Kommunestyret MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Kommunestyret MØTEINNKALLING MØTEDATO: STAD: TID: 15:00 Kantina, Midsund sjukeheim Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf Er nokon ugilde i ei sak, må det meldast frå om dette. Vararepresentantar møter etter nærare melding. SAKSLISTE: Utvals saksnr: Arkivsaksnr. Sakstittel PS 06/001 06/00012 Aksjeutviding i Molde Lufthavnutvikling AS - invitasjon til å inngå avtale om etterfølgjande aksjeteikning PS 06/002 06/00049 RIR IKS - endring av selskapsavtale og vedtekter PS 06/003 06/00079 Uttak av avkastning finansportefølje 2005 PS 06/004 06/00080 Politisk organisering Eventuelt Midsund, Helge Orten ordførar Maria Renate Olsen møtesekretær 1

2 6475 Midsund Aksjeutviding i Molde Lufthavnutvikling AS - invitasjon til å inngå avtale om etterfølgjande aksjeteikning Saksbehandlar: Dagfinn Aasen Arkivkode: 242 U SAKSGANG: R.f. Utval Møtedato Arkivsaksnr. Utvalsak 1 Formannskapet / /002 2 Kommunestyret / /001 Forslag til vedtak: Midsund kommune teiknar aksjar i Molde Lufthavnutvikling AS med kr ,-. Investeringa blir finansiert av ubundne fondsmiddel. Behandling i Formannskapet : Ordførar Helge Orten fremma følgjande forslag: Forslag til vedtak blir endra til med inntil kr ,-. Samrøystes som forslag til vedtak med endring samrøystes vedteke. Vedtak i Formannskapet : Midsund kommune teiknar aksjar i Molde Lufthavnutvikling AS med inntil kr ,-. Investeringa blir finansiert av ubundne fondsmiddel. SAKSUTGREIING: BAKGRUNN FOR SAKA: Molde Lufthavn skal utvidast frå dagens 1600 meter til 2000 meter. Dette er kostnadsrekna til ca mill.kr. Bakgrunnen for behovet for å forlenge rullebana er at dei større ruteflya har vektbegrensningar på så korte banar når det er vått og glatt, og internasjonal trafikk blir oftast tilrettelagt for rullebanar på meter. For å stå for utvidinga er det skipa eit eige selskap, Molde Lufthavnutvikling AS, beståande av Møre og Romsdal fylke, Molde kommune, Molde Næringsforum og omkringliggande kommunar: Midsund, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Nesset, Rauma og Sunndalk. Ut frå føremålet nevnt ovanfor har Molde Lufthavnutvikling AS behandla og oversendt til m.a. kommunane ei innbyding om å inngå ein avtale om aksjeteikning i samband med emisjon i selskapet: Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning 2

3 Molde Lufthavnutvikling AS inviterer næringsliv og kommuner i nedslagsfeltet til Molde lufthavn til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning i forbindelse med emisjon i Molde Lufthavnutvikling AS. Bakgrunnen for emisjonen er at selskapet skal forestå finansiering av forlengelsen av rullebanen fra 1600 meter til 2000 meter. Selskapet vil sende tegningsdokumenter til de som vil delta i emisjonen når de fullstendige premissene for baneutvidelsen er på plass. Av tidshensyn ber vi dere likevel behandle henvendelsen nå slik at vi får en oversikt over hvem som ønsker å bidra til å sikre flyplassen. Eigentleg er det Avinor som fullt ut skal stå for slike inverteringsprosjekt som dette. Avinor har sagt frå at dei ikkje har mogelegheit for å gjere dette på kort sikt, og det vil difor bli inngått ein tilbakebetalingsavtale mellom Molde Lufthavnutvikling AS og Avinor. Vidare ligg det i dette opplegget at Molde Lufthavnutvikling AS kan få del i dei meirverdiar som blir skapt som følgje av forlenginga av rullebana. Prinsippa i denne avtalen og nærare bakgrunnsopplysningar går fram av vedlegg 4: notat frå Molde lufthavnutvikling AS ( ), og av saksutgreiing frå rådmannen i Molde ( ), jfr. vedlegg 5. Tidlegare behandling: I ordinær generalforsamling vart det vedteke å utvide aksjekapitalen frå kr til kr ,-. I samband med dette teikna Midsund kommune seg for 2 aksjar, ihht. fordeling mellom kommunane, for kr I ekstraordinær generalforsamling I sak 4 Emisjon vart følgande vedteke: Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Det foretas åpen aksjeutvidelse i selskapet ihht aksjelovens 10.1, ut fra følgende forutsetninger: 1. Utvidelsen skal være på minst kr. 13 mill. og inntil kr. 22 mill 2. Aksjene skal ha pålydende kr ,- 3. Aksjenes kjøpspris er kr ,- per aksje. 4. Aksjeutvidelsen skal være åpen for allmennheten. 5. Tidsrom for utvidelsen er satt til 1. april Aksjene skal være fullt betalt innen 4 uker etter tegning av aksjene er gjennomført. 7. De nye aksjene gir rett til utbytte fra regnskapsåret Styret gis fullmakt til å gjennomføre aksjeutvidelsen innenfor nevnte rammer, jf. Aksjelovens ff. I vedlagte brev datert (vedlegg 3) er aksjeutvidelsen (inntil 22 mill.kr.) foreslått fordelt på offentlege og private interessentar. Sparebanken Møre og Sparebank 1 Romsdals Fellesbank har til saman gitt førehandstilsagn på 8 mill.kr., og Molde kommune med 7 mill.kr. Dei øvrige kommunane skal i hovudsak etter fordeling pr. innbyggar bidra med til saman kr ,-. Midsund kommunes andel er berekna til kr ,-. Dette gir ei samla aksjeteikning på kr ,-. I brevet blir det vidare føreset at Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør bidreg med eit betydeleg beløp. Kjøp av aksjar kan ikkje lånefinansierast. Dekning må difor skje over driftsbudsjettet eller av disponible fonds. I og med at dette i realiteten er ei forskuddteringssak (Avinor skal betale attende til Molde Lufthavnutvikling AS), vurderer eg risikoen som minimal, og vil tilrå at Midsund kommune inngår avtale om aksjekjøp. Dagfinn Aasen rådmann Vedlegg: 1. Molde Lufthavnutvikling AS invitasjon til å inngå avtale om etterfølgande aksjeteikning: 3

4 - Brev datert til næringsliv og berørte kommunar - Orientering om selskapet og selskapets arbeidsoppgåver - Avtale om aksjeteikning (skjema) - Molde Lufthavnutvikling AS Vedtekter 2. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Brev datert frå Molde Lufthavnutvikling AS 4. Notat datert frå Molde Lufthavnutvikling AS vedrørende forespørsel om å delta i emisjonen 5. Saksframlegg frå Rådmannen i Molde vedr. finansiering av forlengelse av rullebanen ved Molde Lufthavn, Årø Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: 4

5 6475 Midsund RIR IKS - endring av selskapsavtale og vedtekter Saksbehandlar: Dagfinn Aasen Arkivkode: M SAKSGANG: R.f. Utval Møtedato Arkivsaksnr. Utvalsak 1 Formannskapet / /003 2 Kommunestyret / /002 Forslag til vedtak: Midsund kommune godkjenner utviding av RIR IKS med Aukra kommune frå Selskapets vedtekter blir endra slik det går fram av representantskapets vedtak i møte den 20. januar 2006, R.sak Behandling i Formannskapet : Samrøystes som forslag til vedtak Vedtak i Formannskapet : Midsund kommune godkjenner utviding av RIR IKS med Aukra kommune frå Selskapets vedtekter blir endra slik det går fram av representantskapets vedtak i møte den 20. januar 2006, R.sak SAKSUTGREIING: BAKGRUNN FOR SAKA: Frå RIR IKS (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS) er motteke følgande brev datert : GODKJENNELSE UTVIDELSE AV RIR IKS ENDRING AV SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT Representantskapet i RIR gjorde 20. januar 2006 i R.sak vedtak om å be medlemskommunene godkjenne utvidelse av RIR med Aukra kommune og endring av RIR sin selskapsavtale og vedtekt. Endringene i selskapsavtale og vedtekt må være godkjent i kommunene før Aukra kommune sine medlemmer i styre og representantskap kan innta sine plasser. Vi ber derfor om at våre medlemskommuner behandler saken så raskt som mulig og helst i løpet av februar måned. Det vil gi oss mulighet til å få saken videre i representantskapets møte den 31. mars. Vedlagt oversendes vedtak i R.sak og RIR sin selskapsavtale og vedtekt, sist endret RIR IKS vi etter utvidinga bestå av kommunane Aukra, Eide, Fræna, Molde, Gjemnes, Midsund og Nesset. At Aukra kommune går inn i RIR inneber at kommunen etter 4 i selskapsavtale og vedtekt heftar for 6,45 % av selskapes disposisjonar og gjeld. Øvrige endringar i vedtekter/selskapsavtale går fram av vedlegg 1. Rådmannen har ingen øvrige merknader til saka, anna enn at det er fint at Aukra kommune no kjem med i dette interkommunale samarbeidet. 5

6 Dagfinn Aasen rådmann Vedlegg (prenta): Sak 0001/06 i Representantskapet Selskapsavtale og vedtekt for RIR IKS Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: 6

7 6475 Midsund Uttak av avkastning finansportefølje 2005 SAKSGANG: Saksbehandlar: Arild Sjøvik Arkivkode: 255 R.f. Utval Møtedato Arkivsaksnr. Utvalsak 1 Kommunestyret / /003 Forslag til vedtak: Midsund kommune tek ut avkastninga av finansportefølja for 2005 med kr ,-. Uttaket vert fordelt i forhold til absolutt avkastning den enkelte forvaltar oppnådde i 2005: Pareto Forvaltning ASA kr ,- Carnegie Forvaltning ASA kr ,- SAKSUTGREIING: BAKGRUNN FOR SAKA: Midsund kommune har oppnådd ei avkastning på finansportefølja i 2005 med kr ,-. I henhold til gjeldande rekneskapsforskrift skal kommunen inntektsføre avkastninga i driftsrekneskapen for aktuelt år. VURDERING: Midsund kommune tek ut avkastninga for Etter uttaket står det kr ,- til forvaltning. Dagfinn Aasen rådmann Arild Sjøvik Vedlegg (prenta): Markedsverdi av forvaltede midler pr Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 7

8 6475 Midsund Politisk organisering SAKSGANG: Saksbehandlar: Dagfinn Aasen Arkivkode: 030 R.f. Utval Møtedato Arkivsaksnr. Utvalsak 1 Kommunestyret / /004 Forslag til vedtak: Kommunestyret sluttar seg til dei tilrådingar om endringar i politisk struktur, arbeidsmåtar, m.v., slik det går fram av notat datert , ihht. konklusjonar i pkt (notatet s. 8 og 9). Endringane blir gjort gjeldande frå Ut frå det vedtak kommunestyret fattar vil det bli utarbeidd tilhøyrande delegasjonsreglement. Desse vil kommunestyret få til behandling i eit seinare møte. SAKSUTGREIING: BAKGRUNN FOR SAKA: Kommunestyret vedtok i sak 05/008 å oppnemne eit "utval for evaluering av politisk struktur og delegasjonsreglement". Utvalet fekk følgande samansetting: Ordførar helge Orten (leiar), Arnstein Misund, Lars Hagseth, Frits Inge Godø, Evy Mette Risvik, Kari S.G. Tangen og Tormod Torbergsen. Knut Eivind Lervik vart seinare (sak 05/054) vald som vararepresentant for Tormod Torbergsen. Utvalet hadde avsluttande møte 31. januar 2006, og har lagt fram si utgreiing. Utvalsmedlemmane er samde i dei forslaga som er fremma. Utvalets tilrådingar går fram av vedlagte notat, datert Notatet er skrive av ordføraren. Rådmannen har delteke i arbeidet, og har ikkje merknader ut over det som går fram av utgreiinga. Ut frå det vedtak kommunestyret fattar vil det bli utarbeidd reglement for delegering til politiske utval, til rådmannen, reglement for forhandlingsutval, etc. Ein tek sikte på at desse kan leggast fram for kommunestyret i møte 23. mars VURDERING: 8

9 Dagfinn Aasen rådmann Vedlegg (prenta): Notat datert /politisk struktur - oppsummering Vedlegg (uprenta): Særutskrift går til: 9

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: 27.02.2013 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR.

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer