MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler)"

Transkript

1 Mal tilpasset SFF/SFI-konsortier. Datert Mal for konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) mellom deltakere i FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Dette er en mal for de konsortiumavtaler (tidligere kalt samarbeidsavtaler) som skal inngås mellom de parter (konsortiumdeltakere) som stiller ressurser til disposisjon og erverver rettigheter i et FoU-prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Avtalemessig forholder Forskningsrådet seg kun til den prosjektansvarlige og blir ikke part i de avtalene som inngås mellom deltakerne i prosjektet. I forhold til Forskningsrådet har den prosjektansvarlige ansvar for at konsortiumavtalen blir inngått. Avtalemalen er kun ment å tjene som utgangspunkt for partenes eget arbeid med en konsortiumavtale. Formålet er blant annet å tydeliggjøre partenes rettigheter og plikter i forhold til hverandre. Flere av punktene må justeres og/eller suppleres med bestemmelser som er relevante for det enkelte prosjekt. De foreslåtte punktene vil sjelden være tilstrekkelig til å regulere alle potensielle interessekonflikter og relevante forhold i et prosjekt. Det er derfor viktig at konsortiumdeltakerne nøye vurderer behovet for tillegg og tilpasninger. Avtaleteksten bør benyttes som en huskeliste/sjekkliste for forhold som bør drøftes og reguleres mellom partene, og ikke som en fasit for hvordan dette bør reguleres. Ved bruk av malen for SFF- og SFI-konsortier anbefales følgende endringer: 1. FoU-prosjekt(er) erstattes med forskningsprosjekt(er), idet SFF- og SFI-ordningene ikke innebærer utviklingsarbeid. 2. Prosjektansvarlig(e) er identisk med vertsinstitusjon, og kan erstattes med vertsinstitusjon der hvor dette passer. 3. Styringskomité(en) erstattes med senterets styre, senterstyret eller styret. 4. Bruken av begrepet delprosjekt i forbindelse med konsortiumdeltakernes virksomhet (jf. punkt 10.1) må ikke svekke forutsetningen om at det er SFF/SFI-konsortiet som har det totale ansvar og myndighet for senterets virksomhet. 5. Det inntas bestemmelser i malen om adgangen til å slutte seg til og tre ut av SFF/SFIkonsortiet, om at representantene for brukerpartnerne skal ha flertall i SFI-styrer, og at konsortiumavtalen skal være i samsvar med prinsippene i dokumentene som fastslår Krav og retningslinjer for henholdsvis SFF- og SFI-ordningen. 6. I malens punkt 9 ( Hemmeligholdelse av prosjektresultater og prosjektbakgrunn ) og punkt 10 ( Publisering av prosjektresultater fra delprosjekter ) anbefales det for SFF/SFI-konsortier nærmere spesifiserte endringer i malen. MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) mellom deltakere i FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Mal for Konsortiumavtale side 1 av 9

2 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av pkt 1 i Generelle kontraktsvilkår i Kontrakten (se pkt 1.7 og vedlegg 1 til denne konsortiumavtalen.) Dersom ikke en annen forståelse klart fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk i denne avtale ha det meningsinnhold som er gitt i følgende definisjoner: 1.1 Delprosjekt FoU-aktivitet hos konsortiumdeltakere som inngår i prosjektbeskrivelsen 1.2 Forskningsrådet Norges forskningsråd. 1.3 Konsortiumavtalen Denne konsortiumavtalen mellom konsortiumdeltakerne, denne omfatter dette underskrevne avtaledokument med...vedlegg, jf pkt 2 nedenfor. 1.4 Konsortiet Prosjektansvarlige samt de samarbeidende konsortiumdeltakere som har påtatt seg ansvaret overfor prosjektansvarlige for å bidra med ressurser til å gjennomføre prosjektet. Konsortiets arbeidsform og interne rettigheter og plikter forutsettes regulert i denne konsortiumavtale. 1.5 Konsortiumdeltaker Prosjektansvarliges samarbeidende parter (et foretak, organisasjon eller institusjon) som i henhold til avtale bidrar med ressurser i prosjektet. (tidligere benevnt samarbeidspartner). Konsortiumdeltakerne er identifisert i avtaledokumentets artikkel Kontrakten Kontrakt mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Kontrakten består av et avtaledokument, prosjektbeskrivelse og generelle kontraktsvilkår 1.7 Prosjektansvarlig Den konsortiumdeltaker som er part i kontrakten og som representerer konsortiet overfor Forskningsrådet (Navngis her...!) 1.8 Prosjektbakgrunn Materielle bidrag eller immaterielle rettigheter eller know how som en konsortiumdeltaker bringer inn i prosjektet. 1.9 Prosjektbeskrivelse Planer for gjennomføringen av prosjektet slik dette er beskrevet i kontrakten med Forskningsrådet (jf pkt 1.6), Prosjektet Det FoU-prosjektet som utføres under kontrakten med Forskningsrådet. Sett inn prosjektets navn og nr her Styringskomité Prosjektets styringsorgan definert i pkt 3.3 nedenfor Mal for Konsortiumavtale side 2 av 9

3 2 Konsortiumavtalen omfang, formål og forholdet til kontrakten 2.1 Denne konsortiumavtalen regulerer forholdet mellom konsortiumdeltakerne i prosjektet hvor prosjektansvarlig på konsortiets vegne har fått finansiell støtte fra Forskningsrådet for å gjennomføre prosjektet. Konsortiumavtalen regulerer organisering og gjennomføring av prosjektet, samt rettigheter og plikter mellom konsortiumdeltakerne. 2.2 Rammene for prosjektet, betingelsene for støtte fra Forskningsrådet, denne støttens omfang, prosjektets mål, finansieringsplan og rapporteringskrav fremgår av kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig. Kontrakten er vedlagt denne avtalen som vedlegg 1. Ved eventuell motstrid mellom kontrakten og denne konsortiumavtale skal kontrakten ha prioritet. Følgende vedlagte dokumenter inngår også som en del av konsortiumavtalen mellom partene, men med prioritet etter kontrakten (med Forskningsrådet) og dette undertegnede avtaledokument: Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Konsortiumdeltakernes interesse og kompetanse i forhold til prosjektet Den enkelte konsortiumdeltakers forpliktelser i forhold til konsortiet til å utføre FoU-arbeid som del av kontrakten Den prosjektbakgrunn som bringes inn av den enkelte konsortiumdeltaker 2.3 Hver av konsortiumdeltakerne er forpliktet til å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som fremgår av denne konsortiumavtale og prosjektbeskrivelsen. Konsortiumdeltakerne har i forhold til hverandre et felles ansvar for gjennomføringen av prosjektet. For kompetanseprosjekter med brukermedvirkning kan følgende tillegg være aktuelt som et eget punkt 2.4: Konsortiumdeltakerne er enige om at prosjektet skal bidra til å bygge opp synlig og næringsrelevant kompetanse hos prosjektansvarlige og samarbeidende FoUinstitusjoner. Prosjektet har direkte relevans for prosjektansvarliges egen strategi og er av faglig betydning for institusjonens fremtidige rolle som leverandør av FoU-tjenester. Konsortiumdeltakerne vil legge til grunn at prosjektresultatene i stor utstrekning skal gjøres kjent slik at en større bredde i norsk industri kan utnytte resultatene i sin kommersielle aktivitet. 3 Konsortiumdeltakerne - Styringskomiteen 3.1 Initielle konsortiumdeltakere Prosjektansvarlig Institusjonens/bedriftens navn Øvrige konsortiumdeltakere Institusjonens/bedriftens navn Institusjonens/bedriftens navn Institusjonens/bedriftens navn Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer Mal for Konsortiumavtale side 3 av 9

4 3.2 Nye konsortiumdeltakere Styringskomiteen beslutter deltakelse av nye konsortiumdeltakere som etter slikt vedtak vil ha rett til å være representert i styringskomiteen. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige konsortiumdeltakere og forutsetter at den nye konsortiumdeltaker tiltrer konsortiumavtalen og at det inngås egen avtale hvor den nye konsortiumdeltaker forplikter seg til å: ha en egen FoU-aktivitet knyttet til og med relevans for prosjektet, nærmere definert i avtalen bidra med kontantbidrag og/eller egen vederlagsfri FoU-innsats til aktiviteter i prosjektet. Bidragets karakter og omfang skal fremgå av avtalen. For kompetanseprosjekter med brukermedvirkning bør følgende vurderes som et tilleggspunkt: Nye konsortiumdeltakere fra næringsliv må forplikte seg til å bidra med kontantbidrag (brukerfinansiering) til aktiviteter i prosjektet. Om nye konsortiumdeltakere deltar i Prosjektet med eget FoU-personell, vil dette normalt ikke anses som en del av brukerfinansieringen, men skal synliggjøres i finansieringsplanen 3.3 Styringskomiteen Styringskomiteen skal sørge for prosjektets overordnede koordinering og fremdrift og fatte de nødvendige beslutninger i denne forbindelse Samtlige konsortiumdeltakere kan oppnevne et medlem hver til styringskomiteen. Vedkommende konsortiumdeltaker står fritt i å bytte ut dette medlem, men skal til enhver tid holde prosjektledelsen orientert om hvem som representerer konsortiumdeltaker Prosjektansvarliges representant er styringskomitéens leder Styringskomiteen innkalles med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn 2 uker. Sammen med innkallingen følger saksliste og nødvendige underlag for behandlingen Styringskomiteen fatter normalt sine vedtak ved enstemmighet. I løpende saker som ikke endrer den enkelte konsortiumdeltakers rettigheter under konsortiumavtalen eller kontrakten, fatter styringskomitéen sine vedtak med * flertall, forutsatt at minst..* av medlemmene er representert og prosjektansvarliges representant har stemt for. * Sett inn egnet størrelse - ved denne typen avgjørelser vil det normalt være naturlig å kreve alminnelig flertall (mer enn 50 %) og at mer enn halvparten av medlemmene er til stede 4 Konsortiumdeltakernes FoU-arbeid 4.1 Konsortiumdeltakernes interesse og kompetanse utgjør grunnlaget for deres deltakelse i prosjektet og kontrakten med Forskningsrådet. Denne interesse og kompetanse er nærmere beskrevet i vedlegg 2. Mal for Konsortiumavtale side 4 av 9

5 4.2 Hver konsortiumdeltaker skal utføre det FoU-arbeid som vedkommende har påtatt seg iht. prosjektbeskrivelsen og slik dette eventuelt er nærmere spesifisert i vedlegg Med styringskomiteens godkjennelse kan hver av konsortiumdeltakerne overlate deler av det FoU-arbeid vedkommende har ansvar for til egnet underleverandør. Vedkommende konsortiumdeltaker er ansvarlig overfor resten av Konsortiet for innholdsmessig og tidsmessig leveranser som underleverandøren har påtatt seg. 4.4 Dersom en konsortiumdeltaker ikke utfører avtalt FoU-arbeid på en tilfresstillende måte, kan styringskomiteen beslutte at ansvar for dette overføres helt eller delvis til en annen konsortiumdeltaker på nærmere angitte vilkår. Slik overføring fritar ikke den aktuelle konsortiumdeltaker med hensyn til hans totale ytelser til prosjektet. (Partene vil søke å enes om en rimelig kompensasjon for verdien av de FoU-ytelser som vedkommende konsortiumdeltaker fritas for.) 5 Rapportering og betaling 5.1 Prosjektansvarlig er ansvarlig for koordineringen av den faglige og økonomiske rapportering til Forskningsrådet. Konsortiumdeltakerne skal uten opphold levere alle prosjektresultater, rapporter, regnskapsunderlag og annet som prosjektansvarlig trenger for å ivareta sitt ansvar overfor Forskningsrådet. 5.2 Prosjektansvarlig er ansvarlig for at midler som utbetales fra Forskningsrådet forvaltes etter retningslinjer fastsatt av styringskomitéen og i samsvar med kontrakten. Det samme gjelder for utbetaling av midler som er forutsatt betalt til konsortiumdeltakerne. 6 Prosjektbakgrunn og prosjektresultater 6.1 Den prosjektbakgrunn som anses relevant ved inngåelse av konsortiumavtale fremgår av vedlegg Enhver konsortiumdeltaker som ønsker å bidra med prosjektbakgrunn utover det som følger av pkt. 6.1 skal gjøre dette kjent for styringskomiteen. Styringskomiteen avgjør om dette vil være relevante bidrag til prosjektet, om det skal brukes i prosjektet og i tilfelle på hvilke vilkår. 6.3 Et hvert resultat av prosjektet som ikke er prosjektbakgrunn i henhold til vedlegg 4 og ikke er godkjent av styringskomiteen som prosjektbakgrunn (jf. pkt 6.2), har automatisk status som prosjektresultat. 7 Eiendomsrett 7.1 Eiendomsretten til prosjektbakgrunnen beholdes av den konsortiumdeltaker som brakte denne inn i prosjektet. 7.2 Hver konsortiumdeltaker får eiendomsrett til alle prosjektresultater som produseres i prosjektet med de begrensninger som fremgår av pkt. 8. Mal for Konsortiumavtale side 5 av 9

6 Forskningsrådet tilrår at alle konsortiumdeltakerne som hovedregel får eiendomsrett til prosjektresultatene, men at det normalt er vertsinstitusjonen som administrerer denne på vegne av konsortiet og dermed ansvaret for at det etablere hensiktsmessig rettslig beskyttelse av opphavsrettigheter. Enhver konsortiedeltaker har rett til å kreve at et prosjektresultat blir beskyttet Dersom en eller flere deltakere ønsker å ta ut patent bør alle gis mulighet til å delta i patenteringen. Kostnader ved patentering bør dekkes av de deltakere som vil ha rettigheter i patentet. Se også punkt 8 og 9 nedenfor. Formatert: Innrykk: Første linje: 0 cm, Tabulatorer: Ikke på 1 cm 8 Utnyttelse av prosjektresultater 8.1 Konsortiumdeltakerne har rett til fri utnyttelse av alle prosjektresultater i egen virksomhet, dette innbefatter det konsern deltakerne eventuelt er en del av. Herunder har konsortiumdeltakerne rett til bruk av alle prosjektresultatene i undervisning og videre forskning. 8.2 Selvstendig utnyttelse av en annen konsortiumdeltakers prosjektbakgrunn i egen virksomhet, forutsetter at det er inngått egen avtale om dette mellom partene. I den utstrekning retten til utnyttelse av prosjektresultatene i henhold til pkt. 8 er avhengig av utnyttelse av en annen konsortiumdeltakers prosjektbakgrunn, har den som ønsker slik utnyttelse mulighet til det mot å betale en rimelig kompensasjon til rettighetshaveren. 8.3 Videre lisensiering av prosjektresultatene forutsetter samtykke fra samtlige konsortiumdeltakere. Inntekter av lisensiering av prosjektresultater tilfaller normalt senteret. Inntekter av lisensiering av løsninger basert videreutvikling av prosjektresultater tilfaller den som har stått for videreutviklingen. Ingen partnere i et SFI/SFF skal kunne kreve vederlag for bruk av kunnskap de bringer med seg inn i prosjektet når formålet er videre forskning i regi av SFI/SFF. Formatert: Innrykk: Første linje: 0 cm, Tabulatorer: Ikke på 1 cm 9 Hemmeligholdelse av prosjektresultater og prosjektbakgrunn 9.1 Konsortiumdeltakerne skal hemmeligholde all informasjon om prosjektresultater og prosjektbakgrunn med mindre annet er avtalt mellom konsortiumdeltakerne eller fremgår av pkt.10 nedenfor. 9.2 Krav om hemmelighold gjelder ikke informasjon som allerede er offentlig kjent andre forhold (spesifiseres ved behov) 9.3 Krav om hemmelighold mht. prosjektresultater og prosjektbakgrunn opphører år (spesifiseres) etter at prosjektet er ferdigstilt iht. Kontrakten eller terminert på annen måte. For å markere at både SFF- og SFI-ordningen bygger på langsiktig, åpen forskning tilrår Forskningsrådet at man når det gjelder SFF/SFI-konsortier, forutsatt at annet ikke avtales mellom partene, erstatter punkt ovenfor med følgende deler av Mal for Konsortiumavtale side 6 av 9

7 bestemmelsene under 8 Offentliggjøring av prosjektresultater og fortrolighet i Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår: Offentliggjøring. Med mindre det er særlige grunner som taler mot, skal prosjektansvarlig sørge for at prosjektresultatene blir kjent. Herunder skal prosjektansvarlig gjennomføre de formidlingstiltak/planer som er angitt i søknaden og kontrakten. Forskningsgenererte data skal anses for allment tilgjengelige såfremt ikke særlige grunner taler mot eller det foreligger kontraktsvilkår eller offentlige regler som hindrer det. Publiserte resultater skal fritt kunne lastes ned elektronisk fra et åpent nettsted og uten kostnad senest 3 måneder etter publisering. Særlige grunner er beskyttelse av prosjektansvarliges immaterielle rettigheter, risiko for plagiering, brudd på fortrolighetsforpliktelser, risiko for skader som slik offentliggjøring kan påføre prosjektansvarliges virksomhet, og andre grunner som gjør at krav om offentliggjøring vil være urimelig i forhold til prosjektansvarliges interesse. Fortrolighet. Partene har aktsomhetsplikt når de blir kjent med fortrolige opplysninger. Hemmelig eller fortrolig informasjon skal ikke kunne overføres til andre eller publiseres uten at det foreligger skriftlig godkjenning. Opphavsrettigheter skal kunne registreres før publisering dersom minst en konsortiumdeltaker i et SFI krever det.. Frist for flagging av ønske om beskyttelse av rettigheter skal som hovedregel være 30 dager. Frist for registrering av patent skal som hovedregel være ytterligere 3 måneder etter flagging. Formatert: Innrykk: Venstre: 1 cm Formatert: Innrykk: Venstre: 1 cm 10 Publisering av prosjektresultater fra delprosjekter 10.1 Konsortiumdeltakerne har rett til å publisere egne resultater fra delprosjekter med de begrensninger som følger av pkt Planlagt publisering legges frem for styringskomiteen.* uker før publiseringsdato Styringskomiteen kan beslutte at publisering må utsettes med inntil * måneder. Utsettelsen skal være saklig begrunnet og beslutningen fattes senest * måned(er) etter at styringskomitéen har mottatt utkast til hva som skal publiseres. Dersom slik publisering åpenbart vil hindre en kommersialisering av prosjektresultatene, kan den nektes helt, med mindre de aktuelle resultater nettopp er utvikling med sikte på publisering. *(sett inn egnet tall) 10.3 Partene skal gjøre prosjektresultater som ikke er patenterbare eller ikke skader eller hindrer kommersiell utnyttelse for konsortiumdeltakerne kjent gjennom publisering i vitenskapelige tidsskrifter, faglige møter og konferanser, populærvitenskapelige artikler og lignende. Styringskomiteen treffer beslutning om hva som kan publiseres og når og hvordan dette skal skje. For SFF/SFI-konsortier anbefales at punktene ovenfor erstattes med bestemmelser som, med mindre annet avtales mellom partene, bygger på følgende hovedprinsipper: Mal for Konsortiumavtale side 7 av 9

8 Konsortiumdeltakerne har rett til å publisere egne resultater fra delprosjekter med de begrensninger som følger av Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår, jf. bestemmelsene gjengitt under overskriften offentliggjøring i punkt 9 ovenfor. Opphavsrettigheter (patent) skal kunne registreres før publisering dersom minst en konsortiumdeltaker krever det. Frist for flagging av ønske om beskyttelse av rettigheter skal som hovedregel være 30 dager. Frist for registrering av patent skal som hovedregel være ytterligere tre måneder etter flagging. Kostnader ved patentering dekkes av den eller de konsortiumdeltaker(e) som vil eie patentet. 11 Partenes ansvar for tap og skade 11.1 Hver konsortiumdeltaker er selv ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av konsortiumdeltakers handlinger Hver konsortiumdeltaker skal melde fra til prosjektansvarlig om ethvert krav om erstatning eller lignende relatert til prosjektet eller delprosjekter som blir reist mot konsortiumdeltakeren Konsortiumdeltakerne er ikke ansvarlig for indirekte (avledet) tap eller skade han har påført annen konsortiumdeltaker med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett. 12 Avtalens gyldighet og fortolkning m.m Avtalen trer i kraft ved undertegningen og løper i sin helhet frem til prosjektet er fullført. Etter fullføringen av prosjektet har bestemmelsene i pkt fortsatt virkning mellom partene Prosjektet anses som fullført når styringskomiteen har godkjent avslutning av prosjektet og delprosjektene og sluttrapport er levert Forskningsrådet i henhold til kontrakten Avtalen følger norsk rett. Tvister søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Dersom dette ikke lykkes innen én måned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes inn for. tingrett. 13 Signatur 13.1 Avtalen er undertegnet i.eksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver. Institusjon/bedrift 1 Dato for signatur Signatur Institusjon/bedrift 2 Dato for signatur Signatur Institusjon/bedrift n Dato for signatur Signatur Mal for Konsortiumavtale side 8 av 9

9 Mal for Konsortiumavtale side 9 av 9

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1

FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1 FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1 Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier er et innspill fra forskningsrådet til hvordan rettigheter og plikter kan reguleres mellom partene i

Detaljer

Mal for konsortieavtale Pr

Mal for konsortieavtale Pr Norges forskningsråd Mal for konsortieavtale Pr. 06.02.2009 Mal for konsortieavtale er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan rettigheter og plikter kan reguleres mellom partene i et samarbeidsprosjekt,

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer

Coins Research School of Computer and Information Security

Coins Research School of Computer and Information Security Coins Research School of Computer and Information Security Konsortieavtale mellom deltakerinstitusjonene (Version: February 6, 2013) 1 Konsortieavtalen formål, omfang og forholdet til kontrakten 1.1 Formål

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd Foreløpig pr. 21.10.2009 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd 26.3.2010 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjekteier 0g Nofima AS, org.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjektansvarlig Og Nofima AS, 0rg.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO

Partnerskapsavtale. for. samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO Partnerskapsavtale for samarbeidspartnere i innovasjonsnettverket ved Høgskolen i Oslo, FoU-seksjonen. inngått med: START HIO 2008 1 Bakgrunn Denne partnerskapsavtalen er utviklet for å ivareta partneres

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME- samfunn) Mal for konsortieavtale

Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME- samfunn) Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 28.06.2010 Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME- samfunn) Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i konsortier

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd 22. september 2016 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i FME-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet

Detaljer

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje Kontrakter og IPR håndtering Mariken Vinje Generelle kontraktsvilkår fra 2009 Endringer som følge av ny rettighetspolitikk Pkt 1 det er innført enkelte nye begreper Pkt 2.2 krav til konsortieavtale Pkt

Detaljer

Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling

Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets FoU-kontrakt Kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet består av: Et underskrevet

Detaljer

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet.

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet. Konsortieavtale (samarbeidsa(vtale om opprettelse og drift air, Senter for lnnovasjonsforsk^ ig' t mellom Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling

Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets FoU-kontrakt Kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet består av: Et underskrevet

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

KONSORTIEAVTALE. Mellom. Universitetet i Tromsø, org. nr 970 422 528. heretter benevnt Prosjektansvarlig

KONSORTIEAVTALE. Mellom. Universitetet i Tromsø, org. nr 970 422 528. heretter benevnt Prosjektansvarlig KONSORTIEAVTALE Mellom Universitetet i Tromsø, org. nr 970 422 528 heretter benevnt Prosjektansvarlig og [BEDRIFTENS/INSTITUSJONENS NAVN], org. nr. [NR], [ADRESSE] og [BEDRIFTENS/INSTITUSJONENS NAVN],

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC ~oto~ofl % Plattformavtale mellom nodene i teknologiplattformene i FUGE li Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC Definisjoner Følgende definisjoner er en del av avtalen: Fart eller Parter Node

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet og pålitelighet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control 2006

Detaljer

KONSORTIEAVTALE. Mellom. Universitetet i TromsO, org. nr heretter benevnt UiT. Northern Research Institute TromsO, org.

KONSORTIEAVTALE. Mellom. Universitetet i TromsO, org. nr heretter benevnt UiT. Northern Research Institute TromsO, org. 02o/a 1-7-83 KONSORTIEAVTALE Mellom Universitetet i TromsO, org. nr 970 422 528 heretter benevnt UiT og Northern Research Institute TromsO, org.nr 964 479 836 og heretter benevnt NORUT er det i dag inngátt

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

1.Prosjektinformasjon

1.Prosjektinformasjon PROSJEKTKONTRAKT KLINISK KORTTIDSSTIPEND NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer}

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Samarbeidsavtaler i forskningsprosjekt - med særlig fokus på IPR og statsstøtte

Samarbeidsavtaler i forskningsprosjekt - med særlig fokus på IPR og statsstøtte Samarbeidsavtaler i forskningsprosjekt - med særlig fokus på IPR og statsstøtte Line Hallenstvedt Bjørvik og Hanne Lund-Isaksen Juridisk avdeling, Norges forskningsråd Kort oversikt over dagens temaer

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 4, gjeldende fra 15.3.2013 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${søknadsid}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon}

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${søknadsid}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} ${Dato} PROSJEKTKONTRAKT NR. ${søknadsid}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1. Prosjektinformasjon SøknadsID: ${søknadsid} Prosjekttittel: ${prosjekttittel}

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Forskningsrådets nye rettighetspolitikk

Forskningsrådets nye rettighetspolitikk Forskningsrådets nye rettighetspolitikk SFI-Forum 2008, torsdag 3. april 2008 Odd M. Reitevold, Norges forskningsråd 1. Endringer i lovverket 2. Forskningsrådets praksis i dag 3. Hva skjer i andre land

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Konsortieavtale. Mellom. Universitetet i Oslo. Konsortiedeltager i Research Centre for Habilitation and Rehabilition Models and services (CHARM)

Konsortieavtale. Mellom. Universitetet i Oslo. Konsortiedeltager i Research Centre for Habilitation and Rehabilition Models and services (CHARM) Konsortieavtale Mellom Universitetet i Oslo Og Konsortiedeltager i Research Centre for Habilitation and Rehabilition Models and services (CHARM) (NFRs prosjektsnr. 209748/H10) 1 Definisjoner Definisjoner

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Versjon 6, 1.11.2016 Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer som

Detaljer

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.

Detaljer

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER

SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER Endelig utkast datert 22.04.05 SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON KRAV OG RETNINGSLINJER 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen

Detaljer

MAL FOR PROSJEKTKONTRAKT KREFTFORENINGENS ÅPNE UTLYSNING 2017

MAL FOR PROSJEKTKONTRAKT KREFTFORENINGENS ÅPNE UTLYSNING 2017 MAL FOR PROSJEKTKONTRAKT KREFTFORENINGENS ÅPNE UTLYSNING 2017 Det tas forbehold om at endringer kan komme på et senere tidspunkt. ${Dato} PROSJEKTKONTRAKT NR. ${søknadsid}-${år} for prosjektet ${prosjekt

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian

Puls-programmet. Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter. Randi Aarekol Basmadjian Forventninger og minimumskrav til prosjektleder, prosjektansvarlig og gjennomføring av prosjekter Randi Aarekol Basmadjian Det er inngått en avtale mellom prosjektansvarlig bedrift/institusjon og Forskningsrådet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon}

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer} Prosjekttittel: ${prosjekt

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR)

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Adm direktør Arvid Hallén Ingeniørenes Hus 30. jan 2008 Hvorfor er IPR blitt et tema (i Norge)? Verdiskapingsutfordringen En nøkkel: Vår evne

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

MINIBUSS MELLOM

MINIBUSS MELLOM KONTRAKT LEVERING AV MINIBUSS 16 + 1 MELLOM Oppdragsgiver Og xxxxx Leverandør Side 2 av 6 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer

Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata

Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av. med kravspesifikasjon

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Hva er IPR-utfordringene i SMB-programmet?

Hva er IPR-utfordringene i SMB-programmet? 1 Hva er IPR-utfordringene i SMB-programmet? Konsortieavtalens rolle Morten Øien 2010 Presentasjon holdt på NFR- seminar i Oslo 10. juni 2010. 2 IPR-regimet i SMB-programmet - grunnregel Art. 41 i deltakelsesreglene

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003 NOTAT Til Fra Norges forskningsråd v/stein Øberg Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen Dato 5. februar 2003,00$7(5,(//(5(77,*+(7(55(777,/3526-(.75(68/7$7(5 )256.1,1*65c'(76.2175$.769,/.c5 6DPPHQIDWQLQJ±IRUVODJWLOQ\IRUPXOHULQJDYSNWLJHQHUHOOH

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

A K S J O N Æ R A V T A L E

A K S J O N Æ R A V T A L E A K S J O N Æ R A V T A L E vedrørende NYTT NAVN AS Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått den [dato] mellom (1) BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531 (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer

Detaljer

AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET

AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET VEDLEGG TIL UTVINNINGS- TILLATELSE NR. TILDELING I FORHÅNDSDEFINERTE OMRÅDER AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET Side 1 av 6 AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL UTVINNINGSTILLATELSE NR. SPESIELLE BESTEMMELSER

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon}

PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} PROSJEKTKONTRAKT NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1. Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer} Prosjekttittel: ${prosjekt

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

VEDLEGG TIL UTVINNINGS- TILLATELSE NR. x AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET [FREMTIDIGE UTVINNINGSTILLATELSER]

VEDLEGG TIL UTVINNINGS- TILLATELSE NR. x AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET [FREMTIDIGE UTVINNINGSTILLATELSER] VEDLEGG TIL UTVINNINGS- TILLATELSE NR.. KONSESJONSRUNDE AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET [FREMTIDIGE UTVINNINGSTILLATELSER] Side 1 av 5 AVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL UTVINNINGSTILLATELSE NR. SPESIELLE

Detaljer

Kapittel 1. Formål og virkeområde

Kapittel 1. Formål og virkeområde Vedlegg til avtale om nasjonal tvisteløsningsnemnd for helse- og omsorgsektoren - saksbehandlingsregler for nasjonalt tvisteløsningsnemnd i helse- og omsorgssektoren Kapittel 1. Formål og virkeområde 1

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av 20.mars 2013 med kravspesifikasjon Overvåking av storsalamander i Norge

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer