STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 820 STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1989 OG UTENRIKSHANDEL 1989 HEFTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN ISSN X

3 EMNEGRUPPE 44 Utenrikshandel ANDRE EMNEORD HS Nomenklatur SITC Varegruppering

4 3 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir trykt serskilt og vedlagt Arspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I og januarheftet av publikasjonen Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den Internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 3). Statistisk sentralbyrå, Oslo, 8. februar 1989 Gisle Skancke Leif Skaug

5

6 5 INNHOLD Side 1. Formal Det statistiske materialet 7 3. Statistikkens omfang 7 4. Definisjoner 8 4.1, Varegruppering Mengdetall Verditall Landgruppering 9 5. Publisering av statistikk 9 Statistisk landliste Land etter verdensdel, nasjonal numerisk kode og ISOs alfakode 10 Statistisk landliste Land etter ISOs alfakode og nasjonal numerisk kode 12 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 17 Alfabetisk register med henvisning til posisjonsnummer 107 Vedlegg 1. Endringer i den statistiske varefortegnelse fra 1. januar Varenummer som har endret mengdeenhet fra 1. januar Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 144 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 145 Standarder for norsk statistikk (SNS) 151

7

8 1. FORMAL Formålet med statistikken over utenrikshandelen er A gi en oversikt ovcr varestrdmmene mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så vidt mulig dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsfdring. Den gir dessuten en viktig del av c.!atagrunnlaget for prognose- og analysearbeid utfort av organisasjoner, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner osv. Internasjonale organisasjoner som FNs statistiske kontor og andre, :Jdr stor bruk av de opplysninger som utenrikshandelsstatistikken gir. Den er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttes ogsa ved utarbeiding av nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Det er således av stor betydning at statistikken fdlger internasjonalt vedtatte definisjoner og standarder for gruppering av varer, land og transportmåter ved grensepassering. 2. DET STATISTISKE MATERIALET Statistikk over utenrikshandelen bygger på de administrative oppgaver som tollvesenet innhenter med hjemmel i tollovens 32 og 40 samt tollovforskriftenes kap. 5. Ved innfdrsel og utforsel av varer mottar Statistisk sentralbyrå således kopi av innfdrsels- og utfdrselsdeklarasjonene. Disse fylles ut av henholdsvis importdrer og eksportdrer og blir kontrollert av tollvesenet. Oppgaver over import til og eksport fra Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks. import direkte til norsk kontinentalsokkel, kjdp og salg av skip på 100 br.tonn og derover, elektrisk strom m.m. blir innhentet direkte med hjemmel i lov av 25. april 1907 nr. 2 med tillegg av 1. juni 1934 nr. 11 (statistikkloven). Noen fullstendig oversikt over import direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger Imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir eksportert fra oljefeltene i Nordsjden blir registrert på grunnlag av månedlige mengdeoppgaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det samme gjelder eksporten av naturgass til St. Fergus og Emden. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av blant annet normpriser fastsatt kvartalsvis av Olje- og energidepartementet. Verdien av gasseksporten blir foreldpig anslått på grunnlag av ailment tilgjengelige data. 3. STATISTIKKENS OMFANG Wanget av statistikken folger retningslinjer trukket opp av FNs statistiske kommisjon. Varene blir registrert etter det såkalte generalhandelsprinsippet. Forskjellen mellom spesialhandelen og generalhandelen består vesentlig i forskjellig behandling av varer som passerer Norge via transittlager eller frilager. Etter gjeldende retningslinjer blir direkte importerte varer reg'.strert fortollingsxidpunktet, mens varer som kommer til landet va transittlager eller frilager, blir tatt med i statistikken når de blir lagt inn på slike lapre. Tilsvarende blir utfdrsel fra slike lagre registrert i statistikken. Norsk statistikkområde omfattes av Norge som fastland, cen norske del av kontinentalsokkelen og Svalbard med Jan Mayen og Bjdrndya. Innfdrselen omfatter således de varer som innferes direkta til bruk her i landet og varer som legges inn på transittlager eller frilager. Innfdrsol av varer direkte til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er hittil ikke tatt med i statistikk over utenrikshandelen. Samlede anslag for denne importen er imidlertid tatt inn i driftsregnskapet overfor utlandet. Varer innfdrt til sokkelen via norsk tollsted blir registrert på vanlig måte. Ustabilisert råolje blir fart i rdr fra norsk område til Storbritannia. Der blir den bearbeidd til stabilisert råolje og forskjellige våtgaiskomponenter. En del av produktene blir innfdrt til Norge og blir i statistikken registrert som innfirsel fra Storbritannia. Varer innfdrt etter foredling blir tatt med i statistikken til full verdi. Innfdrselsstatistikken omfatter ikke f 16'1 gende varer: a. Varer i direkte transitt b. Fiskefartdyers og fangstekspedisjoners fangst under norsk flagg C. Norske varer i uforandret stand i retur til leveranddr (reklamasjoner o.l.) og returemballasje d. Erstatningsleveranser og gratis reparasjoner e. Varer til reparasjon i Norge for utenlandsk regning

9 F.Varer i retur etter reparasjon 1 utlandet for norsk regning g. Reiseutstyr, flyttegods o.l. h. Varer bestemt for det kongelige hus eller til bruk for andre lands offisielle representasjoner i.j. Krigsmateriell til forsvaret i henhold til militaravtaler k. Prdver, gaver, reklamemateriell mv. av mindre verdi 1.Monetært gull m. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i Norge; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter n. Bunkers 0. Varer innfort til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks. lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr til bruk ved reportasjeoppdrag, utstyr til bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstrasjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige forsk, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk f. Varer til skip, luftfartoyer eller oljeplattformer registrert i Norge i utenriksfart g. Varer til reparasjon i utlandet for norsk regning og senere gjeninnforsel h. Varer i retur etter reparasjon i Norge for utenlands regning i.j. Utenlandske varer i uforandret stand i retur til leveranddr og returemballasje k. Reiseutstyr. flyttegods o.l. 1. Varer til eget bruk ved norske diplomatiske stasjoner i utlandet m. Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til militæravtaler n. Prdver, reklamemateriell mv. av mindre verdi o, Proviant, bunkers og utstyr til norske eller utenlandske skip eller fly i norsk havn p. Monetært gull q. Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i bestemmelseslandet; papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter 4. DEFINISJONER Utfdrselen omfatter utforsel av norske og fremmede varer fra den frie omsetning og fra transittlager og frilager. Utfirselen omfatter også r&olje og gass levert direkte fra den norske del av kontinentalsokkelen, basert på mengdeoppgaver fra Oljedirektoratet. Varer utfdrt etter foredling inngår i statistikken med full verdi. Utf drsel sstatistikken omfatter ikke f 6'1 gende varer: a. Varer i direkte transitt b. Varer fra tollpakkhus eller tollager (utfdrsel fra transittlager eller frilager blir tatt med) C. OverfOringer av varer fra norsk fastland til Svalbard eller Jan Mayen d. Varer til midlertidig bruk (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, Ian, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr etc.) i inntil 12 måneder i utlandet og varer i retur etter tilsvarende bruk i Norge e. Varer i retur etter reklamasjon mot erstatningsleveranser, varer i retur etter gratis reparasjon (garanti) i Norge, gratis erstatningsleveranser fra Norge, gratis reparasjon (garanti) i utlandet for gjeninnfdrsel til Norge 4.1. Varegruppering i Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen Fra 1988 felger varegrupperingen den nye internasjonale toll- og statistikknomenklatur, Det harmoniserte system (HS), representert ved nat.' sekssifrede koder. De fdrste fire siffer angir oppdelingene i tollnomenklaturen, de to neste star for internasjonale statistiske oppdelinger. Den videre påbyggingen er nasjonal og kan variere fra land til land. 1 den detaljerte norske nomenklatur, som har en åttesifret varekode og er tatt inn i tolltariffen, representerer sjuende'siffer en eventuell norsk tolloppdeling og Attende siffer en ytterligere nasjonal statistikkoppdeling. Den statistiske varefortegnelse foreligger også trykt i serien Norges offisielle statistikk (NOS). Den blir delt ut gratis og legges ved statistikkpublikasjonene Månedsstatistikk over utenrikshandelen og årspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I. Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen inneholder på det mest detaljerte nivå varenr. (Se venstre felt i spalten for varespesifikasjonene.) Dette er om lag flere enn /wet Ur. De omfattende endringer i nomenklaturen har fort til at det ofte kan by på problemer A foreta niiyaktige sammenlikninger på varenivå i statistikken fra 1987 og 1988.

10 9 Fra 1988 er også FNs standard for varegruppering i internasjonal handel sterkt endret og utvidet (Standard International Trade Classification, United Nations, Series M, No. 34/Rev. 3). I SITC-Rev. 3 er varene gruppert etter bearbeidingsnivå mot i HS etter materialets art. Det mest detaljerte varenivå har i SITC-Rev, 3 en femsifret kode som alltid svarer til én eller flere HS-oppdelinger. (Se hyre felt i varefortegnelsen.) Tallet på vareposter er vel mot i overkant av i den forrige utgaven. PA samme måte som i HS er endringene i SITC-Rev. 3 så omfattende at det er meget arbeidskrevende A finne neyaktige sammenhenger mellom 1987 og PI én- og tosiffernivå (varesektorer og hovedgrupper av varer) er det forholdsvis enkelt å foreta sammenlikning av statistikk for de to år. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk etter begge nomenklaturer Mengdetall Varer som er oppgitt med vekt, er registrert med nettovekt. For innfdrte varer som fortolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er fortollet med varens emballasje (særlig matvarer i lufttett lukket emballasje). Tolltariffen med statistisk varefortegnelse viser også. hvilke varer som i tillegg til kg er registrert i annen mengdeenhet. Statistikk blir publisert etter begge mengdeenheter Verditall Verdien av innforselen er i statistikken oppgitt cif og verdien av utfdrselen fob norsk havn eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kontinentalsokkelen. Verdien av norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i Nordsjden beregnes ved hjelp av blant annet administrativt fastsatte normpriser eller andre direkte verdioppgaver. Priser på gass eksportert i rorledninger til St. Fergus og Emden, blir derfor foreldpig anslått av SSB på grunnlag av tilgjengelige data fra andre kilder, blant annet mottakerlandenes offisielle importstatistikk, publiserte meldinger om transportkostnader for naturgass og anslag på terminalkostnader (se også punkt 2) Landgruppering Filgende definisjoner er brukt: Opprinnelsesland (produksjonsland) er for råvarer det land varen er frembrakt, og for bearbeidde (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den form den har ved innforselen. For norskproduserte varer som er solgt til utlandet (og innfortollet der) og senere kipt hjem, skal som opprinnelsesland (produksjonsland) oppgis det land som varene er hjemfort fra. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av te). Biler satt sammen ved samlefabrikk blir regnet som produsert i det land sammensetningen foregår. Avsenderland er det land som en av fraktdokumentet4 i Norge kan se er det fdrste landet som varen er sendt fra under den samme handelstransaksjon mellom kjdper (importdr) og selger (eksportdr). At varens selger er i et annet land enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er derfor ikke landet for fakturautsteder som har betydning for begrepet avsenderland, men avsenderlandet i transportdokumentet/fraktbrevet. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Bestemmelsesland er det land som på utforselstidspunktet er det sist kjente land varen er bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet. Landkoden som nyttes på deklarasjonene svarer til den bokstavkode som er utarbeidd av Det internasjonale standardiseringsforbund (ISO). I detaljdataene blir landopplysningene registrert etter denne koden, men blir i noen grad slått sammen ved utkjering av statistikk. F.eks. omfatter Norge både fastlandet, den norske del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen (inkl. Bitirndya). I Månedsstatistikk over utenrikshandelen og en del andre tabeller nyttes fortsatt den tidligere tresifrede landkode. 5. PUBLISERING AV STATISTIKK Statistikk over utenrikshandelen blir offentliggjort hver måned i SSBs serier Aktuell statistikk (AS), i Statistisk ukehefte (SU), i heftet Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU) og i årspublikasjoner, for tiden ett hefte med data gruppert etter den mest detaljerte varenomenklatur (HS) som er tatt inn 1 tolltariffen og et annen hefte der varene er gruppert etter SITC-Rev. 3 (FNs handelsstatistiske nomenklatur). Reparasjonshandelen holdes utenfor den ordinære statistikken, men blir publisert særskilt (verdien av reparasjonen tillagt transportkostnader). Mot godtgjdrelse kan interesserte også bestille spesialoppgaver eller tegne ldpende abonnement på statistikk for enkeltvarer.

11 10 STATISTISK LANDLISTE 1989 Land etter verdensdel, nasjonal. numerisk kode og ISOs alfakode 1) EUROPA 101 DK DANMARK 102 FO FAROYANE 103 Fl FINLAND 105 IS ISLAND 106 SE SVERIGE 110 AQ ANTARKTIS 110 BV BOUVETØYA 110 NO NORGE 110 SJ SVALBARD/JAN MAYEN 111 AL ALBANIA 112 BE BELGIA 112 LU LUXEMBOURG 113 BG BULGARIA 117 AD ANDORRA 117 FR FRANKRIKE 117 MC MONACO 118 GI GIBRALTAR 119 GR HELLAS 121 IE IRLAND 123 IT ITALIA 123 SM SAN MARINO 123 VA VATIKANSTATEN 125 YU JUGOSLAVIA 126 MT MALTA 127 NL NEDERLAND 131 PL POLEN 132 PT PORTUGAL 133 RO ROMANIA 135 BY HVITERUSSLAND 135 SU SOVJETUNIONEN 135 UA UKRAINA 137 ES SPANIA 139 GB STORBRITANNIA OG NORD-IRLAND 141 CH SVEITS 141 LI LIECHTENSTEIN 142 CS TSJEKKOSLOVAKIA 143 TR TYRKIA 144 DE TYSKLAND (BRD) 151 DD TYSKLAND (DDR) 152 HU UNGARN 153 AT ØSTERRIKE AFRIKA 203 DZ ' ALGERIE 204 AO ANGOLA 205 BW BOTSWANA 209 SH ST.HELENA 213 IO CHAGOSOYENE 216 BI BURUNDI 229 BJ BENIN 231 KM KOMORENE 235 GQ EKVATORIAL-GUINEA 239 CI ELFENBEINSKYSTEN 246 ET ETIOPIA 249 EG EGYPT 250 DJ DJIBOUTI 254 GA GABON 256 GM GAMBIA 260 GH 264 GN 266 GW 270 CM 273 CV 276 KE 278 CG 279 ZR 281 LS 283 LR 286 LY 289 MG 296 MW 299 ML 303 MA 306 MR 307 MU 308 NA 309 NE 313 NG 319 MZ 322 RE 326 ZW 329 RW 333 ST 336 SN 337 CF 338 SC 339 SL 346 SO 349 EH 356 SD 357 SZ 359 ZA 369 TZ 373 TD 376 TG 379 IN 386 UG 389 ZM 393 BF GHANA GUINEA GUINEA-BISSAU KAMERUN KAPP VERDE KENYA KONGO ZAIRE LESOTHO LIBERIA LIBYA MADAGASKAR MALAWI MALI MAROKKO MAURETANIA MAURITIUS NAMIBIA NIGER NIGERIA MOSAMBIK REUNION ZIMBABWE RWANDA SAO TOME OG PRINCIPE SENEGAL SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK SEYCHELLENE SIERRA LEONE SOMALIA VEST-SAHARA SUDAN SWAZILAND SØR - AFRIKA TANZANIA TCHAD TOGO TUNISIA UGANDA ZAMBIA BURKINA FASO ASIA 404 AF AFGHANISTAN 409 BH BAHRAIN 410 BD BANGLADESH 412 BT BHUTAN 416 BN BRUNEI 420 BU BURMA 424 LK SRI LANKA 426 AE ARABISKE EMIRATER 428 PH FILIPPINENE 432 TW TAIWAN 436 HK HONG KONG 444 IN INDIA 448 ID INDONESIA 448 TP OST-TIMOR 452 IQ IRAK 456 IR IRAN 460 IL ISRAEL 464 JP JAPAN 476 JO JORDAN 478 KH KAMPUCHEA 484 CN KINA 488 KP KOREA, DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKK 492 KR KOREA, REPUBLIKKEN 496 KW KUWAIT 500 CV KYPROS 504 LA LAOS 508 LB LIBANON 510 MO MACAO 512 MY MALAYSIA 513 OV MALDIVENE 516 MN MONGOLIA 520 OM OMAN 528 NP NEPAL 534 PK PAKISTAN 540 DA QATAR 544 NT NØYTRALSONE 544 SA SAUDI-ARABIA 548 SG SINGAPORE 556 YD YEMEN,DET DEMOKRATISKE 564 SY SYRIA 568 TH THAILAND 575 VN VIETNAM 578 YE YEMEN, DEN ARABISKE REPUBLIKK NORD-AMERIKA OG MELLOM-AMERIKA 602 BB BARBADOS 604 BZ BELIZE 607 AG ANTIGUA OG BARBUDA 607 Al ANGUILLA 607 BM BERMUDA 607 BS BAHAMAS 607 DM DOMINICA 607 GD GRENADA 607 KN ST.KITTS-NEVIS 607 KY CAYMANØYENE 607 LC ST. LUCIA 607 MS MONTSERRAT 607 IC TURKS- OG CAICOSOYER 607 VC ST.VINCENT/GRENADINE 607 VG JOMFRUØYENE(GB) 612 CA CANADA 616 CR COSTA RICA 620 CU CUBA 624 DO DEN DOMINIK. REPUBL. 628 GP GUADELOPE 628 MQ MARTINIQUE 631 GL GRØNLAND 632 GT GUATEMALA 636 HT HAITI 644 NN HONDURAS 648 JM JAMAICA 652 MX MEXICO 1) International Standard Organization - Det internasjonale standardiseringsforbund

12 11 NORD-AMERIKA OG MELLOM- AMERIKA (forts.) 656 AN 664 NI 669 PA 672 SV 676 PM 680 TT 684 PR 684 US 688 VI 705 AR 710 BO 715 BR 720 GY 725 CL 730 CO 735 EC 740 FK 745 GF ANTILLENE (NL) NICARAGUA PANAMA EL SALVADOR ST.PIERRE, MIQUELON TRINIDAD OG TOBAGO PUERTO RICO USA JOMFRUØYENE(US) SØR-AMERIKA ARGENTINA BOLIVIA BRASIL GUYANA CHILE COLOMBIA ECUADOR FALKLANDSOYENE FRANSK GUYANA 755 PY PARAGUAY 760 PE PERU 765 SR SURINAM 770 UY URUGUAY 775 VE VENEZUELA 804 AU 804 CC 804 CX 804 HM 804 NF 806 PG 807 PM 308 Kl 809 SB 811 FJ 812 VU 813 TO 814 TV OCEANIA AUSTRALIA KOKOSOYENE mustmasoya HEARD/MC.DONALD ØYER NORFOLKOYA PAPUA - NY GUINEA PITCAIRN KIRIBATI salomonvene FIJI VANUATU TONGA TUVALU 815 NC 815 PF 815 TF 815 WF 81C NR 820 CK 820 NU 820 NZ 820 TK 823 AS 825 CT 825 FM 825 GU 825 JT 825 NH 825 MI 825 MP 825 PW 825 UM 825 WK 830 WS 900 ZZ NY CALEDONIA FRANSK POLYNESIA FRANSKE SØRLIGE TER. WALLIS/FUTUNAOYENE NAURU COOKOYENE NIUE NEW ZEALAND TOKE LAU AMERIKANSK SAMOA KANTON/ENDERBURiOYER MICRONESIA GUAM JOHNSTONOYA MARSHALLØYENE midwayoyene NORDRE MARIANENE PA LAU U S A SMA U.FORL. ØYER WAKEØYA SAMOA INT. ORGANISASJONER

13 12 STATISTISK LANDLISTE 1989 Land etter ISOs alfakode 1) og nasjonal numerisk kode AD 117 ANDORRA AE 426 ARABISKE EMIRATER AF 404 AFGHANISTAN AG 607 ANTIGUA OG BARBUDA Al 607 ANGUILLA AL 111 ALBANIA AN 656 ANTILLENE (NL) AO 204 ANGOLA AQ 110 ANTARKTIS AR 705 ARGENTINA AS 825 AMERIKANSK SAMOA AT 153 ØSTERRIKE AU 804 AUSTRALIA BB 602 BARBADOS BD 410 BANGLADESH BE 112 BELGIA BF 393 BURKINA FASO BG 113 BULGARIA BH 409 BAHRAIN BI 216 BURUNDI BJ 229 BENIN BM 607 BERMUDA BN 416 BRUNEI BO 710 BOLIVIA BR 715 BRASIL BS 607 BAHAMAS BT 412 BHUTAN BU 420 BURMA BV 110 BOUVETØYA SW 205 BOTSWANA BY 135 HVITERUSSLAND BZ 604 BELIZE CA 612 CANADA CC 804 KOKOSØYENE CF 337 SENTRALAFRIK. REPUB. CG 278 KONGO CH 141 SVEITS Cl 239 ELFENBEINSKYSTEN CK 820 COOKOYENE CL 725 CHILE CM 270 KAMERUN CN 484 KINA CO 730 COLOMBIA CR 616 COSTA RICA CS 142 TSJEKKOSLOVAKIA CT 825 KANTON/ENDERBURIOYER CU 620 CUBA CV 273 KAPP VERDE CX 804 CHRISTMASOYA CY 500 KYPROS DD 151 TYSKLAND (DDR) DE 144 TYSKLAND (BRD) DJ 250 DJIBOUTI DK 101 DANMARK DM 607 DOMINICA DO 624 DEN DOMINIK. REPUBL. DZ 203 ALGERIE EC 735 ECUADOR EG 249 EGYPT EH 349 VEST-SAHARA ES 137 SPANIA ET 246 ETIOPIA Fl 103 FINLAND FJ 811 FIJI FK 740 FALKLANDSØYENE FM 825 MICRONESIA FO 102 FARØYANE FR 117 FRANKRIKE GA 254 GABON GB 139 STORBRIT. OG N.-IRL. GD 607 GRENADA GF 745 FRANSK GUYANA GH 260 GHANA GI 118 GIBRALTAR GL 631 GRØNLAND GM 256 GAMBIA GN 264 GUINEA GP 628 GUADELOPE GO 235 EKVATORIAL-GUINEA GR 119 HELLAS GT 632 GUATEMALA GU 825 GUAM GW 266 GUINEA-BISSAU GY 720 GUYANA HK 436 HONG KONG HM 804 HEARD/MC.DONALD ØYER HN 644 HONDURAS HT 636 HAITI HU 152 UNGARN ID 448 INDONESIA IE 121 IRLAND IL 460 ISRAEL IN 444 INDIA IO 213 CHAGOSOYENE IQ 452 IRAK IR 456 IRAN IS 105 ISLAND IT 123 ITALIA JM 648 JAMAICA JO 476 JORDAN JP 464 JAPAN JT 825 JOHNSTONOYA KE 276 KENYA KH 478 KAMPUCHEA Kl 808 KIRIBATI KM 231 KOMORENE KN 607 ST.KITTS-NEVIS KP 488 KOREA,DEN DEM.FOLKER KR 492 KOREA,REPUBLIKKEN KW 496 KUWAIT KY 607 CAYMANOYENE LA 504 LAOS LB 508 LIBANON LC 607 ST. LUCIA LI 141 LIECHTENSTEIN LK 424 SRI LANKA LR 283 LIBERIA LS 281 LESOTHO LU 112 LUXEMBOURG LY 286 LIBYA MA 303 MAROKKO MC 117 MONACO MG 289 MADAGASKAR MR 825 MARSHALLØYENE MI 825 MIDWAYOYENE ML 299 MALI MN 516 MONGOLIA MO 510 MACAO MP 825 NORDRE MARIANENE MQ 628 MARTINIQUE MR 306 MAURETANIA MS 607 MONTSERRAT MT 126 MALTA MU 307 MAURITIUS MV 513 MALDIVENE MW 296 MALAWI MX 652 MEXICO MY 512 MALAYSIA MZ 319 MOSAMBIK NA 308 NAMIBIA NC 815 NY CALEDONIA NE 309 NIGER NF 804 NORFOLKOYA MG 313 NIGERIA Ni 664 NICARAGUA NL 127 NEDERLAND NO 110 NORGE NP 528 NEPAL NR 818 NAURU NT 544 NØYTRALSONE NU 820 NIUE NZ 820 NEW ZEALAND OM 520 OMAN PA 669 PANAMA PE 760 PERU PF 815 FRANSK POLYNESIA PG 806 PAPUA - NY GUINEA PH 428 FILIPPINENE PK 534 PAKISTAN PL 131 POLEN PM 676 ST.PIERRE, MIQUELON PN 807 PITCAIRN PR 684 PUERTO RICO PT 132 PORTUGAL PW 825 PALAU PY 755 PARAGUAY QA 540 QATAR 1) International Standard Organization - Det internasjonale standardiseringsforbund

14 13 RE 322 REUNION Ro 133 ROMANIA Rw 329 RWANDA SA 544 SAUDI-ARABIA sb 809 SALOMONØYENE Sc 338 SEYCHELLENE SD 356 SUDAN SE 106 SVERIGE SG 548 SINGAPORE sh 209 st.helena sj 110 SVALBARD/JAN MAYEN SL 339 SIERRA LEONE sm 123 SAN MARINO SN 336 SENEGAL SO 346 SOMALIA SR 765 SURINAM ST 333 SAO TOME OG PRINCIPE SU 135 SOVJETUNIONEN sv 672 EL SALVADOR SY 564 SYRIA SZ 357 SWAZILAND IC 607 TURKS- OG caicosoyer TO 373 TCHAD TF 815FRANSKE SØRLIGE TER. TG 376 TOGO TH 568 THAILAND TK 820 ToKELAu TN 379 TUNISIA To 813 TONGA Tp 448 ØST -TIMOR TR 143 TYRKIA TT 680 TRINIDAD 0G TOBAGO Tv 814 TUVALU Tw 432 TAIWAN TZ 369 TANZANIA UA 135 UKRAINA UG 386 UGANDA UM 825 u s A sma u.forl. ØYER US 684 U S A UY 770 URUGUAY VA 123 VATIKANSTATEN vc 607 ST.viNcENT/GRENADINE VE 775 VENEZUELA VG 607 JOMFRUØYENE(GB) VI 688 JOMFRUØYENE(US) vn 575 VIETNAM VU 812 VANUATU wf 815 WALLis/FuTUNAOYENE WK 825 WAKEOyA ws 830 SAMOA YD 556 YEmEN,DET DEMOKRAT. YE 578 YEMEN,DEN ARAB. REP. Yu 125 JUGOSLAVIA ZA 359 SØR-AFRIKA Zm 389 ZAMBIA ZR 279 ZAIRE Zw 326 ZIMBABWE ZZ 900 INT. ORGANISASJONER

15 14 FORTEGNELSE OVER KAPITLER Levende dyr; animalske prodwcter Side Kap. 1. Levende dyr Kjett og spiseig slakteavfall Fisk og krepsdyr, bletdyr og andre virvellese dyr som lever i vann Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 20 Vegetabilske produkter Kap. 6. Levende trær og andre planter; leker, retter og liknende; ayskårne blomster og blad til pryd Grennsaker, retter oc knoller, spiselige Spiselige frukter og netter; skall av sitrusfrukter eller meloner Kaffe, te, maté og krydderier Korn Melleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete Oljeholdige fr e og frukter; forskjellige andre fr e og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og ffirplanter Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 25 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks Kap. 15. Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 25 Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer fremstilte av tobakkerstatninger Kap. 16. Produkter av kjett, flesk, fisk, krepsdyr, bletdyr eller andre virvellese dyr som lever i vann Sukker og sukkervarer Kakao og varer derav Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk Produkter av grennsaker, frukter, netter og andre plantedeler Forskjellige tilberedte næringsmidler Drikkevarer, sprit og eddik Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefi3r Tobakk og varer fremstilte av tobakkserstatninger 30 Side Mineralske produkter Kap. 25. Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement Malm, slagg og aske Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminese staffer; mineralsk voks 32 Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier Kap. 28. Uorganiske kjemikdlier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper Organiske kjemikalier Farmaseytiske produkter Gjedsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; parfyme-, kosmetikkeller toalettpreparater Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smeremidler, kunstig voks og tilberedt voks, pol6r- eller skuremidler, lys og liknende varer, modell6rmasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk Diverse kjemiske produkter 44 Plast og varer derav; gummi og varer derav Kap. 39. Plast og varer derav Gummi og varer derav 47 RA huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Kap. 41. RA huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut) Pelsskinn (også kunstig) og varer derav 50

16 15 Side Side Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer Kap. 44. Tre og trevarer; trekull 45. Kork og korkvarer 46. Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeider 52 Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp; papir og papp samt varer derav Kap. 47. Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir eller papp Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp Bdker, aviser, bilder av andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider sart arbeidstegninger 55 Tekstilmaterialer og varer derav Kap. 50. Silke 51. Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl 52. Bomull 53. Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader derav 54. Syntetiske og kunstige filamenter 55. Syntetiske og kunstige stapelfibrer 56. Vatt, filt og fiberduk ("nonwovens"); spesialgarn; hyssing, sndrer, liner og tau samt varer derav 57. Golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale 58. Spesielle vevnader; tuftede tekstilstaffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier 59. Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk 60. Trikoterte stoffer 61. Klær og tilbehdr til klær, av trikotasje Klar og tilbehdr til klar, unntatt trikotasje Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler 66 Fottdy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår Kap. 64. Fottdy, gamasjer og liknende; deler dertil Hodeplagg og deler dertil Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer 50 derav; kunstige blomster; varer av 52 menneskehår Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer Kap. 68. Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer oiler liknende materialer Keramiske produkter Glass og glassvarer 70 Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller. plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter Kap. 71. Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav, bijouterivarer; mynter Uedle metaller og varer av uedle metaller 56 Kap. 72. Jern og stål Varer av jern eller stål Kopper og varer derav Nikkei og varer derav Aluminium og varer derav (Kapitlet er reservert for eventuelt 61 fremtidig bruk i "harmonized system") 78. Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller; cermeter; 62 varer derav Verktely, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler dertil av uedelt metall Forskjellige varer av uedelt metall Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehdr til slike apparater Kap. 84. Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehdr til slike apparater 91

17 16 Side Side KjOretdyer, luftfartdyer, fartelyer og annet transportutstyr Kap. 86. Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag 87. Kjdreteyer samt deler og tilbehdr dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveger 88. LuftfartOyer, romfartdyer og deler dertil 89. Skip, båter og annet flytende materiell Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt male-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; deler og tilbehdr dertil Kap. 90. Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehdr dertil Ur og urdeler Musikkinstrumenter; deler og tilbehdr til slike instrumenter 103 Våpen og ammunisjon; deler og tilbeher dertil Kap. 93. Våpen og ammunisjon; deler og til- 96 behdr dertil Forskjellige varer Kap Mdbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og 98 liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; *Lysskilt og liknende; prefabrikerte bygninger 95. Lekettiy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehdr dertil 96. Forskjellige varer Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter Kap. 97. Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 106

18 17 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde S1TC Uspesifiserte varer, tollbare.0055; Uspesifiserte varer, tollfrie.0031: Proviant.0032: Forbruksartiklar.0099' Uspesifiserte varer KAPITTEL 1. LEVENDE DYR. 931: Hester, esler, muldyr og mulesler, leyende. - hester: kg/ til avl stk hester over 1/2 Ar: vallaker andre ellers esler, muldyr og mulesler _ Hens av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkunef 5gpeflhinš.levende. - av vekt høyst 185 gram: hens av arten Gallus domesticus andre hems av arten Gallus domesticus andre Andre levende dyr reinsdyr fasaner pelsdyr andre kg KAPITTEL 2. KJOTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Kj tt av storfe, ferskt eller kjelt hele eller halve skrotter andre kjottstykker med bein... - utbeinet: biffer og fileter ellers Storfe, levende. - til avl - ellers Svin, levende. - til avl - - av vekt under 50 kg - - av vekt 50 kg eller derover Sauer og geiter. levende. - sauer - geiter Kjett av storfe, fryst. - hele eller halve skrotter - andre kjøttstykker med bein - utbeinet Kj tt av svin, ferskt, kjelt eller fryst. - ferskt eller kjølt: - - hele eller halve skrotter - - skinker, boger og stykker derav, med bein - - annet - fryst: - - hele eller halve skrotter - skinker, boger og stykker derav, med bein - - annet Kjett av sauer eller geiter, ferskt, k lt eller fryst - hele eller halve skrotter av lam, ferske eller kjelte - annet kjøtt av sau, ferskt eller kjelt: - hele eller halve skrotter - - andre kjettstykker med bein - utbeinet hele eller halve skrotter av lam, fryste kg annet kjøtt av sau, fryst: hele eller halve skrotter andre fr,jettstykker med bein utbeinet kjøtt av geiter Kjett av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjelt eller fryst Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer. geiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kølt eller fryst av storfe, ferskt eller kjet - av storfe, fryst: tunger lever annet av svin, ferskt eller kjølt - av svin, fryst: lever annet ellers, ferskt eller kjølt ellers, fryst Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som herer under posisjon ferskt. kjølt eller fryst fjærfe, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt fjærfe, ikke oppdelt, fryst: hens av arten Gallus domesticus kalkuner ender, gjess og perlehons kjottstykker og slakteavfall av fjmrfe (herunder lever), ferskt eller kjet: fettlever av gjess eller ender annet kjøttstykker og slakteavfall av fjmrfe, unntatt lever, fryst: av høns av arten Gallus domesticus av kalkuner av ender, gjess eller perlehens lever av fjærfe, fryst 211:3g Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst av kaniner eller harer froskelår anret: tunger av rein, skogsfugl og ryper: av rein av skogsfugl og ryper av hjort av elg av hval annet Svinefett rent for kjitt og fjarfefett (ikke utsmeltet), ferskt, kj lt, fryst, saltet, i saltlake. torket eller mkt Kjett og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall. - kjøtt av svin: skinker, boger og stykker derav, med bein bukflesk og stykker derav annet kjøtt av storfe ellers, herunder spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall KAPITTEL 3. FISK OG KREPSDYR.BLOTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Fisk, levende akvariefisk annen levende fisk: aure (Salmo trutta, Salmo gairdneri, SaTmUflriT SaTmU åguauoffita, ) Forenklet tollekspedisjon ved innførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 200 pr. varepost. 2) Gjelder proviant, utstyr og forbruksartikler til norskeide skip registrert i utlandet i utenriksfart. 3) Forenklet tollekspedisjon ved utførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 200 pr. varepost.

19 18 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC : Al (Anvilla spp.) karpe arnen: laks (f.eks. yngel, smolt) ellers Fisk, fersk eller kult, unntatt fiskefileter og annet fiskekjett som borer under posisjon laksefisk, unntatt lever, rogn og melke: - aure (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo T1Wrgi7 SaTmo WgUa5offita7 5aTmo gilaet: o-15purrtet aure ellers - stillehavslaks (Oncorchynchus spp.). atlanterhavslaks- (SaTim-5 %-ataf)-6g donaulaks (Hucho hutfiot: oppdrettet Tags ellers annen flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae, CynoglosiUa -6,-SUlUidae,-SUoi5hthlmTdeThij UithWriUa)T Unntitt - TeVeT,-rUgn blåkveite (Reinhardtius hippogloss- ides) og annun-kvetti (RiTp -dgto%-- u Nippoglossus, HippogTosills -sten -610I% btågveite annen kveite rødspette (Pleuronectes platessa). - tunge (Solel TO.T - - annen - størje (tunfisk) (av slekten Thunnus), stripet pelamide (EuthyffnUs Tatsuwonus) pelamis), unntatt- r6ver, r(t)gw Ug-mUlkeT - albakor eller langfinnet tunfisr, (Thunnus alalunga) - gultirtnet-tuntig. k (Thunnus albacares) pelamide - annen sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)t Unntatt7 TeVer,-r5gN o- ffielke 7 ToFsk vårgytende sild: - - vintersild - - annen, herunder mussa, småsild - nordsjosild - annen sild torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrcpfiatug)t untatt TeVer,- - r5gt Ug-mElge- - annen fisk, unntatt lever, rogn og melke: - sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.t, -s ā-ruiwet1w TSWrdiTeT1I šp.t,thrisl ing (SprattUs-sTwIttus) - Nye (MelanogrammUs-OgTefinlisT 7 - sei (PUlTaZhTuT -VifeffsT - makret1 - (5c3m5er-sUoffibrus, Scomber australastcust ScUmbef japoriaffr. - fiigta-o TnUre-hWiTMErT - - pigghå - - andre haifisker - Al (Anguilla spp.) - e7lefs7 - - lysing - lange - -.uer - lyr - - annen fisk lever, rogn og melke Fisk. fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjett som h rer under posisjon stillehavslaks (Oncorhynchus spp.), unntatt lever, High- 5g-Mblge - - annen laksefisk, unntatt lever, rogn og melke: - - aure (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo T1TrgiT 5aTmo WgUaboiTiTaT SaTmo gilaet: o5puruttet aure ellers - - atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hiriceot: oppdrettet Tags ellers lodde fl t4 ff IS If annen laksefisk - flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglos3idaW, -SUlUidae, -SZO5hthilmided Ug-CTtfaTidWeT, -eintatt-luv- Wr7 ion og ffietkg: - - blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) og alinun-kvetee- (RifipUgTo3- šut Elpoglossus, HippogTo3sUs-stenUle-Ols) btarveite annen kveite rødspette (Pleuronectes platessa) tunge (Sole annen - strode (tunfisk) (av slekten Thunnus), stripet pelamide (EuthyWnris Tatsuwonus) pelamis), ufintatt- lever, r5gff -6g-milkeT albakor eller langfinnet tunfisk (Thunnus alalunga) gultifat-tuntigk (Thunnus albacares), stripet pelamide annen - sild (Clupea harengus, Clupea pallash )7 Unfitaft-lvb-r, Fogn-og-mUlke: - = Tofsk vårgytende sild: vintersild annen, herunder mussa, småsild nordsjosild annen sild torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macr5apfata)t untatt TeVer, - - r50- Ug-mUlge- - - annen fisk, unntatt lever, rogn og melke: sardin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.t, -siruiffetlå TSIrdiTeT1T p.t,thrisl ing (SprattUs-stkWttus) Eyg.e (MelanogrammUs-aUgTefinUsT sei (PUlTaUhTu - ViFeNsT makret1 - (5cUmUer-sorribrus, Scomber australastcust Sct3mBeT japotieu - ):. WnUre-hiTi!kErT pigghå andre haifisker ål (Anguilla spp.) havoof TOTceritfarchus labrax, Dicentrarchu f5unctatus) sin - WrTuEciu -s- špp., Urophycis spp.) - - lters: skate uer annen fisk lever, rogn og melke Fiskefileter og annet fiskekjett (også opphakket). ferskt, kjelt eller fryst. - ferskt eller kjølt: av hyse av torsk av sei av sild ellers - fryste fileter: av blåkveite av hyse av torsk av sei av sild av steinbit av uer ellers annet Fisk, terket, saltet eller i saltlake; rykt fisk, også varmreykt; fiskemel egnet til menneskefoode fiskemel egnet til menneskeføde lever, rogn og melke, tørket, røykt, saltet eller i saltlake - fiskefileter, torkede, saltede eller i saltlake, men ikke røykt: av sild av tørrfisk ellers - -røykt fisk, herunder fileter: stillehavslaks (Oncorhynchus spp.), atlanterhavslaks- (SaTmU.3"rarT Tig donaulaks (Hucho hafiot sild (ClupeW fi'atengust Clupea pallasil) WnWeff k

20 Nr. Vareslag Mengde SITC Nr. Vareslag Mengde SITC - tørket fisk, også saltet, men ikke røykt: - - torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): TerTi - k7 FofsUir kg tørrfisk, finnmarksrundfisk tørrfisk, lofotrundfisk tørrfisk, annen rundfisk klippfisk - - annen: - - sei: ti tørrfisk, rotskjær torrfisk, rundfisk klippfisk brosme: : tørrfisk klippfisk lange, klippfisk av annen fisk: tørrfisk klippfisk saltet fisk, men ikke tørket eller røykt, og fisk i saltlake: - - sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)t - 7 Tofsk vårgytende sild: vintersild annen, herunder mussa, smssild nordsjøsild annen sild torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) s-pp.) - - annen: brosme sei lange ellers Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjelte, fryste, torkede, saltede eller i saltlake; virvell se dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr og bletdyr, levende, ferske, kjelte, fryste, torkede, saltede eller i saltlake østers - kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell, av slektene Pecten, Maws eller Placopecten: Tevende, -fertfe-etler kjølte ellers - blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.): levende,.0010 TeTske-eTlb-r kjete - - -hønseegg ellers ellers - tiarmet blekksprut, herunder akkar (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, SEpToTa-sfip7,-011imåstFeTTIhs rot- Tg - p13.7 TiotoToUaTu this spp.): Tev -qnue, ferske eller kjølte ellers - åttearmet blekksprut (Octopus spp.): levende, ferske elle kjilte ellers snegler, andre enn sjøsnegler tørkede ellers levende, ferske eller kjølte ellers KAPITTEL 4. MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Melk og note, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller annet sotningsstoff som inneholder høyst 1 vektprosent fett som inneholder over 1 vektprosent, men ikke over 6 vektprosent fett som inneholder over 6 vektprosent fett Melk og flote, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet sotningsstoff som pulver, granulat eller i annen fast form, som inneholder høyst 1,5 vektprosent fett som pulver, granulat eller i annen fast form, som inneholder over 1,5 vektprosent fett: ikke tilsatt sukker eller annet setningsstoff ellers - annen: ikke tilsatt sukker eller annet sotningsstoff ellers Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og remme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og note, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet setningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt eller kakao yoghurt: naturell med innhold av frukt, netter eller bær: pulver, granulat eller i Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjilte, fryste, t rkede, annen fast form annen saltede eller i saltlake; krepsdyr med ellers: skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjelte, fryste, torkede, saltede eller med innhold av smaksstoff eller i saltlake. kakao fryste: - - annen languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jsisris-sTp7) med innhold av smaksstoff eller - annen: Turiimr- (HohḻaTu- 710.) kakao - - reker: med innhold av frukt eller bær rå ellers kokte, med skall, ikke videre bearbeidd Myse, også konsentrert eller tilsatt ellers sukker eller annet setningsstoff; produkter som består av naturlige melke krabber andre b&tanddeler, også tilsatt sukker eller ikke fryste: annet setningsstoff, ikke nevnt eller languster (Palinurus spp., Panulirus spp., JaTd Ip. innbefattet annet sted myse, også konsentrert eller tilsatt fuffimb-r- (HoiiiaTu sukker eller annet søtningsstoff reker ellers krabber andre Suer og annet fett samt oljer fremstilt av melk Ost og ostemasse fersk ost, herunder mysost, ikke gjæret, og ostemasse revet ost eller ostepulver, alle slag smelteost, ikke revet eller som ostepulver.4000 muggost annen ost Fugleegg med skall, friske, konserverte eller kokte Fugleegg uten skall samt eggeplommer, friske, terkede, dampkokte eller kokte i vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet setningsstoff eggeplommer: tørkede ellers Naturlig honning Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted kg

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000032 1988 2002 Forbruksartikler Kg 931-00 00000055 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollfrie Kg 931-00

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKK-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle produkter som er oppført

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. februar 2000 Nr. 3/169 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/57 av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 343]

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr.

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr. Vedlegg II OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER

VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Varenummer 06.01 Løker,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 242.766 6.019.453 24,80 1.879.700 48.455.606 25,78 1.701.606 41.734.912 24,53 EU27 116.834 3.412.952 29,21 1.162.492 30.051.280 25,85 1.017.188

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG IV OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Vedlegg 2. For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere tollsats enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt.

Vedlegg 2. For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere tollsats enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Vedlegg 2 For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Varenummer i 04.09.0000 Naturlig honning. 21,00 05.04.0000 Tarmer, blærer og mager

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE

STATISTISK VAREFORTEGNELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 750 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1988 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1988 OG UTENRIKSHANDEL 1988 HEFTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa

Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa Landbrukets Utredningskontor Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa Norsk import frå MUL og globale handelsstraumar Torbjørn Tufte Rapport 3 2006 Forord Målet med denne rapporten er å få

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 882 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1990 OG UTENRIKSHANDEL 1990 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

ANNEX IV OMTALT UNDER PUNKT (C) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

ANNEX IV OMTALT UNDER PUNKT (C) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER NNEX IV OMTLT UNDER PUNKT (C) I RTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER VEDLEGG IV OMTLT UNDER PUNKT (c) I RTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER rtikkel 1 Fisk og andre marine

Detaljer

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Vedlegg 2 til dette rundskriv Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter, oppført i tabell 1, er omfattet av avtalens bestemmelser, med

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR. 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN

INTERNASJONAL STANDARD FOR. 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN INTERNASJONAL STANDARD FOR 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN STANDARDER FOR NORSK STATISTIKK 9 INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN (SITC

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet

Phonect priser. Innholdsfortegnelse. Mobil. Tilleggstjenester. Gebyr. Nasjonal Trafikk. Samtaler til Utland & fra Norge. Samtaler i utlandet Innholdsfortegnelse Mobil Tilleggstjenester Gebyr Nasjonal Trafikk Samtaler til Utland & fra Norge Samtaler i utlandet SMS/MMS Utland Priser data utland Samtaler til Spesialnummer IPT SamKom Mobil Abonnement

Detaljer

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 136 Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 Statistisk

Detaljer

Importstatistikk 2017

Importstatistikk 2017 Importstatistikk 25 Tittel Import i hele år - t.o.m. august. 2 2 21 19 834 15 1 9 132 12 893 5 2 852 2 412 178 2 41 1 666 1 64 1 88 1 215 828 62 874 729 796 715 198 491 21 - Storfe, ferskt 22 - Storfe,

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Importstatistikk 2016

Importstatistikk 2016 Importstatistikk 25 Tittel Import i år -hele året. 2 2 21 19 834 15 1 1 95 9 132 213 214 5 2 944 2 412 178 1 666 3 263 3 218 2 852 2 41 1 64 1 215 828 874 673 729 796 715 21 - Storfe, ferskt 22 - Storfe,

Detaljer

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp

Utslippsnasjonen. Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Arbeidsnotat nr 6/2011 Utslippsnasjonen Om Norges og andre nasjoners CO 2 -utslipp Av: Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL A VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Protokoll A Vist til i artikkel 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

Nordmenns CO 2 -utslipp

Nordmenns CO 2 -utslipp Nordmenns CO 2 -utslipp Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og andre rike landene har hovedansvaret

Detaljer

VEDLEGG III. OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG III. OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTLT I RTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTLT I RTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER rtikkel 1 Fisk og andre marine produkter som er oppført i tabell

Detaljer