TRYKKAVLØP.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYKKAVLØP. www.dahl.no"

Transkript

1 TRYKKAVLØP

2 Innhold 1. Hva er trykkavløp? Fordeler og begrensninger ved trykkavløp Hvilke områder er aktuelle for bruk av trykkavløp? Aktuelle lover og forskrifter ved etablering av trykkavløp Dimensjoneringsprinsipper Sentrale bestemmelser og konsekvenser for dimensjonering og valg av løsninger Drift og vedlkehold av trykkavløp...9 Det tas forbehold om produktendringer. 2

3 1. Hva er trykkavløp? Det fleste avløpsanlegg som benyttes i dag er konvensjonelle anlegg der avløpsvannet fra den enkelte abonnent ledes i selvfallsledninger (gravitasjonsledninger) til felles pumpestasjoner eller direkte til renseanlegg. Selvfallsledninger er basert på ensidige fall som medfører til dels store inngrep ved fremføring av grøftetraséer for disse ledningene. Ledningene er avhengig av et stabilt fundament for å unngå svanker og motfall, og det må etableres fundament av knuste stabile stenmasser (pukk) under og rundt disse rørene. Etablering av disse ledningstraséene er derfor kostbare, og krever ofte store transportmessige og tekniske tiltak i terrenget. Trykkavløp er et avløpssystem som benytter seg av mindre pumper hos den enkelte abonnent eller at flere abonnenter går sammen om en felles pumpestasjon. Avløpsvannet pumpes fra denne pumpestasjonen inn på en pumpeledning som er felles for flere pumpestasjoner, og som leder til en felles hovedpumpestasjon, direkte til et renseanlegg, eller annen godkjent behandlingsenhet. Strømningsretningen for avløpsvannet bestemmes av tilbakeslagsventiler, og pumperekkefølgen bestemmes av det til enhver tid gjeldende trykk i pumpeledningen og hvilken topografisk høyde den enkelte pumpe har. Et trykkavløp er ikke avhengig av ensidig selvfall, og ledningene kan følge terrengets høydenivåer. Dette medfører mulighet for å etablere grunne grøfter med minimale inngrep i terrenget. 3

4 2. Fordeler og begrensninger ved trykkavløp Når avløpsledningene kan følge terrengets topografi, unngår man uønskede og store inngrep i terrenget. Ved bruk av preisolerte ledningsnett kan man tillate bruk av grunne grøfter i et ellers sårbart terreng. Dette har muliggjort fremføring av vann og avløpsanlegg til hytteområder som ellers ikke ville få tillatelse til etablering av slike anlegg. Ved pumping i trykkavløp benytter man seg av kvernpumper som maler opp de faste stoffene i avløpsvannet. På denne måten kan små ledningsdimensjoner benyttes. Medierørets dimensjon bestemmes av de hydrauliske forholdene pumpene skal arbeide under, minimumskrav som er fastsatt i Norsk og Europeisk Standard (NS-EU-1671) og lokale kommunale bestemmelser. Det settes ikke krav til spesielle tilbakefyllingsmasser rundt de rørene som normalt benyttes til disse anleggene (PE-rør). Stedlige masser med en maksimal kornstørrelse på inntil 22mm kan benyttes. Dette medfører at transportskader og sår i terrenget minimaliseres. Ved bruk av stedlige masser kan man også redusere faren for utilsiktet drenering av terrenget, og tilføring av masser med fremmed flora unngås. Ved bruk av trykkavløp vil avløpsvannet bli transportert til et felles driftet eller offentlig driftet renseanlegg. Erfaringer innhentet gjennom kontroller i flere år, har vist at lokale og privat driftede minirenseanlegg har en svært varierende rense kvalitet. Det anses derfor at felles renseanlegg som driftes av profesjonelle gir et sikrere renseresultat over tid. Ved etablering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse, vil det som regel også oppstå etterspørsel etter en sikker vannforsyning. Dette medfører som regel behov for fremføring av vannledningsnett, og avløpsledningene legges i samme grøftetrasé. Ved utbygging vil man som regel også benytte traséene til fremføring av en utvidet infrastruktur som omfatter bredbånd, vannforsyning, avløpsnett og noen ganger også strømforsyning. Trykkavløpets størrelse begrenses av topografien i området, hvilke ledningslengder og antall tilkoplede enheter. Erfaring viser at i hytteområder får vi tilnærmet like store maksimale forbruk pr. døgn og person som vi får ved helårsboliger. Da det ofte er flere til stede samtidig på hytter enn i bolighus, anbefales det å benytte et noe høyere døgnforbruk på hytter enn på hus (ømiddel = 600 l/døgn). Årsforbruket vil naturlig nok bli noe lavere enn for bolighus. Store høydeforskjeller i terrenget vil sette krav til kraftige pumper. Det samme vil også friksjonstapet i lange pumpeledninger medføre. Valg av pumper i private pumpestasjoner vil som regel begrenses av tilgjengelig strømforsyning hos den enkelte hytteeier. I ekstreme tilfeller kan krav til løftehøyder bli så vidt store at dette ikke kan løses hos den enkelte abonnent. Som regel vil det da bli aktuelt med etablering av felles stasjoner på hovednettet. I et pumpeledningsnett settes det krav til at det ikke etableres propper og lignende i nettet. Dette medfører krav til en minimumshastighet i rørene for at selvspyling av ledningsnettet kan oppnås, jfr. NS For de aktuelle ledningsdimensjoner som benyttes vil man oppnå selvspyling når hastigheten er større enn 0,7 m/sek. I trykkavløp er avlufting av avløpsnettet sterkt begrenset sett i forhold til konvensjonelle gravitasjonsnett. På grunn av varierende belastninger, kan også oppholdstiden i ledningsnettet bli lang. Dette medfører at særlige omsyn må tas for å redusere eller fjerne luktproblematikken. Ved lange oppholdstider utvikles det H 2 S, som når det kommer i luft etablerer svovelsyre. Bruk av betongkummer og rør bør derfor unngås ved trykkavløp. Når man er avhengig av pumper for transport av avløpsvannet, er man også avhengig av stabil strømforsyning. For å sikre bruk også ved utilsiktet utfall av strømforsyningen, må det tas høyde for tilstrekkelig nødvolum i anlegget, jfr. NS Trykkavløp har sin klare fordel ved fremføring av avløpsanlegg i sårbart terreng. Særlig fordelaktig er det når preisolerte rør med varmekabel kan benyttes i grunne grøfter. Dog bør uisolerte rør benyttes i størst mulig grad der gravedybder og annen frostsikring tillater det. Dette for å unngå kostnader til oppvarming av ledningsnettet i strenge kuldeperioder. 4

5 3. Hvilke områder er aktuelle for bruk av trykkavløp? Trykkavløp er særlig godt egnet i områder der terrenget er sårbart og hvor det er vanskelig å føre frem konvensjonelle ledningsnett. Det er videre godt egnet i sjøområder der gravitasjonsledninger ikke kan benyttes. Da trykkavløpsledninger følger terrenget, kan slike anlegg med fordel benyttes der trafikale hensyn krever minimale inngrep i terrenget (pressing under veier m.m.) Trykkavløp vil være langt sikrere mot fremmedvann enn gravitasjonsledninger og kan med fordel benyttes der overvannsproblematikken er stor. 4. Aktuelle lover og forskrifter ved etablering av trykkavløp Ved etablering av trykkavløp må forskjellige lover og forskrifter tas hensyn til, og disse bør man sette seg inn i. De viktigste lover med tilhørende forskrifter er som følger: Videre har vi EUs vannforskrift som medfører at det settes langt strengere krav til rensing av avløpsvann fra hytter og hus i spredt bebyggelse enn tidligere. Forurensningsloven Vann og avløpsloven Plan og bygningsloven Lov om oreigning Lov om merverdiavgift 5

6 5. Dimensjoneringsprinsipper Ved dimensjonering av trykkavløp må det godtgjøres at de valgte pumpene er i stand til å transportere avløpsvannet frem til behandlingsstedet. Trykkforhold og hastigheter i ledningsnettet må beregnes og kartlegges for ethvert kritisk punkt på ledningsnettet, og med tilfeldig valgte pumper i gang. Pumpene bør være i stand til å transportere avløpsvannet med påkrevet minimumshastighet alene, uten hjelp fra andre pumper. Ved konstruksjon av trykkavløp, skal alle kjente og mulige fremtidige tilføyelser og endringer tas med i betraktning for å unngå fremtidige driftsproblemer. Ved beregning av trykkavløp settes det med andre ord krav til at også fremtidige tilknytninger til anlegget skal medregnes i kapasitetsbetraktningene. Om nødvendig skal nødvendige fremtidige utvidelser/endringer beskrives. Ledningsnettet må beregnes slik at den totale oppholdstiden blir så liten som mulig, og om mulig mindre enn 8 timer. Dokumentasjon for kapasiteter og hastigheter skal fremlegges skriftlig før anlegget etableres. Det skal dokumenteres at nødvendig nødvolum ved utilsiktet strømutfall er tilstrekkelig i henhold til NS-1671, eller at andre tiltak ivaretar denne funksjonen. For eksempel kan automatventil benyttes på vannforsyningen ved strømutfall. 6. Sentrale bestemmelser og konsekvenser for dimensjonering og valg av løsninger Det er utarbeidet egne VA-miljøblad for dimensjonering (nr. 66) og for drifting (nr. 67) av trykkavløp. Dette er blader som må anses som anbefalinger fra utgivers side. Det er også utarbeidet en egen EU-standard for trykkavløp, datert juni Denne standarden er approbert av Norge, har betegnelsen EN-NS-1671, og gjelder således som Norsk Standard for trykkavløp. Dette synes fortsatt å være lite kjent i Norge, og vi nevner derfor en del sentrale punkter og bestemmelser som fremgår av standarden: Pkt. 4.3 Pumpesumpen: selvrensning, slik at risikoen for bunnfelling (sedimentering) unngås. Bunnen av sumpen skal utformes slik at pumpen aktiveres tidlig og at oppholdstiden for avløpsvannet begrenses til et minimum. Pumpesumpen med tilhørende lokk skal være tett, slik at regnvann og/eller overflatevann ikke trenger inn i sumpen. Ved innendørs plassering av pumpesump, skal pumpestasjonen ha gasstett lokk og være installert slik at støy og vibrasjoner ikke blir overført til eiendommen. Rørgjennomføringer i sumpveggen skal utføres slik at det ikke kan oppstå fare for ledningsbrudd eller lekkasje av avløpsvann. Pumpesumpens bunn skal utformes med størst mulig 6

7 Stasjonen skal være tett mot vannintrengning og gasstett ved innvendig montasje Øvre nødvolum NV Øvre nødvolum NV Nedre nivå nødvolum NV Startnivå pumpe NV = 25%Qmiddel/døgn Aktivt sumpvolum Intern selvfallsledning hos abbonent Pkt Bruk av luftkompressor Dersom det anses hensiktsmessig, kan trykkluft benyttes for å sikre gjennomstrømningen av avløpsvannet i ledningsnettet. Pkt. 4.5 Rørledningsnett Alle høydepunkter skal kartlegges. Evt. lufteanordninger skal monteres i høybrekk om nødvendig. Fare for lukt og slag i rørene skal kontrolleres i planlegningsfasen. Ledningsnettet skal utføres med et tillatt minimumstrykk på 6 bar. Rørkvaliteten skal ta høyde for langsiktig tap av trykklasse. Pkt. 5.3 Funksjonskrav Systemet skal kunne fungere uten tilstopping. Rørledningene skal trykkprøves i henhold til funksjonsspesifikasjonene (trykklasse m.m.) Lukt eller annet som er til sjenanse skal ikke forekomme. Det skal sikres adgang til vedlikehold og service. Ved strømbrudd skal pumpene starte automatisk når el-forsyningen er reetablert. Pumpestasjonene skal utstyres med akustisk og/eller visuell alarm som varsler høyt nivå og sikre indikasjoner på driftsstopp. Avgreninger som ikke er i bruk skal forsegles mot innvendig trykk og mot inntrengning av grunnvann. Rørsystemet skal ha en glatt, uhindret innvendig overflate for å unngå bunnfelling og blokkering. For å lette vedlikeholdet og kartlegging av ev. lekkasjer, skal avstengningsventiler monteres i nødvendig omfang. Hver forgrening skal utstyres med avstengningsventil. 7

8 Pkt. 5.4 Konstruksjonskrav Trykkledningene skal ha en innvendig diameter som er lik eller større enn pumpens utløpsdimensjon. Vakuumventiler skal, hvis påkrevet, monteres for å unngå hevertvirkninger i nettet. For å begrense sedimentering i ledningsnettet, skal minimumshastighet på 0,7 m/sek sikres minimum en gang i døgnet (pkt ). Dersom dette ikke kan oppnås, må det anlegges et trykkluftsystem for å sikre periodisk utskylling av ledningsnettet. For å unngå gassdannelser i ledningsnettet, bør avløpsvannets oppholdstid i ledningsnettet ikke overskride 8 timer. Pumpestasjonene med tilknyttede gravitasjonsrør skal ha nødvendig nødoppsamlingskapasitet. Denne kapasiteten skal utgjøre minimum 25% av den samlede daglige gjennomsnittstilstrømningen til stasjonen. Hvis ikke nødoppsamlingskapasiteten er tilstrekkelig, skal det tas særlige forholdsregler (for eksempel automatisk vannavstengning ved strømutfall). 8

9 7. Drift og vedlikehold av trykkavløp Ved ferdigstillelse av trykkavløp skal ferdig utarbeidde «som bygd»-tegninger og utfyllende driftsveiledning og bruksinstruks overleveres anleggseieren. Produsenten (entreprenøren og/eller leverandøren) skal sørge for tilstrekkelig utdannelse av driftspersonellet med hensyn til installasjon, drift og vedlikehold, samt journalføring og vurdering av anlegget. Pumper og evt. kompressorstasjoner skal som minimum ha service i henhold til produsentens anvisninger. Det anbefales at service gjennomføres minst en gang pr. år. Lokale myndigheter kan ha satt strengere krav til service og serviceavtaler. Dette bør sjekkes under planlegningsfasen. Kompetanseperson: Cato Jensen Tlf: Mob: E-post: 9

10 10 Notater

11 Notater 11

12 Mer enn 50 servicesentre Avdeling Besøksadresse Telefon Faks Alta Vepseveien 1, 9514 Alta Arendal Moland Park, 4846 Arendal Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Bergen Leirvikåsen 51, 5179 Godvik Bergen Kanalveien 46, 5068 Bergen Bergen Langarinden 8, 5132 Nyborg Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Dale (Vannkraft) Transplant-bygget, 6963 Dale i Sunnfjord Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Førde Flovegen 3, 6800 Førde Gjøvik Kallerudlia 10-12, 2800 Gjøvik Gol Elveveien 6, 3550 Gol Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar Hammerfest Havneveien 5, 9610 Hammerfest Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad Haugesund Norevegen 32, 5542 Karmsund Holmestrand Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand Jessheim Industriveien 12, 2060 Jessheim Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund Langhus (sentrallager) Snipetjernveien 8, 1405 Langhus Larvik- Ringdalskogen Ringdalveien 20, 3270 Larvik Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Lyngdal Nye Monoddveien 5, 4580 Lyngdal Mo i Rana Mellomvika 53 A, 8622 Mo i Rana Molde Birger Hatlebakksveg 28, 6415 Molde Mosjøen Vollanvegen 22, 8663 Mosjøen Moss Årvollskogen 32, 1529 Moss Namsos Hestmarka, 7800 Namsos Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Oslo- Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Oslo- Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo Oslo- Mølla Waldemar Thranesgt. 86, 0175 Oslo Oslo- Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen Sarpsborg Bjørnstadmyra 3, 1712 Grålum Ski Haugenveien 5, 1400 Ski Skien Nybergflata 5, 3737 Skien Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Stavanger- Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Stavanger- Sandned Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Stord Svartadalen 31, 5412 Stord Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Trondheim- Heimdal Torgardsvegen 7, 7072 Heimdal Trondheim- Lade Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal Ålesund- Breivika Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund Ålesund- Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund VA-konsept: Trykkavløp, utgave 3 NRF nr Tlf E-post:

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no VA-konsept ekanaler VA-KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor velge

Detaljer

VA-konsept Renseløsninger

VA-konsept Renseløsninger VA-konsept Renseløsninger VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Innhold Samletanker... 3 Slamavskillere... 4 Renseanlegg... 6 Oljeutskillere... 8 Fettutskillere... 12 Fra kompetanseperson...

Detaljer

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 www.bdsamferdsel.no NYHET! Oppladbar blinklampe s. 2 Varsling og merking s. 2 4 Byggegjerder s. 5 Bommer og bilsperrer s. 5 6 VARSLING OG MERKING 1.499,- NYHET! 284,- 1.899,-

Detaljer

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere

Detaljer

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort Verktøy, festemateriell, arbeidsklær, personlig verneutstyr og kjemiske produkter fra Brødrene Dahl Alt på ett sted Brødrene Dahl (BD) leverer mer

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg ROT I FOKUS Rehabilitering Ombygging Tilbygg Brødrene Dahl har produktene du trenger! www.dahl.no Rehabilitering, ombygging og tilbygg I denne brosjyren hjelper vi deg å velge riktige løsninger for å lage

Detaljer

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl VVS UNNGÅ R Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2010 INNHOLD 03 Bransjens store utfordring 05 Unngå vannskader 06 Hvordan sikre seg mot skjulte farer 08 Bredt produktutvalg 17 Vanntette kjøp 18 Kjøkkenbatterier

Detaljer

VA-Konsept Plastkummer

VA-Konsept Plastkummer VA-Konsept Plastkummer Kummer i plast for boliger og kommunale anlegg 1 www.dahl.no Utgave 4 VA-Konsept - Plastkummer Oversiktsbilde av hvor plastkummene kan brukes Innhold Side 3 Hvorfor velge plastkummer

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 mars 2014 Vi Vil Vi Våger Innhold 1 ADMINISTRATIVT 6 1.1 FORORD 6 1.2 VIRKEOMRÅDE 6 1.3 UNNTAK 6 1.4 REVISJON 6 1.5 BETINGELSER

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Vedtatt av kommunestyret 29. august 2012 Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende Innledning

Detaljer

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM FOR HELÅRSDRIFT FOR 169 BOLIGER / FRITIDSBOLIGER TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE Grålum, 22.12.06 Utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Side 1 av 18 Administrert av Øystein Gaulin Godkjent Revisjon Mai 2009 Versjon 1.1 Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

FORORD. Hovedplan avløp 2007 Side 2 av 72

FORORD. Hovedplan avløp 2007 Side 2 av 72 Side 1 av 72 FORORD Hovedplan avløp (tidligere nevnt kloakkrammeplanen) er Sande kommunes overordnede plandokument for avløpshåndteringen i kommunen. Behovet for et slikt plandokument er stort sett i lys

Detaljer