UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING"

Transkript

1 INFORMASJONSBLAD FOR NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING Sluttbehandlingsavgiften prisjusteres i 2006 Regjeringen foreslår bare å prisjustere sluttbehandlingsavgiften i Prisjusteringen er på 1, 7 % for deponi og 1,8 % for forbrenning og medfører at avgiften på deponi blir 416 eller 542 kr pr tonn. Regjeringen foreslår altså bare en prisjustering for sluttbehandlingsavgiften: Avgift på sluttbehandling av avfall Opplagsplasser for avfall, kr/tonn Opplagsplasser med høy miljøstandard ,7 Opplagsplasser med lav miljøstandard ,7 Anlegg for forbrenning av avfall, kr/utslippsenhet varierer varierer 1,8 CO2-avgift på avfall til forbrenning, kr/tonn 40,57 41,28 1,8 IMiljøverndepartementets omtale av budsjettet er det gitt en kommentar om vurdering av de ulike satsene for utslippsparametrene: «Avgift på forbrenning av avfall vart 1. juli 2004 omgjort til ei avgift basert på utsleppa av miljøskadelege stoff til luft. Avgifta prisar no miljøkostnadene ved forbrenning av avfall individuelt for alle anlegg, samtidig som den legg betre til rette for ytterlegare gjenvinning og auka avfallsbasert energiproduksjon, jf. både energi- og klimapolitikken. Etter at utsleppsavgifta vart innført, har det vore stilt spørsmål ved enkelte av avgiftssatsane, bl.a. avgiftssatsen på utslepp av krom. Avgiftssatsane skal i prinsippet tilsvare dei miljøskadane som utsleppa medfører. Utrekningar av miljøskadar er usikre og verdsetjinga av skadane kan òg endrast over tid. På denne bakgrunnen kan det vere behov for å evaluere miljøkostnadsoverslaga og vurdere om satsane bør endrast." NRF vil følge opp dette utspillet og tilby sitt samarbeid med departmentet ved en ny vurdering av miljøkostnadene for noen av de stoffene som inngår i utslippsavgiften. UTGITT AV NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING

2 DIREKTØRENS SPALTE Rammebetingelser... NRF er som kjent inne i en prosess om produsentansvaret. Prosessen omfatter dialog med materialselskapene. Vi opplever å bli positivt mottatt av selskapene, som ser fordeler i å formalisere samarbeidet med kommunene for å kunne sikre forpliktelsene som er nedfelt i avtalene. Både materialselskapene og NRF ser at dagens avtaler er utsatt for press. Seneste eksempel på dette kommer fra Miljøverndepartementet som i årets forslag til statsbudsjettet foreslår å si opp avtalen med eierne av Returkartong AS og innføre en avgift i stedet. Dette uten at det har foregått en evaluering av avtalen eller på annen måte vært en diskusjon mellom aktuelle aktører på hvordan man kan sikre gjenvinning av drikkekartong. Annet press kommer fra eierne av de ulike materialselskapene som kontinuerlig vurderer avtalene ut fra sine ståsteder, eller fra kommunene som er pålagt å utføre renovasjonen på en mest mulig effektiv måte. Presset kommer også fra konkurransemyndighetene som ut fra konkurranseregelverket vurderer dagens praksis. Vi savner en evaluering av bruken av produsentansvaret som virkemiddel i norsk avfallspolitikk, og en tydeliggjøring av statens eget ansvar knyttet opp mot produsentansvaret. Forslaget om å oppheve fritaket for emballasjeavgift for melk og juice og oppsigelse av bransjeavtalen for drikkekartong, viser at staten ikke opptrer som en langsiktig aktør som sørger for stabile rammebetingelser. Dette er imidlertid helt nødvendig for at kommunene og materialselskapene skal kunne utvikle mest mulig effektive systemer for innsamling og behandling av avfall Hilsen Håkon M. Dahl Helen Bjørnøy blir ny Miljøvernminister Helen Bjørnøy heter den nye miljøvernministeren. Bjørnøy er nok mest kjent som en svært profilert leder for Kirkens bymisjon i Oslo og har også vært kandidat til biskop de siste årene. Det blir spennende å se om hvordan hun og den nye regjeringen vil arbeide med miljøog avfallspolitikken. Noe kan vi se i regjeringserklæringen som ble lagt frem etter Soria Moria forhandlingene. Ap, SP og SV foreslår her å opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning under Miljøverndepartementet. Dette er vel det mest oppsiktsvekkende i Plattformen som ble lagt frem av de tre nye regjeringspartiene torsdag 13. oktober. De foreslår også økt satsing på fornybar energi. I innledningen til kapitelet om avfall skriver de tre partiene: «Norge skal bli et foregangsland i miljøpolitikken. For at framtidas generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø og ren natur, må hensynet til miljø være gjennomgripende i alt vi foretar oss. Norge skal bygge sin miljøpolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling, som rommer et krav om solidaritet med kommende generasjoner nasjonalt og internasjonalt.» En slik programerklæring er godt utgangspunkt for samarbeid med avfallsbransjen og NRF håper at erklæringen vil føre til et godt samarbeid i perioden fremover. Mest konkret er forslaget om å etablere et eget foretak om avfallsforebygging og gjenvinning. Avfall utgjør et miljøproblem knyttet til forsøpling, farlig avfall, utslipp fra deponier og ufullstendig forbrenning. Samtidig er stadig økende avfallsmengder en indikator på et økende forbruk og en ressursløsing som belaster miljøet. Regjeringen vil: opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning under Miljøverndepartementet. tyrke miljøinformasjonsarbeidet, det gjelder også arbeidet med å gjøre miljømerker bedre kjent i offentligheten. styrke det frivillige miljøvernarbeidet. arbeide for høye standarder knyttet til helse, miljø og sikkerhet innen EØSområd Det er uklart hva et slikt statsforetak skal få som oppdrag, hvilke økonomiske rammer foretaket skal ha og hvordan dette skal finansieres. NRF håper den nye regjeringen allerede i sin revidering av statsbudsjettet for 2006 kommer nærmere inn på hvordan statsforetaket skal etableres.vi håper også at avfallsbransjen blir tatt med på råd for utforming av oppdraget til statsforetaket. Økt satsing på fornybarenergi NRF er glad for forslaget om bedre rammebetingelser for å utnytte varmeressursene fra bl.a. avfallsforbrenning. Den nye regjeringen tar signalene om kraftkrise og manglende fleksibilitet på alvor ved å etablere finansieringsordninger for fjernvarme og bioenergi, og økte tilskudd til energifondet for infrastruktur for fjernvarme. Fjernvarmebransjen er klar til å 3 doble sin produksjon ved å investere i 5 nye TWh fjernvarme innen NRF forventer at løftene på dette området følges opp med tilstrekkelige midler. 2 Trykket på resirkulert drikkekartong

3 Kursoversikt 2005 Kursnavn Dato Sted Arrangør Farlig avfall drift november Kristiansand NRF Farlig avfall drift november Lindum NRF Gjenvinning av avfall - seminar november Kristiansand NRF Farlig avfall drift november ROAF NRF Farlig avfall drift november Kristiansand NRF Ny kommunestruktur - betydning for avfallsselskapene? Vil bli kunngjort Oslo NRF For mer informasjon og påmelding, se eller ring Andre seminarer og konferanser Tid Sted Arrangør Bioenergy 2005 ISWAs årskonferanse november Argentina ISWA Avfallsforum Nord seminar på Stokmarknes november Stokkmarknes Avfallsforum Nord Avfall Innlandet januar Hafjell Tekna mfl Årsmøte og temadager i Avfallsforum Møre og Romsdal mars Molde Avfallsforum Møre og Romsdal Kursoversikt for 2006 Vi arbeider nå med ny kurs- og seminarplan for hele Denne vil bli lagt ut på og utgitt i neste nummer av NRF-nytt. Har du innspill til kurs vi bør arrangere neste år? Ta kontakt oss i sekretariatet. Kildesortering og gjenvinning av avfall i 10 år hvor går vi nå? NRFs arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning inviterer til fagseminar om rammebetingelser for avfallshåndtering. Seminaret fokuserer denne gang på at det nå er 10 år siden SFTs store satsing på kildesortering i fullskala ble avsluttet. Hva står igjen etter prøveprosjektene på 90- tallet og hva er utfordringene i dag. Hensikten er ikke å se bakover, men samtidig bør vi av og til stoppe opp å se på hva vi har gjort de siste årene. I tillegg vil vi gå nærmere inn på konkurranse mellom offentlige og private foretak, er det mulig å etablere en rettferdig konkurranse som er akseptert av alle aktører? Arbeidsgruppen vil også presentere sine pågående prosjekter som: Evaluering av returpunkter Mal for plukkanalyser Benchmarking Vi følger opp fjorårets seminar med en orientering om NRFs arbeid med utvikling av produsentansvaret. Du finner hele invitasjonen med påmeldingsmulighet på Vi ønsker deg velkommen til et lærerikt seminar i Kristiansand! Trykket på resirkulert drikkekartong 3

4 NRF er på rett vei! Det sier nytt styremedlem i NRF, Arvid Beldo fra Finnmark Miljøtjeneste. Jeg ønsker meg èn bransjeorganisasjon for hele avfallsbransjen som gjennom samarbeid med andre organisasjoner kan tilby oss det vi trenger av bistand innen fag, politikk og arbeidsgiverspørsmål.vi er ikke der i dag, men endringene som nå iverksettes er et skritt i riktig retning. Arvid Beldo er blitt 54 år. Han er utdannet bygningsingeniør og bedriftsøkonom og har et langt arbeidsliv bak seg som teknisk sjef i kommuner, regionsleder i MEF, salg til VAR sektoren, forsikring og til slutt i 1996 da ha ble leder for det nystiftede Finmark Miljøtjeneste. Finnmark Miljøtjeneste er et samarbeid mellom 6 kommuner i Midt Finnmark med base i Lakselv i Porsanger kommune. - Porsanger kommune stilte areal til rådighet for etablering av et felles mottaksanlegg for avfall samt at vi bygget opp et helt nytt deponi som åpnet i Alle de små lokale deponiene rundt om i kommunene ble stengt og avsluttet samtidig. Disse har vi ikke ansvar for oppfølging av. Vi eier heller ikke deponiet i Porsanger, men driver dette for kommunen frem til det skal stenges. - Hva er de største utfordringene med å drive avfallshåndtering i Finnmark? - Befolknings- og næringsutviklingen er negativ. Dette gjør at de store geografiske utfordringene vi har skal kombineres med en synkende avfallsmengde. Vi har fortsatt behov for å gjøre investeringer for å møte behov for både innbyggerne og næringslivet. Dette er ikke lett å få økonomi i dette når avfallsmengdene er synkende. Og spesielt ikke når mange bedrifter valgte å si opp sine avtaler om renovasjon når den nye F-loven kom 1. juli i år. Hvor dette avfallet går nå, vet vi ikke. Men det er observert økt forsøpling i mange av våre medlemskommuner. - Men dette skal jo kommunene og fylkesmannen føre tilsyn med? - Ja i teorien. Men det prioriteres verken av kommunene eller fylkesmannen. Egentlig mener jeg at dette burde delegeres til et interkommunalt tilsyn. NRF bør jobbe mer med delegering av myndighet til interkommunalt samarbeid. - Er det konkurranse om avfallet i Finnmark? - Det er litt konkurranse, men næringsgrunnlaget er de fleste steder ikke tilstrekkelig for konkurranse. Vi er derfor i mange kommuner den eneste som gir tilbud. Tilbake til utfordringen i NRF. Du har i den diskusjonen NRF har hatt om utvikling av organisasjonen tatt til ordet for å utvikle en bransjeorganisasjon? - Ja, jeg tror på det. NRF bør arbeide for å bli mer synlig både nasjonalt hos myndigheter og politikere, men også lokalt må NRF bli mer aktiv. Regionalisering av NRF kan være en nøkke til dette. Det er viktig å få fylkesmennene til å bli statens forlengede arm. I dag er det altfor store lokale vrier i hvordan fylkesmannen håndterer ulike saker. Denne typen saker tror jeg at vi får med oss flere i å arbeide for., rådgiver Fagstyret tar form NRF har besluttet å opprette et fagstyre bestående av lederne for arbeidsgruppene i NRF. Fagstyret vil blant annet få i oppgave å fordele foreningens FOU-midler. Andre oppgaver i forhold til høringsuttalelser, foreningens virksomhet på kompetanseutvikling (kurs og seminarer med mer) vil også falle inn under fagstyrets område. Fagstyret vil ha sitt første møte 7. desember. Konstituert leder for fagstyret er Marianne Haugland, Follo Ren. 4 Trykket på resirkulert drikkekartong

5 Stor oppslutning om NRFs deponiseminar i Stavanger Årets deponiseminar i Stavanger september 2005 samlet et rekordantall. Det bar dessverrre salen også litt preg av. Deltakerne fikk imidlertid høre mye interessant fra inn- og utland.to busser og folk fra IVAR sørget for en fin befaring til Sele Avfallsdeponi innstallering av gassmotorer på deponier kan medføre redusert uttak av deponigass. Larsen fremholdt at de på alle anleggene der de hadde levert og drevet gassmotorer hadde gassuttaket økt. Enighet var det derimot om at det burde finnes bedre incentiver for å ta ut mest mulig gass fra deponiene. Befaring på Sele Etter en to lange "halve" dager fikk deltakerne muligheten til å sette seg i to busser som kjørte via gjenvinningsstasjonen på Forus og til deponiet på Sele. I den sterke vinden forstod de fleste nyttet til det enorme fuglenettet som IVAR har fått installert over deponiet. Henrik Lystad, rådgiver Avfallsdeponi i frisk vind til slutt. Aldri før har så mange deltatt på NRFs årlige deponiseminar. Antall deltakere var i år 106, rekorden fra Drammen med 105 er dermed passert med glans. Det høye antallet gikk dessverre litt utover plassen i den ellers så erverdige Victoria-salen på hotell Victoria, noen kommentarer flysetestandard ble ytret. Foredragene finner du i pdfformat i tabellen nedenfor. Fokus på deponering etter 2009 Årets seminar hadde blant annet fokus på deponering i Norge etter 2009.Vi fikk høre SFTs arbeid med forskriftsendring for å fylle det kommende deponiforbudet for nedbrytbart avfall med innhold. Til sammenligning fikk vi høre to inspirerende foredrag fra Sverige og Tyskland om hvordan disse to landene har løst dette. Begge land praktiserer meget strenge deponeringskriterier. Forskjellen er blant annet at i Sverige vil det over tid gå meget lite husholdningsavfall på deponi, utenom bunnaske, mens det i Tyskland satses betydelig på deponering av en restfraksjon etter utsortering og biologisk stabilisering (MBT). SFT skal i høst ta stilling til hvordan det kommende deponiforbudet skal legges opp i Norge. Bransjen har derfor nå en mulighet til å spille inn hvordan man ønsker et slikt forbud (se også referat fra høstmøtet). Veiledere Seminaret hadde ellers en god del fokus på veiledere som har kommet (bunn- og sidetettingsveilederen, sigevannsveilederen) og som kommer (utslippskvalitet, finansiell garanti). Deltakerne fikk høre at de varslete veilederne er planlagt utgitt i høst. Uenighet om gassmotorer Under temaet deponigass ble det en debatt mellom foredragsholder Magnar Granaas, MGE-teknikk og blant annet Bengt Larsen, Etech. Granaas gjorde et poeng av Trykket på resirkulert drikkekartong 5

6 Konkurransetilsynet ber BIR vurdere omorganisering av virksomheten Konkurransetilsynet ber eierkommunene til BIR AS (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) vurdere å splitte opp selskapet og gjøre endringer i prosessen for anbudsutlysninger for å sikre konkurransen. Konkurransetilsynet mener at den nåværende selskapsmessige organiseringen av BIR og måten anbudsprosesser for husholdningsavfall er organisert på, kan ha uheldige virkninger for konkurransen i avfallsmarkedet i Bergensområdet. I en påpekning til BIRs eierkommuner, deriblant Bergen kommune, har Konkurransetilsynet bedt om at tiltak for å sikre konkurranse på like vilkår i avfallsbransjen i Bergen og omegn blir vurdert. Tilsynet foreslår strukturelle endringer i organiseringen av BIR, samt endringer i organiseringen av anbudsprosessene. BIRs eierkommuner er gitt en frist til 28. november 2005 for å redegjøre for hvordan de konkurransemessige hensyn i denne saken skal ivaretas. Du kan laste ned Konkurransetilsynets brev på Reno-Vest IKS Konkurransetilsynet har også avsagt avgjørelse i saken om Reno-Vest IKS har drevet konkurranseskadelig underprising ved tilbud om mottak av avfall fra Tromsø Avfallsbehandling KF. Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for dette i sin gjennomgang av saken. Brevet fra Konkurransetilsynet finner du på hjemmesidene. Seminar om konkurranse Konkurranse mellom offentlige og private avfallsforetak er tema på NRFs seminar i Kristiansand november. Her vil BIR, Norsk Gjevninning, MEF og diskutere problemstillingen når avfallsforetak går ut i et konkurransemarked. Program for seminaret kan du finne på våre hjemmesider. Innmelding av prosjekter for FOUmidler for 2006 NRF skal medvirke til faglig utvikling av avfallsbransjen. En del av medlemmenes kontingent til foreningen er derfor øremerket til bruk i FOU-prosjekter. I 2005 utgjorde dette ca 1,3 millioner kroner, det vil bli noe mer i I tråd med siste års praksis vil det ikke bli foretatt noen egen utlysning av disse midlene. Midlene fordeles gjennom prioritering i de enkelte av NRFs arbeidsgrupper og deretter en fordeling i fagstyret. Dette skjer i slutten januar. Medlemmer som har en prosjektidé bes kontakte sekretær, leder eller andre medlemmer i den arbeidsgruppen prosjektet kan høre inn under. Innspill må være arbeidsgruppene i hende i god tid før disse har sitt neste møte, se Frode Rosland ny leder av arbeidsgruppe gjenvinning Frode Rosland fra Kristiansand kommune ble 5. oktober utnevnt som ny leder for arbeidsgruppe innsamling, sortering og gjenvinning. Han overtar etter Morten Sandbakken, FIAS, som nå er 1. vararepresentant til NRFs styre. Frode har vært medlem av arbeidsgruppen i 2,5 år og har lang fartstid i avfallsbransjen både i Kristiansand kommune og hos Fylkesmannen i Vest-Agder. 6 Trykket på resirkulert drikkekartong

7 Ny arbeidsgruppe om juridiske problemstillinger NRFs styre vedtok på siste møte i Trondheim å opprette en ny arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Toralf Igesund fra BIR ble valgt som leder for arbeidsgruppen. NRF har i ett års tid hatt en prosjektgruppe med oppgave å finne frem til og å ta fatt i en del av de juridiske problemstillingene som medlemmene kommer opp i. På siste møte i gruppen anbefalt medlemmene at gruppen ble gjort om til en arbeidsgruppe. Imidlertid besto gruppen av styremedlemmer i NRF foruten Oddbjørn Paulsen og Toralf Igesund. Oddbjørn går i disse dager av fra stillingen i Salten forvaltning. Så Toralf trenger nye medlemmer til arbeidsgruppen. Interesserte kan sende en 5/05 e-post til eller slå på tlf Av saker gruppen for å arbeide med er bl.a. selvkost vurderinger, forholdet til konkurranse regelverket, lov om offentlige anskaffelser, delegering fra staten til kommunene og til interkommunale selskaper, en gjennomgang av en del bestemmelser i F- loven som for eksempel bestemmelser om at kommunen skal sørge for anlegg for behandling avfall, hva som kan inngå i renovasjonsgebyret. Det er med andre ord nok å ta fatt i. Regjeringen foreslår emballasjeavgift på drikkekartong Regjeringen foreslår å oppheve fritaket for emballasjeavgift på emballasje til melk og juice. Istedenfor innføres en gradert avgift etter returandel slik det i dag er på glassemballasje. Samtidig sier Miljøverndepartementet opp avtalen om innsamling av drikkekartong inngått med pakkere og fyllere av drikkekartong. Regjeringen foreslår altså å fjerne fritaket for miljøavgift på drikkevareemballasje for juice og melk. Begrunnelsen er at utvalget av melkeprodukter og juice har økt. Det synes å ha skjedd en produktutvikling og et endret forbruksmønster som peker i retning av at en større andel melk og juice mv. drikkes utenfor hjemmet enn tidligere. Siden dette øker sannsynligheten for at emballasjen havner som søppel i naturen, er det ikke grunnlag for å opprettholde avgiftsunntaket for disse drikkevarene. Miljøavgiften reduseres etter fastsatt returandel når drikkevareemballasjen inngår i et godkjent retursystem.ved en returandel på 95 pst. faller miljøavgiften bort. Graderingen etter returandel stimulerer bransjen til å utvikle retursystemer som sikrer en høy innsamlingsgrad. Returandelen for drikkekartonger er fra 1. juni 2005 fastsatt til 65 pst. En returandel på 65 pst. vil gi en miljøavgift for drikkekartonger på om lag 40 øre pr. enhet i Dersom melk og juice mv. tas med i avgiftsgrunnlaget, er det rimelig å anta at dette motiverer bransjen til å bedre retursystemene slik at returandelen for drikkekartonger øker. Det vil i så fall innebære en ytterligere reduksjon av miljøavgiften. Avgiften vil gi en provenyøkning på om lag 295 mill. kroner påløpt i Det er inngått en frivillig bransjeavtale mellom Miljøverndepartementet og næringslivet om innsamling og gjenvinning av drikkekartong. Avtalen er avgrenset til all drikkekartong, med unntak av emballasje som er omfattet av Stortingets til enhver tid gjeldende vedtak om miljøavgifter på emballasje. Når melk og juice mv. tas inn i avgiftsgrunnlaget for miljøavgiften, vil avtalen falle bort. Mens bransjen gjennom avtalen er forpliktet til å nå en materialgjenvinningsgrad på 60 pst., vil utvidelsen av avgiftsgrunnlaget motivere bransjen til å legge til rette for økte returandeler. NRF har ikke registrert kommentarer fra Norges bondelag, Tine og fra Returkartong på forslaget. Men det er rimelig å anta at i hvert fall bondenæringen vil være motstander av en innføring av avgift. Heller ikke har dette vært sentralt i kommentarene som den nye regjeringen har gitt til det nye statsbudsjettet. Om dette forslaget vil bli vedtatt, er derfor noe usikkert. For NRF er vi usikre på hva dette vil bety for kommunene og innsamling av drikkekartong.vi har hittil forholdt oss til målsettingen gitt i "returkartongavtalen" om 60 % materialgjenvinning. Nå vil målet bli endret til 95 % gjenvinning, altså både material- og energigjenvinning. NRF arbeider i disse dager sammen med materialselskapene for emballasje om å styrke produsentansvaret. I dette arbeidet ligger gjeldende avtaler til grunn. Men i dette arbeidet er også Norsk Glassgjenvinning med, og blir forholdet til glassemballasje som kan bli modell for NRFs videre arbeid. Vi vil komme tilbake til dette og du kan følge med på våre hjemmeside Trykket på resirkulert drikkekartong 7

8 NRFs Avfallskonferanse/ Jubileumskonferansen 2006 Ny utgave av Forurensningsloven med kommentarer I disse dager har vi sendt ut en forhånds invitasjon til utstillingen i 2006, til de som var utstillere i Molde i år. Vi har allerede fått inn påmelding til utstillingen, men fortvil ikke dere som ikke har mottatt invitasjon ennå, den er rett rundt hjørnet. For de som ikke har fått med seg når og hvor utstillingen for Avfallskonferansen er, så skal denne være i Oslos storstue, Oslo Spektrum Vi har i år NRF utvider staben Anniken Grundt (31) tiltrer som informasjonrådgiver i NRF 1. januar. Anniken er et kjent fjes for mange i NRF-systemet fra sine to år som Informasjonssjef i LOOP, og har blant annet tidligere vært å treffe på LOOP-standen på NRF s mange regionale konferanser. Hun har også deltatt i Nytt medlem: Høgskolen i Narvik er tatt opp som nytt C medlem. god plass inne i Spektrum, og vil også ha utstillingen for tyngre utstyr inne i samme område som resten av utstillerne. Vi kommer også i år til å ha lunsjer og kaffepauser inne i utstillingsområdet, noe som var stor suksess for utstillerne i Molde. Vi ser frem til nyttige og berikende dager i Oslo ! Marianne Johnsen NRF s infogruppe i 2005 på vegne av material- og returselskapene. Miljøet i NRF og blant NRF s medlemmer virker veldig positivt, og jeg gleder meg til å ta fatt i arbeidsoppgavene. Det er stor aktivitet i NRF om dagen, og både Avfallskonferansen 2006, og posisjonering av NRF er spennende utfordringer å ta tak i, sier Grundt. Anniken s første møte med bransjen var i 2003 da hun ble innleid av LOOP for å håndtere media rundt LOOP-aktiviteter mot næringslivet. Denne erfaringen gav mersmak, og hun ble fast ansatt i LOOP i Før jobben i LOOP arbeidet hun fem år som informasjonsrådgiver i et byrå, hvor hun håndterte en rekke forskjellige informasjonsoppgaver. Anniken har grunnutdanning som journalist fra England, og har siden bygget på med master-kurs i EU-politikk og informasjon og informasjonsledelse. «Mangeårig juridisk medarbeider i MD og SFT, Øystein Wang, har nylig utgitt en oppdatert og utvidet kommentarutgave til forurensningsloven. Foruten kommentarer knyttet til de enkelte lovbestemmelsene, inneholder den omtale av sentrale forskrifter til loven, retningslinjer og forvaltningspraksis. Reglene på avfallsfeltet, som nylig har blitt endret, er gitt en fyldig omtale. Boken er praktisk rettet og vil være et meget nyttig redskap for alle som kommer i befatning med forurensningsloven som er vårt viktigste juridiske virkemiddel på forurensnings- og avfallsområdet. Den er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag og koster 180,- kr. Den kan bestilles på E-post: eller på fax » Ansvarlig redaktør: Journalister: Håkon M. Dahl Henrik Lystad Dag Endal Marianne Johnsen Opplag: 700 Sideutforming: Digitalpress Trykk: Hippopotamus AS Papir: Trykket på resirkulert drikkekartong ISSN: NRF telefon: NRF e-post: 8 Trykket på resirkulert drikkekartong

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge

Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge Verksted 3 Forbruk og avfall 17.3.2010 Roy Ulvang Rådgiver, Avfall Norge Oversikt Kort presentasjon av Avfall Norge Organisering av samarbeidsaktiviteter

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

Melding til Stortinget om avfallspolitikken

Melding til Stortinget om avfallspolitikken Melding til Stortinget om avfallspolitikken Grønt Punkt dagen 2012 Hege Rooth Olbergsveen Melding til Stortinget om avfallspolitikken Legges fram 2012/2013 EUs rammedirektiv om avfall: nasjonal avfallsplan

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund

Detaljer

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Foredrag Stein Lorentzen MSc Environmental geologist BSc Environmental technology Hvem er vi som eventuelt skal gjøre noe? Avfall Norge Avfallsbransjen Deponibransjen

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Innst. S. nr. 60. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:129 (2007 2008)

Innst. S. nr. 60. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:129 (2007 2008) Innst. S. nr. 60 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:129 (2007 2008) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø?

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Annegrete Bruvoll forskar Vista Analyse As www.vista-analyse.no Kva miljøproblem er knytte til avfall og kor store er disse? Kva ressursproblem kan

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

NRF medlemsundersøkelse - Status for deponier høsten 2003

NRF medlemsundersøkelse - Status for deponier høsten 2003 Norsk renholdsverks-forening NRF medlemsundersøkelse - Status for deponier høsten 2003 Rapport nr 1/2004 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering Forord Norsk renholdsverks- forening (NRF) har gjennomført

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM. Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune

AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM. Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune VISJONER Oslo skal være en by i bærekraftig utvikling preget av økonomisk, sosial og kulturell

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Effektiv avfallsbehandling Seminar 7.-8. nov.2006-hamar. NYSORT bedre og mer effektiv innsamling av brukt emballasje v/prosjektleder Helge Mobråthen

Effektiv avfallsbehandling Seminar 7.-8. nov.2006-hamar. NYSORT bedre og mer effektiv innsamling av brukt emballasje v/prosjektleder Helge Mobråthen Effektiv avfallsbehandling Seminar 7.-8. nov.2006-hamar NYSORT bedre og mer effektiv innsamling av brukt emballasje v/prosjektleder Helge Mobråthen NYSORT- bakgrunn og formål Et resultat av drøftinger

Detaljer

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009 www.fjernvarme.no Hvor miljøvennlig er fjernvarmen? Kl 15.10 Miljønytte ved fjernvarmen i Trondheim, v/sissel Hunderi, Trondheim Energi Fjernvarme Kl 15.35 Virker

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

REGISTRERING Lunsj Strand Hotel Fevik ÅPNING AV AVFALLSKONFERANSEN NYTT I AVFALLSBRANSJEN PÅ AGDER DAGSAKTUELT FRA FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELINGER:

REGISTRERING Lunsj Strand Hotel Fevik ÅPNING AV AVFALLSKONFERANSEN NYTT I AVFALLSBRANSJEN PÅ AGDER DAGSAKTUELT FRA FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELINGER: AVFALLSKONFERANSEN FOR SØRLANDET 1.-2. desember 2014 - Strand Hotel Fevik Program mandag 1. desember Fra kl. 11.30 kl. 12.00 kl. 13.00 REGISTRERING Lunsj Strand Hotel Fevik ÅPNING AV AVFALLSKONFERANSEN

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014

Styrets årsberetning for 2014 Sak nr. 6 Org.nr. Styrets årsberetning for 2014 Avfallsforum Sør skal være en naturlig møteplass for aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal arrangere møter, seminarer og studieturer og stimulere

Detaljer

Miljøregnskap for naturgass. Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum

Miljøregnskap for naturgass. Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Miljøregnskap for naturgass Utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Innhold Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum Status for naturgass i Norge i dag Hvordan

Detaljer

Statsbudsjettet 2012. Høring i energi- og miljøkomiteen. 26. Oktober 2011

Statsbudsjettet 2012. Høring i energi- og miljøkomiteen. 26. Oktober 2011 Statsbudsjettet 2012 Høring i energi- og miljøkomiteen 26. Oktober 2011 Fra Norsk Fjernvarme May Toril Moen, styreleder Atle Nørstebø, styremedlem Kari Asheim, Kommunikasjonssjef www.fjernvarme.no 1 Signal:

Detaljer

Gjenvinningsfaget. Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 16.03.2011

Gjenvinningsfaget. Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 16.03.2011 Gjenvinningsfaget Aud Helene Rosenvinge Driftssjef Lindum AS Leder i Akershus Prøvenemnd 16.03.2011 Drammen Lindum Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Kurs i

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

2009-2015. Frode Rosland Leder av Fagstyret

2009-2015. Frode Rosland Leder av Fagstyret FoU-strategi for Avfall Norge 2009-2015 Status for arbeidet Frode Rosland Leder av Fagstyret Agenda Litt om status og arbeidet frem til nå Målformuleringer for FoU-arbeidet Strategier for FoU-arbeidet

Detaljer

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Anbud og samfunnsansvar for avfall Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Forventningsavklaring Ikke forvent å få vite om det er best å forbrenne restavfall i Norge eller Sverige. dere kan derimot forvente å få

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

KiO Kildesortering i Oslo

KiO Kildesortering i Oslo KiO Kildesortering i Oslo Anita Borge, prosjektleder OSLO KOMMUNE 1 Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 Innføring av kildesorteringsløsninger for plastemballasje og våtorganisk avfall i Oslo kommune:

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex. Avfall Norge Temadag om MBT 20-05-2010 Presentasjon av MBT-prosjektet 2009 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 20.05.2010 Avfall Norge MBT 1 Presentasjon av MBT-prosjektet 1. Generell

Detaljer

- Nytt 1/03. Avfallskonferansen i Trondheim 27. 29. april 2003 Vekstnæring med miljøfokus

- Nytt 1/03. Avfallskonferansen i Trondheim 27. 29. april 2003 Vekstnæring med miljøfokus I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Avfallskonferansen i Trondheim 27. 29.

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

En behagelig løsning? Ulike perspektiver på norsk klimapolitikk

En behagelig løsning? Ulike perspektiver på norsk klimapolitikk En behagelig løsning? Ulike perspektiver på norsk klimapolitikk Innlegg under Norsk Elektroteknisk Forening sitt Teknisk Møte 2007: Energisamfunnet i endring. Trondheim 7.-9. mars 2007 Carlo Aall Vestlandsforsking

Detaljer

Hamar, 15. november 2012 Avfallsselskap AS

Hamar, 15. november 2012 Avfallsselskap AS N O T A T Kunde: Prosjekt: Dato.: Fjellregionens Bistand interkommunal Interkommunale Hamar, 15. november 2012 avfallsplan Avfallsselskap AS For: Utarbeidet av: Vår ref.: Markedssjef Hanne Maageng Olsen

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Avfall Norge - Deponiseminar 2010

Avfall Norge - Deponiseminar 2010 Avfall Norge - Deponiseminar 2010 Sluttbehandlingsavgiften Konflikt mellom miljø og avgift Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Deponiavgifter 2010 (forslag 2011) 2. Ved innlevering

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst MEDLEMSBLAD NR. 3/06 Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst Avfall Norge har vært i møte med både Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for å gi synspunkter og innspill

Detaljer

KS Bedrift Avfall mot 2020

KS Bedrift Avfall mot 2020 KS Bedrift Avfall mot 2020 Pål Smits Leder av utvalget i KS Bedrift Avfall 1. Hvor skal vi? Hva er det grunnleggende å ivareta videre? a) KSB Avfall forsvarer kommunenes rett til å: - Bestemme over eget

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Avfallspolitikk og miljøeffekter

Avfallspolitikk og miljøeffekter Avfallspolitikk og miljøeffekter Annegrete Bruvoll forskar Vista Analyse As www. Kva miljøproblem er knytte til avfall og kor store er disse? Kva ressursproblem kan gjenvinning bidra til å løyse og kva

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

- Nytt 4/03. Endring av forurensningsloven I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G

- Nytt 4/03. Endring av forurensningsloven I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Endring av forurensningsloven NRF er spent

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling

AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling 6/14/2010 1 Etablering og finansiering Initiativ fra Avfall Norge Etablert 24.september 2009 Støtte fra Norges Forskningsråds BIA program

Detaljer

Kommersialisering med miljø som rammebetingelse

Kommersialisering med miljø som rammebetingelse Kommersialisering med miljø som rammebetingelse Sluttseminar i FoU-prosjektet Innovative utnyttelse av aske fra trevirke Lars Tellnes, forsker Norsk Treteknisk Institutt Norsk Treteknisk Institutt, Oslo

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201005115 Arkivkode : O: GBNR: 67-224 Saksbeh. : Hanne Grete Skien Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Innhold: AVFALL OG ØKT ENERGIUTNYTTELSE FRA AVFALL... 29

Innhold: AVFALL OG ØKT ENERGIUTNYTTELSE FRA AVFALL... 29 Innhold: 1 ARBEIDSGRUPPEN OG MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 3 1.3 MANDAT OG SAMMENSETNING AV ARBEIDSGRUPPEN... 3 2 SAMMENDRAG OG TILRÅDING... 5 2.1 BAKGRUNN... 5 2.2 VURDERING AV ENDRINGER I DAGENS AVGIFT...

Detaljer

Velkommen til årets begivenhet

Velkommen til årets begivenhet U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G TRONDHEIM INVITERER! Velkommen til årets

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

NRF 20 år. Program. 25. - 27. april. Jubileumskonferansen NRF 20 år. Foto: Nancy Bundt, VisitOSLO

NRF 20 år. Program. 25. - 27. april. Jubileumskonferansen NRF 20 år. Foto: Nancy Bundt, VisitOSLO NRF 20 år 25. - 27. april Program Jubileumskonferansen NRF 20 år Foto: Nancy Bundt, VisitOSLO Velkommen til NRFs jubileumskonferanse 2006 Nå er det duket for NRFs Avfallskonferanse 2006. Konferansen er

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle

Avgjørelse av søknader om forlenget dispensasjon for deponering av nedbrytbart avfall og økt mengde matavfall til biocelle Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2007/2863 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 24.06.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Geografi og befolkning i Agder

Geografi og befolkning i Agder Geografi og befolkning i Agder Returkraft AS Nytt forbrenningsanlegg i Kristiansand med bruk av enerett Andre interkommunale avfallsselskap i Agder 268.461 innbyggere pr 1.1.2007 (BIR har ca 320.000 innbyggere)

Detaljer

Hva er riktig varmekilde for fjernvarme?

Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Pål Mikkelsen, Hafslund Miljøenergi AS s.1 Agenda Kort om Hafslund Hafslund Miljøenergi Vurdering og diskusjon s.2 Endres i topp-/bunntekst s.3 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE

FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE FELLES ARBEID FELLES GEVINST TORE WOLL, DAGLIG LEDER ENERGIGASS NORGE BIOGASS I ENERGIGASS NORGE (EGN) Energigass Norge ble stiftet 26. nov 2008 Biogass viktig del av foreningens grunnlag Biogassutvalget

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Avfall Innlandet Hafjell 22. januar 2009. Espen Aubert

Avfall Innlandet Hafjell 22. januar 2009. Espen Aubert Avfall Innlandet Hafjell 22. januar 2009 Espen Aubert AGENDA Om Daimyo Utvikling av avfall til energi prosjekter Markedet for energigjenvinning fra avfall internasjonalt og lokalt Avfallsforbrenning og

Detaljer

- Nytt 5/03. SFT endrer veileder for miljørisikovurdering av deponier

- Nytt 5/03. SFT endrer veileder for miljørisikovurdering av deponier I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G SFT endrer veileder for miljørisikovurdering

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

- Nytt 3/03. Dette er helt uakseptabelt. NRF vil derfor følge opp saken ovenfor sentrale

- Nytt 3/03. Dette er helt uakseptabelt. NRF vil derfor følge opp saken ovenfor sentrale I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Skandale Det ser ut til at hele ordningen

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer