3K felles planstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3K felles planstrategi 2012-2016"

Transkript

1 3K felles planstrategi Holmestrand Hof Re 1

2 3K felles planstrategi Innledning 1. Generelle utviklingstrekk 2. Klima og energi 3. By- og tettstedsutvikling 4. Samferdsel og infrastruktur 5. Verdiskaping og næringsutvikling 6. Utdanning, kompetanse og rekruttering 7. Natur, kulturmiljø og landskap 8. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 9. Planprosess - Interkommunalt samarbeid 10. Planbehov Innledning Holmestrand, Hof og Re kommuner inngår i 3K-samarbeidet. De tre kommunene har valgt å utarbeide en felles interkommunal planstrategi, og kommer også til å samarbeide om utarbeidelse av kommuneplanenes samfunns- og arealdel. Planstrategien for Holmestrand, Hof og Re tar utgangspunkt i forventingsbrevet regjeringen sendte kommunene sommeren Andre føringer for planstrategien kommer fra ulike fylkeskommunale planer og strategier, inkludert Regional plan for bærekraftig arealpolitikk som er under utarbeidelse i 2012, og i det årlige forventingsbrevet fra Fylkesmannen i Vestfold (på vegne av alle de regionale statsetatene) til kommunene. De tre gjeldende kommuneplanene har også vært vurdert ifbm utarbeidelse av planstrategien. En mer omfattende evaluering av måloppnåelsen i de tre kommuneplanene vil være en del av det videre felles kommuneplanarbeidet. Planstrategien er utarbeidet av 3Ks felles kommuneplanlegger. Styringsgruppe for arbeidet har vært rådmennene i de tre kommunene. Ordførerne har deltatt i flere av styringsgruppas møter. Det har vært arrangert to samlinger for de tre kommuneplanutvalgene, og planstrategien har vært tema for en heldags samling med elevrådene ved de videregående skolene i Holmestrand og Re. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med et omfattende statistikkvedlegg til arbeidet med felles planstrategi i 3K. Dette vil ligge ved til kommunestyrenes behandling av planstrategien. 1. Generelle utviklingstrekk 3K er en region i vekst. Veksten er litt ujevn kommunene imellom: Re har hatt jevn vekst på ca 1% i året det siste ti-året. I 2011 vokste Re med 1,3%. Holmestrand hadde 1% vekst i 2011, og har hatt det vekstnivået de siste ti årene. Kommunen hadde et kraftig taktomslag etter 2

3 åpning av ny E18 i Hof har hatt noe lavere, men jevn vekst de siste tjue årene. I 2011 hadde Hof en tilbakegang på 0,8%. Re har svært positive fødselstall, mens det er innflytting som forklarer veksten i Holmestrand. Befolkningsframskrivingen til SSB indikerer en fortsatt vekst både i Vestfold fylke og i 3Kregionen. Veksten vil i betydelig grad komme fra økt innflytting. Tilbakeflytterne er noe eldre enn landsgjennomsnittet. Hele 3K er nedslagsfelt for pendlere som jobber enten i Osloregionen (Drammen, Bærum, Asker) eller i andre kommuner i eget fylket. 3K vil få et økende antall eldre og eldste eldre i befolkningen. Fram til 2020 er det aldersgruppa år som stiger kraftig. Etter 2020 blir det en tilsvarende kraftig vekst i gruppa over 80 år. Dette er en utvikling som kommer i alle tre kommuner, men på litt ulik tid. Eldrebølgen treffer Holmestrand kommune først, deretter de andre to kommunene. Viktige føringer til planarbeidet Regjeringen forventer at kommunene bidrar til å gjennomføre nasjonal politikk på ulike fagfelt, samtidig som det understrekes at kommunene på selvstendig grunnlag skal vurdere kostnader og nytte ved forslagene som kommer fra sentrale myndigheter. I forslaget til Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) legges det til grunn at en kommer fram til omforente løsninger på Vestfold fylkes store utfordringer: fortsatt betydelig vekst i befolkningen, behov for å verne dyrkbar mark, en sårbar og attraktiv kystsone, mange og viktige kulturminner, ønske om å nå opp i internasjonal konkurranse og relativt lite plass. Målsetninger 3K har som målsetning å ha en årlig vekst på 1,5% - og ligge i overkant av gjennomsnittet i Vestfold. Strategier: Folkehelseperspektivet legges til grunn for kommunenes planlegging og virksomhet. Det skal tilrettelegges for effektiv pendling til og fra regionen inkludert nødvendige infrastrukturtiltak ved jernbanen og trafikk-knutepunktene Grelland og Revetal Kommunene i 3K samarbeider om en aktiv næringsutviklingspolitikk for å skape varierte arbeidsplasser i regionen. Trivsel, identitet og forebyggende helse er sentrale verdier i 3K, og er utgangspunkt for planer og tiltak i samfunnet generelt og i kommunene spesielt. Kulturaktiviteter og kulturell infrastruktur med mangfold og kvalitet er viktige grunnlag for å utvikle en attraktiv region. 2. Klima og energi 3

4 Ca 20% av de nasjonale utslippene av klimagasser relateres til kommunal virksomhet (Cicero 2005). I 3K kommer en betydelig del av utslippene fra mobile kilder dvs. i hovedsak fra biltrafikk på gjennomfartsårene som går gjennom regionen. Husdyrproduksjon/landbruk, viktig industriaktivitet på Langøya og ved Hydro Aluminium i Holmestrand står også for store utslipp. Befolkningen og kommuneorganisasjonene i 3K-regionen er sårbare for klimaendringer kanskje særlig i form av mer nedbør. Fare for ras, flom og kvikkleireutglidning og konsekvenser for næringsvirksomhet kanskje særlig landbruket må i økende grad, og for flere områder enn tidligere, vurderes i kommunal arealplanlegging. Viktige føringer for planarbeidet Klima og energiplanene for Holmestrand (2009), Hof (2010), Re (2008) med mål, strategier og konkrete tiltak. Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Fylkesmannen i Vestfolds forventingsbrev til kommunene i fylket for 2012 Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter 12K-samarbeidet har tatt initiativ til et felles biogass-prosjekt. Dette pågår fortsatt i 2011, og konklusjoner forventes i Kommunene i 3K er med i Vestfold Klima og Energiforum der en har som visjon å gjøre Vestfold til et lavutslippssamfunn med høy anvendelse av fornybare energikilder Strategier Klimatilpasning og hensyn vektlegges både i kommunenes planer og retningslinjer. Dette er spesielt viktig i planlegging av arealer og infrastruktur Kommunene i 3K etablerer felles ordninger og rutiner for å sikre gjennomføring av tiltakene i egne klima- og energiplaner Rullering/revidering av klima- og energiplaner for de tre kommunene samkjøres. De store satsingene på jernbanen gjennom Vestfold utnyttes for å redusere bilbruk i hele 3K-regionen. Korresponderende kollektivtransport-tilbud er sentralt i denne sammenheng. 3. By- og tettstedsutvikling Holmestrand har hatt bystatus siden 1752 og har en blanding av eldre og moderne bebyggelse i sentrum. Byen har vært preget av at gjennomgangstrafikken både på vei og bane har gått tvers igjennom sentrum. Revetal er et senter som har vokst opp de siste 20 årene, og er fortsatt i rivende utvikling. I Hof er det flere mindre sentre, med Hof sentrum 4

5 som lokaliseringssted for rådhus og andre offentlige institusjoner, og Eidsfoss med sterk historie og bærer av identitet for et stort omland. Revetal har ambisjoner om å bli bygdebyen i Vestfold, og Re kommune slår fast av halvparten av veksten i kommunen skal komme i dette området. E18 går ikke lenger gjennom Holmestrand, og jernbanen legges inn i fjellet fra Dette frigir viktige arealer gir nye og spennende muligheter for by- og sentrumsutvikling. Satsingen heis i fjell åpner for helt nye muligheter til å knytte platået og byen ved fjorden tettere sammen. Holmestrand ved fjorden og Revetal lenger inne i landet gir en fin balanse i 3K-regionen og er sentre som utfyller og styrker hverandre. Hof sentrum skal styrkes og bli et mer markert kommunesenter. En utfordring kanskje særlig i sentrumsplanleggingen - er å ta de riktige beslutninger og grep i riktig rekkefølge. Viktige føringer for planarbeidet Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold Fylkeskommune m/partnere) som er under utarbeidelse i 2011/12, og forventes vedtatt i løpet av RPBA vil ha kart og retningslinjer av betydning for kommunal samfunns- og arealplanlegging. Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Fylkesmannen i Vestfolds forventingsbrev til kommunene i fylket for 2012 Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter Kommunene i 3K har felles kommuneplanlegger, og deltar i plannettverk og planforum i regi Vestfold Fylkeskommune. Dette er samarbeidsprosjekter som videreføres i perioden. Strategier 3K - regionens fortrinn med varierte muligheter for boligbygging ivaretas og videreføres fortetting i by/tettsted, må ha anledning til spredt bebyggelse i andre deler av regionen. Arealplanleggingen skjer fortrinnsvis på tvers av kommunegrenser. Holmestrand byen ved fjorden, bygdebyen Revetal og Hof sentrum styrkes og videreutvikles. Heis i fjell gjennomføres som et infrastrukturtiltak med betydning for hele regionen 4. Samferdsel og infrastruktur Det skjer mye positivt på samferdselsområdet i 3K. Jernbanens offensive satsing på dobbeltspor og stasjonen inn i fjellet i Holmestrand vil gjøre avstandene kortere, og bidra både til at flere kan bo i 3K og pendle, og at hverdagen for dem som allerede pendler bli enklere. De siste års opprettelse av ekspressbussruter er også et positivt trekk i dette bildet. 5

6 Utfordringen for regionen er å sikre at disse store nasjonale infrastruktursatsingene gir oss uttelling i befolkningsvekst og etablering av ny næringsvirksomhet. Det er imidlertid fortsatt et for dårlig tilbud om kollektive transportløsninger lokalt og mellom tettstedene/sentrene i regionen. Dette er bl.a til hinder for et tettere samarbeid om fritidstilbud til den delen av befolkningen som ikke kjører bil: barn, ungdom og de eldste. Det er et mål å gjøre 3K til en mindre bilavhengig region, og skal en lykkes med det, er en styrking av kollektivtilbudet helt avgjørende. Føringer for planarbeidet Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk høringsutkast pr legger opp til at Vestfold skal bli gang- sykkel- og kollektivfylket. Regjeringen forventer at kommuner og fylkeskommuner samordner sin planlegging på areal- og transportområdet slik at grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes. Det understrekes at planlegging av sykkel- og gangveier vektlegges. Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter Holmestrand deltar i Jernbaneforum Vestfold, og alle kommunene er i tillegg med i forskjellige faglige nettverk innenfor fagfeltet. Kommunene er også med på eiersiden av bredbåndsselskapet Giga Fib AS. Strategier Styrke og videreutvikle Revetal og Holmestrand stasjon som trafikk-knutepunkt. Heis i fjell som sentralt prosjekt for å øke bruk av kollektiv transport, parkeringsmuligheter, korresponderende bussruter - fra hele regionen. En offensiv satsing på interne bussruter og Grelland som møtested og knutepunkt Sikre infrastruktur som veier, skilt og service slik at 3K kan bli en gang- og sykkelregion. Kommunene bidrar til en bredbånds- og mobildekning i et omfang og med den kvalitet som næringsliv, skoleelever, studenter og befolkning for øvrig har behov for. 5. Verdiskaping og næringsutvikling Det er et variert næringsliv i 3K-regionen. Det er de små og mellomstore bedriftene som dominerer. Hovedtyngden av bedriftene har fra 1 til 49 ansatte. Hydro Aluminium i Holmestrand er den desidert største bedriften i regionen. Jord- og skogbruket er viktig i 3K, og forvalter store arealer. Regionen har et uutnyttet potensial i å videreutvikle eksisterende 6

7 næring. Et innovativt landbruk skal fortsette å ha en sentral plass i de tre kommunene. I den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk er det foreslått at næringsområdene på Hauan (Re) og Bentsrud (Re og Holmestrand) får status som regionale næringsområder. Føringer for planarbeidet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har som overordnet mål at Vestfold skal være en del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Eksisterende (relevante samarbeidsprosjekter) Kommunene er med i START-programmet i Vestfold som tilbyr veiledning til nyetablere, og deltar også i det regionale partnerskapet Verdiskaping i Vestfold. Hof og Holmestrand har felles landbrukskontor, og deltar i Osloalliansen (felles bo- og arbeidsmarked) Strategier Samarbeide om å videreutvikle og profilere eksisterende og nye næringsarealer. Det utarbeides en felles næringsstrategi for å gjøre regionen attraktiv for et variert næringsliv. De regionale næringsområdene på Hauan og Bentsrud skal ha et spesielt fokus. Kommunene står sammen om arbeide for at nytt fengsel plasseres i 3K Styrke og videreutvikle Eidsfoss, og Slagene på Re som sentrale elementer i en regional satsing på kulturbasert næringsutvikling. Videreføre og utvikle Holmestrands offensive satsing på by- og havneutvikling Styrke og videreutvikle jord - og skogbruket i regionen. Den landbruksrettede næringssatsingen videreutvikles med Revetal som utgangs- og samlingspunkt. 3K-regionen skal samarbeide om omdømmebygging rettet både mot potensielle nye næringsetableringer og enkeltpersoner/befolkning for øvrig Samordne offentlig/kommunal innsats, og ressurser i næringsutviklingsarbeidet 6. Utdanning, kompetanse og rekruttering Utdanningsnivået i 3K ligger litt lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Frafall i videregående skole er en problemstilling også her, men i ulik grad fra år til år, og fra kommune til kommune. Fra tid til annen har det vært vanskelig å få fagfolk med den rette kompetanse til regionen, men også her er det forskjeller kommunene imellom. Kampen om 7

8 hodene blir bare sterkere, og de tre kommunene i 3K vil ha nytte av å samarbeide om rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Den økende andelen eldste eldre i befolkningen og kommunenes nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen krever kompetanse, i tillegg til økonomiske ressurser og fysisk tilrettelegging. Skolene i 3K gjør det gjennomsnittlig bra på de nasjonale prøvene som har vært gjennomført siden Bibliotek og kulturskole skal være kunnskaps- og læringsarena for alle, med muligheter for egenutvikling gjennom opplevelse, informasjon og skapende virksomhet. Føringer for planarbeidet Fra regjeringens side er det ikke lagt spesielt sterke føringer på kompetanseområdet. Gjeldende kommuneplaner i 3K behandler spørsmålet mer utfyllende. Fylkesmannens forventingsbrev til kommunene i Vestfold, presiserer kompetansebehov i flere sektorer. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter 3K er med i et prosjekt i regi 12K for traineer (sykepleie og ingeniører) og det er aktivitet i flere administrative fagnettverk. 3K samarbeider om felles kulturskole, med Hof som vertskommune. Strategier En felles kartlegging av kompetanse i et langsiktig perspektiv. Næringslivet bør inviteres med, og dette skal resultere i en felles plan for rekruttering, på kort og lang sikt. Omdømmeprosjekt for å vise muligheter for arbeidstakere i regionen jfr. strategi på området Verdiskaping og næringsutvikling Gjøre det attraktivt og enklere å ta etter- og videreutdanning. Bidra til å redusere frafallet i videregående skole. Øke antallet og sikre oppfølging av lærlingplasser både i offentlig og privat virksomheter. Videreføre deltakelse i prosjektet God oppvekst. 7. Natur, kulturmiljø og landskap Det er fredet betydelige områder i henhold til naturmangfoldsloven i 3K. Også private grunneiere bidrar aktivt til å ta være på naturmangfoldet. I 2008 var det gjort i overkant av 8

9 250 rødlisteregistreringer i regionen, og i Riksantikvarens database er det ført opp i overkant av 20 bygninger som er fredet/har en status etter kulturminneloven. Det pågår viktig arbeid lokalt med å registrere kulturminner. Natur og kultur er og vil være sentrale elementer i omdømmebyggingen i 3K. Det er svært gode muligheter for et aktivt friluftsliv i regionen, både på sommer- og vinterstid. Føringer for planarbeidet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk med temakart over barnetråkk og grøntstruktur Regjeringens forventningsdokument til kommunal planlegging spesielt kommunenes ansvar for å sikre at nasjonale mål nås. Fylkesmannens forventingsbrev til kommunene i Vestfold i 2012 Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter Museene i regionen inngår i Vestfoldmuseene. Holmestrand og Re er med i Oslofjordens friluftsråd og de samme kommunene er deltakere i skjærgårdstjenesten (Holmestrand er vertskommune) Strategier Samarbeid om å etablere gode rutiner for og gjennomføring av registrering av lokale kulturminner. Utarbeidelse av retningslinjer for hensynssoner rundt kulturmiljøene som er utpekt i RPBA. Samarbeide om kulturminneplaner vurdere om det er hensiktsmessig å ha en felles. Legge til rette for naturopplevelser som et fortrinn for regionen som helhet, inkl kyststien og kystlinja som aktivitets- og rekreasjonsområder, samt samarbeide om tur- og skiløyper) Videreutvikle Langøya med nærings-,fritids- og rekreasjonsmuligheter. 8. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Samtlige kommuner i 3K har prioritert tiltak og satsinger for ban og unge i sine gjeldende kommuneplaner. Barnehagedekningen i regionen er god, og en har pr et godt bemannet barnevern. De tre kommunene er ulike mht alderssammensetning i befolkningen. 9

10 Re har en yngre befolkning enn de andre, og det kan være en forklaring på at det er flere barnevernssaker og barn med spesielle behov i den kommunen enn i de andre to. I Holmestrand er det utfordrende at antallet uføretrygdede er relativt stort. De tre kommunene søker samarbeid med flere vestfoldkommuner i arbeidet med samhandlingsreformen, mens det så langt er utarbeidet kommunevise planer for rusomsorg, sosial boligbygging og psykiatri. Føringer for planarbeidet Regjeringen forventer at kommunene har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorene som kan virke inn på denne. Det forventes også at kommunene styrker faktorer som bidrar til folkehelsen, og svekker forhold som kan ha negative helsevirkninger. Fylkesmannen i Vestfold peker i sitt forventingsbrev på Omsorgsplan 2015, med et spesielt fokus på kompetansebehovet i sektoren. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter 3K deltar i en rekke faglige nettverk innenfor helse og omsorg, og bidrar økonomisk til for eksempel krisesenter, barnevernsvakt osv. som dekker behov i hele fylket. 3K har felles PPtjeneste, der også Andebu er med. Strategier Samordnet innsats for bedret folkehelse. Videreføre og styrke det pågående arbeidet med samhandlingsreformen. Styrke samarbeidet på områdene rusomsorg, barnevern, sosial boligbygging, eldreomsorg (demens), grønn omsorg. kriminalitetsforebyggende tiltak og psykiatri. Videreføre samarbeidet om miljørettet helsevern Felles satsing på tilbud innen ressurskrevende tjenester. Sikre innbyggerne mulighet til å oppleve kultur og selv delta i kulturaktiviteter. 9. Planprosess interkommunalt samarbeid interkommunalt samarbeid Kommunene i 3K-samarbeidet deltar i en rekke interkommunale samarbeidsprosjekter. Noen av dem er spleiselag der kommunene bidrar økonomisk, andre er faglige eller politiske 10

11 nettverk der målet enten er å dele erfaringer, eller å stå sammen for å nå fram overfor sentrale myndigheter. 3K-samarbeidet går inn i en ny fase når en utarbeider en felles interkommunal planstrategi, og ønsker å samkjøre den videre kommuneplanprosess i betydelig grad. Det vil derfor være naturlig at en i kommende periode ser på 3Ks egen organisering. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter: 3K og 12K med del- og underprosjekter Strategier: Politisk og administrativ organisering i 3K evalueres i perioden. 3K-samarbeidet om konkrete arbeidsoppgaver med sikte på økt kvalitet på tjenestene, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse videreføres. Planprosess Interkommunal planstrategi legges fram for de tre kommunestyrene våren Det utarbeides et felles planprogram for rullering av kommuneplanenes samfunnsdel som legges fram for førstegangsbehandling i kommunestyrene høsten Oppstart av rullering av kommuneplanene varsles tidlig høst Planprogrammet redegjør for prosess, tidsfrister og behov for - og omfang av - konsekvensutredninger og risiko og sårbarhetsanalyser. En administrativ arbeidsgruppe får ansvar for praktisk gjennomføring av planprosessene, og rapporterer til de respektive kommuneplanutvalg. Medvirkning Det arrangeres folke/grendemøter i de enkelte kommunene i forbindelse med rullering av kommuneplanenes arealdel fortrinnsvis høsten 2012 og våren Behov for og ønske om slike møter, vurderes kommunevis. 10. Planbehov i perioden Generelle utviklingstrekk Kommuneplanens samfunnsdel. Utarbeides med et 3Kutgangspunkt, og med folkehelse Holmestrand Hof Re Hjemmel Tidsplan Ny dvs. full revisjon Ny dvs. full revisjon Ny dvs. full revisjon PBL Oppstart varsles våren

12 som styrende, overordnet føring Inkl. en gjennomgang av de tre kommuners planstruktur Ferdigstilles 2013 Planprogrammet setter opp oversikt for kommunens øvrige planer og avklarer nivå og omfang av 3K-samarbeid og samordning. Behov for overordnede planer innenfor hovedområder (sektorer) vil bli vurdert ifbm utarbeidelse av planprogram Evaluering av gjeldende kommuneplaner mht måloppnåelse gjøres ifbm samfunnsdelen. Evaluering av 3Ksamarbeidet tas inn som et avsnitt i samfunnsdelen Kommuneplanens arealdel samkjøres i 3K i så stor grad som mulig. Inkluderer ROS-analyser, spesielt fokus på ras, flom og kvikkleireutglidning Utarbeidelse av parkeringsstrategi Utarbeidelse av traseer for sykling Geodataplan Fastsettelse av regional grønnstrukturs y.grense Fastsettelse av hensynssone rundt regionale kulturmiljø Øvrige retningslinjer i RPBA Beredskapsplaner - og øvrige pålagte planer ifbm samfunnssikkerhet 2. Klima og energi Klima- og energiplaner Samordnes i 3K 3.By og tettstedsutvikling Sentrumsplaner der plantype vil bli vurdert seinere Begrenset revisjon Ny full revisjon Ny full revisjon PBL RPBA Oppstart varsles H Folkemøter H og V-2013 F.stilles 2013 Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Rulleres Rulleres Rulleres Regj. Forv.brev 3K-planstr. Holmestrand sentrum ifbm store utb. prosjekter Plan for Hof Sentrum fra 2001 revideres Omr.plan for Revetal PBL RPBA I perioden 4.Samferdsel og infrastruktur VA-plan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Trafikksikkerhetsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden 12

13 Vedlikeholdsplaner bygg Vurderes Vurderes Vurderes I perioden Vedlikeholdsplaner veg Vurderes Vurderes Vurderes I perioden 5.Verdiskaping og næringsutvikling Næringsplan/strategi felles 3K (inkl. vurdering av evt. strategier for tilskudd næring, miljø og/eller landbruk i enkeltkommuner) Ny Ny Ny 3K planstrategi I perioden Oppstart 2012 (Jord- og skogbruk inkl. i næringsbegrepet) Omdømmeplan felles 3K Ny Ny Ny 3k planstrategi 6.Utdanning og kompetanse Kompetanse/rekruttering Ny Ny Ny 3K planstrategi Kartlegge behov og aktuelt aktuelt aktuelt nåsituasjon som fellesprosjekprosjekprosjekt som felles- som felles- Plan for etter- og videreutdanning Rekrutteringsplan I perioden I perioden 7.Natur, kulturmiljø og landskap Kulturminneplan Aktuelt for 3K-samarbeid - Inkl. registrering av lokale kulturminner Ny Ny Ny Lov om kul minner. RPBA I perioden Vanndirektivet lokalt tilpassede planer for alt vann, både sjøvann og ferskvann (herunder grunnvann) 8.Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Kulturplan Bibliotek Museum Kulturminner Generelt kulturarbeid Plan for kultur- og idrettsanlegg Ny Ny Ny Vanndirektivet Vurderes Vurderes Vurderes Behandlesi kom.plan samf.del Vedtatt i 2011 rulleres i perioden Rulleres Kom.d.pl. for idrett og fysisk akt. Rulleres Startet i 2011 fullføres i perioden Hvis aktuelt i perioden I perioden Ruspolitisk handlingsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Boligsosial handlingsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Helse- og omsorgsplan Vurderes Vurderes Vurderes I perioden Oppvekstplan barn og unge Vurderes Vurderes Vurderes I perioden 13

14 Kontaktinformasjon 3K Felles kommuneplanlegger Inger Christensen, Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand Epost: Tlf

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del. Utkast til behandling i kommunestyret 18. februar

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del. Utkast til behandling i kommunestyret 18. februar Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Utkast til behandling i kommunestyret 18. februar Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnete hensyn... 3 3. Kommuneplanens samfunnsdel... 4 3.1 Evaluering av

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Innhold

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del. Utkast til behandling i formannskapet 13. februar og kommunestyret 18. februar

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del. Utkast til behandling i formannskapet 13. februar og kommunestyret 18. februar Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Utkast til behandling i formannskapet 13. februar og kommunestyret 18. februar Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnete hensyn... 3 3. Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Stavanger kommune. Sammen for en levende by. Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025

Stavanger kommune. Sammen for en levende by. Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025 STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommune Sammen for en levende by Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025 Forslag fremmet til bystyrebehandling

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Innhold 1. Forord... 4 Masterplan Tromsø 2044... 4 2. Om planprogrammet... 5... 7 3. Samfunns- og næringsutvikling... 7 3.1

Detaljer