Lier kommune Politisk sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet blir det gitt en orientering om Lier ASVO. Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side 1

2 SAKSLISTE: Saksnr 16/2010 Godkjenning av protokoll 17/2010 Meldinger 18/2010 Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte /2010 Referat fra Eldrerådskonferansen /2010 Konferanse for kommunale råd for funksjonshemmede - invitasjon 21/2010 Statens seniorråd - info til eldrerådene 22/2010 Foreløpig rom- og funksjonsprogram for nytt sykehjem - kommentarer fra Lier Pensjonistforening 23/2010 Hovedutvalgenes sakslister for september /2010 Hovedutvalgenes sakslister i oktober 2010 Side 2

3 16/2010 Godkjenning av protokoll Side 3

4 17/2010 Meldinger Side 4

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/354 Saksbehandler: Anne K Olafsen 18/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte Vedlagt følger til orientering protokoll fra møte i Fylkeseldrerådet Side 5

6 Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Fylkeshuset, rom 433 Dato: Tidspunkt: 13:00 15:00 Møtet ble ledet av Terje Aasterud, leder Til stede Terje Aasterud Halvard Bjørnsrud Marit Løkken Sigmund Johannessen Jon Andreas Kolderup PEN PEN PEN PEN H Varamedlemmer som møtte Ingen vara møtte Forfall Nancy Amundsen Synnøve Simonsen AP PEN Fra administrasjonen Rita Starup Andersen møtesekretær Orienteringer i møte fra Terje Aasterud: Fra Aksjon bedre eldreomsorg 2009, Forslag til ny kvalitetsforskrift. Til orientering vedtak fra Gol eldreråd om saken Ringerikes kommunes temamøte 12. april 2010 Elrerådets møte med pensjonistforeningene Orientering fra prosjektgruppemøte UU Status for budsjett 2010 og budsjett for 2011 Fylkeseldrerådskonferansen mai 2011 i Sør-Trøndelag Landskonferansen for fylkeseldreråd juni 2010 på Hurdalsjøen Diverse protokoller fra kommuner og fylkeskommuner Protokollen fra rådets møte ble tatt til orientering. Side 6

7 Andre saker til behandling: Brev fra eldrerådet i Kongsberg av 20. mai 2010 om utalerett i kommunale utvalg og kommunestyret Etter diskusjoner i rådet ble det bestemt at sekretæren skulle formulere et svarbrev til Kongsberg eldreråd. Orienteringssak fra Runar Stustad om Bruk av TT-midler til utvikling av transporttilbud i Gol, Modum og Ringerike Uttalelse fra råd for likestilling av funksjonshemmede sitt møte 8. juni om sak: 11/10 Bruk av TT-midler. ble tatt til orientering. Status for årets eldrerådskonferanse september 2010 Rådet har ikke lykkes i å få svar fra departementet ang foredrag om Den kulturelle spaserstokken og vil derfor ta kontakt med to utvalgte kommuner om noen der kan holde et foredrag om hva deres kommune gjør og har gjort i forbindelse med Den kulturelle spaserstokken i sin kommune. Sekretæren vil også ta kontakt med kulturskoler i fylket for forespørsel om underholdning under middagen på konferansen. Orientering fra prosjektgruppemøte UU Fylkesutvalget har i sitt møte , sak: 35/10 Regional delplan for universell utformig fastsetting av planprogram gjort følgende vedtak: 2. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at fylkeseldrerådet inviteres med i prosjektgruppen for regional delplan for universell utforming. I den forbindelse utpeker fylkeseldrerådet leder Terje Aasterud til å være representert i prosjektgruppen for universell utforming. Til behandling Utv. saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 5/10 PS 6/10 Høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre Valg av kandidat til referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF 2008/ /352 Side 7

8 PS 5/10 Høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre 2008/352 Forslag Høringssvar sendes etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. Behandling i fylkeseldrerådet Avstemming Enstemmig tatt til orientering. Vedtak Fylkeseldrerådet tar høringen om forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre til orientering. PS 6/10 Valg av kandidat til referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF 2008/352 Forslag Fylkeseldrerådet utpeker.. som representant i referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF. Behandling i fylkeseldrerådet Etter omforent forslag ble følgende fremmet: Fylkeseldrerådet utpeker Sigmund Johannessen som representant i referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF. Avstemming Enstemmig vedtatt. Vedtak Fylkeseldrerådet utpeker Sigmund Johannessen som representant i referansegruppen for brukerrepresentasjon i kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken HF. Møtet hevet Terje Aasterud leder Halvard Bjørnsrud Side 8

9 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/1464 Saksbehandler: Anne K Olafsen 19/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra Eldrerådskonferansen 2010 Vedlagt følger til orientering referat fra Eldrerådskonferansen i Drammen 22. og 23. september Utskrift av fordragene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat. Side 9

10 REFERAT FRA ELDRERÅDSKONFERANSEN BUSKERUD FYLKESKOMMUNE RICA PARK HOTEL DRAMMEN, ONSDAG 22. OG TORSDAG 23. SEPTEMBER 2010 Vedlegg til dette referat: a. Deltakerliste b. Foredragsplansjer fra Rut Jorunn Rønning Drammen kommune, 22. september c. Foredragsplansjer fra Anne Marit Hamstad Fuglum Vestregionen, 22. september d. Foredragsplansjer fra Kjersti B. Hulbakk, Buskerud fylkeskommune, 22. september e. Foredragsplansjer fra Per Berger, ordfører Hole kommune, 23. september 1. Åpning av konferansen Leder av fylkeseldrerådet, Terje Aasterud, kunne ønske representanter for 20 av fylkets kommuner velkommen til konferansen. Aasterud ga ordet videre til leder av fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Helge Stiksrud, som offisielt åpnet konferansen. Stiksrud la spesiell vekt på engasjement og aktivitet i eldre år og samarbeidet mellom eldre og yngre, over generasjonene. 2. Den kulturelle spaserstokken v/prosjektleder Rut Jorunn Rønning Drammen kommune To av de kommunene som har mottatt støtte til Den kulturelle spaserstokk er Kongsberg og Drammen som begge hadde igangsatt egne program før statlig støtteordning kom på plass i I Kongsberg benevnes ordningen Den blå timen, mens Drammen har gitt den navnet Kulturoasen Den statlige støtte har jevnt og trutt økt og er nå på kr. 28 mill til sammen fra Kulturog Helse- og sosialdepartementet. På landsbasis har 277 kommuner mottatt støtte for Spaserstokken. Kommunene må selv skyte inn egne midler for å komme i betraktning for tildeling av statlige midler. Den blå timen har samarbeid med flere kommuner i nedslagsomådet for Kongsberg. I debatten ble det pekt på at Eldrerådene i kommunene burde være aktive overfor Helse- og sosial- etatene i kommunene for kunne bidra til utvikling av tilbud som kan nyttes av både beboere på institusjoner og eldre på mer generell basis. Foredragsplansjene for dette foredrag er vedlagt referatet. 3. Samhandlingsreformen v/prosjektleder Anne Marie Hamstad Fuglum Vestregionen (Vestregionen kommunehelsesamarbeidet). Samhandlingsreformen er en kvalitetsreform for å gjøre helsetjenesten mer helhetlig. 1 Side 10

11 - For lite samhandling mellom tjenester og nivåer - For lite satsing på forebygging, tidlig intervensjon og rehabilitering. Kun 2 % av de samlede helseutgifter i 2008 gikk til forebygging. Vi bruker mest penger på helse i Norden. Kanskje kan vi bruke pengene på en annen måte, ikke nødvendigvis å bruke mindre penger. Vi mangler årsverk i helsesektoren i 2030 om ikke noe gjøres! Ny fremtidig kommunerolle for helsetjenesten vil komme i forbindelse med Samhandlingsreformen, 1. januar Det vil likevel ta tid å få bygget dette opp i kommunene. Folkehelse, forebygging, tidlig intervensjon, habilitering og rehabilitering. Styrking av legetjenesten og tydelig styring av fastlegene. Nye modeller for interkommunalt samarbeid; lokalmedisinske sentre, interkommunalt samarbeid om tjenester og forpliktende samarbeidsavtaler mellom sykehus og helseforetak. Forslag til ny folkehelselov og diverse andre helselover kommer ut til høring 1. oktober Folkehelse er pt. eneste element i helsetjenesten som fylkeskommunen er engasjert i, i sterk grad sammen med kommunene i fylket. (Se neste foredrag) Foredragsplansjene for dette foredrag er vedlagt referatet. 4. Strategi for folkehelse i Buskerud v/utviklingssjef Kjersti B. Hulbakk, Buskerud fylkeskommune Helse å ha overskudd i forhold til hverdagens krav (Hjort 1982) Folkehelse = svekk det som medfører helserisiko - styrke det som bidrar til bedre helse, og den retter seg mot hele befolkningen. Forebyggende arbeid; forhindre sykdom eller skade, rette seg mot individet, dra nytte av kunnskap, avdekke risikofaktorer og utjevne sosiale ulikheter i helse. Folkehelse er først og fremst eget ansvar, men mange trenger noe hjelp! Selv i Plan og bygningsloven er det tatt folkehelse som moment. Overordnet mål: Flere leveår med god helse utjevne sosiale forskjeller innen helse. Fylkeskommunen har partnerskapsavtaler med alle kommuner i fylket og vil revidere og videreutvikle disse. Fylkeshelserådet i Buskerud er etablert og bredt sammensatt. Foredragsplansjene for foredraget er vedlagt referatet. 5. Hvordan utvikle samarbeidet mellom eldrerådene? v/thorbjørn Hagen leder Pensjonistforbundet. Hagen innledet med å referere til Særloven av som omfatter plikten til opprette eldreråd. Han pekte på begrepet løsere pensjonistgrupper, som kan nominere til eldrerådene. Dette kan bety noe når de respektive skal representere de 2 Side 11

12 grupper de er valgt fra og skal rapportere tilbake til. Det kan være fornuftig å tenke igjennom når det om ett år skal velges nye eldreråd i kommuner og fylkeskommuner. Pensjonistforbundet må også ta til etterretning at de og de respektive lokalforeninger må være aktiv den andre vei og fremme saker fra sine handlingsprogram som naturlig kan behandles i eldrerådene. Kan eldrerådene bidra med å sikre økonomisk støtte til pensjonistforeningene gjennom bevilgninger fra kommunene? Ingen foredragsplansjer fra dette foredraget. 6. Innvandrere integrasjon eller utenforskap? ABC for vellykket integrering av unge flyktninger v/amal Aden, tolk og forfatter. En levende og gripende fortelling fra en ung innvandrer til Norge, som på tross av motgang fra både barnevern, myndigheter og forskjellige organisasjoner, har klart å etablere seg som en vellykket medlem av samfunnet vårt. Et foredrag til ettertanke tusen takk! Ingen foredragsplansjer fra dette foredraget. 7. Hvilken innflytelse har eldrerådet i saker som berører eldre? v/ordfører Per Berger, Hole Berger ga en rask innføring i etableringen av Eldrerådet i kommunen og hvor viktig det er med kommunikasjon mellom kommunens ledelse og rådet. Det er viktig med gjensidig tillit. Alle sakspapirer for kommunale utvalg, formannskap og kommunestyret sendes til leder av eldrerådet som i nødvendig grad sørger for behandling i eldrerådet. Eldrerådet engasjeres i nye byggeprosjekt, erfaringsoverføring fra mange områder er viktig. Berger understreket også viktigheten av gode årsrapporter fra rådet og behovet for ryddighet og klar struktur i alt fra valg av medlemmer til eldrerådet, saksbehandling og referatskriving. Foredragsplansjene fra foredraget er vedlagt referatet. 8. Pasient og brukerområdets virksomhet v/rådgiver Marianne Thorrud Marianne Thorrud pekte innledningsvis på en del hovedpunkter som danner grunnlaget for ombudets virksomhet: - Lov om pasientrettigheter trådte i kraft i 2001 og ble utvidet til også å omfatte de kommunale helse og sosialtjenester fra Side 12

13 - Ombudet har en del ambulerende virksomhet i fylket med kontor i Drammen - Hovedoppgaven er å ivareta pasientene / brukernes interesser, behov og rettssikkerhet ovenfor det offentlige. I denne sammenheng henvises spesielt til Pasientrettighetslovens kap. 8 Ombudet skal være et talerør for pasientene/brukerne og definerer selv sin rolle som Vaktbikkje i dialog Ombudet arbeider på individnivå og skal gi veiledning, informasjon, ha kontakt med tjenestestedet, gi bistand i saker om pasientskadeerstatning og ved klager til tilsynsmyndighet. Marianne Thorud pekte på følgende erfaringer med ordningen: - Ordningen er et supplement til de formelle klageorganer - Saker kan løses tilfredsstillende uten at de formelle klageorganene trekkes inn - Ombudet har vist seg å være kontaktskapende mellom tjenesten og pasient/bruker - Ombudsordningen har vist seg å være et ønsket korrektiv - Ikke minst er det viktig å erkjenne at ting tar tid Foredragsplansjene vedlegges referatet. 9. Offentlig transport i Buskerud fylkeskommune v/runar Stustad, samferdselsrådgiver i Buskerud fylkeskommune Runar Stustad innledet sitt foredrag med følgende spørsmål: Hvorfor skal vi ha kollektiv trafikk? Han besvarte selv spørsmålet med å peke på følgende: - Vår velferd, barn og unge skal på skole og fritidsaktiviteter - Arbeid - Der som ikke har mulighet til å ha egen bil - Våre miljøutfordringer, luftforurensning i byene - Kø og trengsel, konkurranse om veiene i byene De siste tall viser at 12,5 mill reisende benyttet lokale ruter og 3,5 mill. med tog. I planleggingen av kollektivtrafikken er det grunnleggende viktig å klarlegge hvor og når det kan etableres et kollektivtilbud: - Rundt viktige trafikknutepunkt - Hvor det er et tilstrekkelig kundegrunnlag - I byene 4 Side 13

14 Kollektivtrafikken i Buskerud representerer betydelige kostnader og disse er redegjort for i referatets vedlegg. Når det gjelder kollektivtrafikkens oppgaver i forhold til eldre og reisende med funksjonshemminger, er det i første rekke den etablerte TT-ordningen. Når det gjelder ordningen med UNIBUSS har dette vist seg vellykket og skal videreutvikles. Runar Stustad pekte på at arbeidet med ny trafikkplan for kollektivtrafikken er påbegynt. Foredragsplansjene vedlegges referatet. Oppsummering Sigurd Friis gav utrykk for at programmet hadde vært nyttig. Han ytret ønske om at det ved senere konferanser ble satt av tid til gruppearbeid. Sigmund Hole gav utrykk at konferansen hadde vært inspirerende for det videre arbeid. Kari Osnes viste til at det nå var åpnet en ny institusjon for demente i Drammen og oppfordret alle eldrerådene i fylket til å engasjere seg i arbeidet for denne gruppen. 5 Side 14

15 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/1464 Saksbehandler: Anne K Olafsen 20/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Konferanse for kommunale råd for funksjonshemmede - invitasjon Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud inviterer til konferanse med de kommunale råd på Ringerike hotell 30. november 1. desember Kommunene inviteres til å komme med innspill til tema på konferansen. Kursavgiften er på kr ,-. Påmelding innen Side 15

16 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/128 Saksbehandler: Anne K Olafsen 21/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Statens seniorråd - info til eldrerådene Vedlagt følger til orientering fra Statens seniorråd mottatt Side 16

17 FNs internasjonale eldredag 1. oktober 2010 Statens seniorråd oppfordrer alle eldreråd til å markere FNs internasjonale eldredag 1. oktober Årets tema er Eldre i forhold til FNs åtte millenniums målsetninger (Older persons and the achievement of the Millenium Development Goals). De åtte målsetningene er fjerning av fattigdom og sult (1), utdanning for alle (2), likestilling mellom kjønnene (3), redusert barnedødelighet (4), forbedring av mødres helse (maternal health) (5), bekjemping av HIV/AIDS, malaria og lignende sykdommer (6), sikre et bærekraftig miljø (7) og sikre et globalt partnerskap for utvikling (8). (http://www.un.org/milleniumgoals/). Nytt Statens seniorråd En ny utgave av Statens seniorråd ble oppnevnt av regjeringen 7. mai Rådet består nå av 15 medlemmer: Ivar Leveraas, Oslo (leder) Randi Gabric Bjørgen, Trondheim (nestleder) Ragnhild Queseth Haarstad, Grue Terese Folgerø, Tromsø Wenche Malmedal, Trondheim Karin Stoltenberg, Oslo Rita Kumar, Trondheim Anne Inga Hilsen, Oslo Einar A. Eriksen, Tromsø Erik Råd Herlofsen, Oslo Henry Høgmo, Gratangen Morten J. Danielsen, Snåsa Florentino Bulnes, Bergen Liv Thun, Steinkjer Harald Olimb Norman, Bærum Statens seniorråd er 40 år! Statens seniorråd ble opprettet i 1970 under navnet Rådet for eldreomsorgen. I 1985 ble navnet endret til Statens eldreråd og deretter i 2002 til Statens seniorråd. Navneendringene illustrerer hvordan rådets fokus har utvidet og utviklet seg gjennom årene. I begynnelsen var det hovedsakelig rettet mot helse og omsorg for eldre. Senere er områder som kultur, arbeidsliv, deltakelse, bolig, IKT og universell utforming også blitt viktige for rådet. Siden 1970 har det vært 10 utgaver av rådet. Det har hatt 5 ledere og variert i størrelse fra 10 til 23 personer. Side 17

18 Seniorporten.no Statens seniorråd har egne nettsider: Der finner dere informasjon om rådets virksomhet, aktuelle seniorpolitiske nyheter, relevant bakgrunnsinformasjon og lenker til andre sider om og for seniorer. Vi oppfordrer alle til å besøke våre nettsider jevnlig. Her er noen utvalgte nyhetssaker fra april 2010 frem til i dag (NB! Dette er kun overskrifter og ingresser, for en komplett oversikt se Utvalg ser på omsorgslønn [ ] Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på ordninger for pårørende med tunge omsorgsoppgaver. Særlig viktig er muligheten til å kombinere jobb med omsorgsarbeid. Statens seniorråd oppfordrer partiene til å nominere flere eldre [ ] Statens seniorråd har sendt brev til alle landets partier med en oppfordring om å nominere flere eldre til valget i ,5 millioner nordmenn over 67 år i 2060 [ ] Statistisk sentralbyrå har beregnet at det kan bli 1,5 millioner personer over 67 år i Norge i Det innebærer mer enn en fordobling fra dagens antall på personer. 7 gode råd om omsorgspolitikk for morgendagens eldre [ ] Forventningene til kommunenes omsorgspolitikk er under forandring. Dagens tilbud er ikke tilstrekkelig for å møte morgendagens krav. Norsk Form har 7 gode råd om hvordan utfordringene kan møtes. - Pensjonsalderen bør være 75 år [ ] Professor Steinar Strøm hevder i et intervju med Klassekampen at pensjonsalderen bør økes til 75 år for å finansiere velferdsstaten etter eldrebølgen. Nå får du frikort uten å søke om det [ ] Fra 1. juni vil du få frikortet automatisk i posten når du har betalt kr 1840,- i egenandeler. Har du betalt mer, får du det tilbakebetalt automatisk. Trygdeoppgjøret i havn [ ] Nytt grunnbeløp (G) pr 1. mai 2010 er på kroner. Stadig flere seniorer utfører ulønnet omsorgsarbeid [ ] Økt levealder gjør at stadig flere personer mellom 45 og 66 år har foreldre som fortsatt lever. Det er derfor stadig vanligere i denne aldersgruppen å yte omsorgstjenester overfor sine foreldre ved siden av sitt ordinære arbeid. Flere friske eldre [ ] Folkehelserapporten for 2010 viser at eldre er friskere enn før. Tidligere diagnoser og bedre behandling gjør at syke lever lenger med sykdommene sine. Side 18

19 Finanskrisen er en utfordring for IA-avtalen [ ] En ny rapport fra NOVA viser at en positiv utvikling i synet på eldre i arbeidslivet har stagnert som følge av finanskrisen. Stadig flere eldre bruker internett [ ] Nesten 4 av 10 personer over 67 år bruker internett på en vanlig dag, viser Norsk mediebarometer 2009 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Offentlige pensjoner skal levealderjusteres [ ] Regjeringen fremmet 26. mars 2010 et lovforslag om at også offentlige ansattes pensjoner skal levealderjusteres. Vennlig hilsen Ivar Leveraas Leder Statens seniorråd Side 19

20 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/1554 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 22/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Foreløpig rom- og funksjonsprogram for nytt sykehjem - kommentarer fra Lier Pensjonistforening Vedlagt følger til orientering brev fra Lier Pensjonistforening datert 27. september Side 20

21 Lier Pensjonistforening Pensjonistforbundet Lier,127. september.2010 Til Rådet for eldre og mennesker med redusert funksjonsevne. Helse og omsorgssjef BjØrn Harry StØle Leder for Tjenesteutvalget Kommentarer til melding 50/2010 "ForelØpig rom- og funksjonsprogram for nytt sykehiem" Lier pensjonistforening har med stor interesse lest meldingen om rom- og funksjonsprogram for nytt sykehjem til erstatning for Frogner. Vi finner programmet godt tilpasset de oppgaver som Frogner fyller i dag og tror at det vil bety en betydelig kvalitetsforbedring for involverte parter. Men, vi savner at man ikke favner andre syke enn demente når man skal bygge et sykehjem for fremtiden. Det er allerede i dag et underskudd på sykehjemsplasser for andre behov, og tar man hensyn til at dagens eldre lever lengre slik at det blir en dobling av antall eldre i Lier i perioden , vil underskuddet bli ytterligere forsterket. Dessuten bør man også ta høyde for Samhandlingsreformen som blir iverksatt i Den vil pålegge kommunen ytterligere oppgaver og rombehov for pasienter som skrives ut fra sykehusene. Vi antar at de 24 boligene i programmet er omsorgsboliger og synes det er positivt at slike boliger bygges i sammenheng med et nytt sykehjem, Men i valget mellom flere omsorgsboliger og flere sykehjemsplasser velger vi klart det siste. Mht plassering av det nye sykehjemmet vil vi legge vekt på en sentral plassering i Lier med gode kommunikasjoner. Til slutt vil vi understreke betydningen av bruker medvirkning. Vi anbefaler at rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir tatt med på råd i det videre planarbeidet. Rådets medvirkning under planleggingen av nye Høvik skole er en god referanse mht de positive ringvirkningene dette hadde. Med vennlig hilsen Li nsjonistforening iur alm^^% Side 21

22 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/32 Saksbehandler: Anne K. Olafsen 23/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne /2010 Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister for september 2010 Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte Side 22

23 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/32 Saksbehandler: Anne K Olafsen 24/2010 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister i oktober 2010 Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte Side 23

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 26.09.2011 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 26.09.2011 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 26.09.2011 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Biskopsrud Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00-15:10 Møtet ble ledet av Terje Aasterud, leder Til stede Terje Aasterud Synnøve

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 22.09.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen I møtet gis det informasjon om: Prosjektet

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 19.04.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Det blir en orientering om møtet med prosjektleder

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET ÅRSMELDING FOR 2010 Årsmelding 2010 for fylkeseldrerådet i Buskerud Fylkeseldrerådet i Buskerud er opprettet i medhold av lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av rådsleder Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Utviklingssjefens kontor 21.03.2014 kl 12:00 14:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 18.01.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet vil kultursjef Ingeborg

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 25.08.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 25.08.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 25.08.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 28.10.2013 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet kommer virksomhetsledere

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 27.10.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet blir det en orientering

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 31.05.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Program for møtet: Orientering om prosjektet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.01.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Etter behandling av sakene blir det orientering om Helsetjenesten,

Detaljer

REFERAT. Fagopplæring for de kommunale eldreråd i midtre og nedre del av Buskerud den 24. april 2012 i fylkeshuset.

REFERAT. Fagopplæring for de kommunale eldreråd i midtre og nedre del av Buskerud den 24. april 2012 i fylkeshuset. 11. juni 2012 REFERAT Fagopplæring for de kommunale eldreråd i midtre og nedre del av Buskerud den 24. april 2012 i fylkeshuset. ÅPNING AV KONFERANSEN Fylkeseldrerådets leder Terje Aasterud ønsket deltakerne

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 08.05.2017 Kl 13:00 på Fosshagen Bespisning kl 12:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning fra kl

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT 625, Rom 625 15.01.2015 kl 12:00 14:15 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Katrine Hoem, leder av Frivilligsentralen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.11.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 15:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.06.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Ved åpning av møtet blir det orientering om virksomheten

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 14:00

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 14:00 Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud fram til sak 1/16 Valg av leder og nestleder i fylkeseldrerådet. Nyvalgt leder Svein Arne Fossbakken ledet deretter møte. MØTESTED MØTEDATO

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.c^OJ^JanSY Dok.nr. i;?2_ Arkivnr. 015" Eksp. U.off. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESELDRERÅDET H MA! 2010 Saksh. XV^f+l s,. Il >. ^^^tiiiif^"y '^' m^ v ; * -«*.;V- -rt^**'*4'

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll

Lier kommune. Møteprotokoll Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 16:30 17:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Før behandling av sakene fikk Rådet en orientering om status for prosjektet Et Godt Liv - Livet Ut v/prosjektleder Live Brekke.

Før behandling av sakene fikk Rådet en orientering om status for prosjektet Et Godt Liv - Livet Ut v/prosjektleder Live Brekke. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 16:30-18:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Olav

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering.

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering. Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av leder Svein Arne Fossbakken MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Rom 142 09.03.2016 kl 12:00 13:45 Til stede Steinar Karlsen Marit Løkken Erik Nilsedalen Anne Marie

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll

Lier kommune. Møteprotokoll Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 16:30 17:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll

Lier kommune. Møteprotokoll Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Frivilligsentralen Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 16:30 17:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning kl 16:00.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 24.08.2015 Kl 16:30 på Lier ASVO

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 24.08.2015 Kl 16:30 på Lier ASVO Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 24.08.2015 Kl 16:30 på Lier ASVO Ved åpningen av møtet gis det en orientering om Lier

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.04.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Margit Bjørnerud, Einar Haugan Varamedlemmer:

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 06.06.2016 Kl 13:00 på Fosshagen Enkel bevertning fra kl. 12.30. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H. Rådgiver, helse- og omsorgsavdelingen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H. Rådgiver, helse- og omsorgsavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Bodø eldreråd Møtested: Møterom vest Moloveien 16, 6. et. Dato: 08.05.2017 Tidspunkt: 10:00-13:25 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H Elly Wolden

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 12.4.2011, Fredrikstad rådhus, Nyggardsgt. 16, rom Hauge Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 10:45 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Bastionen, 5

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2016 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 15:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.02.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Etterbehandling av sakene blir det orientering om Barnevernstjenesten

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Balsfjord kommune for framtida Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 16:00 17:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 16:00 17:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Haugestad Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Olav

Detaljer

Tema- og opplæringskonferanse 1.-2.mars 2012 på Rica hotell Bodø

Tema- og opplæringskonferanse 1.-2.mars 2012 på Rica hotell Bodø Tema- og opplæringskonferanse 1.-2.mars 2012 på Rica hotell Bodø Erfaring fra arbeid i eldreråd v/leder Thor Bjørn Eriksen i Narvik eldreråd og medlem av Nordland fylkeseldreråd Min erfaring fra arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/125 KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD PRESENTASJON OG INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/125 KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD PRESENTASJON OG INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : Fredag 08.04.2016 NB! Mrk.dato Tid: 11:30 (Frammøte i Bodega for lunsj) Medlemmene innkalles

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Vertshuset Møtedato: 14.04.2014 Tid: 10:00 11:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Isaksen Ellinor Bruker rep Nestleder Tande Bernt Bruker rep

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.09.2016 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 15:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvig Hartvigsen Harriet Bakkejord Jens Tunstad

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvig Hartvigsen Harriet Bakkejord Jens Tunstad Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 1000 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 12.02.2015 Tid: 09:30 NB! Mrk. tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 21.09.2017 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 07.09.2010 Fra saksnr.: 12/10 Fra/til kl. 17.00 18.55 Til saksnr.: 16/10 Møtested: Møterom Zik- Zaken, 4. etasje i Rådhuset

Detaljer

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent.

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 19.10.2015 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal (1. etg.) Fra saksnr: 33 Til saksnr. 37 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.01.2011 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 15.06.2011 Haugestad, umiddelbart etter kommunestyrets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Ved åpningen av møtet markerte eldrerådet tidligere leder Aksel Arneckes bortgang med ett minutts stillhet.

Ved åpningen av møtet markerte eldrerådet tidligere leder Aksel Arneckes bortgang med ett minutts stillhet. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested Fosshagen Dato: 08.05.2017 Tidspunkt: 13:00 15:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Siri Aasmundrud Varamedlem PENSJ Lorna Reberg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Statens seniorråd. Årsmelding Foto: Colourbox

Statens seniorråd. Årsmelding Foto: Colourbox Statens seniorråd Årsmelding 2010 Foto: Colourbox Innhold Innledning.. s. 2 Mandat...... s. 2 Medlemmer perioden 2010 2013..... s. 2 Sekretariatet... s. 3 Rådsmøter.. s. 3 Fokusområder 2010.... s. 3 Høringssaker..

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Eidsaa Medlem AP Øystein Holmelid. Stig Atle Abrahamsen Medlem FRP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Eidsaa Medlem AP Øystein Holmelid. Stig Atle Abrahamsen Medlem FRP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4 etg. Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 09:00 10:05 FRA SAKSNR: 21/15 TIL SAKSNR: 27/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 5/5 Møteleder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet

MØTEPROTOKOLL. Kjell Reidar Lutnæs Medlem Åse Myrbråten Randi Sætre Medlem A Magni Blikstad Varamedlem Berit Lillejordet TRYSIL KOMMUNE Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: 28.04.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Jan Kveen Leder Svein Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: Tidspunkt: 13:

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: Tidspunkt: 13: TRYSIL KOMMUNE Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 13:00 15.15 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Jan Kveen Leder Svein Andersen

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 11:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 11:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 24.11.2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Arnold Paulsen (ikke møtt) Reidulf Pedersen Olaug Olsen

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Arnold Paulsen (ikke møtt) Reidulf Pedersen Olaug Olsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.02.2017 Tid: 12:05-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Agnar Kvernmo Arnold Paulsen (ikke

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155. Eldrerådet Kommunestyret

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155. Eldrerådet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Kommunestyret 24.03.2015 ÅRSMELDING 2014 - ELDRERÅDET Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedato: 03.04.2013 Fra saksnr.: 6/13 Fra/til kl. 16:00/18.00 Til saksnr.: 7/13 Møtested: Møterom Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik leder, Karin

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, formannskapssalen Dato: 26.05.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Leder AP Ole Harald Sjøtun Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Ås kommune Møtetid: 16.02.2016 kl. 15.30 17.00 Sted: Ås kulturhus, Store salong MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. Møtende medlemmer: Grazyna Englund (Ap) Aud Raastad

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedato: 05.11.2014 Fra saksnr.: 23/14 Fra/til kl. 16:00/19:20 Til saksnr.: 25/14 Møtested: Møterom Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik leder,

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 03.10.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 28.04.2016 Møtested: Sønsthagen, Hagen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45

Detaljer

Årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Buskerud

Årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Buskerud Årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Buskerud (På bilde fra venstre Terje Aasterud, Lavrans Kierulf, Nancy Amundsen, Synnøve Simonsen, Marit Løkken, Erik Nilsedalen og Sigmund Johannessen) Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 09:00-09:50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar

Detaljer

Møteprotokoll. Eldres råd. Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for. Elin Solvor Grindberg Varamedlem FRP Einar Arnold Haug

Møteprotokoll. Eldres råd. Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for. Elin Solvor Grindberg Varamedlem FRP Einar Arnold Haug Møteprotokoll Eldres råd Møtedato: 03.02.2014 Tidspunkt: 10:00-12:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Jarle Kjesbu Leder Solveig

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom 8 etasje Møtedato: 31.08.2015 Tid: 09:30 10:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Jan Nestor Hartz Arbeiderpartiet Nestleder Kåre Norli Eldrerådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christine Francis Holmedal MEDL H Kjersti Nyland MEDL APF

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christine Francis Holmedal MEDL H Kjersti Nyland MEDL APF MØTEPROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 10.00 FRA SAKSNR: 14/16 TIL SAKSNR: 18/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 5 av 5 Møteleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.11.2017 Tid: 16:30 Slutt: 19:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtested: Rådhuset, Møterom 210, Evenskjer Møtedato: 04.11.2013 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Olaug Skog, Karl Griff, Kristine Olsen og Ruth Nylund

Detaljer

Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtested: Glasshuset Møtedato: Tid: Det møtte følgende 5 representanter:

Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtested: Glasshuset Møtedato: Tid: Det møtte følgende 5 representanter: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Glasshuset Møtedato: 22.08.2005 Tid: 10.30-11.40 Det møtte følgende 5 representanter: Faste medlemmer: Finn Anker Norheim Bjørn Westhrin Nanna Haug Harald

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

PS 4/14 Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe - kommunale helse og omsorgstjenester - tildelingskriterier Årsmelding Eldres råd

PS 4/14 Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe - kommunale helse og omsorgstjenester - tildelingskriterier Årsmelding Eldres råd Møteinnkalling Utvalg: Namsos Eldres råd Møtested: Hudiksvall, Namsos Samfunnshus Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Eldrerådet

RENDALEN KOMMUNE Eldrerådet RENDALEN KOMMUNE Eldrerådet (12/5-6) Eldrerådet holdt møte i Rendalen kommunehus 7. februar 2012 kl. 10.00 13.00. Til stede: - Eldrerådets medlemmer Mads Undseth, Gerd Hagen, Finn Erik Solum, Aud Storbakken

Detaljer

Protokoller Statens seniorråds møter 2013

Protokoller Statens seniorråds møter 2013 Protokoller Statens seniorråds møter 2013 Februar, side 2 April, side 7 Juni, side 11 September, side 14 November, side 18 Desember, side 21 1 Protokoll Statens seniorråds møte 13.februar 2013 Til stede:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mandag Kl 16:00 på Lierstranda, møterom i 5.etg.

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mandag Kl 16:00 på Lierstranda, møterom i 5.etg. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 21.01.2008 Kl 16:00 på Lierstranda, møterom i 5.etg. rådhuset Ved åpningen av møtet blir

Detaljer