STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 820 STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1989 OG UTENRIKSHANDEL 1989 HEFTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN ISSN X

3 EMNEGRUPPE 44 Utenrikshandel ANDRE EMNEORD HS Nomenklatur SITC Varegruppering

4 3 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir trykt serskilt og vedlagt Arspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I og januarheftet av publikasjonen Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den Internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 3). Statistisk sentralbyrå, Oslo, 8. februar 1989 Gisle Skancke Leif Skaug

5

6 5 INNHOLD Side 1. Formal Det statistiske materialet 7 3. Statistikkens omfang 7 4. Definisjoner 8 4.1, Varegruppering Mengdetall Verditall Landgruppering 9 5. Publisering av statistikk 9 Statistisk landliste Land etter verdensdel, nasjonal numerisk kode og ISOs alfakode 10 Statistisk landliste Land etter ISOs alfakode og nasjonal numerisk kode 12 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 17 Alfabetisk register med henvisning til posisjonsnummer 107 Vedlegg 1. Endringer i den statistiske varefortegnelse fra 1. januar Varenummer som har endret mengdeenhet fra 1. januar Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 144 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 145 Standarder for norsk statistikk (SNS) 151

7

8 1. FORMAL Formålet med statistikken over utenrikshandelen er A gi en oversikt ovcr varestrdmmene mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så vidt mulig dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsfdring. Den gir dessuten en viktig del av c.!atagrunnlaget for prognose- og analysearbeid utfort av organisasjoner, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner osv. Internasjonale organisasjoner som FNs statistiske kontor og andre, :Jdr stor bruk av de opplysninger som utenrikshandelsstatistikken gir. Den er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttes ogsa ved utarbeiding av nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Det er således av stor betydning at statistikken fdlger internasjonalt vedtatte definisjoner og standarder for gruppering av varer, land og transportmåter ved grensepassering. 2. DET STATISTISKE MATERIALET Statistikk over utenrikshandelen bygger på de administrative oppgaver som tollvesenet innhenter med hjemmel i tollovens 32 og 40 samt tollovforskriftenes kap. 5. Ved innfdrsel og utforsel av varer mottar Statistisk sentralbyrå således kopi av innfdrsels- og utfdrselsdeklarasjonene. Disse fylles ut av henholdsvis importdrer og eksportdrer og blir kontrollert av tollvesenet. Oppgaver over import til og eksport fra Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks. import direkte til norsk kontinentalsokkel, kjdp og salg av skip på 100 br.tonn og derover, elektrisk strom m.m. blir innhentet direkte med hjemmel i lov av 25. april 1907 nr. 2 med tillegg av 1. juni 1934 nr. 11 (statistikkloven). Noen fullstendig oversikt over import direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger Imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir eksportert fra oljefeltene i Nordsjden blir registrert på grunnlag av månedlige mengdeoppgaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det samme gjelder eksporten av naturgass til St. Fergus og Emden. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av blant annet normpriser fastsatt kvartalsvis av Olje- og energidepartementet. Verdien av gasseksporten blir foreldpig anslått på grunnlag av ailment tilgjengelige data. 3. STATISTIKKENS OMFANG Wanget av statistikken folger retningslinjer trukket opp av FNs statistiske kommisjon. Varene blir registrert etter det såkalte generalhandelsprinsippet. Forskjellen mellom spesialhandelen og generalhandelen består vesentlig i forskjellig behandling av varer som passerer Norge via transittlager eller frilager. Etter gjeldende retningslinjer blir direkte importerte varer reg'.strert fortollingsxidpunktet, mens varer som kommer til landet va transittlager eller frilager, blir tatt med i statistikken når de blir lagt inn på slike lapre. Tilsvarende blir utfdrsel fra slike lagre registrert i statistikken. Norsk statistikkområde omfattes av Norge som fastland, cen norske del av kontinentalsokkelen og Svalbard med Jan Mayen og Bjdrndya. Innfdrselen omfatter således de varer som innferes direkta til bruk her i landet og varer som legges inn på transittlager eller frilager. Innfdrsol av varer direkte til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er hittil ikke tatt med i statistikk over utenrikshandelen. Samlede anslag for denne importen er imidlertid tatt inn i driftsregnskapet overfor utlandet. Varer innfdrt til sokkelen via norsk tollsted blir registrert på vanlig måte. Ustabilisert råolje blir fart i rdr fra norsk område til Storbritannia. Der blir den bearbeidd til stabilisert råolje og forskjellige våtgaiskomponenter. En del av produktene blir innfdrt til Norge og blir i statistikken registrert som innfirsel fra Storbritannia. Varer innfdrt etter foredling blir tatt med i statistikken til full verdi. Innfdrselsstatistikken omfatter ikke f 16'1 gende varer: a. Varer i direkte transitt b. Fiskefartdyers og fangstekspedisjoners fangst under norsk flagg C. Norske varer i uforandret stand i retur til leveranddr (reklamasjoner o.l.) og returemballasje d. Erstatningsleveranser og gratis reparasjoner e. Varer til reparasjon i Norge for utenlandsk regning

9 F.Varer i retur etter reparasjon 1 utlandet for norsk regning g. Reiseutstyr, flyttegods o.l. h. Varer bestemt for det kongelige hus eller til bruk for andre lands offisielle representasjoner i.j. Krigsmateriell til forsvaret i henhold til militaravtaler k. Prdver, gaver, reklamemateriell mv. av mindre verdi 1.Monetært gull m. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i Norge; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter n. Bunkers 0. Varer innfort til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks. lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr til bruk ved reportasjeoppdrag, utstyr til bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstrasjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige forsk, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk f. Varer til skip, luftfartoyer eller oljeplattformer registrert i Norge i utenriksfart g. Varer til reparasjon i utlandet for norsk regning og senere gjeninnforsel h. Varer i retur etter reparasjon i Norge for utenlands regning i.j. Utenlandske varer i uforandret stand i retur til leveranddr og returemballasje k. Reiseutstyr. flyttegods o.l. 1. Varer til eget bruk ved norske diplomatiske stasjoner i utlandet m. Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til militæravtaler n. Prdver, reklamemateriell mv. av mindre verdi o, Proviant, bunkers og utstyr til norske eller utenlandske skip eller fly i norsk havn p. Monetært gull q. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i bestemmelseslandet; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter 4. DEFINISJONER Utfdrselen omfatter utforsel av norske og fremmede varer fra den frie omsetning og fra transittlager og frilager. Utfirselen omfatter også r&olje og gass levert direkte fra den norske del av kontinentalsokkelen, basert på mengdeoppgaver fra Oljedirektoratet. Varer utfdrt etter foredling inngår i statistikken med full verdi. Utf drsel sstatistikken omfatter ikke f 6'1 gende varer: a. Varer i direkte transitt b. Varer fra tollpakkhus eller tollager (utfdrsel fra transittlager eller frilager blir tatt med) C. OverfOringer av varer fra norsk fastland til Svalbard eller Jan Mayen d. Varer til midlertidig bruk (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, Ian, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr etc.) i inntil 12 måneder i utlandet og varer i retur etter tilsvarende bruk i Norge e. Varer i retur etter reklamasjon mot erstatningsleveranser, varer i retur etter gratis reparasjon (garanti) i Norge, gratis erstatningsleveranser fra Norge, gratis reparasjon (garanti) i utlandet for gjeninnfdrsel til Norge 4.1. Varegruppering i Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen Fra 1988 felger varegrupperingen den nye internasjonale toll- og statistikknomenklatur, Det harmoniserte system (HS), representert ved nat.' sekssifrede koder. De fdrste fire siffer angir oppdelingene i tollnomenklaturen, de to neste star for internasjonale statistiske oppdelinger. Den videre påbyggingen er nasjonal og kan variere fra land til land. 1 den detaljerte norske nomenklatur, som har en åttesifret varekode og er tatt inn i tolltariffen, representerer sjuende'siffer en eventuell norsk tolloppdeling og Attende siffer en ytterligere nasjonal statistikkoppdeling. Den statistiske varefortegnelse foreligger også trykt i serien Norges offisielle statistikk (NOS). Den blir delt ut gratis og legges ved statistikkpublikasjonene Månedsstatistikk over utenrikshandelen og årspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I. Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen inneholder på det mest detaljerte nivå varenr. (Se venstre felt i spalten for varespesifikasjonene.) Dette er om lag flere enn /wet Ur. De omfattende endringer i nomenklaturen har fort til at det ofte kan by på problemer A foreta niiyaktige sammenlikninger på varenivå i statistikken fra 1987 og 1988.

10 9 Fra 1988 er også FNs standard for varegruppering i internasjonal handel sterkt endret og utvidet (Standard International Trade Classification, United Nations, Series M, No. 34/Rev. 3). I SITC-Rev. 3 er varene gruppert etter bearbeidingsnivå mot i HS etter materialets art. Det mest detaljerte varenivå har i SITC-Rev, 3 en femsifret kode som alltid svarer til én eller flere HS-oppdelinger. (Se hyre felt i varefortegnelsen.) Tallet på vareposter er vel mot i overkant av i den forrige utgaven. PA samme måte som i HS er endringene i SITC-Rev. 3 så omfattende at det er meget arbeidskrevende A finne neyaktige sammenhenger mellom 1987 og PI én- og tosiffernivå (varesektorer og hovedgrupper av varer) er det forholdsvis enkelt å foreta sammenlikning av statistikk for de to år. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk etter begge nomenklaturer Mengdetall Varer som er oppgitt med vekt, er registrert med nettovekt. For innfdrte varer som fortolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er fortollet med varens emballasje (særlig matvarer i lufttett lukket emballasje). Tolltariffen med statistisk varefortegnelse viser også. hvilke varer som i tillegg til kg er registrert i annen mengdeenhet. Statistikk blir publisert etter begge mengdeenheter Verditall Verdien av innforselen er i statistikken oppgitt cif og verdien av utfdrselen fob norsk havn eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kontinentalsokkelen. Verdien av norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i Nordsjden beregnes ved hjelp av blant annet administrativt fastsatte normpriser eller andre direkte verdioppgaver. Priser på gass eksportert i rorledninger til St. Fergus og Emden, blir derfor foreldpig anslått av SSB på grunnlag av tilgjengelige data fra andre kilder, blant annet mottakerlandenes offisielle importstatistikk, publiserte meldinger om transportkostnader for naturgass og anslag på terminalkostnader (se også punkt 2) Landgruppering Filgende definisjoner er brukt: Opprinnelsesland (produksjonsland) er for råvarer det land varen er frembrakt, og for bearbeidde (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den form den har ved innforselen. For norskproduserte varer som er solgt til utlandet (og innfortollet der) og senere kipt hjem, skal som opprinnelsesland (produksjonsland) oppgis det land som varene er hjemfort fra. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av te). Biler satt sammen ved samlefabrikk blir regnet som produsert i det land sammensetningen foregår. Avsenderland er det land som en av fraktdokumentet4 i Norge kan se er det fdrste landet som varen er sendt fra under den samme handelstransaksjon mellom kjdper (importdr) og selger (eksportdr). At varens selger er i et annet land enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er derfor ikke landet for fakturautsteder som har betydning for begrepet avsenderland, men avsenderlandet i transportdokumentet/fraktbrevet. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Bestemmelsesland er det land som på utforselstidspunktet er det sist kjente land varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Landkoden som nyttes på deklarasjonene svarer til den bokstavkode som er utarbeidd av Det internasjonale standardiseringsforbund (ISO). I detaljdataene blir landopplysningene registrert etter denne koden, men blir i noen grad slått sammen ved utkjering av statistikk. F.eks. omfatter Norge både fastlandet, den norske del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen (inkl. Bitirndya). I Månedsstatistikk over utenrikshandelen og en del andre tabeller nyttes fortsatt den tidligere tresifrede landkode. 5. PUBLISERING AV STATISTIKK Statistikk over utenrikshandelen blir offentliggjort hver måned i SSBs serier Aktuell statistikk (AS), i Statistisk ukehefte (SU), i heftet Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU) og i årspublikasjoner, for tiden ett hefte med data gruppert etter den mest detaljerte varenomenklatur (HS) som er tatt inn 1 tolltariffen og et annen hefte der varene er gruppert etter SITC-Rev. 3 (FNs handelsstatistiske nomenklatur). Reparasjonshandelen holdes utenfor den ordinære statistikken, men blir publisert særskilt (verdien av reparasjonen tillagt transportkostnader). Mot godtgjdrelse kan interesserte også bestille spesialoppgaver eller tegne ldpende abonnement på statistikk for enkeltvarer.

11 10 STATISTISK LANDLISTE 1989 Land etter verdensdel, nasjonal. numerisk kode og ISOs alfakode 1) EUROPA 101 DK DANMARK 102 FO FAROYANE 103 Fl FINLAND 105 IS ISLAND 106 SE SVERIGE 110 AQ ANTARKTIS 110 BV BOUVETØYA 110 NO NORGE 110 SJ SVALBARD/JAN MAYEN 111 AL ALBANIA 112 BE BELGIA 112 LU LUXEMBOURG 113 BG BULGARIA 117 AD ANDORRA 117 FR FRANKRIKE 117 MC MONACO 118 GI GIBRALTAR 119 GR HELLAS 121 IE IRLAND 123 IT ITALIA 123 SM SAN MARINO 123 VA VATIKANSTATEN 125 YU JUGOSLAVIA 126 MT MALTA 127 NL NEDERLAND 131 PL POLEN 132 PT PORTUGAL 133 RO ROMANIA 135 BY HVITERUSSLAND 135 SU SOVJETUNIONEN 135 UA UKRAINA 137 ES SPANIA 139 GB STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND 141 CH SVEITS 141 LI LIECHTENSTEIN 142 CS TSJEKKOSLOVAKIA 143 TR TYRKIA 144 DE TYSKLAND (BRD) 151 DD TYSKLAND (DDR) 152 HU UNGARN 153 AT ØSTERRIKE AFRIKA 203 DZ ' ALGERIE 204 AO ANGOLA 205 BW BOTSWANA 209 SH ST.HELENA 213 IO CHAGOSOYENE 216 BI BURUNDI 229 BJ BENIN 231 KM KOMORENE 235 GQ EKVATORIAL-GUINEA 239 CI ELFENBEINSKYSTEN 246 ET ETIOPIA 249 EG EGYPT 250 DJ DJIBOUTI 254 GA GABON 256 GM GAMBIA 260 GH 264 GN 266 GW 270 CM 273 CV 276 KE 278 CG 279 ZR 281 LS 283 LR 286 LY 289 MG 296 MW 299 ML 303 MA 306 MR 307 MU 308 NA 309 NE 313 NG 319 MZ 322 RE 326 ZW 329 RW 333 ST 336 SN 337 CF 338 SC 339 SL 346 SO 349 EH 356 SD 357 SZ 359 ZA 369 TZ 373 TD 376 TG 379 IN 386 UG 389 ZM 393 BF GHANA GUINEA GUINEA-BISSAU KAMERUN KAPP VERDE KENYA KONGO ZAIRE LESOTHO LIBERIA LIBYA MADAGASKAR MALAWI MALI MAROKKO MAURETANIA MAURITIUS NAMIBIA NIGER NIGERIA MOSAMBIK REUNION ZIMBABWE RWANDA SAO TOME OG PRINCIPE SENEGAL SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK SEYCHELLENE SIERRA LEONE SOMALIA VEST-SAHARA SUDAN SWAZILAND SØR - AFRIKA TANZANIA TCHAD TOGO TUNISIA UGANDA ZAMBIA BURKINA FASO ASIA 404 AF AFGHANISTAN 409 BH BAHRAIN 410 BD BANGLADESH 412 BT BHUTAN 416 BN BRUNEI 420 BU BURMA 424 LK SRI LANKA 426 AE ARABISKE EMIRATER 428 PH FILIPPINENE 432 TW TAIWAN 436 HK HONG KONG 444 IN INDIA 448 ID INDONESIA 448 TP OST-TIMOR 452 IQ IRAK 456 IR IRAN 460 IL ISRAEL 464 JP JAPAN 476 JO JORDAN 478 KH KAMPUCHEA 484 CN KINA 488 KP KOREA, DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKK 492 KR KOREA, REPUBLIKKEN 496 KW KUWAIT 500 CV KYPROS 504 LA LAOS 508 LB LIBANON 510 MO MACAO 512 MY MALAYSIA 513 OV MALDIVENE 516 MN MONGOLIA 520 OM OMAN 528 NP NEPAL 534 PK PAKISTAN 540 DA QATAR 544 NT NØYTRALSONE 544 SA SAUDI-ARABIA 548 SG SINGAPORE 556 YD YEMEN,DET DEMOKRATISKE 564 SY SYRIA 568 TH THAILAND 575 VN VIETNAM 578 YE YEMEN, DEN ARABISKE REPUBLIKK NORD-AMERIKA OG MELLOM-AMERIKA 602 BB BARBADOS 604 BZ BELIZE 607 AG ANTIGUA OG BARBUDA 607 Al ANGUILLA 607 BM BERMUDA 607 BS BAHAMAS 607 DM DOMINICA 607 GD GRENADA 607 KN ST.KITTS-NEVIS 607 KY CAYMANØYENE 607 LC ST. LUCIA 607 MS MONTSERRAT 607 IC TURKS- OG CAICOSOYER 607 VC ST.VINCENT/GRENADINE 607 VG JOMFRUØYENE(GB) 612 CA CANADA 616 CR COSTA RICA 620 CU CUBA 624 DO DEN DOMINIK. REPUBL. 628 GP GUADELOPE 628 MQ MARTINIQUE 631 GL GRØNLAND 632 GT GUATEMALA 636 HT HAITI 644 NN HONDURAS 648 JM JAMAICA 652 MX MEXICO 1) International Standard Organization - Det internasjonale standardiseringsforbund

12 11 NORD-AMERIKA OG MELLOM- AMERIKA (forts.) 656 AN 664 NI 669 PA 672 SV 676 PM 680 TT 684 PR 684 US 688 VI 705 AR 710 BO 715 BR 720 GY 725 CL 730 CO 735 EC 740 FK 745 GF ANTILLENE (NL) NICARAGUA PANAMA EL SALVADOR ST.PIERRE, MIQUELON TRINIDAD OG TOBAGO PUERTO RICO USA JOMFRUØYENE(US) SØR-AMERIKA ARGENTINA BOLIVIA BRASIL GUYANA CHILE COLOMBIA ECUADOR FALKLANDSOYENE FRANSK GUYANA 755 PY PARAGUAY 760 PE PERU 765 SR SURINAM 770 UY URUGUAY 775 VE VENEZUELA 804 AU 804 CC 804 CX 804 HM 804 NF 806 PG 807 PM 308 Kl 809 SB 811 FJ 812 VU 813 TO 814 TV OCEANIA AUSTRALIA KOKOSOYENE mustmasoya HEARD/MC.DONALD ØYER NORFOLKOYA PAPUA - NY GUINEA PITCAIRN KIRIBATI salomonvene FIJI VANUATU TONGA TUVALU 815 NC 815 PF 815 TF 815 WF 81C NR 820 CK 820 NU 820 NZ 820 TK 823 AS 825 CT 825 FM 825 GU 825 JT 825 NH 825 MI 825 MP 825 PW 825 UM 825 WK 830 WS 900 ZZ NY CALEDONIA FRANSK POLYNESIA FRANSKE SØRLIGE TER. WALLIS/FUTUNAOYENE NAURU COOKOYENE NIUE NEW ZEALAND TOKE LAU AMERIKANSK SAMOA KANTON/ENDERBURiOYER MICRONESIA GUAM JOHNSTONOYA MARSHALLØYENE midwayoyene NORDRE MARIANENE PA LAU U S A SMA U.FORL. ØYER WAKEØYA SAMOA INT. ORGANISASJONER

13 12 STATISTISK LANDLISTE 1989 Land etter ISOs alfakode 1) og nasjonal numerisk kode AD 117 ANDORRA AE 426 ARABISKE EMIRATER AF 404 AFGHANISTAN AG 607 ANTIGUA OG BARBUDA Al 607 ANGUILLA AL 111 ALBANIA AN 656 ANTILLENE (NL) AO 204 ANGOLA AQ 110 ANTARKTIS AR 705 ARGENTINA AS 825 AMERIKANSK SAMOA AT 153 ØSTERRIKE AU 804 AUSTRALIA BB 602 BARBADOS BD 410 BANGLADESH BE 112 BELGIA BF 393 BURKINA FASO BG 113 BULGARIA BH 409 BAHRAIN BI 216 BURUNDI BJ 229 BENIN BM 607 BERMUDA BN 416 BRUNEI BO 710 BOLIVIA BR 715 BRASIL BS 607 BAHAMAS BT 412 BHUTAN BU 420 BURMA BV 110 BOUVETØYA SW 205 BOTSWANA BY 135 HVITERUSSLAND BZ 604 BELIZE CA 612 CANADA CC 804 KOKOSØYENE CF 337 SENTRALAFRIK. REPUB. CG 278 KONGO CH 141 SVEITS Cl 239 ELFENBEINSKYSTEN CK 820 COOKOYENE CL 725 CHILE CM 270 KAMERUN CN 484 KINA CO 730 COLOMBIA CR 616 COSTA RICA CS 142 TSJEKKOSLOVAKIA CT 825 KANTON/ENDERBURIOYER CU 620 CUBA CV 273 KAPP VERDE CX 804 CHRISTMASOYA CY 500 KYPROS DD 151 TYSKLAND (DDR) DE 144 TYSKLAND (BRD) DJ 250 DJIBOUTI DK 101 DANMARK DM 607 DOMINICA DO 624 DEN DOMINIK. REPUBL. DZ 203 ALGERIE EC 735 ECUADOR EG 249 EGYPT EH 349 VEST-SAHARA ES 137 SPANIA ET 246 ETIOPIA Fl 103 FINLAND FJ 811 FIJI FK 740 FALKLANDSØYENE FM 825 MICRONESIA FO 102 FARØYANE FR 117 FRANKRIKE GA 254 GABON GB 139 STORBRIT. OG N.-IRL. GD 607 GRENADA GF 745 FRANSK GUYANA GH 260 GHANA GI 118 GIBRALTAR GL 631 GRØNLAND GM 256 GAMBIA GN 264 GUINEA GP 628 GUADELOPE GO 235 EKVATORIAL-GUINEA GR 119 HELLAS GT 632 GUATEMALA GU 825 GUAM GW 266 GUINEA-BISSAU GY 720 GUYANA HK 436 HONG KONG HM 804 HEARD/MC.DONALD ØYER HN 644 HONDURAS HT 636 HAITI HU 152 UNGARN ID 448 INDONESIA IE 121 IRLAND IL 460 ISRAEL IN 444 INDIA IO 213 CHAGOSOYENE IQ 452 IRAK IR 456 IRAN IS 105 ISLAND IT 123 ITALIA JM 648 JAMAICA JO 476 JORDAN JP 464 JAPAN JT 825 JOHNSTONOYA KE 276 KENYA KH 478 KAMPUCHEA Kl 808 KIRIBATI KM 231 KOMORENE KN 607 ST.KITTS-NEVIS KP 488 KOREA,DEN DEM.FOLKER KR 492 KOREA,REPUBLIKKEN KW 496 KUWAIT KY 607 CAYMANOYENE LA 504 LAOS LB 508 LIBANON LC 607 ST. LUCIA LI 141 LIECHTENSTEIN LK 424 SRI LANKA LR 283 LIBERIA LS 281 LESOTHO LU 112 LUXEMBOURG LY 286 LIBYA MA 303 MAROKKO MC 117 MONACO MG 289 MADAGASKAR MR 825 MARSHALLØYENE MI 825 MIDWAYOYENE ML 299 MALI MN 516 MONGOLIA MO 510 MACAO MP 825 NORDRE MARIANENE MQ 628 MARTINIQUE MR 306 MAURETANIA MS 607 MONTSERRAT MT 126 MALTA MU 307 MAURITIUS MV 513 MALDIVENE MW 296 MALAWI MX 652 MEXICO MY 512 MALAYSIA MZ 319 MOSAMBIK NA 308 NAMIBIA NC 815 NY CALEDONIA NE 309 NIGER NF 804 NORFOLKOYA MG 313 NIGERIA Ni 664 NICARAGUA NL 127 NEDERLAND NO 110 NORGE NP 528 NEPAL NR 818 NAURU NT 544 NØYTRALSONE NU 820 NIUE NZ 820 NEW ZEALAND OM 520 OMAN PA 669 PANAMA PE 760 PERU PF 815 FRANSK POLYNESIA PG 806 PAPUA - NY GUINEA PH 428 FILIPPINENE PK 534 PAKISTAN PL 131 POLEN PM 676 ST.PIERRE, MIQUELON PN 807 PITCAIRN PR 684 PUERTO RICO PT 132 PORTUGAL PW 825 PALAU PY 755 PARAGUAY QA 540 QATAR 1) International Standard Organization - Det internasjonale standardiseringsforbund

14 13 RE 322 REUNION Ro 133 ROMANIA Rw 329 RWANDA SA 544 SAUDI-ARABIA sb 809 SALOMONØYENE Sc 338 SEYCHELLENE SD 356 SUDAN SE 106 SVERIGE SG 548 SINGAPORE sh 209 st.helena sj 110 SVALBARD/JAN MAYEN SL 339 SIERRA LEONE sm 123 SAN MARINO SN 336 SENEGAL SO 346 SOMALIA SR 765 SURINAM ST 333 SAO TOME OG PRINCIPE SU 135 SOVJETUNIONEN sv 672 EL SALVADOR SY 564 SYRIA SZ 357 SWAZILAND IC 607 TURKS- OG caicosoyer TO 373 TCHAD TF 815FRANSKE SØRLIGE TER. TG 376 TOGO TH 568 THAILAND TK 820 ToKELAu TN 379 TUNISIA To 813 TONGA Tp 448 ØST -TIMOR TR 143 TYRKIA TT 680 TRINIDAD 0G TOBAGO Tv 814 TUVALU Tw 432 TAIWAN TZ 369 TANZANIA UA 135 UKRAINA UG 386 UGANDA UM 825 u s A sma u.forl. ØYER US 684 U S A UY 770 URUGUAY VA 123 VATIKANSTATEN vc 607 ST.viNcENT/GRENADINE VE 775 VENEZUELA VG 607 JOMFRUØYENE(GB) VI 688 JOMFRUØYENE(US) vn 575 VIETNAM VU 812 VANUATU wf 815 WALLis/FuTUNAOYENE WK 825 WAKEOyA ws 830 SAMOA YD 556 YEmEN,DET DEMOKRAT. YE 578 YEMEN,DEN ARAB. REP. Yu 125 JUGOSLAVIA ZA 359 SØR-AFRIKA Zm 389 ZAMBIA ZR 279 ZAIRE Zw 326 ZIMBABWE ZZ 900 INT. ORGANISASJONER

15 14 FORTEGNELSE OVER KAPITLER Levende dyr; animalske prodwcter Side Kap. 1. Levende dyr Kjett og spiseig slakteavfall Fisk og krepsdyr, bletdyr og andre virvellese dyr som lever i vann Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 20 Vegetabilske produkter Kap. 6. Levende trær og andre planter; leker, retter og liknende; ayskårne blomster og blad til pryd Grennsaker, retter oc knoller, spiselige Spiselige frukter og netter; skall av sitrusfrukter eller meloner Kaffe, te, maté og krydderier Korn Melleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete Oljeholdige fr e og frukter; forskjellige andre fr e og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og ffirplanter Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 25 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks Kap. 15. Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 25 Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger Kap. 16. Produkter av kjett, flesk, fisk, krepsdyr, bletdyr eller andre virvellese dyr som lever i vann Sukker og sukkervarer Kakao og varer derav Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk Produkter av grennsaker, frukter, netter og andre plantedeler Forskjellige tilberedte næringsmidler Drikkevarer, sprit og eddik Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefi3r Tobakk og varer fremstilte av tobakkserstatninger 30 Side Mineralske produkter Kap. 25. Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement Malm, slagg og aske Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminese staffer; mineralsk voks 32 Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier Kap. 28. Uorganiske kjemikdlier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper Organiske kjemikalier Farmaseytiske produkter Gjedsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; parfyme-, kosmetikkeller toalettpreparater Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smeremidler, kunstig voks og tilberedt voks, pol6r- eller skuremidler, lys og liknende varer, modell6rmasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk Diverse kjemiske produkter 44 Plast og varer derav; gummi og varer derav Kap. 39. Plast og varer derav Gummi og varer derav 47 RA huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Kap. 41. RA huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Pelsskinn (også kunstig) og varer derav 50

16 15 Side Side Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer Kap. 44. Tre og trevarer; trekull 45. Kork og korkvarer 46. Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeider 52 Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp; papir og papp samt varer derav Kap. 47. Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp Bdker, aviser, bilder av andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider sart arbeidstegninger 55 Tekstilmaterialer og varer derav Kap. 50. Silke 51. Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl 52. Bomull 53. Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader derav 54. Syntetiske og kunstige filamenter 55. Syntetiske og kunstige stapelfibrer 56. Vatt, filt og fiberduk ("nonwovens"); spesialgarn; hyssing, sndrer, liner og tau samt varer derav 57. Golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale 58. Spesielle vevnader; tuftede tekstilstaffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier 59. Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk 60. Trikoterte stoffer 61. Klær og tilbehdr til klær, av trikotasje Klar og tilbehdr til klar, unntatt trikotasje Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler 66 Fottdy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår Kap. 64. Fottdy, gamasjer og liknende; deler dertil Hodeplagg og deler dertil Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer 50 derav; kunstige blomster; varer av 52 menneskehår Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer Kap. 68. Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer oiler liknende materialer Keramiske produkter Glass og glassvarer 70 Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller. plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter Kap. 71. Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav, bijouterivarer; mynter Uedle metaller og varer av uedle metaller 56 Kap. 72. Jern og stål Varer av jern eller stål Kopper og varer derav Nikkei og varer derav Aluminium og varer derav (Kapitlet er reservert for eventuelt 61 fremtidig bruk i "harmonized system") 78. Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller; cermeter; 62 varer derav Verktely, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler dertil av uedelt metall Forskjellige varer av uedelt metall Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehdr til slike apparater Kap. 84. Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehdr til slike apparater 91

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

Institusjonelle sektorer

Institusjonelle sektorer Vedlegg 1 Institusjonelle sektorer 1) Offentlig forvaltning 110 Stats- og trygdeforvaltningen 510 Fylkeskommuner 550 Kommuner 2) Finansielle foretak 150 Norges Bank 190 Statlige låneinstitutter 210 Forretningsbanker,

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 16. august 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juni 21. Ikrafts. av

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2002 Side 1 133 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 2002 Jan. 10. Deleg.

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 21/02, 12.desember 2002 Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2002 Fastsatt av Skattedirektoratet 12.

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

INDUSTRISTATISTIKK 1963

INDUSTRISTATISTIKK 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/09, 17. desember 2009 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter

Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Versjon 1.0 14. januar 2002 KITH Rapport 12/01 ISBN 82-7846-115-5 KITH-rapport Tittel Grunnlag for standardisering av personalia,

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG Kjell E. Innli og Helge Helmersen RÅSTOFFLÆRE Bokmål Yrkeslitteratur as 2 Yrkeslitteratur as, Oslo 1994 ISBN 82-584-0507-1 2. utgave 2003 Det må ikke kopieres fra denne bok

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Før du bruker produktet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer