Lier kommune Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet blir det gitt en orientering om Lier ASVO. Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side 1

2 SAKSLISTE: Saksnr 16/2010 Godkjenning av protokoll 17/2010 Meldinger 18/2010 Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte /2010 Referat fra Eldrerådskonferansen /2010 Konferanse for kommunale råd for funksjonshemmede - invitasjon 21/2010 Statens seniorråd - info til eldrerådene 22/2010 Foreløpig rom- og funksjonsprogram for nytt sykehjem - kommentarer fra Lier Pensjonistforening 23/2010 Hovedutvalgenes sakslister for september /2010 Hovedutvalgenes sakslister i oktober 2010 Side 2

3 16/2010 Godkjenning av protokoll Side 3

4 17/2010 Meldinger Side 4

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/354 Saksbehandler: Anne K Olafsen 18/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte Vedlagt følger til orientering protokoll fra møte i Fylkeseldrerådet Side 5

6 Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Fylkeshuset, rom 433 Dato: Tidspunkt: 13:00 15:00 Møtet ble ledet av Terje Aasterud, leder Til stede Terje Aasterud Halvard Bjørnsrud Marit Løkken Sigmund Johannessen Jon Andreas Kolderup PEN PEN PEN PEN H Varamedlemmer som møtte Ingen vara møtte Forfall Nancy Amundsen Synnøve Simonsen AP PEN Fra administrasjonen Rita Starup Andersen møtesekretær Orienteringer i møte fra Terje Aasterud: Fra Aksjon bedre eldreomsorg 2009, Forslag til ny kvalitetsforskrift. Til orientering vedtak fra Gol eldreråd om saken Ringerikes kommunes temamøte 12. april 2010 Elrerådets møte med pensjonistforeningene Orientering fra prosjektgruppemøte UU Status for budsjett 2010 og budsjett for 2011 Fylkeseldrerådskonferansen mai 2011 i Sør-Trøndelag Landskonferansen for fylkeseldreråd juni 2010 på Hurdalsjøen Diverse protokoller fra kommuner og fylkeskommuner Protokollen fra rådets møte ble tatt til orientering. Side 6

7 Andre saker til behandling: Brev fra eldrerådet i Kongsberg av 20. mai 2010 om utalerett i kommunale utvalg og kommunestyret Etter diskusjoner i rådet ble det bestemt at sekretæren skulle formulere et svarbrev til Kongsberg eldreråd. Orienteringssak fra Runar Stustad om Bruk av TT-midler til utvikling av transporttilbud i Gol, Modum og Ringerike Uttalelse fra råd for likestilling av funksjonshemmede sitt møte 8. juni om sak: 11/10 Bruk av TT-midler. ble tatt til orientering. Status for årets eldrerådskonferanse september 2010 Rådet har ikke lykkes i å få svar fra departementet ang foredrag om Den kulturelle spaserstokken og vil derfor ta kontakt med to utvalgte kommuner om noen der kan holde et foredrag om hva deres kommune gjør og har gjort i forbindelse med Den kulturelle spaserstokken i sin kommune. Sekretæren vil også ta kontakt med kulturskoler i fylket for forespørsel om underholdning under middagen på konferansen. Orientering fra prosjektgruppemøte UU Fylkesutvalget har i sitt møte , sak: 35/10 Regional delplan for universell utformig fastsetting av planprogram gjort følgende vedtak: 2. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at fylkeseldrerådet inviteres med i prosjektgruppen for regional delplan for universell utforming. I den forbindelse utpeker fylkeseldrerådet leder Terje Aasterud til å være representert i prosjektgruppen for universell utforming. Til behandling Utv. saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 5/10 PS 6/10 Høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre Valg av kandidat til referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF 2008/ /352 Side 7

8 PS 5/10 Høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre 2008/352 Forslag Høringssvar sendes etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. Behandling i fylkeseldrerådet Avstemming Enstemmig tatt til orientering. Vedtak Fylkeseldrerådet tar høringen om forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre til orientering. PS 6/10 Valg av kandidat til referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF 2008/352 Forslag Fylkeseldrerådet utpeker.. som representant i referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF. Behandling i fylkeseldrerådet Etter omforent forslag ble følgende fremmet: Fylkeseldrerådet utpeker Sigmund Johannessen som representant i referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF. Avstemming Enstemmig vedtatt. Vedtak Fylkeseldrerådet utpeker Sigmund Johannessen som representant i referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF. Møtet hevet Terje Aasterud leder Halvard Bjørnsrud Side 8

9 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/1464 Saksbehandler: Anne K Olafsen 19/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra Eldrerådskonferansen 2010 Vedlagt følger til orientering referat fra Eldrerådskonferansen i Drammen 22. og 23. september Utskrift av fordragene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat. Side 9

10 REFERAT FRA ELDRERÅDSKONFERANSEN BUSKERUD FYLKESKOMMUNE RICA PARK HOTEL DRAMMEN, ONSDAG 22. OG TORSDAG 23. SEPTEMBER 2010 Vedlegg til dette referat: a. Deltakerliste b. Foredragsplansjer fra Rut Jorunn Rønning Drammen kommune, 22. september c. Foredragsplansjer fra Anne Marit Hamstad Fuglum Vestregionen, 22. september d. Foredragsplansjer fra Kjersti B. Hulbakk, Buskerud fylkeskommune, 22. september e. Foredragsplansjer fra Per Berger, ordfører Hole kommune, 23. september 1. Åpning av konferansen Leder av fylkeseldrerådet, Terje Aasterud, kunne ønske representanter for 20 av fylkets kommuner velkommen til konferansen. Aasterud ga ordet videre til leder av fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Helge Stiksrud, som offisielt åpnet konferansen. Stiksrud la spesiell vekt på engasjement og aktivitet i eldre år og samarbeidet mellom eldre og yngre, over generasjonene. 2. Den kulturelle spaserstokken v/prosjektleder Rut Jorunn Rønning Drammen kommune To av de kommunene som har mottatt støtte til Den kulturelle spaserstokk er Kongsberg og Drammen som begge hadde igangsatt egne program før statlig støtteordning kom på plass i I Kongsberg benevnes ordningen Den blå timen, mens Drammen har gitt den navnet Kulturoasen Den statlige støtte har jevnt og trutt økt og er nå på kr. 28 mill til sammen fra Kulturog Helse- og sosialdepartementet. På landsbasis har 277 kommuner mottatt støtte for Spaserstokken. Kommunene må selv skyte inn egne midler for å komme i betraktning for tildeling av statlige midler. Den blå timen har samarbeid med flere kommuner i nedslagsomådet for Kongsberg. I debatten ble det pekt på at Eldrerådene i kommunene burde være aktive overfor Helse- og sosial- etatene i kommunene for kunne bidra til utvikling av tilbud som kan nyttes av både beboere på institusjoner og eldre på mer generell basis. Foredragsplansjene for dette foredrag er vedlagt referatet. 3. Samhandlingsreformen v/prosjektleder Anne Marie Hamstad Fuglum Vestregionen (Vestregionen kommunehelsesamarbeidet). Samhandlingsreformen er en kvalitetsreform for å gjøre helsetjenesten mer helhetlig. 1 Side 10

11 - For lite samhandling mellom tjenester og nivåer - For lite satsing på forebygging, tidlig intervensjon og rehabilitering. Kun 2 % av de samlede helseutgifter i 2008 gikk til forebygging. Vi bruker mest penger på helse i Norden. Kanskje kan vi bruke pengene på en annen måte, ikke nødvendigvis å bruke mindre penger. Vi mangler årsverk i helsesektoren i 2030 om ikke noe gjøres! Ny fremtidig kommunerolle for helsetjenesten vil komme i forbindelse med Samhandlingsreformen, 1. januar Det vil likevel ta tid å få bygget dette opp i kommunene. Folkehelse, forebygging, tidlig intervensjon, habilitering og rehabilitering. Styrking av legetjenesten og tydelig styring av fastlegene. Nye modeller for interkommunalt samarbeid; lokalmedisinske sentre, interkommunalt samarbeid om tjenester og forpliktende samarbeidsavtaler mellom sykehus og helseforetak. Forslag til ny folkehelselov og diverse andre helselover kommer ut til høring 1. oktober Folkehelse er pt. eneste element i helsetjenesten som fylkeskommunen er engasjert i, i sterk grad sammen med kommunene i fylket. (Se neste foredrag) Foredragsplansjene for dette foredrag er vedlagt referatet. 4. Strategi for folkehelse i Buskerud v/utviklingssjef Kjersti B. Hulbakk, Buskerud fylkeskommune Helse å ha overskudd i forhold til hverdagens krav (Hjort 1982) Folkehelse = svekk det som medfører helserisiko - styrke det som bidrar til bedre helse, og den retter seg mot hele befolkningen. Forebyggende arbeid; forhindre sykdom eller skade, rette seg mot individet, dra nytte av kunnskap, avdekke risikofaktorer og utjevne sosiale ulikheter i helse. Folkehelse er først og fremst eget ansvar, men mange trenger noe hjelp! Selv i Plan og bygningsloven er det tatt folkehelse som moment. Overordnet mål: Flere leveår med god helse utjevne sosiale forskjeller innen helse. Fylkeskommunen har partnerskapsavtaler med alle kommuner i fylket og vil revidere og videreutvikle disse. Fylkeshelserådet i Buskerud er etablert og bredt sammensatt. Foredragsplansjene for foredraget er vedlagt referatet. 5. Hvordan utvikle samarbeidet mellom eldrerådene? v/thorbjørn Hagen leder Pensjonistforbundet. Hagen innledet med å referere til Særloven av som omfatter plikten til opprette eldreråd. Han pekte på begrepet løsere pensjonistgrupper, som kan nominere til eldrerådene. Dette kan bety noe når de respektive skal representere de 2 Side 11

12 grupper de er valgt fra og skal rapportere tilbake til. Det kan være fornuftig å tenke igjennom når det om ett år skal velges nye eldreråd i kommuner og fylkeskommuner. Pensjonistforbundet må også ta til etterretning at de og de respektive lokalforeninger må være aktiv den andre vei og fremme saker fra sine handlingsprogram som naturlig kan behandles i eldrerådene. Kan eldrerådene bidra med å sikre økonomisk støtte til pensjonistforeningene gjennom bevilgninger fra kommunene? Ingen foredragsplansjer fra dette foredraget. 6. Innvandrere integrasjon eller utenforskap? ABC for vellykket integrering av unge flyktninger v/amal Aden, tolk og forfatter. En levende og gripende fortelling fra en ung innvandrer til Norge, som på tross av motgang fra både barnevern, myndigheter og forskjellige organisasjoner, har klart å etablere seg som en vellykket medlem av samfunnet vårt. Et foredrag til ettertanke tusen takk! Ingen foredragsplansjer fra dette foredraget. 7. Hvilken innflytelse har eldrerådet i saker som berører eldre? v/ordfører Per Berger, Hole Berger ga en rask innføring i etableringen av Eldrerådet i kommunen og hvor viktig det er med kommunikasjon mellom kommunens ledelse og rådet. Det er viktig med gjensidig tillit. Alle sakspapirer for kommunale utvalg, formannskap og kommunestyret sendes til leder av eldrerådet som i nødvendig grad sørger for behandling i eldrerådet. Eldrerådet engasjeres i nye byggeprosjekt, erfaringsoverføring fra mange områder er viktig. Berger understreket også viktigheten av gode årsrapporter fra rådet og behovet for ryddighet og klar struktur i alt fra valg av medlemmer til eldrerådet, saksbehandling og referatskriving. Foredragsplansjene fra foredraget er vedlagt referatet. 8. Pasient og brukerområdets virksomhet v/rådgiver Marianne Thorrud Marianne Thorrud pekte innledningsvis på en del hovedpunkter som danner grunnlaget for ombudets virksomhet: - Lov om pasientrettigheter trådte i kraft i 2001 og ble utvidet til også å omfatte de kommunale helse og sosialtjenester fra Side 12

13 - Ombudet har en del ambulerende virksomhet i fylket med kontor i Drammen - Hovedoppgaven er å ivareta pasientene / brukernes interesser, behov og rettssikkerhet ovenfor det offentlige. I denne sammenheng henvises spesielt til Pasientrettighetslovens kap. 8 Ombudet skal være et talerør for pasientene/brukerne og definerer selv sin rolle som Vaktbikkje i dialog Ombudet arbeider på individnivå og skal gi veiledning, informasjon, ha kontakt med tjenestestedet, gi bistand i saker om pasientskadeerstatning og ved klager til tilsynsmyndighet. Marianne Thorud pekte på følgende erfaringer med ordningen: - Ordningen er et supplement til de formelle klageorganer - Saker kan løses tilfredsstillende uten at de formelle klageorganene trekkes inn - Ombudet har vist seg å være kontaktskapende mellom tjenesten og pasient/bruker - Ombudsordningen har vist seg å være et ønsket korrektiv - Ikke minst er det viktig å erkjenne at ting tar tid Foredragsplansjene vedlegges referatet. 9. Offentlig transport i Buskerud fylkeskommune v/runar Stustad, samferdselsrådgiver i Buskerud fylkeskommune Runar Stustad innledet sitt foredrag med følgende spørsmål: Hvorfor skal vi ha kollektiv trafikk? Han besvarte selv spørsmålet med å peke på følgende: - Vår velferd, barn og unge skal på skole og fritidsaktiviteter - Arbeid - Der som ikke har mulighet til å ha egen bil - Våre miljøutfordringer, luftforurensning i byene - Kø og trengsel, konkurranse om veiene i byene De siste tall viser at 12,5 mill reisende benyttet lokale ruter og 3,5 mill. med tog. I planleggingen av kollektivtrafikken er det grunnleggende viktig å klarlegge hvor og når det kan etableres et kollektivtilbud: - Rundt viktige trafikknutepunkt - Hvor det er et tilstrekkelig kundegrunnlag - I byene 4 Side 13

14 Kollektivtrafikken i Buskerud representerer betydelige kostnader og disse er redegjort for i referatets vedlegg. Når det gjelder kollektivtrafikkens oppgaver i forhold til eldre og reisende med funksjonshemminger, er det i første rekke den etablerte TT-ordningen. Når det gjelder ordningen med UNIBUSS har dette vist seg vellykket og skal videreutvikles. Runar Stustad pekte på at arbeidet med ny trafikkplan for kollektivtrafikken er påbegynt. Foredragsplansjene vedlegges referatet. Oppsummering Sigurd Friis gav utrykk for at programmet hadde vært nyttig. Han ytret ønske om at det ved senere konferanser ble satt av tid til gruppearbeid. Sigmund Hole gav utrykk at konferansen hadde vært inspirerende for det videre arbeid. Kari Osnes viste til at det nå var åpnet en ny institusjon for demente i Drammen og oppfordret alle eldrerådene i fylket til å engasjere seg i arbeidet for denne gruppen. 5 Side 14

15 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/1464 Saksbehandler: Anne K Olafsen 20/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Konferanse for kommunale råd for funksjonshemmede - invitasjon Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud inviterer til konferanse med de kommunale råd på Ringerike hotell 30. november 1. desember Kommunene inviteres til å komme med innspill til tema på konferansen. Kursavgiften er på kr ,-. Påmelding innen Side 15

16 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/128 Saksbehandler: Anne K Olafsen 21/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Statens seniorråd - info til eldrerådene Vedlagt følger til orientering fra Statens seniorråd mottatt Side 16

17 FNs internasjonale eldredag 1. oktober 2010 Statens seniorråd oppfordrer alle eldreråd til å markere FNs internasjonale eldredag 1. oktober Årets tema er Eldre i forhold til FNs åtte millenniums målsetninger (Older persons and the achievement of the Millenium Development Goals). De åtte målsetningene er fjerning av fattigdom og sult (1), utdanning for alle (2), likestilling mellom kjønnene (3), redusert barnedødelighet (4), forbedring av mødres helse (maternal health) (5), bekjemping av HIV/AIDS, malaria og lignende sykdommer (6), sikre et bærekraftig miljø (7) og sikre et globalt partnerskap for utvikling (8). (http://www.un.org/milleniumgoals/). Nytt Statens seniorråd En ny utgave av Statens seniorråd ble oppnevnt av regjeringen 7. mai Rådet består nå av 15 medlemmer: Ivar Leveraas, Oslo (leder) Randi Gabric Bjørgen, Trondheim (nestleder) Ragnhild Queseth Haarstad, Grue Terese Folgerø, Tromsø Wenche Malmedal, Trondheim Karin Stoltenberg, Oslo Rita Kumar, Trondheim Anne Inga Hilsen, Oslo Einar A. Eriksen, Tromsø Erik Råd Herlofsen, Oslo Henry Høgmo, Gratangen Morten J. Danielsen, Snåsa Florentino Bulnes, Bergen Liv Thun, Steinkjer Harald Olimb Norman, Bærum Statens seniorråd er 40 år! Statens seniorråd ble opprettet i 1970 under navnet Rådet for eldreomsorgen. I 1985 ble navnet endret til Statens eldreråd og deretter i 2002 til Statens seniorråd. Navneendringene illustrerer hvordan rådets fokus har utvidet og utviklet seg gjennom årene. I begynnelsen var det hovedsakelig rettet mot helse og omsorg for eldre. Senere er områder som kultur, arbeidsliv, deltakelse, bolig, IKT og universell utforming også blitt viktige for rådet. Siden 1970 har det vært 10 utgaver av rådet. Det har hatt 5 ledere og variert i størrelse fra 10 til 23 personer. Side 17

18 Seniorporten.no Statens seniorråd har egne nettsider: Der finner dere informasjon om rådets virksomhet, aktuelle seniorpolitiske nyheter, relevant bakgrunnsinformasjon og lenker til andre sider om og for seniorer. Vi oppfordrer alle til å besøke våre nettsider jevnlig. Her er noen utvalgte nyhetssaker fra april 2010 frem til i dag (NB! Dette er kun overskrifter og ingresser, for en komplett oversikt se Utvalg ser på omsorgslønn [ ] Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på ordninger for pårørende med tunge omsorgsoppgaver. Særlig viktig er muligheten til å kombinere jobb med omsorgsarbeid. Statens seniorråd oppfordrer partiene til å nominere flere eldre [ ] Statens seniorråd har sendt brev til alle landets partier med en oppfordring om å nominere flere eldre til valget i ,5 millioner nordmenn over 67 år i 2060 [ ] Statistisk sentralbyrå har beregnet at det kan bli 1,5 millioner personer over 67 år i Norge i Det innebærer mer enn en fordobling fra dagens antall på personer. 7 gode råd om omsorgspolitikk for morgendagens eldre [ ] Forventningene til kommunenes omsorgspolitikk er under forandring. Dagens tilbud er ikke tilstrekkelig for å møte morgendagens krav. Norsk Form har 7 gode råd om hvordan utfordringene kan møtes. - Pensjonsalderen bør være 75 år [ ] Professor Steinar Strøm hevder i et intervju med Klassekampen at pensjonsalderen bør økes til 75 år for å finansiere velferdsstaten etter eldrebølgen. Nå får du frikort uten å søke om det [ ] Fra 1. juni vil du få frikortet automatisk i posten når du har betalt kr 1840,- i egenandeler. Har du betalt mer, får du det tilbakebetalt automatisk. Trygdeoppgjøret i havn [ ] Nytt grunnbeløp (G) pr 1. mai 2010 er på kroner. Stadig flere seniorer utfører ulønnet omsorgsarbeid [ ] Økt levealder gjør at stadig flere personer mellom 45 og 66 år har foreldre som fortsatt lever. Det er derfor stadig vanligere i denne aldersgruppen å yte omsorgstjenester overfor sine foreldre ved siden av sitt ordinære arbeid. Flere friske eldre [ ] Folkehelserapporten for 2010 viser at eldre er friskere enn før. Tidligere diagnoser og bedre behandling gjør at syke lever lenger med sykdommene sine. Side 18

19 Finanskrisen er en utfordring for IA-avtalen [ ] En ny rapport fra NOVA viser at en positiv utvikling i synet på eldre i arbeidslivet har stagnert som følge av finanskrisen. Stadig flere eldre bruker internett [ ] Nesten 4 av 10 personer over 67 år bruker internett på en vanlig dag, viser Norsk mediebarometer 2009 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Offentlige pensjoner skal levealderjusteres [ ] Regjeringen fremmet 26. mars 2010 et lovforslag om at også offentlige ansattes pensjoner skal levealderjusteres. Vennlig hilsen Ivar Leveraas Leder Statens seniorråd Side 19

20 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/1554 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 22/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Foreløpig rom- og funksjonsprogram for nytt sykehjem - kommentarer fra Lier Pensjonistforening Vedlagt følger til orientering brev fra Lier Pensjonistforening datert 27. september Side 20

21 Lier Pensjonistforening Pensjonistforbundet Lier,127. september.2010 Til Rådet for eldre og mennesker med redusert funksjonsevne. Helse og omsorgssjef BjØrn Harry StØle Leder for Tjenesteutvalget Kommentarer til melding 50/2010 "ForelØpig rom- og funksjonsprogram for nytt sykehiem" Lier pensjonistforening har med stor interesse lest meldingen om rom- og funksjonsprogram for nytt sykehjem til erstatning for Frogner. Vi finner programmet godt tilpasset de oppgaver som Frogner fyller i dag og tror at det vil bety en betydelig kvalitetsforbedring for involverte parter. Men, vi savner at man ikke favner andre syke enn demente når man skal bygge et sykehjem for fremtiden. Det er allerede i dag et underskudd på sykehjemsplasser for andre behov, og tar man hensyn til at dagens eldre lever lengre slik at det blir en dobling av antall eldre i Lier i perioden , vil underskuddet bli ytterligere forsterket. Dessuten bør man også ta høyde for Samhandlingsreformen som blir iverksatt i Den vil pålegge kommunen ytterligere oppgaver og rombehov for pasienter som skrives ut fra sykehusene. Vi antar at de 24 boligene i programmet er omsorgsboliger og synes det er positivt at slike boliger bygges i sammenheng med et nytt sykehjem, Men i valget mellom flere omsorgsboliger og flere sykehjemsplasser velger vi klart det siste. Mht plassering av det nye sykehjemmet vil vi legge vekt på en sentral plassering i Lier med gode kommunikasjoner. Til slutt vil vi understreke betydningen av bruker medvirkning. Vi anbefaler at rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir tatt med på råd i det videre planarbeidet. Rådets medvirkning under planleggingen av nye Høvik skole er en god referanse mht de positive ringvirkningene dette hadde. Med vennlig hilsen Li nsjonistforening iur alm^^% Side 21

22 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/32 Saksbehandler: Anne K. Olafsen 23/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne /2010 Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister for september 2010 Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte Side 22

23 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/32 Saksbehandler: Anne K Olafsen 24/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister i oktober 2010 Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte Side 23

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 31.05.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Program for møtet: Orientering om prosjektet

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 Foto: Ola Røe 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun. Gruppemøter på Lier bygdetun etter middag, ca. kl 17:00.

INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun. Gruppemøter på Lier bygdetun etter middag, ca. kl 17:00. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun Bespisning på Haugestad som vanlig, kl 16:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Årsmelding 2008. Eldrerådet I Ser- Trendelag. ^,^.:l^q^oø^iyok.m So 11 DES. 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Arkivm 0/S Saksh^^/// Eksp. U.off.

Årsmelding 2008. Eldrerådet I Ser- Trendelag. ^,^.:l^q^oø^iyok.m So 11 DES. 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Arkivm 0/S Saksh^^/// Eksp. U.off. HORDALAND FYLKESKOMMUNE ^,^.:l^q^oø^iyok.m So 11 DES. 2009 Arkivm 0/S Saksh^^/// Eksp. U.off.» SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Årsmelding 2008 Eldrerådet I Ser- Trendelag ELDRERÅDET I SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Eldrepolitisk program

Eldrepolitisk program En ressurs for framtida! Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2013 2017 Utarbeidet av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med de kommunale eldrerådene 12/00456 2 FORORD Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 24.11.2010 Kl 18:00 på Nøstehagen bo- og omsorgssenter Bespisning kl 16:30 på Nøstehagen bo- og omsorgssenter. Vennligst gi beskjed

Detaljer

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Innholdsfortegnelse RÅDETS ARBEID I PERIODEN... 3 Mandat, sammensetning og arbeidsform... 3 Rådets mandat... 3 Sammensetning... 3 Arbeidsform...

Detaljer

Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009

Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009 Seniorpolitiske utfordringer Statens seniorråd 2006-2009 Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009 Forord 1. Befolkningsutvikling: Vi blir flere ressurssterke eldre.. 5 2. Deltakelse og innflytelse:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012

PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012 Beregnet til PIO-senteret Dokument type Sluttrapport Dato Januar 2013 PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012 Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo

Detaljer

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 inngikk også søkere/mottakere av sosiale

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer