Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994"

Transkript

1

2 136 Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo --Kongsvinger 1994

3 ISBN ISSN X Emnegruppe 44 Utenrikshandel Emneord HS Nomenklatur SITC Varegruppering Design: Enzo Finger Design Trykk: Fa lch Hurtigtrykk

4 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Forord Denne publikasjonen inneholder statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen. Den vil bli vedlagt kspublikasjonen Utenrikshandel og januarheftet av publikasjonen Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 3). Varefortegnelsen er utarbeidd ved Seksjon for industri og utenrikshandel. Ansvarlig seksjonsleder er Bjorn Bleskestad. Statistisk sentralbyrå Oslo, 8. februar 1994 Svein Longva Gisle Skancke 3

5 Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk Innhold 1. Formål 5 2. Det statistiske materialet 5 3. Statistikkens omfang 5 4. Definisjoner Varegruppering Mengdetall Verditall Landgruppering 7 5. Publisering av statistikk 7 Statistisk landliste Land etter verdensdel. ISOs alfakode og tidligere numeriske kode. 8 Fortegnelse over kapitler 10 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 14 Alfabetisk register med henvisning til posisjonsnummer 132 Vedlegg 1. Endringer i den statistiske varefortegnelsen fra 1. januar Statistikk over utenrikshandelen Statistiske oversikter fra Norges utenrikshandel for utvalgte varenummer. Priser gjeldende fra januar Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 170 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 171 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 176 4

6 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen Formål Formålet med statistikken over utenrikshandelen er å gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så vidt mulig dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsføring. Den gir dessuten en viktig del av datagrunnlaget for prognoseog analysearbeid utført av organisasjoner, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner osv. Internasjonale organisasjoner som FNs statistiske kontor og andre, gjør stor bruk av de opplysninger som utenrikshandelsstatistikken gir. Den er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttes også ved utarbeiding av nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Det er således av star betydning at statistikken følger internasjonalt vedtatte definisjoner og standarder for gruppering av varer, land og transportmåter ved grensepassering. 2. Det statistiske materialet Statistikk over utenrikshandelen bygger på de administrative oppgaver som tollvesenet innhenter med hjemmel i tollovens 32 og 40 samt tollovforskriftenes kap. 5. Ved innførsel og utførsel av varer mottar Statistisk sentralbyrå således kopi av innførsels- og utførselsdeklarasjonene. Disse fylles ut av henholdsvis importører og eksportører og blir kontrollert av tollvesenet. Oppgaver over import til og eksport fra Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks. import direkte til norsk kontinentalsokkel, kjøp og salg av skip, elektrisk strøm m.m. blir innhentet direkte med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven). Noen fu llstendig oversikt over import direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen blir registrert på grunnlag av månedlige mengdeoppgaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det samme gjelder eksporten av naturgass til St. Fergus og Emden. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av blant annet tolldeklarasjoner og normpriser fastsatt kvartalsvis av Olje- og energidepartementet. Verdien av gasseksporten blir anslått på grunnlag av ailment tilgjengelige data. 3. Statistikkens omfang Omfanget av statistikken følger retningslinjer trukket opp av FNs statistiske kommisjon. Varene blir registrert etter det såkalte generalhandelsprinsippet. Forskjellen mellom spesialhandelen og generalhandelen består vesentlig i forskjellig behandling av varer som passerer Norge via transittlager eller frilager. Etter gjeldende retningslinjer blir direkte importerte varer registrert på fortollingstidspunktet, mens varer som kommer til landet via transittlager eller frilager, blir tatt med i statistikken når de blir lagt inn på lagre. Tilsvarende blir utførsel fra slike lagre registrert i statistikken. Varepartier med statistisk verdi mindre enn kroner er ikke med i statistikken. Norsk statistikkområde omfattes av Norge som fastland, den norske del av kontinentalsokkelen og Svalbard med Jan Mayen og Bjørnøya. Innførselen omfatter således de varer som innføres direkte til bruk her i landet og varer som legges inn på transittlager eller frilager. Innførsel av varer direkte til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er ikke tatt med i statistikk over utenrikshandelen. Samlede anslag for denne importen er imidlertid tatt inn i driftsregnskapet overfor utlandet. Varer innført til sokkelen via norsk tollsted blir registrert på vanlig måte. Ustabilisert råolje blir fort i tor fra norsk område til Storbritannia. Der blir den bearbeidd til stabilisert råolje og forskjellige våtgasskomponenter. En del av produktene blir innført til Norge og blir i statistikken registrert som innførsel fra Storbritannia. Varer innført etter foredling blir tatt med i statistikken til full verdi. Innforseisstatistikken omfatter ikke følgende varer: a. Varer i direkte transitt b. Fiskefartøyers og fangstekspedisjoners fangst under norsk flagg C. Norske varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o.1.) og returemballasje d. Erstatningsleveranser og gratis reparasjoner e. Varer til reparasjon i Norge for utenlandsk regning f. Varer i retur etter reparasjon i utlandet for norsk regning g. Reiseutstyr, flyttegods o.l. h. Varer bestemt for det kongelige hus eller til bruk for andre lands offisielle representasjoner i.j.krigsmateriell til forsvaret i henhold til militæravtaler k. Prover, gaver, reldamematetiell mv. av mindre verdi 1. Monetært gull m. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i Norge; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter n. Bunkers 5

7 Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk a. Varer innført til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks. lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr til bruk ved reportasjeoppdrag, utstyr til bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstrasjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige forsok, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk Utførselen omfatter utførsel av norske og fremmede varer fra den frie omsetning og fra transittlager og frilager. Utførselen omfatter også råolje og gass levert direkte fra den norske del av kontinentalsokkelen, basert på mengdeoppgaver fra Oljedirektoratet. Varer utført etter foredling inngår i statistikken med full verdi. Utforselsstatistikken omfatter ikke følgende varer: a. Varer i direkte transitt b. Varer fra tollpakkhus eller tollager (utforsel fra transittlager eller frilager blir tatt med) C. Overføringer av varer fra norsk fastland til Svalbard eller Jan Mayen d. Varer til midlertidig bruk (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr etc.) i inntil 12 måneder i utlandet og varer i retur etter tilsvarende bruk i Norge e. Varer i retur etter reklamasjon mot erstatningsleveranser, varer i retur etter gratis reparasjon (garanti) i Norge, gratis erstatningsleveranser fra Norge, gratis reparasjon (garanti) i utlandet for gjeninnførsel til Norge f. Varer til skip, luftfartøyer eller oljeplattformer registrert i Norge i utenriksfart g. Varer til reparasjon i utlandet for norsk regning og senere gjeninnførsel h. Varer i retur etter reparasjon i Norge for utenlandsk regning i.j. Utenlandske varer i uforandret stand i retur til leverandør og returemballasje k. Reiseutstyr, flyttegods o.l. 1. Varer til eget bruk ved norske diplomatiske stasjoner i utlandet m. Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til militæ ravtaler n. Prover, reldamemateriell mv. av mindre verdi 0. Proviant, bunkers og utstyr til norske eller utenlandske skip eller fly i norsk havn P. Monetært gull q. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.1., gyldige i bestemmelseslandet; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter 4. Definisjoner 4.1. Varegruppering i Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen Fra 1988 følger varegrupperingen den nye internasjonale toll- og statistikknomenklatur, Det harmoniserte system (HS), representert ved nær sekssifrede koder. De første fire siffer angir oppdelingene i tollnomenklaturen, de to neste står for internasjonale statistiske oppdelinger. Den videre påbyggingen er nasjonal og kan variere fra land til land. I den detaljerte norske nomenklatur med en åttesifret varekode som brukes i tolltariffen, representerer sjuende siffer en eventuell norsk tolloppdeling og åttende siffer en ytterligere nasjonal statistikkoppdeling. Disse varekoder med tilhørende tekster blir trykket i publikasjonen Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen og er identiske med tolltariffen. Den blir delt ut gratis og legges ved statistikkpublikasjonene Månedsstatistikk over utenrikshandelen og årspublikasjonen Utenrikshandel. Denne varefortegnelsen gjeldende for 1993, inneholder om lag åttesifrede varenr. Fra 1988 er også FNs standard for varegruppering internasjonal handel sterkt endret og utvidet (Standard International Trade Classification, United Nations, Series M, No. 34/Rev. 3). I SITC-Rev. 3 er varene gruppert etter bearbeidingsnivå mot i HS etter materialets art. Det mest detaljerte varenivå har i SITC-Rev. 3 en femsifret kode som alltid svarer til én eller flere HS-oppdelinger. (Se høyre felt i varefortegnelsen.) Tallet på vareposter er vel mot i overkant av i den forrige utgaven. På samme måte som i HS er endringene i SITC-Rev. 3 så omfattende at det er meget arbeidskrevende finne nøyaktige sammenhenger mellom 1987 og På én- og tosiffernivå (varesektorer og hovedgrupper av varer) er det forholdsvis enkelt å foreta sammenlikning av statistikk for de to årene. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk etter begge nomenklaturer Mengdetall Varer som er oppgitt med vekt, er registrert med nettovekt. For innførte varer som fortolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er fortollet med varens emballasje (særlig matvarer i lufttett lukket emballasje). Tolltariffen med statistisk varefortegnelse viser også hvilke varer som i tillegg til kg er registrert i annen mengdeenhet. Statistikk blir publisert etter begge mengdeenheter. 6

8 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen Verditall Verdien av innførselen er i statistikken oppgitt dl og verdien av utførselen fob norsk havn eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kontinentalsokkelen. Verdien av norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen beregnes ved hjelp av blant annet administrativt fastsatte normpriser og tolldeklarasjoner. Priser på gass eksportert i rørledninger til St. Fergus og Emden, blir anslått av Statistisk sentralbyrå på grunnlag av tilgjengelige data fra andre kilder, blant annet mottakerlandenes offisielle importstatistikk, publiserte meldinger om transportkostnader for naturgass og anslag på terminalkostnader (se også punkt 2) Landgruppering Følgende definisjoner er brukt: Opprinnelsesland (produksjonsland) er for råvarer det land varen er frembrakt, og for bearbeidde (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den form den har ved innførselen. For norskproduserte varer som er solgt til utlandet (og innfortollet der) og senere kjøpt hjem, skal som opprinnelsesland (produksjonsland) oppgis det land som varene er hjemført fra. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av te). 5. Publisering av statistikk Statistikk over utenrikshandelen blir offentliggjort hver måned i pressemeldinger, i Ukens statistikk (US) og i heftet Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU). I tillegg utgis en årspublikasjon serien Norges offisielle statistikk (UTENRIKSHAN- DEL) med data gruppert etter varenr. slik de beskrives i tolltariffen og i denne varefortegnelsen. Dessuten blir det produsert en serie tabeller hvor varene er gruppert etter SITC-Rev.3 (FNs handelsstatistiske nomenklatur). Mot godtgjørelse kan interesserte bestille spesialoppgaver eller tegne løpende abonnement på statistikk for enkeltvarer. (Se Vedlegg 2). Avsenderland er det land som en av fraktdokumentet i Norge kan se er det første landet som varen er sendt fra under den samme handelstransaksjon mellom kjøper (importør) og selger (eksportør). At varens selger er i et annet land enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er derfor ikke landet for fakturautsteder som har betydning for begrepet avsenderland, men avsenderlandet i transportdokumenteufraktbrevet. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Bestemmelsesland er det land som på utførselstidspunktet er det sist kjente land varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Landkoden som nyttes på deklarasjonene svarer til den bokstavkode som er utarbeidd av Det internasjonale standardiseringsforbund (ISO). I detaljdataene blir landopplysningene registrert etter denne koden, men blir i noen grad slått sammen ved utkjøring av statistikk. Før omleggingen i 1988 ble det brukt en tresifret landkode. 7

9 Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk Statistisk landliste 1994 LAND ETTER VERDENSDEL, ISO'S ALFAKODE 1) OG TIDLIGERE NUMERISK KODE EUROPA AL 1 ALBANIA AD 7 ANDORRA AQ 0 ANTARKTIS AM 135 ARMENIA AZ 135 ASERBAJDSJAN BE 2 BELGIA BA 125 BOSNIA-HERCEGOVINA BV 0 BOUVETØYA BG 3 BULGARIA DK 101 DANMARK EE 135 ESTLAND Fl 103 FINLAND FR 7 FRANKRIKE FO 102 FÆRØYANE GE 135 GEORGIA GI 8 GIBRALTAR GR 9 HELLAS BY 135 HVITERUSSLAND IE 121 IRLAND IS 105 ISLAND IT 123 ITALIA YU 125 JUGOSLAVIA,REST- KZ 135 KASAKHSTAN KG 135 KIRGISIA HR 125 KROATIA LV 135 LATVIA LI 141 LIECHTENSTEIN LT 135 LITAUEN LU 2 LUXEMBOURG MK 125 MAKEDONIA MT 126 MALTA MD 135 MOLDOVA MC 7 MONACO NL 127 NEDERLAND NO 0 NORGE PL 131 POLEN PT 132 PORTUGAL RO 133 ROMANIA RU 135 RUSSLAND SM 123 SAN MARINO SK 142 SLOVAKIA SI 125 SLOVENIA ES 137 SPANIA GB 139 STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND SJ 0 SVALBARD/JAN MAYEN CH 141 SVEITS SE 106 SVERIGE TJ 135 TADSJIKISTAN CZ 142 TSJEKKIA TM 135 TURKMENISTAN TR 143 TYRKIA DE 144 TYSKLAND (BRD) UA 135 UKRAINA HU 152 UNGARN UZ 135 USBEKISTAN VA 123 VATIKANSTATEN AT 153 ØSTERRIKE AFRIKA DZ 203 ALGERIE AO 204 ANGOLA BJ 229 BENIN BW 205 BOTSWANA BF 393 BURKINA FASO BI 216 BURUNDI IO 213 CHAGOSOYENE DJ 250 DJIBOUTI EG 249 EGYPT GQ 235 EKVATORIAL-GUINEA CI 239 ELFENBENSKYSTEN ET 246 ETIOPIA GA 254 GABON GM 256 GAMBIA GH 260 GHANA GW 266 GUINEA-BISSAU GN 264 GUINEA CM 270 KAMERUN CV 273 KAPP VERDE KE 276 KENYA KM 231 KOMORENE CG 278 KONGO (BRAllAVILLE) LS 281 LESOTHO LR 283 LIBERIA LY 286 LIBYA MG 289 MADAGASKAR MW 296 MALAWI ML 299 MALI MA 303 MAROKKO MR 306 MAURETANIA MU 307 MAURITIUS MZ 319 MOSAMBIK NA 308 NAMIBIA NE 309 NIGER NG 313 NIGERIA RE 322 REUNION OG MAYOTTE RW 329 RWANDA ST 333 SAO TOME OG PRINCIP SN 336 SENEGAL CF 337 SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK SC 338 SEYCHELLENE SL 339 SIERRA LEONE SO 346 SOMALIA SH 209 ST.HELENA SD 356 SUDAN SZ 357 SWAZILAND ZA 359 SØR-AFRIKA TZ 369 TANZANIA TD 373 TCHAD TG 376 TOGO TN 379 TUNISIA UG 386 UGANDA EH 349 VEST-SAHARA ZR 279 ZAIRE ZM 389 ZAMBIA ZW 326 ZIMBABWE ASIA AF 404 AFGHANISTAN AE 426 ARABISKE EMIRATER BH 409 BAHRAIN BD 410 BANGLADESH BT 412 BHUTAN BN 416 BRUNEI PH 428 FILIPPINENE HK 436 HONG KONG IN 444 INDIA ID 448 INDONESIA IQ 452 IRAK IR 456 IRAN IL 460 ISRAEL JP 464 JAPAN JO 476 JORDAN KH 478 KAMPUCHEA CN 484 KINA KP 488 KOREA,DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKK KR 492 KOREA, REPUBLIKKEN KW 496 KUWAIT CY 500 KYPROS LA 504 LAOS LB 508 LIBANON MO 510 MACAO MY 512 MALAYSIA MV 513 MALDIVENE MN 516 MONGOLIA MM 420 MYANMAR (TIDL. BURMA) NP 528 NEPAL NT 544 NØYTRALSONE OM 520 OMAN PK 534 PAKISTAN QA 540 QATAR SA 544 SAUDI-ARABIA SG 548 SINGAPORE LK 424 SRI LANKA SY 564 SYRIA TW 432 TAIWAN TH 568 THAILAND VN 575 VIETNAM YE 578 YEMEN TP 448 OST-TIMOR 1) INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - DET INTERNASJONALE STANDARDISERINGSFORBUND 8

10 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen NE 1 1 V NORD-AMERIKA SØR - AMERIKA OCEANIA Al 607 ANGuILLA AR AG 607 ANTIGUA OG BARBUDA BO AN 656 ANTILLENE (NL) BR AW 656 ARUBA CL BS 607 BAHAMAS CO BB 602 BARBADOS EC BZ 604 BELIZE FK Bm 607 BERMUDA GF CA 612 CANADA GY KY 607 CAYMANOYENE PY cr 616 COSTA RICA PE Cu 620 CUBA SR DO 624 DEN DOMINIKANSKE UY REPUBLIKK VE DM 607 DOMINICA SV 672 EL SALVADOR GD 607 GRENADA GL 631 GRØNLAND GP 628 GUADELOUPE GT 632 GUATEMALA HT 636 HAITI HN 644 HONDURAS JM 648 JAMAICA VG 607 JomFRuOYENE(GB) VI 688 JomFRWENE(us) MQ 628 MARTINIQUE MX 652 MEXICO MS 607 MONTSERRAT NI 664 NICARAGUA PA 669 PANAMA PR 684 PUERTO RICO LC 607 ST. LUCIA KN 607 ST. KITTS-NEVIS PM 676 ST.PIERRE, MIQuELoN VC 607 ST.VINCENT/GRENADIN TT 680 TRINIDAD OG TOBAGO IC 607 TURKS- OG CAICOSOYE US 684 U SA 705 ARGENTINA 710 BOLIVIA 715 BRASIL 725 CHILE 730 COLOMBIA 735 ECUADOR 740 FALKLANDSØYENE 745 FRANSK GUIANA 720 GUYANA 755 PARAGUAY 760 PERU 765 SURINAM 770 URUGUAY 775 VENEZUELA AS 825 AU 804 CX 804 CK 820 FJ 8 PF 815 IF 815 GU 825 HM 804 ZZ 900 K1 808 CC 804 MH 825 FM 825 NR 818 NZ 820 NU 820 MP 825 NF 804 NC 815 PW 825 PG 806 PN 807 SB 809 ws 830 TK 820 TO 813 TV 814 UM 825 VU 812 WF 815 Am.sAMOA AUSTRALIA CHRISTMASOYA COOKOYENE FIJI FRANSK POLYNESIA FRANSKE SØRLIGE TER GUAM HEARD/MC.DONALD ØYE INT. ORGANISASJONER KIRIBATI KOKOSOYENE MARSHALLØYENE MICRONESIA NAURU NEW ZEALAND NIUE NORDRE MARIANENE NORFOLKOrA NY CALEDONIA PA LAU PAPUA - NY GUINEA PITCAIRNOYENE SALOMONØYENE SAMOA TOKE LAU TONGA TUVALU U.S.A MINDRE U. ØYE VANUATU WALLIS/FUTUNAOYENE 9

11 Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk Fortegnelse over kapitler Levende dyr; animalske produkter Kap. 1. Levende dyr Kjøtt og spiselig slakteavfall Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Melk og meieriprodukter; fugleegg;naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 18 Vegetabilske produkter Kap. 6. Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avsk5rne blomster og blad til pryd Grønnsaker, rotter og knoller, spiselige Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner Kaffe, te, maté og krydderier Korn 22. Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete Oljeholdige fro og frukter; forskjellige andre fro og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og förpianter Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 24 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks Ka P 15. Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 25 Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger Kap. 16. Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann Sukker og sukkervarer Kakao og varer derav Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler Forskjellige tilberedte næringsmidler Drikkevarer, sprit og eddik Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyref6r Tobakk og varer fremstilt av tobakkerstatninger 32 Mineralske produkter Kap. 25. Salt, svovel, jord og stein, gips, kalk og sement Malm, slagg og aske Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav, bituminøse stoffer; mineralsk voks 35 Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier Ka P 28. Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper Organiske kjemikalier Farmasøytiske produkter Gjødsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker, kitt og andre fyllingsog tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj 46 10

12 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; parfyme-, kosmetikkeller toalettpreparater Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, polér- eller skuremidler, lys og liknende varer, modell&masse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk Diverse kjemiske produkter 50 Plast og varer derav; gummi og varer derav Kap. 39.Plast og varer derav Gummi og varer derav 54 RA huder og skinn, laer, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Kap. 41. Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Pelsskinn (også kunstig) og varer derav 58 Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer Kap. 44.Tre og trevarer; trekull Kork og korkvarer Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeider 61 Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp; papir og papp samt varer derav Kap. 47.Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger. 64 Tekstilmaterialer og varer derav Kap. 50.Silke Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl Bomull Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn.og vevnader derav Syntetiske og kunstige filamenter Syntetiske og kunstige stapelfibrer Vatt, filt og fiberduk ("non-wovens"); spesialgarn; hyssing, snorer, liner og tau samt varer derav Golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk Trikoterte stoffer Klær og tilbehør til klær, av trikotasje Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler 79 Fottoy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav Ka P 64.Fottøy, gamasjer og liknende; deler dertil Hodeplagg og deler dertil Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer derav 81

13 Varefortegnefse utenrikshandelen 1994 Norges offisielle statistikk Varer av stein, gips, sement asbest glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer Kap. 68. Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer Keramiske produkter Glass og glassvarer 84 Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metalier, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter Kap. 71. Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter 86 Uedle metalier og varer av uedle metaller Kap. 72. Jern og stål Varer av jern eller stål Kopper og varer derav Nikkel og varer derav Aluminium og varer derav (Kapitlet er reservert for eventuelt fremtidig bruk i " Harmonized System") Uedle metalier og varer av uedle metaller Kap. 78. Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller; cermeter; varer derav Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler dertil av uedelt metall Forskjellige varer av uedelt metall 99 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiel!: deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehør til slike apparater Kap. 84. Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil Elektriske maskiner, apparater og materiel!, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater. 1 Kjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer og annet transportutstyr Kap. 86.Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveger Luftfartøyer, romfartøyer og deler dertil Skip, båter og annet flytende materiell 121 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; deler og tilbehør dertil Kap. 90. Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehør dertil Ur og urdeler Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike instrumenter

14 Norges offisielle statistikk Varefortegnelse utenrikshandelen 1994 Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil Kap. 93. Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil 127 Forskjellige varer Kap. 94. Møbler, sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikerte bygninger Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør dertil Forskjellige varer 130 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter Ka P 97. Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter

15 14 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC Innførsel av uspesifiserte varer, tollbare Innførsel av uspesifiserte varer, tollfrie Proviant utfort til norskeide skip Forbruksartikler utført til norskeide skip Utførsel av uspesifiserte varer KAPITTEL 1. LEVENDE DYR. kg " Kjøtt av svin, ferskt, kjolt eller fryst. - ferskt eller kjølt: hele eller halve skratter kg skinker, boger og stykker derav, med bein " annet " fryst: hele eller halve skrotter " skinker, boger og stykker derav, med bein " annet " Hester, Easier, muldyr og mulesler, levende. - hester: til avl - - andre: - - hester over 1/2 år: vallaker andre ellers esler, muldyr og mulesler Storfe, levende tilavl ellers Svin, levende tilavl - andre: av vekt under 50 kg av vekt 50 kg eller derover kg, stk " " , II II Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller tryst hele eller halve skrotter av lam, ferske eller Nolte - annet kjøtt av sau, ferskt eller kjølt: hele eller halve skrotter andre kjøttstykker med bein utbeinet hele eller halve skrotter av lam, fryste - annet kjøtt av sau, fryst: hele eller halve skrotter andre kjøttstykker med bein utbeinet kjøtt av geiter Nett av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst " 012- II 012- " 012- " 012- " I, II II " " Sauer og geiter, levende sauer geiter Høns av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende. - av vekt høyst 185 gram: høns av arten Gallus domesticus andre Voris av arten Gallus domesticus andre Andre levende dyr reinsdyr fasaner pelsdyr andre KAPITTEL 2. KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt hele eller halve skrotter andre kjottstykker med bein - utbeinet: biffer og fileter ellers Khan av storfe, fryst hele eller halve skrotter andre klonstykker med bein utbeinet II II II kg " 0-12 II II Spiselig slakteavfall av stode, svin, sauer, gaiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller tryst av starfe, ferskt eller kjølt - av storfe, fryst: tunger lever annet av svin, ferskt eller kjølt - av svin, fryst: lever annet ellers, ferskt eller kjølt ellers, fryst Non og spiselig slakteavfall av tjærte som hexer under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst fjeerte, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt - fjeerfe, ikke oppdelt, fryst: høns av arten Gpllus domesticus kalkuner ender, gjess og perlehøns - kjøttstykker og slakteavfall av fjeerfe (herunder lever), ferskt eller kjølt: tettlever av gjess eller ender annet - kjøttstykker og slakteavfall av fjeerfe, unntatt lever, fryst: av høns av arten Gallus dominticus av kalkuner av ender, gjess eller perlehens... - Lever av fjeerfe, fryst: fettlever av gjess eller ender annen " II II II II " " " " " " " " " II Forenklet tollekspedisjon ved innførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr pr. varepost. 2 Gjelder proviant, utstyr og forbruksartikler til norskeide skip registrert i utlandet i utenriksfart. 3 Forenklet tollekspedisjon ved utforsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 200 pr. varepost.

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

Institusjonelle sektorer

Institusjonelle sektorer Vedlegg 1 Institusjonelle sektorer 1) Offentlig forvaltning 110 Stats- og trygdeforvaltningen 510 Fylkeskommuner 550 Kommuner 2) Finansielle foretak 150 Norges Bank 190 Statlige låneinstitutter 210 Forretningsbanker,

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 16. august 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juni 21. Ikrafts. av

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2002 Side 1 133 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 2002 Jan. 10. Deleg.

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 21/02, 12.desember 2002 Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Fastsatt av Skattedirektoratet 12.

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Versjon 1.0 14. januar 2002 KITH Rapport 12/01 ISBN 82-7846-115-5 KITH-rapport Tittel Grunnlag for standardisering av personalia,

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/09, 17. desember 2009 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

INDUSTRISTATISTIKK 1963

INDUSTRISTATISTIKK 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG Kjell E. Innli og Helge Helmersen RÅSTOFFLÆRE Bokmål Yrkeslitteratur as 2 Yrkeslitteratur as, Oslo 1994 ISBN 82-584-0507-1 2. utgave 2003 Det må ikke kopieres fra denne bok

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Før du bruker produktet,

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 56 11. årgang 11.11.2004 2004/EØS/56/01 2004/EØS/56/02 2004/EØS/56/03 2004/EØS/56/04

Detaljer