Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, mars 2006

2 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 9. januar 2006 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 24. og lørdag 25. mars Sted: Quality Hotel & Resort Fagernes (i Fagernes sentrum) Delegater: - Foreninger med inntil 200 medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 200 eller flere medlemmer: 3 representanter. (Som grunnlag for medlemstall gjelder betalte medlemskap pr ) Dagsorden: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Konstituering av årsmøtet Årsberetning Regnskap Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Andre saker styret har oppført Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Fylkeslagskontingenten Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 24. februar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen. (Vedtektenes 5.) Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteen i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 6. mars. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: leder Ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer ( medlem Thor Voldheim, Vestheimgate 1, 2870 Dokka ( ) medlem Herdis Unneland, Kjørlien, 2973 Ryfoss ( )

3 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpig, tidsskjema: 3 fredag lørdag Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj Årsmøte fortsetter og avsluttes Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på arrangementet bes fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 1. mars. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Henstillingen om påmelding gjelder også fylkeslagets tillitsvalgte. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: for deltakere med overnatting i enkeltrom kr 750 for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr 600 for deltakere som ikke overnatter på motellet kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sender de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgiften i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Med vennlig hilsen fylkeslagsleder Vedlegg: - valgliste - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte - påmeldingsskjema

4 4 NJFF-Oppland s årsmøte 2006 Quality Hotel & Resort Fagernes, Fagernes Fredag 24. og lørdag 25. mars 2006 Program Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Årsmøte Lysbildekåseri Middag og sosialt samvær Lørdag Frokost NJFF s innlegg/orientering om aktuelle saker v/sven Stenbrenden Aktuelle saker fra fylkeslaget Kaffepause NJFF og jakthunder v/sven Stenbrenden Årsmøtet fortsetter Lunsj Årsmøtet fortsetter og avsluttes

5 5 INNHOLD SAK Innkalling 2 Program 4 Innholdsfortegnelse 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 7 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Fylkesinstruktørene Samarbeid og representasjon Informasjon Kurs og studievirksomhet Deltakelse på kurs, møter og arrangementer Konkurranseaktiviteter Prosjekter og andre aktiviteter/saker Økonomi 23 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Noter til regnskap og balanse Balanse Revisjon 25 4 INNKOMNE FORSLAG 26 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP Vedtektsendringer 26 6 FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT FOR Virksomhetsplan Budsjett 29 8 VALG 30 Sak 1 - Konstituering

6 6 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 9. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 16. mars Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2005 Sak 3 Regnskap for 2005 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene Sak 5 Andre saker styret har ført opp 5.1 Vedtektsendringer Sak 6 Fylkeslagskontingenten for 2007 Sak 7 Virksomhetsplan og budsjett for 2006 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever dog 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak. Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak:

7 7 Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

8 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, til sammen 41 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket, med unntak for Skjåk MEDLEMSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2004 Medlemskategori Forbunds-an del Fylkeslags-a ndel * hovedmedlem med tidsskrift kr 345,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 165,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 85,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 255,- kr 30,- * familiemedlem uten tidsskrift kr 85,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 85,- kr 30,- * æresmedlemskap med tidsskrift kr 175,- kr 0.- * direktemedlemskap NJFF med tidsskrift kr 550,- kr 0,- * direktemedlemskap Fiskeklubben kr 180,- kr 0,- 8 Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel, som blir fastsatt av henholdsvis landsmøte, fylkeslagsårsmøte og foreningsårsmøte. Den kan følgelig variere noe fra en forening til en annen. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor og eventuelle utsendinger, og behandler eventuelle innkomne forslag. NJFF-Opplands 7. årsmøte ble avholdt på Birkebeineren Hotell på Lillehammer, 4. og 5. mars STYRET

9 9 Styret velges av årsmøtet, og består av 7 personer. Arbeidet i styret er underlagt NJFF s vedtekter, handlingsprogram og arbeidsprogram, og fylkeslagets egne vedtekter og de rammer årsmøtet fastsetter i sine vedtak om budsjett og virksomhet. Styremedlemmene velges for to år, varamedlemmer for ett år. Disse velges slik at mest mulig nær halvparten av medlemmene kommer til valg hvert år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2005 Verv Navn Forening Valgår Valgperiode Leder Vidar Marhinsen Lunner JFF år Nestleder Aage Kjonerud Øystre Slidre JFF år Kvinnekontakt Alice Borolien Ringebu og Fåvang JFF år Økonomiansvarlig Marit Kavli Berg Nord-Aurdal JFF år Styremedlem Brynjar Berge Dovre JFF år Studieleder/organisasjonskontakt Karsten Landgraff Biri JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Varamedlem Stig Åge Teigen Lom JFF år Varamedlem Knut-Arild Østvold Nordre Land JFF år Det er avholdt 7 styremøter i løpet av året; på Lillehammer 16.02, 04.03, 14.04, 24.11, på Roa 12.05, på Heggenes 18.08, og på Biri Styret har i løpet av året behandlet 71 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøte. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Ola Stubrud (leder), Thor Voldheim og Herdis Unneland REVISJON Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for å revidere fylkeslagets regnskap, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Kåre Lilleeng, Maarten Bech og varamedlem Tore Semb FORENINGENE Fylkeslaget besto i 2005 av 41 lokalforeninger. Dette er samme antall som i Brandbu JFF og Tingelstad JFF har fattet vedtak om sammenslåing til den nye foreningen Brandbu og Tingelstad JFF. Endringen trådte i kraft fra 1. januar Vang Sportsskytterklubb har endret navn til Vang Jeger- og Fiskarlag. Etterfølgende tabell (tab. 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og adresser. Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for Tabellen viser også endringene i lokalforeningenes medlemsmasse fra til Endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 23 (26 i 2004) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling, blant disse har Sel JFF (62,5 %), Vang JFF (45 %) og Gjøvik & Toten SFK (40 %) hatt den største prosentvise økningen. Lillehammer Jegerklubb har økt sitt medlemstall med 57, og kan sammen med Sel JFF (50) vise til den klart største antallsmessige økningen. 16 (14 i 2004) foreninger har fått et redusert medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Sør-Fron JFF (17,6 %), Heidal JFF (11,3 %) og Dovre JFF (10,5 %). To foreninger har det samme medlemstallet som foregående år.

10 10 Tab. 3 Oversikt over lokalforeningene, medlemstall og foreningsadresser Foreningene Medlemsmassen Adresser Nr. Navn Medlemmer %-vis endring pr i året Bagn og Reinli JFF 70 1,4 1,5-5,6 Postboks 62, 2929 Bagn 221 Biri JFF , ,6 Postboks 37, 2832 Biri 222 Brandbu JFF 148-8,1 1,9-0,6 Postboks 67, 2712 Brandbu 876 Dovre JFF 68-10,5 22,6 24,0 v/geir Randen, Hindåfeltet, 2660 Dombås 225 Etnedal JFF 51 13,3 11,1-9,1 v/geir Stubbene, 2890 Etnedal 226 Fron JFF 89 2,3 7,0 v/tor Larsen, Steinhaugen 2, 2640 Vinstra -5,4 227 Gausdal JFF 321 2,6 2,6 7,0 v/kjell Lindholm, Pb 1046 Skurva, 2605 Lilleh. 228 Gjøvik JFF ,2 15,3 4,9 v/ola Røhne, R Nordraaksgt 7, 2819 Gjøvik 263 Gjøvik og Toten SFK ,0 13,1 3,7 Skumsjøvegen 578, 2827 Hunndalen 229 Gjøvik og Vardal JF 83 12,2 19,3-1,6 v/leif Sletten, Toline Bryhns v 23,2821 Gjøvik 260 Gran JFF ,3-1,3-3,6 v/magne Lien, Risbakkvegen, 2770 Jaren 261 Hedalen JFF 80 2,6-6,0 2,5 v/henning Perlestenbakken, 3528 Hedalen 253 Heidal JFF 94-11,3 7,1-1,0 v/svein Lien, 2676 Heidal 230 Jevnaker JFF 184-0,5-1,6 11,9 Postboks 191, 3521 Jevnaker 244 JFF Toten Alm., lodd ,2-7,5 4,2 v/ingar Nettum, rute 513, 2848 Skreia 257 Kvam JFF 19 0,0-5,0 0,0 v/magne Haugen, Florinveien 14, 2642 Kvam 231 Lesja JFF 61 1,7-5,0 10,5 v/per Johs Stueflotten, 2669 Bjorli 232 Lillehammer Jegerklubb ,3 8,0 39,4 v/tor H Johansen, A Lundebysv. 2, 2614 Lilleh. 233 Lillehammer og Omegns JFF 444 2,1 14,5 5,6 Postboks 462, 2603 Lillehammer 234 Lillehammer SFF 146-9,3-1,2 0,6 Åveitbakken 2A, 2609 Lillehammer 258 Lom JFF 67-8,2 32,7-9,8 v/rolv Moen, 2686 Lom 236 Lunner JFF 231 2,2 10,8 12,1 Postboks 1, 2713 Roa 237 Nord-Aurdal JFF 234-0,4 4,9 6,2 Postboks 89, 2901 Fagernes 238 Nordre Land JFF 155-8,8 0,0-8,1 v/roger Åsheim, Vest-Torpa, 2870 Dokka 239 Ringebu og Fåvang JFF 120-5,5 11,4-1,7 v/alice Borolien, 2634 Fåvang 240 Sel JFF ,5 35,6 100,0 v/tormod Pedersen, Dahleflata 33, 2670 Otta 264 Snertingdal JFF 132-5,7-1,4 25,7 Postboks 20, 2838 Snertingdal 242 Søndre Land JFF 106 1,0 7,1 6,5 v/jan Arne Sandsengen, 2864 Fall 259 Sør-Fron JFF 61-17,6-5,1 18,2 v/jan Tagestad, 2647 Sør-Fron 256 Tingelstad JFF 117-1,7-3,3-6,1 Postboks 109, 2712 Brandbu 879 Torpa Jaktskyteklubb 39-2,5 53,8 100,0 v/geir Stormyrengen, 2881 Aust-Torpa 243 Toten JFF, lodd ,9 2,7-10,4 v/erik Olstad, 2847 Kolbu 245 Totenviken JFF, lodd ,0-8,2-1,0 v/jan Svensen, Frang gård, 2848 Skreia 881 Vang JFL 29 45,0 100,0 - v/kjell Ola Bakken, 2975 Vang i Valdres 247 Vestre Slidre JFL 109 5,8 7,3-2,0 v/gerd Nanti Vika Helle, 2960 Røn 246 Vestre Toten JFF 203 0,0-2,9-1,4 Postboks 260, 2831 Raufoss 262 Veståsen JFF 52 4,0-2,0 6,3 v/ole Kristian Sørlie, 3522 Bjoneroa 248 Vågå JFF 112 1,8 22,2 100,0 v/leif Einar Olsen, 2680 Vågå 250 Østre Toten JFF, lodd ,6 3,7 5,8 v/terje Sønsterud, Kapphøgda, 2850 Lena 251 Øyer-Tretten JFF 264-0,4 11,3 13,3 v/ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer 252 Øystre Slidre JFF 173 1,8 10,4 14,1 Postboks 15, 2939 Heggenes Tilsluttet foreningene ,2 6,0 7,8 Direktemedlemmer NJFF ,4 12,3-29,9 Direktemedlemmer FK Sum medlemmer/endring ,9 6,1 6,3

11 MEDLEMMER Forbundet hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en meget pen økning fra 2004 (5.560 medlemmer) på 5,9 %. Medlemstallet er det høyeste som vi har hatt i Oppland, og vi passerte fjorårets rekord med 328 medlemskap. Medlemsutviklingen i Oppland er vist grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Fig. 2 viser at kvinnene i 2005 utgjorde 7,8 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år var 13,7 %. Kvinneandelen har siste år økt med 0,5%, mens ungdomsandelen er uendret. På landsbasis utgjør kvinnene i organisasjonen 8,6%, mens barn/unge utgjør 14,7%.. Fig. 2 Andelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinneandel i medlemsmassen (%) ,5 95,5 7, ,3 Kvinner Menn Ungdomsandel i medlemsmassen (%) 91,1 Under 26 år ,3 26 eller eldre 50 8,9 13, NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket igjen er ny medlemsrekord. Økningen siste år utgjør imidlertid bare 419 medlemskap (0,38%). De 19 fylkeslagene i landet varierer i medlemsmasse fra omkring til Etter medlemstallene er Oppland det 8. største av disse ADMINISTRASJON Kristen Rustad ble ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF.

12 Tor Taraldsrud har vært ansatt i et engasjement som prosjektmedarbeider med ansvar for vårt skoleprosjekt. Engasjementet utgjør en 40 % stilling, og startet 1. mars Fylkeslaget flyttet 1. juni kontoret fra Lillehammer til Roa. Vi leier her lokaler av Lunner Produkter AS. Prosjektmedarbeider har kontor på Vingrom. 2.2 Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Fylkeslaget har fem fagutvalg. Disse er alle opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Aage Kjonerud (leder), Jan Erik Husom og Brynjar Berge. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktivitet og fylkeslagets øvrige oppgaver vedr. rifle- og hagleskyting. Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Brynjar Berge (leder), Brage B Monsen og Morten Kraabøl. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, og terminlisteføring og aktivitet tilknyttet fiskekonkurranser. Vilt- og hundeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Knut-Arild Østvold (leder), Hallgeir Gravråk, Oddbjørn Noem, Jan Erik Svandal og Gudbrand Haugen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt, jakthunder og viltforvaltning. Utvalgets navn ble endret fra viltutvalget i Barne- og ungdomsutvalget Opprettet i 2004, og er sammensatt med følgende medlemmer; Truls Steinsæter (leder), Tor Taraldsrud og Kristen Rustad. Utvalget har ansvaret for fylkeslaget barne- og ungdomsarbeid. Kvinneutvalget Utvalget ble opprettet i 2005, og har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet forbundets kvinne-satsing. Utvalget har to medlemmer; Alice Borolien (leder) og Marit Kavli Berg FYLKESINSTRUKTØRENE Alle fylkesinstruktørene er oppnevnt av fylkeslagets styre, og på ubestemt tid. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, et oppdateringskurs for jegerprøveinstruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at disse instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Oddbjørn Noem er vår fylkesinstruktør i jegerprøven. Oddbjørn er fra 2004 assistert av Tore Grønlien.

13 Det er for tiden omkring 100 godkjente jegerprøveinstruktører i Oppland. Ettersøkshund 13 Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for disse. Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk. Hallgeir Gravråk er vår fylkesinstruktører i ettersøkshund. For tiden er det registrert 85 lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner jegertrapdommere og lokale jegertrapinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr også kurs i hagleskyting. Aage Kjonerud er fylkesinstruktør i hagleskyting. Det er for tiden registrert omkring 110 jaktskytedommere (både jegertrap og rifleskyting), og 30 lokallagsinstruktører i Oppland. Rifleskyting Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører. Jan Erik Husom overtok oppgaven som fylkesinstruktør i Det er for tiden registrert 2 lokallagsinstruktører og ingen standplassledere i Oppland. Aversjonsdressur Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale hund/sau-instruktører (aversjonsdressur med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale brukerinstruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Gudbrand Haugen er fylkesinstruktør i aversjonsdressur. Det er for tiden registrert vel 90 autoriserte brukerinstruktører i Oppland. All distribusjon av prøvebevis til elektrisk hundedressur skjer via fylkesinstruktøren etter henvendelse fra de lokale brukerinstruktørene eller foreningene. Det ble i år sendt ut prøvebevis. Fig. 3 Distribuerte prøvebevis årene

14 14 Prøvebevis pr år Antall År Antall Sportsfiske Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å følge opp NJFF's fritidsfiskesatsinger, og på generelt grunnlag å arbeide med stimulering til aktivitet innenfor fiske. Sportsfiskekontakten har sammen med ungdomsleder et særlig ansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsaktiviteter, herunder Fiskeklubben. Vår fylkesinstruktør i sportsfiske er Brage B Monsen. Fylkeslaget har 3 fluefiskeinstruktører; Edmund Heggedal, Jo Bjørke og Håkon Rudland. Organisasjonsutvikling Forbundet satser tungt på organisasjonsskolering på foreningsnivå. Første trinn i arbeidet var utviklingen av kunnskapssamlingen Førstehjelp for tillitsvalgte, som er distribuert til alle foreningene og blir et viktig verktøy i foreningsdriften. Samlingen inneholder mye og god informasjon om den organisasjonsmessige delen av virksomheten. Trinn 2 har vært etablering av en ny instruktørordning. Disse instruktørene har fått benevnelsen organisasjonskontakter, og skal ha som oppgave å ivareta fylkeslagets oppgaver tilknyttet satsingen på organisasjonsskolering. Fylkeslagets styre oppnevnte i møte 7. desember 2004 Karsten Landgraff som organisasjonskontakt. Trinn 3 i satsingen vil bli kurs for tillitsvalgte med utgangspunkt i førstehjelpspermen. Jakthund Fylkeslagets styre oppnevnte Jan Erik Svandal som fylkeslagets jakhundinstruktør. Kvinnesatsing NJFFs landsmøte vedtok i 2003 en sterkere satsing på rekruttering av kvinner, og utvikling av nye tilbud særlig innrettet mot denne gruppen av medlemmer. Som et ledd i dette arbeidet ble det opprettet et sentralt kvinneutvalg, og etablert en ordning med kvinnekontakter i fylkene. Alice Borolien ble oppnevnt som fylkeslagets kvinnekontakt ved vedtak i fylkeslagsstyret og SAMARBEID OG REPRESENTASJON Representantskapet i NJFF Vidar Marthinsen sitter (i kraft av sitt verv som fylkeslagsledere) i NJFF's representantskap.

15 15 NJFF s jaktskytterutvalg Aage Kjonerud er oppnevnt av forbundsstyret som leder av det sentrale jaktskytterutvalget for inneværende landsmøteperiode. Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland Etter initiativ fra Fylkesmannen, er det opprettet et rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland. Utvalget har deltakere fra frivillige organisasjoner, grunneierorganisasjoner og offentlige etater. Utvalget fungerer også som et forum for samarbeid om driftsplanprosjektet. Vidar Marthinsen (fylkesleder) er vår representant i utvalget. Rovviltutvalget i Oppland Oddbjørn Noem har vært fylkeslagets representant i Rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen i Oppland (RUR), med Ola Stubrud som varamann. Utvalget ble nedlagt i 2005, som følge av ny rovviltforvaltning og ordningen med regioner og rovviltnemnder. Vi er ikke representert i rovviltnemnda for region 3 Oppland. FNF-Oppland FNF-Oppland er et samarbeidsorgan for medlemsorganisasjonene i Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) i Oppland. Forkortelsen FNF står for Forum for Natur og Friluftsliv. Alice Borolien ble i 2004 valgt som vår representant i styringsgruppa for FNF-Oppland. Karsten Landgraff er møtende vararepresentant. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland. Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene INFORMASJON Intern informasjon Den interne informasjonen skjer dels skriftlig (brev, rundskriv, e-post, tidsskrift, internett), og dels ved direkte kommunikasjon (årsmøte, tillitsvalgtkonferanse, regionale møter, ulike arrangementer, andre møter og kurs/samlinger). Ekstern informasjon

16 16 Fylkeslaget har vært representert i media gjennom innslag i radio, aviser, tidsskrifter og internett, og det er informert om fylkeslaget og vår virksomhet i forbindelse med ymse arrangementer. Ved henvendelse til media benyttes pressemeldinger, leserbrev og direkte kontakt. Fylkeslaget tilstreber å være tilstede i de sammenhenger hvor dette er naturlig. NJFF-Oppland har egne hjemmesider som en integrert del av NJFF s hjemmesider: KURS- OG STUDIEVIRKSOMHET Årets kursvirksomhet har vært på et normalnivå. En rekke kurs har vært planlagt og utlyst. Hovedandelen av disse er gjennomført, mens også flere er blitt avlyst grunnet for liten interesse. Følgende kurs er gjennomført: Kurs for jegerprøveinstruktører, Odnes mars, 10 deltakere Dommerkurs ettersøk (blodspor og ferskspor), Ringebu april, 6 deltakere Kurs i aversjonsdressur hund/sau (fase II), Lillehammer 27. mai (oppstart), 5 deltakere Jaktlederkurs i samarbeid med Lunner JFF, Lunner april, 7 deltakere Dommerkurs jaktskyting, Øyer april, 9 deltakere Lokallagsinstruktørkurs hagleskyting, Øyer april, 5 deltakere Revejaktkurs i samarbeid med Lillehammer JF, Vingrom februar, 7 deltakere Revejaktkurs i samarbeid med Biri JFF, Biri Øverbygd mars, 12 deltakere Jaktkurs for ungdom, Vingrom , 5 deltakere Skytekurs hagle for ungdom, Lillehammer , 5 deltaker DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER, ARRANGEMENTER Fylkeslaget har i året vært representert på følgende arrangementer: Alice Borolien, Tor Taraldsrud og Karsten Landgraff deltok i gjennomføringen av et åpnings-arrangement tilknyttet Friluftslivets År 2005 på Lillehammer 8. januar Karsten Landgraff var på NJFFs samling for organisasjonskontakter på Gardermoen januar Tor Taraldsrud og Kristen Rustad deltok på konferanse om motorferdsel i utmark på Lillehammer 25. januar Karsten Landgraff deltok på møte om gjerder til nedfalls på Gjøvik 2. mars Karsten Landgraff deltok på årsmøtet til Oppland 4H på Gjøvik 12. mars Karsten Landgraff deltok på årsmøtet til Studieforbundet natur og miljø-oppland på Øyer 2. april

17 Alice Borolien deltok på årlig fellesmøte for FNF-Oppland på Raufoss 22. april. Kristen Rustad deltok på regional fylkessekretærsamling i Fredrikstad mai Vidar Marthinsen deltok på møte i NJFF s Representantskap og fylkesledersamling i Kristiansand mai Truls Steinsæter og Tor Taraldsrud deltok på NJFFs ungdomskonferanse i Verdal august Karsten Landgraff og Alice Borolien representerte fylkeslaget på Kittilbudagen i Gausdal Vestfjell 14. august 17 Vidar Marthinsen deltok på møte i NJFF s Representantskap og fylkesledersamling på Gardermoen august Karsten Landgraff var på NJFFs samling for organisasjonskontakter i Kristiansand november Tor Taraldsrud deltok på møte i formidlingsgruppa for Dokka Våtmarkssenter 13. mai Oddbjørn Noen og Tore Grønlien deltok på sentral samling for jegerprøveinstruktører i Stjørdal desember Alice Borolien deltok på NJFFs samling for kvinnekontakter i Stjørdal desember Tor Taraldsrud deltok på temadag om Naturhistorisk Nettverk på Land Museum 6. desember Kristen Rustad deltok på forbundets sentrale samling for fylkessekretærene på Hønefoss desember Fylkeslaget har vært representert på fylkesmesterskapene og de fleste av de terminlistefestede stevnene i Oppland KONKURRANSEAKTIVITETER Skyte- og fiskekonkurranser i Oppland Det ble i Oppland i 2005 avviklet 35 terminfestede skytekonkurranser (22 jegertrap, 9 elgskyting, 4 jaktfelt) og 7 terminfestede fiskekonkurranser (4 isfiske, 3 trad. meite). Tilsvarende tall i 2004 var 33 skytekonkurranser (18 jegertrap, 10 elgskyting, 5 jaktfelt) og 7 fiskekonkurranser (5 isfiske, 2 i trad. meite). Den siste 10-årsperioden har antallet konkurranser ligget innenfor intervallet hvert år. Landsdelsmesterskap LM Elgbane, juni i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Morten Olstadjordet fra arrangørforeningen ble beste skytter fra Oppland med en 4. plass totalt. Øyer-Tretten JFF ble også best i lagskytingen. Laget bestående av Kristian Hansen, Bjørn Ståle Olstad og Morten Olstadjordet tok en sterk andreplass. Fylkesmesterskap FM isfiske, 13. mars på Tverrsjøen, Jevnaker JFF Fylkesmester: 1 Dag Andre Sangnes, Gjøvik & Toten SFK 2 Paul Ruden, Gjøvik & Toten SFK

18 18 3 Jan Ovnerud, Jevnaker JFF FM tradisjonelt meite, 11. juni på Hermannstjern, Jevnaker JFF Fylkesmester: 1 Rune Pedersen, Jevnaker JFF 2 Lars A Bilie, Gjøvik & Toten SFK 3 Jørn Gruer, Jevnaker JFF FM jaktfelt, 13. mars i Skarsmoen, Øyer-Treten JFF Fylkesmester: 1 Paul Flatlien, Gjøvik JFF 2 Tor Arne Mathisen, Gjøvik JFF 3 Kent Arild Moldal, Heidal JFF FM jegertrap, 5. juni i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Fylkesmester: 1 Stig Sebakk, Nord-Aurdal JFF 2 Jan Olav Monsbakken, Vestre Toten JFF FM elgbane, 18. juni i Heidal, Heidal JFF Fylkesmester: 1 Geir Stormyrengen, Torpa JSK Andre resultater NM Isfiske Hurdal mars - Andreas Sangnes, Gjøvik & Toten SFK, ble vinner av klassen eldre jnior. - Gjøvik & Toten SFK ble nr 3 i lagkonkurransen. Laget besto av Johnny Ulsrudstuen, Kennet Ottesen og Erik Aas. G-Sport/Fjällräven Cup 2005 (jegertrap). - 1 Kåre Lilleeng - 2 Thomas Bekken - 3 Asbjørn Granås Terminlistemøte jaktskytekonkurranser Terminlistemøtet for sesongen 2006 ble avviklet på Biri 19. oktober med bra oppslutning. Møtet har blant annet som oppgave å samordne stevnedatoer og fordele fylkesmesterskapene. Ansvaret for gjennomføringen tilligger jaktskyteutvalget. Resultatrapportering fra skytestevner/klasseføring Resultater fra alle jaktskytekonkurranser skal rapporteres til NJFF s klasseføringsdatabase, elektronisk i standard filformat. Rapporteringen er foreningenes ansvar, og danner grunnlaget for sentral utskriving av klasseføringskort til skytterne. Foreningene skal sende sine resultatrapporter til fylkeslaget. Fylkeslagene er tillagt ansvaret for at innrapporteringen av resultater skjer korrekt og fortløpende. Arbeidet med purring og kvalitetssikring av resultatrapporteringen har vært relativt omfattende. Ordningen ble etablert fra sesongen 2001, og vi har dog sett en klar bedring de påfølgende år. Etter en del purring ble det til slutt rapportert resultater fra nesten alle terminfestede stevner i Oppland i Johnny Gundersen og Jan Erik Husom har hatt ansvaret for å følge opp fylkeslagets oppgaver med resultatrapporteringen i 2005, og innsending til Nidi (klasseføringsdatabasen). Uttak av lag til NM-Elgbane

19 19 I NM-elgbane inngår en fylkeslagsskyting. Uttaket av dette laget skjer med grunnlag i resultatene fra de stevnene som er terminlisteført i Oppland Fylkeslaget har ansvaret for å ajourføre lista, og holde skytterne oppdatert om utviklingen. Jan Erik Husom har i varetatt denne oppgaven i PROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER/SAKER Espedalen mot 2010 Aage Kjonerud har representert fylkeslaget i et utvalg som har utredet kommersielle muligheter for å utvikle kurs- og aktivitetstilbud i Espedalen. Planene har blant annet omfattet opplæringsjakt og et jaktog skytesenter. Arbeidet har ikke ført til konkrete og tilfredsstillende løsninger, og utvalget ble avviklet ved årsskiftet 2004/2005. Skytesamling Alle autoriserte jakskytedommere, lokallagsinstruktører i hagle- og rifleskyting, og kontaktpersoner for jaktskytekonkurranser i Oppland, ble innkalt til skytesamlinger henholdsvis i Øyer 26. februar og på Biri 19. mars. Tema for samlingene var; Gjennomgang av regelverket for jaktskyting med rifle og hagle Orientering om totalforbudet mot blyhagl, NJFF s testjegerprosjekt og alternativer til blyhagl i haglepatroner Presentasjon og drøfting av opplegget for gjennomføring av årets G-Sport/Fjällräven Cup Informasjon om felles innkjøpsordning for lerduer og lerdueammunisjon Ajourføring av NJFF s register over jaktskytedommere i Oppland Det er sendt brev til alle registrerte jaktskytedommere, og med bakgrunn i dette foretatt en revisjon av dommerregisteret. Sist gang vi gjorde en slik gjennomgang var i 1996, og vi endte da opp med en liste på 65 autoriserte dommere. Pr mai 2005 var det registrert 127 jaktskytedommere i Oppland. Etter årets gjennomgang er antallet i gjenværende dommere i fylket ca 110. Årsakene til at noen er tatt ut av lista består i feilregistreringer, dødsfall, flytting og manglende medlemskap. Felles innkjøpsordning til lerdueskyting Vi har i en årrekke hatt en felles ordning for innkjøp av lerdueammunisjon og lerduer. Denne gir foreningene mulighet for innkjøp til gunstige priser, og sikrer også inntekter til premiering i G-Sport/ Fjällräven Cup. Avtalepartner har vært Norma og Jaktpartner Gjøvik. Tom Pedersen har hatt oppgaven med vår administrasjon av ordningen. G-Sport/Fjällräven Cup Cup n er et samarbeidstiltak mellom fylkeslaget og de foreningene i Oppland som arrangerer jegertrapstevner. I 2005 inngikk 16 kvalifiseringsstevner i cup n. De beste etter disse stevnene deltok i finalen, som i år ble avviklet på Raufoss 14. august. Cup n har vært et vellykket tiltak, som har bidratt sterkt til den store aktiviteten på lerdueskyting i Oppland. Konkurransen har gode sponsorer, hvilket gir muligheter for flott premiering etter finaleskytingen. Villmarksleir Villmarksleiren ble i år som de siste årene avviklet på Gudbrandsdal Leirskole på Fagerhøi i Sør-Fron. Leiren gikk i år over 6 dager, og ble gjennomført i tidsrommet fra 23. til 28. juni. Leiren samlet 55 deltakere, hvorav 45 barn og ungdom under 17 år. Dette var sjette gang vi arrangerte denne leiren. De to

20 første årene hadde leiren tilhold på Frya i Ringebu, mens vi etter dette hor holdt oss på Fagerhøi. Deltakelsen disse årene har variert fra 30 til 90 personer. 20 Leiren tilbyr et bredt spekter av aktiviteter innenfor jakt, fiske og friluftsliv, og krever et stort oppbud av instruktører og ledere. I år hadde vi med 12 frivillige for kortere eller lengre deler av arrangementet. Tiltaket er gjennomført i et samarbeid med Ringebu & Fåvang JFF og Sør-Fron JFF. Skoleprosjektet En prosjektmedarbeider har vært ansatt i 40 % stilling siden 1. mars Prosjektperioden løp ut Bakgrunn I dagens samfunn ser en at stadig flere barn og unge har et distansert forhold til naturen. Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland arbeider aktivt med barne- og ungdomsarbeid, og ser det derfor som en viktig oppgave å bidra til å øke interessen for jakt, fiske og friluftsliv hos denne gruppen. For å nå fram til flere barn og unge tilbyr NJFF-Oppland undervisning innen jakt, fiske og friluftsliv rettet mot skoleverket. Det har vært et mål at prosjektet skal være selvfinansierende. Undervisningstjenester har derfor blitt solgt til skolene. Prisen på tjenester har naturligvis vært avgjørende for etterspørselen. Gjennom prosjektperioden har vi tydelig merket at mange skoler har vært interessert i våre tilbud, men at dårlig skoleøkonomi har ført til at de ikke har hatt råd til å kjøpe tjenester av oss. For å kunne holde lavere priser på våre tjenester har vi kontinuerlig forsøkt å søke om økonomisk støtte fra ulike fond og tilskuddsordninger til friluftsliv, helse eller barne- og ungdomsarbeid Markedsføring I løpet av prosjektperioden har det vist seg at hele aktivitetsdager er det som skolene viser størst interesse for. Dette har passet bra siden det økonomisk sett er lite gunstig med kortvarige oppdrag på en time eller to. For at skolene skal fatte interesse bør aktivitetsdagene inneholde elementer som skolene selv ikke har kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre. Aktivitetsdagene har blitt markedsført overfor skoler og lærere over hele Oppland fylke ved utsending av e-post. Det har blitt samlet inn e-post adresser til ca 335 lærer/skoler i Oppland fylke. Disse har fått tilsendt e-post med detaljerte beskrivelser av aktuelle aktivitetsdager sammen med ei brosjyre som har beskrevet skoleprosjektet, presentert NJFF-Oppland og prosjektmedarbeider. Dette er den rimeligste og enkleste måten å markedsføre skoleprosjektet på. Utsendelse av brev ville kanskje blitt lest av et større antall lærere/skoler, men dette ville vært betydelig mer ressurskrevende. Utsendelse av e-post har vært gjort to til tre ganger pr år. Dette er kanskje ikke så mye, men en bør samtidig være klar over at for hyppige utsendelser av samme materiale kan føre til at mottakerne ikke leser e-posten. Aktivitet rettet mot skoler I løpet av 2005 ble det gjennomført flere ulike arrangementer i regi av prosjektet. Et heldags undervisningsopplegg innen isfiske ble videreført fra En isfiskedag består av bygging av pilkestikke, isfiske, fyring av bål og tilberedning av eventuell fangst. Hver elev fikk bygge sin egen pilkestikke basert på en gammel oppvaskbørste. Elevene fikk sine egne stikker til odel og eie. Alt utstyr, bortsett fra oppvaskbørsten, ble holdt av NJFF-Oppland, dvs. skruer, muttere, tomme senespoler, sene, sikkerhetsnåler, tegnestifter, bindetråd og lim. Kostnadene til utstyr pr stikke har vært svært lave. I tillegg har NJFF-Oppland holdt isbor og maggot, og lånt ut pimpler, blinker, kroker etc. Det ble gjennomført 4 isfiskedager, der til sammen 144 elever deltok. Interessen for isfiskedager var lavere i 2005 enn i 2004.

21 21 Det ble gjennomført en ferskvannsdag i løpet av sommeren 2005, der til sammen 63 elever deltok. En ferskvannsdag består av innsamling og bestemmelse av bunndyr og vannplanter første halvdel av dagen og fiske andre halvdel av dagen. Et heldags undervisningsopplegg med ferskvann som tema ble også videreført fra Det ble gjennomført en to-dagers overnattingstur for Lom videregående skole i midten av februar. Vi gikk på ski innover Tundradalen i Skjåk og overnattet i telt ei natt. Tema for turen var: Spor og sportegn, mårfangst, kart og kompass, teltliv vinterstid og tilberedning av mat utendørs. Andre aktiviteter i regi av prosjektet Det ble arrangert to revejaktkurs i løpet av Det første ble arrangert første helga i februar i samarbeid med Lillehammer Jegerklubb. Den teoretiske delen av kurset, overnatting og matlaging ble gjennomført på klubbhuset ved lerduebana i Vingrom. Den praktiske jakta foregikk som åtejakt, og det ble observert en rev på et av åtene. På dette kurset var det fem deltakere i tillegg til instruktører. Det andre ble arrangert første helga i mars sammen med Biri JFF. Den teoretiske delen av kurset, overnatting og matlaging ble gjennomført på Jegerheim. Den praktiske jakta foregikk med drivende hund. Det ble skutt en rev. Inkludert instruktører deltok 14 personer på dette kurset. Begge kursene fulgte studieplan for jakt og fangst av rev, utarbeidet av Studieforbundet natur og miljø. Det ble gjennomført en vintercamp på Vendalsvatnet i Sør-Fron februar. Isfiske og overnatting i lavvo vinterstid var tema for leiren. 19. mars ble det gjennomført en isfiskedag på Botshaugtjernet i samarbeid med Lillehammer Jegerklubb. Prosjektmedarbeider deltok på gjennomføringen av villmarksleir, Fagerhøi fra juni. I samarbeid med Lillehammer Jegerklubb ble det arrangert villmarksuke i Vingrom og Øyerfjellet fra juli. En dag med aktiviteter på skytebanen i Vingrom og tre dager ved Lyngsjøen i Øyerfjellet. Det ble gjennomført ulike aktiviteter: luftgeværskyting, leirdueskyting, fottur i fjellet, fiske med forskjellige typer redskap, fluebinding, kart og kompass. Prosjektmedarbeider deltok på gjennomføringen av fire fiskekonkurranser i løpet av sommeren. I løpet av 2005 ble det tidligere omtalte isfiskeprosjektet en del av Oppland Fylkeskommunes satsing på kultur for skoleåret 2005/06. I løpet av februar og mars 2006 blir det gjennomført 24 isfiskedager på ulike skoler. Kostnader til prosjektet, både reiseutgifter og lønn, dekkes gjennom den kulturelle skolesekken. Fiskeklubben Fiskeklubben er et relativt nytt tiltak i regi av NJFF sentralt, og spesielt innrettet mot barn i aldersgruppen 7-15 år. Klubben har eget medlemskap, og et eget tidsskrift med fire utgaver pr år. Alle under 16 år som står tilsluttet NJFF, blir automatisk også medlem i Fiskeklubben. Fra 2004 er fiskeklubben en egen medlemskategori i NJFF. Fiskeklubben har knappe 530 medlemmer i Oppland. I hele landet under ett 7.873, hvorav er direktemedlemmer i Fiskeklubben, mens de øvrige er tilsluttet via lokalforening. Et hovedpoeng i forhold til klubben, er at vi skal kunne tilby medlemmene aktivitet. Dette er gjort gjennom en rekke lokale fiskeklubb-arrangement i foreningsregi. Disse arrangementene har stort sett gått over noen kveldstimer, og de har hatt fisking som hovedaktivitet. Sammenslåing i Gran

22 22 Brandbu JFF og Tingelstad JFF vedtok i 2005 å slå seg sammen til Brandbu og Tingelstad JFF. Endringen har virkning fra 1. januar Friluftslivets År 2005 I stortingsmelding nr 39 ( ) Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet ble 2005 utpekt til et nytt Friluftslivets År (vi hadde et tilsvarende år i 1993). Paraplyorganisasjonen FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon), hvor NJFF er en av 12 medlemsorganisasjoner, er tildelt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. FRIFO på fylkesplan er organisert i FNF (Forum for natur og friluftsliv), og FNF-Oppland har ansvaret for å koordinere virksomheten i vårt fylke. Vår villmarksleir var også en av FNF-Opplands hovedsatsinger i FÅ 2005, og vi markerte året med en åpen dag på Fagerhøi 26. juni. Fylkeslaget har ellers vært tilstede på en rekke andre arrangementer tilknyttet Friluftslivets År. Nevnes kan vår deltakelse i gjennomføringen av åpningsarrangementet på Lillehammer 8. januar, og Kittilbudagen i Gausdal Vestfjell 14. august. Skolestangprosjeket Forbundets skolestangprosjekt ble startet i 2002 og fortsatte også i I disse årene er det delt ut fiskestenger og pilkestikker til skoler rundt om i landet. I år ble det fordelt pilkestikker. Fiskeutstyret gis til skoleklasser etter at avtale er inngått mellom skole og en av våre lokalforeninger. I Oppland har flere enn 100 skoler nå fått fiskeutstyr. Fiskesommer Fiskesommer er forbundets fiskekampanje, og innrettet mot å skape større interesse for fiske blant barn og unge. Opplegget består i at det gjennomføres uhøytidelige fiskekonkurranser over hele landet i sommerferien. Ale får premier og kyndig veiledning. Kampanjen kjøres i samarbeid med Dagbladet, Sølvkroken og Statskog. Lokalforeningene i Oppland arrangerte 16 slike konkurranser i Alternativ hagleammunisjon Fylkeslaget har gjennomført en informasjonskampanje om alternativ hagleammunisjon. Dette med bakgrunn i forbudet mot blyhagl fra 1. januar 2005, og det derav følgende behov for både informasjon om foreliggende alternativer, og også for å motivere jegerne til å forholde seg lojalt til blyforbudet. Kampanjen ble gjennomført som en serie med arrangementet på lokale skytebaner, hvor det ble informert om saken, og hvor deltakerne fikk anledning til å prøveskyte ulike ammunisjonstyper i eget våpen kostnadsfritt. Høringer og andre saker Fylkeslaget har gitt uttalelser til, eller på annen måte behandlet, en rekke andre saker, eksempelvis: - organisasjonskolering - lokalisering og flytting av kontor - oppfølging av NJFFs jakthundsatsing og oppnevning av jakthundinstruktør - høring - kvotejakt på gaupe

23 23 - høring - manøvreringsreglement for Dokkavassdraget - høring - ny våpenforskrift - jakttidshøringen ny forskrift om jakttider fra NJFFs kvinnesatsing - oppnevning av kvinnekontakt og kvinneutvalg - videreføring av prosjektmedarbeiderstillingen - høring - forvaltningsplan for moskus på Dovrefjell - statsbudsjettet for høring - evaluering av fylkessekretærordningen i NJFF - høring - evaluering av ordningen med fylkesvis FNF (Forum for natur og miljø) 2.3 Økonomi Regnskapet for fylkeslaget viser inntekter på i alt kr 588 i 2005, utgifter med kr 598, og et årsresultat med underskudd på kr 10. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis kr 587 for inntekter, kr 629 for utgifter, og et årsresultat med underskudd på kr 42. Vedtatt budsjettet var satt opp med inntekter på kr 685, utgifter på kr 681, og et overskudd på kr 4. De reelle regnskapstallene for både inntekter og utgifter er blitt langt mindre enn budsjettert. Totalt er allikevel balansen relativt godt ivaretatt, om enn vi har endt opp med et resultat som er kr 14 svakere enn hva som var lagt til grunn i budsjettet. Balansen viser at fylkeslagets omløpsmidler i løpet av året har økt fra kr 395 til kr 421. Omløpsmidlene består at to deler; fylkeslagets egenkapital og ubenyttede, øremerkede tilskudd (gjeld). Egenkapitalen er redusert fra kr 317 til kr 307, mens ubenyttede øremerkede tilskudd er økt fra kr 114 til kr 150. Disse endringene utgjør til sammen kr 26, hvilket tilsvarer økningen i omløpsmidlene. Styret er tilfreds med regnskapsresultatet for 2005, og den økonomiske utviklingen gjennom de siste årene. Fig. 4 Utviklingen i NJFF-Oppland s årlige ordinære driftsinntekter og driftsutgifter (i tusen kr) In n t e k t e r U t g i ft e r Lunner, 14. mars 2006

24 24 Vidar Marthinsen s/s leder Aage Kjonerud s/s nestleder Brynjar Berge s/s styremedlem Truls Steinsæter s/s styremedlem Alice Borolien s/s styremedlem Marit Kavli Berg s/s styremedlem Karsten Landgraff s/s styremedlem Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets årsberetning for 2005 godkjennes. Sak 3 - Regnskap 3.1 Resultatregnskap Noter Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Refusjoner NJFF Øremerkede tilskudd Andre tilskudd Diverse inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer Kontorkostnader Inventar og utstyr Kopiering, porto, rekvisita Kurs-, møte-, arrangementsutgifter Telekommunikasjon Reiseutgifter Informasjon, PR, markedsføring Premier, gaver Diverse utgifter Tilskudd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT Noter til regnskapet

25 25 Note 1 salgsinntekter Salgsinntektene består i det alt vesentlige i deltakeravgifter (kurs, møter, seminarer og andre arrangementer), og inntekter opptjent i skoleprosjektet. Note 2 refusjoner NJFF Refusjoner er fylkeslagets andel av medlemskontingenten, inklusiv den av årsmøtet fastsatte fylkeslagskontingenten. Note 3 øremerkede tilskudd De øremerkede tilskuddene er tilskudd som føres til status når de mottas, og først inntektsføres når tiltaket er gjennomført, - og det er levert tilfredsstillende rapport til tilskuddsgiver. Dette utfra et forsiktighetsprinsipp; tilskudd skal ikke inntektsføres før de faktisk er opptjent. Note 4 lønnsutgifter NJFF betaler lønnskostnadene til fylkessekretær. De bokførte kostnadene henføres i det alt vesentlige til prosjektmedarbeiderstillingen (kr 116 ). Resterende består i ymse honorarer. Note 5 kontorkostnader Kontorkostnadene omfatter kontorleie, og varme, lys, vask og renhold. Kontorholdskostnader tilknyttet skoleprosjektet ligger i denne posten, og utgjør i underkant av kr 22. Note 6 kurs-, møte- og arrangementsutgifter Kostnadene består i det alt vesentlige i utgifter som opphold, servering, forbruksmateriell oa tilknyttet kurs, møter, seminarer og andre arrangementer/tiltak (inklusiv skoleprosjektet, representasjon og ansattes/tillitsvalgtes deltakelse på kurs og møter). Større poster er eks villmarksleir (kr 70 ), årsmøte (kr 38 ) og kurs (kr 27 ). Note 7 reisegodtgjøring Posten omfatter alle kostnader fylkeslaget har hatt i forbindelse med tillitsvalgtes og ansattes reisevirksomhet. 3.3 Balanse Noter EIENDELER Anleggsmidler Inventar og utstyr Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer (refusjonskrav NJFF) Kontanter Bankkonto nr Bankkonto nr Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Årsresultat Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld på tilskudd Påløpte kostnader Sum gjeld

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Ringebu, 16.-17. mars 2007 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 17. januar 2007 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 4.-5. mars 2005 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 5. januar 2005 Deres ref.: Vår ref.: 011.12

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Raufoss, 28.-29. 29. mars 2008 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 18. januar 2008 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 28.-29. mars 2003 2 (Utdrag av innkalling ved brev datert 30. januar 2002) INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gausdal, 25.-26. mars 2011 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2011 Thon Hotell Skeikampen, Gausdal 25.-26. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 19.-20. mars 2010 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik 19.-20. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 1.-2. mars 2002 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Hunderfossen 1. og 2. mars

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 26.-27. mars 2004 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Øyer, 27.-28. mars 2009 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2009 Nermo Hotell i Øyer, 27.-28. mars 2009 Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 8.-9. mars 2013 2 STÅ VAKT OM NATUREN Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner! - La fjellvidda hvile i soldagens

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 9.-10. mars 2001 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Fagernes: Tid: Fredag 9. og

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 31. mars 2000 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte i NJFF-Oppland: Tid: Årsmøte: fredag 31. mars 2000, kl 18.00-21.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 23.-24. mars 2012 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2012 Rica Victoria Hotel, Lillehammer 23.-24. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REVIDERT AV LANDSMØTE 2015 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

FORBUNDETS FORMÅL ER:

FORBUNDETS FORMÅL ER: Sak 10- g Innsendt av Forbundsstyret Revisjon av Forbundets vedtekter Forbundsstyrets kommentarer Forbundsstyret har i landsmøteperioden hatt forbundets vedtekter oppe til vurdering og foreslår nå endringer.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Steinkjer 18.1.2017 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Innkalling til fylkesårsmøte 2017 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Tlf: 74 60 00 60 Mob:

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer