Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, mars 2014

2 2

3 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa mars Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Åpning Moderne fiskeforvaltning v/morten Kraabøl, Norsk institutt for naturforskning Gaupe og overvåkning med viltkamera v/john Odden, Norsk institutt for naturforskning Middag Lørdag Frokost Nytt fra NJFF v/arne Aaberg, forbundsstyret, NJFF Årsmøtet Kaffepause m/biteti Årsmøtet fortsetter og avsluttes Lunsj Åpen time, avslutning

4 4 INNHOLD SAK Program 3 Innholdsfortegnelse 4 Årsmøteinnkalling 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 8 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Instruktørene Representasjon Kurs og opplæringsvirksomhet Konkurransevirksomheten Prosjekter og andre aktiviteter/saker Politiattest Økonomi 31 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning 34 4 INNKOMNE FORSLAG 35 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP Vedteksendring Kapitaltilførsel til Jakt- og Fiskesenteret AS 35 6 FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT Virksomhetsplan Budsjett for VALG 39 Oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte og instruktører 43

5 5 Til foreningene, fylkeslagets tillitsvalgte, andre deltakere (iht adresseliste) Roa, 25. januar 2014 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 28. og lørdag 29. mars 2014 Sted: Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa Delegater: - Foreninger med 200 eller færre medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 201 eller flere medlemmer: 3 representanter - Foreninger med 401 eller flere medlemmer: 4 representanter (antall betalte medlemskap pr iht vedlagte delegatliste) Dagsorden: Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Årsberetning Sak 3 Regnskap Sak 4 Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Sak 5 Andre saker styret har oppført Sak 6 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Sak 7 Fylkeslagskontingenten Sak 8 Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 28. februar. Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen (vedtektenes 5). Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteen i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 10. mars. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: - Kent Arild Moldal (leder), Heidalsvegen 2722, 2676 Heidal, tlf , e-post - Tore Mikkelstuen, Jevnakervegen 915, 2870 Dokka, tlf Birgit Bilstad, Øvre Brekk, 2693 Nordberg, tlf

6 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpige tidsskjema: fredag 28. mars Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær lørdag 29. mars Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj og hjemreise Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på årsmøtet må fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 28. februar. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: - for deltakere med overnatting i enkeltrom kr for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr for deltakere uten overnatting kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sender de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgift i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Fylkeslaget betaler oppholds- og reisekostnader for øvrige deltakere. 6 Med vennlig hilsen Bergfinn Alund fylkeslagsleder Kristen Rustad Vedlegg: - delegatliste - valgliste - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte - påmeldingsskjema

7 7 Sak 1 - Konstituering 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 25. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 14. mars Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2013 Sak 3 Regnskap for 2013 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene Sak 5 Andre saker styret har ført opp Sak 6 Fylkeslagskontingenten for 2015 Sak 7 Virksomhetsplan og budsjett for 2014 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årsmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever dog 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak.

8 8 Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

9 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, i alt 43 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket. I noen kommuner er det flere foreninger MEDLEMSSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2013 Medlemskategori Forbundsandel Fylkeslagsandel * hovedmedlem med tidsskrift kr 485,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 250,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 140,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 350,- kr 30,- * familiemedlem uten tidsskrift kr 135,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 135,- kr 30,- * æresmedlemskap i foreningene med tidsskrift kr 245,- kr 0.- * direktemedlemskap NJFF med tidsskrift kr 705,- Kr 30,- * direktemedlemskap Fiskeklubben kr 270,- kr 10,- 9 Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel, som blir fastsatt av henholdsvis landsmøte, fylkeslagsårsmøte og foreningsårsmøte. Den kan følgelig variere noe fra en forening til en annen. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med 200 eller færre medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor, velger eventuelle utsendinger til landsmøte (hvert tredje år), og behandler innkomne forslag.

10 10 NJFF-Oppland oppsto på konstituerende årsmøte på Hunderfossen i Øyer 16. januar 1999, etter vedtak om sammenslåing av de to tidligere fylkeslagene i Oppland; NJFF-Gudbrandsdal og NJFF-Vestoppland. NJFF-Opplands 14. ordinære årsmøte ble avholdt på Gjøvik 8. og 9. mars Fylkeslaget har ved årsmøtevedtak oppnevnt to æresmedlemmer; Oddbjørn Noem (2007) og Aage Kjonerud (2009) STYRET Styret velges av årsmøtet, og består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidet i styret er underlagt NJFFs vedtekter, handlingsprogram og arbeidsprogram, og fylkeslagets egne vedtekter og de rammer årsmøtet fastsetter i sine vedtak om budsjett og virksomhet. Styremedlemmene velges for to år, varamedlemmene for ett år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2013 Verv Navn Forening Valgår Valgperiode Leder Bergfinn Alund Snertingdal JFF år Nestleder Jan Arne Sandsengen Søndre Land JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Kvinnekontakt Unni-Flora Sverdrup Gausdal JFF år Økonomiansvarlig Brynjar Berge Dovre JFF år Organisasjonskontakt Tormod Pedersen Sel JFF år Styremedlem Herdis Unneland Nord-Aurdal JFF år Varamedlem Stine Granheim Øyer-Tretten JFF år Varamedlem Erik Olstad Toten JFF lodd nr år Det er avholdt 9 styremøter i 2013; på Lillehammer 22/1, 19/2 og 6/5, Gjøvik 8/3 og 9/3, på Biri 8/4 og 14/10, i Espedalen 10/6, og på Tretten 22-23/11. Styret har i løpet av året behandlet 81 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøtet. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Kent Arild Moldal (leder, Heidal JFF), Tore Mikkelstuen (Nordre Land JFF) og Birgit Bilstad (Øystre Slidre JFF) REVISJON Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for regnskapsrevisjon, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Knut Arild Østvold (Nordre Land JFF), Anne Jansen Backsæther (Lillehammer & Omegns JFF), og varamedlem Bjørn Herman Wåtsveen (Nordre Land JFF).

11 FORENINGENE Fylkeslaget bestod i 2013 av 43 foreninger (samme antall som i 2012). Tab. 3 Oversikt over lokalforeninger, medlemstall og foreningsledere Foreningene Medlemsmassen Ledere (periode) Nr. Navn Betalte %-vis endring medlemmer i året pr Bagn og Reinli JFF 111 7,8 7,3-2,0 Truls Steinsæter (2000-) 504 Biri JFF 247-6,4-2,6-1,1 Stian Odlolien (2012-) 505 Brandbu og Tingelstad JFF 291-3,3 3,8 3,2 Per Olsen (2010-) 501 Dovre JFF 75-2,6 20,3-7,2 Arild Visdal (2011-) 507 Etnedal JFF 51-5,6-10,0 3,4 Geir Stubbene (2004-) 508 Fron JFF 162 0,0-15,2-4,0 Pål Østen B Solberg (2009-) 509 Gausdal JFF 363-6,7-4,0 4,9 Unni Flora Sverdrup (2011-) 510 Gjøvik JFF 183 4,0 0,6-2,8 Jørn Amundsen (2008-) 263 Gjøvik og Toten SFK 79-2,5-12,0-12,4 Håvard Lervold (2000-) 511 Gjøvik og Vardal JF 66-4,3-8,0-1,3 Leif Sletten (1986-) 540 Gran JFF 219-6,0 4,0-9,7 Magne Lien (2012-) 541 Hedalen JFF 72-6,5-13,5 0,0 Henning Perlestenbakken (2004-) 545 Hedalen JSG 15 15,4 - - Nils-Harald Huset (2011-) 533 Heidal JFF 76-8,4-5,7-4,3 Morten Granli (2008-) 512 Jevnaker JFF 282 3,3 2,2-0,4 Erik Ovnerud (2006-) 525 JFF Toten Alm., lodd ,8 9,2 10,1 Ingar Nettum (2002-) 537 Kvam JFF 104 1,0 45,1 1,4 Monica Jensvoll (2012-) 513 Lesja JFF ,5 6,4 34,4 Edmund Berget (2012-) 514 Lillehammer Jegerklubb 410-3,1 11,9 9,6 Tor H Johansen (1994-) 515 Lillehammer og Omegns JFF 276-9,2-6,5-10,0 Jan Arne Andreassen (2013-) 516 Lillehammer SFF 136-6,2 0,7-5,3 Eivind Skare (2012-) 538 Lom JFF 43-14,0 4,2 0,0 Frikk Kolden (2012-) 517 Lunner JFF 271-4,9 2,9-1,4 Tom Lisgård (2007-) 518 Nord-Aurdal JFF 272 8,8-0,4 1,6 Caroline Aaberg (2013-) 519 Nordre Land JFF 167-6,7-4,8 1,1 Håkon M Svendsrud (2006-) 546 Nordre Land JSK 59 37,2 - - Bjørnar Ridderhaugen (2011-) 520 Ringebu og Fåvang JFF 130 1,6-14,1 0,7 Tore Kleven (2009-) 521 Sel JFF ,8 0,0 3,8 Tormod Pedersen (2013-) 522 Skjåk JFL ,2 - - Pål Eiesar (2012-) 544 Snertingdal JFF 195-8,0 12,8 3,9 Bergfinn Alund (1996-) 523 Søndre Land JFF 171 8,2 0,0-4,2 Per Briskodden (2011-) 539 Sør-Fron JFF 81-9,0-1,1 0,0 Frode Melgårdshagen (2013-) 502 Torpa Jaktskyteklubb 69-2,8-21,1-2,2 Lars Peder Tomter (2012-) 524 Toten JFF, lodd ,1-9,9-4,7 Erik Olstad (2002-) 526 Totenviken JFF, lodd ,6 0,0-1,1 Ole André Bjerke (2009-) 503 Vang JFL 34 9,7-24,4-22,6 Pål Jarle Knuts (2006-) 528 Vestre Slidre JFL 138 2,2 0,0 6,3 Finn Hesselberg (2006-) 527 Vestre Toten JFF 295-2,3 4,1 5,5 Ronny Johansen (2012-) 542 Veståsen JFF 57-5,0-1,6 0,0 Ole Kristian Sørlie (2002-) 529 Vågå JFF 159-6,5 6,9 6,0 Svein Erik Benrud (2010-) 530 Østre Toten JFF, lodd ,0-0,5 2,1 Vidar Vangen (2012-) 531 Øyer-Tretten JFF 272 0,7-4,9-6,0 Tove Annethe Bøe (2012-) 532 Øystre Slidre JFF 187 4,5-8,7 0,0 Erik Chr Stoltz (2012-) Tilsluttet foreningene ,7 2,4 0,0 500 Direktemedlemmer NJFF 60-15,5-13,4-2,4 500 Direktemedlemmer FK 27-30,8-43,5-40,5 Sum medlemmer/endring ,0 1,7-0,7

12 12 Foranstående tabell (tab 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og ledere. Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for Tabellen viser også utviklingen i lokalforeningenes medlemsmasse gjennom de tre siste år. Endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 19 (16 i 2012) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling. Blant disse har Nordre Land JSK (37,2 %), Hedalen JSG (15,4 %) og Sel JFF (12.8 %) hatt de største prosentvise økningene. Nord-Aurdal JFF, Sel JFF og Østre Toten JFF lodd nr 3 har hatt størst antallsmessig vekst, og har i året økt med henholdsvis 22, 21 og 19 medlemskap. 23 (20 i 2012) foreninger har fått et redusert medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Lom JFF (14,0 %), Lillehammer & Omegns JFF (9,2 %) og Sør-Fron JFF (9,0 %). En foreninger har det samme medlemstallet som foregående år. Lillehammer JK er den største foreningen i Oppland med 410 medlemmer. Noen av foreningene fikk nye ledere i Takk for innsatsen går til følgende avtroppende: Morten Kraabøl, leder Lillehammer & Omegns JFF ( ) Thorbjørn Tho, leder Sel JFF ( ) Jan Tagestad, leder Sør-Fron JFF ( ) MEDLEMMER NJFF hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en nedgang (fra medlemmer pr ) på 0,99 %. Medlemsutviklingen i Oppland fra 1989 framgår grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Kvinnene utgjorde i ,9 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år var 19,8 %. Kvinneandelen har siste år minket med 0,3 %, og ungdomsandelen viser en tilsvarende nedgang. På landsbasis utgjør kvinnene 10,8 %, mens barn/unge utgjør 19,2 %. Fig. 2 Prosentandelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinner Barn/ungdom under 26 år

13 13 NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket utgjør en nedgang fra forrige år med 865 medlemmer (-0,74 %). De 19 fylkeslagene i landet varierer i medlemstall fra (Aust-Agder) til (Akershus). Etter medlemstall er Oppland det syvende største av fylkeslagene. Fig. 3 Utviklingen i medlemsmassen i Oppland fordelt på medlemskategorier Hovedmedlem Barn/ungdom Pensjonist/uføre Familie Sidemedlem Æresmedlem ADMINISTRASJON Kristen Rustad har vært ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland siden 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF. Tor Taraldsrud har vært ansatt siden 1. mars 2003, i en stillingsbrøk varierende fra 20 til 50, og med hovedansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsarbeid. Tor fratrådte stillingen i Vi inngikk høsten 2012 en avtale med Skjåk kommune om tjenestekjøp i størrelsesorden 20 % av et årsverk. Arbeidet blir fortsatt utført av Tor. Fylkeslagets kontor har ligget på Roa i Lunner siden 1. juni 2005, hvor vi leier lokaler hos Lunner Produkter AS. Kontoret lå tidligere på Lillehammer (fra ). 2.2 Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Fylkeslaget har seks arbeidsutvalg med ansvar for ulike fagområder. Utvalgene er alle opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Aktiviteten i utvalgene har vært svært varierende. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Brynjar Berge (leder), Kent Arild Moldal og Aage Kjonerud. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktiviteten, og fylkeslagets øvrige oppgaver vedrørende rifle- og hagleskyting.

14 14 Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og har i 2013 bestått av følgende utvalgsmedlemmer; Erik Olstad (leder), Jan Arne Sandsengen, Tore Solbakken og Tom Pedersen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, terminlisteføring, og annen aktivitet vedrørende fiskekonkurranser. Hundeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Herdis Unneland (leder), Roger Åsheim og Christian Vole. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakthunder, aversjonsdressur og ettersøkshund. Barne- og ungdomsutvalget Opprettet i 2004, og er sammensatt med følgende medlemmer; Truls Steinsæter (leder), Tor Taraldsrud og Ståle Brenden. Utvalget har ansvaret for fylkeslaget barne- og ungdomsarbeid. Kvinneutvalget Utvalget ble opprettet i 2005, og har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet kvinneaktiviteter og forbundets kvinnesatsing. Utvalget har to medlemmer; Unni-Flora Sverdrup og Stine Granheim. Viltutvalget Utvalget ble opprettet i 2010, og har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt- og viltforvaltning. Det har fire medlemmer; Tor Taraldsrud (leder), Jan Arne Sandsengen, Bergfinn Alund og Tormod Pedersen INSTRUKTØRENE Norges Jeger- og Fiskerforbund har som målsetting å være en ledende kunnskapsformidler innenfor jaktog fiskesektoren. Dette skal skje ved attraktive kurstilbud, oppdatert kursmateriell og et korps av godt skolerte instruktører på lokallagsnivå. I Oppland disponerer de 43 lokalforeningene for tiden til sammen omkring 500 slike autoriserte instruktører. Fylkeslaget har ansvaret for utdanning av lokale instruktører, og for å sikre nødvendig faglig oppdatering. Disse oppgavene ivaretas av ett sett med fylkesinstruktører, hver med ansvar for sitt nærmere definerte fagområde. Fylkesinstruktørene autoriseres av NJFF etter innstilling fra fylkeslaget, og for en åremålsperiode på 6 år. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, som er et oppdateringskurs for jegerprøve-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at de lokale instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Vidar Marthinsen har vært vår fylkesinstruktør for jegerprøven siden 2007.

15 15 For tiden finnes i overkant av 90 autoriserte jegerprøveinstruktører i Oppland. Instruktørene står for jegerutdanningen, i all hovedsak gjennom våre lokalforeninger. Ettersøkshund Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for disse. Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk. Roger Åsheim overtok i 2013 oppgaven som fylkesinstruktør i ettersøk i Oppland. Det er registrert omkring 30 aktive lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Rifleskyting Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner hagledommere og lokale hagleinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr kurs i hagleskyting, og ivaretar fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlister og stevner. Brynjar Berge ble oppnevnt som ny fylkesinstruktør i hagleskyting i Det er for tiden registrert omkring 190 hagledommere, og 83 lokallagsinstruktører i hagleskyting i Oppland. Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning, og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører og fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlisteføring og stevner. Ola Berntsen ble oppnevnt som regioninstruktør med ansvar for Hedmark og Oppland i Kent Arild Moldal er kontaktperson for rifleskyting i Oppland, og ivaretar oppgaver vedrørende terminlisteføring og konkurransevirksomheten. Det er registrert 6 lokallagsinstruktører og 11 standplassledere i Oppland. Aversjonsdressur Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale aversjonsinstruktører (dressur hund/sau med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale brukerinstruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Roger Åsheim overtok i 2013 oppgaven som fylkesinstruktør i aversjonsdressur.

16 Det er registrert 94 autoriserte aversjonsinstruktører i Oppland, hvorav 74 tilhører NJFF (17 for FKF, NEKF og NHKF). Fluefiske 16 Vegard Paulsen har hatt oppgaven som regioninstruktør i fluefiske (region Innlandet) fra 2008, etter at fluefiske ble etablert som ny fylkesinstruktørordning. Vegard har tilhold på Elverum, og er fylkesinstruktør for både Hedmark og Oppland. Fylkesinstruktørens oppgaver er i første rekke å holde kurs for lokale instruktører, gjennomføre generelle opplæringstiltak, og å være fylkeslagenes fagperson på området. Kvinnesatsing NJFFs landsmøte vedtok i 2003 en økt satsing på rekruttering av kvinner, og utvikling av nye tilbud til denne gruppen av medlemmer. Som et ledd i arbeidet ble det opprettet et sentralt kvinneutvalg, og etablert en ordning med kvinnekontakter i fylkene. Kvinnekontaktene har ikke formell status som fylkesinstruktører. Fylkeslagets årsmøte 2013 valgte Unni-Flora Sverdrup som ny kvinnekontakt etter Gro Kvam. Kvinnekontakten i fylkeslaget har plass i fylkeslagets styre, og har som hovedoppgave å følge opp forbundets ulike kvinnesatsinger, og de lokale kvinnekontaktene i foreningene. Omkring halvparten av lokalforeningene i Oppland har egen kvinnekontakt. Organisasjonsutvikling Forbundet har de siste årene satset mye på organisasjonsskolering på foreningsnivå. Satsingen omfatter kunnskapssamlingen Førstehjelp for tillitsvalgte, en ny instruktørordning for organisasjonskontakter, og utvikling av nye organisasjonskurs. Tormod Pedersen er fylkeslagets organisasjonskontakt, en funksjon han har hatt fra Organisasjonskontakten er fylkeslagets fagperson på området, og har som oppgave og tilby kurs og ivareta fylkeslagets øvrige oppgaver tilknyttet organisasjonsutvikling. Det finnes bare en lokal organisasjonskontakt i fylket. Jakthund Jakthundinstruktørens oppgaver er i første rekke å gjennomføre grunnkurs i hundedressur (del 1 i utdanningsløpet til nye instruktører i aversjon, ettersøk og jakthund), utdanning av dressurinstruktører, og mer generell opplæring i hundedressur. Instruktøren er fylkeslagets fagperson i jakthundspørsmål. Jakthundinstruktøren har ikke formell status som fylkesinstruktør. Christian Vole ble oppnevnt som NJFF-Opplands jakthundinstruktør ved fylkeslagsstyrets vedtak 3. mai

17 Oppland har 2 dessurinstruktører. Fritidsfiske Det ble i 2009 opprettet en funksjon i fylkeslaget som fritidsfiskeinstruktør, med oppgaver omtrent som tilhørende den tidligere sportsfiskekontaktordningen. Sportsfiske-kontakten har ansvar for opplæring i fritids-fiske, og fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlisteføring og stevner. Fritidsfiske-instruktøren har ikke formell status som fylkesinstruktør. Tom Pedersen ble oppnevnt som fritidsfiskeinstruktør ved fylkeslagsstyrets vedtak 2. mars Gevirdømming Det er for tiden fire autoriserte gevirdommere i Oppland REPRESENTASJON Representantskapet i NJFF Bergfinn Alund har i kraft av sitt verv som fylkeslagsleder hatt plass i forbundets representantskap. Forbundsstyret Brynjar Berge ble valgt inn i forbundsstyret på NJFFs landsmøte på Lillestrøm i november Forbundsstyrets utvalg Etter forbundsstyrets vedtak har Oppland følgende medlemmer i forbundsstyrets sentrale utvalg i perioden : Truls Steinsæter Tore Solbakken Brynjar Berge Barne- og ungdomsutvalget Sportsfiskerutvalget Jaktskytterutvalget FNF Oppland FNF Oppland er et samarbeidsorgan for medlemsorganisasjonene i Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) i Oppland. Forkortelsen FNF står for Forum for Natur og Friluftsliv. Herdis Unneland overtok i 2013 som vår representant i forumets arbeidsutvalg. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland.

18 18 Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Karsten Landgraff har ivaretatt våre oppgaver i forhold til Oppland 4H. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesledd og lokalforeninger har representasjon på SNM Opplands årlige fellesmøte. Karsten Landgraff representerer oss i studieforbundet, og overtok som leder for SNM Oppland i Karsten Landgraff sitter også i styret for Voksenopplæringsforbundet i Oppland. Faggruppe for fisk i Mjøsa og Lågen Ressursgruppe etablert av Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Vi er representert i gruppa med Tore Solbakken og Tor Taraldsrud. Annet om representasjon Fylkesinstruktørene, tillitsvalgte og ansatte i fylkeslaget har deltatt på en rekke møter, samlinger, kurs og andre arrangementer, både eksternt og på lokalt og sentralt nivå innenfor vår egen organisasjonen. Vi er gjennom FNF Oppland representert i de faglige rådgivende utvalgene for nasjonalparkene i fylket KURS- OG OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Norges Jeger- og Fiskerforbund skal være den ledende kunnskapsformidleren innenfor jakt- og fiskesektoren. Vi skal nå denne målsettingen gjennom attraktive kurstilbud, godt skolerte instruktører, gode instruktørordninger og oppdatert kursmateriell tilpasset en elektronisk hverdag. NJFF har ambisjoner for sin virksomhet i forhold til at den skal oppfattes å være av høy kvalitet i samfunnet rundt oss. Samtidig har vi en sterk forankring i at lokalforeningenes er det bærende ledd i organisasjonen og at aktivitet så langt det er praktisk skal skje lokalt. Handlingsprogrammet fastslår at opplæringsvirksomheten skal være vår fremste kontaktflate mot samfunnet.

19 19 Omfanget av årets kurs- og opplæringsvirksomhet i Oppland har vært på et relativt vanling nivå, om enn med noe færre instruktørkurs enn hva vi ellers har hatt de senere årene. Flere tiltak av ulikt slag har vært planlagt og utlyst. De fleste av disse er blitt gjennomført, mens også noen er avlyst grunnet liten interesse eller ymse praktiske årsaker. I løpet av 2013 har fylkeslaget, dels i samarbeid med lokalforeninger og andre, gjennomført følgende kurs og opplæringstilbud i Oppland: Kurs i revejakt i samarbeid med Fron JFF, Nord-Fron januar Kurs i fluebinding i samarbeid med Kvam JFF, Nord-Fron mars Isfiskecamp på Dalsida i samarbeid med Lesja JFF og Lesja Fjellstyre, Sjongsvangen mars Hagleinstruktørkurs, Lillehammer april Oppdateringskurs for jegerprøveinstruktører, Søndre Land 8. juni Kurs for jegerprøveinstruktører, Søndre Land juni Grunnkurs jakthunddressur, Vågå juni Villmarksleir Snertingdal juni Bjørnejaktkurs og hundetest i samarbeid med Jevnaker JFF, Jevnaker juni Kurs i villreinjakt for kvinner i samarbeid med Ringebu Fjellstyre og Ringebu & Fåvang JFF, Imsdalen august Hagledommerkurs Nord-Fron, august Kurs i revejakt i samarbeid med Dovre JFF og Dovre Fjellstyre, Grimsdalen august Kvinnesamling på Borgemobanen, Gausdal 1. september Kurs i duejakt i samarbeid med Skjåk JFL, Marlo 12. september Samling for barne- og ungdomsmedarbeidere i lokalforeningene i Oppland, Snertingdal august Kurs i rypejakt (jaktcamp) i samarbeid med Øystre Slidre Fjellstyre og Øystre Slidre JFF, Vinstern september Opplæringsjakt på elg i samarbeid med Gausdal Fjellstyre og Gausdal JFF, Gausdal Vestfjell oktober Kurs i hijakt på rødrev i samarbeid med Snertingdal JFF, Snertingdal november

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 8.-9. mars 2013 2 STÅ VAKT OM NATUREN Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner! - La fjellvidda hvile i soldagens

Detaljer

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 23.-24. mars 2012 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2012 Rica Victoria Hotel, Lillehammer 23.-24. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gausdal, 25.-26. mars 2011 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2011 Thon Hotell Skeikampen, Gausdal 25.-26. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 19.-20. mars 2010 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik 19.-20. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Ringebu, 16.-17. mars 2007 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 17. januar 2007 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Øyer, 27.-28. mars 2009 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2009 Nermo Hotell i Øyer, 27.-28. mars 2009 Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Raufoss, 28.-29. 29. mars 2008 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 18. januar 2008 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 24.-25. mars 2006 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 9. januar 2006 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 4.-5. mars 2005 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 5. januar 2005 Deres ref.: Vår ref.: 011.12

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 28.-29. mars 2003 2 (Utdrag av innkalling ved brev datert 30. januar 2002) INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 1.-2. mars 2002 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Hunderfossen 1. og 2. mars

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 9.-10. mars 2001 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Fagernes: Tid: Fredag 9. og

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 26.-27. mars 2004 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 31. mars 2000 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte i NJFF-Oppland: Tid: Årsmøte: fredag 31. mars 2000, kl 18.00-21.00

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 RESULTATREGNSKAP UTGIFTER INNTEKTER RESULTAT Div. utgifter/innt. (styret) 30942,50 21301,50-9641,00 Lerduebanen 16711,00 2500,00-14211,00 Lerdue, kjøp/salg

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund 2013. Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2014 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere

Detaljer