Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994"

Transkript

1

2 136 Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo --Kongsvinger 1994

3 ISBN ISSN X Emnegruppe 44 Utenrikshandel Emneord HS Nomenklatur SITC Varegruppering Design: Enzo Finger Design Trykk: Fa lch Hurtigtrykk

4 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Forord Denne publikasjonen inneholder statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen. Den vil bli vedlagt kspublikasjonen Utenrikshandel og januarheftet av publikasjonen Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 3). Varefortegnelsen er utarbeidd ved Seksjon for industri og utenrikshandel. Ansvarlig seksjonsleder er Bjorn Bleskestad. Statistisk sentralbyrå Oslo, 8. februar 1994 Svein Longva Gisle Skancke 3

5 Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk Innhold 1. Formål 5 2. Det statistiske materialet 5 3. Statistikkens omfang 5 4. Definisjoner Varegruppering Mengdetall Verditall Landgruppering 7 5. Publisering av statistikk 7 Statistisk landliste Land etter verdensdel. ISOs alfakode og tidligere numeriske kode. 8 Fortegnelse over kapitler 10 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 14 Alfabetisk register med henvisning til posisjonsnummer 132 Vedlegg 1. Endringer i den statistiske varefortegnelsen fra 1. januar Statistikk over utenrikshandelen Statistiske oversikter fra Norges utenrikshandel for utvalgte varenummer. Priser gjeldende fra januar Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 170 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 171 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 176 4

6 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen Formål Formålet med statistikken over utenrikshandelen er å gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så vidt mulig dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsføring. Den gir dessuten en viktig del av datagrunnlaget for prognoseog analysearbeid utført av organisasjoner, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner osv. Internasjonale organisasjoner som FNs statistiske kontor og andre, gjør stor bruk av de opplysninger som utenrikshandelsstatistikken gir. Den er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttes også ved utarbeiding av nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Det er således av star betydning at statistikken følger internasjonalt vedtatte definisjoner og standarder for gruppering av varer, land og transportmåter ved grensepassering. 2. Det statistiske materialet Statistikk over utenrikshandelen bygger på de administrative oppgaver som tollvesenet innhenter med hjemmel i tollovens 32 og 40 samt tollovforskriftenes kap. 5. Ved innførsel og utførsel av varer mottar Statistisk sentralbyrå således kopi av innførsels- og utførselsdeklarasjonene. Disse fylles ut av henholdsvis importører og eksportører og blir kontrollert av tollvesenet. Oppgaver over import til og eksport fra Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks. import direkte til norsk kontinentalsokkel, kjøp og salg av skip, elektrisk strøm m.m. blir innhentet direkte med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven). Noen fu llstendig oversikt over import direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen blir registrert på grunnlag av månedlige mengdeoppgaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det samme gjelder eksporten av naturgass til St. Fergus og Emden. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av blant annet tolldeklarasjoner og normpriser fastsatt kvartalsvis av Olje- og energidepartementet. Verdien av gasseksporten blir anslått på grunnlag av ailment tilgjengelige data. 3. Statistikkens omfang Omfanget av statistikken følger retningslinjer trukket opp av FNs statistiske kommisjon. Varene blir registrert etter det såkalte generalhandelsprinsippet. Forskjellen mellom spesialhandelen og generalhandelen består vesentlig i forskjellig behandling av varer som passerer Norge via transittlager eller frilager. Etter gjeldende retningslinjer blir direkte importerte varer registrert på fortollingstidspunktet, mens varer som kommer til landet via transittlager eller frilager, blir tatt med i statistikken når de blir lagt inn på lagre. Tilsvarende blir utførsel fra slike lagre registrert i statistikken. Varepartier med statistisk verdi mindre enn kroner er ikke med i statistikken. Norsk statistikkområde omfattes av Norge som fastland, den norske del av kontinentalsokkelen og Svalbard med Jan Mayen og Bjørnøya. Innførselen omfatter således de varer som innføres direkte til bruk her i landet og varer som legges inn på transittlager eller frilager. Innførsel av varer direkte til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er ikke tatt med i statistikk over utenrikshandelen. Samlede anslag for denne importen er imidlertid tatt inn i driftsregnskapet overfor utlandet. Varer innført til sokkelen via norsk tollsted blir registrert på vanlig måte. Ustabilisert råolje blir fort i tor fra norsk område til Storbritannia. Der blir den bearbeidd til stabilisert råolje og forskjellige våtgasskomponenter. En del av produktene blir innført til Norge og blir i statistikken registrert som innførsel fra Storbritannia. Varer innført etter foredling blir tatt med i statistikken til full verdi. Innforseisstatistikken omfatter ikke følgende varer: a. Varer i direkte transitt b. Fiskefartøyers og fangstekspedisjoners fangst under norsk flagg C. Norske varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o.1.) og returemballasje d. Erstatningsleveranser og gratis reparasjoner e. Varer til reparasjon i Norge for utenlandsk regning f. Varer i retur etter reparasjon i utlandet for norsk regning g. Reiseutstyr, flyttegods o.l. h. Varer bestemt for det kongelige hus eller til bruk for andre lands offisielle representasjoner i.j.krigsmateriell til forsvaret i henhold til militæravtaler k. Prover, gaver, reldamematetiell mv. av mindre verdi 1. Monetært gull m. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i Norge; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter n. Bunkers 5

7 Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk a. Varer innført til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks. lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr til bruk ved reportasjeoppdrag, utstyr til bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstrasjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige forsok, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk Utførselen omfatter utførsel av norske og fremmede varer fra den frie omsetning og fra transittlager og frilager. Utførselen omfatter også råolje og gass levert direkte fra den norske del av kontinentalsokkelen, basert på mengdeoppgaver fra Oljedirektoratet. Varer utført etter foredling inngår i statistikken med full verdi. Utforselsstatistikken omfatter ikke følgende varer: a. Varer i direkte transitt b. Varer fra tollpakkhus eller tollager (utforsel fra transittlager eller frilager blir tatt med) C. Overføringer av varer fra norsk fastland til Svalbard eller Jan Mayen d. Varer til midlertidig bruk (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr etc.) i inntil 12 måneder i utlandet og varer i retur etter tilsvarende bruk i Norge e. Varer i retur etter reklamasjon mot erstatningsleveranser, varer i retur etter gratis reparasjon (garanti) i Norge, gratis erstatningsleveranser fra Norge, gratis reparasjon (garanti) i utlandet for gjeninnførsel til Norge f. Varer til skip, luftfartøyer eller oljeplattformer registrert i Norge i utenriksfart g. Varer til reparasjon i utlandet for norsk regning og senere gjeninnførsel h. Varer i retur etter reparasjon i Norge for utenlandsk regning i.j. Utenlandske varer i uforandret stand i retur til leverandør og returemballasje k. Reiseutstyr, flyttegods o.l. 1. Varer til eget bruk ved norske diplomatiske stasjoner i utlandet m. Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til militæ ravtaler n. Prover, reldamemateriell mv. av mindre verdi 0. Proviant, bunkers og utstyr til norske eller utenlandske skip eller fly i norsk havn P. Monetært gull q. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.1., gyldige i bestemmelseslandet; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter 4. Definisjoner 4.1. Varegruppering i Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen Fra 1988 følger varegrupperingen den nye internasjonale toll- og statistikknomenklatur, Det harmoniserte system (HS), representert ved nær sekssifrede koder. De første fire siffer angir oppdelingene i tollnomenklaturen, de to neste står for internasjonale statistiske oppdelinger. Den videre påbyggingen er nasjonal og kan variere fra land til land. I den detaljerte norske nomenklatur med en åttesifret varekode som brukes i tolltariffen, representerer sjuende siffer en eventuell norsk tolloppdeling og åttende siffer en ytterligere nasjonal statistikkoppdeling. Disse varekoder med tilhørende tekster blir trykket i publikasjonen Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen og er identiske med tolltariffen. Den blir delt ut gratis og legges ved statistikkpublikasjonene Månedsstatistikk over utenrikshandelen og årspublikasjonen Utenrikshandel. Denne varefortegnelsen gjeldende for 1993, inneholder om lag åttesifrede varenr. Fra 1988 er også FNs standard for varegruppering internasjonal handel sterkt endret og utvidet (Standard International Trade Classification, United Nations, Series M, No. 34/Rev. 3). I SITC-Rev. 3 er varene gruppert etter bearbeidingsnivå mot i HS etter materialets art. Det mest detaljerte varenivå har i SITC-Rev. 3 en femsifret kode som alltid svarer til én eller flere HS-oppdelinger. (Se høyre felt i varefortegnelsen.) Tallet på vareposter er vel mot i overkant av i den forrige utgaven. På samme måte som i HS er endringene i SITC-Rev. 3 så omfattende at det er meget arbeidskrevende finne nøyaktige sammenhenger mellom 1987 og På én- og tosiffernivå (varesektorer og hovedgrupper av varer) er det forholdsvis enkelt å foreta sammenlikning av statistikk for de to årene. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk etter begge nomenklaturer Mengdetall Varer som er oppgitt med vekt, er registrert med nettovekt. For innførte varer som fortolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er fortollet med varens emballasje (særlig matvarer i lufttett lukket emballasje). Tolltariffen med statistisk varefortegnelse viser også hvilke varer som i tillegg til kg er registrert i annen mengdeenhet. Statistikk blir publisert etter begge mengdeenheter. 6

8 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen Verditall Verdien av innførselen er i statistikken oppgitt dl og verdien av utførselen fob norsk havn eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kontinentalsokkelen. Verdien av norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen beregnes ved hjelp av blant annet administrativt fastsatte normpriser og tolldeklarasjoner. Priser på gass eksportert i rørledninger til St. Fergus og Emden, blir anslått av Statistisk sentralbyrå på grunnlag av tilgjengelige data fra andre kilder, blant annet mottakerlandenes offisielle importstatistikk, publiserte meldinger om transportkostnader for naturgass og anslag på terminalkostnader (se også punkt 2) Landgruppering Følgende definisjoner er brukt: Opprinnelsesland (produksjonsland) er for råvarer det land varen er frembrakt, og for bearbeidde (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den form den har ved innførselen. For norskproduserte varer som er solgt til utlandet (og innfortollet der) og senere kjøpt hjem, skal som opprinnelsesland (produksjonsland) oppgis det land som varene er hjemført fra. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av te). 5. Publisering av statistikk Statistikk over utenrikshandelen blir offentliggjort hver måned i pressemeldinger, i Ukens statistikk (US) og i heftet Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU). I tillegg utgis en årspublikasjon serien Norges offisielle statistikk (UTENRIKSHAN- DEL) med data gruppert etter varenr. slik de beskrives i tolltariffen og i denne varefortegnelsen. Dessuten blir det produsert en serie tabeller hvor varene er gruppert etter SITC-Rev.3 (FNs handelsstatistiske nomenklatur). Mot godtgjørelse kan interesserte bestille spesialoppgaver eller tegne løpende abonnement på statistikk for enkeltvarer. (Se Vedlegg 2). Avsenderland er det land som en av fraktdokumentet i Norge kan se er det første landet som varen er sendt fra under den samme handelstransaksjon mellom kjøper (importør) og selger (eksportør). At varens selger er i et annet land enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er derfor ikke landet for fakturautsteder som har betydning for begrepet avsenderland, men avsenderlandet i transportdokumenteufraktbrevet. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Bestemmelsesland er det land som på utførselstidspunktet er det sist kjente land varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Landkoden som nyttes på deklarasjonene svarer til den bokstavkode som er utarbeidd av Det internasjonale standardiseringsforbund (ISO). I detaljdataene blir landopplysningene registrert etter denne koden, men blir i noen grad slått sammen ved utkjøring av statistikk. Før omleggingen i 1988 ble det brukt en tresifret landkode. 7

9 Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk Statistisk landliste 1994 LAND ETTER VERDENSDEL, ISO'S ALFAKODE 1) OG TIDLIGERE NUMERISK KODE EUROPA AL 1 ALBANIA AD 7 ANDORRA AQ 0 ANTARKTIS AM 135 ARMENIA AZ 135 ASERBAJDSJAN BE 2 BELGIA BA 125 BOSNIA-HERCEGOVINA BV 0 BOUVETØYA BG 3 BULGARIA DK 101 DANMARK EE 135 ESTLAND Fl 103 FINLAND FR 7 FRANKRIKE FO 102 FÆRØYANE GE 135 GEORGIA GI 8 GIBRALTAR GR 9 HELLAS BY 135 HVITERUSSLAND IE 121 IRLAND IS 105 ISLAND IT 123 ITALIA YU 125 JUGOSLAVIA,REST- KZ 135 KASAKHSTAN KG 135 KIRGISIA HR 125 KROATIA LV 135 LATVIA LI 141 LIECHTENSTEIN LT 135 LITAUEN LU 2 LUXEMBOURG MK 125 MAKEDONIA MT 126 MALTA MD 135 MOLDOVA MC 7 MONACO NL 127 NEDERLAND NO 0 NORGE PL 131 POLEN PT 132 PORTUGAL RO 133 ROMANIA RU 135 RUSSLAND SM 123 SAN MARINO SK 142 SLOVAKIA SI 125 SLOVENIA ES 137 SPANIA GB 139 STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND SJ 0 SVALBARD/JAN MAYEN CH 141 SVEITS SE 106 SVERIGE TJ 135 TADSJIKISTAN CZ 142 TSJEKKIA TM 135 TURKMENISTAN TR 143 TYRKIA DE 144 TYSKLAND (BRD) UA 135 UKRAINA HU 152 UNGARN UZ 135 USBEKISTAN VA 123 VATIKANSTATEN AT 153 ØSTERRIKE AFRIKA DZ 203 ALGERIE AO 204 ANGOLA BJ 229 BENIN BW 205 BOTSWANA BF 393 BURKINA FASO BI 216 BURUNDI IO 213 CHAGOSOYENE DJ 250 DJIBOUTI EG 249 EGYPT GQ 235 EKVATORIAL-GUINEA CI 239 ELFENBENSKYSTEN ET 246 ETIOPIA GA 254 GABON GM 256 GAMBIA GH 260 GHANA GW 266 GUINEA-BISSAU GN 264 GUINEA CM 270 KAMERUN CV 273 KAPP VERDE KE 276 KENYA KM 231 KOMORENE CG 278 KONGO (BRAllAVILLE) LS 281 LESOTHO LR 283 LIBERIA LY 286 LIBYA MG 289 MADAGASKAR MW 296 MALAWI ML 299 MALI MA 303 MAROKKO MR 306 MAURETANIA MU 307 MAURITIUS MZ 319 MOSAMBIK NA 308 NAMIBIA NE 309 NIGER NG 313 NIGERIA RE 322 REUNION OG MAYOTTE RW 329 RWANDA ST 333 SAO TOME OG PRINCIP SN 336 SENEGAL CF 337 SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK SC 338 SEYCHELLENE SL 339 SIERRA LEONE SO 346 SOMALIA SH 209 ST.HELENA SD 356 SUDAN SZ 357 SWAZILAND ZA 359 SØR-AFRIKA TZ 369 TANZANIA TD 373 TCHAD TG 376 TOGO TN 379 TUNISIA UG 386 UGANDA EH 349 VEST-SAHARA ZR 279 ZAIRE ZM 389 ZAMBIA ZW 326 ZIMBABWE ASIA AF 404 AFGHANISTAN AE 426 ARABISKE EMIRATER BH 409 BAHRAIN BD 410 BANGLADESH BT 412 BHUTAN BN 416 BRUNEI PH 428 FILIPPINENE HK 436 HONG KONG IN 444 INDIA ID 448 INDONESIA IQ 452 IRAK IR 456 IRAN IL 460 ISRAEL JP 464 JAPAN JO 476 JORDAN KH 478 KAMPUCHEA CN 484 KINA KP 488 KOREA,DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKK KR 492 KOREA, REPUBLIKKEN KW 496 KUWAIT CY 500 KYPROS LA 504 LAOS LB 508 LIBANON MO 510 MACAO MY 512 MALAYSIA MV 513 MALDIVENE MN 516 MONGOLIA MM 420 MYANMAR (TIDL. BURMA) NP 528 NEPAL NT 544 NØYTRALSONE OM 520 OMAN PK 534 PAKISTAN QA 540 QATAR SA 544 SAUDI-ARABIA SG 548 SINGAPORE LK 424 SRI LANKA SY 564 SYRIA TW 432 TAIWAN TH 568 THAILAND VN 575 VIETNAM YE 578 YEMEN TP 448 OST-TIMOR 1) INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - DET INTERNASJONALE STANDARDISERINGSFORBUND 8

10 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen NE 1 1 V NORD-AMERIKA SØR - AMERIKA OCEANIA Al 607 ANGuILLA AR AG 607 ANTIGUA OG BARBUDA BO AN 656 ANTILLENE (NL) BR AW 656 ARUBA CL BS 607 BAHAMAS CO BB 602 BARBADOS EC BZ 604 BELIZE FK Bm 607 BERMUDA GF CA 612 CANADA GY KY 607 CAYMANOYENE PY cr 616 COSTA RICA PE Cu 620 CUBA SR DO 624 DEN DOMINIKANSKE UY REPUBLIKK VE DM 607 DOMINICA SV 672 EL SALVADOR GD 607 GRENADA GL 631 GRØNLAND GP 628 GUADELOUPE GT 632 GUATEMALA HT 636 HAITI HN 644 HONDURAS JM 648 JAMAICA VG 607 JomFRuOYENE(GB) VI 688 JomFRWENE(us) MQ 628 MARTINIQUE MX 652 MEXICO MS 607 MONTSERRAT NI 664 NICARAGUA PA 669 PANAMA PR 684 PUERTO RICO LC 607 ST. LUCIA KN 607 ST. KITTS-NEVIS PM 676 ST.PIERRE, MIQuELoN VC 607 ST.VINCENT/GRENADIN TT 680 TRINIDAD OG TOBAGO IC 607 TURKS- OG CAICOSOYE US 684 U SA 705 ARGENTINA 710 BOLIVIA 715 BRASIL 725 CHILE 730 COLOMBIA 735 ECUADOR 740 FALKLANDSØYENE 745 FRANSK GUIANA 720 GUYANA 755 PARAGUAY 760 PERU 765 SURINAM 770 URUGUAY 775 VENEZUELA AS 825 AU 804 CX 804 CK 820 FJ 8 PF 815 IF 815 GU 825 HM 804 ZZ 900 K1 808 CC 804 MH 825 FM 825 NR 818 NZ 820 NU 820 MP 825 NF 804 NC 815 PW 825 PG 806 PN 807 SB 809 ws 830 TK 820 TO 813 TV 814 UM 825 VU 812 WF 815 Am.sAMOA AUSTRALIA CHRISTMASOYA COOKOYENE FIJI FRANSK POLYNESIA FRANSKE SØRLIGE TER GUAM HEARD/MC.DONALD ØYE INT. ORGANISASJONER KIRIBATI KOKOSOYENE MARSHALLØYENE MICRONESIA NAURU NEW ZEALAND NIUE NORDRE MARIANENE NORFOLKOrA NY CALEDONIA PA LAU PAPUA - NY GUINEA PITCAIRNOYENE SALOMONØYENE SAMOA TOKE LAU TONGA TUVALU U.S.A MINDRE U. ØYE VANUATU WALLIS/FUTUNAOYENE 9

11 Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk Fortegnelse over kapitler Levende dyr; animalske produkter Kap. 1. Levende dyr Kjøtt og spiselig slakteavfall Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Melk og meieriprodukter; fugleegg;naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 18 Vegetabilske produkter Kap. 6. Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avsk5rne blomster og blad til pryd Grønnsaker, rotter og knoller, spiselige Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner Kaffe, te, maté og krydderier Korn 22. Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete Oljeholdige fro og frukter; forskjellige andre fro og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og förpianter Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 24 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks Ka P 15. Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 25 Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger Kap. 16. Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann Sukker og sukkervarer Kakao og varer derav Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler Forskjellige tilberedte næringsmidler Drikkevarer, sprit og eddik Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyref6r Tobakk og varer fremstilt av tobakkerstatninger 32 Mineralske produkter Kap. 25. Salt, svovel, jord og stein, gips, kalk og sement Malm, slagg og aske Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav, bituminøse stoffer; mineralsk voks 35 Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier Ka P 28. Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper Organiske kjemikalier Farmasøytiske produkter Gjødsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker, kitt og andre fyllingsog tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj 46 10

12 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; parfyme-, kosmetikkeller toalettpreparater Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, polér- eller skuremidler, lys og liknende varer, modell&masse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk Diverse kjemiske produkter 50 Plast og varer derav; gummi og varer derav Kap. 39.Plast og varer derav Gummi og varer derav 54 RA huder og skinn, laer, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Kap. 41. Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Pelsskinn (også kunstig) og varer derav 58 Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer Kap. 44.Tre og trevarer; trekull Kork og korkvarer Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeider 61 Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp; papir og papp samt varer derav Kap. 47.Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger. 64 Tekstilmaterialer og varer derav Kap. 50.Silke Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl Bomull Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn.og vevnader derav Syntetiske og kunstige filamenter Syntetiske og kunstige stapelfibrer Vatt, filt og fiberduk ("non-wovens"); spesialgarn; hyssing, snorer, liner og tau samt varer derav Golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk Trikoterte stoffer Klær og tilbehør til klær, av trikotasje Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler 79 Fottoy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav Ka P 64.Fottøy, gamasjer og liknende; deler dertil Hodeplagg og deler dertil Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer derav 81

13 Varefortegnefse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk Varer av stein, gips, sement asbest glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer Kap. 68. Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer Keramiske produkter Glass og glassvarer 84 Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metalier, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter Kap. 71. Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter 86 Uedle metalier og varer av uedle metaller Kap. 72. Jern og stål Varer av jern eller stål Kopper og varer derav Nikkel og varer derav Aluminium og varer derav (Kapitlet er reservert for eventuelt fremtidig bruk i " Harmonized System") Uedle metalier og varer av uedle metaller Kap. 78. Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller; cermeter; varer derav Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler dertil av uedelt metall Forskjellige varer av uedelt metall 99 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiel!: deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehør til slike apparater Kap. 84. Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil Elektriske maskiner, apparater og materiel!, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater. 1 Kjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer og annet transportutstyr Kap. 86.Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveger Luftfartøyer, romfartøyer og deler dertil Skip, båter og annet flytende materiell 121 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; deler og tilbehør dertil Kap. 90. Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehør dertil Ur og urdeler Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike instrumenter

14 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil Kap. 93. Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil 127 Forskjellige varer Kap. 94. Møbler, sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikerte bygninger Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør dertil Forskjellige varer 130 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter Ka P 97. Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter

15 14 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC Innførsel av uspesifiserte varer, tollbare Innførsel av uspesifiserte varer, tollfrie Proviant utfort til norskeide skip Forbruksartikler utført til norskeide skip Utførsel av uspesifiserte varer KAPITTEL 1. LEVENDE DYR. kg " Kjøtt av svin, ferskt, kjolt eller fryst. - ferskt eller kjølt: hele eller halve skratter kg skinker, boger og stykker derav, med bein " annet " fryst: hele eller halve skrotter " skinker, boger og stykker derav, med bein " annet " Hester, Easier, muldyr og mulesler, levende. - hester: til avl - - andre: - - hester over 1/2 år: vallaker andre ellers esler, muldyr og mulesler Storfe, levende tilavl ellers Svin, levende tilavl - andre: av vekt under 50 kg av vekt 50 kg eller derover kg, stk " " , II II Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller tryst hele eller halve skrotter av lam, ferske eller Nolte - annet kjøtt av sau, ferskt eller kjølt: hele eller halve skrotter andre kjøttstykker med bein utbeinet hele eller halve skrotter av lam, fryste - annet kjøtt av sau, fryst: hele eller halve skrotter andre kjøttstykker med bein utbeinet kjøtt av geiter Nett av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst " 012- II 012- " 012- " 012- " I, II II " " Sauer og geiter, levende sauer geiter Høns av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende. - av vekt høyst 185 gram: høns av arten Gallus domesticus andre Voris av arten Gallus domesticus andre Andre levende dyr reinsdyr fasaner pelsdyr andre KAPITTEL 2. KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt hele eller halve skrotter andre kjottstykker med bein - utbeinet: biffer og fileter ellers Khan av storfe, fryst hele eller halve skrotter andre klonstykker med bein utbeinet II II II kg " 0-12 II II Spiselig slakteavfall av stode, svin, sauer, gaiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller tryst av starfe, ferskt eller kjølt - av storfe, fryst: tunger lever annet av svin, ferskt eller kjølt - av svin, fryst: lever annet ellers, ferskt eller kjølt ellers, fryst Non og spiselig slakteavfall av tjærte som hexer under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst fjeerte, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt - fjeerfe, ikke oppdelt, fryst: høns av arten Gpllus domesticus kalkuner ender, gjess og perlehøns - kjøttstykker og slakteavfall av fjeerfe (herunder lever), ferskt eller kjølt: tettlever av gjess eller ender annet - kjøttstykker og slakteavfall av fjeerfe, unntatt lever, fryst: av høns av arten Gallus dominticus av kalkuner av ender, gjess eller perlehens... - Lever av fjeerfe, fryst: fettlever av gjess eller ender annen " II II II II " " " " " " " " " II Forenklet tollekspedisjon ved innførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr pr. varepost. 2 Gjelder proviant, utstyr og forbruksartikler til norskeide skip registrert i utlandet i utenriksfart. 3 Forenklet tollekspedisjon ved utforsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 200 pr. varepost.

16 15 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller tryst av kaniner eller harer.2000 froskelår - annet: tunger - - av rein, skogsfugl og ryper: av rein av skogsfugl og ryper av hjort av elg av hval annet Svinefett rent for klon og fleerfefett (ikke utsmeltet), ferskt, kjolt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt Klein og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller mykt; spiselig mel av Non eller slakteavfall. kjøtt av svin: skinker, boger og stykker derav, med bein bukflesk og stykker derav annet kjott av storfe ellers, herunder spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall KAPITTEL 3. FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Fisk, levende akvariefisk - annen levende fisk: aure (Salmo trutta, Salmo gairdneri. Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo giael ål (Anguilla spp.) karpe - annen: laks (f.eks. yngel, smolt) piggvar (f.eks. yngel, smolt) ellers Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskeklott som hører under posisjon laksefisk, unntatt lever, rogn og melke: - aure (Salmo trutta. Salmo gairdneri. Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):.01 oppdrettet aure ellers - - stillehavslaks (Oncorchynchus spp.), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Ilugho huch oppdrettet laks ellers - annen: røye ellers flyndrefisk (Pleuronectidae. Bothida. Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae). unntatt lever, rogn og melke: blåkveite (Reinhardtius hippoglossoldes) og annen kveite (Hippoglossus hippoglossus. Hippoglossus stenolepi): blåkveitekg annen kveite kg rødspette (Pleurgpectes platessa) tunge (Solea &pp.) annen storje (tunfisk) (av slekten Thunnus), stripet pelamide (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), unntatt lever, rogn og melke: albakor eller langfinnet tunfisk (Thunnus alalunga) gultinnet tunfisk (Thunnus alba cares stripet pelamide annen is - sild (Clupea harengus Clupea palunntatt lever, rogn og melke: norsk vårgytende sild: vintersild annen, herunder mussa, småsild nordsjøsild annen sild torsk (Gadus morhua. Gadus og.ac. Qadus macrocephalus), unntatt lever, rogn og melke annen fisk, unntatt lever, rogn og melke: sardin (Sardina pillhardus. Sardin ops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus) hyse (Melan9grammus aeglefinus) sei (Pollachius virens) makrell (Scomber scombrus. Scomber at' sirgla ss_ignim i t omb ra ) - - pigghå og andre haifisker: pigghå andre haifisker ål (Anguilla spp.) lysing lange uer lyr havåbor breiflabb annen fisk lever, rogn og melke Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og 034- annet fiskekjiatt som hewer under posi sion stillehavslaks (Oncorhynchus spp.), unntatt lever, rogn og melke H annen laksefisk, unntatt lever, rogn og melke: - - aure (Salmo trutta. Salmo gairdrteri. Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae): oppdrettet aure H ellers H atlanterhavslaks (Salmo solar) og donaulaks (Hucho hucho): H oppdrettet laks H ellers lodde H annen laksefisk flyndrefisk (Pleuronectidae. Bothi dae, Cynogloligl4e. Soleidae. Scophthalmidae og Citharidae). unntatt lever, rogn og melke: - blåkveite (Reinhardtius hippogiossoides) og annen kveite (Hippoglossus hippoglossus. Hippoglossus stenolepis): H blåkveite H annen kveite

17 16 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC rødspette (Pleuronectes platessa) tunge (Solea spp.) annen - størje (tunfisk) (av slekten Thunnus), stripet pelamide (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), unntatt lever, rogn og melke: albakor eller langfinnet tunfisk (Thunnus alalunga) gulfinnet tunfisk (Thunnus albacares stripet pelamide.4900 annen - sild (Clupeaharengus. Clupea pallasii), unntatt lever, rogn og melke: - norsk vårgytende sild: vintersild annen, herunder mussa, småsild nordsjosild annen sild.6000 torsk (Gadu morhua. Gadus ogac. Gadmacrocephalus), unntatt lever, rogn og melke - annen fisk, unntatt lever, rogn og melke: sardin (Sardina pilchardus. Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp,), brisling (Sprattus sprattus) hyse (Melanogrammus aeglefinus) sei (Pollachius virens) - makrell (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): med vekt under 600 gram med vekt 600 gram og over - pigghå og andre haifisker: pigghå andre haifisker ål (Anguilla spp.) havåbor (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) lysing (Merluccius spp., Urophycis spp ) skate uer annen fisk lever, rogn og melke Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller fryst ferskt eller kjølt: av hyse av torsk av sei av sild fileter av laks annet - fryste fileter: av blåkveite av hyse av torsk av sei av sild av steinbit av uer av laks.2009 ellers.9000 annet kg It It It It Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, Nolte, fryste, tørkede, saltede eller I saltlake; krepsdyr rned skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjølte, fryste, torkede, saltede eller saltlake; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde. - fryste: languster (Palinurus spp.. Panulirus sop.. Jasus spp.) hummer (Homarus spp.) - reker: rå kokte, med skall, ikke videre be Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; mkt fisk, også varmrøykt; mel og pelleter av fisk egnet til menneskefode. arbeidd mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde - lever, rogn og melke, tørket, røykt, saltet eller i saltlake:.2001 saltet rognkjeksrogn ellers fiskefileter, tørkede, saltede eller i saltlake, men ikke mykt: - - saltede eller i saltlake: av sild av torsk av lange av brosme av annen fisk - - tørkede: av lange av annen fisk - røykt fisk, herunder fileter: stillehavslaks (Onc9rhynchus spp.), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Huch hucho) sild (Clupea harengus. Clupea pallash) annen - tørket fisk, også saltet, men ikke mykt: - - torsk (Gadus morhua. Gadus ogac, Gadus macrocephalus): tørrfisk, rotskjær tørrfisk, finnmarksrundfisk tørrfisk, lofotrundfisk tørrfisk, annen rundfisk klippfisk - - annen: sei: tørrfisk, rotskjær tørrfisk, rundfisk klippfisk brosme: tørrfisk klippfisk lange, klippfisk - - av annen fisk: tørrfisk klippfisk - saltet fisk, men ikke tørket eller røykt, og fisk i saltlake: sild (Clupea harengus. Clupea pallash): norsk vårgytende sild: vintersild annen, herunder mussa, småsild nordsjøsild annen sild torsk (adus morhua, Gadus ogac t Gadu s macrocephal u s) ansjos (Engraulis spp,r) - - annen: brosme sei lange ellers ellers krabber andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskefode kg It

18 17 Nr. Vareslag Mengde S1TC Nr. Vareslag Mengde S1TC - ikke fryste: languster (Palinurus spp.. Panulirus spp.. Jasu* spp.) kg 036: hummer (Homaru4 app.).) reker " krabber andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskefode Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, Nolte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; virvelløse dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltiake; mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr, egnet til menneskeføde østers - kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell, av slektene Pecten. Chlamys eller Placopecten: levende, ferske eller kjølte fryste andre - blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.): levende, ferske eller Nolte ellers - tiarmet blekksprut, herunder akkar (Sepia officinalis. Rossia macrosoma. Sepiola spp Ommastrephes spp.. Loligo $p_p Nototodarus spp.. Sepioteuthis spp.): levende, ferske eller kjølte ellers åttearmet blekksprut (Octopus spp.): levende, ferske eller Nolte ellers snegler, andre enn sjøsnegler - andre, herunder mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr, egnet til menneskefode: levende, ferske eller Nolte ellers KAPITTEL 4. MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke ti lsatt sukker eller annet søtningsstoff som inneholder høyst 1 vektprosent fett som inneholder over 1 vektprosent, men ikke over 6 vektprosent fett som inneholder over 6 vektprosent fett Melk og flote, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff som pulver, granulat eller i annen fast form, som inneholder høyst 1,5 vektprosent fett - som pulver, granulat eller i annen fast form, som inneholder over 1,5 vektprosent fett: ikke tilsatt sukker eller annet sotningsstoff ellers - annen: ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff ellers Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og romme, yoghurt, kefir og annen gjæret 36 eller syrnet melk og fete, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet sotningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, matter eller kakao. - yoghurt: naturell kg med innhold av frukt, nøtter eller bear: som pulver, granulat eller i annen fast form annen med innhold av smaksstoff eller kakao annen annen: med innhold av smaksstoff eller kakao med innhold av frukt eller bear fl , ellers Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; produkter som består av naturlige melke bestanddeler, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, ikke nevnt eller innbefattet annet sted., myse og modifisert myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff ellers Smør og annet fett samt oljer fremstilt av melk Ost og ostemasse fersk (ulagret) ost, herunder mysost, ikke *wet, og ostemasse , revet ost eller ostepulver, alle slag ,3000 smelteost, ikke revet eller som oste pulver muggost annen ost Fugleegg med skall, friske, konserverte eller kokte:, hønseegg ellers Fugleegg uten skall samt eggeplommer, friske, tørkede, dampkokte eller kokte I vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt 022- sukker eller annet søtningsstoff. - eggeplommer: tørkede ellers - andre: tørkede ellers Naturlig honning Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted fl fl fl fl fl fl

19 18 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC KAPITTEL 5. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; avfall av menneskehår. kg Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til børstebinderarbeider; avfall av slik bust eller hår bust av svin eller villsvin samt avfall derav ellers Tagl og avfall derav, også 1 plater, med eller uten støttemateriale Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fizer eller dun, fjær og deler av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær fjeer til stopning; dun ellers Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall av bein og hornkjegler beinbrusk og bein behandlet med syre ellers Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, hom, gevirer, hover, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall deray elfenbein; avfall og pulver av elfenbein ellers Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av blotdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og avfall derav Svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; kjertler og andre animalske produkter som brukes til fremstilling av farmasoytiske preparater, ferske, kjølte, fryste eller midlertidig konserverte på annen måte Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hewer under kapittel 1 eller utjenlige til menneskeføde sæd av storfe le andre: - - produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3: industrifisk (kolmule, tobis, oyepål al) kg fiskehoder og avskjær, tørkede, også revne ("cuts") annet fiskeavfall (f.eks. dyrefår) ellers (herunder befruktet rogn til klekking) blodpulver (utjenlig til menneskeføde) kjøtt og blod andre KAPITTEL 6. LEVENDE TRÆR OG ANDRE PLANTER; LØKER, ROTTER OG LIKNENDE; AVSKÅRNE BLOMSTER OG BLAD TIL PRYD Loker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand, i vekst eller blomst; sikoriplanter og -rotter, unntatt natter som hører under posisjon baker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand: !faker til bruk gartnerier rotknoller, stengelknoller og rotstokker, til bruk i gartnerier ellers loker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller blomst; sikoriplanter og -røtter Andre levende planter (herunder roller), stiklinger og podekvister; mycelium. - stiklinger uten rot og podekvister: - - stiklinger uten rot: til bruk i gartnerier ellers podekvister trær og busker som skal bære spiselige frukter eller netter, også podede rododendroner og asaleaer, også podede: stueasalea (Azalea indica) ellers roser, også podede andre: mycelium grunnstammer andre: med klump av jord eller annet vekstmedium:.9902 buksbom (Buxus), draketre (Dracaena), kamelia (Camellia), kransgran (Araucaria), kristtorn (1Iex), laurbærtrær (Laurus), magnolia Magnolia), palmer (Palmae), trollhassel (Hamamelis), vinterpryd Pieri s. og trær og busker, ikke nevnt ovenfor stauder urteaktige planter ellers uten klump av jord eller annet vekstmedium

20 19 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC Avskarne blomster og blomsterknopper av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen mate. - friske: Syrin, Mimosa, Genista, Orkideer, Anemoner, Ranunculus, Gladiolus, Aster, Astilbe, Centaurea, Lathyrus, Scabiosa, Liatris, Solidago, Solidaster, Alchemilla, Dianthus barbatus, Trachelium, Erigeron, Sedum, Physostegia, Zinnia, Dianthus caryophyllus, Gerbera, Strelizia, Protea og Anthurium kg andre " ellers " Lauvverk, blad, greiner og andre plan tedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt gras, mose og lav, av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte mose og lav andre: - - friske: juletrær kg,stk Adianthum og Asparagus, i tiden 1. juni til 31. oktober kg andre : ellers KAPITTEL 7. GRØNNSAKER, ROTTER OG KNOLLER, SPISELIGE Poteter, friske eller Nolte settepoteter andre Tomater, friske eller Nolte i tiden 1. november til 31. mai i tiden 1. juli til 31. oktober Kepalok, sjalottløk, hvitlok, purre og andre leokslag, friske eller kjølte. - kepaløk og sjalottlok: kepalok sjalottløk hvitløk - andre løkslag: purre andre lokslag Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk eller kjeolt. - blomkål og brokkoli: blomkål i tiden 15. juni til 30. november blomkål I tiden 1. desember til 14. juni brokkoli rosenkål - annen: - hvitkål og rodkål: hvitkål rødkål kinakål annen Salat (Lactuca sativa) og sikori Mich orium spp.), frisk eller kjølt salat: - hodesalat: - - i tiden 1. april til 30. november: issalat annen - tiden 1. desember til 31. mars: issalat annen - annen: i tiden 1. april til 30. november i tiden 1. desember til 31. mars - sikori: - sikorisalat (julesalat, witloof) (Cichorium intybus var. forosum): itiden 1 april til 30 november i tiden 1 desember til 31 mars - - annen: tiden 1. april til 30. november - - tiden 1. desember til 31. mars: endivie ellers Gulrøtter, neper, rødbeter, havrerotter, knollselleri, reddiker og liknende spiselige rotter, friske eller Nolte. - gulrøtter og neper: gulrøtter - neper - andre: knollselleri reckliker i tiden 1. april til 30. november reddiker i tiden 1. desember til 31. mars ellers: rodbeter andre Agurker, friske eller kjølte. - tiden 1. april til 30. november: slangeagurker ellers - i tiden 1. desember til 31. mars: slangeagurker.0099 ellers Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller Nolte erter (Pisum sativum) bonner (Vigna spp.. Phaseolus spp.) andre belgfrukter - andre: oliven Andre grønnsaker, friske eller kjølte. - artiskokker: i tiden 1. juni fil 30. november.1090 i tiden 1. desember til 31 mai - asparges: i tiden 1. mai til 14. november.2090 i tiden 15. november til 30. april.3000 auberginer selleri, unntatt knollselleri - sapper og trøfler: - - sopper: sjampinjonger andre trøfler frukter av slekten Capsicum eller pimenta: - - søte pepperfrukter (Capsicum annum var. annuum): - tiden 1 iuni til 30 november i tiden 1. desember til 31. mai ellers.7000 spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat) kg H H H H H

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr.

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr. Vedlegg II OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt

Detaljer

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG IV OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i

Detaljer

VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER

VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Varenummer 06.01 Løker,

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000032 1988 2002 Forbruksartikler Kg 931-00 00000055 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollfrie Kg 931-00

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKK-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle produkter som er oppført

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 242.766 6.019.453 24,80 1.879.700 48.455.606 25,78 1.701.606 41.734.912 24,53 EU27 116.834 3.412.952 29,21 1.162.492 30.051.280 25,85 1.017.188

Detaljer

ANNEX IV OMTALT UNDER PUNKT (C) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

ANNEX IV OMTALT UNDER PUNKT (C) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER NNEX IV OMTLT UNDER PUNKT (C) I RTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER VEDLEGG IV OMTLT UNDER PUNKT (c) I RTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER rtikkel 1 Fisk og andre marine

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Vedlegg 2. For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere tollsats enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt.

Vedlegg 2. For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere tollsats enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Vedlegg 2 For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Varenummer i 04.09.0000 Naturlig honning. 21,00 05.04.0000 Tarmer, blærer og mager

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 7 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 7 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1 VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 7 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt i dette vedlegg.

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2000

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2000 C 587 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2000 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Vedlegg 2 til dette rundskriv Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter, oppført i tabell 1, er omfattet av avtalens bestemmelser, med

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 882 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1990 OG UTENRIKSHANDEL 1990 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Albania og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Albania og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Albania og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Republikken Albania (heretter kalt «Albania») og Kongeriket Norge

Detaljer

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2001

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2001 C 641 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2001 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1995 og Utenrikshandel 1995

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1995 og Utenrikshandel 1995 C 229 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1995 og Utenrikshandel 1995 Statistisk

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

VEDLEGG III. OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG III. OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTLT I RTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTLT I RTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER rtikkel 1 Fisk og andre marine produkter som er oppført i tabell

Detaljer

Vedlegg III. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1

Vedlegg III. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1 Vedlegg III OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter 1 oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989

STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 820 STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1989 OG UTENRIKSHANDEL 1989 HEFTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet Innholdsfortegnelse Mobil Tilleggstjenester Gebyr Nasjonal Trafikk Samtaler til Utland & fra Norge Samtaler i utlandet SMS/MMS Utland Priser data utland Samtaler til Spesialnummer IPT SamKom Mobil Abonnement

Detaljer

Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa

Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa Landbrukets Utredningskontor Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa Norsk import frå MUL og globale handelsstraumar Torbjørn Tufte Rapport 3 2006 Forord Målet med denne rapporten er å få

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL A VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Protokoll A Vist til i artikkel 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE

STATISTISK VAREFORTEGNELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 750 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1988 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1988 OG UTENRIKSHANDEL 1988 HEFTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Januar 2015 TOTALT 158.863 5.401.705 34,00 158.863 5.401.705 34,00 206.544 5.858.272 28,36 EU27 102.622 3.592.603 35,01 102.622 3.592.603 35,01 117.559 3.527.571

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mars 2015 TOTALT 198.975 6.417.547 32,25 623.190 17.363.018 27,86 678.387 16.917.966 24,94 EU27 133.559 4.515.516 33,81 386.479 11.645.103 30,13 431.218 10.554.835

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997 Nr. 3/122 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 91/494/EØF av 26. juni 1991 om krav

Detaljer