Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, mars 2014

2 2

3 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa mars Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Åpning Moderne fiskeforvaltning v/morten Kraabøl, Norsk institutt for naturforskning Gaupe og overvåkning med viltkamera v/john Odden, Norsk institutt for naturforskning Middag Lørdag Frokost Nytt fra NJFF v/arne Aaberg, forbundsstyret, NJFF Årsmøtet Kaffepause m/biteti Årsmøtet fortsetter og avsluttes Lunsj Åpen time, avslutning

4 4 INNHOLD SAK Program 3 Innholdsfortegnelse 4 Årsmøteinnkalling 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 8 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Instruktørene Representasjon Kurs og opplæringsvirksomhet Konkurransevirksomheten Prosjekter og andre aktiviteter/saker Politiattest Økonomi 31 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning 34 4 INNKOMNE FORSLAG 35 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP Vedteksendring Kapitaltilførsel til Jakt- og Fiskesenteret AS 35 6 FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT Virksomhetsplan Budsjett for VALG 39 Oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte og instruktører 43

5 5 Til foreningene, fylkeslagets tillitsvalgte, andre deltakere (iht adresseliste) Roa, 25. januar 2014 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 28. og lørdag 29. mars 2014 Sted: Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa Delegater: - Foreninger med 200 eller færre medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 201 eller flere medlemmer: 3 representanter - Foreninger med 401 eller flere medlemmer: 4 representanter (antall betalte medlemskap pr iht vedlagte delegatliste) Dagsorden: Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Årsberetning Sak 3 Regnskap Sak 4 Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Sak 5 Andre saker styret har oppført Sak 6 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Sak 7 Fylkeslagskontingenten Sak 8 Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 28. februar. Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen (vedtektenes 5). Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteen i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 10. mars. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: - Kent Arild Moldal (leder), Heidalsvegen 2722, 2676 Heidal, tlf , e-post - Tore Mikkelstuen, Jevnakervegen 915, 2870 Dokka, tlf Birgit Bilstad, Øvre Brekk, 2693 Nordberg, tlf

6 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpige tidsskjema: fredag 28. mars Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær lørdag 29. mars Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj og hjemreise Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på årsmøtet må fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 28. februar. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: - for deltakere med overnatting i enkeltrom kr for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr for deltakere uten overnatting kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sender de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgift i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Fylkeslaget betaler oppholds- og reisekostnader for øvrige deltakere. 6 Med vennlig hilsen Bergfinn Alund fylkeslagsleder Kristen Rustad Vedlegg: - delegatliste - valgliste - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte - påmeldingsskjema

7 7 Sak 1 - Konstituering 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 25. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 14. mars Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2013 Sak 3 Regnskap for 2013 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene Sak 5 Andre saker styret har ført opp Sak 6 Fylkeslagskontingenten for 2015 Sak 7 Virksomhetsplan og budsjett for 2014 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årsmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever dog 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak.

8 8 Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

9 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, i alt 43 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket. I noen kommuner er det flere foreninger MEDLEMSSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2013 Medlemskategori Forbundsandel Fylkeslagsandel * hovedmedlem med tidsskrift kr 485,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 250,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 140,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 350,- kr 30,- * familiemedlem uten tidsskrift kr 135,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 135,- kr 30,- * æresmedlemskap i foreningene med tidsskrift kr 245,- kr 0.- * direktemedlemskap NJFF med tidsskrift kr 705,- Kr 30,- * direktemedlemskap Fiskeklubben kr 270,- kr 10,- 9 Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel, som blir fastsatt av henholdsvis landsmøte, fylkeslagsårsmøte og foreningsårsmøte. Den kan følgelig variere noe fra en forening til en annen. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med 200 eller færre medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor, velger eventuelle utsendinger til landsmøte (hvert tredje år), og behandler innkomne forslag.

10 10 NJFF-Oppland oppsto på konstituerende årsmøte på Hunderfossen i Øyer 16. januar 1999, etter vedtak om sammenslåing av de to tidligere fylkeslagene i Oppland; NJFF-Gudbrandsdal og NJFF-Vestoppland. NJFF-Opplands 14. ordinære årsmøte ble avholdt på Gjøvik 8. og 9. mars Fylkeslaget har ved årsmøtevedtak oppnevnt to æresmedlemmer; Oddbjørn Noem (2007) og Aage Kjonerud (2009) STYRET Styret velges av årsmøtet, og består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidet i styret er underlagt NJFFs vedtekter, handlingsprogram og arbeidsprogram, og fylkeslagets egne vedtekter og de rammer årsmøtet fastsetter i sine vedtak om budsjett og virksomhet. Styremedlemmene velges for to år, varamedlemmene for ett år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2013 Verv Navn Forening Valgår Valgperiode Leder Bergfinn Alund Snertingdal JFF år Nestleder Jan Arne Sandsengen Søndre Land JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Kvinnekontakt Unni-Flora Sverdrup Gausdal JFF år Økonomiansvarlig Brynjar Berge Dovre JFF år Organisasjonskontakt Tormod Pedersen Sel JFF år Styremedlem Herdis Unneland Nord-Aurdal JFF år Varamedlem Stine Granheim Øyer-Tretten JFF år Varamedlem Erik Olstad Toten JFF lodd nr år Det er avholdt 9 styremøter i 2013; på Lillehammer 22/1, 19/2 og 6/5, Gjøvik 8/3 og 9/3, på Biri 8/4 og 14/10, i Espedalen 10/6, og på Tretten 22-23/11. Styret har i løpet av året behandlet 81 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøtet. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Kent Arild Moldal (leder, Heidal JFF), Tore Mikkelstuen (Nordre Land JFF) og Birgit Bilstad (Øystre Slidre JFF) REVISJON Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for regnskapsrevisjon, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Knut Arild Østvold (Nordre Land JFF), Anne Jansen Backsæther (Lillehammer & Omegns JFF), og varamedlem Bjørn Herman Wåtsveen (Nordre Land JFF).

11 FORENINGENE Fylkeslaget bestod i 2013 av 43 foreninger (samme antall som i 2012). Tab. 3 Oversikt over lokalforeninger, medlemstall og foreningsledere Foreningene Medlemsmassen Ledere (periode) Nr. Navn Betalte %-vis endring medlemmer i året pr Bagn og Reinli JFF 111 7,8 7,3-2,0 Truls Steinsæter (2000-) 504 Biri JFF 247-6,4-2,6-1,1 Stian Odlolien (2012-) 505 Brandbu og Tingelstad JFF 291-3,3 3,8 3,2 Per Olsen (2010-) 501 Dovre JFF 75-2,6 20,3-7,2 Arild Visdal (2011-) 507 Etnedal JFF 51-5,6-10,0 3,4 Geir Stubbene (2004-) 508 Fron JFF 162 0,0-15,2-4,0 Pål Østen B Solberg (2009-) 509 Gausdal JFF 363-6,7-4,0 4,9 Unni Flora Sverdrup (2011-) 510 Gjøvik JFF 183 4,0 0,6-2,8 Jørn Amundsen (2008-) 263 Gjøvik og Toten SFK 79-2,5-12,0-12,4 Håvard Lervold (2000-) 511 Gjøvik og Vardal JF 66-4,3-8,0-1,3 Leif Sletten (1986-) 540 Gran JFF 219-6,0 4,0-9,7 Magne Lien (2012-) 541 Hedalen JFF 72-6,5-13,5 0,0 Henning Perlestenbakken (2004-) 545 Hedalen JSG 15 15,4 - - Nils-Harald Huset (2011-) 533 Heidal JFF 76-8,4-5,7-4,3 Morten Granli (2008-) 512 Jevnaker JFF 282 3,3 2,2-0,4 Erik Ovnerud (2006-) 525 JFF Toten Alm., lodd ,8 9,2 10,1 Ingar Nettum (2002-) 537 Kvam JFF 104 1,0 45,1 1,4 Monica Jensvoll (2012-) 513 Lesja JFF ,5 6,4 34,4 Edmund Berget (2012-) 514 Lillehammer Jegerklubb 410-3,1 11,9 9,6 Tor H Johansen (1994-) 515 Lillehammer og Omegns JFF 276-9,2-6,5-10,0 Jan Arne Andreassen (2013-) 516 Lillehammer SFF 136-6,2 0,7-5,3 Eivind Skare (2012-) 538 Lom JFF 43-14,0 4,2 0,0 Frikk Kolden (2012-) 517 Lunner JFF 271-4,9 2,9-1,4 Tom Lisgård (2007-) 518 Nord-Aurdal JFF 272 8,8-0,4 1,6 Caroline Aaberg (2013-) 519 Nordre Land JFF 167-6,7-4,8 1,1 Håkon M Svendsrud (2006-) 546 Nordre Land JSK 59 37,2 - - Bjørnar Ridderhaugen (2011-) 520 Ringebu og Fåvang JFF 130 1,6-14,1 0,7 Tore Kleven (2009-) 521 Sel JFF ,8 0,0 3,8 Tormod Pedersen (2013-) 522 Skjåk JFL ,2 - - Pål Eiesar (2012-) 544 Snertingdal JFF 195-8,0 12,8 3,9 Bergfinn Alund (1996-) 523 Søndre Land JFF 171 8,2 0,0-4,2 Per Briskodden (2011-) 539 Sør-Fron JFF 81-9,0-1,1 0,0 Frode Melgårdshagen (2013-) 502 Torpa Jaktskyteklubb 69-2,8-21,1-2,2 Lars Peder Tomter (2012-) 524 Toten JFF, lodd ,1-9,9-4,7 Erik Olstad (2002-) 526 Totenviken JFF, lodd ,6 0,0-1,1 Ole André Bjerke (2009-) 503 Vang JFL 34 9,7-24,4-22,6 Pål Jarle Knuts (2006-) 528 Vestre Slidre JFL 138 2,2 0,0 6,3 Finn Hesselberg (2006-) 527 Vestre Toten JFF 295-2,3 4,1 5,5 Ronny Johansen (2012-) 542 Veståsen JFF 57-5,0-1,6 0,0 Ole Kristian Sørlie (2002-) 529 Vågå JFF 159-6,5 6,9 6,0 Svein Erik Benrud (2010-) 530 Østre Toten JFF, lodd ,0-0,5 2,1 Vidar Vangen (2012-) 531 Øyer-Tretten JFF 272 0,7-4,9-6,0 Tove Annethe Bøe (2012-) 532 Øystre Slidre JFF 187 4,5-8,7 0,0 Erik Chr Stoltz (2012-) Tilsluttet foreningene ,7 2,4 0,0 500 Direktemedlemmer NJFF 60-15,5-13,4-2,4 500 Direktemedlemmer FK 27-30,8-43,5-40,5 Sum medlemmer/endring ,0 1,7-0,7

12 12 Foranstående tabell (tab 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og ledere. Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for Tabellen viser også utviklingen i lokalforeningenes medlemsmasse gjennom de tre siste år. Endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 19 (16 i 2012) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling. Blant disse har Nordre Land JSK (37,2 %), Hedalen JSG (15,4 %) og Sel JFF (12.8 %) hatt de største prosentvise økningene. Nord-Aurdal JFF, Sel JFF og Østre Toten JFF lodd nr 3 har hatt størst antallsmessig vekst, og har i året økt med henholdsvis 22, 21 og 19 medlemskap. 23 (20 i 2012) foreninger har fått et redusert medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Lom JFF (14,0 %), Lillehammer & Omegns JFF (9,2 %) og Sør-Fron JFF (9,0 %). En foreninger har det samme medlemstallet som foregående år. Lillehammer JK er den største foreningen i Oppland med 410 medlemmer. Noen av foreningene fikk nye ledere i Takk for innsatsen går til følgende avtroppende: Morten Kraabøl, leder Lillehammer & Omegns JFF ( ) Thorbjørn Tho, leder Sel JFF ( ) Jan Tagestad, leder Sør-Fron JFF ( ) MEDLEMMER NJFF hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en nedgang (fra medlemmer pr ) på 0,99 %. Medlemsutviklingen i Oppland fra 1989 framgår grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Kvinnene utgjorde i ,9 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år var 19,8 %. Kvinneandelen har siste år minket med 0,3 %, og ungdomsandelen viser en tilsvarende nedgang. På landsbasis utgjør kvinnene 10,8 %, mens barn/unge utgjør 19,2 %. Fig. 2 Prosentandelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinner Barn/ungdom under 26 år

13 13 NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket utgjør en nedgang fra forrige år med 865 medlemmer (-0,74 %). De 19 fylkeslagene i landet varierer i medlemstall fra (Aust-Agder) til (Akershus). Etter medlemstall er Oppland det syvende største av fylkeslagene. Fig. 3 Utviklingen i medlemsmassen i Oppland fordelt på medlemskategorier Hovedmedlem Barn/ungdom Pensjonist/uføre Familie Sidemedlem Æresmedlem ADMINISTRASJON Kristen Rustad har vært ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland siden 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF. Tor Taraldsrud har vært ansatt siden 1. mars 2003, i en stillingsbrøk varierende fra 20 til 50, og med hovedansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsarbeid. Tor fratrådte stillingen i Vi inngikk høsten 2012 en avtale med Skjåk kommune om tjenestekjøp i størrelsesorden 20 % av et årsverk. Arbeidet blir fortsatt utført av Tor. Fylkeslagets kontor har ligget på Roa i Lunner siden 1. juni 2005, hvor vi leier lokaler hos Lunner Produkter AS. Kontoret lå tidligere på Lillehammer (fra ). 2.2 Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Fylkeslaget har seks arbeidsutvalg med ansvar for ulike fagområder. Utvalgene er alle opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Aktiviteten i utvalgene har vært svært varierende. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Brynjar Berge (leder), Kent Arild Moldal og Aage Kjonerud. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktiviteten, og fylkeslagets øvrige oppgaver vedrørende rifle- og hagleskyting.

14 14 Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og har i 2013 bestått av følgende utvalgsmedlemmer; Erik Olstad (leder), Jan Arne Sandsengen, Tore Solbakken og Tom Pedersen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, terminlisteføring, og annen aktivitet vedrørende fiskekonkurranser. Hundeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Herdis Unneland (leder), Roger Åsheim og Christian Vole. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakthunder, aversjonsdressur og ettersøkshund. Barne- og ungdomsutvalget Opprettet i 2004, og er sammensatt med følgende medlemmer; Truls Steinsæter (leder), Tor Taraldsrud og Ståle Brenden. Utvalget har ansvaret for fylkeslaget barne- og ungdomsarbeid. Kvinneutvalget Utvalget ble opprettet i 2005, og har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet kvinneaktiviteter og forbundets kvinnesatsing. Utvalget har to medlemmer; Unni-Flora Sverdrup og Stine Granheim. Viltutvalget Utvalget ble opprettet i 2010, og har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt- og viltforvaltning. Det har fire medlemmer; Tor Taraldsrud (leder), Jan Arne Sandsengen, Bergfinn Alund og Tormod Pedersen INSTRUKTØRENE Norges Jeger- og Fiskerforbund har som målsetting å være en ledende kunnskapsformidler innenfor jaktog fiskesektoren. Dette skal skje ved attraktive kurstilbud, oppdatert kursmateriell og et korps av godt skolerte instruktører på lokallagsnivå. I Oppland disponerer de 43 lokalforeningene for tiden til sammen omkring 500 slike autoriserte instruktører. Fylkeslaget har ansvaret for utdanning av lokale instruktører, og for å sikre nødvendig faglig oppdatering. Disse oppgavene ivaretas av ett sett med fylkesinstruktører, hver med ansvar for sitt nærmere definerte fagområde. Fylkesinstruktørene autoriseres av NJFF etter innstilling fra fylkeslaget, og for en åremålsperiode på 6 år. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, som er et oppdateringskurs for jegerprøve-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at de lokale instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Vidar Marthinsen har vært vår fylkesinstruktør for jegerprøven siden 2007.

15 15 For tiden finnes i overkant av 90 autoriserte jegerprøveinstruktører i Oppland. Instruktørene står for jegerutdanningen, i all hovedsak gjennom våre lokalforeninger. Ettersøkshund Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for disse. Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk. Roger Åsheim overtok i 2013 oppgaven som fylkesinstruktør i ettersøk i Oppland. Det er registrert omkring 30 aktive lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Rifleskyting Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner hagledommere og lokale hagleinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr kurs i hagleskyting, og ivaretar fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlister og stevner. Brynjar Berge ble oppnevnt som ny fylkesinstruktør i hagleskyting i Det er for tiden registrert omkring 190 hagledommere, og 83 lokallagsinstruktører i hagleskyting i Oppland. Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning, og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører og fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlisteføring og stevner. Ola Berntsen ble oppnevnt som regioninstruktør med ansvar for Hedmark og Oppland i Kent Arild Moldal er kontaktperson for rifleskyting i Oppland, og ivaretar oppgaver vedrørende terminlisteføring og konkurransevirksomheten. Det er registrert 6 lokallagsinstruktører og 11 standplassledere i Oppland. Aversjonsdressur Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale aversjonsinstruktører (dressur hund/sau med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale brukerinstruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Roger Åsheim overtok i 2013 oppgaven som fylkesinstruktør i aversjonsdressur.

16 Det er registrert 94 autoriserte aversjonsinstruktører i Oppland, hvorav 74 tilhører NJFF (17 for FKF, NEKF og NHKF). Fluefiske 16 Vegard Paulsen har hatt oppgaven som regioninstruktør i fluefiske (region Innlandet) fra 2008, etter at fluefiske ble etablert som ny fylkesinstruktørordning. Vegard har tilhold på Elverum, og er fylkesinstruktør for både Hedmark og Oppland. Fylkesinstruktørens oppgaver er i første rekke å holde kurs for lokale instruktører, gjennomføre generelle opplæringstiltak, og å være fylkeslagenes fagperson på området. Kvinnesatsing NJFFs landsmøte vedtok i 2003 en økt satsing på rekruttering av kvinner, og utvikling av nye tilbud til denne gruppen av medlemmer. Som et ledd i arbeidet ble det opprettet et sentralt kvinneutvalg, og etablert en ordning med kvinnekontakter i fylkene. Kvinnekontaktene har ikke formell status som fylkesinstruktører. Fylkeslagets årsmøte 2013 valgte Unni-Flora Sverdrup som ny kvinnekontakt etter Gro Kvam. Kvinnekontakten i fylkeslaget har plass i fylkeslagets styre, og har som hovedoppgave å følge opp forbundets ulike kvinnesatsinger, og de lokale kvinnekontaktene i foreningene. Omkring halvparten av lokalforeningene i Oppland har egen kvinnekontakt. Organisasjonsutvikling Forbundet har de siste årene satset mye på organisasjonsskolering på foreningsnivå. Satsingen omfatter kunnskapssamlingen Førstehjelp for tillitsvalgte, en ny instruktørordning for organisasjonskontakter, og utvikling av nye organisasjonskurs. Tormod Pedersen er fylkeslagets organisasjonskontakt, en funksjon han har hatt fra Organisasjonskontakten er fylkeslagets fagperson på området, og har som oppgave og tilby kurs og ivareta fylkeslagets øvrige oppgaver tilknyttet organisasjonsutvikling. Det finnes bare en lokal organisasjonskontakt i fylket. Jakthund Jakthundinstruktørens oppgaver er i første rekke å gjennomføre grunnkurs i hundedressur (del 1 i utdanningsløpet til nye instruktører i aversjon, ettersøk og jakthund), utdanning av dressurinstruktører, og mer generell opplæring i hundedressur. Instruktøren er fylkeslagets fagperson i jakthundspørsmål. Jakthundinstruktøren har ikke formell status som fylkesinstruktør. Christian Vole ble oppnevnt som NJFF-Opplands jakthundinstruktør ved fylkeslagsstyrets vedtak 3. mai

17 Oppland har 2 dessurinstruktører. Fritidsfiske Det ble i 2009 opprettet en funksjon i fylkeslaget som fritidsfiskeinstruktør, med oppgaver omtrent som tilhørende den tidligere sportsfiskekontaktordningen. Sportsfiske-kontakten har ansvar for opplæring i fritids-fiske, og fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlisteføring og stevner. Fritidsfiske-instruktøren har ikke formell status som fylkesinstruktør. Tom Pedersen ble oppnevnt som fritidsfiskeinstruktør ved fylkeslagsstyrets vedtak 2. mars Gevirdømming Det er for tiden fire autoriserte gevirdommere i Oppland REPRESENTASJON Representantskapet i NJFF Bergfinn Alund har i kraft av sitt verv som fylkeslagsleder hatt plass i forbundets representantskap. Forbundsstyret Brynjar Berge ble valgt inn i forbundsstyret på NJFFs landsmøte på Lillestrøm i november Forbundsstyrets utvalg Etter forbundsstyrets vedtak har Oppland følgende medlemmer i forbundsstyrets sentrale utvalg i perioden : Truls Steinsæter Tore Solbakken Brynjar Berge Barne- og ungdomsutvalget Sportsfiskerutvalget Jaktskytterutvalget FNF Oppland FNF Oppland er et samarbeidsorgan for medlemsorganisasjonene i Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) i Oppland. Forkortelsen FNF står for Forum for Natur og Friluftsliv. Herdis Unneland overtok i 2013 som vår representant i forumets arbeidsutvalg. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland.

18 18 Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Karsten Landgraff har ivaretatt våre oppgaver i forhold til Oppland 4H. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesledd og lokalforeninger har representasjon på SNM Opplands årlige fellesmøte. Karsten Landgraff representerer oss i studieforbundet, og overtok som leder for SNM Oppland i Karsten Landgraff sitter også i styret for Voksenopplæringsforbundet i Oppland. Faggruppe for fisk i Mjøsa og Lågen Ressursgruppe etablert av Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Vi er representert i gruppa med Tore Solbakken og Tor Taraldsrud. Annet om representasjon Fylkesinstruktørene, tillitsvalgte og ansatte i fylkeslaget har deltatt på en rekke møter, samlinger, kurs og andre arrangementer, både eksternt og på lokalt og sentralt nivå innenfor vår egen organisasjonen. Vi er gjennom FNF Oppland representert i de faglige rådgivende utvalgene for nasjonalparkene i fylket KURS- OG OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Norges Jeger- og Fiskerforbund skal være den ledende kunnskapsformidleren innenfor jakt- og fiskesektoren. Vi skal nå denne målsettingen gjennom attraktive kurstilbud, godt skolerte instruktører, gode instruktørordninger og oppdatert kursmateriell tilpasset en elektronisk hverdag. NJFF har ambisjoner for sin virksomhet i forhold til at den skal oppfattes å være av høy kvalitet i samfunnet rundt oss. Samtidig har vi en sterk forankring i at lokalforeningenes er det bærende ledd i organisasjonen og at aktivitet så langt det er praktisk skal skje lokalt. Handlingsprogrammet fastslår at opplæringsvirksomheten skal være vår fremste kontaktflate mot samfunnet.

19 19 Omfanget av årets kurs- og opplæringsvirksomhet i Oppland har vært på et relativt vanling nivå, om enn med noe færre instruktørkurs enn hva vi ellers har hatt de senere årene. Flere tiltak av ulikt slag har vært planlagt og utlyst. De fleste av disse er blitt gjennomført, mens også noen er avlyst grunnet liten interesse eller ymse praktiske årsaker. I løpet av 2013 har fylkeslaget, dels i samarbeid med lokalforeninger og andre, gjennomført følgende kurs og opplæringstilbud i Oppland: Kurs i revejakt i samarbeid med Fron JFF, Nord-Fron januar Kurs i fluebinding i samarbeid med Kvam JFF, Nord-Fron mars Isfiskecamp på Dalsida i samarbeid med Lesja JFF og Lesja Fjellstyre, Sjongsvangen mars Hagleinstruktørkurs, Lillehammer april Oppdateringskurs for jegerprøveinstruktører, Søndre Land 8. juni Kurs for jegerprøveinstruktører, Søndre Land juni Grunnkurs jakthunddressur, Vågå juni Villmarksleir Snertingdal juni Bjørnejaktkurs og hundetest i samarbeid med Jevnaker JFF, Jevnaker juni Kurs i villreinjakt for kvinner i samarbeid med Ringebu Fjellstyre og Ringebu & Fåvang JFF, Imsdalen august Hagledommerkurs Nord-Fron, august Kurs i revejakt i samarbeid med Dovre JFF og Dovre Fjellstyre, Grimsdalen august Kvinnesamling på Borgemobanen, Gausdal 1. september Kurs i duejakt i samarbeid med Skjåk JFL, Marlo 12. september Samling for barne- og ungdomsmedarbeidere i lokalforeningene i Oppland, Snertingdal august Kurs i rypejakt (jaktcamp) i samarbeid med Øystre Slidre Fjellstyre og Øystre Slidre JFF, Vinstern september Opplæringsjakt på elg i samarbeid med Gausdal Fjellstyre og Gausdal JFF, Gausdal Vestfjell oktober Kurs i hijakt på rødrev i samarbeid med Snertingdal JFF, Snertingdal november

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer