TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører*

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører*"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Styret: Eilif Due, leder* Morten Tømte, nestleder* Olav Røysland, Voll* Hans Egil C. Sletten, Namnå Thor Johannes Rogneby, Lena Silja Vestad, Jar* Arnt Kristian Klepp, ansattevalgt (vara: Arne Løland)* Ole Solberg, ansattevalgt (vara: Knut Arne Thøring) Hanne Hognes, ansattevalgt (vara: Jørn Dahl) Varamedlemmer til styret: 1. Kjell A. Eggen, Verdal* 2. Jon Garmann Nærland, Klepp* 3. Bjørnhild Kihle, Skreia* Valgkomité: Poul Stabo-Eeg, leder* (øst) Egil Ellingsen, nestleder* (sør) Jan Vidar Skulbørstad (nord) Magne Th. Svenkerud (øst)

3 Resultatutvikling HOFF SA oppnådde et driftsresultat på 18,6 mill. kroner i Styret karakteriserer driftsresultatet som godt. Resultat før skatt ble 12,7 mill. kroner, og årsresultatet 12,4 mill. kroner Resultatutviklingen er noe bedre enn forventet. Egenkapitalandelen ved utgangen av regnskapsåret er 34 %. Virksomheten HOFF SA er et samvirkeselskap eiet av 529 norske potetprodusenter, hvorav 243 leverte poteter på kontrakt siste år. Selskapets kunder er dagligvare og storhusholdningsgrossister og annen norsk næringsmiddelindustri. Selskapet har hovedkontor på Gjøvik i Oppland. Fabrikker på Gjøvik, Brumunddal i Hedmark, Sundnes i Nord Trøndelag og Klepp i Rogaland. Antall ansatte i selskapet er 161, dette er en nedgang med 10 ansatte fra fjoråret. Tilsvarende var antall årsverk 160 i 2014, økt fra 155 året før. Selskapet produserer frosne, tørre og ferske potetprodukter, potetstivelse, glykose og sprit. En del handelsvarer inngår også i sortimentet. Selskapet har følgende eierandeler i andre selskaper: Totenpoteter AS 50 %, Norsk Storhusholdning AS 50 %, Fjordland AS 10 % og Arcus Gruppen Holding AS 9.9 % samt enkelte mindre aksjeposter og andeler i andre virksomheter. Nærmere om selskapets forretningside finnes i selskapets vedtekter på hjemmesiden Salgs- og markedsutvikling Selskapets driftsinntekter ble 412,4 mill. kroner mot 407,7 mill. kroner i fjor. Dette er en fremgang på 1,2 %. Fremgangen er svakt bedre enn for regnskapsåret 2013, men under målsettingen på 5 % årlig vekst som styret har fastsatt i strategisk plan. Totalmarkedet for frosne potetprodukter er tilbake med om lag 5 % siste år målt i volum. Dette gjør det ekstra krevende å skape ønsket vekst. Industrisektoren økte salget med ca. 1 %. Produktområdene stivelse, ferskvare og sprit har hatt fremgang, mens flakes, chips og glykose har hatt en svakere utvikling. Det ser ut til at potetstivelsen vinner tilbake noe av markedet der hvor kundene markedsfører kvalitetsprodukter med norsk opprinnelse. På ferskvare siden er det nye logistikk- og emballasje løsninger som bidrar til vekst. Potetflak til lompe bakere går noe ned, grunnet god tilgang på poteter i markedet. Vi har imidlertid klart å opprettholde salget ved at ramme betingelsene er styrket. Gjennom arbeidet i vekststyret jobbes det aktivt med å skape vekst for industrisektoren. I tillegg legges det vekt på å opprettholde og bedre dagens rammebetingelser gjennom informasjon til myndigheter og andre relevante aktører. Dagligvaresektoren har fremgang på drøyt 6 %. Fremgangen er innenfor kategorien frosne potetprodukter hvor lanseringen av HOFF frossen potetstappe og forbedret markedsandel for HOFF Opphøgde Potteter (OP) er de viktigste årsakene. HOFF har øket markedsandelen fra 26 % til 30 % innenfor kategorien frosne potetprodukter (Kilde: Nielsen MAT). I dagligvarebransjen er det tre lanseringsvinduer i året. I februar lanserte vi OP og chili cheese samt en variant med løkringer, OP høvla skiver og HOFF Matglede Potetbåter med urter. I mai ble OP grovkutt med salt, to varianter Rett på grillen og nytt design på HOFF Sagogryn lansert. I september lanserte vi OP fryst potetstappe og Matglede ovnsbakte småpoteter.

4 Storhusholdningssektoren viser en fremgang i omsetning på nær 2%. HOFF har lansert flere varianter kyllingkjøtt, HOFF Bistro med skall, bedret omsetning av sous-vide poteter, men har nedgang i omsetningen av vegetabilsk olje. Slåtto Marketing AS og HOFF samarbeider under paraplyen Norsk Storhusholdning. Det er inngått et samarbeid med Finsbråten AS og Krone Kjøttprodukter AS. Arbeidet med å utvikle spennende og nyskapende konsepter som hjelper våre kunder å drifte sine spisesteder, for eksempel «street food» og pølsekonsept, fortsetter. Andre driftsinntekter er tilbake med snaut 2% i forhold til Kostnadsmessig konkurransekraft Innkjøp er de seneste årene sentralisert i HOFF, og skal koordinere inngåelse av alle avtaler om innkjøp av varer og tjenester. Systematisk arbeid med innkjøp av varer og tjenester har gitt kostnadsreduksjoner. Om lag halvparten av innkjøpsporteføljen, målt i innkjøpsverdi, er hittil optimalisert gjennom avtaler. Det har vært stabil og god drift ved alle fabrikker. Lønnskostnaden pr. produsert kilo ferdigvare er stabil. Dette tilsier en forbedret produktivitet med i overkant av 3 %. Kostnaden til energi er stabil og prisen er på et lavt nivå. HOFF sikrer stabilitet i priser gjennom langsiktig pris-sikring. Arbeidet med å effektivisere bruk av energi er kommentert under punktet HMS. Styret har vedtatt økt potet pris er for sesongen 14/15 med utgangspunkt i økning i målprisen i Jordbruksoppgjøret. Systematisk arbeid med forebyggende vedlikehold gir positiv kostnadsutvikling. Det er etablert en logistikkfunksjon i HOFF, som i første fase fokuserer leveringsservice, kvaliteten på grunndata og riktige lagerverdier. Kontantstrøm likviditet investeringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble 17,1 mill. kroner, som er 10,4 mill. kroner lavere enn i fjor. Dette skyldes hovedsakelig økt kapitalbinding i varelager og kundefordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er negativ med 22,0 mkr. Samlede investeringer ble 21,1 mill. kroner, som er fordelt med 25 % på vedlikeholds investeringer, 70% på kapasitetsinvesteringer og 5 % på HMS-investeringer. Investeringsnivået i regnskapsåret har vært høyere enn hva selskapet beregner å bruke på årlige investeringer. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er positiv med 3,6 mill. kroner. Langsiktig lån er økt med 34 mill. kroner, trekk på kassekreditten er redusert med 14,1 mill. kroner og langsiktig gjeld er nedbetalt med 16,3 mill. kroner. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom året. I starten av 2015 vil HOFF bygge betydelig lager på grunn av stor potettilgang og likviditeten kan bli anstrengt av den grunn. Det kan derfor bli behov for kortsiktig tilleggsfinansiering. Rammebetingelser HOFF er avhengig av tollvern for å være konkurransedyktige på de fleste produkter. Selskapet mottar og bearbeider utsortert potet fra matpotetpakkeriene. Dette ville ellers representert et miljøproblem og risiko for spredning av plantesykdommer.

5 Dyrkingsåret 2014 var et godt dyrkings år for poteter som generelt medførte store avlinger. Basert på telling 1. november 2014, i regi av Landbruksdirektoratet (tidligere SLF), er det dyrket nær 35 tusen tonn mer potet i 2014 sammenlignet med fjoråret. For HOFF sine kontrakts volum er det i region Nord tilnærmet balanse i forhold til behovet, mens det i region Sør er noe underdekning. I region Øst er det et overskudd i forhold til behovet. Styret har besluttet at overskuddet av potet hos HOFF sine dyrkere kjøpes til en omforent pris og brukes til potetmel. Dette utgjør et beregnet volum på tonn poteter. Som en følge av stor beholdning av matpotet søkte Grønt Produsentenes Samarbeidsråd (GPS) om at det skulle iverksettes regulering av matpotet klasse 1, med en ramme på tonn. Søknaden ble godkjent av Omsetningsrådet og reguleringen gjennomføres i 2015, hvor HOFF i henhold til avtale avtar volumet til potetmel. Det er usikkert i hvilken grad det store potetvolumet i sesongen 2014/2015 vil redusere den øvrige industriens import av råvare sammenlignet med forrige sesong. Inneværende sesong er det gjennomført en spørreundersøkelse blant potetleverandørene i HOFF. Resultatene så langt tyder på at leverandørene oppfatter at samhandlingen med HOFF er positiv. Helse Miljø Sikkerhet Det er i 2014 registrert 3 skader med fravær eller legebehandling. Dette er mer enn en halvering av antall skader i forhold til forrige år. Skadene er av typen kutt-, varme- og klemskade. Selskapet har en nullvisjon når det gjelder skader på arbeidsplassen. Sykefraværet var totalt 5.6 % som er en reduksjon på 0,9 %-poeng fra året før. HOFF har inngått ny IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv) som er gjeldende fram til Av selskapets ansatte er om lag 26 % kvinner. I ledergruppen er kvinneandelen 33 %, mens kvinneandelen i styret er 22 %. Kvinneandelen i styret er øket i forhold til fjoråret. De fleste medarbeidere er organisert og lønnes i samsvar med gjeldende tariffavtaler. Det er samme lønns- og arbeidstidsordninger for kvinner og menn. Fra 2011 er det arbeidet systematisk med energi økonomisering (ENØK) og energiledelse i et prosjekt støttet av Enova. I 2011 ble brukt 0,76 KWh pr. kilo mottatt potet, mens dette i 2014 har vært 0,54 KWh pr. kilo potet mottatt. En reduksjon på 29 %. Selskapet har konsesjoner knyttet til utslipp ved alle fabrikkanlegg. Alle fabrikkene tilfredsstiller kravene til års utslipp med unntak av HOFF Sundnes som har utslipp over konsesjonsgrensene på enkelte komponenter. Det er iverksatt tiltak som i løpet av våren 2015 skal gjøre at utslippene igjen er innenfor konsesjonsgrensene. HOFF gjør ikke forskjell på ansatte på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, seksuell legning, språk, religion eller livssyn. Tilsvarende gjelder ved ansettelse av nye medarbeidere. Styret har vedtatt oppdaterte etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i HOFF. Disse finnes på HOFF sine hjemmesider. I løpet av regnskapsåret ble HOFF sine ytelses-baserte pensjonsordninger avsluttet. Alle ansatte er nå meldt inn i innskuddsbaserte pensjonsordninger. Se note 1 og 10 til regnskapet for ytterligere informasjon. Forskning og utvikling Det arbeides løpende med produktutvikling og produktforbedringer. Dette arbeidet koordineres gjennom «vekststyrer» innenfor hver salgskanal.

6 Selskapet vil ytterligere styrke organisasjonen knyttet til arbeidet med produktforbedringer, produktutvikling og tilpasninger til våre kunders behov. Selskapet deltar i programmer knyttet til agronomisk utvikling av potet gjennom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning. Dette omfatter: Testing av nye sorter, Optimal gjødsling, Lagring, Fagforum potet, Løpende aktuelle faglige utfordringer I 2014 er prosjektet «Kvalitetssikring av skrellepotet» ferdigstilt. Dette har vært et treårig prosjekt støttet av Innovasjon Norge, og som har omfattet nye sorter, gjødslingsforsøk, kaliumforsøk og ulik hypping av poteter. HOFF har sammen med partnere gjennomført gjentatte forsøk for å redusere akrylamidinnholdet i friterte potetprodukter. De seneste fabrikkforsøk viser lovende resultater. Alle kostnader til FOU-aktivitet utgiftsføres løpende. Risikofaktorer Politisk vilje til opprettholdelse av de etablerte næringspolitiske rammebetingelser er viktig for selskapet. Størrelsessorterte, vaskede poteter importert med toll er i dag konkurransedyktige i forhold til norskprodusert potet, noe som bekymrer styret. Dette påvirker både selskapets og potetdyrkerens økonomi. Det er ønskelig å stimulere til økt areal til potetdyrking for å sikre tilgangen på kvalitetspoteter i regionene. Selskapets evne til å forstå forbrukeren og/eller brukerstedet for de produktkategorier hvor vi er representert vil være avgjørende fremover. På alle markedsområder må det være en kundeorientert salgsorganisasjon som forstår kundens strategi og forventninger til HOFF. Forbrukerne har krav på, og forventer trygg mat. HOFF er sertifisert etter ISO 9001 og ISO Kvalitetsavvik på produkter representerer en risiko både i form av kostnader og omdømmetap. Selskapets aksjepost på 9.9 % i Arcus Gruppen Holding AS antas å ha merverdi utover bokført verdi. Alle lånebetingelser (covenants) med banken overholdes. Utsiktene fremover Arbeidet med å skape lønnsom vekst vil fortsatt være selskapets viktigste utfordring. En forutsetning for lønnsom vekst er kostnadsmessig konkurransekraft gjennom hele verdikjeden. HOFF ønsker å være potetdyrkerens foretrukne kjøper av potet. Dette forutsetter at HOFF betaler en konkurransedyktig pris, men i tillegg er gode på agronomisk rådgivning, utvelgelse av sorter og har konstruktiv dialog med dyrkeren. Den samlede verdiskapningen i selskapet, summen av oppnådde resultater og økning i potetpris til eierne, er forbedret siste årene. Styret mener denne utviklingen er tilfredsstillende. Styret foreslår at årets resultat på 12,4 mill. kroner overføres til annen egenkapital. Styret mener forutsetningene for fortsatt drift er til stede og har lagt dette til grunn for utarbeidelsen av årsoppgjøret. Styret forventer et driftsresultat i det kommende regnskapsår omtrent på nivå med de foregående årene. Det er en krevende konkurransesituasjon, og svak totalmarkedsutvikling. Det er avsatt mer penger til reklame og markedsorienterte aktiviteter i budsjettet for Styret håper dette skal bidra til lønnsom økonomisk vekst.

7

8 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap HOFF SA RESULTAT (TNOK) note Salgsinntekter 11, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendr. varer i arbeid/ ferdigvarer Vareforbruk 1, Lønnskostnad 2, Tap på fordringer Avskrivninger Nedskrivning av anleggsmidler Andre driftskostnader 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Resultatandel investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Finansinntekter Rentekostnader Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Disponering av resultat: Overført annen egenkapital Sum disponering

9 Årsregnskap 2014 Balanse per 31. desember HOFF SA EIENDELER (TNOK) note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg, transportmidler 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 3, Sum varige driftsmidler Finansielle Lån til foretak anleggsmidler i samme konsern 4 Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler 5, Pensjonsmidler Langsiktige fordringer inklusiv lån 9 9 Sum finansielle anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer 1,6, Kundefordringer 4, Andre fordringer inklusiv lån Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10

11 Årsregnskap 2014 Kontantstrømoppstilling HOFF SA (TNOK) note Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst/tap ved salg av aksjer/anleggsmidler Resultat fra tilknyttet selskap (utover mottatt utbytte) Avskrivninger og nedskrivninger Endring varebeholdninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i ordningen Endring andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetaling er ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetaling av andelskapital Tilbakebetaling av andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdn. av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt

12 HOFF SA Årsregnskap for 2014 Årsregnskapet for HOFF SA består av følgende deler Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer, mens kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Ved sikring er gevinst og tap resultatført i samme periode. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporteringsformål, samt på risiko og inntjening. Det presenteres tall for virksomhetsområder, samt for geografiske markeder da den geografiske fordelingen av aktiviteten er av betydning for å vurdere selskapet. Tallene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt HOFF SA selger varene sine til tre forskjellige markedsområder; dagligvare, storhusholdning og industri. Varer til dagligvaresektoren selges EX Works og inntekten er opptjent når varen er stilt til kjøpers disposisjon på angitt leveringssted. Til våre kunder på industrisektoren leveres varer både til betingelser DDP og EX Works. Innen storhusholdningssektoren benyttes flere forskjellige leveringsbetingelser; DDP, EX Works og DAP. Driftsinntektene i regnskapet er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader.

13 HOFF SA Årsregnskap for 2014 Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Tilskudd Offentlige tilskudd til driftsmidler bokføres etter nettometoden. Skattefunnmidler inngår i salgsinntekter. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler/fou HOFF SA har pr ikke aktiverte immaterielle eiendeler. Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Det foretas dekomponering av sammensatte driftsmidler når de ulike delene har ulik økonomisk levetid. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris fratrukket estimert utrangeringsverdi. Det foretas løpende revurdering av avskrivningsplaner. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Leasing Leieavtaler klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på selskapet klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. HOFF SA har pr ikke balanseførte finansielle leieavtaler. For leieavtaler som ikke balanseføres er leiebetalingene en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Med tilknyttede selskap menes selskap der selskapet har en eierandel på %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden.

14 HOFF SA Årsregnskap for 2014 Selskapets andel av resultatet i et datterselskap er basert på resultat etter skatt i datterselskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i datterselskapet vist på linjen Resultat av investering i datter. I balansen vises eierandeler i datterselskapet som Finansielt anleggsmiddel. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for tilknyttede selskap. Finansplasseringer Anleggsaksjer og investeringer i ansvarlige selskaper hvor HOFF SA ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har hatt pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. De kollektive ytelseplanene ble avviklet i 2014 for alle medlemmer av ordningen mot utstedelse av fripoliser. Selskapet har overført alle aktive medlemmer til kollektiv innskuddspensjonsplan. Per endret selskapet regnskapsprinsipp vedrørende bokføring av kollektive ytelsesplaner, hvor man endret fra bruk av "korridormetoden" til føring av estimatavvik mot egenkapital. Nettoforpliktelse knyttet til den kollektive ytelsesplanen per er beregnet av aktuar med oppdaterte forutsetninger. Effekten av prinsippendringen og korrigering av forutsetninger er hensyntatt i sammenligningstallene, og består av: Årsrapport 2013 Korrigert til Endring Annen egenkapital Pensjonsmidler Sammenlignbare tall for årsresultat 2013 er ikke påvirket av prinsippendringen da totalt estimatavvik for ordningen per var innenfor korridor, og det følgelig ikke ble resultatført noen andel av estimatavviket i Ved avvikling av pensjonsplanen i 2014 er netto pensjonsmidler på 363 kostnadsført, og er klassifisert som lønnskostnad i resultatoppstillingen. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv ytelsesplan beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til antatt virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes.

15 HOFF SA Årsregnskap for 2014 Planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig opptjening, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen er fullt ut opptjent. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), innregnes mot annen egenkapital. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for endringer i pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Premie til selskapets innskuddsordning kostnadsføres løpende. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Balanseføring av utsatt skattefordel vurderes konkret opp mot selskapets forventede evne til å utnytte skattefordelen i fremtiden. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

16 Noter til årsregnskapet 2014 utkast 2 Alle tall er i NOK Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v Lønnskostnad HOFF SA Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Antall årsverk i HOFF SA Ytelser til ledende personer - HOFF SA Adm. dir. Styret Lønn og annen godtgjørelse Pensjonskostnad 561 Daglig leder har ved oppsigelse fra HOFF SA sin side krav på etterlønn i ytterligere 6 måneder utover oppsigelsestiden, uten arbeidsplikt. Inntekt fralønnet arbeid eller egen næringsvirksomhet skal komme til fradrag i etterlønnen. Daglig leder har rett på prestasjonsavhengig bonus på inntil to månedslønner. For 2014 er opptjent bonus 200 (til utbetaling i 2015). I tillegg er daglig leder innmeldt i selskapets enhver tid gjeldende pensjonsordning. Utover dette vil selskapet dekke en såkalt "top hat" pensjon, med en innbetaling på 7% av den pensjonsgivende inntekten som går utover 12 G Utover dette har daglig leder rett til å gå av med lønn inntil 65% mellom 62 til 67 år. Det er foretatt en avsetning på for dette i regnskapet. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller minstekravene i Lov om Obligatorisk tjenestepensjon Kostnadsført honorar til revisor består av: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Rådgivning 5 35 Beløpene er eksklusiv merverdiavgift

17 Noter til årsregnskapet 2014 utkast 2 Note 3 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og Maskiner og annen fast anlegg, eiendom transport-midler Drifts-løsøre, inventar, verktøy m.v. SUM Anskaffelseskost Tilgang Endring i prosjekter, netto Avgang kostpris Anskaffelseskost Akk. av- og nedskrivning Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Akk. avskr. tilbakeført v/ avgang Akk. av- og nedskrivning Bokført verdi Prosentsats ordinære avskrivninger (lineære) 0-10% 15-33% 15-33% Leiebeløp Leieperiode Løpende Inntil 7 år 3-5 år Note 4 Datterselskap (DS) og tilknyttet selskap (TS). Ansk.- tidspunkt Forretn.-kontor Stemme og eierandel Kostpris Bokført verdi Totenpoteter AS (TS) 1986 Lena 50 % Norsk Storhusholdning AS (TS) 1996 Gjøvik 50 % SUM Investeringer i tilknyttet selskap bokføres etter egenkapitalmetoden. Nøkkeltall TS og DS Ansk. kost. EK andel ansk. tidspkt. EK-andel Resultat-andel Mottatt utbytte EK-andel Totenpoteter AS Norsk Storhusholdning AS SUM HOFF har i 2014 kjøpt én aksje i Norsk Storhusholdning AS for TNOK 6. Mellomværende med datterselskap og tilknyttede selskap Kundefordringer/andre fordringer 0 0 Leverandørgjeld/annen gjeld 0 0

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Årsberetning 2010. Teknologisk Institutt

Årsberetning 2010. Teknologisk Institutt Årsberetning 2010 Teknologisk Institutt TI i korte trekk «Teknologisk Institutt skal være Norges mest foretrukne partner innenfor teknologiorientert rådgivning, kompetanseutvikling og testing.» medarbeidere

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Årsrapport 2004 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Full light A2 (2 x A3) glass EASL Vindauge 16 Polylevels First flexible EASL display

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer