Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 9/10 RS 10/10 RS 11/10 RS 12/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsak Vedrørende sak Universitetssykehuset Nord- Norge Tromsø - A fløy Tilgang på kontanter i Dyrøy - oppfølging av vedtak i eldrerådet Invitasjon til konstituerende møte for eldrerådene i Midt- Troms regionen 2007/ / /116 RS 13/10 Behov nye boliger/omsorgsboliger 2010/312 Saker til behandling PS 10/10 Eldrerådskonferansen Finnsnes 2007/116 PS 11/10 Eldredagen /116 PS 12/10 Eventuelt 2007/116 Åse K. Kristiansen utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 9/10 Referatsak

6 Styret i Helse Nord v/styreleder Bjørn Kaldhol 8000 Bodø Tromsø, Vedr. sak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø A fløy I utgangspunktet var det planlagt en A-fløy ved UNN-Tromsø med bl.a. en stor geriatrisk sengepost og dagenhet. Den fremlagte plan viser imidlertid at en ny A-fløy primært skal dekke behovet for intensivplasser og økt kapasitet for operasjon, og skal ikke inneholde vanlige sengeplasser. Eldrerådene i kommuner i UNN Tromsø s opptaksområde har gjennom dagspressen blitt oppmerksom på overnevnte sak og har funnet det riktig å gi følgende kommentar: Eldrerådene i kommuner i UNN-Tromsøs opptaksområde beklager sterkt bortfall av geriatrisk sengepost og reduksjon av sengeplasser totalt. Befolkningsprognoser for kommunene viser at det er befolkningen over 70 år som har størst økning frem til SINTEFs rapport viser at befolkningen i opptaksområdet øker med 13 % frem mot 2030, antall personer over 70 år øker med over 100 %. Selv om de fleste eldre er friske, vil det også bli en økning av syke eldre. Aldringssykdommer bidrar til at flere eldre vil ha krav på utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten for å kunne leve et selvstendig liv. Vi stiller derfor spørsmål ved om det er realistisk og forsvarlig å regne med at det vil være behov for færre sengeplasser om 10 år enn det er i dag. Intensjonen i Samhandlingsreformen er at oppgaver skal overføres fra spesial- til primærhelsetjenesten, og vi er enig i at det er en fordel å få behandling i eget lokalmiljø dersom det er mulig. Det vil imidlertid ta tid å bygge opp et forsvarlig nivå som gjør kommunene i stand til å takle noen av oppgavene fra spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder området geriatri, vil avdelingen ved UNN-Tromsø uansett være motoren i landsdelen. Eldrerådene frykter at mens vi venter på at Samhandlingsreformen skal bli vedtatt, og at kommunene har bygd opp fagmiljøer og lokaliteter, vil deler av den eldre befolkningen i kommunene ikke ha tilbud om behandling og utredning de i hht lov har krav på i det hele tatt. Dette er vi sterkt imot, og ber styret i Helse Nord sørge for at det er tilbud om en tilstrekkelig spesialisthelsetjeneste og rehabiliteringssenger også for befolkningen over 70 år. Med hilsen Eldreråd i kommuner i UNN Tromsø s opptaksområde Hugo Westby, leder Storfjord Eldreråd Olav Sørensen, leder Balsfjord Eldreråd Grethe Lind, leder Karlsøy Eldreråd Albrigt Albrigtsen, leder Lyngen Eldreråd Kjell Hovde, leder Bardu Seniorråd Sigmund Mathiassen, leder Skjervøy Eldreråd Bitten Barman-Jenssen, leder Tromsø Eldreråd Steinar Tunes, leder Målselv Eldreråd Knut Melangen, leder Lenvik Eldreråd Halvar Solvang, leder Sørreisa Eldreråd Kåre Kristiansen, leder Tranøy Eldreråd Åse Kristiansen, leder Dyrøy Eldreråd Håkon Bråstad, leder Nordreisa Eldreråd Solfrid Eriksen, leder Berg Eldreråd

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/116 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Tilgang på kontanter i Dyrøy - oppfølging av vedtak i eldrerådet Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ Eldrerådet 11/ Saksopplysninger I møte , utvalgssak 7/10, behandlet Dyrøy eldreråd de utfordringer som følger av den lokale bankens innskrenkninger av tjenestetilbudet til befolkningen i Dyrøy. I saksutredningen som var laget av eldrerådets leder Åse K. Kristiansen, heter det: Sparebank1 NordNorge har ytterligere innskrenket tilgangen til kontanter for beboerne i Dyrøy. Dette går sterkest ut over seniorene i kommunen, de som ikke har egen bil og som dermed ikke kommer seg til en minibank. Banken kommer til å stenge kassen om ikke lenge, butikkene har ikke lenger så mye kontanter i kassen at de kan fungere som bankfilial, og det siste er at også Postbanken skal opphøre i sin nåværende form (går over til å bli DnBNor). Bankkundene er oppfordret til å bruke nettbank og minibank og å bruke kort ved alle innkjøp. For eldre seniorer er ikke dette verken ønsket eller helt enkelt. Syn, hørsel, mobilitet og ikke minst minne, endres med årene. Det er ikke like lett å lære nye ferdigheter som bruk av PC. I mange sammenhenger har man også fremdeles bruk for kontanter. Det er uheldig om eldre skal måtte be om å få utbetalt hele sin pensjon på en gang for å oppbevare den i heimen. Om man trenger at andre gjør innkjøp for seg, er det risikabelt å overlate kort og kode til vedkommende. Ikke er det lovlig heller. Innbyggerne i Dyrøy trenger lettere tilgang til kontanter, og Dyrøy Eldreråd ber derfor Dyrøy kommune om å ta kontakt med Sparebanken eller en annen bank om at det i Dyrøy blir opprettet en minibank og nattsafe før banken legges ned. Eldrerådet gjorde følgende enstemmige vedtak: Dyrøy Eldreråd ber Dyrøy kommune om å kontakte Sparebanken eller en annen bank slik at vi kan ha mulighet til å ta ut og sette inn kontanter etter at bankfilialen legges ned, og uten at vi trenger å reise ut av kommunen. Administrasjonens vurdering Eldrerådet tar her opp forhold som vil komme til å bli svært utfordrende for folk i distriktene.

8 Den lokale minibanken ble som kjent lagt ned for en tid tilbake og nå innskrenkes skranketjenestene og så vidt vi forstår skal disse etter hvert fjernes helt. Saksprotokoll i Formannskapet Omforent forslag til vedtak: 1. Dyrøy formannskap oversender henvendelser fra Dyrøy eldreråd til bankens ledelse. 2. Bankens ledelse inviteres til et møte med Dyrøy formannskap snarest. Vedtak i Formannskapet Dyrøy formannskap oversender henvendelser fra Dyrøy eldreråd til bankens ledelse. 2. Bankens ledelse inviteres til et møte med Dyrøy formannskap snarest. Saken legges fram for drøfting i formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak: Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

9 Lenvik ko mmune KUNDETORGET Til eldrerådene Bardu Berg Dyrøy Målselv Sørreisa Torsken Tranøy - p,^ f.,^ ^u.-< Se'ssor.: --.` KQ^ Qoknc: S.beh.: Kopi: Ark kode p: Ark kode S: ^ DYRØY K Mm^I'^^ ^- ^'--t,-r-^----_ ^^J ^ ^'IIpenr.: O1 SEPT ,... ; Deres ref.: Vår ref.: Data Invitasjon fil konstituerende møtefor eldrerådene imidt-troms Regionen Det visestil fylkeseldrådets møte på Bardufoss i oktober i fjor, der det var enighet om å få - til et samarbeid mellom eldrerådene i vår region. Videre til uttalelse fra Midt-Troms regionråd av , der det anbefales egne felles eldrerådsmøter i regionen. Vi har henvendt oss til eldrerådene i regionen i brev av ; og foreslått et møte på Finnsnes for å komme i gang med arbeidet. Noen få eldreråd har ikke svart, men vi tar. likevel sjansen, og inviterer til et møte i Lenvik rådhus Torsdag kl = 1300.: I denne omgang antar vi at det er nok med en representant fra hver kommune - fortrinnsvis eldrerådets leder. Sakliste får vi bli enige om på møtet, men vi mener at møtet bør komme fram til veien videre, velge et foreløpig styre, foreslå et enkelt regelverk og kalle inn til et formelt møte. Høres ikke dette fornuftig ut? Med hilsen Lenvik eldreråd Marit Solvang sekretær Lenvik kommune ' Telefon: Org. nr.: Postboks 602 Faks: Finnsnes Besøk: Rådhusveien 8

10 Kopi til: Midt-Troms regionråd v/ordføreren i Dyrøy Side 2 av 2

11 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2010/312 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Behov nye boliger/omsorgsboliger Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 58/ Eldrerådet 13/ Vedlegg 1 Retningslinjer for investeringstilskudd Saksopplysninger Dyrøy kommune disponerer ca 55 boligenheter som relativt sett er flere enn gjennomsnittet for andre kommuner. I følge KOSTRA har vår kommune 45 boligenheter pr 1000 innbyggere, mens tilsvarende gjennomsnitt for Troms er 34 og for landet 21. De boliger kommunen disponerer eies av kommunens heleide boligstiftelse eller av kommunen direkte. I kommunens boligmasse inngår gjennomgangsboliger for ansatte, gjennomgangsboliger for førstegangsetablerere og andre, sosiale boliger, eldre- og omsorgsboliger. I kommunebudsjettet for 2010 er det bevilget investeringsmidler til et nytt boligbygg med to mindre leiligheter/gjennomgangsboliger. Tiltenkt målgruppe her var førstegangsetablerere og andre med behov for relativt små boliger. Administrasjonens vurdering Behov små gjennomgangsboliger Vedtatt tiltak om bygging av en nye gjennomgangsboliger foreslås revurdert. De behov som nybygget var ment å dekke, foreslås imøtekommet ved ombygging/deling av en stor leilighet i Ringveien 9. Det viser seg vanskelig å få utleid leiligheter på kvm fordi aktuell målgruppe finner at husleia blir for stor. Ombygging som angitt er foreløpig beregnet å koste ca kr Behov omsorgsboliger Det er konstatert et økt behov for omsorgsboliger. Kommunen har siden i fjor høst fått flere brukere i relativt ung alder med behov for ressurskrevende tjenester, og rådmannen mener at et botilbud utenfor sykehjemmets vegger til denne gruppen bør prioriteres. Omsorgsboliger bør

12 plasseres i samme område som omsorgssenteret og nåværende omsorgsboliger for å kunne legge opp heldøgns tjenestetilbud på en mest mulig rasjonell måte. Alle eldre- og omsorgsboliger som Dyrøy kommune disponerer, er bebodd pr i dag. Vi har i tillegg en viss pågang fra hjemmeboende eldre. Rådmannen tror ikke at samla behov og etterspørsel vil endre seg vesentlig i årene som kommer. Riktig nok viser SSBs prognoser en nedgang i eldre over 80 år i Dyrøy kommune fram mot 2020, men samtidig viser prognosene en relativ sterk vekst i aldersgruppen år. Vi har også en viss tilbakeflytting til kommunen av pensjonister. Rådmannen foreslår av vi starter planlegging nå, herunder søker finansiering i form av tilskudd og lån fra Husbanken. Staten har regler for investeringstilskudd til omsorgsboliger med 20 % av godkjente anleggskostnader (begrenset oppad til kr pr bolig). Det er Husbanken som forvalter ordningen, ref vedlagte utdrag fra Husbanken kan også bistå med prosjektering og kan tilby kommunene alternative arkitekttegnede løsninger av hvordan en slik bygning med flere leiligheter og nødvendige fellesarealer for heldøgns pleietilbud, kan utformes. Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet Tidligere vedtak i kommunebudsjettet for 2010 om bygging av utleiebolig, kr , annulleres. 2. Ombygging av Ringveien 9 til to leiligheter a ca 60 kvm, planlegges og gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr Administrasjonen iverksetter planlegging for utbygging av inntil 4 omsorgsboliger. 4. Tiltakene innarbeides i kommunebudsjettene for 2010 og/eller Rådmannens forslag til vedtak: 5. Tidligere vedtak i kommunebudsjettet for 2010 om bygging av utleiebolig, kr , annulleres. 6. Ombygging av Ringveien 9 til to leiligheter a ca 60 kvm, planlegges og gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kr Administrasjonen iverksetter planlegging for utbygging av inntil 4 omsorgsboliger. 8. Tiltakene innarbeides i kommunebudsjettene for 2010 og/eller Ordførers innstilling: Rolf Espenes Øystein Rørslett

13 ordfører rådmann

14 Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger - Tilskudd til omsorgsboliger og... Page 1 of 1 r^rz tc/ t/ 201%?12. Du er her : Hovedsiden» Tilskudd» Tilskudd til omsorqsboliqer oq sykehiem» Investerinqstilskudd til sykehiem og omsorgsboliger Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Kommunene kan sende inn foreløpig søknad, endelig søknad og søknad om utbetaling av investeringstilskudd via Ekstranettet. Her finner du nærmere informasjon om ordningen. Logg inn på Ekstranettet her. Vi gjør oppmerksom på at det er kun kommunene som kan få tilgang til ekstranettet for `å søke om investeringstilskudd. Av sikkerhetsmessige hensyn åpnes det ikke for at andre aktører kan søke på vegne av kommunene. Passord og brukernavn tildeles av kontaktpersonene ved Husbankens regionkontorer. Ved tekniske problemer og eventuelle feil i systemet så kan brukerservice kontaktes, tlf , e-post: brukerservicecadhusbanken.no - Om ordningen Den' nye tilskuddsordningen til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger skal gi omsorgsplasser fram til er måltallet boenheter. Her kan du lese vedtatte retningslinser og forskrifter, samt veilederen. _Ordningen forvaltes av Husbanken i samarbeid med fylkesmannen Målgruppen Personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjeneste uavhengig av alder og diagnose, herunder: - eldre personer med langvarige somatiske sykdommer personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne personer med psykiske og sosial problemer Boligtyper Tilskuddet kan brukes til: - økt kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger fellesarealer nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger Tilskuddsutmåling ` De maksimale tilskuddssatsene er prisjusterte, og er kr for omsorgsboliger og kr for sykehjemsplasser innenfor en maksimal anleggskostnad på mill. kr. Hensyn til miljø og universell utforming skal følges opp i forbindelse med tildeling av tilskudd. Søknadsprosessen Det er utarbeidet en nettbasert løsning som er gjort tilgjengelig via Husbankens ekstranett. Det er ingen søknadsfrist. Kommunene må først sende inn en foreløpig søknad til Husbanken via ekstranettet. Denne sender Husbanken videre til Fylkesmannen for uttalelse. Dersom søknaden tilrås, vil Husbanken og kommunen samarbeide videre om prosjektet. Deretter kan kommunen sende inn endeliq søknad til Husbanken som treffer et vedtak. Når prosjektet er ferdig bygget, sender kommunen inn søknad om utbetaling. De kommunene som allerede har meldt interesse til Husbanken, må også sende inn en foreløpig søknad. Her er eksempler på skjermbildene fra foreløpig søknad, endelig søknad og utbetalingssøknad. Det er dessverre ikke mulig å laste opp mer enn en fil pr vedleggstype, for eksempel for tegningsvedleggene. Om det er flere filer som skal lastes opp på vedleggstypen, må de derfor pakkes sammen (zippes) tilen fil. Veiledningsmateriell Her kan du finne mye nyttig veiledningsmateriell knyttet til omsorgsboliger og sykehjem. Opprettet: Sist oppdatert

15

16 Saker til behandling

17 Saker til behandling

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/116 Saksbehandler: Kine Svendsen Dato: Saksframlegg Eldrerådskonferansen Finnsnes Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 10/ Vedlegg 1 Invitasjon til eldrerådskonferanse på Finnsnes Hotell november Program og påmelding Saksopplysninger Se vedlegg. Utvalgsleders innstilling: Dyrøy eldreråd vil delta på Eldrerådskonferansen 2010 på Finnsnes 3. og 4. november Leder i Dyrøy eldreråd deltar. Eldrerådet velger ytterlige en eller to medlemmer i møtet 15.september Åse K. Kristiansen utvalgsleder

19 TROMS fylkeskommune' ROMSSA fylkkasuohkan Dokumentsenter %Y DYRØY KOMMUNE Saksnr." I, â oknr.: Lnp,nr^ Konununale eldreråd i Troms 3 O AUG 2010 S.beh.: Kopi: Ark kode P: Vår ref.: 10/ l Løpenn: 16142/10 Saksbehandler: Ann Tobiassen Tlf. dir.innvalg: Arkiv: 065 Deres ref.: Dato: INVITASJON TIL ELDRERÅDSKONFERANSE PÅ FINNSNES HOTELL, FINNSNES NOVEMBER 2010 Fylkeseldrerådet i Troms har gleden av å invitere til en felles konferanse for de kommunale eldreråd i Troms. Konferansen vil foregå fra 3. november kl 1045 til 4. november kl 1200 på Finnsnes hotell, Finnsnes, Påmeldingen skjer vedutfylling av vedlagte skjema med nødvendige opplysninger.' Vi ber om at deltakerne' føres opp i prioritert rekkefølge. Dersom deltakerne må melde forfall, kan eldrerådene sende en annen representant. Vi ber da om at det gis beskjed om dette, slik at deltakerlisten blir korrekt. Hvert enkelt eldreråd har ansvaret for betaling av oppholdet på hotellet og reiseutgiftene. Hotellet vil i etterkant av konferansen sende faktura for hvert enkelt eldreråd til de respektive kommuner Konferanseavgift: Helpensj on m/overnatting i enkeltrom: Helpensjon ra/overnatting i dobbeltrom: Dagpakke u/middag (for begge dagene) Dagpakke m/middag ( for begge dagene) 1670,- 1470,- 820,- 1095,- Prisene er den totale konferanseavgiften for hele konferansen. Vedlagte følger skjema for påmelding og ber om at oppgis fullstendig fakturaadresse. Bindende påmeldingen innen : 24. september Besoksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Telefon (post mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

20 Ved eventuelle "spørsmål kan det tas kontakt med: Ann Tobussen, sekretær for fylkeseldrerådet, tlf / eller fylkesrådets forkontor Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta. Vel møtt! Med vennlig hilsen Oddmund Soleng leder

21 Eldrerådskonferansen 2010 Finnsnes Hotell 3. og 4. november 3. november: = = Registrering og' kaffe Åpning v/leder for fylkeseldrerøet i Troms, Oddmund Soleng Velkommen til Lenvik v/ordfører Martin Ness Presentasjon og praktiske opplysninger Tema "Medmenneskelighet" v/henry Høgmo, medlem av fylkeseldrerådet i Troms Kulturelt innslag Lunsj Samhandling og telemedisin v/senterleder Toralf Hasvold, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Spørsmål Kaffepause m/kake Åpen post De kommunale eldrerådene har ordet til korte innlegg Lesevenn v/pensjonist Bård Moen, Bodø Spørsmål fra konferansedeltakerne Redaksjonskomiteen innstilling Middag og sosialt samvær 4.november: Folkehelsearbeid og Lov om folkehelse v/faglig rådgiver Arnfinn Andersen, Det helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø Spørsmål fra konferansedeltakerne Kaffepause/kake Rekruttering til omsorgsyrket v/richard Edvardsen. varamedlem i fylkeseldrerådet Spørsmål fra konferansedeltakerne Avslutning og vel hjem Lunsj

22 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan PÅMELDINGSSKJEMA TIL ELDRERÅDSKONFERANSE 3. OG 4. NOVEMBER 2010 PÅ FINNSNES HOTELL, FINNSNES Eldrerådet i:... Fakturaadresse: Navn/Funksjon Tlf./mobil Fullpensjon m/overnatting i enkeltrom Fullpensjon ni/overnatting i dobbeltrom Dagpakke u/middag Dagpakke m/middag Dato:... underskrift:... Påmeldingen ønskes sendt pr. e.post til: forkontor(a,tromsfylke.no, eller pr. post til: Troms fylkeskommune Fylkeseldrerådet i Troms Postboks 6600, 9296 Tromsø Er det behov for ytterlig informasjon ta kontakt med: Ann Tobiassen, sekretær i fylkeseldrerådet, tlf / eller Fylkesrådets forkontor, tlf Bindende påmeldingen innen: 24. september 2010.

23 3 TROMS fylkeskommune. ROMSSA fylkkasuohkan Eldrerådskonferansen 2010 Finnsnes Hotell 3. og 4. november 3. november: Registrering og kaffe Åpning v/leder for fylkeseldrerådet i Troms, Oddmund Soleng Velkommen til Lenvik v/ordører Martin Ness Presentasjon og praktiske opplysninger Tema "Medmenneskelighet" v/henry Høgmo, medlem av fylkeseldrerådet i Troms Kulturelt innslag 1200 _ 1300 Lunsj Samhandling og telemedisin v/senterleder Toralf Hasvold, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Spørsmål Kaffepause m/kake Åpen post De kommunale eldrerådene har ordet til korte innlegg Lesevenn v/pensjonist Bård Moen, Bodø Spørsmål fra konferansedeltakerne Redaksjonskomiteens innstilling 1930 Middag og sosialt samvær 4.november Folkehelsearbeid og'lovom folkehelse v/faglig rådgiver Arnfinn Andersen, Det helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø Spørsmål fra konferansedeltakerne Kaffepause/kake Rekruttering til omsorgsyrket v/richard Edvardsen. varamedlem Spørsmål fra konferansedeltakerne Avslutning og vel hjem Lunsj fylkeseldrerådet

24 4 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan PÅMELDINGSSKJEMA TIL ELDRERÅDSKONFERANSE 3. OG 4. NOVEMBER 2010 PÅ FINNSNES HOTELL, FINNSNES Eldrerådet i:... Fakturaadresse:... Navn/Funksjon Tlf./mobil Fullpensjon m/overnatting i enkeltrom Fullpensjon m/overnatting i dobbeltrom Dagpakke u/middag Dagpakke m/middag Dato:... underskrift:.... Påmeldingen ønskes sendt pr. e.post til: forkontornu,tromsfylke.no, eller pr. post til: Troms fylkeskommune Fylkeseldrerådet i Troms Postboks 6600, 9296 Tromsø Er det behov for ytterlig informasjon ta kontakt med: Ann Tobiassen, sekretær i fylkeseldrerådet, tlf / eller Fylkesrådets forkontor, tlf Bindende påmeldingen innen : 24. september 2010.

25 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/116 Saksbehandler: Kine Svendsen Dato: Saksframlegg Eldredagen 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 11/ Vedlegg 1 Informasjon fra Statens seniorråd til eldrerådene Saksopplysninger Se vedlegg. Utvalgsleders innstilling: Formannen tar kontakt med Lions Dyrøy om et samarbeid angående markeringa. Det kolliderer med Fårikålfestivalen og Dyrøyseminaret, så det bør vurderes om den skal utsettes slik som i Åse K. Kristiansen utvalgsleder

26 FNs internasjonale eldredag 1. oktober 2010 Statens seniorråd oppfordrer alle eldreråd til å markere FNs internasjonale eldredag 1. oktober Årets tema er Eldre i forhold til FNs åtte millenniums målsetninger (Older persons and the achievement of the Millenium Development Goals). De åtte målsetningene er fjerning av fattigdom og sult (1), utdanning for alle (2), likestilling mellom kjønnene (3), redusert barnedødelighet (4), forbedring av mødres helse (maternal health) (5), bekjemping av HIV/AIDS, malaria og lignende sykdommer (6), sikre et bærekraftig miljø (7) og sikre et globalt partnerskap for utvikling (8). (http://www.un.org/milleniumgoals/). Nytt Statens seniorråd En ny utgave av Statens seniorråd ble oppnevnt av regjeringen 7. mai Rådet består nå av 15 medlemmer: Ivar Leveraas, Oslo (leder) Randi Gabric Bjørgen, Trondheim (nestleder) Ragnhild Queseth Haarstad, Grue Terese Folgerø, Tromsø Wenche Malmedal, Trondheim Karin Stoltenberg, Oslo Rita Kumar, Trondheim Anne Inga Hilsen, Oslo Einar A. Eriksen, Tromsø Erik Råd Herlofsen, Oslo Henry Høgmo, Gratangen Morten J. Danielsen, Snåsa Florentino Bulnes, Bergen Liv Thun, Steinkjer Harald Olimb Norman, Bærum Statens seniorråd er 40 år! Statens seniorråd ble opprettet i 1970 under navnet Rådet for eldreomsorgen. I 1985 ble navnet endret til Statens eldreråd og deretter i 2002 til Statens seniorråd. Navneendringene illustrerer hvordan rådets fokus har utvidet og utviklet seg gjennom årene. I begynnelsen var det hovedsakelig rettet mot helse og omsorg for eldre. Senere er områder som kultur, arbeidsliv, deltakelse, bolig, IKT og universell utforming også blitt viktige for rådet. Siden 1970 har det vært 10 utgaver av rådet. Det har hatt 5 ledere og variert i størrelse fra 10 til 23 personer.

27 Seniorporten.no Statens seniorråd har egne nettsider: Der finner dere informasjon om rådets virksomhet, aktuelle seniorpolitiske nyheter, relevant bakgrunnsinformasjon og lenker til andre sider om og for seniorer. Vi oppfordrer alle til å besøke våre nettsider jevnlig. Her er noen utvalgte nyhetssaker fra april 2010 frem til i dag (NB! Dette er kun overskrifter og ingresser, for en komplett oversikt se Utvalg ser på omsorgslønn [ ] Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på ordninger for pårørende med tunge omsorgsoppgaver. Særlig viktig er muligheten til å kombinere jobb med omsorgsarbeid. Statens seniorråd oppfordrer partiene til å nominere flere eldre [ ] Statens seniorråd har sendt brev til alle landets partier med en oppfordring om å nominere flere eldre til valget i ,5 millioner nordmenn over 67 år i 2060 [ ] Statistisk sentralbyrå har beregnet at det kan bli 1,5 millioner personer over 67 år i Norge i Det innebærer mer enn en fordobling fra dagens antall på personer. 7 gode råd om omsorgspolitikk for morgendagens eldre [ ] Forventningene til kommunenes omsorgspolitikk er under forandring. Dagens tilbud er ikke tilstrekkelig for å møte morgendagens krav. Norsk Form har 7 gode råd om hvordan utfordringene kan møtes. - Pensjonsalderen bør være 75 år [ ] Professor Steinar Strøm hevder i et intervju med Klassekampen at pensjonsalderen bør økes til 75 år for å finansiere velferdsstaten etter eldrebølgen. Nå får du frikort uten å søke om det [ ] Fra 1. juni vil du få frikortet automatisk i posten når du har betalt kr 1840,- i egenandeler. Har du betalt mer, får du det tilbakebetalt automatisk. Trygdeoppgjøret i havn [ ] Nytt grunnbeløp (G) pr 1. mai 2010 er på kroner. Stadig flere seniorer utfører ulønnet omsorgsarbeid [ ] Økt levealder gjør at stadig flere personer mellom 45 og 66 år har foreldre som fortsatt lever. Det er derfor stadig vanligere i denne aldersgruppen å yte omsorgstjenester overfor sine foreldre ved siden av sitt ordinære arbeid. Flere friske eldre [ ] Folkehelserapporten for 2010 viser at eldre er friskere enn før. Tidligere diagnoser og bedre behandling gjør at syke lever lenger med sykdommene sine.

28 Finanskrisen er en utfordring for IA-avtalen [ ] En ny rapport fra NOVA viser at en positiv utvikling i synet på eldre i arbeidslivet har stagnert som følge av finanskrisen. Stadig flere eldre bruker internett [ ] Nesten 4 av 10 personer over 67 år bruker internett på en vanlig dag, viser Norsk mediebarometer 2009 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Offentlige pensjoner skal levealderjusteres [ ] Regjeringen fremmet 26. mars 2010 et lovforslag om at også offentlige ansattes pensjoner skal levealderjusteres. Vennlig hilsen Ivar Leveraas Leder Statens seniorråd

29 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/116 Saksbehandler: Kine Svendsen Dato: Saksframlegg Eventuelt Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 12/ Saksopplysninger Åse K. Kristiansen utvalgsleder

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 14:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer