Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning"

Transkript

1 Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning Molde

2 Til næringsliv og kommuner i nedslagsfeltet til Molde lufthavn Molde INVITASJON TIL Å DELTA I ETTERFØLGENDE AKSJETEGNING Molde Lufthavnutvikling AS inviterer næringsliv og kommuner i nedslagsfeltet til Molde lufthavn til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning i forbindelse med emisjon i Molde Lufthavnutvikling AS. Bakgrunnen for emisjonen er at selskapet skal forestå finansiering av forlengelsen av rullebanen fra 1600 meter til 2000 meter. Selskapet vil sende tegningdokumenter til de som vil delta i emisjonen, når vi har fått på plass de fullstendige premissene for baneutvidelsen; se under orientering om selskapet og selskapet arbeidsoppgaver. Av tidshensyn ber vi dere likevel behandle henvendelsen nå slik at vi får en oversikt over hvem som ønsker å bidra til å sikre flyplassen. Videre ber vi dere skissere hvor mange aksjer dere trolig vil erverve. Til informasjon sender vi ved følgende: Orientering om selskapet og selskapets arbeidsoppgaver Tegningsblankett Selskapets vedtekter Firmaattest Styrets årsberetning for 2004 Revisjonsberetning for 2004 Protokoll generalforsamling 2005 Årsregnskap for 2004 Protokoll ekstraordinærgeneralforsamling 2005 Vi stiller gjerne på møte for å orientere nærmere om Molde Lufthavnutvikling AS og de planer som selskapet har. Dersom dette er ønskelig ber vi om at dere tar kontakt med styreleder Jan Petter Hammerø, tlf , eller daglig leder Britt Flo tlf Vi ber om at det gis tilbakemelding innen 15. januar om dere ønsker å delta i den forestående emisjonen og ber om at dere fyller ut vedlagte bekreftelse på dette og sender den til Molde Lufthavnutvikling AS, v /Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde, faks , eller pr mail

3 Med vennlig hilsen Jan Petter Hammerø Styreleder Britt Flo Daglig leder

4 Orientering om selskapet og selskapets arbeidsoppgaver 1. INNLEDNING Flyplassene har de senere årene utviklet seg til å bli en drivkraft for vekst og utvikling og et av de sterkeste måleinstrumentene for aktiviteten i regionen rundt flyplassen. En nøkkel til å styrke distriktene i årene fremover, er et attraktivt flytilbud. Ikke bare regelmessige og gunstige reiser til andre flyplasser i Norge, men også muligheter for direkteturer til utlandet samt chartertrafikk for ferierende. Verdien av å ha flyplass i nærhet blir rangert som et meget viktig kriterium både når det gjelder bedriftsetableringer og for personer som skal bosette seg i området. Attraktiviteten til et område blir betydelig svekket dersom en ikke har en flyplass med et tilbud som anses som tilfredsstillende. 2. OM SELSKAPET Ovennevnte var utgangspunktet da Molde kommune og Molde Næringsforum etablerte Molde Lufthavnutvikling AS i Selskapet eies av Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Molde Næringsforum, Sunndal Næringsselskap og Møre og Romsdal fylke. Aksjekapitalen er på kr ,-. Selskapets styre består fra av: Ordfører i Molde kommune, Jan Petter Hammerø, styreleder Styreleder i Molde Næringsforum, Terje Heggem, nestleder Rådmann i Molde kommune, Hilmar Windstad Nestleder i Molde Næringsforum, Erik Berg Rådmann i Vestnes kommune, Tone Roaldsnes Varaordfører i Rauma kommune, Eva Karin Gråberg Ordfører i Aukra kommune, Aud Mork Selskapets daglige leder er daglig leder i Molde Næringsforum, Britt Flo, Torget 4, 6413 Molde. Selskapets revisor er Inter Revisjon Møre AS, Fannestrandsvegen 125, 6419 Molde. 3. SELSKAPETS ARBEIDSOMRÅDER Molde Lufthavnutvikling AS arbeider for å utvikle og styrke Molde lufthavn Årø. Hovedoppgavene er forlengelse av rullebanen for å møte lufthavnas framtidige arealbehov og etablering av ny trafikk ved lufthavnen. Rullebaneforlengelse Molde Lufthavn, Årø har i dag en rullebane på 1600 meter og er sammen med Røros de to stamruteflyplassene som har de korteste rullebanene i Norge. Fra aktører som trafikkerer Årø er det uttrykt ønske om å få en lengre rullebane på linje med de andre stamruteflyplassene. En

5 rullebane som på de andre stamruteflyplassene vil medføre at en i fremtiden ikke får problem med å ta ned fly pga vektbegrensninger, og det vil være mulig å tilby bla et utvidet chartertilbud også vinterstid. Vi frykter at dersom ikke rullebanen forlenges, vil regionen kunne gå glipp av en utvikling i luftfarten som er sterkt ønskelig og nødvendig, og som vil kunne gi positive vekstimpulser i Romsdalsregionen. Avinor AS som eier og driver flyplassene i Norge står ovenfor milliardinvesteringer i lufthavnene i forbindelse med internasjonale sikkerhetskrav, dette gjør at de ikke finner rom for å foreta investering i bla forlengelse av rullebanen i Molde. Avinor AS skal investere nærmere 100 mill NOK ved Molde lufthavn Årø innen 2007 i forbindelse med sikkerhetskrav. Avtale med Avinor AS For å forestå forlengelsen av rullebanen ved Molde lufthavn Årø, skal Molde Lufthavnutvikling AS inngå en avtale med Avinor AS som regulerer forholdet mellom de to partene. Avinor AS opplyser at avtalen skal baseres på de samme prinsippene som ligger til grunn i avtalen som Avinor AS har inngått med Haugesund Lufthavnutvikling AS vedrørende forlengelse av rullebanen ved Haugesund lufthavn. Dette medfører blant annet at Molde Lufthavnutvikling AS har all økonomisk risiko og at Avinor AS har eierskap og råderett. Premissene for avtalen er enda ikke helt klar, men vi forventer at avtale vil bli inngått i begynnelsen av 1. halvår Investeringsbehov Endeling investeringsoversikt er ikke klar men foreløpige tall viser en investering på mellom 37 og 55 mill NOK. Finansiering Molde Lufthavnutvikling AS skal forestå fullfinansiering av utbyggingen. Investeringen skal finansieres med ny aksjekapital og opplåning. Ny aksjekapital Den nye aksjekapitalen bør være inntil 22 mill NOK og med en fordeling 50 % fra næringslivet og 50 % fra det offentlige. Vi har foreløpig tilsagn på ny aksjekapital på 8 mill NOK; Sparebank1 RomsdalsFellesbank har gitt tilsagn om 6 mill NOK, og Sparebanken Møre har opplyst at de vil delta med 2 mill NOK. Fra administrasjonen i Molde kommune er det innstilt at det skal bevilges 7 mill NOK fra Molde kommune. Opplåning Selskapet må trolig låne inntil 30 mill NOK Driftsbudsjett Selskapet må ha sikre inntekter som dekker de årlige kapitalkostnadene ved låneopptaket. En aktuell inntektskilde er salg av reklameplass på utsiden av flyplassbygget. Variable inntekter fra parkering, kafédrift, taxfree-salg m.m. vil avhenge av nygenerert trafikk. Disse inntektene vil gå til Molde Lufthavnutvikling AS og vil gå til nedbetaling av lån. Endelig finansiering av kapitalkostnadene vil bli avklart i avtalen som inngås med Avinor AS. Annet

6 Det vil bli etablert en søyle eller lignende på et godt synlig sted på flyplassen, hvor det vil bli satt opp hvem som har bidratt til å muliggjøre baneforlengelsen.

7 AVTALE OM AKSJETEGNING MOLDE LUFTHAVNUTVIKLING AS Org. Nr Under henvisning til vedtak i ekstraordinær generalforsamling i Molde Lufthavnutvikling AS den og invitasjon av og bekrefter herved at vi ønsker å delta i emisjon i Molde Lufthavnutvikling AS. Vi kommer trolig til å delta med aksjer pålydende kr ,- pr aksje totalt kr eksklusiv overkurs i Molde Lufthavnutvikling AS. Firma: Organisasjons eller personnr: Postadresse: Telefon: Fax: Kontaktperson: Sted: den / 2005 Underskrift: Avtalen sendes innen 15. januar 2006 til: Molde Lufthavnutvikling AS v/molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde, Faks: , eller Mail:

8 MOLDE LUFTHAVNUTVIKLING AS VEDTEKTER Selskapets vedtekter skal være: 1. Selskapets navn er Molde Lufthavnutvikling AS. Selskapets forretningskommune er Molde Selskapets virksomhet er utvikling av vår regionale flyplass Molde lufthavn Årø for å styrke tilbudet til næringsliv og innbyggerne i regionen. 4. Selskapets aksjekapital er på NOK fordelt på 84 aksjer hver pålydende NOK Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Fastsettelse av honorar til styret og godkjennelse av honorar til revisor. 3. Valg av styre og eventuelt revisor. 4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører innunder generalforsamlingen Selskapet skal ha en daglig leder etter styrets beslutning. 8. Selskapets aksjer skal ikke registreres i verdipapirsentralen. 9. For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelov.

9 Siste vedtektsendring i 4 ved kapitalforhøyelsen, generalforsamling 30. mai : Selskapets aksjekapital er på NOK ,- fordelt på 84 aksjer hver pålydende NOK ,-.

10

11

12 Molde Lufthavnutvikling AS Torget MOLDE Molde MOLDE LUFTHAVNUTVIKLING AS - STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2004 Selskapets virksomhet er å utvikle Molde Lufthavn, Årø, for å styrke tilbudet til næringsliv og innbyggerne i regionen. Kontoret er i Molde kommune. For å styrke engasjementet om Molde Lufthavn Årø i regionen, besluttet selskapet å invitere aktører i nedslagfeltet til flyplassen med som aksjonærer og startet derfor en prosess med rettet emisjon ovenfor kommuner og næringslag våren Tegningsfristen ble forlenget flere ganger da kommunene ikke klarte å behandle saken innen gitt tidsfrister. Emisjonen vil avsluttes i løpet av 1. halvår Følgende vil da være aksjonærer i selskapet: Aukra kommune Eide kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Midsund kommune Nesset kommune Rauma kommune Vestnes kommune Sunndal Næringsselskap Molde Næringsforum Molde kommune Møre og Romsdal fylke 2 aksjer 1 aksje 2 aksjer 1 aksje 2 aksjer 1 aksje 2 aksjer 1 aksje 1 aksje 22 aksjer 25 aksjer 24 aksjer Foruten avvikling av ordinære styremøter har styret i løpet av året gjennomført en rekke møter med samarbeidspartnere som Braathens, Norwegian, Widerøe og Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. Leder av samferdselskomiteen på Stortinget, administrerende direktør og styreleder i Avinor AS var selskapets gjester på arrangement under Jazzfestivalen. Selskapets viktigste arbeidsområder er forlengelse av rullebanen, opprettholde et godt rutetilbud og etablering av ny trafikk. Reguleringsplanen og konsekvensutredningen vedrørende forlengelse av rullebanen ble noe forsinket da kommunen måtte vente på en uttale fra Avinor AS. Reguleringsplanen og KU ble godkjent i kommunestyret i Molde den I skrivende stund arbeides det med investeringsanslag for steinplastring, steinfylling og eventuelle tiltak knyttet til Årøelva. Tekniske installasjoner og asfaltering av rullebanen kommer i tillegg og utgjør til sammen ca kr 14 mill, selskapet arbeider for at Avinor AS skal forestå finansiering av disse postene. Behovet for baneforlengelse er ikke nevnt i Avinors AS planverktøy. Vi anser det som meget viktig å få Molde Lufthavn Årø sitt behov for lengre rullebane inn i Avinors planer, da dette vil lette muligheten til finansiering av baneforlengelsen. Selskapet arbeidet aktivt med å etablere direkte fly fra Molde til Barcelona for av avgrenset periode sommeren 2004, ruten ble etablert med bra belegg, men en oppnådde ikke inngående

13 trafikk som ønsket. Braathens tilbud til/fra Molde 2004 har vært godt, selv om det er noen rutetider som kunne vært bedre, bla. Molde - Trondheim. Selskapet arbeidet for videre, og utvidelse av, chartertrafikk fra Årø. Selskapet har ikke hatt ansatte i 2004, Molde Næringsforum ved daglig leder Britt Flo innehar den daglige ledelsen av selskapet, styret har derfor ingen anmerkninger angående sykefravær, arbeidsmiljø og personskader. Styret består av 4 mannlige og ingen kvinnelige medlemmer. Selskapets ledelse er inneforstått med de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det vil bli iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet i Forutsetningene til videre drift er tilstede, og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetningen. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at det fremlagte årsregnskapet gir tilfredsstillende informasjon for å bedømme selskapets stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker dette. Molde, 31. desember april 2005 Jan Petter Hammerø Styreleder Terje Heggem Nestleder Magne Orten Styremedlem Erik Berg Styremedlem

14

15 Protokoll for ordinær generalforsamling i Molde Lufthavnutvikling AS (organisasjonsnummer ) Avholdt 30. mai 2005 i Molde, Rådhuset klokken ***** Til stede på møtet var: Molde kommune v/jan Petter Hammerø, Molde Næringsforum v/erik Berg, Møre og Romsdal Fylke v/olav Brevik, Eide kommune, v/arnfinn Storvik, Midsund kommune v/helge Orten, Fræna kommune v/arve-hans Otterlei, Aukra kommune v/aud Mork, Gjemnes kommune v/odd Steinar Bjerkeset. Det forelå fullmakt fra: Vestnes kommune, Nesset kommune, Rauma kommune og Sunndal Næringsselskap. Dessuten møtte: Thomas Finnøy og Monika Male, Molde Næringsforum. Med dette var 100 % av aksjekapitalen representert. 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 2 Valg av møteleder Til å lede møtet ble valgt: Jan Petter Hammerø 3 Valg av representant til å medunderskrive protokollen Til å underskrive protokollen sammen med styreleder ble valgt: Erik Berg 4 Godkjennelse av årsoppgjør Styrets leder redegjorde for årsoppgjøret. Styrets forslag til årsoppgjør for 2004 ble enstemmig fastsatt som årsoppgjør for selskapet.

16 5 Valg av styre I henhold til selskapets vedtekter 5 kan selskapets styre ha fra 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen vedtok enstemmig å utvide styret med følgende tre styremedlemmer: Tone Roaldsnes, Vestnes kommune. Eva Karin Gråberg, Rauma kommune. Aud Mork, Aukra kommune. Som vara for disse tre ble følgende enstemmig valgt: Odd Steinar Bjerkeset, Gjemnes kommune for Tone Roaldsnes. Arnfinn Storvik, Eide kommune for Eva K. Gråberg. Helge Orten, Midsund kommune for Aud Mork Hilmar Windstad, Molde kommune ble enstemmig valgt inn i stedet for Magne Orten, Molde kommune. Som vara for Hilmar Windstad ble enstemmig valgt Magne Orten. Følgende styre ble enstemmig valgt: Styremedlemmer: Jan Petter Hammerø, Molde kommune. Terje Heggem, Molde Næringsforum. Erik Berg, Molde Næringsforum. Hilmar Windstad, Molde kommune. Tone Roaldsnes, Vestnes kommune. Eva Gråberg, Rauma kommune. Aud Mork, Aukra kommune. Varamedlemmer: Geir Amdam, Molde kommune. Sverre Larhammer, Molde Næringsforum. Ivar Kosberg, Molde Næringsforum. Magne Orten, Molde kommune. Odd Steinar Bjerkeset, Gjemnes kommune. Arnfinn Storvik, Eide kommune. Helge Orten, Midsund kommune. Som leder ble valgt: Jan Petter Hammerø, Molde kommune. Som nestleder ble valgt: Terje Heggem, Molde Næringsforum.

17 6 Styrets honorar Det ble enstemmig vedtatt at det inntil videre ikke utbetales styregodtgjørelse. 7 Revisors honorar Revisors honorar for 2004 ble enstemmig fastsatt slik det fremgår av faktura. 8 Aksjekapitalforhøyelse Styret la fram forslag om forhøyelse av aksjekapitalen i selskapet. Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmig vedtak: Aksjekapitalen i Molde Lufthavnutvikling AS, org nr , forhøyes med NOK ,- til NOK ,-, ved utstedelse av 74 aksjer hver pålydende NOK ,-. For hver aksje skal det betales NOK ,-. Innbetalt overkurs skal gå til dekning av omkostninger ved kapitalforhøyelsen. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer tilsidesettes, jfr aksjeloven 10-4 og 10-5 Eide kommune, Gjemnes kommune, Nesset kommune, Vestnes kommune og Sunndal Næringsselskap skal tegne én aksje hver. Aukra kommune, Fræna kommune, Midsund kommune og Rauma kommune skal tegne to. Molde Næringsforum skal tegne 17 aksjer, Molde kommune skal tegne 20 aksjer og Møre og Romsdal fylke skal tegne 24 aksjer. Aukra kommune med NOK ,- Eide kommune med NOK ,- Fræna kommune med NOK ,- Gjemnes kommune med NOK ,- Midsund kommune med NOK ,- Nesset kommune med NOK ,- Rauma kommune med NOK ,- Vestnes kommune med NOK ,- Sunndal Næringsselskap med NOK ,- Molde Næringsforum med NOK ,- Molde kommune med NOK ,- Møre og Romsdal fylke med NOK ,

18 Tegningen av aksjene skal skje i denne generalforsamling og den nye aksjekapitalen skal innbetales umiddelbart. Betaling kan skje ved konvertering av fordring som aksjeeieren har mot selskapet. Tegningen anses da som erklæring om motregning. Ved kontant innbetaling for aksjene, skal dette skje snarest etter generalforsamlingen. De nye aksjene gis rett til utbytte fra og med regnskapsåret Vedtektenes 4 skal lyde slik: Aksjekapitalen er på kr NOK , fordelt på 84 aksjer pålydende NOK ,-

19 Det ble deretter foretatt følgende aksjetegning: Navn: Antall aksjer som tegnes Underskrift Aukra kommune Eide kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Midsund kommune 2 aksjer 1 aksje 2 aksjer 1 aksje 2 aksjer Nesset kommune 1 aksje Rauma kommune 2 aksjer Vestnes kommune 1 aksje Sunndal Næringsselskap 1 aksje Molde Næringsforum 17 aksjer Molde kommune 20 aksjer Møre og Romsdal fylke 24 aksjer Molde 30. mai 2005 Jan Petter Hammerø, styreleder

20

21

22

23

24

25 Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Molde Lufthavnutvikling AS (organisasjonsnummer ) Avholdt 15. november 2005 i Molde, Rådhuset klokken ***** Følgende aksjonærer var representert: Aukra kommune v/aud Mork, Eide kommune v/arnfinn Storvik, Gjemnes kommune v/knut Sjømæling, Midsund kommune v/helge Orten, Molde kommune v/jan Petter Hammerø, Rauma kommune v/eva Karin Gråberg, Vestnes kommune v/ Jan Rune Jacobsen, Molde Næringsforum v/terje Heggem. Det forelå fullmakt til styreleder fra følgende aksjonærer: Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke og Sunndal Næringsselskap Ikke tilstede: Fræna kommune Videre møtte: Erik Berg, Britt Flo og Kristin Farstad Vang, Molde Næringsforum Med dette var 91,7 % av aksjekapitalen representert. 1 Styreleder ønsket velkommen og orienterte om status og videre fremdrift for selskapet 2 Valg av møteleder og representanter til å underskrive protokollen Til å lede møtet ble valgt: Jan Petter Hammerø Til å underskrive protokollen sammen med styreleder ble valgt: Aud Mork og Helge Orten 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 4 Emisjon Vedtak:

26 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer Det foretas åpen aksjeutvidelse i selskapet ihht aksjelovens 10.1, ut fra følgende forutsetninger: 1. Utvidelsen skal være på minst kr. 13 mill. og inntil kr. 22 mill. 2. Aksjene skal ha pålydende kr ,- 3. Aksjenes kjøpspris er kr ,- per aksje. 4. Aksjeutvidelsen skal være åpen for allmennheten. 5. Tidsrom for utvidelsen er satt til 1. april Aksjene skal være fullt betalt innen 4 uker etter tegning av aksjene er gjennomført. 7. De nye aksjene gir rett til utbytte fra regnskapsåret Styret gis fullmakt til å gjennomføre aksjeutvidelsen innenfor nevnte rammer, jf. aksjelovens ff Forslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. 5 Eventuelt Ingen saker Molde 15.november 2005 Jan Petter Hammerø Aud Mork Helge Orten Styreleder/møteleder

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Kommunestyret MØTEINNKALLING

Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING MØTEDATO: 16.02.06 STAD: TID: 15:00 Kantina, Midsund sjukeheim Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf 71 27 05 00. Er nokon ugilde i ei sak, må det meldast frå om dette.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL År 2003, den 12 juni ble det kl 15.00 avholdt ordinær generalforsamling i IT & Process AS i Karenslyst àlle 9C i Oslo. Tilstede var: AKSJONÆR REPRESENTERT VED/FULLMAKT AKSJER

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2016 Bildet viser Sognefjellshytta. Konstruksjonene i limtre er levert som pre cut fra Moelven Limtre AS Fotograf: Hampus Lundgren. Arkitekt: Jan Olav Jensen,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS Styret i Global Infrastruktur I AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS. Org.nr. 996 323 013 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC SECONDARY AS Org.nr. 996 323 013 Ordinær generalforsamling i Nordic Seconday AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 14:00 på Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Fredag 23. mai 2014 kl 09:00, adresse:

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Mandag den 3. juni 2013. 14.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45,

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

Storebrand ASA vedtak i selskapets ordinære generalforsamling 13. april 2016

Storebrand ASA vedtak i selskapets ordinære generalforsamling 13. april 2016 BØRSMELDING Storebrand ASA vedtak i selskapets ordinære generalforsamling 13. april 2016 Generalforsamlingen i Storebrand ASA fattet i ovennevnte møte følgende vedtak: Dagsordenens sak 6 Redegjørelse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes onsdag 28. mai 2008 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA Oslo, 8.4.2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ordinær generalforsamling. Tid: Sted: 29. april

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf. 69 27 96 70, fax 69 25 81 49 www.wrs.no Foretaksnr. NO 979 498 748 Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8 GassROR IKS Årsberetning og regnskap for 2009 Side 1 av 8 Årsberetning for GassROR IKS 2009 GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde om ilandføring

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 15. april, 2008, klokken

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 20. mai 2011 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Maritime Services ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 12.00 i selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 25. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr.

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr. PROTOKOLL FRA ORDIN,4R GENERALF'ORSAMLING I Q.FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt torsdag den 19. mai20ll ki.16.00 i Q-Free ASA sine lokaler i Thoning Owesens gafe35c,7045 Trondheim. Generalforsamlingen

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2011, den 14. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer