Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midsund kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 15:00"

Transkript

1 Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: Tid: 15:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Helge Orten Leiar H Ann Elin Høgset Nestleiar SP Åshild Bergsvik Karlsen Medlem H Evy Mette Risvik Medlem H Hallstein Solvang Medlem H Lars Jarle Jenset Medlem H Malvin Bjørnerem Medlem H Jonas Storvik Medlem SP Johnny Hagset Medlem AP Lars Joar Hagseth Medlem AP Frits Inge Godø Medlem V Nils Edvin Sanden Medlem V Reidar Tangen Medlem TVP Kari Tangen Medlem TVP Arnstein Misund Medlem KRF Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten Medlem SP Per Steinar Orvik Medlem KRF Varamedlemmar som møtte: Namn Vara for: Parti Odd Helge Gangstad Magne Reiten Asbjørn Malvin Ræstad Per Steinar Orvik Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Dagfinn Aasen Rådmann Ann Torill Vaksvik Sekretær Underskrift: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Helge Orten Hallstein Solvang Asbjørn Malvin Ræstad

2 SAKSLISTE Saksnr Innhald Arkivsaknr PS 07/27 PS 07/28 PS 07/29 Underskrift Godkjenning av protokoll Referatsaker PS 07/30 Plan for kompetanseutvikling i Midsund skuleåret 2007 / /293 PS 07/31 Utviklingsmål for skulane i Midsund skuleåret 2007/ /284 PS 07/32 Kulturskuleutvikling Midsund Dansetilbud 2007/289 PS 07/33 Midsund gard og slekt - sluttrapport 2006/156 PS 07/34 Etablering på Stormyra Industriområde 2007/331 PS 07/35 St. melding 12 ( ) regionale fortrinn og regional framtid uttale 2007/335

3 Kl. 14:00 Kl. 15:00 Kl. 15:45 Presentasjon av Green Earth Industries Informasjon om MOT Informasjon om utviklingsmål i skulen Det var ingen merknad til innkalling og sakliste PS 07/27 Underskrift Til å skrive under protokollen saman med ordføraren vart valt Hallstein Solvang og Asbjørn Malvin Ræstad Til å skrive under protokollen saman med ordføraren vart valt Hallstein Solvang og Asbjørn Malvin Ræstad PS 07/28 Godkjenning av protokoll Protokoll frå møte i kommunestyret blei samrøystes godkjent Protokoll frå møte i kommunestyret blei samrøystes godkjent PS 07/29 Referatsaker Sakene blei tatt til vitande Sakene blei tatt til vitande PS 07/30 Plan for kompetanseutvikling i Midsund skuleåret 2007 / 2008 Ein godkjenner vedlagte kompetanseplan for skulane i Midsund for skuleåret 2007 / Behandling i Formannskapet Formannskapet bad om at saka blir meldt opp til handsaming i kommunestyret.

4 Vedtak i Formannskapet Ein godkjenner vedlagte kompetanseplan for skulane i Midsund for skuleåret 2007 / Ein godkjenner vedlagte kompetanseplan for skulane i Midsund for skuleåret 2007 / PS 07/31 Utviklingsmål for skulane i Midsund skuleåret 2007/2008 Ein godkjenner følgande overordna utviklingsmål for skulane i Midsund, med vedlagte utviklingstiltak for Midsund skule, Midøy og Raknes skular: tilpassa opplæring skulen som lærande organisasjon læringsstrategiar vurdering samarbeid heim / skule sosial kompetanse kulturopplevingar Behandling i Formannskapet Jonas Storvik (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han blei samrøystes kjent habil Formannskapet bad om at saka blir meldt opp til handsaming i kommunestyret. Vedtak i Formannskapet Ein godkjenner følgande overordna utviklingsmål for skulane i Midsund, med vedlagte utviklingstiltak for Midsund skule, Midøy og Raknes skular: tilpassa opplæring skulen som lærande organisasjon læringsstrategiar vurdering samarbeid heim / skule sosial kompetanse kulturopplevingar

5 Ein godkjenner følgande overordna utviklingsmål for skulane i Midsund, med vedlagte utviklingstiltak for Midsund skule, Midøy og Raknes skular: tilpassa opplæring skulen som lærande organisasjon læringsstrategiar vurdering samarbeid heim / skule sosial kompetanse kulturopplevingar PS 07/32 Kulturskuleutvikling Midsund Dansetilbud Midsund kommune gjer vedtak om å utvide tilbodet ved Midsund musikkskule til og å gjelde dans frå skuleåret 2007/2008. Midsund kommune aukar drifta i Midsund musikkskule med totalt kr ,- for skuleåret 2007/2008. Auka skal dekkjast fullt ut av tilsvarande inntekter av skulepengar. Namnet på Midsund musikkskule endrast til Midsund Kulturskule frå Behandling i Formannskapet Vedtak i Formannskapet Midsund kommune gjer vedtak om å utvide tilbodet ved Midsund musikkskule til og å gjelde dans frå skuleåret 2007/2008. Midsund kommune aukar drifta i Midsund musikkskule med totalt kr ,- for skuleåret 2007/2008. Auka skal dekkjast fullt ut av tilsvarande inntekter av skulepengar. Namnet på Midsund musikkskule endrast til Midsund Kulturskule frå

6 Midsund kommune gjer vedtak om å utvide tilbodet ved Midsund musikkskule til og å gjelde dans frå skuleåret 2007/2008. Midsund kommune aukar drifta i Midsund musikkskule med totalt kr ,- for skuleåret 2007/2008. Auka skal dekkjast fullt ut av tilsvarande inntekter av skulepengar. Namnet på Midsund musikkskule endrast til Midsund Kulturskule frå PS 07/33 Midsund gard og slekt - sluttrapport Midsund kommune si Bygdeboknemnd vert oppløyst, og Midsund kommune takkar forfattar og nemnd for utført arbeid. Midsund gard og slekt 1-3 har vorte godt motteke, og fått mykje ros for kvalitet, innhald og historisk korrektskap. Midsund kommune har ein realisert nettokostnad ved produksjon og sal av Midsund gard og slekt bind 1-3, på kr ,- per 1.januar 07. Utgiftene er dekt fortløypande over investeringsrekneskapen i heile prosjektet si levetid, med unnatak av år Framtidige inntekter ved realisering av restlager førast mot investeringsrekneskapen. Bygdebøkene vil verte til sal gjennom Midsund kommune, sørviskontoret. Behandling i Formannskapet Vedtak i Formannskapet Midsund kommune si Bygdeboknemnd vert oppløyst, og Midsund kommune takkar forfattar og nemnd for utført arbeid. Midsund gard og slekt 1-3 har vorte godt motteke, og fått mykje ros for kvalitet, innhald og historisk korrektskap. Midsund kommune har ein realisert nettokostnad ved produksjon og sal av Midsund gard og slekt bind 1-3, på kr ,- per 1.januar 07. Utgiftene er dekt fortløypande over investeringsrekneskapen i heile prosjektet si levetid, med unnatak av år Framtidige inntekter ved realisering av restlager førast mot investeringsrekneskapen. Bygdebøkene vil verte til sal gjennom Midsund kommune, sørviskontoret.

7 Midsund kommune si Bygdeboknemnd vert oppløyst, og Midsund kommune takkar forfattar og nemnd for utført arbeid. Midsund gard og slekt 1-3 har vorte godt motteke, og fått mykje ros for kvalitet, innhald og historisk korrektskap. Midsund kommune har ein realisert nettokostnad ved produksjon og sal av Midsund gard og slekt bind 1-3, på kr ,- per 1.januar 07. Utgiftene er dekt fortløypande over investeringsrekneskapen i heile prosjektet si levetid, med unnatak av år Framtidige inntekter ved realisering av restlager førast mot investeringsrekneskapen. Bygdebøkene vil verte til sal gjennom Midsund kommune, sørviskontoret. PS 07/34 Etablering på Stormyra Industriområde 1. Kommunestyret sluttar seg til prinsippa for etablering på Stormyra Industriområde, slik det går fram av saksutgreiinga. 2. Det blir ut frå desse prinsippa utarbeidd standardavtalar som blir å legge til grunn ved framtidige etableringar. 3. Kommunestyret godkjenner Festekontrakt mellom Green Earth Industries/Real Estate Midsund og Midsund kommune, ihht. vedlegg. Dersom det i sluttforhandlingane blir nødvendig å gjere mindre vesentlege endringar i denne konkrete kontrakten, gis ordførar fullmakt til dette. 4. Formannskapet (som tiltaksnemnd) gis fullmakt til å vedta og inngå slike framtidige avtalar. Behandling i Formannskapet Vedtak i Formannskapet Kommunestyret sluttar seg til prinsippa for etablering på Stormyra Industriområde, slik det går fram av saksutgreiinga. 2. Det blir ut frå desse prinsippa utarbeidd standardavtalar som blir å legge til grunn ved framtidige etableringar. 3. Kommunestyret godkjenner Festekontrakt mellom Green Earth Industries/Real Estate Midsund og Midsund kommune, ihht. vedlegg. Dersom det i sluttforhandlingane blir nødvendig å gjere mindre vesentlege endringar i denne konkrete kontrakten, gis ordførar fullmakt til dette. 4. Formannskapet (som tiltaksnemnd) gis fullmakt til å vedta og inngå slike framtidige avtalar.

8 Odd Helge Gangstad (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han vart samrøystes kjent inhabil. 16 voterande. Kari Tangen (TVL) fremma følgjande forslag: Pkt.4 i formannskapet sitt forslag til vedtak blir strøke. Votering: Pkt. 1, 2 og 3:. Pkt. 4: Det vart votert alternativt mellom forslag fremma av Kari Tangen (TVL) og forslag til vedtak. Forslag til vedtak vart vedteke med 12 mot 4 stemmer. 1. Kommunestyret sluttar seg til prinsippa for etablering på Stormyra Industriområde, slik det går fram av saksutgreiinga. 2. Det blir ut frå desse prinsippa utarbeidd standardavtalar som blir å legge til grunn ved framtidige etableringar. 3. Kommunestyret godkjenner Festekontrakt mellom Green Earth Industries/Real Estate Midsund og Midsund kommune, ihht. vedlegg. Dersom det i sluttforhandlingane blir nødvendig å gjere mindre vesentlege endringar i denne konkrete kontrakten, gis ordførar fullmakt til dette. 4. Formannskapet (som tiltaksnemnd) gis fullmakt til å vedta og inngå slike framtidige avtalar. PS 07/35 St. melding 12 ( ) Regionale fortrinn og regional framtid - uttale Kommunestyret viser til saksutgreiing og innstilling frå rådmannen i Molde til Molde kommunestyre, og sluttar seg til hovedprinsippa i denne. Midsund kommunestyre gir ut frå dette følgande uttale: 1. Kommunens prinsipielle oppfatning er sterk skepsis til forslag om å dele inn landet i nye regionar. Stortingsmelding nr. 12 (2006/07) bidreg til å forsterke denne skepsisen. Den overføringa av statlege myndighetsoppgåver som har vore ein føresetnad for etablering av nye regionar vil ikkje finne stad i den grad som har vore forutsett. Med dette som utgangspunkt ser Midsund kommune ingen hensikt i å etablere ei forvaltningsordning med nye landsdelsregionar som eit tredje nivå. 2. Dersom den offentlege forvaltninga skal ha eit tredje nivå, i tillegg til stat og kommunar, bør dette skje med utgangspunkt i dagens fylkeskommunar. Som eit tiltak for å revitalisere fylkeskommunane ser ein på forslaget om ein forsterka fylkesmodell som ei god løysing. Dei nye oppgåvene som i St. meld. nr. 12 blir foreslått lagt til fylket kan

9 verke positivt inn på dette. Det same gjeld endringar i oppgåvedelinga mellom fylke og fylkesmann som meldinga foreslår. 3. At fylket i ein ny modell blir kalla regionar og at det får fleire arbeidsoppgåver kan bidra til å forsterke fylkets rolle som samfunnsutviklar. Midsund kommune meiner at Møre og Romsdal er eit godt og hensiktsmessig geografisk område for ein slik region. 4. Møre og Romsdal fylke har prøvd ut ei ordning med eit administrativt eiskapsfylke. Med utgangspunkt i evalueringa av ordninga må det vurderast om dei positive erfaringane kan overførast til dei nye regionane. Kommunestyret viser til saksutgreiing og innstilling frå rådmannen i Molde til Molde kommunestyre, og sluttar seg til hovedprinsippa i denne. Midsund kommunestyre gir ut frå dette følgande uttale: 1. Kommunens prinsipielle oppfatning er sterk skepsis til forslag om å dele inn landet i nye regionar. Stortingsmelding nr. 12 (2006/07) bidreg til å forsterke denne skepsisen. Den overføringa av statlege myndighetsoppgåver som har vore ein føresetnad for etablering av nye regionar vil ikkje finne stad i den grad som har vore forutsett. Med dette som utgangspunkt ser Midsund kommune ingen hensikt i å etablere ei forvaltningsordning med nye landsdelsregionar som eit tredje nivå. 2. Dersom den offentlege forvaltninga skal ha eit tredje nivå, i tillegg til stat og kommunar, bør dette skje med utgangspunkt i dagens fylkeskommunar. Som eit tiltak for å revitalisere fylkeskommunane ser ein på forslaget om ein forsterka fylkesmodell som ei god løysing. Dei nye oppgåvene som i St. meld. nr. 12 blir foreslått lagt til fylket kan verke positivt inn på dette. Det same gjeld endringar i oppgåvedelinga mellom fylke og fylkesmann som meldinga foreslår. 3. At fylket i ein ny modell blir kalla regionar og at det får fleire arbeidsoppgåver kan bidra til å forsterke fylkets rolle som samfunnsutviklar. Midsund kommune meiner at Møre og Romsdal er eit godt og hensiktsmessig geografisk område for ein slik region. 4. Møre og Romsdal fylke har prøvd ut ei ordning med eit administrativt eiskapsfylke. Med utgangspunkt i evalueringa av ordninga må det vurderast om dei positive erfaringane kan overførast til dei nye regionane.

10 Ordføraren orienterte:utskrift av protokoll frå møte i Møre og Romsdal fylkesutvalet vedr. korrespondanse mellom ferje og første/siste fly. Møreaksen Rådhusutbygginga Musikkskulen sin tur til Polen Eli Nesje (KRF) innspill om felles programarbeid Spørsmål frå Kari Tangen (TVL) vedr. evaluering av overgangen frå hovudutval til utviklingskomitear. Saka skal leggast fram for kommunestyret i august. Spørsmål frå Lars Hagseth (AP) saka om MOT blir lagt fram for kommunestyret Saka skal leggast fram for kommunestyret i juni. Spørsmål frå Odd Helge Gangstad (SP) om vidare arbeid vedr. landbrukskontorsamarbeid. Rådmannen orienterte om at det skal vere eit møte med Haram kommune