STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 882 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1990 OG UTENRIKSHANDEL 1990 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN ISSN X

3 EMNEGRUPPE 44 Utenrikshandel ANDRE EMNEORD HS Nomenklatur S1TC Varegruppering

4 3 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir trykt særskilt og vedlagt årspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I og januarheftet av publikasjonen Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 3). Statistisk sentralbyrå, Oslo, 14. desember 1989 Arne Oien Leif Skaug

5 Engers Boktrykkeri A/S, Otte

6 5 INNHOLD Side 1. Formal 7 2. Det statistiske materialet 7 3. Statistikkens omfang 7 4. Definisjoner Varegruppering Mengdetall Verditall Landgruppering 9 5. Publisering av statistikk 9 Statistisk landliste Land etter verdensdel, ISOs alfakode og tidligere numerisk kode 10 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 15 Alfabetisk register med henvisning til posisjonsnummer 125 Vedlegg 1. Endringer i den statistiske varefortegnelse fra 1. januar Varenummer som har endret mengdeenhet fra 1. januar Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 169 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 170 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 177

7

8 1. FORMAL Formålet med statistikken over utenrikshandelen er A gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så vidt mulig dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsfdring. Den gir dessuten en viktig del av datagrunnlaget for prognose- og analysearbeid utfert av organisasjoner, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner osv. Internasjonale organisasjoner som FNs statistiske kontor og andre, gjer stor bruk av de opplysninger som utenrikshandelsstatistikken gir. Den er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttes også ved utarbeiding av nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Det er således av stor betydning at statistikken felger internasjonalt vedtatte definisjoner og standarder for gruppering av varer, land og transportmåter ved grensepassering. 2. DET STATISTISKE MATERIALET Statistikk over utenrikshandelen bygger på de administrative oppgaver som tollvesenet Innhenter med hjemmel i tollovens 32 og 40 samt tollovforskriftenes kap. 5. Ved innfersel og utfersel av varer mottar Statistisk sentralbyrå således kopi av innfersels- og utferselsdeklarasjonene. Disse fylles ut av henholdsvis importerer og eksporterer og blir kontrollert av tollvesenet. Oppgaver over import til og eksport fra Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks. import direkte til norsk kontinentalsokkel, kjep og salg av skip pa 100 br.tonn og derover, elektrisk strem m.m. blir innhentet direkte med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven). Noen fullstendig oversikt over import direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir eksportert fra oljefeltene i Nordsjeen blir registrert på grunnlag av månedlige mengdeoppgaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det samme gjelder eksporten av naturgass til St. Fergus og Emden. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av blant annet tolldeklarasjoner og normpriser fastsatt kvartalsvis av Olje- og energidepartementet. Verdien av gasseksporten blir anslått på grunnlag av allment tilgjengelige data. 3. STATISTIKKENS OMFANG Omfanget av statistikken felger retningslinjer trukket opp av FNs statistiske kommisjon. Varene blir registrert etter det såkalte generalhandelsprinsippet. Forskjellen mellom spesialhandelen og generalhandelen består vesentlig I forskjellig behandling av varer som passerer Norge via transittlager eller frilager. Etter gjeldende retningslinjer blir direkte importerte varer registrert på fortollingstidpunktet, mens varer som kommer til landet via transittlager eller frilager, blir tatt med i statistikken når de blir lagt inn på slike lagre. Tilsvarende blir utfersel fra slike lagre registrert i statistikken. Norsk statistikkområde omfattes av Norge som fastland, den norske del av kontinentalsokkelen og Svalbard med Jan Mayen og Bjerneya. Innferselen omfatter således de varer som innferes direkte til bruk her i landet og varer som legges inn på transittlager eller frilager. Innfersel av varer direkte til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er hittil ikke tatt med i statistikk over utenrikshandelen. Samlede anslag for denne importen er imidlertid tatt inn i driftsregnskapet overfor utlandet. Varer innfert til sokkelen Vid norsk tollsted blir registrert på vanlig mate. Ustabilisert råolje blir fert i rer fra norsk område til Storbritannia. Der blir den bearbeidd til stabilisert raolje og forskjellige våtgasskomponenter. En del av produktene blir innfert til'norge og blir I statistikken registrert som innfersel fra Storbritannia. Varer innfert etter foredling blir tatt med i statistikken til full verdi. Innferselsstatistikken omfatter ikke fl gende varer: a. Varer i direkte transitt b. Fiskefarteyers ogfangstekspedisjoners fangst under norsk flagg C. Norske varer i uforandret stand i retur til leverander (reklamasjoner o.l.) og returemballasje d. Erstatningsleveranser og gratis reparasjoner e. Varer til reparasjon i Norge for utenlandsk regning

9 8 f. Varer i retur etter reparasjon i utlandet for norsk regning g. Reiseutstyr, flyttegods o.l. h. Varer bestemt for det kongelige hus eller til bruk for andre lands offisielle representasjoner i.j. Krigsmateriell til forsvaret i henhold til militæravtaler k. PrOver, gaver, reklamemateriell mv. av mindre verdi 1. Monetært gull m. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i Norge; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter n. Bunkers o. Varer innfdrt til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks. lån, yrkesutstyr, transportmidler I internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr til bruk ved reportasjeoppdrag, utstyr til bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstrasjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige forsk, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk gratis erstatningsleveranser fra Norge, gratis reparasjon (garanti) i utlandet for gjeninnfdrsel til Norge f. Varer til skip, luftfartoyer eller oljeplattformer registrert i Norge i utenriksfart g. Varer til reparasjon i utlandet for norsk regning og senere gjeninnforsel h. Varer i retur etter reparasjon i Norge for utenlands regning i.j. Utenlandske varer i uforandret stand i retur til leveranddr og returemballasje k. Reiseutstyr, flyttegods o.l. 1. Varer til eget bruk ved norske diplomatiske stasjoner i utlandet m. Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til militmravtaler n. PrOver, reklamemateriell mv. av mindre verdi 0. Proviant, bunkers og utstyr til norske eller utenlandske skip eller fly i norsk havn p. Monetært gull q. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i bestemmelseslandet; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter UtfOrselen omfatter utforsel av norske og fremmede varer fra den frie omsetning og fra transittlager og frilager. UtfOrselen omfatter logs& råolje og gass levert direkte fra den norske del av kontinentalsokkelen, basert på mengdeoppgaver fra Oljedirektoratet. Varer utfort etter foredling inngår i statistikken med full verdi. Utffårselsstatistikken omfatter ikke folgende varer: a. Varer i direkte transitt b. Varer fra tollpakkhus eller tollager (utførsel fra transittlager eller frilager blir tatt med) C. OverfOringer av varer fra norsk fastland til Svalbard eller Jan Mayen d. Varer til midlertidig bruk (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr etc.) i inntil 12 måneder i utlandet og varer i retur etter tilsvarende bruk i Norge e. Varer i retur etter reklamasjon mot erstatningsleveranser, varer i retur etter gratis reparasjon (garanti) i Norge, 4. DEFINISJONER 4.1. Varegruppering i Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen Fra 1988 følger varegrupperingen den nye internasjonale toll- og statistikknomenklatur, Det harmoniserte system (HS), representert ved nær sekssifrede koder. De forste fire siffer angir oppdelingene i tollnomenklaturen, de to neste står for internasjonale statistiske oppdelinger. Den videre påbyggingen er nasjonal og kan variere fra land til land. I den detaljerte norske nomenklatur med en åttesifret varekode som brukes i tolltariffen, representerer sjuende siffer en eventuell norsk tolloppdeling og åttende siffer en ytterligere nasjonal statistikkoppdeling. Varekodene med tekst i denne statistiske varefortegnelsen er identiske med tolltariffen. Den blir delt ut gratis og legges ved statistikkpublikasjonene Månedsstatistikk over utenrikshandelen og årspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I. Denne varefortegnelsen gjeldende for 1990, inneholder om lag åttesifrede varenr. I forhold til 1989 er dette rundt 160 varenr. mer. Mye av tilveksten skyldes innforingen av miljoavgifter i forbindelse med fortolling.

10 9 Fra 1988 er også FNs standard for varegruppering i internasjonal handel sterkt endret og utvidet (Standard International Trade Classification, United Nations, Series M, No. 34/Rev. 3). I SIG-Rev. 3 er varene gruppert etter bearbeidingsnivå mot i HS etter materialets art. Det mest detaljerte varenivå har i SITC-Rev. 3 en femsifret kode som alltid svarer til én eller flere HS-oppdelinger. (Se hyre felt i varefortegnelsen.) Tallet på vareposter er vel mot i overkant av i den forrige utgaven. PA samme måte som i HS er endringene i SITC-Rev. 3 så omfattende at det er meget arbeidskrevende A finne noyaktige sammenhenger mellom 1987 og PA én- og tosiffernivå (varesektorer og hovedgrupper av varer) er det forholdsvis enkelt A foreta sammenlikning av statistikk for de to år. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk etter begge nomenklaturer Mengdetall Varer som er oppgitt med vekt, er registrert med nettovekt. For innfdrte varer som fortolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er fortollet med varens emballasje (særlig matvarer i lufttett lukket emballasje). Tolltariffen med statistisk varefortegnelse viser også hvilke varer som i tillegg til kg er registrert i annen mengdeenhet. Statistikk blir publisert etter begge mengdeenheter Verditall Verdien av innforselen er i statistikken oppgitt cif og verdien av utforselen fob norsk havn eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kontinentalsokkelen. Verdien av norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i Nordsjden beregnes ved hjelp av blant annet administrativt fastsatte normpriser og tolldeklarasjoner. Priser på gass eksportert i rdrledninger til St. Fergus og Emden, blir anslått av SSB på grunnlag av tilgjengelige data fra andre kilder, blant annet mottakerlandenes offisielle importstatistikk, publiserte meldinger om transportkostnader for naturgass og anslag på terminalkostnader (se også punkt 2) Landgruppering Fdlgende definisjoner er brukt: Opprinnelsesland (produksjonsland) er for råvarer det land varen er frembrakt, og for bearbeidde (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den form den har ved innforselen. For norskproduserte varer som er solgt til utlandet (og innfortollet der) og senere kjept hjem, skal som opprinnelsesland (produksjonsland) oppgis det land som varene er hjemfoirt fra. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av te). Biler satt sammen ved samlefabrikk blir regnet som produsert i det land sammensetningen foregår. Avsenderland er det land som en av fraktdokumentet i Norge kan se er det forste landet som varen er sendt fra under den samme handelstransaksjon mellom kjdper (importer) og selger (eksportdr). At varens selger er i et annet land enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er derfor ikke landet for fakturautsteder som har betydning for begrepet avsenderland, men avsenderlandet i transportdokumentet/fraktbrevet. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Bestemmelsesland er det land som på utfoirselstidspunktet er det sist kjente land varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Landkoden som nyttes på deklarasjonene svarer til den bokstavkode som er utarbeidd av Det internasjonale standardiseringsforbund (ISO). I detaljdataene blir landopplysningene registrert etter denne koden, men blir i noen grad slått sammen ved utkjdring av statistikk. F.eks. omfatter Norge bade fastlandet, den norske del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen (inkl. BjOrntiya). For året 1987 og tidligere år ble det benyttet en tresifret landkode. 5. PUBLISERING AV STATISTIKK Statistikk over utenrikshandelen blir offentliggjort hver måned i SSBs serier Aktuell statistikk (AS), i Statistisk ukehefte (SU), i heftet Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU). I tillegg utgis to årspublikasjoner, ett hefte med data gruppert etter varenr. slik de beskrives i tolltariffen og i denne varefortegnelsen og et annet hefte der varene er gruppert etter SITC-Rev. 3 (FNs handelsstatistiske nomenklatur). Reparasjonshandelen holdes utenfor den ordinære statistikken, men blir publisert særskilt (verdien av reparasjonen tillagt transportkostnader). Mot godtgjdrelse kan interesserte også bestille spesialoppgaver eller tegne ldpende abonnement på statistikk for enkeltvarer.

11 10 STATISTISK LANDLISTE 1990 LAND ETTER VERDENSDEL, ISO'S ALFAKODE 1) OG TIDLIGERE NUMERISK KODE EUROPA AL 111 ALBANIA AD 117 ANDORRA AQ 110 ANTARKTIS BE 112 BELGIA BV 110 BOUVETØYA BG 113 BULGARIA DK 101 DANMARK EI 103 FINLAND FR 117 FRANKRIKE FO 102 FAROYANE GI 118 GIBRALTAR GR 119 HELLAS BY 135 HVITERUSSLAND IE 121 IRLAND IS 105 ISLAND IT 123 ITALIA YU 125 JUGOSLAVIA LI 141 LIECHTENSTEIN LU 112 LUXEMBOURG MT 126 MALTA MC 117 MONACO ML 127 NEDERLAND NO 110 NORGE PL 131 POLEN PT 132 PORTUGAL RO 133 ROMANIA SM 123 SAN MARINO SU 135 SOVJETUNIONEN ES 137 SPANIA GB 139 STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND SJ 110 SVALBARD/JAN MAYEN CH 141 SVEITS SE 106 SVERIGE CS 142 TSJEKKOSLOVAKIA TR 143 TYRKIA DE 144 TYSKLAND (BRD) DD 151 TYSKLAND (DDR) UA 135 UKRAINA HU 152 UNGARN VA 123 VATIKANSTATEN AT 153 ØSTERRIKE AFRIKA DZ 203 ALGERIE AO 204 ANGOLA BJ 229 BENIN BW 205 BOTSWANA BF 393 BURKINA FASO BI 216 BURUNDI IO 213 CHAGOSOYENE DJ 250 DJIBOUTI EG 249 EGYPT GO 235 EKVATORIAL-GUINEA CI 239 ELFENBENSKYSTEN ET 246 ETIOPIA GA 254 GABON GM 256 GAMBIA GH 260 GHANA GW 266 GUINEA-BISSAU GN 264 GUINEA CM 270 KAMERUN CV 273 KAPP VERDE KE 276 KENYA KM 231 KOMORENE CG 278 KONGO (BRAllAVILLE) LS 281 LESOTHO LR 283 LIBERIA LY 286 LIBYA MG 289 MADAGASKAR MW 296 MALAWI ML 299 MALI MA 303 MAROKKO MR 306 MAURETANIA MU 307 MAURITIUS M2 319 MOSAMBIK NA 308 NAMIBIA NE 309 NIGER NG 313 NIGERIA RE 322 REUNION OG MAYOTTE RW 329 RWANDA ST 333 SAO TOME OG PRINCIP SN 336 SENEGAL CF 337 SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK SC 338 SEYCHELLENE SL 339 SIERRA LEONE SO 346 SOMALIA SH 209 ST.HELENA SD 356 SUDAN SZ 357 SWAZILAND ZA 359 SØR-AFRIKA TZ 369 TANZANIA TD 373 TCHAD TG 376 TOGO TN 379 TUNISIA UG 386 UGANDA EH 349 VEST-SAHARA ZR 279 ZAIRE ZM 389 ZAMBIA ZW 326 ZIMBABWE ASIA AF 404 AFGHANISTAN AE 426 ARABISKE EMIRATER BH 409 BAHRAIN BD 410 BANGLADESH BT 412 BHUTAN BN 416 BRUNEI BU 420 BURMA PH 428 FILIPPINENE HK 436 HONG KONG IN 444 INDIA ID 448 INDONESIA IQ 452 IRAK IR 456 IRAN IL 460 ISRAEL JP 464 JAPAN JO 476 JORDAN KH 478 KAMPUCHEA CN 484 KINA KP 488 KOREA,DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKK KR 492 KOREA, REPUBLIKKEN KW 496 KUWAIT CY 500 KYPROS LA 504 LAOS LB 508 LIBANON MO 510 MACAO MY 512 MALAYSIA MV 513 MALDIVENE MN 516 MONGOLIA NP 528 NEPAL NT 544 NØYTRALSONE OM 520 OMAN PK 534 PAKISTAN QA 540 QATAR SA 544 SAUDI-ARABIA SG 548 SINGAPORE LK 424 SRI LANKA SY 564 SYRIA TW 432 TAIWAN TH 568 THAILAND VN 575 VIETNAM YE 578 YEMEN, DEN ARABISKE REPUBLIKK YD 556 YEMEN, DET DEMOKRATISK TP 448 OST-TIMOR NORD-AMERIKA Al 607 ANGUILLA AG 607 ANTIGUA OG BARBUDA AN 656 ANTILLENE (NL) AW 656 ARUBA BS 607 BAHAMAS BB 602 BARBADOS BZ 604 BELIZE BM 607 BERMUDA CA 612 CANADA KY 607 CAYMANØYENE CR 616 COSTA RICA CU 620 CUBA DO 624 DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK DM 607 DOMINICA SV 672 EL SALVADOR GD 607 GRENADA GL 631 GRØNLAND GP 628 GUADELOUPE GT 632 GUATEMALA HT 636 HAITI HN 644 HONDURAS JM 648 JAMAICA VG 607 JOMFRUØYENE(GB) VI 688 JOMFRUØYENE(US) MQ 628 MARTINIQUE MX 652 MEXICO MS 607 MONTSERRAT NI 664 NICARAGUA PA 669 PANAMA PR 684 PUERTO RICO 1) INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - DET INTERNASJONALE STANDARDISERINGSFORBUND

12 11 NORD-AMERIKA (FORTS.) LC 607 ST. LUCIA PY 755 KN 607 ST.KITTS-NEVIS PE 760 PM 676 ST.PIERRE, MIQUELON SR 765 VC 607 ST.VINCENT/GRENADIN UY 770 TT 680 TRINIDAD OG TOBAGO VE 775 TC 607 TURKS- OG CAICOSOYE US 684 U S A SØR-AMERIKA AS 825 AU 804 AR 705 ARGENTINA CX 804 BO 710 BOLIVIA CK 820 BR 715 BRASIL FJ 811 CL 725 CHILE PF 815 CO 730 COLOMBIA TF 815 EC 735 ECUADOR GU 825 FK 740 FALKLANDSØYENE HM 804 GF 745 FRANSK GUIANA ZZ 900 GY 720 GUYANA Kl 808 PARAGUAY PERU SURINAM URUGUAY VENEZUELA OCEANIA AM.SAMOA AUSTRALIA CHRISTMASOYA COOKOYENE FIJI FRANSK POLYNESIA FRANSKE SØRLIGE TER GUAM HEARD/MC.DONALD ØYE INT. ORGANISASJONER KIRIBATI CC 804 KOKOSØYENE NH 825 MARSHALLØYENE FM 825 MICRONESIA NR 818 NAURU NZ 820 NEW ZEALAND NU 820 NIUE MP 825 NORDRE MARIANENE NF 804 NORFOLKOYA NC 815 NY CALEDONIA PW 825 PALAU PG 806 PAPUA - NY GUINEA PM 807 PITCAIRNOYENE SB 809 SALOMONØYENE WS 830 SAMOA TK 820 TOKELAU TO 813 TONGA TV 814 TUVALU UM 825 U.S.A MINDRE U. ØYE VU 812 VANUATU WF 815 WALLIS/FUTUNAOYENE

13 Levende dyr; animalske produkter Side Kap. 1. Levende dyr Kjett og spiselig slakteavfall Fisk og krepsdyr, bletdyr og andre virvellese dyr som lever i vann Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 18 Vegetabilske produkter Kap. 6. Levende trær og andre planter; leker, retter og liknende; ayskårne blomster og blad til pryd Grennsaker, retter og knoller, spiselige Spiselige frukter og notter; skall av sitrusfrukter eller meloner Kaffe, te, maté og krydderier Korn Melleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete Oljeholdige fr O og frukter; forskjellige andre fr e og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og feirplanter Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 24 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks Kap. 15. Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger Kap. 16. Produkter av kjott, flesk, fisk, krepsdyr, bletdyr eller andre virvellose dyr som lever i vann Sukker og sukkervarer Kakao og varer derav Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk Produkter av grennsaker, frukter, netter og andre plantedeler Forskjellige tilberedte næringsmidler Drikkevarer, sprit og eddik Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefft Tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger FORTEGNELSE OVER KAPITLER Mineralske produkter Side Kap. 25. Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement Malm, slagg og aske Mineralsk brensel, mineralske olier og destillasjonsprodukter derav; bituminose staffer; mineralsk voks 33 Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier Kap. 28. Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper Organiske kjemikalier Farmaseytiske produkter GjOdsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj Flyktige, vegetabilske olier og resinoider; parfyme-, kosmetikkeller toalettpreparater Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smoremidler, kunstig voks og tilberedt voks, pol6r- eller skuremidler, lys og liknende varer, modell6rmasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk Diverse kjemiske produkter Plast og varer derav; gummi og varer derav Kap. 39. Plast og varer derav Gummi og varer derav 52 Rå huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Kap. 41.Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Pelsskinn (også kunstig) og varer derav 55

14 13 Side Side Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer Kap. 44. Tre og trevarer; trekull 45. Kork og korkvarer 46. Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeider Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp; papir og papp samt varer derav Kap. 47. Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp. 48. Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp 49. BOker, aviser, bilder av andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger Tekstilmaterialer og varer derav Kap. 50. Silke 51. Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl 52. Bomull. 53. Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader derav 54. Syntetiske og kunstige filamenter 55. Syntetiske og kunstige stapelfibrer 56. Vatt, filt og fiberduk ("non-wovens"); spesialgarn; hyssing, snorer, liner og tau samt varer derav 57. Golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale 58. Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier 59. Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk 60. Trikoterte staffer 61. Klær og tilbehor til klar, av trikotasje 62. Klar og tilbehgir til klær, unntatt trikotasje 63. Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler Fotty, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav Kap. 64. Fotty, gamasjer og liknende; deler dertil Hodeplagg og deler dertil Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer 56 derav Varer av stein, gips, sement, asbest, 58 glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer Kap. 68. Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer Keramiske produkter Glass og glassvarer Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; 61 bijouterivarer; mynter Kap. 71. Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer 62 derav; bijouterivarer; mynter Uedle metaller og varer av uedle metaller Kap Jern og stål Varer av jern eller stål Kopper og varer derav Nikkel og varer derav Aluminium og varer derav (Kapitlet er reservert for eventuelt fremtidig bruk i "Harmonized System") Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller; cermeter; varer derav Verkty, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler dertil 70 av uedelt metall Forskjellige varer av uedelt metall Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; 73 elektrisk materiell; deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd 75 for fjernsyn, og deler og tilbehor til slike apparater Kap. 84. Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehor til slike apparater 104

15 14 Side Side KjOretOyer, luftfartoyer, fartoyer og annet transportutstyr Kap. 86. Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sparveger samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag 87. KjOretOyer samt deler og tilbehor dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveger LuftfartOyer, romfartoyer og deler dertil Skip, bater og annet flytende materiell 113 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt male-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; deler og tilbehor dertil Kap. 90. Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt male-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehor dertil Ur og urdeler Musikkinstrumenter; deler og tilbehor til slike instrumenter 119 Våpen og ammunisjon; deler og tilbehor dertil Kap. 93. Våpen og ammunisjon; deler og til- 111 behor dertil 120 Forskjellige varer Kap. 94. MObler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikerte bygninger Leket0y, spill og sportsartikler samt deler og tilbehor dertil Forskjellige varer 122 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter Kap. 97. Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 124

16 15 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC Uspesifiserte varer, tollbare Uspesifiserte varer, tollfrie Proviant Forbruksartikler Uspesifiserte varer KAPITTEL 1. LEVENDE DYR Hester, esler, muldyr og mulesler, levende. - hester: kg, til avl stk - - andre: hester over 1/2 år: vallaker andre ellers esler, muldyr og mulesler Storfe, levende til avl ellers Svin, levende til avl - andre: av vekt under 50 kg av vekt 50 kg eller derover Sauer og geiter, levende sauer geiter Hems av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende. - av vekt høyst 185 gram: hems av arten Gallus domesticus andre lions av arten Gallus domesticus andre Andre levende dyr reinsdyr fasaner pelsdyr andre KAPITTEL 2. KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt hele eller halve skrotter andre kjøttstykker med bein - utbeinet: biffer og fileter ellers Kjøtt av storfe, fryst hele eller halve skrotter andre kjøttstykker med bein utbeinet Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst. - ferskt eller kjølt: hele eller halve skrotter skinker, boger og stykker derav, med bein annet kg fryst: hele eller halve skrotter kg skinker, boger og stykker derav, med bein annet Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst hele eller halve skrotter av lam, ferske eller kjølte - annet kjøtt av sau, ferskt eller kjølt: hele eller halve skrotter andre kjøttstykker med bein utbeinet hele eller halve skrotter av lam, fryste - annet kjøtt av sau, fryst: hele eller halve skrotter andre kjøttstykker med bein utbeinet kjøtt av geiter Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst av storfe, ferskt eller kjølt - av storfe, fryst: tunger lever annet av svin, ferskt eller kjølt - av svin, fryst: lever annet ellers, ferskt eller kjølt ellers, fryst Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hewer under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst fjærfe, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt - fjærfe, ikke oppdelt, fryst: fins av arten Gallus domesticus kalkuner ender, gjess og perlehons - kjøttstykker og slakteavfall av fjærfe (herunder lever), ferskt eller kjølt: fettlever av gjess eller ender annet - kjøttstykker og slakteavfall av fjærfe, unntatt lever, fryst: av lions av arten Gallus domesticus av kalkuner av ender, gjess eller perlehøns lever av fjærfe, fryst Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjelt eller fryst av kaniner eller harer froskelår annet: tunger - - av rein, skogsfugl og ryper: av rein av skogsfugl og ryper av hjort av elg av hval annet 1 Forenklet tollekspedisjon ved innførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 200 pr. varepost. 2 Gjelder proviant, utstyr og forbruksartikler til norskeide skip registrert i utlandet i utenriksfart. 3 Forenklet tollekspedisjon ved utførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 200 pr. varepost

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

Institusjonelle sektorer

Institusjonelle sektorer Vedlegg 1 Institusjonelle sektorer 1) Offentlig forvaltning 110 Stats- og trygdeforvaltningen 510 Fylkeskommuner 550 Kommuner 2) Finansielle foretak 150 Norges Bank 190 Statlige låneinstitutter 210 Forretningsbanker,

Detaljer

Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 16. august 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juni 21. Ikrafts. av

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2002 Side 1 133 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 2002 Jan. 10. Deleg.

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 21/02, 12.desember 2002 Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Fastsatt av Skattedirektoratet 12.

Detaljer

INDUSTRISTATISTIKK 1963

INDUSTRISTATISTIKK 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/09, 17. desember 2009 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Versjon 1.0 14. januar 2002 KITH Rapport 12/01 ISBN 82-7846-115-5 KITH-rapport Tittel Grunnlag for standardisering av personalia,

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG Kjell E. Innli og Helge Helmersen RÅSTOFFLÆRE Bokmål Yrkeslitteratur as 2 Yrkeslitteratur as, Oslo 1994 ISBN 82-584-0507-1 2. utgave 2003 Det må ikke kopieres fra denne bok

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 56 11. årgang 11.11.2004 2004/EØS/56/01 2004/EØS/56/02 2004/EØS/56/03 2004/EØS/56/04

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer