Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, mars 2005

2 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 5. januar 2005 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 4. og lørdag 5. mars Sted: Birkebeineren Hotel, Lillehammer (jfr. adkomst iht vedlagte kartutsnitt) Delegater: - Foreninger med inntil 200 medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 200 eller flere medlemmer: 3 representanter. (Som grunnlag for medlemstall gjelder betalte medlemskap pr ) Dagsorden: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Konstituering av årsmøtet Årsberetning Regnskap Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Andre saker styret har oppført Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Fylkeslagskontingenten Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 4. februar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen. ( Vedtektenes 5) Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteens medlemmer i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 15. februar. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: leder Ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer ( Thor Voldheim, Vestheimgate 1, 2870 Dokka ( ) Herdis Unneland, Kjørlien, 2973 Ryfoss ( )

3 3 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpig, tidsskjema: fredag Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær lørdag Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj Årsmøte fortsetter og avsluttes Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på arrangementet bes fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 10. februar. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Henstillingen om påmelding gjelder også fylkeslagets tillitsvalgte. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: for deltakere med overnatting i enkeltrom kr 750 for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr 600 for deltakere som ikke overnatter på motellet kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sende de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgiften i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Med vennlig hilsen Håkon Rudland /s/ fylkeslagsleder Kristen Rustad Vedlegg: - kartutsnitt Lillehammer - valgliste - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte

4 - påmeldingsskjema NJFF-Oppland s årsmøte Birkebeineren Hotel, Lillehammer Fredag 4. og lørdag 5. mars 2005 Program Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Årsmøte Kåseri om jakt Middag og sosialt samvær Lørdag Frokost NJFF s innlegg/orientering om aktuelle saker v/siri Parmann, leder NJFF s fagavdeling Aktuelle saker fra fylkeslaget Kaffepause Årsmøtet fortsetter Lunsj Årsmøtet fortsetter og avsluttes

5 5 INNHOLD SAK Innkalling 2 Program 4 Innholdsfortegnelse 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 7 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Fylkesinstruktørene Samarbeid og representasjon Informasjon Kurs og studievirksomhet Deltakelse på kurs, møter og arrangementer Konkurranseaktiviteter Prosjekter og andre aktiviteter/saker Økonomi 22 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Noter til regnskap og balanse Balanse Revisjon 25 4 INNKOMNE FORSLAG Vågå JFF: Lokal trekning av elg- og hjortejakt Vågå JFF: Ingen vinterjakt i Dokkfløy elgregion, Murudalen 26 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP 26 6 FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT FOR Virksomhetsplan Budsjett 30 8 VALG 31

6 6 Sak 1 - Konstituering 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 5. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 18. februar Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2004 Sak 3 Regnskap for 2004 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene 4.1 Vågå JFF: Lokal trekning av elg- og hjortejakt 4.2 Vågå JFF: Ingen vinterjakt i Dokkfløy elgregion, Murudalen Sak 5 Andre saker styret har ført opp Sak 6 Fylkeslagskontingenten for 2006 Sak 7 Virksomhetsplan og budsjett for 2005 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever dog 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak.

7 7 Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

8 8 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbund s (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, til sammen 41 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket, med unntak for Skjåk MEDLEMSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2004 Medlemskategori Forbunds-an del Fylkeslags-a ndel * hovedmedlem med tidsskrift kr 330,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 160,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 245,- kr 30,- * familiemedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 80,- kr 30,- * direktemedlemskap Fiskeklubben kr 170,- kr 0,- * direktemedlemskap NJFF kr 530,- kr 0,- Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel. Fylkeslagsandelen fastsettes av årsmøtet. Foreningene fastsetter sjøl sin kontingentandel, og denne utgjør et noe varierende beløp i de ulike foreningene. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor og eventuelle utsendinger, og behandler eventuelle innkomne forslag. NJFF-Oppland s 6. årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Hunderfossen, 26. og 27. mars I tillegg til behandling av vanlige årsmøtesaker, behandlet årsmøtet forslag vedrørende forvaltningen av ulv i Norge

9 STYRET Styret velges av årsmøtet, og består av 7 personer. Arbeidet i styret er underlagt NJFF s vedtekter, handlingsprogram, og arbeidsprogram, og fylkeslagets egne vedtekter og de rammer årsmøtet fastsetter i sine vedtak om budsjett og virksomhet. Medlemmene velges for to år, varamedlemmer velges for ett år. Disse velges slik at mest mulig nær halvparten av medlemmene kommer til valg hvert år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2004 Verv Navn Forening Valgår Valgperiode Leder Håkon Rudland Sør-Fron JFF år Nestleder Aage Kjonerud Øystre Slidre JFF år Styremedlem Vidar Marthinsen Lunner JFF år Økonomiansvarlig Marit Kavli Berg Nord-Aurdal JFF år Styremedlem A Brynjar Berge Dovre JFF år Studieleder Karsten Landgraff Biri JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Varamedlem Stig Åge Teigen Lom JFF år Varamedlem Alice Borolien Ringebu & Fåvang JFF år Det er avholdt 8 styremøter i løpet av året; på Lillehammer 22.01, 11.03, 08.06, 24.08, og 07.12, og på Hunderfossen 26. og Styret har i løpet av året behandlet 72 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøte. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Ola Stubrud (leder), Thor Voldheim og Herdis Unneland REVISJON Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for å revidere fylkeslagets regnskap, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Kåre Lilleeng, Maarten Bech og varamedlem Tore Semb FORENINGENE Fylkeslaget besto i 2004 av 41 lokalforeninger. Dette er en mer enn foregående år. Ny forening er Vang Sportsskytterklubb. Med denne etableringen er vi nå også representert i den nordligste kommunen i Valdres. Gjøvik Jakt- og Sportsskytterlag har endret navn til Gjøvik Jeger- og Fiskerforening. Etterfølgende tabell (tab. 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og adresser. Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for Tabellen viser også endringene i lokalforeningenes medlemsmasse fra til Endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 26 (24 i 2003) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling, blant disse har Torpa JSK (53,8 %), Sel JFF (35,6 %) og Lom JFF (32,7 %) hatt den største prosentvise økningen. Lillehammer og Omegns JFF har økt sitt medlemstall med 55, og kan med det vise til den klart største antallsmessige økningen 14 (14 i 2003) foreninger har fått et redusert

10 10 medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Totenviken JFF (8,2 %), JFF Toten (7,5 %) og Hedalen JFF (6,0 %). En forening har det samme medlemstallet som forrige år. Tab. 3 Oversikt over lokalforeningene, medlemstall og foreningsadresser Foreningene Medlemsmassen Adresser Nr. Navn Medlemmer %-vis endring pr i året Bagn og Reinli JFF 69 1,5-5,6 12,5 Postboks 62, 2929 Bagn 221 Biri JFF 258 4,5-1,6 8,2 Postboks 37, 2832 Biri 222 Brandbu JFF 161 1,9-0,6 12,0 Postboks 67, 2712 Brandbu 876 Dovre JFF 76 22,6 24,0 100,0 v/geir Randen, Hindåfeltet, 2660 Dombås 225 Etnedal JFF 45 11,1-9,1-2,2 v/geir Stubbene, 2890 Etnedal 226 Fron JFF 87-5,4 7,0 13,2 v/tor Larsen, Steinhaugen 2, 2640 Vinstra 227 Gausdal JFF 313 2,6 7,0 5,6 v/jon Birger Skansen, Kanadav. 23, 2651 Ø Gausdal 228 Gjøvik JFF 98 15,3 4,9 3,8 v/ola Røhne, R Nordraaksgt 7, 2819 Gjøvik 263 Gjøvik og Toten SFK 95 13,1 3,7-12,9 Skumsjøvegen 578, 2827 Hunndalen 229 Gjøvik og Vardal JF 74 19,3-1,6 12,5 v/leif Sletten, Toline Bryhns v 23,2821 Gjøvik 260 Gran JFF 157-1,3-3,6 1,9 v/magne Lien, Risbakkvegen, 2770 Jaren 261 Hedalen JFF 78-6,0 2,5 8,0 v/henning Perlestenbakken, 3528 Hedalen 253 Heidal JFF 106 7,1-1,0-2,9 v/jon Reidar Stormyrengen, 2676 Heidal 230 Jevnaker JFF 185-1,6 11,9-6,7 Postboks 191, 3521 Jevnaker 244 JFF Toten Alm., lodd ,5 4,2 0,0 v/ingar Nettum, rute 513, 2848 Skreia 257 Kvam JFF 19-5,0 0,0-9,1 v/magne Haugen, Florinveien 14, 2642 Kvam 231 Lesja JFF 60-5,0 10,5 0,0 v/per Johs Stueflotten, 2669 Bjorli 232 Lillehammer Jegerklubb 149 8,0 39,4 62,3 v/tor H Johansen, A Lundebysv. 2, 2614 Lilleh. 233 Lillehammer og Omegns JFF ,5 5,6 7,1 Postboks 462, 2603 Lillehammer 234 Lillehammer SFF 161-1,2 0,6 0,6 Postboks 308, 2602 Lillehammer 258 Lom JFF 73 32,7-9,8 9,0 v/rolv Moen, 2686 Lom 236 Lunner JFF ,8 12,1 1,7 Postboks 1, 2713 Roa 237 Nord-Aurdal JFF 235 4,9 6,2-1,4 Postboks 89, 2901 Fagernes 238 Nordre Land JFF 170 0,0-8,1-1,6 v/roger Åsheim, Vest-Torpa, 2870 Dokka 239 Ringebu og Fåvang JFF ,4-1,7-7,9 v/alice Boroline, 2634 Fåvang 240 Sel JFF 80 35,6 100,0 - v/tormod Pedersen, Dahleflata 33, 2670 Otta 264 Snertingdal JFF 140-1,4 25,7 8,7 Postboks 20, 2838 Snertingdal 242 Søndre Land JFF 105 7,1 6,5 5,7 v/jan Arne Sandsengen, 2864 Fall 259 Sør-Fron JFF 74-5,1 18,2 4,8 v/jan Tagestad, 2647 Sør-Fron 256 Tingelstad JFF 119-3,3-6,1 2,3 Postboks 109, 2712 Brandbu 879 Torpa Jaktskyteklubb 40 53,8 100,0 - v/geir Stormyrengen, 2881 Aust-Torpa 243 Toten JFF, lodd ,7-10,4 1,6 v/erik Olstad, 2847 Kolbu 245 Totenviken JFF, lodd ,2-1,0 12,6 v/jan Svensen, Frang gård, 2848 Skreia 881 Vang Sportsskytterklubb ,0 - - v/kjell Ola Bakken, 2975 Vang i Valdres 247 Vestre Slidre JFL 103 7,3-2,0 0,0 v/svein Erik Ski, 2966 Slidre 246 Vestre Toten JFF 203-2,9-1,4 2,3 Postboks 260, 2831 Raufoss 262 Veståsen JFF 50-2,0 6,3 4,0 v/ole Kristian Sørlie, 3522 Bjoneroa 248 Vågå JFF ,2 100,0 - v/leif Einar Olsen, 2680 Vågå 250 Østre Toten JFF, lodd ,7 5,8 0,0 v/terje Sønsterud, Kapphøgda, 2850 Lena 251 Øyer-Tretten JFF ,3 13,3 5,5 v/ola Stubrud, Lauvlia, 2636 Øyer 252 Øystre Slidre JFF ,4 14,1 0,7 Postboks 16, 2939 Heggenes Tilsluttet foreningene ,0 7,8 4,3 Direktemedlemmer NJFF ,3-29,9 8,8 Sum medlemmer/endring ,1 6,3 4, MEDLEMMER

11 11 Forbundet hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en meget pen økning fra 2003 (5.238 medlemmer) på 6,1 %. Medlemstallet er det høyeste som vi har hatt i Oppland, og vi passerte fjorårets rekord med 322 medlemskap. Medlemsutviklingen i Oppland er vist grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Fig. 2 viser at kvinnene i 2004 utgjorde 7,3 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år i 2004 år var 13,7 %. Begge andeler har vist en svak økning de siste årene. Andelen av kvinner og ungdom er omtrent den samme som i forbundet på landsbasis. Fig. 2 Andelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinneandel i medlemsmassen (%) Ungdomsandel i medlemsmassen (%) ,5 92,7 Kvinner Menn ,1 82,3 Under 26 år 26 eller eldre ,5 7,3 50 8,9 13, NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket er ny medlemsrekord igjen. Økningen siste år utgjør 7,1 %. De 19 fylkeslagene i landet varierer i medlemsmasse fra omkring til Etter medlemstallene er Oppland det 8. største av fylkeslagene ADMINISTRASJON Kristen Rustad ble ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF. Tor Taraldsrud har vært ansatt i et engasjement som prosjektmedarbeider med ansvar for vårt skoleprosjekt. Engasjementet utgjør en 40 % stilling, og startet 1. mars 2003.

12 12 Fylkeslaget leier kontor i Statskog s lokaler (Norges Bank) ved Stortorget på Lillehammer. 2.2 Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Fylkeslaget har fire fagutvalg. Disse er alle opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Aage Kjonerud (leder) og Brynjar Berge. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktivitet og fylkeslagets øvrige oppgaver vedr. rifle- og hagleskyting. Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Brynjar Berge (leder), Brage B Monsen og Morten Kraabøl. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, og terminlisteføring og aktivitet tilknyttet fiskekonkurranser. Vilt- og hundeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Vidar Marthinsen (leder), Hallgeir Gravråk, Oddbjørn Noem og Gudbrand Haugen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt, jakthunder og viltforvaltning. Utvalgets navn ble endret fra viltutvalget i Ungdomsutvalget Opprettet i 2004, og er sammensatt med følgende medlemmer; Truls Steinsæter (leder), Tor Taraldsrud og Kristen Rustad. Utvalget har ansvaret for fylkeslaget barne- og ungdomsarbeid FYLKESINSTRUKTØRENE Alle fylkesinstruktørene er oppnevnt av fylkeslagets styre, og på ubestemt tid. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, et oppdateringskurs for jegerprøveinstruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at disse instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Oddbjørn Noem er vår fylkesinstruktør i jegerprøven. Oddbjørn er fra 2004 assistert av Tore Grønlien. Det er for tiden omkring 100 godkjente jegerprøveinstruktører i Oppland. Ettersøkshund

13 Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for ettersøksinstruktørene. 13 Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk. Hallgeir Gravråk er vår fylkesinstruktører i ettersøkshund. For tiden er det registrert 85 lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner jegertrapdommere og lokale jegertrapinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr også kurs i hagleskyting. Aage Kjonerud er fylkesinstruktør i hagleskyting. Det er for tiden registrert omkring 100 jegertrapdommere og 30 lokallagsinstruktører i Oppland. Rifleskyting Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører. Jan Erik Husom overtok oppgaven som fylkesinstruktør i Det er for tiden registrert 2 lokallagsinstruktører og 0 standplassledere i Oppland. Hund/sau Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale hund/sau-instruktører (sauerenhetsdressur med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale hund/sau-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Gjennomfører samlinger for de lokale hund/sau-instruktørene. Gudbrand Haugen er fylkesinstruktør i el-dressur. Det er registrert vel 90 autoriserte brukerinstruktører i el-dressur i Oppland. All distribusjon av prøvebevis til elektrisk hundedressur skal, etter en ordning fra 1994, skje via fylkesinstruktøren etter henvendelse fra de lokale brukerinstruktørene eller foreningene. Det ble i år sendt ut 879 prøvebevis. Fig. 3 Distribuerte prøvebevis årene

14 14 P r ø v e b e v is p r å r Antall Å r A n ta ll Sportsfiske Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å følge opp NJFF's fritidsfiskesatsinger, og på generelt grunnlag å arbeide med stimulering til aktivitet innenfor fiske. Sportsfiskekontakten har sammen med ungdomsleder et særlig ansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsaktiviteter, herunder Fiskeklubben. Vår fylkesinstruktør i sportsfiske er Brage B Monsen. Fylkeslaget har 3 fluefiskeinstruktører; Edmund Heggedal, Jo Bjørke og Håkon Rudland. Organisasjonsutvikling Forbundet satser tungt på organisasjonsskolering på foreningsnivå. Første trinn i arbeidet var utviklingen av kunnskapssamlingen Førstehjelp for tillitsvalgte, som er distribuert til alle foreningene og blir et viktig verktøy i foreningsdriften. Samlingen inneholder mye og god informasjon om den organisasjonsmessige delen av virksomheten. Trinn 2 har vært etablering av en ny instruktørordning. Disse instruktørene har fått benevnelsen organisasjonskontakt, og skal ha som oppgave å ivareta fylkeslagets oppgaver tilknyttet satsingen på organisasjonsskolering. Trinn 2 i satsingen vil bli kurs for tillitsvalgte med utgangspunkt i samlingen. Kurstilbudet vil være på plass i Fylkeslagets styre oppnevnte i møte 7. desember Karsten Landgraff som organisasjonskontakt SAMARBEID OG REPRESENTASJON Representantskapet i NJFF Håkon Rudland sitter (i kraft av sitt verv som fylkeslagsledere) i NJFF's representantskap. NJFF s jaktskytterutvalg Forbundsstyret oppnevnte Aage Kjonerud som medlem i det sentrale jaktskytterutvalget ved vedtak 22. januar Rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland Etter initiativ fra Fylkesmannen, er det opprettet et rådgivende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning i Oppland. Utvalget har deltakere fra frivillige organisasjoner, grunneierorganisasjoner og offentlige etater. Utvalget fungerer også som et forum for samarbeid om driftsplanprosjektet. Håkon Rudland (fylkesleder) er vår representant i utvalget.

15 15 Rovviltutvalget i Oppland Oddbjørn Noem er oppnevnt som fylkeslaget representant i Rådgivende utvalg for rovviltforvaltningen i Oppland (RUR). Ola Stubrud er Oddbjørn s varamann. Fylkeslaget har foretatt oppnevningen etter anmodning fra Fylkesmannen i Oppland. FNF-Oppland Alice Borolien overtok i 2004 som vår representant i styringsgruppa for Forum for natur- og friluftsliv i Oppland. FNF-Oppland er et samarbeidsorgan for FRIFO-organisasjonene (Friluftslivets Fellesorganisasjon) fylket. Karsten Landgraff er møtende vararepresentant i styringsgruppa. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland. Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene INFORMASJON Intern informasjon Den interne informasjonen skjer dels skriftlig (brev, rundskriv, e-post), og dels ved direkte kommunikasjon (årsmøte, tillitsvalgtkonferanse, regionale møter, ulike arrangementer, andre møter og kurs/samlinger). Brev distribueres fra NJFF-Oppland i et antall av omkring pr år. En alt overveiende del av dette består i ulike henvendelser til foreningene, tillitsvalgte og instruktørkorps. Ekstern informasjon Fylkeslaget har vært representert i media gjennom innslag i radio, aviser, tidsskrifter og internett, og det er informert om fylkeslaget og vår virksomhet i forbindelse med ymse arrangementer. Ved henvendelse til media benyttes pressemeldinger, leserbrev og direkte kontakt. Fylkeslaget tilstreber ellers å være tilstede i de sammenhenger hvor dette er naturlig. Internett NJFF-Oppland har egne hjemmesider som en integrert del av NJFF s hjemmesider: KURS- OG STUDIEVIRKSOMHET

16 Det har vært en relativt beskjeden kursvirksomhet i året. En rekke utlyste kurs er avlyst grunnet liten påmelding. Følgende er gjennomført: Jaktlederkurs, Hov i Søndre Land februar, 23 deltakere 16 Samling for lokale ettersøksinstruktører, Øyer 24. februar Revejaktkurs i samarbeid med Biri JFF, Biri mars, 11 deltakere Samling for lokale ettersøksinstruktører, Lunner 6. mars Jervejaktkurs, Hundorp april, 13 deltakere El-dressurkurs hund/sau fase II, Lillehammer 7. mai (oppstart), 9 deltakere Videregående kurs i ettersøk, Dombås juni Kurs i ettersøk fase II, Lillehammer juli, 9 deltakere DELTAKELSE PÅ KURS, KONFERANSER, ARRANGEMENTER Fylkeslaget har i året vært representert på følgende arrangementer: Aage Kjonerud deltok på årsmøtet til Vang Sportsskytterklubb 23. februar Hallgeir Gravråk deltok på årsmøtet til Søndre Land JFF 25. februar Karsten Landgraff deltok på årsmøtet til Studieforbundet natur og miljø-oppland på Biri 19. mars Karsten Landgraff deltok på årsmøtet til Oppland 4H på Hunderfossen 20. mars Alice Borolien deltok på årsmøtet til Fjellstyrene i Oppland i Ringebu mars Kristen Rustad deltok på forbundets samling for fylkessekretærene i Hurum april Alice Borolien og Karsten Landgraff deltok på årlig fellesmøte for FNF-Oppland på Lillehammer 22. april. Kristen Rustad deltok på regional fylkessekretærsamling på Holter i Akershus mai Vidar Marthinsen og Kristen Rustad deltok på takseringskurs i Øyer mai Hallgeir Gravråk deltok på sentral samling for fylkesinstruktører i ettersøk på Elverum juni Karsten Landgraff og Alice Borolien representerte fylkeslaget på Kittilbudagen i Gausdal Vestfjell 15. august Vidar Marthinsen deltok på møte i NJFF s Representantskap og fylkesledersamling i Hurdal august Kristen Rustad deltok på forbundets samling for fylkessekretærene på Elverum november

17 Tor Taraldsrud deltok på konferanse om Friluftsliv i skolen i Oslo 16. november 17 Oddbjørn Noen og Tore Grønlien deltok på sentral samling for jegerprøveinstruktører i Stjørdal desember Fylkeslaget har vært representert på fylkesmesterskapene og de fleste av de terminlistefestede stevnene i Oppland KONKURRANSEAKTIVITETER Skyte- og fiskekonkurranser i Oppland Det ble i Oppland i 2004 avviklet 33 terminfestede skytekonkurranser (18 jegertrap, 10 elgskyting, 5 jaktfelt) og 7 terminfestede fiskekonkurranser (5 isfiske, 2 trad. meite). Tilsvarende tall i 2003 var 35 skytekonkurranser (24 jegertrap, 6 elgskyting, 5 jaktfelt) og 7 fiskekonkurranser (6 isfiske, 1 i trad. meite). Den siste 10-årsperioden har antallet konkurranser ligget innenfor intervallet hvert år. Norgesmesterskap NM Elgskyting juli, Heidal JFF Oppland (Paul Flatlien, Jon Reidar Stormyeengen, Kent Arild Moldal og Morten Olstadjordet) vant lagskytingen, og Åge Rustestuen fra Torpa JSK ble beste skytter i jegerklasse. Jan Kristian Larsson fra Åslia JSK i Akershus ble norgesmester. Karsten Landgraff representerte fylkeslaget på arrangementet, og overrakte arrangøren blomster og gavepremier. Fylkesmesterskap FM isfiske, 29. februar på Svartungen, Toten JFF lodd nr 2 Fylkesmester: 1 FM tradisjonelt meite Fylkesmester: 1 Alf Ove Degvold 2 Erik Olstad 3 Johnny Ulsrudstuen FM jaktfelt, 7. mars i Torpa, Torpa JSK Fylkesmester: 1 Thor Arne Mathisen, Gjøvik JFF 2 Paul Flatlien, Gjøvik JFF 3 Tom Rune Tomter, Snertingdal JFF FM jegertrap, 30. mai i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Fylkesmester: 1 FM elgbane, 20. juni i Skarsmoen, Øyer-Tretten JFF Fylkesmester: 1 Tor Arne Mathisen 2 Kent Arild Moldal 3 Jon Reidar Stormyrengen Andre resultater

18 NM Jegertrap Rana - Vestre Toten JFF s 2. lag ble beste lag fra Oppland i lagskyting med en 4. plass. Laget besto av Tom Pedersen, Roy-Arne Wold og Kristian Holthe. - Kristian Holthe ble også beste skytter totalt med en 18. plass. NM Isfiske Ringerike - Thomas Ødegård, Gjøvik & Toten SFK, tok norgesmestertitlen - Kent Inge Løvaas vant klassen yngre junior, og Andreas Sangnes klassen eldre junior. Begge representerer Gjøvik & Toten SFK. - Gjøvik & Toten SFK ble nr 3, 4 og 11 i lagkonkurransen.. Fjällräven Cup 2003 (jegertrap). - 1 Kåre Lilleeng - 2 Thomas Bekken - 3 Per Arne Holthe Terminlistemøte jaktskytekonkurranser Terminlistemøtet for sesongen 2005 ble avviklet på Biri 14. oktober med bra oppslutning. Møtet har blant annet som oppgave å samordne stevnedatoer og fordele fylkesmesterskapene. Ansvaret for gjennomføringen tilligger jaktskyteutvalget. Resultatrapportering fra skytestevner 18 Resultater fra alle jaktskytekonkurranser skal rapporteres til NJFF s klasseføringsdatabase, elektronisk i standard filformat. Rapporteringen er foreningenes ansvar, og danner grunnlaget for sentral utskriving av klasseføringskort til skytterne. Foreningene skal sende sine resultatrapporter til fylkeslaget. Fylkeslagene er tillagt ansvaret for at innrapporteringen av resultater skjer korrekt og fortløpende. Arbeidet med purring og kvalitetssikring av resultatrapporteringen har vært relativt omfattende. Ordningen ble etablert fra sesongen 2001, og vi har dog sett en klar bedring de påfølgende år. Etter en del purring ble det til slutt rapportert resultater fra nesten alle terminfestede stevner i Oppland i Johnny Gundersen har hatt ansvaret for å følge fylkeslagets oppgaver med resultatrapporteringen i 2003, og innsending til Nidi (klasseføringsdatabasen). Klasseføring Fylkeslaget utsteder klasseføringskort til nye skyttere, og korrigerer kort for skyttere som av ulike grunner har fått feil klasse. Uttak av lag til NM-Elgbane I NM-elgbane inngår en fylkeslagsskyting. Uttaket av dette laget skjer med grunnlag i resultatene fra de stevnene som er terminlisteført i Oppland Fylkeslaget har ansvaret for å ajourføre lista, og holde skytterne oppdatert om utviklingen. Kent Arild Moldal har i varetatt denne oppgaven i PROSJEKTER OG ANDRE AKTIVITETER/SAKER Espedalen mot 2010

19 19 Aage Kjonerud reprensenterer fylkeslaget i et utvalg som utreder kommersielle muligheter for å utvikle kurs- og aktivtetstilbud i Espedalen. Planene omfatter blant annet opplæringsjakt og et jakt- og skytesenter. Skyteseminar Seminar om hagleskyting og alternativ ammunisjon var planlagt på Biri 4. september, men ble avlyst på grunn av liten interesse for deltakelse. Tiltaket ble gjort i et samarbeid med Biri JFF. Jaktskyting med hagle Temamøte om hagleskyting og konkurransevirksomheten ble avviklet i Øyer 7. februar. Fjällräven Cup Cup n er et samarbeidstiltak mellom fylkeslaget og de foreningene i Oppland som arrangerer jegertrapstevner. I 2004 inngikk 17 kvalifiseringsstevner i cup n. De beste etter disse stevnene deltok i finalen, som i år ble avviklet på Biri 15. august. Cup n har vært et vellykket tiltak, som har bidratt sterkt til den store aktiviteten på lerdueskyting i Oppland. Konkurransen har gode sponsorer, hvilket gir muligheter for flott premiering etter finaleskytingen. Villmarksleir Villmarksleiren ble i år som de siste årene avviklet på Gudbrandsdal Leirskole på Fagerhøi i Sør-Fron. Leiren gikk også i år over 4 dager, og ble gjennomført i tidsrommet fra 26. til 29. juni. Leiren samlet 86 deltakere, hvorav 61 barn og ungdom under 17 år. Dette var fente gang vi arrangerte denne leiren. De to første årene hadde leiren tilhold på Frya i Ringebe. Deltakelsen i 2000 var på 32 personer, i 2001 på 57, i 2002 på 90, og i 2003 på 92. Leiren tilbyr et bredt spekter av aktiviteter innenfor jakt, fiske og friluftsliv, og krever et stort oppbud av instruktører og ledere. I år hadde vi med 15 frivillige for kortere eller lengre deler av arrangementet. Tiltaket gjennomføres i et samarbeid med Ringebu & Fåvang JFF, Sør-Fron JFF og Fossekallen 4H. Gaupesporing i Gudbrandsdalen Fylkeslaget har, sammen med Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland, planlagt og gjennomført gaupesporing i kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja de seneste årene. Fra 1997 ble sporingsområdet utvidet til også å omfatte Gausdal og Lillehammer kommuner. Sporingsarbeidet har vært utført av mannskap fra de lokale jeger- og fiskerforeningene. Til sammen har omkring 400 personer deltatt i arbeidet hvert av de årene sporing er gjennomført. Samarbeidet om gauperegistreringene i Gudbrandsdalen ble stoppet i 2004 med henvisning til at oppgaven er overført Statens Naturoppsyn. Vi har vel flere anledninger påpekt det uheldige i dette, og ønsker at det skal etableres en ny registreringsordning som omfatter flere arter og hele fylket. Skoleprosjektet En prosjektmedarbeider har vært ansatt i 40 % stilling siden 1. mars Prosjektperioden løp ut , men engasjementet er videreført til Bakgrunn

20 20 I dagens samfunn ser en at stadig flere barn og unge har et distansert forhold til naturen. Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland arbeider aktivt med barne- og ungdomsarbeid, og ser det derfor som en viktig oppgave å bidra til å øke interessen for jakt, fiske og friluftsliv hos denne gruppen. For å nå fram til flere barn og unge tilbyr NJFF-Oppland undervisning innen jakt, fiske og friluftsliv rettet mot skoleverket. Det har vært et mål at prosjektet skal være selvfinansierende. Undervisningstjenester har derfor blitt solgt til skolene. Prisen på tjenester har naturligvis vært avgjørende for etterspørselen. Gjennom prosjektperioden har vi tydelig merket at mange skoler har vært interessert i våre tilbud, men at dårlig skoleøkonomi har ført til at de ikke har hatt råd til å kjøpe tjenester av NJFF-Oppland. For å kunne holde lavere priser på våre tjenester har vi kontinuerlig forsøkt å søke om økonomisk støtte fra ulike fond og tilskuddsordninger til friluftsliv, helse eller barne- og ungdomsarbeid Markedsføring I løpet av prosjektperioden har det vist seg at hele aktivitetsdager er det som skolene viser størst interesse for. Dette har passet bra siden det økonomisk sett er lite gunstig med kortvarige oppdrag på en time eller to. For at skolene skal fatte interesse bør aktivitetsdagene inneholde elementer som skolene selv ikke har kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre. Aktivitetsdagene har blitt markedsført overfor skoler og lærere over hele Oppland fylke ved utsending av e-post. Det har blitt samlet inn e-post adresser til ca 335 lærer/skoler i Oppland fylke. Disse har fått tilsendt e-post med detaljerte beskrivelser av aktuelle aktivitetsdager sammen med ei brosjyre som har beskrevet skoleprosjektet, prensentrert NJFF-Oppland og prosjektmedarbeider. Dette er den rimeligste og enkleste måten å markedsføre skoleprosjektet på overfor skoler og lærer. Utsendelse av brev ville kanskje blitt lest av et større antall lærere/skoler, men dette ville vært betydelig mer ressurskrevende. Utsendelse av e-post har vært gjort to til tre ganger pr år. Dette er kanskje ikke så mye, men en bør samtidig være klar over at for hyppige utsendelser av samme materiale kan føre til at mottakerne ikke leser e-posten. Aktivitet rettet mot skoler I løpet av 2004 ble det gjennomført flere ulike arrangementer i regi av prosjektet. Det ble utarbeidet et heldags undervisningsopplegg innen isfiske. En isfiskedag består av bygging av pilkestikke, isfiske, fyring av bål og tilberedning av eventuell fangst. Hver elev fikk bygge sin egen pilkestikke basert på en gammel oppvaskbørste. Elevene fikk sin egne stikker til odel og eie. Alt utstyr bortsett fra oppvaskbørsten ble holdt av NJFF-Oppland, d.v.s. skruer, muttere, tomme senespoler, sene, sikkerhetsnåler, tegnestifter, bindetråd og lim. Kostnadene til utstyr pr stikke har vært svært lave. I tillegg har NJFF-Oppland holdt isbor, maggot og lånt ut pimpler, blinker, kroker etc. Det ble gjennomført 14 isfiskedager, der til sammen 543 elever deltok. På vårparten ble det utarbeidet et nytt heldags undervisningsopplegg med ferskvann som tema. En ferskvannsdag blir gjennomført ved et vann, bekk eller elv fortrinnsvis i skolens nærmiljø. Hele aktivitetsdagen foregår utendørs. Elevene starter dagen med innsamling av bunndyr og vannplanter. NJFF-Oppland har med innsamlingsutstyr (mjølsikter, hover, pinsetter, isbokser, glass og bøtter) og bestemmelseslitteratur (bestemmelsesduk, flora etc.). Eleven blir delt i grupper og sendt ut på jakt etter organismer knyttet til ferskvann. Etter hvert som de kommer tilbake med fangst blir dyr og planter gruppert. De fleste typer smådyr blir bestemt til orden, mens planter ofte blir bestemt til art (dette varierer avhengig av klassetrinn). Resten av dagen settes av til fiske ved den lokaliteten vi befinner oss. Avhengig av klassetrinn og antall elever får de prøve ulike typer fiske (meitefiske, haspelfiske og fluefiske). Det ble gjennomført 7 ferskvannsdager, der til sammen 165 elever deltok. Siden det er aktiviteter innen fiske som har vært mest etterspurt har aktivitetsnivået vært størst i de månedene med gode forhold for fiske. I løpet av våren og høsten har aktivitetsnivået vært lavere. Dette har vært greit siden prosjektmedarbeider har hatt mulighet til å tilpasse arbeidsinnsatsen i forhold til behovet. Andre aktiviteter i regi av prosjektet

21 21 Revejaktkurs ble arrangert første helga i mars sammen med Biri JFF. Kurset fulgte studieplan for jakt og fangst av rev, utarbeidet av studieforbundet Natur & Miljø. I tillegg var det lagt opp til et samarbeid med Røde kors, der deltakerne også fikk en innføring i førstehjelp vinterstid ene kvelden. Inkludert instruktører deltok 23 personer på dette kurset. Den teoretiske delen av kurset, overnatting og matlaging ble gjennomført på Jegerheim, Biri. Den praktiske jakta foregikk med drivende hund. Det ble skutt en rev. Tilsvarende revejaktkurs vil bli gjennomført på Biri i år. Prosjektmedarbeider deltok på gjennomføringen av villmarksleir, Fagerhøi fra juni. I samarbeid med Lillehammer Jegerklubb ble det arrangert villmarksuke i Vingrom og Øyerfjellet fra juli. En dag med aktiviteter på skytebanen i Vingrom og tre dager ved Lyngsjøen i Øyerfjellet. Det ble gjennomført ulike aktiviteter: luftgeværskyting, leirdueskyting, fottur i fjellet, fiske med forskjellige typer redskap, fluebinding, kart og kompass. Dessverre var deltakelsen liten på dette kurset. Tilvarende arrangement skal arrangeres i I år vil vi holde en lavere pris og forsøke å markedsføre villmarksuka over et større område. Prosjektmedarbeider deltok på gjennomføringen av fiskekonkurranse på Sillongen 31. juli. Denne fiskekonkurransen inngikk i en serie fiskearrangementer: Dagbladets fiskesommer. Arrangementet var i regi av NJFF sentralt sammen med Gjøvik & Toten sportsfiskeklubb. Fiskesommer er et samarbeid mellom Dagbladet, Sølvkroken, Statskog og NJFF, og arrangementene ble bredt dekket i Dagbladet. Prosjektmedarbeider deltok på en konferanse om friluftsliv i skolen ved Norges Idretthøgskole, 16. november. I løpet av høsten ble det avsatt en del tid til å utarbeide søknader om tilskudd til skoleprosjektet og enkeltarrangement. Dette gav bl.a. utslag i at tidligere omtalte isfiskedag blir en del av Oppland Fylkeskommunes satsing på kultur for skoleåret 2005/06. Dette innebærer at skolenes kostnader til isfiskedager vil dekkes av Oppland Fylkeskommune. Skolestangprosjektet har vært videreført i 2004, med utdeling av meitestenger på skolene. Fra medlemsregisteret går det fram at NJFF hadde en medlemsøkning i 2004 blant ungdommer i alderen år på nær Dette utviklingen er svært positivt, og har trolig sammenheng med foreningenes og fylkeslagenes satsing på barn og unge. Fiskeklubben Fiskeklubben er et relativt nytt tiltak i regi av NJFF sentralt, og spesielt innrettet mot barn i aldersgruppen 7-14 år. Klubben har eget medlemskap, og et eget tidsskrift med fire utgaver pr år. Alle under 16 år som står tilsluttet NJFF, blir automatisk også medlem i Fiskeklubben. Fra 2004 er fiskeklubben en egen medlemskategori i NJFF. Fiskeklubben har knappe 400 medlemmer i Oppland, og omkring i hele landet. Et hovedpoeng i forhold til klubben, er at vi skal kunne tilby medlemmene aktivitet. Dette har vi så langt gjort gjennom en rekke lokale fiskeklubbarrangement i foreningsregi. Disse arrangementene har stort sett gått over noen kveldstimer, og de har hatt fisking som hovedaktivitet. Fiskeklubben påskjønnet i lokalforeninger i landet for godt barne- og ungdomsarbeid med haspelsett og lavvoer. To av disse foreningene har tilhold i Oppland; Østre Toten JFF lodd nr 3 og Lillehammer SFK. Foreningsetablering i Vang Vang Sportsskytterklubb ble formelt opptatt i NJFF ved forbundsstyrets vedtakt 31. januar Dette er vår første forening i Vang kommune, og fylkeslaget omfatter etter denne etableringen 41 foreninger.

22 22 Friluftslivets År 2005 I stortingsmelding nr 39 ( ) Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet er 2005 utpekt til et nytt Friluftslivets År (vi hadde et tilsvarende år i 1993). Paraplyorganisasjonen FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon), hvor NJFF er en av 12 medlemsorganisasjoner, er tildelt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. FRIFO på fylkesplan er organisert i FNF (Forum for natur og friluftsliv), og FNF-Oppland har ansvaret for å koordinere virksomheten i vårt fylke. Vi har deltatt i en rekke planleggingsmøter i forbindelse med markering og gjennomføring av Friluftslivets År 2005 i Oppland. Utstyrsavtale Fylkeslaget har inngått en rabattavtale med 12 sportsforretninger, som gir alle medlemmer mulighet for å handle jakt, fiske og friluftsutstyr til reduserte priser. Høringer og andre saker Fylkeslaget har gitt uttalelser til, eller på annen måte behandlet, en rekke andre saker, eksempelvis: - organiseringen av barne- og ungdomsarbeidet i fylkeslaget - etableringen av Vang Sportsskytterkubb - oppnevning av ny fylkesinstruktør i rifleskyting - høring - fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - høring - revisjon av regelverket for fiskekonkurranser - høring - overføringstunnel Øvre Otta (Breidalsoverføringen) - høring - nasjonale laksevassdrag og laksefjorder - oppnevning av rovviltnemnd for Oppland - høring - verneplan for Reinheimen - høring - revisjon av verneplan og verneplan for Jotunheimen NA og Utladalen LVO - høring - ny forvaltningsforskrift om rovvilt - kvotejakt på gaupe - motorferdsel i utmark - hagleammunisjon og blyforbud - statsbudsjettet for høring - evaluering av fylkesinstruktørordningen i NJFF

23 23 - uttalelse til NJFF s jenteutvalg om erfaringer med tidligere kvinnesatsing og kvinnekontakter - organisasjonskolering 2.3 Økonomi Regnskapet for fylkeslaget viser inntekter på i alt kr 587 i 2004, utgifter med kr 629, og et årsresultat med underskudd på kr 52. Tilsvarende tall for 2003 var henholdsvis kr 740 for inntekter, kr 768 for utgifter, og et årsresultat med underskudd på kr 28. Vedtatt budsjettet var satt opp med inntekter på kr 736, utgifter på kr 786, og et underskudd på kr 50. De reelle regnskapstallene for både inntekter og utgifter er blitt langt mindre enn budsjettert. Totalt er allikevel balansen godt ivaretatt, og vi har endt opp med et underskudd som er noe mindre en hva som lå i budsjettet. Fylkeslagets pengebeholdning har i løpet av året blitt redusert fra kr 422 til kr 395. Pengebeholdningen består at to deler; fylkeslagets egenkapital og ubenyttede, øremerkede tilskudd (gjeld). Egenkapitalen er redusert fra kr 360 til kr 317, mens andelen av ubenyttede øremerkede tilskudd er økt fra kr 98 til kr 114. Disse endringene utgjør til sammen kr 27, hvilket tilsvarer reduksjonen i pengebeholdningen. Styret er tilfreds med regnskapsresultatet for 2004, og den økonomiske utviklingen gjennom de siste årene. Fig. 4 Utviklingen i NJFF-Oppland s årlige ordinære driftsinntekter og driftsutgifter (i tusen kr) Inntekter Utgifter Lillehammer 16. februar 2005 Håkon Rudland s/s

24 24 leder Aage Kjonerud s/s nestleder Brynjar Berge s/s styremedlem Truls Steinsæter s/s styremedlem Vidar Marthinsen s/s styremedlem Marit Kavli Berg s/s styremedlem Karsten Landgraff s/s styremedlem Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets årsberetning for 2004 godkjennes. Sak 3 - Regnskap 3.1 Resultatregnskap Noter Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Refusjoner NJFF Øremerkede tilskudd Andre tilskudd Diverse inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer Kontorkostnader Inventar og utstyr Kopiering, porto, rekvisita Kurs-, møte-, arrangementsutgifter Telekommunikasjon Reiseutgifter Informasjon, PR, markedsføring Premier, gaver Diverse utgifter Tilskudd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT

25 Noter til regnskapet Note 1 salgsinntekter Salgsinntektene består i det alt vesentlige i deltakeravgifter (kurs, møter, seminarer og andre arrangementer), og inntekter opptjent i skoleprosjektet. Note 2 refusjoner NJFF Refusjoner er fylkeslagets andel av medlemskontingenten, inklusiv den av årsmøtet fastsatte fylkeslagskontingenten. Note 3 øremerkede tilskudd De øremerkede tilskuddene er tilskudd som føres til status når de mottas, og først inntektsføres når tiltaket er gjennomført, og det er levert tilfredsstillende rapport til tilskuddsgiver. Dette utfra et forsiktighetsprinsipp; tilskudd skal ikke inntektsføres før de faktisk er opptjent. Note 4 lønnsutgifter NJFF betaler lønnskostnadene til fylkessekretær. De bokførte kostnadene henføres i det alt vesentlige til prosjektmedarbeiderstillingen (skoleprosjektet, kr 126 ). Resterende består i ymse honorarer. Note 5 kontorkostnader Kontorkostnadene omfatter kontorleie, og varme, lys, vask og renhold. Kontorholdskostnader tilknyttet skoleprosjektet ligger i denne posten, og utgjør i underkant av kr 22. Note 6 kurs-, møte- og arrangementsutgifter Kostnadene består i det alt vesentlige i utgifter som opphold, servering, forbruksmateriell oa tilknyttet kurs, møter, seminarer og andre arrangementer/tiltak (inklusiv skoleprosjektet, representasjon og ansattes/tillitsvalgtes deltakelse på kurs og møter). Villmarksleiren svarer for en stor andel av disse kostnadene (kr 116 ). Note 7 reisegodtgjøring Posten omfatter alle kostnader fylkeslaget har hatt i forbindelse med tillitsvalgtes og ansattes reisevirksomhet. Note 8 tilskudd Beløpet gjelder etableringstilskudd til Vang JSK. 3.3 Balanse Noter EIENDELER Anleggsmidler Inventar og utstyr Fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter Bankkonto nr Bankkonto nr Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Årsresultat Annen egenkapital Sum egenkapital

26 Gjeld Gjeld på tilskudd Påløpte kostnader SUM GJELD OG EGENKAPITAL Revisjon Regnskapet er revidert og godkjent av fylkeslagets revisorutvalg i møte 8. februar Revisjonen ble foretatt av Maarten Bech (revisor) og Tore Semb (varamedlem for Kåre Lilleeng). Fylkeslagsstyrets innstilling til vedtak: Det framlagte regnskapet godkjennes som fylkeslagets regnskap for 2004, og fylkeslagets styre meddeles regnskapsmessig ansvarsfrihet. Sak 4 - Innkomne forslag 4.1 Vågå JFF: Forslaget er: Lokal trekning av elg- og hjortejakt. Begrunnelse: Erfaringer fra sist vår økte skepsisen til sentral trekning av elg- og hjortejakta i Vågå. Vågå JFF ønsker at trekning skal finne sted på de lokale fjellstyrene. Gode erfaringer fra trekninger på reinsjakt tilsier at dette vil fungere. 4.2 Vågå JFF: Forslaget er: Ingen vinterjakt i Dokkfløy Elgregion, Murudalen Begrunnelse: Vågå JFF er motstander av vinterjakt i Murudalen og ønsker at NJFF-Oppland slutter seg til dette.

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 24.-25. mars 2006 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 9. januar 2006 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Ringebu, 16.-17. mars 2007 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 17. januar 2007 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 28.-29. mars 2003 2 (Utdrag av innkalling ved brev datert 30. januar 2002) INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Raufoss, 28.-29. 29. mars 2008 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 18. januar 2008 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 26.-27. mars 2004 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gausdal, 25.-26. mars 2011 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2011 Thon Hotell Skeikampen, Gausdal 25.-26. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 1.-2. mars 2002 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Hunderfossen 1. og 2. mars

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 19.-20. mars 2010 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik 19.-20. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 9.-10. mars 2001 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Fagernes: Tid: Fredag 9. og

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 31. mars 2000 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte i NJFF-Oppland: Tid: Årsmøte: fredag 31. mars 2000, kl 18.00-21.00

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Øyer, 27.-28. mars 2009 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2009 Nermo Hotell i Øyer, 27.-28. mars 2009 Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 8.-9. mars 2013 2 STÅ VAKT OM NATUREN Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner! - La fjellvidda hvile i soldagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 23.-24. mars 2012 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2012 Rica Victoria Hotel, Lillehammer 23.-24. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REVIDERT AV LANDSMØTE 2015 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

FORBUNDETS FORMÅL ER:

FORBUNDETS FORMÅL ER: Sak 10- g Innsendt av Forbundsstyret Revisjon av Forbundets vedtekter Forbundsstyrets kommentarer Forbundsstyret har i landsmøteperioden hatt forbundets vedtekter oppe til vurdering og foreslår nå endringer.

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2013 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer