Vedtaket forutsetter at: 1. [Navn på søker] undertegner endelig tilskuddsbrev innen fire måneder etter at vedtaket ble fattet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtaket forutsetter at: 1. [Navn på søker] undertegner endelig tilskuddsbrev innen fire måneder etter at vedtaket ble fattet."

Transkript

1 TILSKUDDSBREV Tilskuddsbrevet er oppfølging av vedtak gjort i CLIMIT Programstyre i møte xx/20xx pr xx.x.20xx: (vedtaket kan kopieres fra brevet som sendes prosjektansvarlig etter vedtak i programstyremøtet) Programstyret tildeler [navn på søker] støtte fra CLIMIT demo til prosjekt xxxxx" navn på prosjektet. Støttebeløpet er begrenset til yy % av dokumenterte prosjektkostnader, og maksimalt XXX 000 kroner. Vedtaket forutsetter at: 1. [Navn på søker] undertegner endelig tilskuddsbrev innen fire måneder etter at vedtaket ble fattet. Prosjektnummer (CLIMIT) Tittel Arbeidstittel Klassifisering av prosjektet i forhold til ESAs retningslinjer Prosjektbudsjett (totalbeløpet) Prosjektets startdato Prosjektets sluttdato Kontaktperson hos Prosjektansvarlig Kontaktperson hos Gassnova JPID < CLIMIT nr.> <Offisielt navn på prosjektet> <arbeidstittel på prosjektet> <henvisning til ESAs regelverk kap 5.x> <klassifisering forprosjekt/utvikling / demo> <xx> mill. kroner <dato> <dato> <navn> <navn> <Journalpost-nummer - WebSak> 1. Innledning CLIMITs formål er å fremme utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO 2. CLIMIT kan delfinansiere prosjekter som vurderes å ha et klart kommersielt potensial basert på en markedsbasert forretningsplan. CLIMIT demo administreres av Gassnova SF ( Gassnova ) som er et statsforetak eid av Oljeog energidepartementet. Gassnova er kontraktspart på vegne av CLIMIT og er underlagt Forvaltningsloven og Lov om offentlig støtte. Gassnovas støtte skal være utløsende for det omsøkte prosjektet og innenfor begrensningene gitt i ESA s State Aid Guidelines. 2. Kontraktsparter Prosjektansvarlig Foretak/virksomhet: <Navn på foretak/virksomhet> Org.nummer: <Org.nummer> Tilskuddsbrev rev /05/2013 Side 1

2 Adresse: <Adresse> Støttegiver Navn: Gassnova SF Org.nummer: Adresse: Dokkveien 10, 3920 Porsgrunn Prosjektansvarlig har ansvar for den samlede finansiering og gjennomføring av prosjektet. At andre prosjektdeltakere bidrar i deltakelse eller på finansieringssiden fritar ikke prosjektansvarlig for dette ansvaret. Det signerte tilskuddsbrevet med vedlegg er en avtale mellom Gassnova og den prosjektansvarlige for gjennomføring av prosjektet innenfor beskrevne kostnadsrammer og forutsetninger. Tilskuddsbrevet erstatter all tidligere korrespondanse knyttet til søknaden og tildelingen. Hver part beholder et signert eksemplar av tilskuddsbrevet med vedlegg. 3. Prosjektdeltakere Følgende er definert som prosjektdeltakere i prosjektet i tillegg til prosjektansvarlig selv: <Navn på prosjektdeltakere> Disse er ikke parter i henhold til dette tilskuddsbrev, men er å anse som partnere til prosjektansvarlig for gjennomføring og finansiering av prosjektet. Gassnova krever at det foreligger kontrakt mellom prosjektansvarlig og prosjektdeltakerne som eksplisitt dokumenterer finansieringen, beskriver hvordan kostnadsrammene i prosjektet skal styres, hvordan eventuelt overskridelse / utvidelser skal håndteres samt rettighetene til det ferdige produkt. Sekretariatet kan kreve innsyn i disse kontraktene. 4. CLIMITs hensikt med tildelingen CLIMITs hensikt med tildelingen er å bidra til å få fram CO 2 -håndteringsteknologi med høyt potensial til kommersialisering gjennom å yte støtte til pilot- og demoprosjekter. <Kopier fra innstillingen Begrunnelse for hvorfor prosjektet bør støttes av CLIMIT > 5. Beskrivelse av forventede prosjektresultater <Kopier mål fra innstilling til programstyret> Tilskuddsbrev rev /05/2013 Side 2

3 6. Tilskudd Gassnova bevilger til prosjektet <yy> millioner kroner. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 1. Forutsetninger som ligger til grunn ved tildeling a. Prosjektet er fullfinansiert. b. Prosjektansvarlig har oppfylt sin plikt med hensyn til å oppgi alle nødvendige opplysninger til Gassnova om annen offentlig støtte til prosjektet. Dette inkluderer alle fordeler direkte knyttet til prosjektet av lokale, nasjonale eller internasjonale myndigheter. Eventuell støtte er medregnet (kumulert) når Gassnovas støtte er fastsatt. c. Prosjektansvarlig har oppfylt sin plikt til å vurdere etter beste skjønn prosjektets karakter og klassifisering av prosjektets kostnader i henhold til ESAs retningslinjer [2]. d. Prosjektansvarlig har lovlig tilgang til alle patenter og teknologirettigheter som danner grunnlag for Prosjektet. 2. Forutsetninger som ligger til grunn ved gjennomføringen av Prosjektet a. Prosjektet skal ha en definert styringsgruppe hvor Gassnova skal inngå som observatør med møte- og talerett og motta alle innkallinger, sakspapirer og referater fra møtene. Gassnova har i tillegg rett til å kreve deltakelse med fulle rettigheter i styringsgruppen for Prosjektet. Gassnova har også rett til å kreve deltagelse i eventuelle tekniske komiteer eller liknende i prosjektet og skal uansett holdes løpende oppdatert om slike møter og beslutninger som tas i slike fora. b. Prosjektets skal gjennomføres i henhold til plan og formål som går fram av prosjektsøknaden.. Alle vesentlige endringer i prosjektets omfang, planer, finansiering og budsjetter skal behandles i prosjektets styringsgruppe og meldes særskilt til Gassnova. c. Enhver endring i prosjektets mål, omfang eller finansiering kan medføre endring i Gassnovas støtte, eventuelt at støtten faller bort. d. Dersom nye finansieringskilder tilkommer, og styringsgruppen ikke anbefaler tilsvarende utvidelse av prosjektets omfang målt i leveranser eller kvalitet, skal Gassnovas støtte til prosjektet målt i kroner reduseres i henhold til en brøk som inkluderer Gassnovas og Prosjektansvarliges finansielle bidrag. e. Alle innkjøp til prosjektet skal inngås etter kommersielle prinsipper med armlengdes avstand mellom prosjektansvarlig og leverandør. f. Prosjektansvarlig skal påse at det utøves god prosjektstyring i prosjektet hvor det gjennomføres regelmessig rapportering som dokumenterer framdrift i forhold til plan. Prosjektansvarlig skal også påse at det er etablert nødvendige rutiner for kvalitetsstyring og HMS i Prosjektet. g. Gassnova, eller noen Gassnova utpeker, kan til enhver tid kreve innsyn i eller gjennomføre revisjoner av inngåtte avtaler, bruk av penger eller oppnådde resultater i Prosjektet. Prosjektansvarlig plikter å oppbevare relevant dokumentasjon på forsvarlig måte og fremlegge dokumentasjonen på Tilskuddsbrev rev /05/2013 Side 3

4 forespørsel og uten unødig forsinkelse. Likeledes vil Riksrevisjonen på eget initiativ kunne kreve innsyn i Prosjektet. 3. Forutsetninger som ligger til grunn ved avslutning og bruk av resultater fra prosjektet a. Prosjektansvarlig forplikter seg til å gjøre CLIMITs støtte til prosjektet kjent. Dette gjøres ved å referere til CLIMIT i tekst og ved bruk av CLIMITs logo på presentasjoner, rapporter, hjemmeside med mer. Logo er tilgjengelig på eller fra Gassnova. Gassnovas eller CLIMITs navn skal imidlertid ikke benyttes på en slik måte at det kan oppfattes at disse går god for prosjektets resultater eller konklusjoner. Se også Gassnovas generelle kontraktsvilkår kapittel 13. b. Prosjektansvarlig skal sørge for tilfredsstillende beskyttelse av de resultater som prosjektet fører til herunder patentering, for å sikre at de verdier som skapes blir prosjektdeltakernes eiendom og kan benyttes i henhold til de enkelte prosjektdeltakernes motivasjon for å delta i prosjektet. Hvis disse forutsetninger helt eller delvis brytes, kan Gassnovas tilskudd helt eller delvis trekkes tilbake. Gassnova fastsetter selv en eventuell avkortning av tildelingen i slike tilfeller, men denne skal være rimelig i forhold til relevansen av det som faktisk blir levert. Videre legges følgende forpliktelser og ansvarsbegrensninger til grunn: 1. Gassnova bærer intet økonomisk eller annet ansvar utover de beløp og forpliktelser som er beskrevet i dette tilskuddsbrev, herunder ansvar for økonomiske avvik eller for prosjektets resultater. 2. Gassnova skal holdes skadesløs av prosjektansvarlig dersom det i ettertid viser seg at den maksimale statsstøtte er overskredet, eller om overordnet organ av andre grunner finner at støtten fra Gassnova er ulovlig. Prosjektansvarlig plikter i et slikt tilfelle å tilbakebetale ulovlig utbetalt støtte, jfr. Lov om offentlig støtte 5. Gassnova skal også holdes skadesløs av prosjektansvarlig av grunner som framkommer i Kontraktsvilkårene pkt Prosjektansvarlig forplikter seg til å stille kunnskap om miljøeffekter ved CO 2 - håndering til rådighet for relevante myndighetsorganer og Gassnova. 4. Prosjektansvarlig forplikter seg til en årlig oppdatering av et faktaark om prosjektet som publiseres på hjemmesiden til CLIMIT. Se også Gassnovas generelle kontraktsvilkår kapittel 3 til Øvrige kommentarer / krav til prosjektet < hvis ikke aktuelt kan hele avsnittet fjernes.> 8. Sluttrapportering Prosjektansvarlig skal ved avslutning av prosjektet overlevere en sluttrapport til Gassnova som minimum skal inneholde Tilskuddsbrev rev /05/2013 Side 4

5 Beskrivelse av prosjektets resultater i forhold til målsettinger i dette tilskuddsbrev med vedlegg. Tilstrekkelig dokumentasjon for å sannsynliggjøre resultatene Samlet prosjektregnskap i henhold til de krav som er beskrevet i vedlagte regnskapsinstruks. Hvis sluttrapporten inneholder sensitiv informasjon skal prosjektansvarlig også skrive en rapport som kan offentliggjøres. Endelig sluttoppgjør følger Gassnovas godkjenning av sluttrapporteringen. 9. Betalingsplan Utbetalingen fra Gassnova skal foretas innen en måned etter at leveransen for den enkelte betalingsmilepæl er godkjent. Se også Gassnovas generelle kontraktsvilkår kapittel 11. # Milepæl Antatt dato Antatt prosjekt- Antatt utbet. kostnad (KNOK) Gassnova (KNOK) 1. xxx mnd.20xx # ### # ### 2. Sluttrapport mnd.20xx # ### # ### 3. Godkjent sluttrapport mnd.20xx 0 10% av tot SUM # ### # ### Tilskuddsbrev rev /05/2013 Side 5

6 10. Vedlegg Dette tilskuddsbrev har følgende vedlegg Gassnova - generelle kontraktsvilkår CLIMIT Gassnova: Regnskapsinstruks <Før inn dokumenter som er kommet inn utenom søknaden> Søknaden fra prosjektansvarlig <med følgende vedlegg:> I Gassnovas generelle kontraktsvilkår er rangordningen mellom disse dokumenter beskrevet. Vedleggene er en del av tilskuddsbrevet og inngår derfor i avtaleforholdet mellom partene. 11. Referanser 1. Lov om offentlig støtte 2. ESAs State Aid Guidelines ref PART III: HORIZONTAL RULES - Aid for Research and Development and innovation. (www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/stateaid-guidelines/) 3. Reglement for økonomistyring i staten (http://www.regjeringen.no/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomi styring_i_staten.pdf ) 4. Regelverk for Gassnovas forvaltning av tilskuddet til miljøvennlig teknologi for fangst, transport og lagring av CO 2 (http://www.climit.no/frontend/files/content/climit/sok_om_stotte/regelverk_cli mit_gassnova2008.pdf) 12. Underskrifter Partene vil ved underskrift av dette tilskuddsbrev og parafering av tilskuddsbrev og vedlegg godkjenne vilkårene for denne tildeling. Prosjektansvarlig forplikter seg til å gjennomføre prosjektet i henhold til dette tilskuddsbrev og Gassnova forplikter seg til å betale ut midlene i henhold til den beskrevne betalingsplan. Sted: Porsgrunn Dato:. Sted:.Dato:. Gassnova Prosjektansvarlig Tilskuddsbrev rev /05/2013 Side 6

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003. 1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving,

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC ~oto~ofl % Plattformavtale mellom nodene i teknologiplattformene i FUGE li Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC Definisjoner Følgende definisjoner er en del av avtalen: Fart eller Parter Node

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung)

Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung) Ordningsregelverk Fredskorpset, Ung-programmet (FK-ung) Ansvarlig avd./seksjon:,fredskorpset Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC direktivenes kriterier for ODA-støtte Kap.post(er):

Detaljer

Kvalitetssikringshandbok

Kvalitetssikringshandbok Kvalitetssikringshandbok for Ålvik Vekst, Kvam KF Vedteke av styret 27. april 2007 K:\Ålvik vekst\kvalitetssikringsmanual\kvalitetshandbok GODKJENT 2007.04.27.doc INNHOLD FORORD...4 OVERSIKT OVER REVISJONER...5

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Innhold Kapittel 1. Generelle vilkår for tilskudd til audiovisuelle produksjoner... 1 Kapittel 2. Tilskudd til utvikling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Innhold Kapittel 1. Generelle vilkår for tilskudd til audiovisuelle produksjoner... 1 Kapittel 2. Tilskudd til utvikling

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen

Detaljer

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS (Vedtatt i styremøte 19.november 2013, gyldige fra 1. januar 2014) Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2.

Detaljer