Arbeiderpartiet og Sønde Nordstrand. Arbeiderpartiet og Bydel Søndre Nordstrand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiet og Sønde Nordstrand. Arbeiderpartiet og Bydel Søndre Nordstrand"

Transkript

1 Arbeiderpartiet og Sønde Nordstrand Arbeiderpartiet og Bydel Søndre Nordstrand

2 Bydel for barn og unge En helt ny verden har flyttet inn i Oslo og særlig i vår bydel. Så fantastisk for alle oss som skal lære noe nytt å kjenne. Det viktigste vi kan lære våre barn er at alle er like mye verdt og at alle uansett har noe de kan være stolte av. En god skole er en skole som tar i bruk all den bagasje skolebarna har med seg inn på skolebenken uavhengig av opprinnelsesland, religion og klesdrakt. Knytting av vennskap er avgjørende for læring og mestring i skolen. Ingenting er viktigere enn å ta vare på disse vennskapene. Vennskap i den fremtidige skolegården vil være med å bryte ned barrierer mellom ulike kulturer. Det er viktig at fremtidens barn likestiller påskeopphold på hytta på fjellet med hytta i Punjab. Ved at alle føler identitet og stolthet for sitt nærmiljø skaper vi sammen en barndom for våre barn med impulser fra alle verdens hjørner. 1. kandidat Nadeem Iqbal Butt Trygghet, nærhet, tilhørighet og raushet må prege oppveksten i vår bydel. Vi har flest barn under 18 år boende i vår bydel. Vi bor i den bydelen med høyest innvandrerandel i Oslo, ja i hele Norge. Vår bydel er et flott utstillingsvindu for det positive mangfoldet. Arbeiderpartiet vil bedre levekårene for barn og unge i bydelen. Vi må få til et økonomisk løft for bydelen. Arbeiderpartiet skal jobbe videre med en ekstra satsing på Søndre Nordstrand. Arbeiderpartiet har i lang tid arbeidet for å få et prøveprosjekt hvor 4- og -5 åringer i vår bydel får gå gratis i barnehagen noen timer hver dag. Vi er glade for at dette nå er innført fra og med Layout og foto: Eirik Brunvatne Thommessen Trykk: GRØSET

3 en Arbeiderpartiet vil at: Alle barna våre skal få tilbud om barnehageplass. Vi vil jobbe for at også 3-åringene skal gå gratis i barnehagen noen timer hverdag. Barna våre skal lære. Vi vil styrke språkopplæringen for de eldste barna i barnehagen. Barna våre ikke skal puste i dårlig luft. Vi skal bevilge mer penger til vedlikehold av barnehagene. Ansvaret for drift av grunnskolen skal flyttes til bydelen. Barna våre skal få tilbud om heldagsskole. Leksehjelp, støtteundervisning og fritidsaktiviteter skal være en del av innholdet i heldagsskolen. Noen barn og unge har behov for ekstra tilrettelegging på skole og i fritiden. Vi vil utvide tilbudet til disse barna. Uteteamet i bydelen støttes videre og vi vil styrke samarbeidet mellom barnevern og politi. Barnehage, skole og fritidstilbud må gi informasjon på flere språk der det trengs. Skolene skal være åpne på kvelden. Åpen skole på kveldstid bidrar til gode nærmiljøer. Vi ønsker å skape flere møteplasser for bydelens beboere. Bydelens unge stimuleres til å fullføre videregående utdanning. Vi vil ikke leve med et frafall på 40 prosent for elever i videregående skole fra vår bydel. Vi vil jobbe for at elever under videregående opplæring får ekstra norsktimer slik at språket ikke er til hinder for å fullføre utdanning. Det iverksettes et konkret sysselsettingsprosjekt for arbeid og inkludering rettet mot utsatt ungdom i aldersgruppen 17 til 25 år. Barnevernet i bydelen styrkes og gis nok ressurser til å gå grundig inn og hjelpe de barna som opplever omsorgssvikt og vold i hjemmet. Vi vil etablere familiesenter og barnas hus i bydelen. Erfaring og kunnskap om familier og barn med minioritetsbakgrunn er viktig i vår bydel. Vi vil rekruttere flere fagpersoner med minioritetsbakgrunn.

4 Omsorg for hverandre: Hvordan går det med deg Hussein, spør Thorbjørn sin gamle kollega. Takk, det går bra i grunnen, men jeg merker at jeg har gjort mitt etter 35 år som bussjåfør. Helsen begynner å skrante og jeg klarer ikke lenger å hjelpe kona som er avhengig av meg. Hun har vel rett til å få hjelp fra det offentlige, spør Thorbjørn. Riktig det, men hun gruer seg til å havne på en institusjon hvor det verken snakkes punjabi, serveres maten som hun har spist hele livet, vises filmer som hun er vant til eller finnes bøker som hun forstår. Legene snakker kun norsk og hun vil føle seg utrygg heller en trygg. Hussein, dere er vel ikke alene i denne situasjonen undrer Thorbjørn. Vi må vel finne ordninger som også passer for dere, sier han videre. Ja, jeg skulle ønske det, sier Hussein. Jeg er gjerne med på å finne gode løsninger. Ja, da kan vi sammen finne ut av det. Vår bydel har vært og er en bydel med lav gjennomsnittsalder. I løpet av de neste ti til femten år vil dette endre seg med flere eldre. Vi vil få behov for mer pleie og omsorg. Det vil også blant befolkningen med minoritetsbakgrunn bli mange eldre. Vi må jobbe for et tilbud som kan tilpasses deres behov. Med flere omsorgsentra i bydelen med varierte helse og omsorgstilbud vil de eldre, på samme måte som andre, selv kunne bestemme hvordan de skal innrette sine liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Vi har ansvar for å sikre mennesker med psykiske problemer et verdig liv. Arbeiderpartiet vil, i tillegg til å tilby god oppfølging av personer med psykiske lidelser, støtte tiltak der mennesker med psykiske lidelser får en meningsfull hverdag hvor arbeid kan være en del av dette. Arbeiderpartiet vil: Samarbeide med bydelens frivillige organisasjoner. Organisasjonene er en verdigfull ressurs. Styrke hjemmetjenesten slik at alle får tjenester som de har behov for. Hjemmetjenesten må ha kapasitet til å dekke brukerens behov for praktisk bistand og pleie i hjemmet. Vi vil arbeide for at det er kvalifisert personell i hjemmetjenesten og de har kapasitet til å dekke brukernes behov. De som bor i bydelen skal få besøk av en fast hjemmehjelp dersom de ønsker det.

5 Utvikle Gamle Klemetsrud skole som et senter for eldre. Holmlia trenger også et tilsvarende tilbud for de eldre. Gi eldre med minoritetsbakgrunn et tilbud som tar utgangspunkt i deres behov. Ikke ha stoppeklokke omsorg. Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktisk bistand og pleie i hjemmet. Mange eldre trenger hjelp når de skal bevege seg i byen eller i nærheten der de bor. TT-ordningen må styrkes med flere reiser og i tillegg suppleres med andre transportløsninger, for eksempel i regi av eldresentrene. Vi vil arbeide for at det bygges flere seniorboliger for eldre som ønsker å bo for seg selv, men i felleskap med andre. Det må også bygges flere omsorgsboliger med høyere støtte- og pleienivå enn dagens nivå. Dette må være fleksible tilbud som kan benyttes permanent eller være et tilbud for kortere eller lengre perioder. Personer med nedsatt funksjonsevne må få bedre tilgjengelighet i vår bydel. 4. kandidat Gudmund Brede

6 Gode nærmiljø: Her har jeg bodd i 20 år sier naboen den dagen vi flytter inn. Kona og jeg trives så godt at vi like gjerne ble boende her etter at unga flytta ut. Vi håpet vi ville komme til å trives like godt på Søndre Nordstrand som naboen. Etter et par uker fikk vi barnehageplass, medlemskap i den lokale idrettsforeningen og deltok på vår første generalforsamling i borettslaget. Ungene fikk raskt venner og de var mer på lekeplassen enn hjemme den første sommeren. Helt fantastisk, tenker jeg en kveld jeg sitter på verandaen og nyter kveldsola, vi bor virkelig et flott sted. Søndre Nordstrand skal være et flott sted å bo. Vi vil se en sterk befolkningsvekst i årene fremover og vi må bygge mange nye boliger fremover. Det er viktig å sikre en variert bebyggelse slik at folk kan fortsette å bo i bydelen selv om de ønsker å skifte bolig. Vi arbeide for et aktivt samarbeid med beboerforeningene for å utvikle bomiljøene. Vi vil sørge for at det bygges flere billige boliger og billige utleieboliger for ungdom der man sparer opp egenkapital. Det må også gis etableringslån og kommunen må bruke forkjøpsretten på vegne av beboere. De som bor i kommunale boliger bør hjelpes til å kjøpe egen bolig. Vi bor i en bydel som har nærhet til både marka og sjøen, dette gir oss fantastiske muligheter til rekreasjon og fritid for barna. Arbeiderpartiet vil: Jobbe for ny politipost/politistasjon lokalisert på Mortensrud, i tillegg til Holmlia Politipost. Samarbeid med politiet for å forebygge gjengkriminalitet, bekjempe hærverk, tagging og forsøpling. Vi vil at et forsterket å samarbeide mellom kommunen, politiet og beboerforeninger sikrer trygge bomiljøer. Opprette et miljøforum hvor frivillige organisasjoner i bydelen inviteres til å jobbe sammen om et løft for bydelen fremover. Jobbe for å bygge gang- og sykkelveier i bydelen. Jobbe for at det bygges boliger for ungdom og andre førstegangsetablerere. Stimulere til at det bygges en variert boligmasse i

7 bydelen. Det skal være mulig å ha en livslang bokarriere i Søndre Nordstrand. En utbygging på Gjersrud-Stensrud må ivareta dette. At antallet kommunale utleieboliger skal økes i takt med utbygging. Det må gis flere etableringslån og kommunen må bruke forkjøpsretten på vegne av beboere. De som bor i kommunal bolig bør hjelpes til å kjøpe egen bolig. eller i nærområdet. Utarbeide et grønt kart i bydelen som viser hvor vi har våre grønne lunger. At borettslagene skal få mulighet til å ansette miljøvaktmestere som kan bidra til at beboerne settes i stand til å ta ansvar for sin egen leilighet. De beboere som ikke har tilstrekkelig botrening, skal få hjelp og opplæring i det å bo i det fellesskap som borettslag innebærer. Tilrettelegge for at flere områder i bydelen får tilgang til oppvarming og varmt vann gjennom fjernvarmeanlegg. Områder som har slikt anlegg, som Holmlia, bør få en miljøgevinst. Opprettholde markagrensa og bevare bydelens grønne lunger. De frigjorte arealene på Grønmo må benyttes til ulike idrettsaktiviteter og park. Jobbe mot at det skal anlegges skytebane i bydelen

8 Kulturtilbud og idrett: Faksimile fra Kveldsposten 2011 Bydel Søndre Nordstrand er den mest barnerike bydelen i Oslo, det tok vi i Arbeiderpartiet på alvor da vi fikk flertall i 2007 sier Rune Gerhardsen til Kveldsposten der han viser oss den nye flerbrukshallen på Holmlia som gir rom for mer enn idrett. Her har vi fått til et mangfoldig idrettstilbud med mulighet for kulturarrangementer, fotballturneringer vinterstid og mye mer. Oslo sør-midler bør gi oss helt unike muligheter til å få bygd nye anlegg og oppgradering av Holmlia bad og andre kommunale anlegg og få styrket kultursatsingen, inkludert bedre forhold for frivillige organisasjoner. Hele verden bor i vår bydel, dette byr på et spennende mangfold men også utfordringer. Kulturtilbudet i bydelen må nå så mange som mulig i bydelen. Det er viktig å støtte de frivillige organisasjoner økonomisk, ut fra premisser og aktiviteter de selv definerer. Vi må også gjenopprette kulturavdelinga som skal være til støtte og hjelp for alle de mange innbyggere i bydelen som driver innen det utvidede kulturbegrepet. Idretten er både samhold og utfoldelse. Både barn og ungdomsidretten må gis gode vilkår og mer økonomisk støtte. Arbeiderpartiet vil: Tilrettelegge for gode anlegg til for eksempel: Friidrett, skating, landhockey, innebandy, sandvolleyball, og cricket, og små idrettsplasser med ballbinger, basketbaner og klatrevegger rundt omkring i bydelen. Opprette flere avdelinger for Oslo kommunale kultur- og musikkskole i vår bydel. At alle barn i grunnskolen skal få et kulturpass som en lokal del av den kulturelle skolesekken. Kortet skal gi fri adgang til byens viktigste kunst og kulturinstitusjoner, og inkludere gratis transport med offentlige kommunikasjoner i skoletiden. Bibliotektjenesten i bydelen må utvides med filialer på Bjørndal og Klemetsrud, med mulighet for film fremvisning og utvidet åpningstider.

9 Kultur- og idrettstilbud i bydelen må være tilgjengelig for alle beboere i bydelen. Det må bygges en ny flerbrukshall på Holmlia i samarbeid med idrettens organisasjon, Oslo kommune og beboere i bydelen. 1. Kanidat Torunn Kanutte Husvik SAMFERDSEL 3. kandidat Trude Johansen

10

11 Samferdsel Kult at bussene begynte å gå oftere til skolen sier Ida til Sara i det de begge går av på stasjonen ved Bjørnholt videregående skole. Ja, jeg hadde ikke søkt om skoleplass her om ikke toget hadde begynt å gå hvert kvarter fra byen og bydelens ringbuss hadde plukket oss opp og kjørt oss rett opp på skolen. Sara tenker at det skal bli moro å være russ på en skole med så mange forskjellige fag og med elever fra alle verdens hjørner. Utfordringene i forhold til samferdsel er store, og de forsterkes av at bydelens folketall er i kontinuerlig vekst, at bydelens ulike senter ligger spredt på hver sitt høydedrag, samt at bydelen ligger i utkanten av Oslo og grenser mot Akershus. Befolkningsveksten i Oslo og Akershus utgjør nær halvparten av veksten i Norge, og samferdselsutfordringene for bydelen vokser som en følge av det. En eventuell utbygging av Gjersrud- Stensrud- området i Bydel Søndre Nordstrand vil kunne omfatte ca 5000 boliger, og trolig mellom mennesker, som kommer i tillegg til de som ca som bor i bydelen i dag. Det er bygget en ny videregående skole på Bjørndal. Skolen tar mot i alt 1100 elever fra og med høsten 2007, og er en stor videregående skole. Skolen er unik i forhold til elevsammensetningen, og det vil mellom annet undervises i fag som ikke er på timeplanene andre steder. Dette medfører at en stor del av elevmassen må pendle til skolen fra andre bydeler. Den videregående skolen skal også fungere som en idrettshall for bydelen, og for den videregående skolen, som blant annet skal inneholde tre innendørs håndballbaner. Det er også tenkt at skolen skal fungere som samlingssted for kulturelle formål for hele bydelen. Arbeiderpartiet skal arbeide for at: Holmlia og Hauketo får togavganger hvert kvarter, også i helgene Det opprettes sirkelbuss som kjører i begge retninger og forbinder alle deler av bydelen, veier i bydelen, tverrgående forbindelser mellom Holmlia Bjørndal. Vi får flere matebusslinjer. T - banen forlenges til Bjørndal. Det opprettes en båtforbindelse fra sentrum via øyene til Hvervenbukta. Det etableres en småbåthavn i bydelen. Mosseveien legges i tunnel. Utarbeide en knutepunktstrategi for bydelen.

12 Arbeiderpartiets kandidater til bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand 1. Nadeem Iqbal Butt Anne Lena Dolmen Ola Mannsåker Trine Eskeland Rune Eriksen Abdullah Alsabeehg Tore Rønning Noor Kadra Ahmed Rastam Hajo Torill E. Hansen Halvor Bruun Lisbeth Gresdal May Bente Lie Surinder Kaur Bawja Deen Akinyemi Svein Gerhardsen Rutaba Butt 1987 Bruk stemmeretten. Stem Arbeiderpartiet 10. september Bli medlem i AP? Send NYMEDLEM AP til 1980

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer