UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING"

Transkript

1 INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING Sluttbehandlingsavgiften prisjusteres i 2006 Regjeringen foreslår bare å prisjustere sluttbehandlingsavgiften i Prisjusteringen er på 1, 7 % for deponi og 1,8 % for forbrenning og medfører at avgiften på deponi blir 416 eller 542 kr pr tonn. Regjeringen foreslår altså bare en prisjustering for sluttbehandlingsavgiften: Avgift på sluttbehandling av avfall Opplagsplasser for avfall, kr/tonn Opplagsplasser med høy miljøstandard ,7 Opplagsplasser med lav miljøstandard ,7 Anlegg for forbrenning av avfall, kr/utslippsenhet varierer varierer 1,8 CO2-avgift på avfall til forbrenning, kr/tonn 40,57 41,28 1,8 IMiljøverndepartementets omtale av budsjettet er det gitt en kommentar om vurdering av de ulike satsene for utslippsparametrene: «Avgift på forbrenning av avfall vart 1. juli 2004 omgjort til ei avgift basert på utsleppa av miljøskadelege stoff til luft. Avgifta prisar no miljøkostnadene ved forbrenning av avfall individuelt for alle anlegg, samtidig som den legg betre til rette for ytterlegare gjenvinning og auka avfallsbasert energiproduksjon, jf. både energi- og klimapolitikken. Etter at utsleppsavgifta vart innført, har det vore stilt spørsmål ved enkelte av avgiftssatsane, bl.a. avgiftssatsen på utslepp av krom. Avgiftssatsane skal i prinsippet tilsvare dei miljøskadane som utsleppa medfører. Utrekningar av miljøskadar er usikre og verdsetjinga av skadane kan òg endrast over tid. På denne bakgrunnen kan det vere behov for å evaluere miljøkostnadsoverslaga og vurdere om satsane bør endrast." NRF vil følge opp dette utspillet og tilby sitt samarbeid med departmentet ved en ny vurdering av miljøkostnadene for noen av de stoffene som inngår i utslippsavgiften. UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING

2 DIREKTØRENS SPALTE Rammebetingelser... NRF er som kjent inne i en prosess om produsentansvaret. Prosessen omfatter dialog med materialselskapene. Vi opplever å bli positivt mottatt av selskapene, som ser fordeler i å formalisere samarbeidet med kommunene for å kunne sikre forpliktelsene som er nedfelt i avtalene. Både materialselskapene og NRF ser at dagens avtaler er utsatt for press. Seneste eksempel på dette kommer fra Miljøverndepartementet som i årets forslag til statsbudsjettet foreslår å si opp avtalen med eierne av Returkartong AS og innføre en avgift i stedet. Dette uten at det har foregått en evaluering av avtalen eller på annen måte vært en diskusjon mellom aktuelle aktører på hvordan man kan sikre gjenvinning av drikkekartong. Annet press kommer fra eierne av de ulike materialselskapene som kontinuerlig vurderer avtalene ut fra sine ståsteder, eller fra kommunene som er pålagt å utføre renovasjonen på en mest mulig effektiv måte. Presset kommer også fra konkurransemyndighetene som ut fra konkurranseregelverket vurderer dagens praksis. Vi savner en evaluering av bruken av produsentansvaret som virkemiddel i norsk avfallspolitikk, og en tydeliggjøring av statens eget ansvar knyttet opp mot produsentansvaret. Forslaget om å oppheve fritaket for emballasjeavgift for melk og juice og oppsigelse av bransjeavtalen for drikkekartong, viser at staten ikke opptrer som en langsiktig aktør som sørger for stabile rammebetingelser. Dette er imidlertid helt nødvendig for at kommunene og materialselskapene skal kunne utvikle mest mulig effektive systemer for innsamling og behandling av avfall Hilsen Håkon M. Dahl Helen Bjørnøy blir ny Miljøvernminister Helen Bjørnøy heter den nye miljøvernministeren. Bjørnøy er nok mest kjent som en svært profilert leder for Kirkens bymisjon i Oslo og har også vært kandidat til biskop de siste årene. Det blir spennende å se om hvordan hun og den nye regjeringen vil arbeide med miljøog avfallspolitikken. Noe kan vi se i regjeringserklæringen som ble lagt frem etter Soria Moria forhandlingene. Ap, SP og SV foreslår her å opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning under Miljøverndepartementet. Dette er vel det mest oppsiktsvekkende i Plattformen som ble lagt frem av de tre nye regjeringspartiene torsdag 13. oktober. De foreslår også økt satsing på fornybar energi. I innledningen til kapitelet om avfall skriver de tre partiene: «Norge skal bli et foregangsland i miljøpolitikken. For at framtidas generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø og ren natur, må hensynet til miljø være gjennomgripende i alt vi foretar oss. Norge skal bygge sin miljøpolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling, som rommer et krav om solidaritet med kommende generasjoner nasjonalt og internasjonalt.» En slik programerklæring er godt utgangspunkt for samarbeid med avfallsbransjen og NRF håper at erklæringen vil føre til et godt samarbeid i perioden fremover. Mest konkret er forslaget om å etablere et eget foretak om avfallsforebygging og gjenvinning. Avfall utgjør et miljøproblem knyttet til forsøpling, farlig avfall, utslipp fra deponier og ufullstendig forbrenning. Samtidig er stadig økende avfallsmengder en indikator på et økende forbruk og en ressursløsing som belaster miljøet. Regjeringen vil: opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning under Miljøverndepartementet. tyrke miljøinformasjonsarbeidet, det gjelder også arbeidet med å gjøre miljømerker bedre kjent i offentligheten. styrke det frivillige miljøvernarbeidet. arbeide for høye standarder knyttet til helse, miljø og sikkerhet innen EØSområd Det er uklart hva et slikt statsforetak skal få som oppdrag, hvilke økonomiske rammer foretaket skal ha og hvordan dette skal finansieres. NRF håper den nye regjeringen allerede i sin revidering av statsbudsjettet for 2006 kommer nærmere inn på hvordan statsforetaket skal etableres.vi håper også at avfallsbransjen blir tatt med på råd for utforming av oppdraget til statsforetaket. Økt satsing på fornybarenergi NRF er glad for forslaget om bedre rammebetingelser for å utnytte varmeressursene fra bl.a. avfallsforbrenning. Den nye regjeringen tar signalene om kraftkrise og manglende fleksibilitet på alvor ved å etablere finansieringsordninger for fjernvarme og bioenergi, og økte tilskudd til energifondet for infrastruktur for fjernvarme. Fjernvarmebransjen er klar til å 3 doble sin produksjon ved å investere i 5 nye TWh fjernvarme innen NRF forventer at løftene på dette området følges opp med tilstrekkelige midler. 2 Trykket på resirkulert drikkekartong

3 Kursoversikt 2005 Kursnavn Dato Sted Arrangør Farlig avfall drift november Kristiansand NRF Farlig avfall drift november Lindum NRF Gjenvinning av avfall - seminar november Kristiansand NRF Farlig avfall drift november ROAF NRF Farlig avfall drift november Kristiansand NRF Ny kommunestruktur - betydning for avfallsselskapene? Vil bli kunngjort Oslo NRF For mer informasjon og påmelding, se eller ring Andre seminarer og konferanser Tid Sted Arrangør Bioenergy 2005 ISWAs årskonferanse november Argentina ISWA Avfallsforum Nord seminar på Stokmarknes november Stokkmarknes Avfallsforum Nord Avfall Innlandet januar Hafjell Tekna mfl Årsmøte og temadager i Avfallsforum Møre og Romsdal mars Molde Avfallsforum Møre og Romsdal Kursoversikt for 2006 Vi arbeider nå med ny kurs- og seminarplan for hele Denne vil bli lagt ut på og utgitt i neste nummer av NRF-nytt. Har du innspill til kurs vi bør arrangere neste år? Ta kontakt oss i sekretariatet. Kildesortering og gjenvinning av avfall i 10 år hvor går vi nå? NRFs arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning inviterer til fagseminar om rammebetingelser for avfallshåndtering. Seminaret fokuserer denne gang på at det nå er 10 år siden SFTs store satsing på kildesortering i fullskala ble avsluttet. Hva står igjen etter prøveprosjektene på 90- tallet og hva er utfordringene i dag. Hensikten er ikke å se bakover, men samtidig bør vi av og til stoppe opp å se på hva vi har gjort de siste årene. I tillegg vil vi gå nærmere inn på konkurranse mellom offentlige og private foretak, er det mulig å etablere en rettferdig konkurranse som er akseptert av alle aktører? Arbeidsgruppen vil også presentere sine pågående prosjekter som: Evaluering av returpunkter Mal for plukkanalyser Benchmarking Vi følger opp fjorårets seminar med en orientering om NRFs arbeid med utvikling av produsentansvaret. Du finner hele invitasjonen med påmeldingsmulighet på Vi ønsker deg velkommen til et lærerikt seminar i Kristiansand! Trykket på resirkulert drikkekartong 3

4 NRF er på rett vei! Det sier nytt styremedlem i NRF, Arvid Beldo fra Finnmark Miljøtjeneste. Jeg ønsker meg èn bransjeorganisasjon for hele avfallsbransjen som gjennom samarbeid med andre organisasjoner kan tilby oss det vi trenger av bistand innen fag, politikk og arbeidsgiverspørsmål.vi er ikke der i dag, men endringene som nå iverksettes er et skritt i riktig retning. Arvid Beldo er blitt 54 år. Han er utdannet bygningsingeniør og bedriftsøkonom og har et langt arbeidsliv bak seg som teknisk sjef i kommuner, regionsleder i MEF, salg til VAR sektoren, forsikring og til slutt i 1996 da ha ble leder for det nystiftede Finmark Miljøtjeneste. Finnmark Miljøtjeneste er et samarbeid mellom 6 kommuner i Midt Finnmark med base i Lakselv i Porsanger kommune. - Porsanger kommune stilte areal til rådighet for etablering av et felles mottaksanlegg for avfall samt at vi bygget opp et helt nytt deponi som åpnet i Alle de små lokale deponiene rundt om i kommunene ble stengt og avsluttet samtidig. Disse har vi ikke ansvar for oppfølging av. Vi eier heller ikke deponiet i Porsanger, men driver dette for kommunen frem til det skal stenges. - Hva er de største utfordringene med å drive avfallshåndtering i Finnmark? - Befolknings- og næringsutviklingen er negativ. Dette gjør at de store geografiske utfordringene vi har skal kombineres med en synkende avfallsmengde. Vi har fortsatt behov for å gjøre investeringer for å møte behov for både innbyggerne og næringslivet. Dette er ikke lett å få økonomi i dette når avfallsmengdene er synkende. Og spesielt ikke når mange bedrifter valgte å si opp sine avtaler om renovasjon når den nye F-loven kom 1. juli i år. Hvor dette avfallet går nå, vet vi ikke. Men det er observert økt forsøpling i mange av våre medlemskommuner. - Men dette skal jo kommunene og fylkesmannen føre tilsyn med? - Ja i teorien. Men det prioriteres verken av kommunene eller fylkesmannen. Egentlig mener jeg at dette burde delegeres til et interkommunalt tilsyn. NRF bør jobbe mer med delegering av myndighet til interkommunalt samarbeid. - Er det konkurranse om avfallet i Finnmark? - Det er litt konkurranse, men næringsgrunnlaget er de fleste steder ikke tilstrekkelig for konkurranse. Vi er derfor i mange kommuner den eneste som gir tilbud. Tilbake til utfordringen i NRF. Du har i den diskusjonen NRF har hatt om utvikling av organisasjonen tatt til ordet for å utvikle en bransjeorganisasjon? - Ja, jeg tror på det. NRF bør arbeide for å bli mer synlig både nasjonalt hos myndigheter og politikere, men også lokalt må NRF bli mer aktiv. Regionalisering av NRF kan være en nøkke til dette. Det er viktig å få fylkesmennene til å bli statens forlengede arm. I dag er det altfor store lokale vrier i hvordan fylkesmannen håndterer ulike saker. Denne typen saker tror jeg at vi får med oss flere i å arbeide for., rådgiver Fagstyret tar form NRF har besluttet å opprette et fagstyre bestående av lederne for arbeidsgruppene i NRF. Fagstyret vil blant annet få i oppgave å fordele foreningens FOU-midler. Andre oppgaver i forhold til høringsuttalelser, foreningens virksomhet på kompetanseutvikling (kurs og seminarer med mer) vil også falle inn under fagstyrets område. Fagstyret vil ha sitt første møte 7. desember. Konstituert leder for fagstyret er Marianne Haugland, Follo Ren. 4 Trykket på resirkulert drikkekartong

5 Stor oppslutning om NRFs deponiseminar i Stavanger Årets deponiseminar i Stavanger september 2005 samlet et rekordantall. Det bar dessverrre salen også litt preg av. Deltakerne fikk imidlertid høre mye interessant fra inn- og utland.to busser og folk fra IVAR sørget for en fin befaring til Sele Avfallsdeponi innstallering av gassmotorer på deponier kan medføre redusert uttak av deponigass. Larsen fremholdt at de på alle anleggene der de hadde levert og drevet gassmotorer hadde gassuttaket økt. Enighet var det derimot om at det burde finnes bedre incentiver for å ta ut mest mulig gass fra deponiene. Befaring på Sele Etter en to lange "halve" dager fikk deltakerne muligheten til å sette seg i to busser som kjørte via gjenvinningsstasjonen på Forus og til deponiet på Sele. I den sterke vinden forstod de fleste nyttet til det enorme fuglenettet som IVAR har fått installert over deponiet. Henrik Lystad, rådgiver Avfallsdeponi i frisk vind til slutt. Aldri før har så mange deltatt på NRFs årlige deponiseminar. Antall deltakere var i år 106, rekorden fra Drammen med 105 er dermed passert med glans. Det høye antallet gikk dessverre litt utover plassen i den ellers så erverdige Victoria-salen på hotell Victoria, noen kommentarer flysetestandard ble ytret. Foredragene finner du i pdfformat i tabellen nedenfor. Fokus på deponering etter 2009 Årets seminar hadde blant annet fokus på deponering i Norge etter 2009.Vi fikk høre SFTs arbeid med forskriftsendring for å fylle det kommende deponiforbudet for nedbrytbart avfall med innhold. Til sammenligning fikk vi høre to inspirerende foredrag fra Sverige og Tyskland om hvordan disse to landene har løst dette. Begge land praktiserer meget strenge deponeringskriterier. Forskjellen er blant annet at i Sverige vil det over tid gå meget lite husholdningsavfall på deponi, utenom bunnaske, mens det i Tyskland satses betydelig på deponering av en restfraksjon etter utsortering og biologisk stabilisering (MBT). SFT skal i høst ta stilling til hvordan det kommende deponiforbudet skal legges opp i Norge. Bransjen har derfor nå en mulighet til å spille inn hvordan man ønsker et slikt forbud (se også referat fra høstmøtet). Veiledere Seminaret hadde ellers en god del fokus på veiledere som har kommet (bunn- og sidetettingsveilederen, sigevannsveilederen) og som kommer (utslippskvalitet, finansiell garanti). Deltakerne fikk høre at de varslete veilederne er planlagt utgitt i høst. Uenighet om gassmotorer Under temaet deponigass ble det en debatt mellom foredragsholder Magnar Granaas, MGE-teknikk og blant annet Bengt Larsen, Etech. Granaas gjorde et poeng av Trykket på resirkulert drikkekartong 5

6 Konkurransetilsynet ber BIR vurdere omorganisering av virksomheten Konkurransetilsynet ber eierkommunene til BIR AS (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) vurdere å splitte opp selskapet og gjøre endringer i prosessen for anbudsutlysninger for å sikre konkurransen. Konkurransetilsynet mener at den nåværende selskapsmessige organiseringen av BIR og måten anbudsprosesser for husholdningsavfall er organisert på, kan ha uheldige virkninger for konkurransen i avfallsmarkedet i Bergensområdet. I en påpekning til BIRs eierkommuner, deriblant Bergen kommune, har Konkurransetilsynet bedt om at tiltak for å sikre konkurranse på like vilkår i avfallsbransjen i Bergen og omegn blir vurdert. Tilsynet foreslår strukturelle endringer i organiseringen av BIR, samt endringer i organiseringen av anbudsprosessene. BIRs eierkommuner er gitt en frist til 28. november 2005 for å redegjøre for hvordan de konkurransemessige hensyn i denne saken skal ivaretas. Du kan laste ned Konkurransetilsynets brev på Reno-Vest IKS Konkurransetilsynet har også avsagt avgjørelse i saken om Reno-Vest IKS har drevet konkurranseskadelig underprising ved tilbud om mottak av avfall fra Tromsø Avfallsbehandling KF. Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for dette i sin gjennomgang av saken. Brevet fra Konkurransetilsynet finner du på hjemmesidene. Seminar om konkurranse Konkurranse mellom offentlige og private avfallsforetak er tema på NRFs seminar i Kristiansand november. Her vil BIR, Norsk Gjevninning, MEF og diskutere problemstillingen når avfallsforetak går ut i et konkurransemarked. Program for seminaret kan du finne på våre hjemmesider. Innmelding av prosjekter for FOUmidler for 2006 NRF skal medvirke til faglig utvikling av avfallsbransjen. En del av medlemmenes kontingent til foreningen er derfor øremerket til bruk i FOU-prosjekter. I 2005 utgjorde dette ca 1,3 millioner kroner, det vil bli noe mer i I tråd med siste års praksis vil det ikke bli foretatt noen egen utlysning av disse midlene. Midlene fordeles gjennom prioritering i de enkelte av NRFs arbeidsgrupper og deretter en fordeling i fagstyret. Dette skjer i slutten januar. Medlemmer som har en prosjektidé bes kontakte sekretær, leder eller andre medlemmer i den arbeidsgruppen prosjektet kan høre inn under. Innspill må være arbeidsgruppene i hende i god tid før disse har sitt neste møte, se Frode Rosland ny leder av arbeidsgruppe gjenvinning Frode Rosland fra Kristiansand kommune ble 5. oktober utnevnt som ny leder for arbeidsgruppe innsamling, sortering og gjenvinning. Han overtar etter Morten Sandbakken, FIAS, som nå er 1. vararepresentant til NRFs styre. Frode har vært medlem av arbeidsgruppen i 2,5 år og har lang fartstid i avfallsbransjen både i Kristiansand kommune og hos Fylkesmannen i Vest-Agder. 6 Trykket på resirkulert drikkekartong

7 Ny arbeidsgruppe om juridiske problemstillinger NRFs styre vedtok på siste møte i Trondheim å opprette en ny arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Toralf Igesund fra BIR ble valgt som leder for arbeidsgruppen. NRF har i ett års tid hatt en prosjektgruppe med oppgave å finne frem til og å ta fatt i en del av de juridiske problemstillingene som medlemmene kommer opp i. På siste møte i gruppen anbefalt medlemmene at gruppen ble gjort om til en arbeidsgruppe. Imidlertid besto gruppen av styremedlemmer i NRF foruten Oddbjørn Paulsen og Toralf Igesund. Oddbjørn går i disse dager av fra stillingen i Salten forvaltning. Så Toralf trenger nye medlemmer til arbeidsgruppen. Interesserte kan sende en 5/05 e-post til eller slå på tlf Av saker gruppen for å arbeide med er bl.a. selvkost vurderinger, forholdet til konkurranse regelverket, lov om offentlige anskaffelser, delegering fra staten til kommunene og til interkommunale selskaper, en gjennomgang av en del bestemmelser i F- loven som for eksempel bestemmelser om at kommunen skal sørge for anlegg for behandling avfall, hva som kan inngå i renovasjonsgebyret. Det er med andre ord nok å ta fatt i. Regjeringen foreslår emballasjeavgift på drikkekartong Regjeringen foreslår å oppheve fritaket for emballasjeavgift på emballasje til melk og juice. Istedenfor innføres en gradert avgift etter returandel slik det i dag er på glassemballasje. Samtidig sier Miljøverndepartementet opp avtalen om innsamling av drikkekartong inngått med pakkere og fyllere av drikkekartong. Regjeringen foreslår altså å fjerne fritaket for miljøavgift på drikkevareemballasje for juice og melk. Begrunnelsen er at utvalget av melkeprodukter og juice har økt. Det synes å ha skjedd en produktutvikling og et endret forbruksmønster som peker i retning av at en større andel melk og juice mv. drikkes utenfor hjemmet enn tidligere. Siden dette øker sannsynligheten for at emballasjen havner som søppel i naturen, er det ikke grunnlag for å opprettholde avgiftsunntaket for disse drikkevarene. Miljøavgiften reduseres etter fastsatt returandel når drikkevareemballasjen inngår i et godkjent retursystem.ved en returandel på 95 pst. faller miljøavgiften bort. Graderingen etter returandel stimulerer bransjen til å utvikle retursystemer som sikrer en høy innsamlingsgrad. Returandelen for drikkekartonger er fra 1. juni 2005 fastsatt til 65 pst. En returandel på 65 pst. vil gi en miljøavgift for drikkekartonger på om lag 40 øre pr. enhet i Dersom melk og juice mv. tas med i avgiftsgrunnlaget, er det rimelig å anta at dette motiverer bransjen til å bedre retursystemene slik at returandelen for drikkekartonger øker. Det vil i så fall innebære en ytterligere reduksjon av miljøavgiften. Avgiften vil gi en provenyøkning på om lag 295 mill. kroner påløpt i Det er inngått en frivillig bransjeavtale mellom Miljøverndepartementet og næringslivet om innsamling og gjenvinning av drikkekartong. Avtalen er avgrenset til all drikkekartong, med unntak av emballasje som er omfattet av Stortingets til enhver tid gjeldende vedtak om miljøavgifter på emballasje. Når melk og juice mv. tas inn i avgiftsgrunnlaget for miljøavgiften, vil avtalen falle bort. Mens bransjen gjennom avtalen er forpliktet til å nå en materialgjenvinningsgrad på 60 pst., vil utvidelsen av avgiftsgrunnlaget motivere bransjen til å legge til rette for økte returandeler. NRF har ikke registrert kommentarer fra Norges bondelag, Tine og fra Returkartong på forslaget. Men det er rimelig å anta at i hvert fall bondenæringen vil være motstander av en innføring av avgift. Heller ikke har dette vært sentralt i kommentarene som den nye regjeringen har gitt til det nye statsbudsjettet. Om dette forslaget vil bli vedtatt, er derfor noe usikkert. For NRF er vi usikre på hva dette vil bety for kommunene og innsamling av drikkekartong.vi har hittil forholdt oss til målsettingen gitt i "returkartongavtalen" om 60 % materialgjenvinning. Nå vil målet bli endret til 95 % gjenvinning, altså både material- og energigjenvinning. NRF arbeider i disse dager sammen med materialselskapene for emballasje om å styrke produsentansvaret. I dette arbeidet ligger gjeldende avtaler til grunn. Men i dette arbeidet er også Norsk Glassgjenvinning med, og blir forholdet til glassemballasje som kan bli modell for NRFs videre arbeid. Vi vil komme tilbake til dette og du kan følge med på våre hjemmeside Trykket på resirkulert drikkekartong 7

8 NRFs Avfallskonferanse/ Jubileumskonferansen 2006 Ny utgave av Forurensningsloven med kommentarer I disse dager har vi sendt ut en forhånds invitasjon til utstillingen i 2006, til de som var utstillere i Molde i år. Vi har allerede fått inn påmelding til utstillingen, men fortvil ikke dere som ikke har mottatt invitasjon ennå, den er rett rundt hjørnet. For de som ikke har fått med seg når og hvor utstillingen for Avfallskonferansen er, så skal denne være i Oslos storstue, Oslo Spektrum Vi har i år NRF utvider staben Anniken Grundt (31) tiltrer som informasjonrådgiver i NRF 1. januar. Anniken er et kjent fjes for mange i NRF-systemet fra sine to år som Informasjonssjef i LOOP, og har blant annet tidligere vært å treffe på LOOP-standen på NRF s mange regionale konferanser. Hun har også deltatt i Nytt medlem: Høgskolen i Narvik er tatt opp som nytt C medlem. god plass inne i Spektrum, og vil også ha utstillingen for tyngre utstyr inne i samme område som resten av utstillerne. Vi kommer også i år til å ha lunsjer og kaffepauser inne i utstillingsområdet, noe som var stor suksess for utstillerne i Molde. Vi ser frem til nyttige og berikende dager i Oslo ! Marianne Johnsen NRF s infogruppe i 2005 på vegne av material- og returselskapene. Miljøet i NRF og blant NRF s medlemmer virker veldig positivt, og jeg gleder meg til å ta fatt i arbeidsoppgavene. Det er stor aktivitet i NRF om dagen, og både Avfallskonferansen 2006, og posisjonering av NRF er spennende utfordringer å ta tak i, sier Grundt. Anniken s første møte med bransjen var i 2003 da hun ble innleid av LOOP for å håndtere media rundt LOOP-aktiviteter mot næringslivet. Denne erfaringen gav mersmak, og hun ble fast ansatt i LOOP i Før jobben i LOOP arbeidet hun fem år som informasjonsrådgiver i et byrå, hvor hun håndterte en rekke forskjellige informasjonsoppgaver. Anniken har grunnutdanning som journalist fra England, og har siden bygget på med master-kurs i EU-politikk og informasjon og informasjonsledelse. «Mangeårig juridisk medarbeider i MD og SFT, Øystein Wang, har nylig utgitt en oppdatert og utvidet kommentarutgave til forurensningsloven. Foruten kommentarer knyttet til de enkelte lovbestemmelsene, inneholder den omtale av sentrale forskrifter til loven, retningslinjer og forvaltningspraksis. Reglene på avfallsfeltet, som nylig har blitt endret, er gitt en fyldig omtale. Boken er praktisk rettet og vil være et meget nyttig redskap for alle som kommer i befatning med forurensningsloven som er vårt viktigste juridiske virkemiddel på forurensnings- og avfallsområdet. Den er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag og koster 180,- kr. Den kan bestilles på E-post: eller på fax » Ansvarlig redaktør: Journalister: Håkon M. Dahl Henrik Lystad Dag Endal Marianne Johnsen Opplag: 700 Sideutforming: Digitalpress Trykk: Hippopotamus AS Papir: Trykket på resirkulert drikkekartong ISSN: NRF telefon: NRF e-post: 8 Trykket på resirkulert drikkekartong

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst MEDLEMSBLAD NR. 3/06 Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst Avfall Norge har vært i møte med både Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for å gi synspunkter og innspill

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

- Nytt 5-6/01. Kamp om avfallet

- Nytt 5-6/01. Kamp om avfallet I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S- F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Kamp om avfallet Økt velferd gir mer avfall.

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer