Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund. på Garder Kurs- og Konferansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund. på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12"

Transkript

1 Tilstede: Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund Fra NDF-styret: på Garder Kurs- og Konferansesenter Leder: Bjørn G. Pettersen Nestleder: Petter Steen Styremedlem: Torgrim Furuhaug styremedlem: Kirsten Næss Sekretær: Anne Bergsengene Sunnhetsutvalget: Vera Vestby Sunnhetsutvalget: Wenja Rui Kasserer: Helge Wahlstrøm Valgkomiteen: Cecilie Vardvik Fra klubbene: Aust-Agder: Bergen-Hordaland: Follo-Østfold: Glåmdal og Romerike: Hedmark: Nordland: Nord-Trøndelag: Nord-Vest: Oppland: Oslo og omegn Rogaland: Telemark: Trøndelag: Vest-Agder: Vestfold-Buskerud: Cecilie Vardvik, Svein Josvanger Kjersti Grimstad, Anne Grønqvist Anne Igsi, Remy Bengtsson, Åge Solberg Steinar Waage, Knut Bjarne Tajet Roger Johansen Per Harald Jakobsen, Per Terje Marthinsen Terje Djuvsland Håvard Norli Roger Åsheim Stig Thorsen, Nina Williamson, en fullmakt. Anstein Lædre Julianne Olsen Geir Haugum, Sturla Ølstøren Torfinn Thomassen, Erling Kjelvik Rune Borgersen, Lone H. Hansen, Eddie Moljord

2 Det var 26 stemmeberettigete representanter til stede pluss 1 fullmakt, totalt 27 stemmer. Sak 1. Valg av møteleder. Forslag på Erling Kjelvik. Valgt. Sak 2. Godkjenning av innkalling. Innkallingen godkjent. Sak 3. Valg av referent. Forslag på Anne Bergsengene. Valgt. Sak 4. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen. Forslag på Anstein Lædre og Per Harald Jacobsen. Valgt. Sak 5. Valg av tellekorps: Forslag på Steinar Waage og Anne Igsi. Valgt. Sak 6. Godkjenning av saklisten. Forslag fra Vestfold og Buskerud dachshundklubb om å behandle sak 14-6 før regnskapet. Godkjent. Bergen Hordaland dachshundklubb trekker sak 14-2 Saklisten godkjent. Sak 7. Styrets årsberetning for Glåmdal og Romerike dachshundklubb oppfatter årsberetning som mangelfull fordi den ikke sier noe om hva styret har behandlet og vedtatt. Mener også at referat fra fjorårets RS ikke har noe i årsberetningen å gjøre, siden det er vedtatt. Leder Bjørn G. Pettersen redegjorde: At RS-referatet er med i årsberetningen er en gammel tradisjon. Sakene som er behandlet i styret er omhandlet i styrereferatene som går til medlemmene via klubbene. Å ta med dette i årsberetningen vil bli for omfattende, men styrereferatene skal i framtida offentliggjøres på hjemmesiden, og dermed vil styrets arbeid bli gjort tilgjengelig. Feil årstall på side 8, medlemstall, rettes. Side 9, antall deltakere på utstilling i Aust Agder dachshundklubb, er feil. Ny oversikt er utsendt til klubbene. Årsberetning skal være undertegnet. Årsberetning godkjent med kommentarer og rettelser. Sak 8. Sunnhetsutvalgets årsmelding. Det framkom ønske om større linjeavstand så det blir lettere å lese. Spørsmål om det er oppnevnt leder for sunnhetsutvalget, og ønske om å ha en leder å forholde seg til. Sunnhetsutvalget har ikke hatt leder, bare sekretær. Alle

3 henvendelser skal gjøres via sekretæren som fordeler oppgaver videre. I de nye retningslinjene for sunnhetsutvalget står det at leder skal oppnevnes. Årsmeldingen godkjent med kommentarer. Sak 9. Bladet Dachshunden. Sak 14. Ingen bemerkninger. Godkjent. 14 6: Forslag fra Vestfold og Buskerud dachshundklubb om at lokalklubbene tilbakebetales 65 kroner per medlem. Leder Bjørn G. Petersen viste til sak behandlet av RS i 2001, der det ble vedtatt med 14 stemmer at tidligere avviste forslag skal ha en karenstid på tre år før de igjen kan fremmes for RS. Vestfold Buskerud dachshundklubb mener det er nye momenter i saken. RS stemte over om saken skulle behandles eller avvises, Behandles: 15 stemmer Avvises: 12 stemmer Saken behandles. Vestfold og Buskerud dachshundklubb redegjorde for sin begrunnelse. Kasserer Helge Wahlstrøm redegjorde for bakgrunnen for at han mener forslaget blir vanskelig å gjennomføre For forslaget: 6 stemmer Mot forslaget: 19 stemmer Blanke: 2 stemmer. Forslaget falt. Sak 10. Regnskap 2011 med revisorrapport. Gjennomgang av tallene. Helge Wahlstrøm redegjorde for noen poster og svarte på spørsmål om NM drev, og avvik i kontingentinnbetalingen, noe som skyldes nye datoer for overføring av kontingent fra NKK. Periodiseringen er nå kommet i orden, og følger kalenderåret. Andre inntekter: Det meste er momsrefusjon fra NKK. Avskrivning: Eiendeler uten driftsverdi er tatt ut av regnskapet. Spørsmål om finn.no, dommerkonferanse og revisors underskrift ble besvart.

4 Ordstyrer viser til revisjonsrapporten, som vi kan være stolt av. Regnskapet godkjent. Sak 11. Kontingent for 2013 og forbundets andel av kontingenten. Godkjent. Sak 12. Budsjett 2012: Kasserer Helge Wahlstrøm redegjorde og svarte på spørsmål. Ingen radikale endringer i budsjettet i forhold til foregående år. Andre inntekter er i hovedsak momsrefusjon, en mulighet som også kan benyttes av lokalklubbene. Utgifter til Dachshunden går ned med kroner, årsaken er færre medlemmer. Forslag fra Oslo og omegn dachshundklubb: Budsjettet til Dogs 4 all økes til kroner. Fra Follo Østfold dachshundklubb: Posten bytter navn. Vedtak: Posten økes til og døpes om til Dogs 4 all/messer. Ingen andre forslag. Hovedstyret vil etter søknad fra fagkomiteen for hi foreslå å sette av kroner til hidommerkonferanse. Godkjent. Budsjettet godkjent med endringer. Sak 13 Opprettelse eller nedleggelse av klubber. Ingen endringer. Sak 14. Innmeldte saker. Sak 14-3 og 14-4 behandles under ett. Sak Forslag om nytt regelverk NM blodspor. (Forslag fra Nordland dachshundklubb). Vedtak: RS ber styret om å oppnevne et utvalg som skal gå i dialog med retrieverklubben for å se på uttaksreglene for NM spor. Sak 14-3 og Forslag om at Good skal være tilstrekkelig premiering på utstilling for å oppnå jaktchampionat på drev og hi. (Forslag fra Anne Igsi og Glåmdal og Romerike dachshundklubb). For forslaget: 6 stemmer Mot forslaget: 18 stemmer Blanke stemmer: 3

5 Sak 15. Valg Forslaget falt. Sak Forslag om at godkjent fersksporprøve skal være tellende brukspremiering for deltakelse i brukshundklasse på utstilling og konkurrere om cert på utstilling. For forslaget: 6 stemmer Mot forslaget: 20 stemmer Blanke: 1 stemme. Forslaget falt. Sak Godkjenning av nye lover for Ndf Enstemmig godkjent. Valg av leder Valg av 2 styremedlemmer Valg av to varamedlemmer Valg av revisor og vararevisor Valg av valgkomité Valgkomiteens innstilling: Leder: Bjørn G. Pettersen 2 år Nestleder: Petter Steen ikke på valg Styremedlem: Torgrim Furuhaug ikke på valg Styremedlem: Åge Solberg 2 år 2 år Varam edlem: Tale R. Waage 1 år Varamedlem: Kirsten Næss 1 år Revisor: Kjell Solli 1 år Vararevisor: Kai Otto Steen 1 år

6 Innkomne forslag til NDFs hovedstyre Forslagsstiller: Steinar Waage Styremedlem: Angela Barco Baron Varamedlem: Angela Barco Baron Forslagsstiller: Nordland DACHSHUNDKLUBB Styremedlem: Per Harald Jakobsen Forslagsstiller: TDACHSHUNDKLUBB Leder: Bjørn G Pettersen Forslagsstiller: Nord Trøndelag DACHSHUNDKLUBB Leder: Bjørn G Pettersen Styremedlem - eller varamedlem: Steinar Ringsby Styremedlem - eller varamedlem: Tale Rosland Waage Varamedlem- eller styremedlem: Åge Solberg Varamedlem: Kirsten Næss Forslagsstiller: Follo- Østfold DACHSHUNDKLUBB Leder: Bjørn G. Pettersen Styremedlem: Åge Solberg Varamedlem: Kirsten Næss Varamedlem: Tale R Waage Forslagsstiller: Vestfold og Buskerud DACHSHUNDKLUBB Leder: Lars Hjelmtvedt Forslagsstiller: Vest Agder DACHSHUNDKLUBB Leder: Bjørn G. Pettersen Varamedlem: Åge Solberg Forslagsstiller: Nord Vest DACHSHUNDKLUBB Leder: Bjørn G Pettersen. Forslagsstiller: Eva A.W. Ellingsen og Tor Atle Madsen Leder: Lars Hjelmtvedt Forslagsstiller: Lars Hjelmtvedt Styremedlem og varamedlem: Janne Gregersen

7 Forslagsstiller: Anita Solberg Styremedlem: Åge Solberg Forslagsstiller: Eli Moen og Lene Husby Leder: Lars Hjelmtvedt Vara: Niels Brandstrup Forslagsstiller: Bergen- Hordaland DACHSHUNDKLUBB Leder: Bjørn Pettersen Forslagsstiller: Hedmark DACHSHUNDKLUBB Leder: Bjørn G. Pettersen Styremedlem: Åge Solberg Varamedlem: Tale R. Waage Valg av leder: Bjørn G. Pettersen: Lars Hjelmtvedt: 15 stemmer 12 stemmer Valg av styremedlemmer: Åge Solberg: 16 stemmer. Valgt for 2 år. Anne Bergsengene: 15 stemmer. Valgt for 2 år. Angela Barco Baron: 1 stemme Per Harald Jacobsen: 3 stemmer Steinar Ringsbye: 2 stemmer Tale Waage: 9 stemmer Janne Gregersen: 6 stemmer Valg av varamedlemmer: Tale R. Waage: 20 stemmer. Valgt for 1 år Kirsten Næss: 12 stemmer. Valgt for 1 år.

8 Angela Barco Baron: 5 stemmer Niels Brandstrup: 3 stemmer Janne Gregersen: 7 stemmer Per Harald Jacobsen: 2 stemmer Steinar Ringsbye: 4 stemmer Valg av revisor og vararevisor: Revisor: Kjell Solli Vararevisor: Kai Otto Steen Ingen andre forslag. Valgt Valg av valgkomite: Den som får færrest stemmer velges til varamedlem. Wenja Rui: 17 stemmer. Valgt for 2 år. Anne Ma Lund: 13 stemmer (Vara). Steinar Waage: 24 stemmer. Valgt for 2 år. Sak 16. Fastsettelse av dato for neste års RS: Forslag 14. april Ingen andre forslag. Per Harald Jacobsen Anstein Lædre

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen [Skriv inn tekst] Innkalllliing tiill Dachshundtiinget søndag 27.04.14 kll. 11.00 på Garder Kurs og Konferansesenter Garder, 2060 Gardermoen SIDEREGISTER: Saksliste 3 Årsberetning 4-7 Sunnhetsutvalgets

Detaljer

Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014.

Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014. Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014. Til stede: Aust-Agder dachshundklubb: Eva Ager-Wick Ellingsen Bergen-Hordaland dachshundklubb: Kjersti Grimstad Follo Østfold

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Norske Harehund klubbers Forbund Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Leder i NHKFStein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han overlot deretter ordet til Representantskapets

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639.

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. Referat fra NSFs 93. kongress 2014. Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Program Fredag 4. April 2014 1630-1700 Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS 1730-1930 Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer