Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland"

Transkript

1 Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, mars 2014

2 2

3 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa mars Fredag Oppmøte, innlosjering, kaffe Åpning Moderne fiskeforvaltning v/morten Kraabøl, Norsk institutt for naturforskning Gaupe og overvåkning med viltkamera v/john Odden, Norsk institutt for naturforskning Middag Lørdag Frokost Nytt fra NJFF v/arne Aaberg, forbundsstyret, NJFF Årsmøtet Kaffepause m/biteti Årsmøtet fortsetter og avsluttes Lunsj Åpen time, avslutning

4 4 INNHOLD SAK Program 3 Innholdsfortegnelse 4 Årsmøteinnkalling 5 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET Åpning Opprop og registrering Godkjenning av innkalling og dagsorden Forretningsorden Valg av ordstyrer og sekretær Valg av tellekorps Valg av to delegater til å underskrive protokollen 8 2 ÅRSBERETNING FOR Organisasjon Formål og organisering Medlemskap Årsmøtet Styret Valgkomiteen Revisjon Foreningene Medlemmer Administrasjon Virksomhet Egne utvalg og komiteer Instruktørene Representasjon Kurs og opplæringsvirksomhet Konkurransevirksomheten Prosjekter og andre aktiviteter/saker Politiattest Økonomi 31 3 REGNSKAP FOR Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning 34 4 INNKOMNE FORSLAG 35 5 ANDRE SAKER STYRET HAR FØRT OPP Vedteksendring Kapitaltilførsel til Jakt- og Fiskesenteret AS 35 6 FYLKESLAGSKONTINGENTEN FOR VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT Virksomhetsplan Budsjett for VALG 39 Oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte og instruktører 43

5 5 Til foreningene, fylkeslagets tillitsvalgte, andre deltakere (iht adresseliste) Roa, 25. januar 2014 Deres ref.: Vår ref.: Innkalling til årsmøte Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland: Tid: Fredag 28. og lørdag 29. mars 2014 Sted: Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa Delegater: - Foreninger med 200 eller færre medlemmer: 2 representanter - Foreninger med 201 eller flere medlemmer: 3 representanter - Foreninger med 401 eller flere medlemmer: 4 representanter (antall betalte medlemskap pr iht vedlagte delegatliste) Dagsorden: Sak 1 Konstituering av årsmøtet Sak 2 Årsberetning Sak 3 Regnskap Sak 4 Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Sak 5 Andre saker styret har oppført Sak 6 Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett Sak 7 Fylkeslagskontingenten Sak 8 Valg Vi minner om at alle saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må være styret i hende senest innen 28. februar. Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden vil bli sendt ut senest to uker før årsmøtet trer sammen (vedtektenes 5). Forslag på kandidater til ledige verv i fylkeslaget bes fremmet for valgkomiteen i god tid, og fortrinnsvis snarest mulig. Valgkomiteen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 10. mars. En valgliste og en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget følger vedlagt. Valgkomiteen har følgende sammensetning: - Kent Arild Moldal (leder), Heidalsvegen 2722, 2676 Heidal, tlf , e-post - Tore Mikkelstuen, Jevnakervegen 915, 2870 Dokka, tlf Birgit Bilstad, Øvre Brekk, 2693 Nordberg, tlf

6 Årsmøte vil bli gjennomført etter følgende, foreløpige tidsskjema: fredag 28. mars Oppmøte, innkvartering Årsmøte Middag og sosialt samvær lørdag 29. mars Frokost Årsmøte fortsetter Lunsj og hjemreise Vi må ha påmelding til arrangementet. Skjema for dette følger vedlagt. Alle som skal delta på årsmøtet må fylle ut skjemaet, og returnere dette hit innen 28. februar. Vi håper at så mange som mulig velger å bli natta over på hotellet. Vennligst returner skjemaet også om dere ikke ønsker å delta. Det er fastsatt en deltakeravgift for foreningenes delegater. Denne utgjør: - for deltakere med overnatting i enkeltrom kr for deltakere med overnatting i dobbeltrom kr for deltakere uten overnatting kr 300. Fylkeslaget vil gjøre opp med hotellet for alle kostnader, og sender de foreninger dette gjelder regning for deltakeravgift i ettertid. Foreningene må sjøl dekke egne reisekostnader. Fylkeslaget betaler oppholds- og reisekostnader for øvrige deltakere. 6 Med vennlig hilsen Bergfinn Alund fylkeslagsleder Kristen Rustad Vedlegg: - delegatliste - valgliste - oversikt over fylkeslagets tillitsvalgte - påmeldingsskjema

7 7 Sak 1 - Konstituering 1.1 Åpning 1.2 Opprop og registrering 1.3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling med foreløpig dagsorden ble sendt ut 25. januar Årsmøtedokumentene og styrets forslag til endelig dagsorden for årsmøtet er sendt foreningene og påmeldte deltakere 14. mars Styrets forslag til endelig dagsorden: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsberetning for 2013 Sak 3 Regnskap for 2013 Sak 4 Innkomne saker fra foreningene Sak 5 Andre saker styret har ført opp Sak 6 Fylkeslagskontingenten for 2015 Sak 7 Virksomhetsplan og budsjett for 2014 Sak 8 Valg Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkallingen godkjennes og styrets forslag til dagsorden tiltres. 1.4 Forretningsorden Fylkeslagsstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for årsmøtet: 1 Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkeslagets tillitsvalgte, ansatte i NJFF, og innbudte gjester. 2 Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater, medlemmer i fylkeslagets styre, fylkessekretær og møtende æresmedlemmer. 3 Stemmerett har de valgte årsmøtedelegatene og medlemmene i fylkeslagets styre. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. 4 Taletid. Ordstyrer har rett til å stille forslag om begrensninger i taletiden, om antall ganger hver kan ta ordet, og å sette strek ved inntegnede talere. 5 Forslag må fremmes før strek er satt, og framlegges skriftlig. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker som er oppført på dagsorden kan behandles. 6 Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever dog 2/3-flertall (vedtektenes 9). 7 I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag, avstemningene og fattede vedtak.

8 8 Fylkeslagsstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets forslag til forretningsorden tiltres. 1.5 Valg av ordstyrer og sekretær Styret legger fram forslag på kandidater til oppgavene som ordstyrer og sekretær ved årsmøtets behandling av saken. 1.6 Valg av tellekorps Styret legger fram forslag på kandidater til tellekorps ved årsmøtets behandling av saken. 1.7 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Styret legger fram forslag på kandidater ved årsmøtets behandling av saken.

9 Sak 2 - Årsberetning for Organisasjon FORMÅL OG ORGANISERING NJFF-Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) fylkesorganisasjon i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med interesse for jakt, fiske, friluftsliv og vern om naturgrunnlaget. Forbundet har fylkeslag i alle landets fylker. Fylkeslaget omfatter forbundets lokalforeninger i Oppland, i alt 43 foreninger. NJFF har lokalforeninger i alle kommunene i fylket. I noen kommuner er det flere foreninger MEDLEMSSKAP Alle som støtter forbundets formålsparagraf og betaler en årlig medlemskontingent, er velkomne som medlemmer i NJFF. En oversikt over medlemskategorier og kontingentsatser er vist i tab. 1. Tab. 1 Medlemskategorier og kontingentsatser i 2013 Medlemskategori Forbundsandel Fylkeslagsandel * hovedmedlem med tidsskrift kr 485,- kr 30,- * barne- og ungdomsmedlem med tidsskrift kr 250,- kr 10,- * barne- og ungdomsmedlem uten tidsskrift kr 140,- kr 10,- * pensjonist- og uføremedlemskap med tidsskrift kr 350,- kr 30,- * familiemedlem uten tidsskrift kr 135,- kr 10,- * sidemedlem uten tidsskrift kr 135,- kr 30,- * æresmedlemskap i foreningene med tidsskrift kr 245,- kr 0.- * direktemedlemskap NJFF med tidsskrift kr 705,- Kr 30,- * direktemedlemskap Fiskeklubben kr 270,- kr 10,- 9 Medlemskontingenten består av en forbundsandel, en fylkeslagsandel og en foreningsandel, som blir fastsatt av henholdsvis landsmøte, fylkeslagsårsmøte og foreningsårsmøte. Den kan følgelig variere noe fra en forening til en annen. Kontingenten for direktemedlemmer består kun av en forbundsandel ÅRSMØTET Til årsmøtet kan foreninger med 200 eller færre medlemmer sende to representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer - maksimalt 6 representanter. Frammøtte og godkjente representanter fra foreningene, har stemmerett med en stemme hver. Medlemmene av fylkeslagets styre har stemmerett i alle saker som ikke angår årsberetning og regnskap. Øvrige tilstedeværende på årsmøtet er uten stemmerett. Årsmøtet behandler fylkeslagets årsberetning og regnskap, styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett, fastsetter medlemskontingent til fylkeslaget, foretar valg til styre, utvalg, valgkomite, revisor, velger eventuelle utsendinger til landsmøte (hvert tredje år), og behandler innkomne forslag.

10 10 NJFF-Oppland oppsto på konstituerende årsmøte på Hunderfossen i Øyer 16. januar 1999, etter vedtak om sammenslåing av de to tidligere fylkeslagene i Oppland; NJFF-Gudbrandsdal og NJFF-Vestoppland. NJFF-Opplands 14. ordinære årsmøte ble avholdt på Gjøvik 8. og 9. mars Fylkeslaget har ved årsmøtevedtak oppnevnt to æresmedlemmer; Oddbjørn Noem (2007) og Aage Kjonerud (2009) STYRET Styret velges av årsmøtet, og består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidet i styret er underlagt NJFFs vedtekter, handlingsprogram og arbeidsprogram, og fylkeslagets egne vedtekter og de rammer årsmøtet fastsetter i sine vedtak om budsjett og virksomhet. Styremedlemmene velges for to år, varamedlemmene for ett år. Tab. 2 Fylkeslagets styre i 2013 Verv Navn Forening Valgår Valgperiode Leder Bergfinn Alund Snertingdal JFF år Nestleder Jan Arne Sandsengen Søndre Land JFF år Ungdomsleder Truls Steinsæter Bagn & Reinli JFF år Kvinnekontakt Unni-Flora Sverdrup Gausdal JFF år Økonomiansvarlig Brynjar Berge Dovre JFF år Organisasjonskontakt Tormod Pedersen Sel JFF år Styremedlem Herdis Unneland Nord-Aurdal JFF år Varamedlem Stine Granheim Øyer-Tretten JFF år Varamedlem Erik Olstad Toten JFF lodd nr år Det er avholdt 9 styremøter i 2013; på Lillehammer 22/1, 19/2 og 6/5, Gjøvik 8/3 og 9/3, på Biri 8/4 og 14/10, i Espedalen 10/6, og på Tretten 22-23/11. Styret har i løpet av året behandlet 81 saker VALGKOMITEEN Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, og har ansvaret for innstilling av kandidater som etter vedtektene skal velges på årsmøtet. Medlemmene velges for tre år. Følgende er medlemmer av valgkomiteen: Kent Arild Moldal (leder, Heidal JFF), Tore Mikkelstuen (Nordre Land JFF) og Birgit Bilstad (Øystre Slidre JFF) REVISJON Årsmøtet velger to revisorer og ett varamedlem med ansvar for regnskapsrevisjon, hver med en valgperiode på 3 år. Revisjonen har bestått av Knut Arild Østvold (Nordre Land JFF), Anne Jansen Backsæther (Lillehammer & Omegns JFF), og varamedlem Bjørn Herman Wåtsveen (Nordre Land JFF).

11 FORENINGENE Fylkeslaget bestod i 2013 av 43 foreninger (samme antall som i 2012). Tab. 3 Oversikt over lokalforeninger, medlemstall og foreningsledere Foreningene Medlemsmassen Ledere (periode) Nr. Navn Betalte %-vis endring medlemmer i året pr Bagn og Reinli JFF 111 7,8 7,3-2,0 Truls Steinsæter (2000-) 504 Biri JFF 247-6,4-2,6-1,1 Stian Odlolien (2012-) 505 Brandbu og Tingelstad JFF 291-3,3 3,8 3,2 Per Olsen (2010-) 501 Dovre JFF 75-2,6 20,3-7,2 Arild Visdal (2011-) 507 Etnedal JFF 51-5,6-10,0 3,4 Geir Stubbene (2004-) 508 Fron JFF 162 0,0-15,2-4,0 Pål Østen B Solberg (2009-) 509 Gausdal JFF 363-6,7-4,0 4,9 Unni Flora Sverdrup (2011-) 510 Gjøvik JFF 183 4,0 0,6-2,8 Jørn Amundsen (2008-) 263 Gjøvik og Toten SFK 79-2,5-12,0-12,4 Håvard Lervold (2000-) 511 Gjøvik og Vardal JF 66-4,3-8,0-1,3 Leif Sletten (1986-) 540 Gran JFF 219-6,0 4,0-9,7 Magne Lien (2012-) 541 Hedalen JFF 72-6,5-13,5 0,0 Henning Perlestenbakken (2004-) 545 Hedalen JSG 15 15,4 - - Nils-Harald Huset (2011-) 533 Heidal JFF 76-8,4-5,7-4,3 Morten Granli (2008-) 512 Jevnaker JFF 282 3,3 2,2-0,4 Erik Ovnerud (2006-) 525 JFF Toten Alm., lodd ,8 9,2 10,1 Ingar Nettum (2002-) 537 Kvam JFF 104 1,0 45,1 1,4 Monica Jensvoll (2012-) 513 Lesja JFF ,5 6,4 34,4 Edmund Berget (2012-) 514 Lillehammer Jegerklubb 410-3,1 11,9 9,6 Tor H Johansen (1994-) 515 Lillehammer og Omegns JFF 276-9,2-6,5-10,0 Jan Arne Andreassen (2013-) 516 Lillehammer SFF 136-6,2 0,7-5,3 Eivind Skare (2012-) 538 Lom JFF 43-14,0 4,2 0,0 Frikk Kolden (2012-) 517 Lunner JFF 271-4,9 2,9-1,4 Tom Lisgård (2007-) 518 Nord-Aurdal JFF 272 8,8-0,4 1,6 Caroline Aaberg (2013-) 519 Nordre Land JFF 167-6,7-4,8 1,1 Håkon M Svendsrud (2006-) 546 Nordre Land JSK 59 37,2 - - Bjørnar Ridderhaugen (2011-) 520 Ringebu og Fåvang JFF 130 1,6-14,1 0,7 Tore Kleven (2009-) 521 Sel JFF ,8 0,0 3,8 Tormod Pedersen (2013-) 522 Skjåk JFL ,2 - - Pål Eiesar (2012-) 544 Snertingdal JFF 195-8,0 12,8 3,9 Bergfinn Alund (1996-) 523 Søndre Land JFF 171 8,2 0,0-4,2 Per Briskodden (2011-) 539 Sør-Fron JFF 81-9,0-1,1 0,0 Frode Melgårdshagen (2013-) 502 Torpa Jaktskyteklubb 69-2,8-21,1-2,2 Lars Peder Tomter (2012-) 524 Toten JFF, lodd ,1-9,9-4,7 Erik Olstad (2002-) 526 Totenviken JFF, lodd ,6 0,0-1,1 Ole André Bjerke (2009-) 503 Vang JFL 34 9,7-24,4-22,6 Pål Jarle Knuts (2006-) 528 Vestre Slidre JFL 138 2,2 0,0 6,3 Finn Hesselberg (2006-) 527 Vestre Toten JFF 295-2,3 4,1 5,5 Ronny Johansen (2012-) 542 Veståsen JFF 57-5,0-1,6 0,0 Ole Kristian Sørlie (2002-) 529 Vågå JFF 159-6,5 6,9 6,0 Svein Erik Benrud (2010-) 530 Østre Toten JFF, lodd ,0-0,5 2,1 Vidar Vangen (2012-) 531 Øyer-Tretten JFF 272 0,7-4,9-6,0 Tove Annethe Bøe (2012-) 532 Øystre Slidre JFF 187 4,5-8,7 0,0 Erik Chr Stoltz (2012-) Tilsluttet foreningene ,7 2,4 0,0 500 Direktemedlemmer NJFF 60-15,5-13,4-2,4 500 Direktemedlemmer FK 27-30,8-43,5-40,5 Sum medlemmer/endring ,0 1,7-0,7

12 12 Foranstående tabell (tab 3) gir en oversikt over lokalforeningene, og deres medlemstall og ledere. Tallene omfatter bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten for Tabellen viser også utviklingen i lokalforeningenes medlemsmasse gjennom de tre siste år. Endringene i foreningenes medlemstall er dels store. 19 (16 i 2012) foreninger har hatt en positiv medlemsutvikling. Blant disse har Nordre Land JSK (37,2 %), Hedalen JSG (15,4 %) og Sel JFF (12.8 %) hatt de største prosentvise økningene. Nord-Aurdal JFF, Sel JFF og Østre Toten JFF lodd nr 3 har hatt størst antallsmessig vekst, og har i året økt med henholdsvis 22, 21 og 19 medlemskap. 23 (20 i 2012) foreninger har fått et redusert medlemstall. Størst prosentvis nedgang hadde Lom JFF (14,0 %), Lillehammer & Omegns JFF (9,2 %) og Sør-Fron JFF (9,0 %). En foreninger har det samme medlemstallet som foregående år. Lillehammer JK er den største foreningen i Oppland med 410 medlemmer. Noen av foreningene fikk nye ledere i Takk for innsatsen går til følgende avtroppende: Morten Kraabøl, leder Lillehammer & Omegns JFF ( ) Thorbjørn Tho, leder Sel JFF ( ) Jan Tagestad, leder Sør-Fron JFF ( ) MEDLEMMER NJFF hadde medlemmer i Oppland pr , hvilket utgjør en nedgang (fra medlemmer pr ) på 0,99 %. Medlemsutviklingen i Oppland fra 1989 framgår grafisk i fig 1. Fig. 1 Medlemsbevegelsen Kvinnene utgjorde i ,9 % av medlemsmassen i Oppland, mens tilsvarende tall for ungdom under 26 år var 19,8 %. Kvinneandelen har siste år minket med 0,3 %, og ungdomsandelen viser en tilsvarende nedgang. På landsbasis utgjør kvinnene 10,8 %, mens barn/unge utgjør 19,2 %. Fig. 2 Prosentandelen av henholdsvis kvinner og ungdom i medlemsmassen i Oppland Kvinner Barn/ungdom under 26 år

13 13 NJFF hadde ved utgangen av året medlemmer, hvilket utgjør en nedgang fra forrige år med 865 medlemmer (-0,74 %). De 19 fylkeslagene i landet varierer i medlemstall fra (Aust-Agder) til (Akershus). Etter medlemstall er Oppland det syvende største av fylkeslagene. Fig. 3 Utviklingen i medlemsmassen i Oppland fordelt på medlemskategorier Hovedmedlem Barn/ungdom Pensjonist/uføre Familie Sidemedlem Æresmedlem ADMINISTRASJON Kristen Rustad har vært ansatt som fylkessekretær i hel stilling i Oppland siden 1. april Opprettelsen av faste fylkessekretærstillinger i alle fylker ble fastlagt ved landsmøtets vedtak i 1997 om innføring av ny fylkessekretærordning i NJFF. Tor Taraldsrud har vært ansatt siden 1. mars 2003, i en stillingsbrøk varierende fra 20 til 50, og med hovedansvar for fylkeslagets barne- og ungdomsarbeid. Tor fratrådte stillingen i Vi inngikk høsten 2012 en avtale med Skjåk kommune om tjenestekjøp i størrelsesorden 20 % av et årsverk. Arbeidet blir fortsatt utført av Tor. Fylkeslagets kontor har ligget på Roa i Lunner siden 1. juni 2005, hvor vi leier lokaler hos Lunner Produkter AS. Kontoret lå tidligere på Lillehammer (fra ). 2.2 Virksomhet EGNE UTVALG OG KOMITEER Fylkeslaget har seks arbeidsutvalg med ansvar for ulike fagområder. Utvalgene er alle opprettet av fylkeslagsstyret, som også oppnevner utvalgsmedlemmene. Oppnevning til utvalgene skjer på ubestemt tid. Aktiviteten i utvalgene har vært svært varierende. Jaktskyteutvalget Opprettet i 1999, og består for tiden av følgende utvalgsmedlemmer; Brynjar Berge (leder), Kent Arild Moldal og Aage Kjonerud. Utvalget har ansvaret for terminlisteføring av jaktskytestevner, konkurranseaktiviteten, og fylkeslagets øvrige oppgaver vedrørende rifle- og hagleskyting.

14 14 Fiskeutvalget Opprettet i 1999, og har i 2013 bestått av følgende utvalgsmedlemmer; Erik Olstad (leder), Jan Arne Sandsengen, Tore Solbakken og Tom Pedersen. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet fisk og fiskeforvaltning, terminlisteføring, og annen aktivitet vedrørende fiskekonkurranser. Hundeutvalget Opprettet i 1999, og består av følgende utvalgsmedlemmer; Herdis Unneland (leder), Roger Åsheim og Christian Vole. Utvalget har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakthunder, aversjonsdressur og ettersøkshund. Barne- og ungdomsutvalget Opprettet i 2004, og er sammensatt med følgende medlemmer; Truls Steinsæter (leder), Tor Taraldsrud og Ståle Brenden. Utvalget har ansvaret for fylkeslaget barne- og ungdomsarbeid. Kvinneutvalget Utvalget ble opprettet i 2005, og har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet kvinneaktiviteter og forbundets kvinnesatsing. Utvalget har to medlemmer; Unni-Flora Sverdrup og Stine Granheim. Viltutvalget Utvalget ble opprettet i 2010, og har ansvaret for fylkeslagets oppgaver tilknyttet jakt- og viltforvaltning. Det har fire medlemmer; Tor Taraldsrud (leder), Jan Arne Sandsengen, Bergfinn Alund og Tormod Pedersen INSTRUKTØRENE Norges Jeger- og Fiskerforbund har som målsetting å være en ledende kunnskapsformidler innenfor jaktog fiskesektoren. Dette skal skje ved attraktive kurstilbud, oppdatert kursmateriell og et korps av godt skolerte instruktører på lokallagsnivå. I Oppland disponerer de 43 lokalforeningene for tiden til sammen omkring 500 slike autoriserte instruktører. Fylkeslaget har ansvaret for utdanning av lokale instruktører, og for å sikre nødvendig faglig oppdatering. Disse oppgavene ivaretas av ett sett med fylkesinstruktører, hver med ansvar for sitt nærmere definerte fagområde. Fylkesinstruktørene autoriseres av NJFF etter innstilling fra fylkeslaget, og for en åremålsperiode på 6 år. Jegerprøven Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale jegerprøveinstruktører (gjennomføre jegerprøvens fase II-kurs). Videre tilbys fase III-kurs, som er et oppdateringskurs for jegerprøve-instruktørene. Jevnlig oppdatering er en nødvendig forutsetning for at de lokale instruktørene får opprettholde sin autorisasjon. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet jegerprøven. Vidar Marthinsen har vært vår fylkesinstruktør for jegerprøven siden 2007.

15 15 For tiden finnes i overkant av 90 autoriserte jegerprøveinstruktører i Oppland. Instruktørene står for jegerutdanningen, i all hovedsak gjennom våre lokalforeninger. Ettersøkshund Fylkesinstruktørens oppgave er i første rekke å drive utdanning av lokale ettersøksinstruktører. Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal instruktør, og fase III-kurs som er et oppdateringskurs for disse. Fylkesinstruktøren arbeider ellers med generell informasjon om emnet, og forsøker å bevirke til at fylket får et tilstrekkelig antall godkjente ettersøkshunder. Gjennomfører samlinger for de lokale ettersøksinstruktørene. Fylkesinstruktøren er fylkeslagets fagperson i alle spørsmål tilknyttet ettersøk. Roger Åsheim overtok i 2013 oppgaven som fylkesinstruktør i ettersøk i Oppland. Det er registrert omkring 30 aktive lokale ettersøksinstruktører i fylket. Norsk Kennel Klubb har ansvaret for ettersøksdommerne, og registeret over ettersøkshunder og ettersøksekvipasjer. Rifleskyting Hagleskyting Fylkesinstruktøren skal drive informasjonsvirksomhet, og være behjelpelig med tilrettelegging i forbindelse med banebygging og konkurransevirksomhet. Utdanner hagledommere og lokale hagleinstruktører, og er ellers fylkeslagets fagperson i alle spørsmål som angår hagleskyting og jegertrap. Fylkesinstruktøren tilbyr kurs i hagleskyting, og ivaretar fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlister og stevner. Brynjar Berge ble oppnevnt som ny fylkesinstruktør i hagleskyting i Det er for tiden registrert omkring 190 hagledommere, og 83 lokallagsinstruktører i hagleskyting i Oppland. Fylkesinstruktøren gir informasjon og er behjelpelig i spørsmål tilknyttet baneanlegg og konkurranseaktiviteter. Tilbyr instruksjon og kurs i emner som skyteopplæring, standplassledelse, anvisning, og våpenbehandling. Har ansvaret for utdanning av lokallagsinstruktører og fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlisteføring og stevner. Ola Berntsen ble oppnevnt som regioninstruktør med ansvar for Hedmark og Oppland i Kent Arild Moldal er kontaktperson for rifleskyting i Oppland, og ivaretar oppgaver vedrørende terminlisteføring og konkurransevirksomheten. Det er registrert 6 lokallagsinstruktører og 11 standplassledere i Oppland. Aversjonsdressur Fylkesinstruktørens hovedoppgave er å utdanne lokale aversjonsinstruktører (dressur hund/sau med elektrisk hundehalsbånd). Tilbyr fase II-kurs som gir status som lokal brukerinstruktør, og fase III-kurs som gir en oppdatering av de lokale brukerinstruktørene. Jevnlig oppdatering er en forutsetning for opprettholdelse av brukerautorisasjonen. Roger Åsheim overtok i 2013 oppgaven som fylkesinstruktør i aversjonsdressur.

16 Det er registrert 94 autoriserte aversjonsinstruktører i Oppland, hvorav 74 tilhører NJFF (17 for FKF, NEKF og NHKF). Fluefiske 16 Vegard Paulsen har hatt oppgaven som regioninstruktør i fluefiske (region Innlandet) fra 2008, etter at fluefiske ble etablert som ny fylkesinstruktørordning. Vegard har tilhold på Elverum, og er fylkesinstruktør for både Hedmark og Oppland. Fylkesinstruktørens oppgaver er i første rekke å holde kurs for lokale instruktører, gjennomføre generelle opplæringstiltak, og å være fylkeslagenes fagperson på området. Kvinnesatsing NJFFs landsmøte vedtok i 2003 en økt satsing på rekruttering av kvinner, og utvikling av nye tilbud til denne gruppen av medlemmer. Som et ledd i arbeidet ble det opprettet et sentralt kvinneutvalg, og etablert en ordning med kvinnekontakter i fylkene. Kvinnekontaktene har ikke formell status som fylkesinstruktører. Fylkeslagets årsmøte 2013 valgte Unni-Flora Sverdrup som ny kvinnekontakt etter Gro Kvam. Kvinnekontakten i fylkeslaget har plass i fylkeslagets styre, og har som hovedoppgave å følge opp forbundets ulike kvinnesatsinger, og de lokale kvinnekontaktene i foreningene. Omkring halvparten av lokalforeningene i Oppland har egen kvinnekontakt. Organisasjonsutvikling Forbundet har de siste årene satset mye på organisasjonsskolering på foreningsnivå. Satsingen omfatter kunnskapssamlingen Førstehjelp for tillitsvalgte, en ny instruktørordning for organisasjonskontakter, og utvikling av nye organisasjonskurs. Tormod Pedersen er fylkeslagets organisasjonskontakt, en funksjon han har hatt fra Organisasjonskontakten er fylkeslagets fagperson på området, og har som oppgave og tilby kurs og ivareta fylkeslagets øvrige oppgaver tilknyttet organisasjonsutvikling. Det finnes bare en lokal organisasjonskontakt i fylket. Jakthund Jakthundinstruktørens oppgaver er i første rekke å gjennomføre grunnkurs i hundedressur (del 1 i utdanningsløpet til nye instruktører i aversjon, ettersøk og jakthund), utdanning av dressurinstruktører, og mer generell opplæring i hundedressur. Instruktøren er fylkeslagets fagperson i jakthundspørsmål. Jakthundinstruktøren har ikke formell status som fylkesinstruktør. Christian Vole ble oppnevnt som NJFF-Opplands jakthundinstruktør ved fylkeslagsstyrets vedtak 3. mai

17 Oppland har 2 dessurinstruktører. Fritidsfiske Det ble i 2009 opprettet en funksjon i fylkeslaget som fritidsfiskeinstruktør, med oppgaver omtrent som tilhørende den tidligere sportsfiskekontaktordningen. Sportsfiske-kontakten har ansvar for opplæring i fritids-fiske, og fylkeslagets oppgaver vedrørende terminlisteføring og stevner. Fritidsfiske-instruktøren har ikke formell status som fylkesinstruktør. Tom Pedersen ble oppnevnt som fritidsfiskeinstruktør ved fylkeslagsstyrets vedtak 2. mars Gevirdømming Det er for tiden fire autoriserte gevirdommere i Oppland REPRESENTASJON Representantskapet i NJFF Bergfinn Alund har i kraft av sitt verv som fylkeslagsleder hatt plass i forbundets representantskap. Forbundsstyret Brynjar Berge ble valgt inn i forbundsstyret på NJFFs landsmøte på Lillestrøm i november Forbundsstyrets utvalg Etter forbundsstyrets vedtak har Oppland følgende medlemmer i forbundsstyrets sentrale utvalg i perioden : Truls Steinsæter Tore Solbakken Brynjar Berge Barne- og ungdomsutvalget Sportsfiskerutvalget Jaktskytterutvalget FNF Oppland FNF Oppland er et samarbeidsorgan for medlemsorganisasjonene i Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) i Oppland. Forkortelsen FNF står for Forum for Natur og Friluftsliv. Herdis Unneland overtok i 2013 som vår representant i forumets arbeidsutvalg. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Fylkessekretæren representerer fylkeslaget i styret for Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Styret er ellers sammensatt av representanter for reguleringsforeningene, fjellstyrene og Fylkesmannen i Oppland.

18 18 Oppland 4H NJFF er medlem i Norske 4H, og fylkesleddet har en representant på de fylkesvise årsmøtene. Karsten Landgraff har ivaretatt våre oppgaver i forhold til Oppland 4H. Studieforbundet natur og miljø, avd. Oppland NJFF er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og fylkesledd og lokalforeninger har representasjon på SNM Opplands årlige fellesmøte. Karsten Landgraff representerer oss i studieforbundet, og overtok som leder for SNM Oppland i Karsten Landgraff sitter også i styret for Voksenopplæringsforbundet i Oppland. Faggruppe for fisk i Mjøsa og Lågen Ressursgruppe etablert av Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Vi er representert i gruppa med Tore Solbakken og Tor Taraldsrud. Annet om representasjon Fylkesinstruktørene, tillitsvalgte og ansatte i fylkeslaget har deltatt på en rekke møter, samlinger, kurs og andre arrangementer, både eksternt og på lokalt og sentralt nivå innenfor vår egen organisasjonen. Vi er gjennom FNF Oppland representert i de faglige rådgivende utvalgene for nasjonalparkene i fylket KURS- OG OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Norges Jeger- og Fiskerforbund skal være den ledende kunnskapsformidleren innenfor jakt- og fiskesektoren. Vi skal nå denne målsettingen gjennom attraktive kurstilbud, godt skolerte instruktører, gode instruktørordninger og oppdatert kursmateriell tilpasset en elektronisk hverdag. NJFF har ambisjoner for sin virksomhet i forhold til at den skal oppfattes å være av høy kvalitet i samfunnet rundt oss. Samtidig har vi en sterk forankring i at lokalforeningenes er det bærende ledd i organisasjonen og at aktivitet så langt det er praktisk skal skje lokalt. Handlingsprogrammet fastslår at opplæringsvirksomheten skal være vår fremste kontaktflate mot samfunnet.

19 19 Omfanget av årets kurs- og opplæringsvirksomhet i Oppland har vært på et relativt vanling nivå, om enn med noe færre instruktørkurs enn hva vi ellers har hatt de senere årene. Flere tiltak av ulikt slag har vært planlagt og utlyst. De fleste av disse er blitt gjennomført, mens også noen er avlyst grunnet liten interesse eller ymse praktiske årsaker. I løpet av 2013 har fylkeslaget, dels i samarbeid med lokalforeninger og andre, gjennomført følgende kurs og opplæringstilbud i Oppland: Kurs i revejakt i samarbeid med Fron JFF, Nord-Fron januar Kurs i fluebinding i samarbeid med Kvam JFF, Nord-Fron mars Isfiskecamp på Dalsida i samarbeid med Lesja JFF og Lesja Fjellstyre, Sjongsvangen mars Hagleinstruktørkurs, Lillehammer april Oppdateringskurs for jegerprøveinstruktører, Søndre Land 8. juni Kurs for jegerprøveinstruktører, Søndre Land juni Grunnkurs jakthunddressur, Vågå juni Villmarksleir Snertingdal juni Bjørnejaktkurs og hundetest i samarbeid med Jevnaker JFF, Jevnaker juni Kurs i villreinjakt for kvinner i samarbeid med Ringebu Fjellstyre og Ringebu & Fåvang JFF, Imsdalen august Hagledommerkurs Nord-Fron, august Kurs i revejakt i samarbeid med Dovre JFF og Dovre Fjellstyre, Grimsdalen august Kvinnesamling på Borgemobanen, Gausdal 1. september Kurs i duejakt i samarbeid med Skjåk JFL, Marlo 12. september Samling for barne- og ungdomsmedarbeidere i lokalforeningene i Oppland, Snertingdal august Kurs i rypejakt (jaktcamp) i samarbeid med Øystre Slidre Fjellstyre og Øystre Slidre JFF, Vinstern september Opplæringsjakt på elg i samarbeid med Gausdal Fjellstyre og Gausdal JFF, Gausdal Vestfjell oktober Kurs i hijakt på rødrev i samarbeid med Snertingdal JFF, Snertingdal november

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 8.-9. mars 2013 2 STÅ VAKT OM NATUREN Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner! - La fjellvidda hvile i soldagens

Detaljer

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 23.-24. mars 2012 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2012 Rica Victoria Hotel, Lillehammer 23.-24. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gausdal, 25.-26. mars 2011 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2011 Thon Hotell Skeikampen, Gausdal 25.-26. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Gjøvik, 19.-20. mars 2010 2 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2010 Quality Hotel Grand, Gjøvik 19.-20. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Ringebu, 16.-17. mars 2007 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 17. januar 2007 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Øyer, 27.-28. mars 2009 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2009 Nermo Hotell i Øyer, 27.-28. mars 2009 Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering, kaffe

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Raufoss, 28.-29. 29. mars 2008 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 18. januar 2008 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 24.-25. mars 2006 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 9. januar 2006 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 4.-5. mars 2005 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 5. januar 2005 Deres ref.: Vår ref.: 011.12

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 1.-2. mars 2002 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Hunderfossen 1. og 2. mars

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 28.-29. mars 2003 2 (Utdrag av innkalling ved brev datert 30. januar 2002) INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 9.-10. mars 2001 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte for NJFF-Oppland på Quality Hotel Fagernes: Tid: Fredag 9. og

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 26.-27. mars 2004 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 31. mars 2000 2 INNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte i NJFF-Oppland: Tid: Årsmøte: fredag 31. mars 2000, kl 18.00-21.00

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Biri, 20.-21. mars 2015 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2015 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri 20.-21. mars Fredag 17:00-18.00 Oppmøte, innlosjering

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

Resultatliste klasse. 1.mai sk jegertrap - FM Hedmark. Løiten JFF. Antall premier:

Resultatliste klasse. 1.mai sk jegertrap - FM Hedmark. Løiten JFF. Antall premier: - 20:49 A 11 1 Thomas Nyberget Åmot JFF 24 24 23 24 0 0 0 0 95 2 Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J 24 24 21 25 0 0 0 0 94 3 Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J 23 21 25 24 0 0 0 0 93 4 Arild Hemli Kvam

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REVIDERT AV LANDSMØTE 2015 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Biri, 1.-2. april 2016 2 3 Program NJFF Opplands årsmøte 2016 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri 1.-2. april Fredag 17.00-17.30 Oppmøte, innlosjering

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

FORBUNDETS FORMÅL ER:

FORBUNDETS FORMÅL ER: Sak 10- g Innsendt av Forbundsstyret Revisjon av Forbundets vedtekter Forbundsstyrets kommentarer Forbundsstyret har i landsmøteperioden hatt forbundets vedtekter oppe til vurdering og foreslår nå endringer.

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015

Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 Regnskap Gausdal Jeger og Fiskerforening 2015 RESULTATREGNSKAP UTGIFTER INNTEKTER RESULTAT Div. utgifter/innt. (styret) 30942,50 21301,50-9641,00 Lerduebanen 16711,00 2500,00-14211,00 Lerdue, kjøp/salg

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart 1. Konstituering av møtet. Godkjenning av fullmakter: Ingen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 2014 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND 1. Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser i regulerte vassdrag med vekt på praktisk tiltaksarbeid. 2. Prosjektet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer