre ,5 6,3 50 8,9 12, NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket er ny medlemsrekord. Økningen siste år utgjør 2,2 %. De 19 fylkeslagene samler fra (Aust-Agder) til (Akershus) medlemmer. Etter medlemstall er Oppland det 8. største av fylkeslagene ADMINISTRASJON Kristen Rustad ble ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF. Tor Taraldsrud har vært ansatt i et engasjement som prosjektmedarbeider med ansvar for vårt skoleprosjekt. Engasjementet utgjør en 40 % stilling, og startet 1. mars 2003.

12 Fylkeslaget leier kontor i Statskog s lokaler (Norges Bank) ved Stortorget på Lillehammer Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Utvalgene er opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Aage Kjonerud (leder) og Brynjar Berge. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktivitet og fylkeslagets øvrige oppgaver vedr. rifle- og hagleskyting. Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Truls Steinsæter (leder), Brage B Monsen og Morten Kraabøl. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, og terminlisteføring og aktivitet tilknyttet fiskekonkurranser. Viltutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Vidar Marthinsen (leder), Hallgeir Gravråk, Oddbjørn Noem og Gudbrand Haugen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt, jakthunder og viltforvaltning FYLKESINSTRUKTØRENE Alle fylkesinstruktørene er oppnevnt av fylkeslagets styre, og på ubestemt tid. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, som gir en oppdatering av jegerprøve-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at disse instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Oddbjørn Noem er vår fylkesinstruktør i jegerprøven. Det er for tiden omkring 100 godkjente jegerprøveinstruktører i Oppland. Ettersøkshund Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk.

13 13 Hallgeir Gravråk er vår fylkesinstruktører i ettersøkshund. For tiden er det registrert 85 lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner jegertrapdommere og lokale jegertrapinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr også kurs i hagleskyting. Aage Kjonerud er fylkesinstruktør i hagleskyting. Det er for tiden registrert omkring 100 jegertrapdommere og 30 lokallagsinstruktører i Oppland. Rifleskyting Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører. Hans Harald Schjørlien sluttet på våren i 2003, og vi har for tiden ikke fylkesinstruktør i rifleskyting. Hund/sau Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale hund/sau-instruktører (sauerenhetsdressur med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale hund/sau-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Gjennomfører samlinger for de lokale hund/sau-instruktørene. Gudbrand Haugen er fylkesinstruktør i el-dressur. Det er registrert vel 90 autoriserte brukerinstruktører i el-dressur i Oppland. All distribusjon av prøvebevis til elektrisk hundedressur skal, etter en ny ordning fra 1994, skje via fylkesinstruktøren etter henvendelse fra de lokale brukerinstruktørene eller foreningene. Det ble i år sendt ut 980 prøvebevis. Fig. 3 Distribuerte prøvebevis årene P r ø v e b e v is p r å r Antall Å r A n t a ll

14 14 Sportsfiske Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å følge opp NJFF's fritidsfiskesatsinger, og på generelt grunnlag å arbeide med stimulering til aktivitet innenfor fiske. Sportsfiskekontakten har sammen med ungdomsleder et særlig ansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsaktiviteter, herunder Fiskeklubben. Vår fylkesinstruktør i sportsfiske er Brage B Monsen. Fylkeslaget har 3 fluefiskeinstruktører; Edmund Heggedal, Jo Bjørke og Håkon Rudland SAMARBEID OG REPRESENTASJON NJFF s Landsmøte 2003 NJFF-Oppland hadde følgende årsmøtevalgte delegater på landsmøtet i Loen november 2003: Aage Kjonerud, Vidar Marthinsen, Marit Kavli Berg, Per Magnar Volden, Karsten Landgraff, Alice Borolien og Truls Steinsæter. I tillegg deltok Håkon Rudland (som representantskapsmedlem) og Kristen Rustad. NJFF-Oppland fremmet fire grunngitte forslag for landsmøtet (nr I, II og III etter årsmøtevedtak, nr IV etter styrevedtak. Forslagene var: I Ny ulvepolitikk Forslaget er: Ingen ynglende ulvestamme i Norge. Begrunnelse: Ulven er i dag ingen truet art i europeisk eller i global sammenheng, og Norge alene klarer ikke å opprettholde en bærekraftig bestand av ulv. Årsaken til det er blant annet at dagens ressursutnyttelse av den norske utmarka ikke lenger har leveområder nok med den måten vi utnytter utmarka på. Naturen i Norge er et flerbrukslandskap med spredt bosetting og et mangfold av aktiviteter knyttet til bruken i form av generelle rekreasjonsaktiviteter, beitebruk og jakt. Norge myndigheter har gjennom den siste stortingsmeldingen (nr. 35, ), sammen med Sverige, bidratt til at det skal etableres minst 8-10 familiegrupper av ulv i Sør-Skandinavia. Dette målet er siden satt til side av Sveriges nye, langt mer ambisiøse ulvemålsetting. Målet er 20 familiegrupper og 200 ulver. Sverige akter å oppheve ulvens beskyttelse som truet art for å gjøre den til jaktbart vilt. Det alene bør få konsekvenser for ulvens status hos oss. Ulven i Sør-Skandinavia er ikke truet. DNA-analyser har bekreftet at ulv som i dag befinner seg i Norge ikke har sammenheng med bestanden som fantes her på 1800-tallet, men tilhører en Finsk/Russisk stamme som på ingen måte er truet. Dagens ulveforvaltning i Norge er svakt fundert på uklare forhåpninger om en ulvebestand som kan leve på naturens prinsipper. Nå vet vi at en fast ulvebestand må manipuleres med tiltak og økonomiske midler mange har vanskelig for å akseptere. Så lenge vi står overfor en bestand som ikke er truet kan vi ikke se at det foreligger behov eller motiver som berettiger dette. Etiske hensyn overfor husdyr, andre dyr og mennesker, og motstand fra de i befolkningen som berøres direkte må få konsekvenser for ulveforvaltningen. Siden hjortevilt er en naturlig del av maten til ulven, vil en økende ulvebestand gjøre store innhogg i bestandene av jaktbart vilt. Dette vil gi seg utslag i færre dyr å jakte på for jegernes del, samtidig som grunneierne som leier ut jaktrett vil oppleve reduserte inntekter, og i noen tilfeller også redusert

15 15 eiendomsverdi. Dessuten er det en reel fare for at ulv angriper og dreper jakthunder, noe som medfører at en del former for jakt med hund får store utfordringer i områder med ulv. Dette kan gi reduserte jaktopplevelser og tap av jakttradisjoner i slike områder. II Obligatoriske treningsskudd Forslaget er: Det innføres krav om obligatoriske treningsskudd for haglejegere. Begrunnelse: Skadeskyting med hagle er et stort problem, og økt trening vil være et viktig bidrag til en mer human jaktutøvelse. Landsmøtet 1997 behandlet tilsvarende sak etter forslag fra Vestre Toten JFF, og fattet den gang slikt vedtak: Saken oversendes til forbundsstyret som bes om å sørge for utredning av alle aktuelle forhold knyttet til kravet om human småviltjakt, for deretter å følge opp saken videre. Forbundsstyret har etter dette hatt en bred gjennomgang av organisasjonens arbeid med human jaktutøvelse, og det er gjennomført en vurdering av behovet for nye tiltak. Forbundsstyret har etter dette kommet til at det ikke er aktuelt å arbeide for innføring av krav om obligatoriske treningsskudd for haglejegere (forbundsstyrets sak 61/02). Dette, etter hva vi forstår, alene begrunnet ut fra mangel på treningsbaner. Vi aksepterer ikke mangel på treningsbaner som et reelt argument mot innføring av obligatoriske treningsskudd. III Landsmøteperioden Forslaget er: Landsmøteperioden endres til to år. Begrunnelse: Nåværende ordning med landsmøteperioder på tre år medfører at mange av de saker som skal behandles kun har historisk verdi. I et samfunn i stadig endring, er det viktig av vårt høyeste beslutningsorgan kommer sammen så ofte som mulig, slik at vi kan endre strategier og arbeidsmål i takt med endringene i rammebetingelser og omverdenen for øvrig. Tettere landsmøter (eller årsmøte) vil bidra til å styrke demokratiet i organisasjonen, og bidra til økt samhørighet i organisasjonen og relasjonsbygging mellom organisasjonsleddene. I den grad en slik endring øker kostnadene, bør det vurderes tiltak som kan motvirke dette og holde disse på dagens nivå. IV EU s innvirkning på adgangen til jakt og fiske i Norge Forslaget er: NJFF foretar en grundig utredning av hvilken betydning et eventuelt framtidig EU-medlemskap vil få for norske borgeres adgang til jakt og fiske i Norge. Begrunnelse:

16 16 Det har den siste tiden vært en rekke oppslag i media om EU og adgangen til jakt og fiske, og vi har registrert en viss uro blant våre medlemmer om hvilken betydning et EU-medlemskap vil få for jakt- og fiskeutøvelsen i Norge. Vi ønsker derfor en utredning som tar fatt i spørsmålet fra vårt ståsted. Målsettingen med arbeidet må være å kunne gi våre medlemmer et godt grunnlag for å ta stilling i EU-spørsmålet, og også å klarlegge hvilke utfordringer organisasjonen har i vårt forhold til Europa. Utredningen bør se problematikken både i forhold til dagens EØS-avtale, og også ut fra hva som ellers måtte finnes av alternativer på utsiden av EU og EØS. Forslag I fikk 73 stemmer, og falt mot 102 stemmer. Forslag nr II fikk 75 stemmer, og falt mot 93 stemmer (5 blanke). Forslag nr III fikk 35 stemmer, og falt mot 140 stemmer. Forslag IV fikk landsmøtets uforbeholdne støtte. Representantskapet i NJFF Håkon Rudland sitter (i kraft av sitt verv som fylkeslagsledere) i NJFF's representantskap. Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland Etter initiativ fra Fylkesmannen, er det opprettet et rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland. Utvalget har deltakere fra frivillige organisasjoner, grunneierorganisasjoner og offentlige etater. Utvalget fungerer også som et forum for samarbeid om driftsplanprosjektet. Håkon Rudland har vært vår representant i utvalget. Rovviltutvalget i Oppland Oddbjørn Noem er oppnevnt som fylkeslaget representant i Rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen i Oppland (RUR). Ola Stubrud er Oddbjørn s varamann. Fylkeslaget har foretatt oppnevningen etter anmodning fra Fylkesmannen i Oppland. FNF-Oppland Fylkessekretæren er vår representant i styringsgruppa for Forum for natur- og friluftsliv i Oppland. FNF-Oppland er et samarbeidsorgan for FRIFO-organisasjonene i fylket. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland. Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Hallgeir Gravråk gikk av som leder på SNM-Oppland s årsmøte Kjell Lindholm tok over som ny leder av organisasjonen INFORMASJON

17 17 Intern informasjon Den interne informasjonen skjer dels skriftlig (brev, rundskriv, e-post), og dels ved direkte kommunikasjon (årsmøte, tillitsvalgtkonferanse, regionale møter, ulike arrangementer, andre møter og kurs/samlinger). Brev distribueres fra NJFF-Oppland i et antall av omkring pr år. En alt overveiende del av dette består i ulike henvendelser til foreningene, tillitsvalgte og instruktørkorps. Ekstern informasjon Fylkeslaget har vært representert i media gjennom innslag i radio, aviser og tidsskrifter. Ved enkelte anledninger er det gitt informasjon til skoleverk og andre institusjoner og organisasjoner. Ved henvendelse til media benyttes pressemeldinger, leserbrev og direkte kontakt. Fylkeslaget tilstreber ellers å være tilstede i de sammenhenger hvor dette er naturlig. Internett NJFF-Oppland inngår nå som en integrert del av NJFF s hjemmesider: Foreløpig gir denne løsningen oss kun muligheter for nyhetsoppslag KURS- OG STUDIEVIRKSOMHET Fylkeslagets kursvirksomhet i året: Jaktlederkurs, Biri januar, 17 deltakere Jaktlederkurs, Lom februar, 12 deltakere Jegerprøveinstrukstørkurs, Biri februar, 18 deltakere Jaktlederkurs, Dovre februar, 12 deltakere Samling for lokale ettersøksinstruktører, Odnes 1. mars, 9 deltakere Samling for lokale ettersøksinstruktører, Otta 15. mars, 14 deltakere Jaktlederkurs, Snertingdal april, 5 deltakere Videregående kurs i ettersøk, Snertingdal mai, 10 deltakere Konferanse for ettersøksdommere, Randsverk mai, 12 deltakere Videregående kurs i ettersøk, Gausdal august, 12 deltakere Kurs for lokallagsinstruktører i hagleskyting, Vingrom oktober, 10 deltakere DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER, ARRANGEMENTER NJFF-Oppland har i året vært representert på følgende, eksterne arrangementer:

18 18 Aage Kjonerud og Hans Harald Schjørlien deltok på sentral samling for fylkesinstruktører i hagle- og rifleskyting i Stjørdal 28. februar - 2. mars Karsten Landgraff representerte fylkeslaget på årsmøte for Oppland 4H på Lillehammer 8. mars Karsten Landgraff reprenseterte fylkeslaget på årsmøtet til Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland, på Gjøvik 31. mars Stig Åge Teigen representerte fylkeslaget på årsmøte for Fjellstyrene i Oppland på Bjorli april Brage B Monsen og Karsten Landgraff var våre delegater på Ungdommens Landsmøte på Gardermoen april Aage Kjonerud (for Håkon Rudland) deltok på møte i Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland på Lillehammer 10. april. Fylkessekretæren deltok på årlig fellesmøte for FNF-Oppland på Gjøvik 24. april Gudbrand Haugen representerte fylkeslaget på Statskog s elgjakttrekning på Lillehammer 8. mai Fylkessekretæren deltok på forbundets samling for fylkessekretærene i Sarpsborg mai Vidar Marthinsen deltok på del 1 av jakthundinstruktørkurs trinn 1 på Elverum mai Håkon Rudland deltok på møte i NJFF s Representantskap 23. mai, og fylkesledersamling mai, i Sarpsborg Aage Kjonerud har deltatt på flere møter i Nordre Land JFF i forbindelse med revitaliseringen av foreningen, blant annet på foreningens årsmøte 15. april Håkon Rudland deltok på møte i NJFF s Representantskap 29. august, og fylkesledersamling august, på Jessheim Karsten Landagraff og Tor Taraldsrud deltok på kurs i arealplanlegging på Lillehammer 16. oktober Fylkessekretæren deltok på forbundets samling for fylkessekretærene i Spjelkavik november Aage Kjonerud har deltatt på møter med Vang Lerdueklubb vedrørende en eventuell søknad om tilslutning til NJFF Oddbjørn Noen deltok på sentral samling for jegerprøveinstruktører i Stjørdal desember Fylkeslaget ved fylkesinstruktørerne har vært representert på fylkesmesterskapene og de fleste av de terminlistefestede stevnene i Oppland KONKURRANSEAKTIVITETER Skyte- og fiskekonkurranser i Oppland Det ble i Oppland i 2003 avviklet 35 terminfestede skytekonkurranser (24 jegertrap, 6 elgskyting, 5 jaktfelt) og 7 terminfestede fiskekonkurranser (6 isfiske, 1 trad. meite). Tilsvarende tall i 2002 var 31

19 skytekonkurranser (23 jegertrap, 6 elgskyting, 2 jaktfelt) og 6 fiskekonkurranser (6 isfiske). Den siste 10-årsperioden har antallet konkurranser ligget innenfor intervallet hvert år. Norgesmesterskap 19 NM Jaktfelt, april i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Best av våre skyttere ble Paul Flatlien (Gjøvik JSL), som tok en fin åttende plass. Samme plassering fikk Snertingdal JFF i lagkonkurransen. Rikard Østmoe fra Østby JFF i Hedmark ble norgesmester. Fylkesmesterskap FM isfiske, 23. februar på Grønnsjøen, Toten JFF lodd nr 2 Fylkesmester: 1 Kenneth Ottosen, Gjøvik & Toten SFK FM jaktfelt, 2. mars i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Fylkesmester: 1 Odd Arne Holden, Hedalen JFF 2 Tom Rune Tomter, Snertingdal JFF 3 Ole Arne Huset, Hedalen JFF FM jegertrap, 31. mai på Lora, Lesja JFF Fylkesmester: 1 Kåre Lilleeng, Biri JFF 2 Even Nordlibakken, Lesja JFF 3 Finn Johnsen, Biri JFF FM elgbane, 15. juni i Hedalen, Hedalen JFF Fylkesmester: 1 Nils-Harald Huset, Hedalen JFF 2 Odd Arne Holden, Hedalen JFF 3 Arne Tangen, Hedalen JFF Andre resultater NM Elgbane Løten - Kent Arild Moldal, Tor Arne Mathisen, Paul Flatlien og Bjørn Ståle Olstad representerte Oppland under fylkeslagsskytingen, og endte på en 8. plass. - Gjøvik JSK hadde beste lag fra vårt fylke under lagkonkurransen for klubber. Laget ble nr Kent Arild Moldal ble best av våre skyttere individuelt med en 29. plass totalt. NM Jegertrap Hovden - Ole Morten Akre-Hansen, Gausdal JFF, ble norgesmester i Jegertrap på Hovden i juli. - Vestre Toten JFF vant lagkonkurransen NM Isfiske - Kenneth Ottosen, Gjøvik & Toten SFK, tok andreplassen i mesterskapet totalt - Aleksander Dokk og Lars Andrẻ Dysthe ble henholdsvis nr 1 og 2 i juniorklassen. Begge representerer Toten JFF, lodd nr 2. Nordisk Mesterskap i isfiske - Kenneth Ottosen og Aleksander Dokk deltok på laget som representerte Norge i mesterskapet. Veteran NM Jegertrap - Ragnar Olstad, Gausdal JFF, ble nr 3 totalt.

20 - Øystein Hayden, Jevnaker JFF, vant klasse V5 Fjällräven Cup 2003 (jegertrap). - 1 Kåre Lilleeng, Biri JFF - 2 Finn Johnsen, Biri JFF 20 Terminlistemøte jaktskytekonkurranser Terminlistemøtet for sesongen 2004 ble avviklet på Biri 16. oktober med bra oppslutning. Møtet har blant annet som oppgave å samordne stevnedatoer og fordele fylkesmesterskapene. Ansvaret for gjennomføringen tilligger jaktskyteutvalget. Resultatrapportering fra skytestevner Resultater fra alle jaktskytekonkurranser skal rapporteres til NJFF s klasseføringsdatabase, elektronisk i standard filformat. Rapporteringen er foreningenes ansvar, og danner grunnlaget for sentral utskriving av klasseføringskort til skytterne. Foreningene skal sende sine resultatrapporter til fylkeslaget. Fylkeslagene er tillagt ansvaret for at innrapporteringen av resultater skjer korrekt og fortløpende. Arbeidet med purring og kvalitetssikring av resultatrapporteringen har vært relativt omfattende. Ordningen ble etablert fra sesongen 2001, og vi har dog sett en klar bedring de påfølgende år. Etter en del purring ble det rapportert fra alle terminfestede stevner i Oppland i 2003, med ett unntak. Johnny Gundersen har hatt ansvaret for å følge fylkeslagets oppgaver med resultatrapporteringen i 2003, og innsending til Nidi (klasseføringsdatabasen). Klasseføring Fylkeslaget utsteder klasseføringskort til nye skyttere, og korrigerer kort for skyttere som av ulike grunner har fått feil klasse. Uttak av lag til NM-Elgbane I NM-elgbane inngår en fylkeslagsskyting. Uttaket av dette laget skjer med grunnlag i resultatene fra de stevnene som er terminlisteført i Oppland Fylkeslaget har ansvaret for å ajourføre lista, og holde skytterne oppdatert om utviklingen. Kent Arild Moldal har i varetatt denne oppgaven i Baneanlegg Gjøvik JSL planlegger ny bane for jegertrap og kompaktsporting Dovre JFF åpnet ny jegertrapbane 1. juni Nordre Land JFF har bygget om sin jegertrapbane. Banen ble åpnet med et uoffisielt stevne Etnedal JFF planlegger bygging av jegertrapbane PROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER/SAKER Tillitsvalgtkonferanse

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 28.-29. mars 2003 2 (Utdrag av innkalling ved brev datert 30. januar 2002) INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 4.-5. mars 2005 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 5. januar 2005 Deres ref.: Vår ref.: 011.12

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 1.-2. mars 2002 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Hunderfossen 1. og 2. mars

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Ringebu, 16.-17. mars 2007 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 17. januar 2007 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 24.-25. mars 2006 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 9. januar 2006 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 9.-10. mars 2001 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Fagernes: Tid: Fredag 9. og

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Raufoss, 28.-29. 29. mars 2008 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 18. januar 2008 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 31. mars 2000 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte i NJFF-Oppland: Tid: Årsmøte: fredag 31. mars 2000, kl 18.00-21.00

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gausdal, 25.-26. mars 2011 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2011 Thon Hotell Skeikampen, Gausdal 25.-26. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 19.-20. mars 2010 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik 19.-20. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Øyer, 27.-28. mars 2009 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2009 Nermo Hotell i Øyer, 27.-28. mars 2009 Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 8.-9. mars 2013 2 STÅ VAKT OM NATUREN Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner! - La fjellvidda hvile i soldagens

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 23.-24. mars 2012 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2012 Rica Victoria Hotel, Lillehammer 23.-24. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2014 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Lover SKI JFF revidet april 2016 Side 1 av 4 Endringslogg Endring Vedtektsendringer vedtatt ved årsmøtet 14.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer