Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE"

Transkript

1 Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVAL Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: Kl. 14:30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf Offentleg servicekontor. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møte er ope for tilhøyrarar. Saksdokument er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Offentleg servicekontor. SAKLISTE Sak nr. Saktittel 001/14 Godkjenning møtebok administrasjonsutvalet /14 Referatsaker 003/14 Seniorpolitikk Storebø, Renate Møgster Klepsvik Leiar Side 1 av1

2 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar ADMINISTRASJONSUTV Norunn Storebø AL Arkivsaknr. 13/185 Arkiv: FE-033 Godkjenning møtebok administrasjonsutvalet Tilråding frå rådmannen: Møteboka frå møtet vert godkjent slik ho ligg føre. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Administrasjonsutvalet møteprotokoll Bakgrunn for saka: Møteboka er lagt ut på kommunen si heimeside under politikk/saksdokument: Vurdering:

3 Austevoll kommune Møteprotokoll ADMINISTRASJONSUTVAL Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 010/13-013/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Edvard Johannes Stangeland Sp Renate Møgster Klepsvik Frp Liv Bente F. Storebø H Frå arbeidstakarorganisasjonane: Henriette Ullahamar, Fagforbundet Ove Fagerbakke, Undervisningsforbundet Forfall Parti Følgjande varamedl. møtte Helge Andre Njåstad Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Merknader: Innkalling Edvard Johannes Stangeland Rådmann Rolf Nøstdal og spesialrådgjevar/personal Arve Sunde Sak 013/13 Tilsetjing av rådmann Ingen Ingen Edvard Johs. Stangeland Liv Bente Storebø Renate Møgster Klepsvik Nestleiar Henriette Ullahamar Ove Fagerbakke

4 Sakliste Sak nr. Saktittel 010/13 Referatsaker 011/13 Seniorpolitikk 012/13 Lokal lønspolitikk for Austevoll kommune 013/13 Tilsetjing av rådmann

5 010/13: Referatsaker Vedtak: Meldingane vert tekne til orientering slik dei ligg føre. 011/13: Seniorpolitikk Vedtak: Administrasjonsutvalet ønskjer i hovudsak å vidareføra seniorpolitikken for å leggja tilrette for at flest mogleg vel å stå i arbeid utover fylte 62 år. Men ein ønskjer likevel å vurdera ei justering ved at kronetillegget på kr ,- vert teke bort. Framlegget vert oversendt til arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsmiljøutvalet for uttale. 012/13: Lokal lønspolitikk for Austevoll kommune Vedtak: Administrasjonsutvalet vedtek retningsliner for lokal lønspolitikk slik dei ligg føre. 013/13: Tilsetjing av rådmann Handsaming i møtet: Møtet vart lukka jf. kommunelova Framlegg frå Ove Fagerbakke: 1. Robert Pettersen 2. Helge Skugstad Røysting: Framlegget frå Ove Fagerbakke fekk 2 røyster (Ove Fagerbakke, Undervisingsforbundet og Henriette Ullahamar, Fagforbundet). Tilrådinga fekk 3 røyster (Renate Møgster Klepsvik Frp, Edvard Johannes Stangeland Sp og Liv Bente Storebø H), og vart vedteken. Vedtak: Helge Skugstad vert tilsett i 100% stilling som rådmann i Austevoll kommune. Årsløn for tida kr ,- Som reservekandidat på same vilkår vert tilsett: 1. Robert Pettersen

6 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 002/14 ADMINISTRASJONSUTV Norunn Malene AL Storebø Arkivsaknr. 14/702 Arkiv: ENAVN- Referatsaker Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 14/5391 I Arbeidsmijøutvalet Informasjon om mindre omorganisering pr Tilråding frå rådmannen: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Saksdokument:

7

8

9

10 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 011/14 ARBEIDSMILJØUTVAL Arve E. Sunde 003/14 ADMINISTRASJONSUTV AL Arve E. Sunde Arkivsaknr. 09/1130 Arkiv: FE-500 Seniorpolitikk ARBEIDSMILJØUTVAL Handsaming i møtet: Framlegg frå Ove Fagerbakke. 1. Administrasjonsutvalet vedtek at seniorpolitikken i hovudsak skal vidareførast, men at det over tid skal leggjast meir vekt på generelle personalpolitiske tiltak og god arbeidsgjevarpolitikk. 2. Som tilrådinga. 3. Dei individuelle senioravtalane som er inngått vert oppretthalde. I nye avtalar tilbyr ein framleis løna fritid/permisjon og bonus/kronetillegg. 4. Leiarane som fyller 62 år får tilbod om senioravtale med inntil 10 dagar fri med løn per år, fortrinnsvis med ein dag fri i månaden eller bonus/kronetillegg på kr. Det vart røysta punktvis over framlegget og rådmannen si tilråding Punkt 1: 3 røyster for framlegget (leiar har dobbel stemme) 3 røyster for tilrådinga. Punkt 2: Samrøystes som tilrådinga Punkt 3: 3 røyster for framlegget (leiar har dobbel stemme) 3 røyster for tilrådinga.

11 Punkt 4: 3 røyster for framlegget (leiar har dobbel stemme) 3 røyster for tilrådinga. AMU-011/14 Vedtak: 1. Administrasjonsutvalet vedtek at seniorpolitikken i hovudsak skal vidareførast, men at det over tid skal leggjast meir vekt på generelle personalpolitiske tiltak og god arbeidsgjevarpolitikk. 2. Det vert presisert at leiarane er ansvarleg for å følgja opp regelverket m.o.t. å gjennomføra medarbeidarsamtaler og særskilte samtaler med dei som nærmar seg senioralder. Hovudmålet er å motivera medarbeidarane som nærmar seg 62 år til å stå lenger i jobb. 3. Dei individuelle senioravtalane som er inngått vert oppretthalde. I nye avtalar tilbyr ein framleis løna fritid/permisjon og bonus/kronetillegg. 4. Leiarane som fyller 62 år får tilbod om senioravtale med inntil 10 dagar fri med løn per år, fortrinnsvis med ein dag fri i månaden eller bonus/kronetillegg på kr. Tilråding frå rådmannen: 1. Administrasjonsutvalet vedtek at seniorpolitikken i hovudsak skal vidareførast, men at det over tid skal leggjast mindre vekt på økonomiske incentiv som løna fritid og bonus/kronetillegg, og meir vekt på generelle personalpolitiske tiltak og god arbeidsgjevarpolitikk. 2. Det vert presisert at leiarane er ansvarleg for å følgja opp regelverket m.o.t. å gjennomføra medarbeidarsamtaler og særskilte samtaler med dei som nærmar seg senioralder. Hovudmålet er å motivera medarbeidarane som nærmar seg 62 år til å stå lenger i jobb. 3. Dei individuelle senioravtalene som er inngått vert oppretthalde. I nye avtaler tilbyr ein framleis løna fritid/permisjon, men ikkje bonus/kronetillegg utover dette. 4. Leiarane som fyller 62 år får tilbod om senioravtale med inntil 10 dagar fri med løn per år, fortrinnsvis med ein dag fri i månaden. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Referat frå drøftingsmøte Uttale om seniorpolitiske tiltak.doc Uttale seniorpolitikk.doc Uttale vedk. fjerning av kronepolitikk ihht seniorpolitikk. 13:21:55

12 Seniorpolitikk Retningsliner for seniorpolitikken i Austevoll kommune - vedteke i kommunestyret Bakgrunn for saka: Administrasjonsutvalet vedtok følgjande i møte under sak nr. 11/13: Administrasjonsutvalet ønskjer i hovudsak å vidareføra seniorpolitikken for å leggja tilrette for at flest mogleg vel å stå i arbeid utover fylte 62 år. Men ein ønskjer likevel å vurdera ei justering ved at kronetillegget på kr ,- vert teke bort. Framlegget vert oversendt til arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsmiljøutvalet for uttale. Ein syner elles til vedlagte saksdokument og tidlegare handsaming av saka. Spørsmålet om eventuelle endringar i seniorpolitikken har vore på høyring og har vore drøfta med arbeidstakarorganisasjonane. Dei tilsette sine representantar ønskjer primært at seniorpolitikken skal vidareførast i sin noverande form, og at det også skal innarbeidast seniortiltak for leiarane. Vurdering: Sakshandsamar deltok på ein konferanse om seniorpolitikk som vart halde i mars månad i regi av KS, Senter for seniorpolitikk og Unio. Frå forskarhald (Ref: Fafo-rapport 2013:07 Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen) vart det gjort greie for erfaringar, trendar og utfordringar m.o.t. seniorpolitikk i kommune-noreg. Det som i hovudtrekk kjem fram er at fleire står lenger i arbeid enn tidlegare, men med noko variasjon i avgangsalder mellom dei ulike yrkesgruppene. Langt dei fleste kommunane har ein etablert seniorpolitikk, men ein er usikker på i kva grad dette er avgjerande for at fleire står lengre i jobb. Forskinga seier at den gode arbeidsgjevarpolitikken i form av å leggja til rette for eit triveleg og godt arbeidsmiljø ser ut til å vera vel så viktig som økonomiske incentiv lokale kronetillegg og løna fritid. Dialogen mellom leiar og medarbeidar, og kollegaer imellom, er avgjerande i så måte. Betre helsetilstand, pensjonsreforma og andre motivasjonsfaktorar er også element som påverkar den enkelte sitt val om å stå lenger i jobb. Samstundes vert det understreka at det å ta vekk innarbeidde godar, vil vera problematisk m.o.t. at det vert oppfatta som negativt. Dei mest brukte seniorpolitiske tiltaka i kommunane er følgjande (Kjelde: KS): Tilrettelegging ca. 55 prosent Seniorsamtaler ca. 50 prosent Bonus ca. 53 prosent (62 +) Redusert arbeidstid ca. 42 prosent (62 +)

13 Heile tre av fire kommunar og fylkeskommunar vurderar seniorpolitikk som lønsamt. Tilknytningsforma til selskapet som kommunen har pensjonsavtale med spiller her en rolle. Lærarane har sine avtaler i Statens pensjonskasse. Dei andre tilsette har pensjonsordning i KLP. KLP har fleksible tilknytningsformer frå full eigenrisiko til full utjamning. Austevoll kommune har valt full egenrisiko for tilsette i aldersgruppa år. Om seniorpolitikken medverkar til at få går av med AFP, så får kommunen ei økonomisk gevinst. Fleire kommunar i nærleiken av Austevoll har hatt tilsvarande seniortiltak som oss. Men mange av dei vurderar for tida ei omlegging. Etter ei samla vurdering meinar rådmannen at seniorpolitikken i hovudsak bør vidareførast, men at det over tid bør leggjast mindre vekt på økonomiske incentiv som løna fritid og bonus/kronetillegg, og meir vekt på generelle personalpolitiske tiltak og god arbeidsgjevarpolitikk. Leiarane har vore unnateke for seniorordningane. Rådmannen ønskjer at leiarane i kommunen, også dei som er i aldersgruppa 62+, i hovudsak vert ivareteke gjennom ein generelt god arbeidsgjevarpolitikk. Dette må gjerast gjennom systematisk oppfølging, leiarutviklingsprogram, og ved å inngå avtaler om løns- og arbeidsvilkår innanfor dei rammene som lov og sentralt avtaleverk fastset. Redusert arbeidstid (utan løn) har alle som har fylt 62 år rett til etter AML 10-2 (4). Leiarane kjem ikkje inn under reglane for overtid. Men etter HTA 6.3 vil det for desse vera rom for å inngå individuelle avtaler uavhengig av alder om ekstra fridagar med løn som kompensasjon for møteverksemd og anna arbeidsbelastning utover normalarbeidstid.

14 Som eit seniortiltak har rådmannen kome til at leiarane som fyller 62 år bør få tilbod om inntil 10 dagar fri med løn per år, fortrinnsvis med ein dag fri i månaden.

15 Møtereferat Til: Møtedeltakarane Kopi til : Frå : Arve E. Sunde Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 09/ /AES FE Referat frå drøftingsmøte Dato/stad: Tilstades: Kommunehuset Storebø For arbeidsgjevar Austevoll kommune: Rådmann Helge Skugstad Spesialrådgjevar Arve E Sunde (referent) For arbeidstakarorganisasjonane: Hovudtillitsvald Ove Fagerbakke Utdanningsforbundet Hovudtillitsvald Henriette Ullahammer Fagforbundet Sak: Seniorpolitiske tiltak Heimel: Drøftingar etter HTA Kap 3 punkt Den lokale seniorpolitikken for tilsette i Austevoll kommune er under evaluering, jf sak 11/13 frå administrasjonsutvalet i møte Organisasjonane har gjeve skriftlege uttaler til saka, og fekk i møtet høve til å gjera nærare greie for sitt syn. Arbeidstakarorganisasjonane står på sine uttaler om at den noverande seniorpolitikken må vidareførast og ikkje svekkast. Dei ser på dei konkrete tiltaka - både fritida og kronetillegget - som del av ei samla pakke. Det er viktig å oppretthalde tiltaka også i periodar der det vert fleire tilsette som vert 62 år. Dei tilsette vil oppfatta det som eit negativt signal dersom seniortiltaka vert svekka. Organisasjonane er open for å drøfta eventuell valfridom for den enkelte m.o.t. om ein innanfor totalpakken vil ta ut seniortiltaka som fritid eller kronetillegg.

16 Austevoll kommune Side 2 av 2 Organisasjonane meinar at leiarane må inkluderast i seniorpolitikken, men gjerne med ei særskilt utforming m.o.t. kronetillegg og/eller fritid innanfor totalpakken. Partane drøfta ulike sider ved seniorpolitikken. Rådmannen gav uttrykk for at han ikkje hadde trekt nokon konklusjon, og at han ville ta med seg organisasjonane sitt syn i den vidare sakshandsaminga. Saka vert førebudd for ny handsaming og avgjerd i administrasjonsutvalet, og i samband med dette vil ein også innhenta oppdatert informasjon frå andre kommunar og ev nyare forskingsrapportar. Arkivsak: «Sdo_ArkivSakID»-«Sdo_DokNr»

17 Uttale om seniorpolitiske tiltak Seniorpolitiske tiltak er naudsynt for å få seniorane til å stå lengre i jobb. For skulen sitt vedkomande er det viktig at vi får behalde deira kompetanse lengst mogleg. Eg er ikkje heilt nøgd med den eksisterande avtalen, da eg meiner at lærarane kjem dårlegare ut enn dei andre tilsette i kommunen. Lærarane har allereie ei reduksjon på 12,5% i leseplikta si når dei fyllar 60 år. Dette er statlege tiltak. Reduksjonen er for å lette læraranes byrde og kan brukast til anna pedagogisk arbeid enn undervisning. I eksisterande seniorpolitiske tiltak blir denne statlege reduksjonen gitt til fri disposisjon for lærarane. Dette skal innarbeidast i arbeidsplanen slik at dei kan frå fri halve dagar. Andre tilsette i kommunen kan ta ut ei fridag annan kvar veke. Viss kronetillegget skal fjernast i seniorpolitisk tiltak, blir det så godt som ingen ting igjen for lærarane. Eksisterande seniorpolitiske tiltak bør vidareførast. Seniorpolitiske tiltak for leiarane. Gruppa som i si tid blei nedsett for å arbeide med seniorpolitiske tiltak kom også med innspel på tiltak for leiarane. Rådmannen hadde fått fullmakt frå kommunestyret til å godkjenne seniorpolitiske tiltak for leiarane og 9. februar sendte rådmannen ut følgjande på høyring: Etter å ha vurdert dei ulike innspela som kom fram, har ein førebels landa på følgjande ordning for leiarane: Ved fylte 62 år kan det med leiarar i Austevoll kommune inngåast avtale om eit seniortillegg på kr ,- pr år for 100% stilling. Seniortillegget vert forholdsmessig redusert dersom ein leiar unntaksvis har lågare stillingsprosent. Det skal inngåast avtale etter fastsett mal. Signert avtale skal sendast lønskontoret som føretek utbetaling. Ordninga gjeld berre for leiarar som har opparbeidd AFP-rettar. Ansvarleg: Leiar/næraste overordna. Ein bed om tilbakemelding/eventuelle synspunkt frå medlemmane i arbeidsgruppa innan Etter at vi blei bede om tilbakemelding innan , har vi ikkje høyrt noko om denne saka. Fleire av oss som var i gruppa har vore i den tro at avtalen har vore gjeldane for leiarane. Når eg nå er gjort merksam på at det ikkje er seniorpolitisk avtale for leiarane i kommunen, ber eg om at forslaget som rådmannen i si tid foreslo blir gjort gjeldane. Kommunen har dyktige leiarar og det må vera i kommunen si interesse å behalde dei i jobb utover fylte 62 år. Kompetansen som dei har opparbeidet gjennom eit langt arbeidsliv er viktig å behalde lengst mogleg. For å stimulere dei til å forsette i jobb bør dei ha ei avtale der kommunen viser at dei ønskjer å behalde dei i jobb lengst mogleg. Leiarane kan ikkje/bør ikkje ha reduksjon i arbeidstid og må difor ha kompensasjon i eit kronetillegg som bør gjerast pensjonsgivande.

18 Austevoll Storebø Uttale frå Utdanningsforbundet, vurdering av seniorpolitiske tiltak. At kommunen har seniorpolitiske tiltak er hjemla i HTA og IA-avtala. Hensikten er at ein skal utvikla verkemiddel for, og medverka til, at arbeidstakarar står lenger i arbeid. Verkemiddel kan bl.a. vera pengar, men uansett så fungerer verkemidla som ein heilskapleg pakke for dei tilsette, og til gjensidig nytte både for arbeidsgjevar og tilsett. For arbeidsgjevar snakkar me om fordelen ved å halda på kompetanse og røynsle i organisasjonen og å redusera dei potensielt store utgiftene som ville koma om seniorane gjekk av med AFP i staden for å halda fram i arbeid. I saksutgreinga blir det presisert at Austevoll kommune står overfor store utfordringar i åra som kjem p.g.a. den store auken i talet på dei som er i fare for å ta ut AFP og påføra kommunen store ekstrautgifter. Det er av stor betydning sett frå kommunen si side at desse held fram i arbeid. Med dette som bakteppe meiner me at skal ein møta framtida med endring i verkemidla mot at folk går av med AFP, må ein styrka eventuelt utvida desse, men i alle fall ikkje svekka dei me har. Det er derfor med undring me ser at rådmannen som svar på utfordringane foreslår nettopp det, svekka verkemiddel me i dag har for å redusera avgangen. Spesielt for undervisingspersonell må dette verka demoraliserande sidan også forrige revisjon av Retningsliner for seniorpolitikken i Austevoll kommune medførte ei svekking av verkemiddel i seniorpolitikken for denne gruppa. Kor stor verkemiddelpakken skal vera kan sikkert diskuterast, men å redusera pakken ser me på som ei dårleg løysing for begge partar, særleg fordi omfanget på vår pakke ikkje er større enn kva andre kommunar har. Om det er sånn at element i pakken bør takast bort til fordel for andre, kan sikkert også det diskuterast, t.d. meir fri og mindre pengar. Men då først på bakgrunn av ein dokumentasjon om at folk faktisk heller vil ha det, ser det som meir stimulerande for å stå i jobben. Det kan også vera element å trekkja inn koleis ein vil organisera fritida. Spesielt i skulesektoren er det ei utfordring å organisera fritida, utan at det går på akkord med timeplanar, elevar og kontinuitet.

19 Me ser også at leiarane ikkje er inkludert i seniorpolitikken, noko som dei absolutt burde. Alle har vore av den oppfatning at rådmannen sitt siste forslag frå forrige revisjon har vore gjeldande seniorpolitikk for denne gruppa: Ved fylte 62 år kan det med leiarar i Austevoll kommune inngåast avtale om eit seniortillegg på kr ,- pr år for 100% stilling. Seniortillegget vert forholdsmessig redusert dersom ein leiar unntaksvis har lågare stillingsprosent. Det skal inngåast avtale etter fastsett mal. Signert avtale skal sendast lønskontoret som føretek utbetaling. Ordninga gjeld berre for leiarar som har opparbeidd AFP-rettar. Me foreslår at dette blir føya til i seniorpolitikken. Om dei direkte kostnadane ved seniorpolitikken (kostnaden på verkemidla) kan reduserast utan at det får innverknad på kor mange som vel å ta ut AFP, er ikkje godt å seia. Kor grensa går vil truleg vera eit individuelt spørsmål. Men at det er ei grense, er det vel neppe tvil om. Ein skal heller ikkje sjå bort ifrå signaleffekten og den personalpolitiske verknaden det har om kommunen kuttar i verkemidla ein har i seniorpolitikken. Men, som historia fortel: Det gjekk bra ei god stund for han som eksperimenterte med å venda hesten av med for også! Utdanningsforbundet Ove Fagerbakke

20

21 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 011/13 ADMINISTRASJONSUTV Arve E. Sunde AL Arkivsaknr. 09/1130 Arkiv: FE-500 Seniorpolitikk ADMINISTRASJONSUTVAL Handsaming i møtet: ADMU-011/13 Vedtak: Administrasjonsutvalet ønskjer i hovudsak å vidareføra seniorpolitikken for å leggja tilrette for at flest mogleg vel å stå i arbeid utover fylte 62 år. Men ein ønskjer likevel å vurdera ei justering ved at kronetillegget på kr ,- vert teke bort. Framlegget vert oversendt til arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsmiljøutvalet for uttale. Tilråding frå rådmannen: Administrasjonsutvalet ønskjer i hovudsak å vidareføra seniorpolitikken for å leggja tilrette for at flest mogleg vel å stå i arbeid utover fylte 62 år. Men ein ønskjer likevel å vurdera ei justering ved at kronetillegget på kr ,- vert teke bort. Framlegget vert oversendt til arbeidstakarorganisasjonane og arbeidsmiljøutvalet for uttale. Vedlagte saksdokument: Dok.dato Tittel Retningsliner for seniorpolitikken i Austevoll kommune - vedteke i

22 kommunestyret Bakgrunn for saka: I HTA Kap 3 pkt om seniorpolitiske tiltak står det: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler. Gjennom IA - avtalen er kommunen også forplikta til å ha ein aktiv seniorpolitikk for å medvirka til at folk står lengre i arbeid. Det er no litt over 2 år sidan seniorpolitikken sist vart evaluert. Rådmannen ønskjer derfor å få drøfta og vurdert om det er behov for endringar. Vurdering: Målsettinga med seniorpolitikken er todelt. Det eine er eit ønskje om å behalde kompetent arbeidskraft. Det andre er eit ønskje om å halde nede dei økonomiske kostnadene med AFPordninga. Seniorpolitikken gjeld ikkje for leiarar, men for alle andre tilsette som har rett til AFP. Så langt ein kjenner til er Austevoll kommune sin seniorpolitikk i omfang heilt på line med dei fleste kommunane. Men sjølve utforminga av tiltaka kan vera forskjellig. Austevoll kommune har for tida 26 tilsette som er 62 år eller eldre. Av desse er 20 tilsette ( 15 årsverk) i aldersgruppa år, og det er 11 tilsette i denne aldersgruppa som har teke ut AFP. Talet på potensielle AFP-pensjonistar vil auka dei komande åra med mindre nokon i dei aktuelle aldersgruppene sluttar av andre årsaker før dei vert 62 år. Potensielle AFP-pensjonistar. År Nye 62 år Går ut 67+ Tal

23 Dersom alle desse tok ut AFP, ville kostnadene vera betydeleg høgare enn i dag når 58% vel å fortsetja i arbeid. Målsetjinga bør vera å få opp prosentdelen som vel å stå i arbeid. Greier ein ikkje det, vil kostnadene uansett gå opp p.g.a. av det auka talet på tilsette i alderen 62+. Særleg mange tilsette er det i 1954-årskullet, dvs dei som i dag er 59 år. Det er i denne samanhengen særs viktig for kommunen at desse held fram i arbeid når dei vert 62 år i I september månad hadde 15 tilsette (i stillingar tilsvarande 11,6 årsverk) i Austevoll kommune individuelle senioravtaler. Avtalene inneber 10% fri med løn samt eit seniortillegg på kr ,- per år forholdsmessig etter stillingsprosent. Verdien av fritida med løn utgjer til saman ca kr ,- per år pluss sosiale kostnader, og verdien av seniortillegget utgjer kr ,- per år. Dette er dei kostnadene kommunen som arbeidsgjevar har, og som må sjåast på som eit incitament for å unngå høgare kostnader ved at fleire eventuelt valde å ta ut AFP. Rådmannen meinar at det kan vera grunn til å vurdera om dei direkte kostnadene ved seniorpolitikken kan reduserast, utan at det får direkte innverknad på kor mange som vel å ta ut AFP. Så langt rådmannen erfarer er det tilrettelegginga i form av løna fritid seniorane synest er det viktigaste tiltaket. Om ein skal endra på noko for om mogleg å spara pengar, så er det kronetillegget som bør vurderast.

24 Austevoll kommune Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 09/ /12829/AES FE Retningsliner for seniorpolitikken i Austevoll kommune vedteke i kommunestyret Kommunestyresak KST-087/11 Vedtak: Austevoll kommunestyre vedtek dei framlagte retningslinene for seniorpolitikken som gjeldane for alle tilsette som har opparbeidd rett til avtalefesta pensjon (AFP), unnateke for leiarane. Seniorordning for leiarane vert å vurdera særskilt, og rådmannen får fullmakt til å godkjenna alternative ordningar innanfor tilsvarande kostnadsramme. MÅLSETTING Hovudtariffavtalen Seniorpolitiske tiltak Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler. Seniorpolitikken i Austevoll kommune skal: Bidra til at eldre tilsette kan trivast i jobben og ønskjer å halde fram heilt eller delvis i arbeid etter fylte 62 år. Bidra til at kommunen beheld kompetent arbeidskraft så lenge som mogleg. Bidra til at kostnadene med AFP-ordninga vert lågast mogleg. Postadresse Telefon Telefaks Bankgiro E post: 5392 Storebø Foretaksreg. NO MVA

25 Austevoll kommune Side 2 av 4 Vera samordna og tilpassa sentrale avtaler (HTA/Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell) VERKEMIDDEL Skriftleg informasjon til alle tilsette som fyller 62 år Informasjonsmøte for seniorar om seniorpolitikken, pensjon mv. i samarbeid med pensjonsforsikringsselskap Medarbeidarsamtale Tilrettelegging av arbeidsoppgåver Delvis fri/permisjon med løn Seniortillegg/personleg kronetillegg SKRIFTLEG INFORMASJON Rådmannen/etatsleiar sendar ut personleg brev til alle tilsette som fyller 62 år med informasjon om seniorpolitikken. Kopi av brevet skal sendast til næraste overordna leiar. Informasjon om seniorpolitikken skal også vera lagt ut på kommunen sine nettsider. Ansvarleg: Personalkontor/sentraladministrasjonen INFORMASJONSMØTE Det skal haldast informasjonsmøte for seniorar om seniorpolitikken, pensjonsordningar og andre aktuelle tema minst ein gong annakvart år. Ansvarleg: Personalkontor/sentraladministrasjonen/lønskontor MEDARBEIDARSAMTALE I medarbeidarsamtale seinast ved fylte 60 år skal næraste leiar og den tilsette snakka saman om seniorpolitikken og om vedkomande sin framtidige arbeidssituasjon eventuelt tilrettelegging av arbeidsoppgåver. I utgangspunktet skal ein leiar freista å motivera den tilsette til å halda fram i jobben ved fylte 62 år. Heilt unntaksvis kan det likevel vera at det beste for begge partar vil vera noko anna. I ein slik situasjon vil både leiar og den tilsette ha rett og plikt til å ta dette opp i samtalen, og om nødvendig gjera konkrete avtaler om tilrettelegging/endringar i arbeidssituasjonen fram til pensjonsalder. Ansvarleg: Leiar/næraste overordna med personalansvar. TILRETTELEGGING AV ARBEIDSOPPGÅVER Det kan gjerast individuelle avtaler om tilrettelegging av arbeidsoppgåver så langt det er praktisk og driftsmessig mogleg ved den enkelte avdeling. Det bør vurderast om det er grunnlag for å Arkivsak: 09/

26 Austevoll kommune Side 3 av 4 søkja NAV om tilretteleggingstilskot etter Samarbeidsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv. Ansvarleg: Leiar/næraste overordna med personalansvar. DELVIS FRI/PERMISJON MED LØN Alle tilsette unnateke undervisningspersonale Frå fylte 62 år kan det inngåast avtale om delvis fri/permisjon med løn tilsvarande 10% av vedkomande sin stilling. Fritida kan takast ut fleksibelt time for time eller samlast opp til ein heil fridag kvar 14. dag. Ved delvis uttak av AFP/alderspensjon vert den løna fritida etter seniorpolitikken forholdsmessig redusert. Det skal inngåast skriftleg avtale etter fastsett mal. Avtalen kan inngåast for eit år av gangen fram til ein fyller 67 år. Ordninga gjeld for tilsette som har opparbeidd AFP-rettar, unnateke for leiarar. Ansvarleg: Leiar/næraste overordna. Undervisningspersonale i grunnskulen Undervisningspersonale i grunnskulen har etter arbeidstidsavtalen (Sentral forbundsvis særavtale SFS 2213) pkt 4 følgjande seniortiltak: Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 5,8% og 12,5% frå skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 55 og 60 år. Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Som ein lokal ordning kan det for undervisningspersonalet i Austevoll, når ein fyller 62 år, inngåast avtale om delvis fri/permisjon med løn tilsvarande 12,5% av vedkomande sin stilling, og som inngår i dei 12,5% som ligg i den sentrale avtalen SFS Fritida kan takast ut fleksibelt, men skal innarbeidast i vedkomande sin arbeidsplan/lokal arbeidstidsavtale. Ved delvis uttak av AFP/alderspensjon vert den løna fritida etter seniorpolitikken forholdsmessig redusert. Det skal inngåast skriftleg avtale etter fastsett mal. Avtalen kan gjerast gjeldande for eit skuleår av gangen fram til det året ein fyller 67 år. Ordninga gjeld for tilsette som har opparbeidd AFP-rettar, unnateke for leiarar. Ansvarleg: Leiar/næraste overordna. Arkivsak: 09/

27 Austevoll kommune Side 4 av 4 SENIORTILLEGG/PERSONLEG KRONETILLEGG Ved fylte 62 år kan det inngåast avtale om seniortillegg tilsvarande kr ,- pr år for ein tilsett i 100% stilling. Seniortillegget vert forholdsmessig redusert etter stillingsstorleik. Seniortillegget vert å rekne som eit personleg lønstillegg, og vert utbetalt den 12. i kvar månad. Det skal inngåast avtale etter fastsett mal. Signert avtale skal sendast lønskontoret som føretek utbetaling. Ordninga gjeld for tilsette som har opparbeidd AFP-rettar, unnateke for leiarar. Ansvarleg: Leiar/næraste overordna. Arkivsak: 09/

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 13.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 12.12.2013 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 28.01.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12: Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12: Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet Møtebok Møtedato: 17.09.2012 Møtetid: Kl. 12:00 13.00 Møtested: Kommunehuset, 3 etg. Saksnr.: 008/12-011/12 Følgjande medlemmer møtte Ottar Nygård, Gunn Sande, Toril

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 013/13 ADMINISTRASJONSUTV AL. Arkiv: FE-420

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 013/13 ADMINISTRASJONSUTV AL. Arkiv: FE-420 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 013/13 ADMINISTRASJONSUTV AL 04.12.2013 Renate Møgster Klepsvik KOMMUNESTYRE 16.12.2013 Arve E. Sunde Arkivsaknr. 13/1862 Arkiv: FE-420 Tilsetjing av rådmann

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 16.12.2013 Kl. 10.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2016 Møtetid: 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.04.2014 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 08.10.2009 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 102/09-115/09 Følgjande medl. møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Helge Andre Njåstad Jostein

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Viltnemnda. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Viltnemnda Møtestad: Brannstasjonen Møtedato: 17.11.2016 Møtetid: 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 21.03.2013 Tid: 15:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 02.05.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/577 Faste saker 002/13 13/524 Leasingbilar i pleie og omso

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/577 Faste saker 002/13 13/524 Leasingbilar i pleie og omso SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 22.10.2013 Møtetid: 13:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVAL Møtestad: Møterommet (ved sida av kommunestyresalen) Møtedato: 23.04.2014 Kl. 14:30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Bekkjarvik gjestgiveri Møtedato: 09.10.2014 Møtetid: 10:00 Tilleggsinnkalling Kommunestyre Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:15. Møtested: Kommunehuset, 2. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:15. Møtested: Kommunehuset, 2. etg. Saksnr. Administrasjonsutvalet Møtebok Møtedato: 07.11.2012 Møtetid: Kl. 12:00 13:15 Møtested: Kommunehuset, 2. etg. Saksnr.: 012/12-016/12 Følgjande medlemmer møtte TP: Ottar Nygård. SP: Gunn Sande. KRF: Raymond

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: Tid: Kl. 09:00-10:45

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: Tid: Kl. 09:00-10:45 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09:00-10:45 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Geir Årvik Stein Robert Osdal

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato:

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 18.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 17.02.2014 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 009/14-017/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.04.2011 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR. Saksnr.: 034/13-040/13

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR. Saksnr.: 034/13-040/13 Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtedato: 26.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17.00 Møtestad: Austevoll ungdomsskule, vaksenopplæringa Saksnr.: 034/13-040/13 Følgjande medlemmer

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet Møtestad: Sjøliv FUS barnehage Møtedato: 27.10.2014 Møtetid: 15:00-18:00 Sak nr: 07 015/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Tenesteutvalet Følgjande medlemmar møtte Renate Møgster Klepsvik Grethe Drønen

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 16.12.2013 Kl. Etter kommunestyremøtet Det vert kalla inn til ekstraordinært møte i etterkant

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Formannskapet

Austevoll kommune. Møteprotokoll Formannskapet Austevoll kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15.00 Sak nr: 070 078/14 Følgjande medlemmar møtte Renate Møgster Klepsvik Olav Jarnes Edvard Johannes

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 03.09.2015 Møtetid: Kl. 16:00 16:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 010/15-014/15 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Ragnar Eimhjellen Bjørg Skarstad Hilde Arnestad

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato Møtetid: Kl. 13:00-16:05 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato Møtetid: Kl. 13:00-16:05 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato 08.06.2017 Møtetid: Kl. 13:00-16:05 Møtestad: Kommunehuset MØTEPROTOKOLL Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Medlemmer møtte: Øystese,

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Kommunestyre Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 30.06.2015 Møtetid: 08:30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.10.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-007/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Valstyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Møtetid: 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET. Følgjande medl. møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Frp. Sp H. Frp. Krf

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET. Følgjande medl. møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Frp. Sp H. Frp. Krf Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 19.10.2010 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 119/10-134/10 Følgjande medl. møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: Møtetid: 13:00 14:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: Møtetid: 13:00 14:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 13:00 14:30 Møtestad: Kommunehuset Av 10 medlemmer møtte 10, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 10.02.2011 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 017/11-031/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Helge

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/12 12/620 Faste saker 009/12 12/618 Vidareføring av lokale lønst

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/12 12/620 Faste saker 009/12 12/618 Vidareføring av lokale lønst SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 24.10.2012 Møtetid: 13:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtestad: Møkster skule Saksnr.: 041/13-051/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: Tid: Kl. 12:00-13:30

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: Tid: Kl. 12:00-13:30 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 2. etg Dato: 16.03.2017 Tid: Kl. 12:00-13:30 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Møteprotokoll Tenesteutvalet Austevoll kommune Møteprotokoll Tenesteutvalet Møtestad: Austevoll PO senter Møtedato: 25.09.2014 Møtetid: 15:00-17:10 Sak nr: 001/14-006/14 Følgjande medlemmar møtte John Andre Njåstad Anne Marie Otterå

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00-14.15 Møtestad: Kommunehuset Av 10 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok

SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtebok SELJE KOMMUNE Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtebok Møtedato: 09.05.2014 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtested: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 004/14-006/14 Følgjande medlemmer møtte Per Sandviknes,

Detaljer

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:10. Møtested: Kommunehuset Saksnr.

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:10. Møtested: Kommunehuset Saksnr. SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet Møtebok Møtedato: 12.01.2011 Møtetid: Kl. 12:00 13:10 Møtested: Kommunehuset Saksnr.: 001/11-003/11 Følgjande medlemmer møtte FRP: Marita G. Aarvik, Svein Hansen. Uavhengig

Detaljer

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:00 13:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Administrasjonsutvalet Møtebok Møtedato: 15.02.2012 Møtetid: Kl. 12:00 13:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 001/12-004/12 Følgjande medlemmer møtte Arbeidsgjevar: SP: Gunn Sande.

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda

Austevoll kommune. Møteprotokoll Viltnemnda Austevoll kommune Møteprotokoll Viltnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2014 Møtetid: 13:00-15:30 Sak nr: 010 012/14 Følgjande medlemmar møtte Olav Jarnes Eidvin Haveland Marte Kalve Klepsvik

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR HELSE OG OMSORG

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 025/13-031/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2015 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunehuset/møterom Møtedato: 27.04.2016 Møtetid: 16.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 02.09.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll VILTNEMNDA. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll VILTNEMNDA Møtedato: 27.06.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 005/13-010/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 14:30 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Møteleiar: Jan Vidar Smenes

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Møteleiar: Jan Vidar Smenes Innkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset 3. etasje Dato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer