Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, mars 2006

2 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 9. januar 2006 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 24. og lørdag 25. mars Sted: Quality Hotel & Resort Fagernes (i Fagernes sentrum) Delegater: - Foreninger med inntil 200 medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 200 eller flere medlemmer: 3 representanter. (Som grunnlag for medlemstall gjelder betalte medlemskap pr ) Dagsorden: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Konstituering av årsmøtet Årsberetning Regnskap Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Andre saker styret har oppført Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Fylkeslagskontingenten Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 24. februar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen. (Vedtektenes 5.) Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteen i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 6. mars. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: leder Ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer ( medlem Thor Voldheim, Vestheimgate 1, 2870 Dokka ( ) medlem Herdis Unneland, Kjørlien, 2973 Ryfoss ( )

3 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpig, tidsskjema: 3 fredag lørdag Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj Årsmøte fortsetter og avsluttes Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på arrangementet bes fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 1. mars. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Henstillingen om påmelding gjelder også fylkeslagets tillitsvalgte. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: for deltakere med overnatting i enkeltrom kr 750 for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr 600 for deltakere som ikke overnatter på motellet kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sender de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgiften i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Med vennlig hilsen fylkeslagsleder Vedlegg: - valgliste - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte - påmeldingsskjema

4 4 NJFF-Oppland s årsmøte 2006 Quality Hotel & Resort Fagernes, Fagernes Fredag 24. og lørdag 25. mars 2006 Program Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Årsmøte Lysbildekåseri Middag og sosialt samvær Lørdag Frokost NJFF s innlegg/orientering om aktuelle saker v/sven Stenbrenden Aktuelle saker fra fylkeslaget Kaffepause NJFF og jakthunder v/sven Stenbrenden Årsmøtet fortsetter Lunsj Årsmøtet fortsetter og avsluttes

5 5 INNHOLD SAK Innkalling 2 Program 4 Innholdsfortegnelse 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 7 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Fylkesinstruktørene Samarbeid og representasjon Informasjon Kurs og studievirksomhet Deltakelse på kurs, møter og arrangementer Konkurranseaktiviteter Prosjekter og andre aktiviteter/saker Økonomi 23 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Noter til regnskap og balanse Balanse Revisjon 25 4 INNKOMNE FORSLAG 26 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP Vedtektsendringer 26 6 FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT FOR Virksomhetsplan Budsjett 29 8 VALG 30 Sak 1 - Konstituering

6 6 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 9. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 16. mars Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2005 Sak 3 Regnskap for 2005 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene Sak 5 Andre saker styret har ført opp 5.1 Vedtektsendringer Sak 6 Fylkeslagskontingenten for 2007 Sak 7 Virksomhetsplan og budsjett for 2006 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever dog 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak. Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak:

7 7 Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

8 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, til sammen 41 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket, med unntak for Skjåk MEDLEMSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2004 Medlemskategori Forbunds-an del Fylkeslags-a ndel * hovedmedlem med tidsskrift kr 345,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 165,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 85,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 255,- kr 30,- * familiemedlem uten tidsskrift kr 85,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 85,- kr 30,- * æresmedlemskap med tidsskrift kr 175,- kr 0.- * direktemedlemskap NJFF med tidsskrift kr 550,- kr 0,- * direktemedlemskap Fiskeklubben kr 180,- kr 0,- 8 Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel, som blir fastsatt av henholdsvis landsmøte, fylkeslagsårsmøte og foreningsårsmøte. Den kan følgelig variere noe fra en forening til en annen. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor og eventuelle utsendinger, og behandler eventuelle innkomne forslag. NJFF-Opplands 7. årsmøte ble avholdt på Birkebeineren Hotell på Lillehammer, 4. og 5. mars STYRET

9 9 Styret velges av årsmøtet, og består av 7 personer. Arbeidet i styret er underlagt NJFF s vedtekter, handlingsprogram og arbeidsprogram, og fylkeslagets egne vedtekter og de rammer årsmøtet fastsetter i sine vedtak om budsjett og virksomhet. Styremedlemmene velges for to år, varamedlemmer for ett år. Disse velges slik at mest mulig nær halvparten av medlemmene kommer til valg hvert år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2005 Verv Navn Forening Valgår Valgperiode Leder Vidar Marhinsen Lunner JFF år Nestleder Aage Kjonerud Øystre Slidre JFF år Kvinnekontakt Alice Borolien Ringebu og Fåvang JFF år Økonomiansvarlig Marit Kavli Berg Nord-Aurdal JFF år Styremedlem Brynjar Berge Dovre JFF år Studieleder/organisasjonskontakt Karsten Landgraff Biri JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Varamedlem Stig Åge Teigen Lom JFF år Varamedlem Knut-Arild Østvold Nordre Land JFF år Det er avholdt 7 styremøter i løpet av året; på Lillehammer 16.02, 04.03, 14.04, 24.11, på Roa 12.05, på Heggenes 18.08, og på Biri Styret har i løpet av året behandlet 71 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøte. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Ola Stubrud (leder), Thor Voldheim og Herdis Unneland REVISJON Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for å revidere fylkeslagets regnskap, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Kåre Lilleeng, Maarten Bech og varamedlem Tore Semb FORENINGENE Fylkeslaget besto i 2005 av 41 lokalforeninger. Dette er samme antall som i Brandbu JFF og Tingelstad JFF har fattet vedtak om sammenslåing til den nye foreningen Brandbu og Tingelstad JFF. Endringen trådte i kraft fra 1. januar Vang Sportsskytterklubb har endret navn til Vang Jeger- og Fiskarlag. Etterfølgende tabell (tab. 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og adresser. Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for Tabellen viser også endringene i lokalforeningenes medlemsmasse fra til Endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 23 (26 i 2004) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling, blant disse har Sel JFF (62,5 %), Vang JFF (45 %) og Gjøvik & Toten SFK (40 %) hatt den største prosentvise økningen. Lillehammer Jegerklubb har økt sitt medlemstall med 57, og kan sammen med Sel JFF (50) vise til den klart største antallsmessige økningen. 16 (14 i 2004) foreninger har fått et redusert medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Sør-Fron JFF (17,6 %), Heidal JFF (11,3 %) og Dovre JFF (10,5 %). To foreninger har det samme medlemstallet som foregående år.

10 10 Tab. 3 Oversikt over lokalforeningene, medlemstall og foreningsadresser Foreningene Medlemsmassen Adresser Nr. Navn Medlemmer %-vis endring pr i året Bagn og Reinli JFF 70 1,4 1,5-5,6 Postboks 62, 2929 Bagn 221 Biri JFF , ,6 Postboks 37, 2832 Biri 222 Brandbu JFF 148-8,1 1,9-0,6 Postboks 67, 2712 Brandbu 876 Dovre JFF 68-10,5 22,6 24,0 v/geir Randen, Hindåfeltet, 2660 Dombås 225 Etnedal JFF 51 13,3 11,1-9,1 v/geir Stubbene, 2890 Etnedal 226 Fron JFF 89 2,3 7,0 v/tor Larsen, Steinhaugen 2, 2640 Vinstra -5,4 227 Gausdal JFF 321 2,6 2,6 7,0 v/kjell Lindholm, Pb 1046 Skurva, 2605 Lilleh. 228 Gjøvik JFF ,2 15,3 4,9 v/ola Røhne, R Nordraaksgt 7, 2819 Gjøvik 263 Gjøvik og Toten SFK ,0 13,1 3,7 Skumsjøvegen 578, 2827 Hunndalen 229 Gjøvik og Vardal JF 83 12,2 19,3-1,6 v/leif Sletten, Toline Bryhns v 23,2821 Gjøvik 260 Gran JFF ,3-1,3-3,6 v/magne Lien, Risbakkvegen, 2770 Jaren 261 Hedalen JFF 80 2,6-6,0 2,5 v/henning Perlestenbakken, 3528 Hedalen 253 Heidal JFF 94-11,3 7,1-1,0 v/svein Lien, 2676 Heidal 230 Jevnaker JFF 184-0,5-1,6 11,9 Postboks 191, 3521 Jevnaker 244 JFF Toten Alm., lodd ,2-7,5 4,2 v/ingar Nettum, rute 513, 2848 Skreia 257 Kvam JFF 19 0,0-5,0 0,0 v/magne Haugen, Florinveien 14, 2642 Kvam 231 Lesja JFF 61 1,7-5,0 10,5 v/per Johs Stueflotten, 2669 Bjorli 232 Lillehammer Jegerklubb ,3 8,0 39,4 v/tor H Johansen, A Lundebysv. 2, 2614 Lilleh. 233 Lillehammer og Omegns JFF 444 2,1 14,5 5,6 Postboks 462, 2603 Lillehammer 234 Lillehammer SFF 146-9,3-1,2 0,6 Åveitbakken 2A, 2609 Lillehammer 258 Lom JFF 67-8,2 32,7-9,8 v/rolv Moen, 2686 Lom 236 Lunner JFF 231 2,2 10,8 12,1 Postboks 1, 2713 Roa 237 Nord-Aurdal JFF 234-0,4 4,9 6,2 Postboks 89, 2901 Fagernes 238 Nordre Land JFF 155-8,8 0,0-8,1 v/roger Åsheim, Vest-Torpa, 2870 Dokka 239 Ringebu og Fåvang JFF 120-5,5 11,4-1,7 v/alice Borolien, 2634 Fåvang 240 Sel JFF ,5 35,6 100,0 v/tormod Pedersen, Dahleflata 33, 2670 Otta 264 Snertingdal JFF 132-5,7-1,4 25,7 Postboks 20, 2838 Snertingdal 242 Søndre Land JFF 106 1,0 7,1 6,5 v/jan Arne Sandsengen, 2864 Fall 259 Sør-Fron JFF 61-17,6-5,1 18,2 v/jan Tagestad, 2647 Sør-Fron 256 Tingelstad JFF 117-1,7-3,3-6,1 Postboks 109, 2712 Brandbu 879 Torpa Jaktskyteklubb 39-2,5 53,8 100,0 v/geir Stormyrengen, 2881 Aust-Torpa 243 Toten JFF, lodd ,9 2,7-10,4 v/erik Olstad, 2847 Kolbu 245 Totenviken JFF, lodd ,0-8,2-1,0 v/jan Svensen, Frang gård, 2848 Skreia 881 Vang JFL 29 45,0 100,0 - v/kjell Ola Bakken, 2975 Vang i Valdres 247 Vestre Slidre JFL 109 5,8 7,3-2,0 v/gerd Nanti Vika Helle, 2960 Røn 246 Vestre Toten JFF 203 0,0-2,9-1,4 Postboks 260, 2831 Raufoss 262 Veståsen JFF 52 4,0-2,0 6,3 v/ole Kristian Sørlie, 3522 Bjoneroa 248 Vågå JFF 112 1,8 22,2 100,0 v/leif Einar Olsen, 2680 Vågå 250 Østre Toten JFF, lodd ,6 3,7 5,8 v/terje Sønsterud, Kapphøgda, 2850 Lena 251 Øyer-Tretten JFF 264-0,4 11,3 13,3 v/ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer 252 Øystre Slidre JFF 173 1,8 10,4 14,1 Postboks 15, 2939 Heggenes Tilsluttet foreningene ,2 6,0 7,8 Direktemedlemmer NJFF ,4 12,3-29,9 Direktemedlemmer FK Sum medlemmer/endring ,9 6,1 6,3

11 MEDLEMMER Forbundet hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en meget pen økning fra 2004 (5.560 medlemmer) på 5,9 %. Medlemstallet er det høyeste som vi har hatt i Oppland, og vi passerte fjorårets rekord med 328 medlemskap. Medlemsutviklingen i Oppland er vist grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Fig. 2 viser at kvinnene i 2005 utgjorde 7,8 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år var 13,7 %. Kvinneandelen har siste år økt med 0,5%, mens ungdomsandelen er uendret. På landsbasis utgjør kvinnene i organisasjonen 8,6%, mens barn/unge utgjør 14,7%.. Fig. 2 Andelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinneandel i medlemsmassen (%) ,5 95,5 7, ,3 Kvinner Menn Ungdomsandel i medlemsmassen (%) 91,1 Under 26 år ,3 26 eller eldre 50 8,9 13, NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket igjen er ny medlemsrekord. Økningen siste år utgjør imidlertid bare 419 medlemskap (0,38%). De 19 fylkeslagene i landet varierer i medlemsmasse fra omkring til Etter medlemstallene er Oppland det 8. største av disse ADMINISTRASJON Kristen Rustad ble ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF.

12 Tor Taraldsrud har vært ansatt i et engasjement som prosjektmedarbeider med ansvar for vårt skoleprosjekt. Engasjementet utgjør en 40 % stilling, og startet 1. mars Fylkeslaget flyttet 1. juni kontoret fra Lillehammer til Roa. Vi leier her lokaler av Lunner Produkter AS. Prosjektmedarbeider har kontor på Vingrom. 2.2 Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Fylkeslaget har fem fagutvalg. Disse er alle opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Aage Kjonerud (leder), Jan Erik Husom og Brynjar Berge. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktivitet og fylkeslagets øvrige oppgaver vedr. rifle- og hagleskyting. Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Brynjar Berge (leder), Brage B Monsen og Morten Kraabøl. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, og terminlisteføring og aktivitet tilknyttet fiskekonkurranser. Vilt- og hundeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Knut-Arild Østvold (leder), Hallgeir Gravråk, Oddbjørn Noem, Jan Erik Svandal og Gudbrand Haugen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt, jakthunder og viltforvaltning. Utvalgets navn ble endret fra viltutvalget i Barne- og ungdomsutvalget Opprettet i 2004, og er sammensatt med følgende medlemmer; Truls Steinsæter (leder), Tor Taraldsrud og Kristen Rustad. Utvalget har ansvaret for fylkeslaget barne- og ungdomsarbeid. Kvinneutvalget Utvalget ble opprettet i 2005, og har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet forbundets kvinne-satsing. Utvalget har to medlemmer; Alice Borolien (leder) og Marit Kavli Berg FYLKESINSTRUKTØRENE Alle fylkesinstruktørene er oppnevnt av fylkeslagets styre, og på ubestemt tid. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, et oppdateringskurs for jegerprøveinstruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at disse instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Oddbjørn Noem er vår fylkesinstruktør i jegerprøven. Oddbjørn er fra 2004 assistert av Tore Grønlien.

13 Det er for tiden omkring 100 godkjente jegerprøveinstruktører i Oppland. Ettersøkshund 13 Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for disse. Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk. Hallgeir Gravråk er vår fylkesinstruktører i ettersøkshund. For tiden er det registrert 85 lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner jegertrapdommere og lokale jegertrapinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr også kurs i hagleskyting. Aage Kjonerud er fylkesinstruktør i hagleskyting. Det er for tiden registrert omkring 110 jaktskytedommere (både jegertrap og rifleskyting), og 30 lokallagsinstruktører i Oppland. Rifleskyting Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører. Jan Erik Husom overtok oppgaven som fylkesinstruktør i Det er for tiden registrert 2 lokallagsinstruktører og ingen standplassledere i Oppland. Aversjonsdressur Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale hund/sau-instruktører (aversjonsdressur med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale brukerinstruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Gudbrand Haugen er fylkesinstruktør i aversjonsdressur. Det er for tiden registrert vel 90 autoriserte brukerinstruktører i Oppland. All distribusjon av prøvebevis til elektrisk hundedressur skjer via fylkesinstruktøren etter henvendelse fra de lokale brukerinstruktørene eller foreningene. Det ble i år sendt ut prøvebevis. Fig. 3 Distribuerte prøvebevis årene

14 14 Prøvebevis pr år Antall År Antall Sportsfiske Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å følge opp NJFF's fritidsfiskesatsinger, og på generelt grunnlag å arbeide med stimulering til aktivitet innenfor fiske. Sportsfiskekontakten har sammen med ungdomsleder et særlig ansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsaktiviteter, herunder Fiskeklubben. Vår fylkesinstruktør i sportsfiske er Brage B Monsen. Fylkeslaget har 3 fluefiskeinstruktører; Edmund Heggedal, Jo Bjørke og Håkon Rudland. Organisasjonsutvikling Forbundet satser tungt på organisasjonsskolering på foreningsnivå. Første trinn i arbeidet var utviklingen av kunnskapssamlingen Førstehjelp for tillitsvalgte, som er distribuert til alle foreningene og blir et viktig verktøy i foreningsdriften. Samlingen inneholder mye og god informasjon om den organisasjonsmessige delen av virksomheten. Trinn 2 har vært etablering av en ny instruktørordning. Disse instruktørene har fått benevnelsen organisasjonskontakter, og skal ha som oppgave å ivareta fylkeslagets oppgaver tilknyttet satsingen på organisasjonsskolering. Fylkeslagets styre oppnevnte i møte 7. desember 2004 Karsten Landgraff som organisasjonskontakt. Trinn 3 i satsingen vil bli kurs for tillitsvalgte med utgangspunkt i førstehjelpspermen. Jakthund Fylkeslagets styre oppnevnte Jan Erik Svandal som fylkeslagets jakhundinstruktør. Kvinnesatsing NJFFs landsmøte vedtok i 2003 en sterkere satsing på rekruttering av kvinner, og utvikling av nye tilbud særlig innrettet mot denne gruppen av medlemmer. Som et ledd i dette arbeidet ble det opprettet et sentralt kvinneutvalg, og etablert en ordning med kvinnekontakter i fylkene. Alice Borolien ble oppnevnt som fylkeslagets kvinnekontakt ved vedtak i fylkeslagsstyret og SAMARBEID OG REPRESENTASJON Representantskapet i NJFF Vidar Marthinsen sitter (i kraft av sitt verv som fylkeslagsledere) i NJFF's representantskap.

15 15 NJFF s jaktskytterutvalg Aage Kjonerud er oppnevnt av forbundsstyret som leder av det sentrale jaktskytterutvalget for inneværende landsmøteperiode. Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland Etter initiativ fra Fylkesmannen, er det opprettet et rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland. Utvalget har deltakere fra frivillige organisasjoner, grunneierorganisasjoner og offentlige etater. Utvalget fungerer også som et forum for samarbeid om driftsplanprosjektet. Vidar Marthinsen (fylkesleder) er vår representant i utvalget. Rovviltutvalget i Oppland Oddbjørn Noem har vært fylkeslagets representant i Rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen i Oppland (RUR), med Ola Stubrud som varamann. Utvalget ble nedlagt i 2005, som følge av ny rovviltforvaltning og ordningen med regioner og rovviltnemnder. Vi er ikke representert i rovviltnemnda for region 3 Oppland. FNF-Oppland FNF-Oppland er et samarbeidsorgan for medlemsorganisasjonene i Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) i Oppland. Forkortelsen FNF står for Forum for Natur og Friluftsliv. Alice Borolien ble i 2004 valgt som vår representant i styringsgruppa for FNF-Oppland. Karsten Landgraff er møtende vararepresentant. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland. Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene INFORMASJON Intern informasjon Den interne informasjonen skjer dels skriftlig (brev, rundskriv, e-post, tidsskrift, internett), og dels ved direkte kommunikasjon (årsmøte, tillitsvalgtkonferanse, regionale møter, ulike arrangementer, andre møter og kurs/samlinger). Ekstern informasjon

16 16 Fylkeslaget har vært representert i media gjennom innslag i radio, aviser, tidsskrifter og internett, og det er informert om fylkeslaget og vår virksomhet i forbindelse med ymse arrangementer. Ved henvendelse til media benyttes pressemeldinger, leserbrev og direkte kontakt. Fylkeslaget tilstreber å være tilstede i de sammenhenger hvor dette er naturlig. NJFF-Oppland har egne hjemmesider som en integrert del av NJFF s hjemmesider: KURS- OG STUDIEVIRKSOMHET Årets kursvirksomhet har vært på et normalnivå. En rekke kurs har vært planlagt og utlyst. Hovedandelen av disse er gjennomført, mens også flere er blitt avlyst grunnet for liten interesse. Følgende kurs er gjennomført: Kurs for jegerprøveinstruktører, Odnes mars, 10 deltakere Dommerkurs ettersøk (blodspor og ferskspor), Ringebu april, 6 deltakere Kurs i aversjonsdressur hund/sau (fase II), Lillehammer 27. mai (oppstart), 5 deltakere Jaktlederkurs i samarbeid med Lunner JFF, Lunner april, 7 deltakere Dommerkurs jaktskyting, Øyer april, 9 deltakere Lokallagsinstruktørkurs hagleskyting, Øyer april, 5 deltakere Revejaktkurs i samarbeid med Lillehammer JF, Vingrom februar, 7 deltakere Revejaktkurs i samarbeid med Biri JFF, Biri Øverbygd mars, 12 deltakere Jaktkurs for ungdom, Vingrom , 5 deltakere Skytekurs hagle for ungdom, Lillehammer , 5 deltaker DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER, ARRANGEMENTER Fylkeslaget har i året vært representert på følgende arrangementer: Alice Borolien, Tor Taraldsrud og Karsten Landgraff deltok i gjennomføringen av et åpnings-arrangement tilknyttet Friluftslivets År 2005 på Lillehammer 8. januar Karsten Landgraff var på NJFFs samling for organisasjonskontakter på Gardermoen januar Tor Taraldsrud og Kristen Rustad deltok på konferanse om motorferdsel i utmark på Lillehammer 25. januar Karsten Landgraff deltok på møte om gjerder til nedfalls på Gjøvik 2. mars Karsten Landgraff deltok på årsmøtet til Oppland 4H på Gjøvik 12. mars Karsten Landgraff deltok på årsmøtet til Studieforbundet natur og miljø-oppland på Øyer 2. april

17 Alice Borolien deltok på årlig fellesmøte for FNF-Oppland på Raufoss 22. april. Kristen Rustad deltok på regional fylkessekretærsamling i Fredrikstad mai Vidar Marthinsen deltok på møte i NJFF s Representantskap og fylkesledersamling i Kristiansand mai Truls Steinsæter og Tor Taraldsrud deltok på NJFFs ungdomskonferanse i Verdal august Karsten Landgraff og Alice Borolien representerte fylkeslaget på Kittilbudagen i Gausdal Vestfjell 14. august 17 Vidar Marthinsen deltok på møte i NJFF s Representantskap og fylkesledersamling på Gardermoen august Karsten Landgraff var på NJFFs samling for organisasjonskontakter i Kristiansand november Tor Taraldsrud deltok på møte i formidlingsgruppa for Dokka Våtmarkssenter 13. mai Oddbjørn Noen og Tore Grønlien deltok på sentral samling for jegerprøveinstruktører i Stjørdal desember Alice Borolien deltok på NJFFs samling for kvinnekontakter i Stjørdal desember Tor Taraldsrud deltok på temadag om Naturhistorisk Nettverk på Land Museum 6. desember Kristen Rustad deltok på forbundets sentrale samling for fylkessekretærene på Hønefoss desember Fylkeslaget har vært representert på fylkesmesterskapene og de fleste av de terminlistefestede stevnene i Oppland KONKURRANSEAKTIVITETER Skyte- og fiskekonkurranser i Oppland Det ble i Oppland i 2005 avviklet 35 terminfestede skytekonkurranser (22 jegertrap, 9 elgskyting, 4 jaktfelt) og 7 terminfestede fiskekonkurranser (4 isfiske, 3 trad. meite). Tilsvarende tall i 2004 var 33 skytekonkurranser (18 jegertrap, 10 elgskyting, 5 jaktfelt) og 7 fiskekonkurranser (5 isfiske, 2 i trad. meite). Den siste 10-årsperioden har antallet konkurranser ligget innenfor intervallet hvert år. Landsdelsmesterskap LM Elgbane, juni i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Morten Olstadjordet fra arrangørforeningen ble beste skytter fra Oppland med en 4. plass totalt. Øyer-Tretten JFF ble også best i lagskytingen. Laget bestående av Kristian Hansen, Bjørn Ståle Olstad og Morten Olstadjordet tok en sterk andreplass. Fylkesmesterskap FM isfiske, 13. mars på Tverrsjøen, Jevnaker JFF Fylkesmester: 1 Dag Andre Sangnes, Gjøvik & Toten SFK 2 Paul Ruden, Gjøvik & Toten SFK

18 18 3 Jan Ovnerud, Jevnaker JFF FM tradisjonelt meite, 11. juni på Hermannstjern, Jevnaker JFF Fylkesmester: 1 Rune Pedersen, Jevnaker JFF 2 Lars A Bilie, Gjøvik & Toten SFK 3 Jørn Gruer, Jevnaker JFF FM jaktfelt, 13. mars i Skarsmoen, Øyer-Treten JFF Fylkesmester: 1 Paul Flatlien, Gjøvik JFF 2 Tor Arne Mathisen, Gjøvik JFF 3 Kent Arild Moldal, Heidal JFF FM jegertrap, 5. juni i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Fylkesmester: 1 Stig Sebakk, Nord-Aurdal JFF 2 Jan Olav Monsbakken, Vestre Toten JFF FM elgbane, 18. juni i Heidal, Heidal JFF Fylkesmester: 1 Geir Stormyrengen, Torpa JSK Andre resultater NM Isfiske Hurdal mars - Andreas Sangnes, Gjøvik & Toten SFK, ble vinner av klassen eldre jnior. - Gjøvik & Toten SFK ble nr 3 i lagkonkurransen. Laget besto av Johnny Ulsrudstuen, Kennet Ottesen og Erik Aas. G-Sport/Fjällräven Cup 2005 (jegertrap). - 1 Kåre Lilleeng - 2 Thomas Bekken - 3 Asbjørn Granås Terminlistemøte jaktskytekonkurranser Terminlistemøtet for sesongen 2006 ble avviklet på Biri 19. oktober med bra oppslutning. Møtet har blant annet som oppgave å samordne stevnedatoer og fordele fylkesmesterskapene. Ansvaret for gjennomføringen tilligger jaktskyteutvalget. Resultatrapportering fra skytestevner/klasseføring Resultater fra alle jaktskytekonkurranser skal rapporteres til NJFF s klasseføringsdatabase, elektronisk i standard filformat. Rapporteringen er foreningenes ansvar, og danner grunnlaget for sentral utskriving av klasseføringskort til skytterne. Foreningene skal sende sine resultatrapporter til fylkeslaget. Fylkeslagene er tillagt ansvaret for at innrapporteringen av resultater skjer korrekt og fortløpende. Arbeidet med purring og kvalitetssikring av resultatrapporteringen har vært relativt omfattende. Ordningen ble etablert fra sesongen 2001, og vi har dog sett en klar bedring de påfølgende år. Etter en del purring ble det til slutt rapportert resultater fra nesten alle terminfestede stevner i Oppland i Johnny Gundersen og Jan Erik Husom har hatt ansvaret for å følge opp fylkeslagets oppgaver med resultatrapporteringen i 2005, og innsending til Nidi (klasseføringsdatabasen). Uttak av lag til NM-Elgbane

19 19 I NM-elgbane inngår en fylkeslagsskyting. Uttaket av dette laget skjer med grunnlag i resultatene fra de stevnene som er terminlisteført i Oppland Fylkeslaget har ansvaret for å ajourføre lista, og holde skytterne oppdatert om utviklingen. Jan Erik Husom har i varetatt denne oppgaven i PROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER/SAKER Espedalen mot 2010 Aage Kjonerud har representert fylkeslaget i et utvalg som har utredet kommersielle muligheter for å utvikle kurs- og aktivitetstilbud i Espedalen. Planene har blant annet omfattet opplæringsjakt og et jaktog skytesenter. Arbeidet har ikke ført til konkrete og tilfredsstillende løsninger, og utvalget ble avviklet ved årsskiftet 2004/2005. Skytesamling Alle autoriserte jakskytedommere, lokallagsinstruktører i hagle- og rifleskyting, og kontaktpersoner for jaktskytekonkurranser i Oppland, ble innkalt til skytesamlinger henholdsvis i Øyer 26. februar og på Biri 19. mars. Tema for samlingene var; Gjennomgang av regelverket for jaktskyting med rifle og hagle Orientering om totalforbudet mot blyhagl, NJFF s testjegerprosjekt og alternativer til blyhagl i haglepatroner Presentasjon og drøfting av opplegget for gjennomføring av årets G-Sport/Fjällräven Cup Informasjon om felles innkjøpsordning for lerduer og lerdueammunisjon Ajourføring av NJFF s register over jaktskytedommere i Oppland Det er sendt brev til alle registrerte jaktskytedommere, og med bakgrunn i dette foretatt en revisjon av dommerregisteret. Sist gang vi gjorde en slik gjennomgang var i 1996, og vi endte da opp med en liste på 65 autoriserte dommere. Pr mai 2005 var det registrert 127 jaktskytedommere i Oppland. Etter årets gjennomgang er antallet i gjenværende dommere i fylket ca 110. Årsakene til at noen er tatt ut av lista består i feilregistreringer, dødsfall, flytting og manglende medlemskap. Felles innkjøpsordning til lerdueskyting Vi har i en årrekke hatt en felles ordning for innkjøp av lerdueammunisjon og lerduer. Denne gir foreningene mulighet for innkjøp til gunstige priser, og sikrer også inntekter til premiering i G-Sport/ Fjällräven Cup. Avtalepartner har vært Norma og Jaktpartner Gjøvik. Tom Pedersen har hatt oppgaven med vår administrasjon av ordningen. G-Sport/Fjällräven Cup Cup n er et samarbeidstiltak mellom fylkeslaget og de foreningene i Oppland som arrangerer jegertrapstevner. I 2005 inngikk 16 kvalifiseringsstevner i cup n. De beste etter disse stevnene deltok i finalen, som i år ble avviklet på Raufoss 14. august. Cup n har vært et vellykket tiltak, som har bidratt sterkt til den store aktiviteten på lerdueskyting i Oppland. Konkurransen har gode sponsorer, hvilket gir muligheter for flott premiering etter finaleskytingen. Villmarksleir Villmarksleiren ble i år som de siste årene avviklet på Gudbrandsdal Leirskole på Fagerhøi i Sør-Fron. Leiren gikk i år over 6 dager, og ble gjennomført i tidsrommet fra 23. til 28. juni. Leiren samlet 55 deltakere, hvorav 45 barn og ungdom under 17 år. Dette var sjette gang vi arrangerte denne leiren. De to

20 første årene hadde leiren tilhold på Frya i Ringebu, mens vi etter dette hor holdt oss på Fagerhøi. Deltakelsen disse årene har variert fra 30 til 90 personer. 20 Leiren tilbyr et bredt spekter av aktiviteter innenfor jakt, fiske og friluftsliv, og krever et stort oppbud av instruktører og ledere. I år hadde vi med 12 frivillige for kortere eller lengre deler av arrangementet. Tiltaket er gjennomført i et samarbeid med Ringebu & Fåvang JFF og Sør-Fron JFF. Skoleprosjektet En prosjektmedarbeider har vært ansatt i 40 % stilling siden 1. mars Prosjektperioden løp ut Bakgrunn I dagens samfunn ser en at stadig flere barn og unge har et distansert forhold til naturen. Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland arbeider aktivt med barne- og ungdomsarbeid, og ser det derfor som en viktig oppgave å bidra til å øke interessen for jakt, fiske og friluftsliv hos denne gruppen. For å nå fram til flere barn og unge tilbyr NJFF-Oppland undervisning innen jakt, fiske og friluftsliv rettet mot skoleverket. Det har vært et mål at prosjektet skal være selvfinansierende. Undervisningstjenester har derfor blitt solgt til skolene. Prisen på tjenester har naturligvis vært avgjørende for etterspørselen. Gjennom prosjektperioden har vi tydelig merket at mange skoler har vært interessert i våre tilbud, men at dårlig skoleøkonomi har ført til at de ikke har hatt råd til å kjøpe tjenester av oss. For å kunne holde lavere priser på våre tjenester har vi kontinuerlig forsøkt å søke om økonomisk støtte fra ulike fond og tilskuddsordninger til friluftsliv, helse eller barne- og ungdomsarbeid Markedsføring I løpet av prosjektperioden har det vist seg at hele aktivitetsdager er det som skolene viser størst interesse for. Dette har passet bra siden det økonomisk sett er lite gunstig med kortvarige oppdrag på en time eller to. For at skolene skal fatte interesse bør aktivitetsdagene inneholde elementer som skolene selv ikke har kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre. Aktivitetsdagene har blitt markedsført overfor skoler og lærere over hele Oppland fylke ved utsending av e-post. Det har blitt samlet inn e-post adresser til ca 335 lærer/skoler i Oppland fylke. Disse har fått tilsendt e-post med detaljerte beskrivelser av aktuelle aktivitetsdager sammen med ei brosjyre som har beskrevet skoleprosjektet, presentert NJFF-Oppland og prosjektmedarbeider. Dette er den rimeligste og enkleste måten å markedsføre skoleprosjektet på. Utsendelse av brev ville kanskje blitt lest av et større antall lærere/skoler, men dette ville vært betydelig mer ressurskrevende. Utsendelse av e-post har vært gjort to til tre ganger pr år. Dette er kanskje ikke så mye, men en bør samtidig være klar over at for hyppige utsendelser av samme materiale kan føre til at mottakerne ikke leser e-posten. Aktivitet rettet mot skoler I løpet av 2005 ble det gjennomført flere ulike arrangementer i regi av prosjektet. Et heldags undervisningsopplegg innen isfiske ble videreført fra En isfiskedag består av bygging av pilkestikke, isfiske, fyring av bål og tilberedning av eventuell fangst. Hver elev fikk bygge sin egen pilkestikke basert på en gammel oppvaskbørste. Elevene fikk sine egne stikker til odel og eie. Alt utstyr, bortsett fra oppvaskbørsten, ble holdt av NJFF-Oppland, dvs. skruer, muttere, tomme senespoler, sene, sikkerhetsnåler, tegnestifter, bindetråd og lim. Kostnadene til utstyr pr stikke har vært svært lave. I tillegg har NJFF-Oppland holdt isbor og maggot, og lånt ut pimpler, blinker, kroker etc. Det ble gjennomført 4 isfiskedager, der til sammen 144 elever deltok. Interessen for isfiskedager var lavere i 2005 enn i 2004.

21 21 Det ble gjennomført en ferskvannsdag i løpet av sommeren 2005, der til sammen 63 elever deltok. En ferskvannsdag består av innsamling og bestemmelse av bunndyr og vannplanter første halvdel av dagen og fiske andre halvdel av dagen. Et heldags undervisningsopplegg med ferskvann som tema ble også videreført fra Det ble gjennomført en to-dagers overnattingstur for Lom videregående skole i midten av februar. Vi gikk på ski innover Tundradalen i Skjåk og overnattet i telt ei natt. Tema for turen var: Spor og sportegn, mårfangst, kart og kompass, teltliv vinterstid og tilberedning av mat utendørs. Andre aktiviteter i regi av prosjektet Det ble arrangert to revejaktkurs i løpet av Det første ble arrangert første helga i februar i samarbeid med Lillehammer Jegerklubb. Den teoretiske delen av kurset, overnatting og matlaging ble gjennomført på klubbhuset ved lerduebana i Vingrom. Den praktiske jakta foregikk som åtejakt, og det ble observert en rev på et av åtene. På dette kurset var det fem deltakere i tillegg til instruktører. Det andre ble arrangert første helga i mars sammen med Biri JFF. Den teoretiske delen av kurset, overnatting og matlaging ble gjennomført på Jegerheim. Den praktiske jakta foregikk med drivende hund. Det ble skutt en rev. Inkludert instruktører deltok 14 personer på dette kurset. Begge kursene fulgte studieplan for jakt og fangst av rev, utarbeidet av Studieforbundet natur og miljø. Det ble gjennomført en vintercamp på Vendalsvatnet i Sør-Fron februar. Isfiske og overnatting i lavvo vinterstid var tema for leiren. 19. mars ble det gjennomført en isfiskedag på Botshaugtjernet i samarbeid med Lillehammer Jegerklubb. Prosjektmedarbeider deltok på gjennomføringen av villmarksleir, Fagerhøi fra juni. I samarbeid med Lillehammer Jegerklubb ble det arrangert villmarksuke i Vingrom og Øyerfjellet fra juli. En dag med aktiviteter på skytebanen i Vingrom og tre dager ved Lyngsjøen i Øyerfjellet. Det ble gjennomført ulike aktiviteter: luftgeværskyting, leirdueskyting, fottur i fjellet, fiske med forskjellige typer redskap, fluebinding, kart og kompass. Prosjektmedarbeider deltok på gjennomføringen av fire fiskekonkurranser i løpet av sommeren. I løpet av 2005 ble det tidligere omtalte isfiskeprosjektet en del av Oppland Fylkeskommunes satsing på kultur for skoleåret 2005/06. I løpet av februar og mars 2006 blir det gjennomført 24 isfiskedager på ulike skoler. Kostnader til prosjektet, både reiseutgifter og lønn, dekkes gjennom den kulturelle skolesekken. Fiskeklubben Fiskeklubben er et relativt nytt tiltak i regi av NJFF sentralt, og spesielt innrettet mot barn i aldersgruppen 7-15 år. Klubben har eget medlemskap, og et eget tidsskrift med fire utgaver pr år. Alle under 16 år som står tilsluttet NJFF, blir automatisk også medlem i Fiskeklubben. Fra 2004 er fiskeklubben en egen medlemskategori i NJFF. Fiskeklubben har knappe 530 medlemmer i Oppland. I hele landet under ett 7.873, hvorav er direktemedlemmer i Fiskeklubben, mens de øvrige er tilsluttet via lokalforening. Et hovedpoeng i forhold til klubben, er at vi skal kunne tilby medlemmene aktivitet. Dette er gjort gjennom en rekke lokale fiskeklubb-arrangement i foreningsregi. Disse arrangementene har stort sett gått over noen kveldstimer, og de har hatt fisking som hovedaktivitet. Sammenslåing i Gran

22 22 Brandbu JFF og Tingelstad JFF vedtok i 2005 å slå seg sammen til Brandbu og Tingelstad JFF. Endringen har virkning fra 1. januar Friluftslivets År 2005 I stortingsmelding nr 39 ( ) Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet ble 2005 utpekt til et nytt Friluftslivets År (vi hadde et tilsvarende år i 1993). Paraplyorganisasjonen FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon), hvor NJFF er en av 12 medlemsorganisasjoner, er tildelt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. FRIFO på fylkesplan er organisert i FNF (Forum for natur og friluftsliv), og FNF-Oppland har ansvaret for å koordinere virksomheten i vårt fylke. Vår villmarksleir var også en av FNF-Opplands hovedsatsinger i FÅ 2005, og vi markerte året med en åpen dag på Fagerhøi 26. juni. Fylkeslaget har ellers vært tilstede på en rekke andre arrangementer tilknyttet Friluftslivets År. Nevnes kan vår deltakelse i gjennomføringen av åpningsarrangementet på Lillehammer 8. januar, og Kittilbudagen i Gausdal Vestfjell 14. august. Skolestangprosjeket Forbundets skolestangprosjekt ble startet i 2002 og fortsatte også i I disse årene er det delt ut fiskestenger og pilkestikker til skoler rundt om i landet. I år ble det fordelt pilkestikker. Fiskeutstyret gis til skoleklasser etter at avtale er inngått mellom skole og en av våre lokalforeninger. I Oppland har flere enn 100 skoler nå fått fiskeutstyr. Fiskesommer Fiskesommer er forbundets fiskekampanje, og innrettet mot å skape større interesse for fiske blant barn og unge. Opplegget består i at det gjennomføres uhøytidelige fiskekonkurranser over hele landet i sommerferien. Ale får premier og kyndig veiledning. Kampanjen kjøres i samarbeid med Dagbladet, Sølvkroken og Statskog. Lokalforeningene i Oppland arrangerte 16 slike konkurranser i Alternativ hagleammunisjon Fylkeslaget har gjennomført en informasjonskampanje om alternativ hagleammunisjon. Dette med bakgrunn i forbudet mot blyhagl fra 1. januar 2005, og det derav følgende behov for både informasjon om foreliggende alternativer, og også for å motivere jegerne til å forholde seg lojalt til blyforbudet. Kampanjen ble gjennomført som en serie med arrangementet på lokale skytebaner, hvor det ble informert om saken, og hvor deltakerne fikk anledning til å prøveskyte ulike ammunisjonstyper i eget våpen kostnadsfritt. Høringer og andre saker Fylkeslaget har gitt uttalelser til, eller på annen måte behandlet, en rekke andre saker, eksempelvis: - organisasjonskolering - lokalisering og flytting av kontor - oppfølging av NJFFs jakthundsatsing og oppnevning av jakthundinstruktør - høring - kvotejakt på gaupe

23 23 - høring - manøvreringsreglement for Dokkavassdraget - høring - ny våpenforskrift - jakttidshøringen ny forskrift om jakttider fra NJFFs kvinnesatsing - oppnevning av kvinnekontakt og kvinneutvalg - videreføring av prosjektmedarbeiderstillingen - høring - forvaltningsplan for moskus på Dovrefjell - statsbudsjettet for høring - evaluering av fylkessekretærordningen i NJFF - høring - evaluering av ordningen med fylkesvis FNF (Forum for natur og miljø) 2.3 Økonomi Regnskapet for fylkeslaget viser inntekter på i alt kr 588 i 2005, utgifter med kr 598, og et årsresultat med underskudd på kr 10. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis kr 587 for inntekter, kr 629 for utgifter, og et årsresultat med underskudd på kr 42. Vedtatt budsjettet var satt opp med inntekter på kr 685, utgifter på kr 681, og et overskudd på kr 4. De reelle regnskapstallene for både inntekter og utgifter er blitt langt mindre enn budsjettert. Totalt er allikevel balansen relativt godt ivaretatt, om enn vi har endt opp med et resultat som er kr 14 svakere enn hva som var lagt til grunn i budsjettet. Balansen viser at fylkeslagets omløpsmidler i løpet av året har økt fra kr 395 til kr 421. Omløpsmidlene består at to deler; fylkeslagets egenkapital og ubenyttede, øremerkede tilskudd (gjeld). Egenkapitalen er redusert fra kr 317 til kr 307, mens ubenyttede øremerkede tilskudd er økt fra kr 114 til kr 150. Disse endringene utgjør til sammen kr 26, hvilket tilsvarer økningen i omløpsmidlene. Styret er tilfreds med regnskapsresultatet for 2005, og den økonomiske utviklingen gjennom de siste årene. Fig. 4 Utviklingen i NJFF-Oppland s årlige ordinære driftsinntekter og driftsutgifter (i tusen kr) In n t e k t e r U t g i ft e r Lunner, 14. mars 2006

24 24 Vidar Marthinsen s/s leder Aage Kjonerud s/s nestleder Brynjar Berge s/s styremedlem Truls Steinsæter s/s styremedlem Alice Borolien s/s styremedlem Marit Kavli Berg s/s styremedlem Karsten Landgraff s/s styremedlem Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets årsberetning for 2005 godkjennes. Sak 3 - Regnskap 3.1 Resultatregnskap Noter Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Refusjoner NJFF Øremerkede tilskudd Andre tilskudd Diverse inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer Kontorkostnader Inventar og utstyr Kopiering, porto, rekvisita Kurs-, møte-, arrangementsutgifter Telekommunikasjon Reiseutgifter Informasjon, PR, markedsføring Premier, gaver Diverse utgifter Tilskudd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT Noter til regnskapet

25 25 Note 1 salgsinntekter Salgsinntektene består i det alt vesentlige i deltakeravgifter (kurs, møter, seminarer og andre arrangementer), og inntekter opptjent i skoleprosjektet. Note 2 refusjoner NJFF Refusjoner er fylkeslagets andel av medlemskontingenten, inklusiv den av årsmøtet fastsatte fylkeslagskontingenten. Note 3 øremerkede tilskudd De øremerkede tilskuddene er tilskudd som føres til status når de mottas, og først inntektsføres når tiltaket er gjennomført, - og det er levert tilfredsstillende rapport til tilskuddsgiver. Dette utfra et forsiktighetsprinsipp; tilskudd skal ikke inntektsføres før de faktisk er opptjent. Note 4 lønnsutgifter NJFF betaler lønnskostnadene til fylkessekretær. De bokførte kostnadene henføres i det alt vesentlige til prosjektmedarbeiderstillingen (kr 116 ). Resterende består i ymse honorarer. Note 5 kontorkostnader Kontorkostnadene omfatter kontorleie, og varme, lys, vask og renhold. Kontorholdskostnader tilknyttet skoleprosjektet ligger i denne posten, og utgjør i underkant av kr 22. Note 6 kurs-, møte- og arrangementsutgifter Kostnadene består i det alt vesentlige i utgifter som opphold, servering, forbruksmateriell oa tilknyttet kurs, møter, seminarer og andre arrangementer/tiltak (inklusiv skoleprosjektet, representasjon og ansattes/tillitsvalgtes deltakelse på kurs og møter). Større poster er eks villmarksleir (kr 70 ), årsmøte (kr 38 ) og kurs (kr 27 ). Note 7 reisegodtgjøring Posten omfatter alle kostnader fylkeslaget har hatt i forbindelse med tillitsvalgtes og ansattes reisevirksomhet. 3.3 Balanse Noter EIENDELER Anleggsmidler Inventar og utstyr Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer (refusjonskrav NJFF) Kontanter Bankkonto nr Bankkonto nr Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Årsresultat Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld på tilskudd Påløpte kostnader Sum gjeld

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Ringebu, 16.-17. mars 2007 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 17. januar 2007 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 4.-5. mars 2005 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 5. januar 2005 Deres ref.: Vår ref.: 011.12

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Raufoss, 28.-29. 29. mars 2008 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 18. januar 2008 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 28.-29. mars 2003 2 (Utdrag av innkalling ved brev datert 30. januar 2002) INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gausdal, 25.-26. mars 2011 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2011 Thon Hotell Skeikampen, Gausdal 25.-26. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 19.-20. mars 2010 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik 19.-20. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 1.-2. mars 2002 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Hunderfossen 1. og 2. mars

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 26.-27. mars 2004 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Øyer, 27.-28. mars 2009 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2009 Nermo Hotell i Øyer, 27.-28. mars 2009 Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 8.-9. mars 2013 2 STÅ VAKT OM NATUREN Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner! - La fjellvidda hvile i soldagens

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 9.-10. mars 2001 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Fagernes: Tid: Fredag 9. og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 31. mars 2000 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte i NJFF-Oppland: Tid: Årsmøte: fredag 31. mars 2000, kl 18.00-21.00

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 23.-24. mars 2012 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2012 Rica Victoria Hotel, Lillehammer 23.-24. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Lover SKI JFF revidet april 2016 Side 1 av 4 Endringslogg Endring Vedtektsendringer vedtatt ved årsmøtet 14.

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer