3K felles planstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3K felles planstrategi 2012-2016"

Transkript

1 3K felles planstrategi Holmestrand Hof Re 1

2 3K felles planstrategi Innledning 1. Generelle utviklingstrekk 2. Klima og energi 3. By- og tettstedsutvikling 4. Samferdsel og infrastruktur 5. Verdiskaping og næringsutvikling 6. Utdanning, kompetanse og rekruttering 7. Natur, kulturmiljø og landskap 8. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 9. Planprosess - Interkommunalt samarbeid 10. Planbehov Innledning Holmestrand, Hof og Re kommuner inngår i 3K-samarbeidet. De tre kommunene har valgt å utarbeide en felles interkommunal planstrategi, og kommer også til å samarbeide om utarbeidelse av kommuneplanenes samfunns- og arealdel. Planstrategien for Holmestrand, Hof og Re tar utgangspunkt i forventingsbrevet regjeringen sendte kommunene sommeren Andre føringer for planstrategien kommer fra ulike fylkeskommunale planer og strategier, inkludert Regional plan for bærekraftig arealpolitikk som er under utarbeidelse i 2012, og i det årlige forventingsbrevet fra Fylkesmannen i Vestfold (på vegne av alle de regionale statsetatene) til kommunene. De tre gjeldende kommuneplanene har også vært vurdert ifbm utarbeidelse av planstrategien. En mer omfattende evaluering av måloppnåelsen i de tre kommuneplanene vil være en del av det videre felles kommuneplanarbeidet. Planstrategien er utarbeidet av 3Ks felles kommuneplanlegger. Styringsgruppe for arbeidet har vært rådmennene i de tre kommunene. Ordførerne har deltatt i flere av styringsgruppas møter. Det har vært arrangert to samlinger for de tre kommuneplanutvalgene, og planstrategien har vært tema for en heldags samling med elevrådene ved de videregående skolene i Holmestrand og Re. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med et omfattende statistikkvedlegg til arbeidet med felles planstrategi i 3K. Dette vil ligge ved til kommunestyrenes behandling av planstrategien. 1. Generelle utviklingstrekk 3K er en region i vekst. Veksten er litt ujevn kommunene imellom: Re har hatt jevn vekst på ca 1% i året det siste ti-året. I 2011 vokste Re med 1,3%. Holmestrand hadde 1% vekst i 2011, og har hatt det vekstnivået de siste ti årene. Kommunen hadde et kraftig taktomslag etter 2

3 åpning av ny E18 i Hof har hatt noe lavere, men jevn vekst de siste tjue årene. I 2011 hadde Hof en tilbakegang på 0,8%. Re har svært positive fødselstall, mens det er innflytting som forklarer veksten i Holmestrand. Befolkningsframskrivingen til SSB indikerer en fortsatt vekst både i Vestfold fylke og i 3Kregionen. Veksten vil i betydelig grad komme fra økt innflytting. Tilbakeflytterne er noe eldre enn landsgjennomsnittet. Hele 3K er nedslagsfelt for pendlere som jobber enten i Osloregionen (Drammen, Bærum, Asker) eller i andre kommuner i eget fylket. 3K vil få et økende antall eldre og eldste eldre i befolkningen. Fram til 2020 er det aldersgruppa år som stiger kraftig. Etter 2020 blir det en tilsvarende kraftig vekst i gruppa over 80 år. Dette er en utvikling som kommer i alle tre kommuner, men på litt ulik tid. Eldrebølgen treffer Holmestrand kommune først, deretter de andre to kommunene. Viktige føringer til planarbeidet Regjeringen forventer at kommunene bidrar til å gjennomføre nasjonal politikk på ulike fagfelt, samtidig som det understrekes at kommunene på selvstendig grunnlag skal vurdere kostnader og nytte ved forslagene som kommer fra sentrale myndigheter. I forslaget til Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) legges det til grunn at en kommer fram til omforente løsninger på Vestfold fylkes store utfordringer: fortsatt betydelig vekst i befolkningen, behov for å verne dyrkbar mark, en sårbar og attraktiv kystsone, mange og viktige kulturminner, ønske om å nå opp i internasjonal konkurranse og relativt lite plass. Målsetninger 3K har som målsetning å ha en årlig vekst på 1,5% - og ligge i overkant av gjennomsnittet i Vestfold. Strategier: Folkehelseperspektivet legges til grunn for kommunenes planlegging og virksomhet. Det skal tilrettelegges for effektiv pendling til og fra regionen inkludert nødvendige infrastrukturtiltak ved jernbanen og trafikk-knutepunktene Grelland og Revetal Kommunene i 3K samarbeider om en aktiv næringsutviklingspolitikk for å skape varierte arbeidsplasser i regionen. Trivsel, identitet og forebyggende helse er sentrale verdier i 3K, og er utgangspunkt for planer og tiltak i samfunnet generelt og i kommunene spesielt. Kulturaktiviteter og kulturell infrastruktur med mangfold og kvalitet er viktige grunnlag for å utvikle en attraktiv region. 2. Klima og energi 3

4 Ca 20% av de nasjonale utslippene av klimagasser relateres til kommunal virksomhet (Cicero 2005). I 3K kommer en betydelig del av utslippene fra mobile kilder dvs. i hovedsak fra biltrafikk på gjennomfartsårene som går gjennom regionen. Husdyrproduksjon/landbruk, viktig industriaktivitet på Langøya og ved Hydro Aluminium i Holmestrand står også for store utslipp. Befolkningen og kommuneorganisasjonene i 3K-regionen er sårbare for klimaendringer kanskje særlig i form av mer nedbør. Fare for ras, flom og kvikkleireutglidning og konsekvenser for næringsvirksomhet kanskje særlig landbruket må i økende grad, og for flere områder enn tidligere, vurderes i kommunal arealplanlegging. Viktige føringer for planarbeidet Klima og energiplanene for Holmestrand (2009), Hof (2010), Re (2008) med mål, strategier og konkrete tiltak. Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Fylkesmannen i Vestfolds forventingsbrev til kommunene i fylket for 2012 Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter 12K-samarbeidet har tatt initiativ til et felles biogass-prosjekt. Dette pågår fortsatt i 2011, og konklusjoner forventes i Kommunene i 3K er med i Vestfold Klima og Energiforum der en har som visjon å gjøre Vestfold til et lavutslippssamfunn med høy anvendelse av fornybare energikilder Strategier Klimatilpasning og hensyn vektlegges både i kommunenes planer og retningslinjer. Dette er spesielt viktig i planlegging av arealer og infrastruktur Kommunene i 3K etablerer felles ordninger og rutiner for å sikre gjennomføring av tiltakene i egne klima- og energiplaner Rullering/revidering av klima- og energiplaner for de tre kommunene samkjøres. De store satsingene på jernbanen gjennom Vestfold utnyttes for å redusere bilbruk i hele 3K-regionen. Korresponderende kollektivtransport-tilbud er sentralt i denne sammenheng. 3. By- og tettstedsutvikling Holmestrand har hatt bystatus siden 1752 og har en blanding av eldre og moderne bebyggelse i sentrum. Byen har vært preget av at gjennomgangstrafikken både på vei og bane har gått tvers igjennom sentrum. Revetal er et senter som har vokst opp de siste 20 årene, og er fortsatt i rivende utvikling. I Hof er det flere mindre sentre, med Hof sentrum 4

5 som lokaliseringssted for rådhus og andre offentlige institusjoner, og Eidsfoss med sterk historie og bærer av identitet for et stort omland. Revetal har ambisjoner om å bli bygdebyen i Vestfold, og Re kommune slår fast av halvparten av veksten i kommunen skal komme i dette området. E18 går ikke lenger gjennom Holmestrand, og jernbanen legges inn i fjellet fra Dette frigir viktige arealer gir nye og spennende muligheter for by- og sentrumsutvikling. Satsingen heis i fjell åpner for helt nye muligheter til å knytte platået og byen ved fjorden tettere sammen. Holmestrand ved fjorden og Revetal lenger inne i landet gir en fin balanse i 3K-regionen og er sentre som utfyller og styrker hverandre. Hof sentrum skal styrkes og bli et mer markert kommunesenter. En utfordring kanskje særlig i sentrumsplanleggingen - er å ta de riktige beslutninger og grep i riktig rekkefølge. Viktige føringer for planarbeidet Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold Fylkeskommune m/partnere) som er under utarbeidelse i 2011/12, og forventes vedtatt i løpet av RPBA vil ha kart og retningslinjer av betydning for kommunal samfunns- og arealplanlegging. Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Fylkesmannen i Vestfolds forventingsbrev til kommunene i fylket for 2012 Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter Kommunene i 3K har felles kommuneplanlegger, og deltar i plannettverk og planforum i regi Vestfold Fylkeskommune. Dette er samarbeidsprosjekter som videreføres i perioden. Strategier 3K - regionens fortrinn med varierte muligheter for boligbygging ivaretas og videreføres fortetting i by/tettsted, må ha anledning til spredt bebyggelse i andre deler av regionen. Arealplanleggingen skjer fortrinnsvis på tvers av kommunegrenser. Holmestrand byen ved fjorden, bygdebyen Revetal og Hof sentrum styrkes og videreutvikles. Heis i fjell gjennomføres som et infrastrukturtiltak med betydning for hele regionen 4. Samferdsel og infrastruktur Det skjer mye positivt på samferdselsområdet i 3K. Jernbanens offensive satsing på dobbeltspor og stasjonen inn i fjellet i Holmestrand vil gjøre avstandene kortere, og bidra både til at flere kan bo i 3K og pendle, og at hverdagen for dem som allerede pendler bli enklere. De siste års opprettelse av ekspressbussruter er også et positivt trekk i dette bildet. 5

6 Utfordringen for regionen er å sikre at disse store nasjonale infrastruktursatsingene gir oss uttelling i befolkningsvekst og etablering av ny næringsvirksomhet. Det er imidlertid fortsatt et for dårlig tilbud om kollektive transportløsninger lokalt og mellom tettstedene/sentrene i regionen. Dette er bl.a til hinder for et tettere samarbeid om fritidstilbud til den delen av befolkningen som ikke kjører bil: barn, ungdom og de eldste. Det er et mål å gjøre 3K til en mindre bilavhengig region, og skal en lykkes med det, er en styrking av kollektivtilbudet helt avgjørende. Føringer for planarbeidet Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk høringsutkast pr legger opp til at Vestfold skal bli gang- sykkel- og kollektivfylket. Regjeringen forventer at kommuner og fylkeskommuner samordner sin planlegging på areal- og transportområdet slik at grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes. Det understrekes at planlegging av sykkel- og gangveier vektlegges. Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter Holmestrand deltar i Jernbaneforum Vestfold, og alle kommunene er i tillegg med i forskjellige faglige nettverk innenfor fagfeltet. Kommunene er også med på eiersiden av bredbåndsselskapet Giga Fib AS. Strategier Styrke og videreutvikle Revetal og Holmestrand stasjon som trafikk-knutepunkt. Heis i fjell som sentralt prosjekt for å øke bruk av kollektiv transport, parkeringsmuligheter, korresponderende bussruter - fra hele regionen. En offensiv satsing på interne bussruter og Grelland som møtested og knutepunkt Sikre infrastruktur som veier, skilt og service slik at 3K kan bli en gang- og sykkelregion. Kommunene bidrar til en bredbånds- og mobildekning i et omfang og med den kvalitet som næringsliv, skoleelever, studenter og befolkning for øvrig har behov for. 5. Verdiskaping og næringsutvikling Det er et variert næringsliv i 3K-regionen. Det er de små og mellomstore bedriftene som dominerer. Hovedtyngden av bedriftene har fra 1 til 49 ansatte. Hydro Aluminium i Holmestrand er den desidert største bedriften i regionen. Jord- og skogbruket er viktig i 3K, og forvalter store arealer. Regionen har et uutnyttet potensial i å videreutvikle eksisterende 6

7 næring. Et innovativt landbruk skal fortsette å ha en sentral plass i de tre kommunene. I den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk er det foreslått at næringsområdene på Hauan (Re) og Bentsrud (Re og Holmestrand) får status som regionale næringsområder. Føringer for planarbeidet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har som overordnet mål at Vestfold skal være en del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Eksisterende (relevante samarbeidsprosjekter) Kommunene er med i START-programmet i Vestfold som tilbyr veiledning til nyetablere, og deltar også i det regionale partnerskapet Verdiskaping i Vestfold. Hof og Holmestrand har felles landbrukskontor, og deltar i Osloalliansen (felles bo- og arbeidsmarked) Strategier Samarbeide om å videreutvikle og profilere eksisterende og nye næringsarealer. Det utarbeides en felles næringsstrategi for å gjøre regionen attraktiv for et variert næringsliv. De regionale næringsområdene på Hauan og Bentsrud skal ha et spesielt fokus. Kommunene står sammen om arbeide for at nytt fengsel plasseres i 3K Styrke og videreutvikle Eidsfoss, og Slagene på Re som sentrale elementer i en regional satsing på kulturbasert næringsutvikling. Videreføre og utvikle Holmestrands offensive satsing på by- og havneutvikling Styrke og videreutvikle jord - og skogbruket i regionen. Den landbruksrettede næringssatsingen videreutvikles med Revetal som utgangs- og samlingspunkt. 3K-regionen skal samarbeide om omdømmebygging rettet både mot potensielle nye næringsetableringer og enkeltpersoner/befolkning for øvrig Samordne offentlig/kommunal innsats, og ressurser i næringsutviklingsarbeidet 6. Utdanning, kompetanse og rekruttering Utdanningsnivået i 3K ligger litt lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Frafall i videregående skole er en problemstilling også her, men i ulik grad fra år til år, og fra kommune til kommune. Fra tid til annen har det vært vanskelig å få fagfolk med den rette kompetanse til regionen, men også her er det forskjeller kommunene imellom. Kampen om 7

8 hodene blir bare sterkere, og de tre kommunene i 3K vil ha nytte av å samarbeide om rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Den økende andelen eldste eldre i befolkningen og kommunenes nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen krever kompetanse, i tillegg til økonomiske ressurser og fysisk tilrettelegging. Skolene i 3K gjør det gjennomsnittlig bra på de nasjonale prøvene som har vært gjennomført siden Bibliotek og kulturskole skal være kunnskaps- og læringsarena for alle, med muligheter for egenutvikling gjennom opplevelse, informasjon og skapende virksomhet. Føringer for planarbeidet Fra regjeringens side er det ikke lagt spesielt sterke føringer på kompetanseområdet. Gjeldende kommuneplaner i 3K behandler spørsmålet mer utfyllende. Fylkesmannens forventingsbrev til kommunene i Vestfold, presiserer kompetansebehov i flere sektorer. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter 3K er med i et prosjekt i regi 12K for traineer (sykepleie og ingeniører) og det er aktivitet i flere administrative fagnettverk. 3K samarbeider om felles kulturskole, med Hof som vertskommune. Strategier En felles kartlegging av kompetanse i et langsiktig perspektiv. Næringslivet bør inviteres med, og dette skal resultere i en felles plan for rekruttering, på kort og lang sikt. Omdømmeprosjekt for å vise muligheter for arbeidstakere i regionen jfr. strategi på området Verdiskaping og næringsutvikling Gjøre det attraktivt og enklere å ta etter- og videreutdanning. Bidra til å redusere frafallet i videregående skole. Øke antallet og sikre oppfølging av lærlingplasser både i offentlig og privat virksomheter. Videreføre deltakelse i prosjektet God oppvekst. 7. Natur, kulturmiljø og landskap Det er fredet betydelige områder i henhold til naturmangfoldsloven i 3K. Også private grunneiere bidrar aktivt til å ta være på naturmangfoldet. I 2008 var det gjort i overkant av 8

9 250 rødlisteregistreringer i regionen, og i Riksantikvarens database er det ført opp i overkant av 20 bygninger som er fredet/har en status etter kulturminneloven. Det pågår viktig arbeid lokalt med å registrere kulturminner. Natur og kultur er og vil være sentrale elementer i omdømmebyggingen i 3K. Det er svært gode muligheter for et aktivt friluftsliv i regionen, både på sommer- og vinterstid. Føringer for planarbeidet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk med temakart over barnetråkk og grøntstruktur Regjeringens forventningsdokument til kommunal planlegging spesielt kommunenes ansvar for å sikre at nasjonale mål nås. Fylkesmannens forventingsbrev til kommunene i Vestfold i 2012 Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter Museene i regionen inngår i Vestfoldmuseene. Holmestrand og Re er med i Oslofjordens friluftsråd og de samme kommunene er deltakere i skjærgårdstjenesten (Holmestrand er vertskommune) Strategier Samarbeid om å etablere gode rutiner for og gjennomføring av registrering av lokale kulturminner. Utarbeidelse av retningslinjer for hensynssoner rundt kulturmiljøene som er utpekt i RPBA. Samarbeide om kulturminneplaner vurdere om det er hensiktsmessig å ha en felles. Legge til rette for naturopplevelser som et fortrinn for regionen som helhet, inkl kyststien og kystlinja som aktivitets- og rekreasjonsområder, samt samarbeide om tur- og skiløyper) Videreutvikle Langøya med nærings-,fritids- og rekreasjonsmuligheter. 8. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Samtlige kommuner i 3K har prioritert tiltak og satsinger for ban og unge i sine gjeldende kommuneplaner. Barnehagedekningen i regionen er god, og en har pr et godt bemannet barnevern. De tre kommunene er ulike mht alderssammensetning i befolkningen. 9

10 Re har en yngre befolkning enn de andre, og det kan være en forklaring på at det er flere barnevernssaker og barn med spesielle behov i den kommunen enn i de andre to. I Holmestrand er det utfordrende at antallet uføretrygdede er relativt stort. De tre kommunene søker samarbeid med flere vestfoldkommuner i arbeidet med samhandlingsreformen, mens det så langt er utarbeidet kommunevise planer for rusomsorg, sosial boligbygging og psykiatri. Føringer for planarbeidet Regjeringen forventer at kommunene har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorene som kan virke inn på denne. Det forventes også at kommunene styrker faktorer som bidrar til folkehelsen, og svekker forhold som kan ha negative helsevirkninger. Fylkesmannen i Vestfold peker i sitt forventingsbrev på Omsorgsplan 2015, med et spesielt fokus på kompetansebehovet i sektoren. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter 3K deltar i en rekke faglige nettverk innenfor helse og omsorg, og bidrar økonomisk til for eksempel krisesenter, barnevernsvakt osv. som dekker behov i hele fylket. 3K har felles PPtjeneste, der også Andebu er med. Strategier Samordnet innsats for bedret folkehelse. Videreføre og styrke det pågående arbeidet med samhandlingsreformen. Styrke samarbeidet på områdene rusomsorg, barnevern, sosial boligbygging, eldreomsorg (demens), grønn omsorg. kriminalitetsforebyggende tiltak og psykiatri. Videreføre samarbeidet om miljørettet helsevern Felles satsing på tilbud innen ressurskrevende tjenester. Sikre innbyggerne mulighet til å oppleve kultur og selv delta i kulturaktiviteter. 9. Planprosess interkommunalt samarbeid interkommunalt samarbeid Kommunene i 3K-samarbeidet deltar i en rekke interkommunale samarbeidsprosjekter. Noen av dem er spleiselag der kommunene bidrar økonomisk, andre er faglige eller politiske 10

11 nettverk der målet enten er å dele erfaringer, eller å stå sammen for å nå fram overfor sentrale myndigheter. 3K-samarbeidet går inn i en ny fase når en utarbeider en felles interkommunal planstrategi, og ønsker å samkjøre den videre kommuneplanprosess i betydelig grad. Det vil derfor være naturlig at en i kommende periode ser på 3Ks egen organisering. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter: 3K og 12K med del- og underprosjekter Strategier: Politisk og administrativ organisering i 3K evalueres i perioden. 3K-samarbeidet om konkrete arbeidsoppgaver med sikte på økt kvalitet på tjenestene, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse videreføres. Planprosess Interkommunal planstrategi legges fram for de tre kommunestyrene våren Det utarbeides et felles planprogram for rullering av kommuneplanenes samfunnsdel som legges fram for førstegangsbehandling i kommunestyrene høsten Oppstart av rullering av kommuneplanene varsles tidlig høst Planprogrammet redegjør for prosess, tidsfrister og behov for - og omfang av - konsekvensutredninger og risiko og sårbarhetsanalyser. En administrativ arbeidsgruppe får ansvar for praktisk gjennomføring av planprosessene, og rapporterer til de respektive kommuneplanutvalg. Medvirkning Det arrangeres folke/grendemøter i de enkelte kommunene i forbindelse med rullering av kommuneplanenes arealdel fortrinnsvis høsten 2012 og våren Behov for og ønske om slike møter, vurderes kommunevis. 10. Planbehov i perioden Generelle utviklingstrekk Kommuneplanens samfunnsdel. Utarbeides med et 3Kutgangspunkt, og med folkehelse Holmestrand Hof Re Hjemmel Tidsplan Ny dvs. full revisjon Ny dvs. full revisjon Ny dvs. full revisjon PBL Oppstart varsles våren

12 som styrende, overordnet føring Inkl. en gjennomgang av de tre kommuners planstruktur Ferdigstilles 2013 Planprogrammet setter opp oversikt for kommunens øvrige planer og avklarer nivå og omfang av 3K-samarbeid og samordning. Behov for overordnede planer innenfor hovedområder (sektorer) vil bli vurdert ifbm utarbeidelse av planprogram Evaluering av gjeldende kommuneplaner mht måloppnåelse gjøres ifbm samfunnsdelen. Evaluering av 3Ksamarbeidet tas inn som et avsnitt i samfunnsdelen Kommuneplanens arealdel samkjøres i 3K i så stor grad som mulig. Inkluderer ROS-analyser, spesielt fokus på ras, flom og kvikkleireutglidning Utarbeidelse av parkeringsstrategi Utarbeidelse av traseer for sykling Geodataplan Fastsettelse av regional grønnstrukturs y.grense Fastsettelse av hensynssone rundt regionale kulturmiljø Øvrige retningslinjer i RPBA Beredskapsplaner - og øvrige pålagte planer ifbm samfunnssikkerhet 2. Klima og energi Klima- og energiplaner Samordnes i 3K 3.By og tettstedsutvikling Sentrumsplaner der plantype vil bli vurdert seinere Begrenset revisjon Ny full revisjon Ny full revisjon PBL RPBA Oppstart varsles H Folkemøter H og V-2013 F.stilles 2013 Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Rulleres Rulleres Rulleres Regj. Forv.brev 3K-planstr. Holmestrand sentrum ifbm store utb. prosjekter Plan for Hof Sentrum fra 2001 revideres Omr.plan for Revetal PBL RPBA I perioden 4.Samferdsel og infrastruktur VA-plan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Trafikksikkerhetsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden 12

13 Vedlikeholdsplaner bygg Vurderes Vurderes Vurderes I perioden Vedlikeholdsplaner veg Vurderes Vurderes Vurderes I perioden 5.Verdiskaping og næringsutvikling Næringsplan/strategi felles 3K (inkl. vurdering av evt. strategier for tilskudd næring, miljø og/eller landbruk i enkeltkommuner) Ny Ny Ny 3K planstrategi I perioden Oppstart 2012 (Jord- og skogbruk inkl. i næringsbegrepet) Omdømmeplan felles 3K Ny Ny Ny 3k planstrategi 6.Utdanning og kompetanse Kompetanse/rekruttering Ny Ny Ny 3K planstrategi Kartlegge behov og aktuelt aktuelt aktuelt nåsituasjon som fellesprosjekprosjekprosjekt som felles- som felles- Plan for etter- og videreutdanning Rekrutteringsplan I perioden I perioden 7.Natur, kulturmiljø og landskap Kulturminneplan Aktuelt for 3K-samarbeid - Inkl. registrering av lokale kulturminner Ny Ny Ny Lov om kul minner. RPBA I perioden Vanndirektivet lokalt tilpassede planer for alt vann, både sjøvann og ferskvann (herunder grunnvann) 8.Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Kulturplan Bibliotek Museum Kulturminner Generelt kulturarbeid Plan for kultur- og idrettsanlegg Ny Ny Ny Vanndirektivet Vurderes Vurderes Vurderes Behandlesi kom.plan samf.del Vedtatt i 2011 rulleres i perioden Rulleres Kom.d.pl. for idrett og fysisk akt. Rulleres Startet i 2011 fullføres i perioden Hvis aktuelt i perioden I perioden Ruspolitisk handlingsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Boligsosial handlingsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Helse- og omsorgsplan Vurderes Vurderes Vurderes I perioden Oppvekstplan barn og unge Vurderes Vurderes Vurderes I perioden 13

14 Kontaktinformasjon 3K Felles kommuneplanlegger Inger Christensen, Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand Epost: Tlf

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 13.03.2015 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 6 september 2012 Sak 051/12 Kommunestyrets vedtak PLANSTRATEGI FOR MELDAL KOMMUNE 2012-216 PLANSTRATEGI INNLEDNING... 3 PLANSTRUKTUR... 3 DRØFTING

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015 rådhus - Avdeling for Service og utvikling 4534 Telefon 38 28 90 00 E-post service@marnardal..no PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015 - Best på Agder 2 Planstrategi Innhold Innledning... 3 Prioriterte

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0037 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og senterutvikling i 4 kommuner Kort beskrivelse

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier eller hvordan gjøre strategiarbeidet politisk interessant?

Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier eller hvordan gjøre strategiarbeidet politisk interessant? Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier eller hvordan gjøre strategiarbeidet politisk interessant? Planlegging og lokal samfunnsutvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune 2.desember 2010 Solveig Viste,

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Innhold... 2. 1. Kommunal planstrategi et hjelpemiddel i kommuneplanleggingen... 3

Innhold... 2. 1. Kommunal planstrategi et hjelpemiddel i kommuneplanleggingen... 3 Innholdsfortegnelse Innhold... 2 1. Kommunal planstrategi et hjelpemiddel i kommuneplanleggingen... 3 1.1. Generelt om planstrategi... 3 1.2. Virkning av kommunal planstrategi... 3 1.3. Overordet plansituasjon

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Hva er en regional plan?

Hva er en regional plan? Hva er en regional plan? Nytt begrep for fylkesdelplan, der Rogaland har lang erfaring i bruk av dette virkemiddelet i gjennomføring av statlig og regional politikk. eks. på fylkesdelplaner er: - langsiktig

Detaljer

Møte Plannettverket Romsdal 16.02. Kommuneplanarbeidet i Nesset kommune. Nesset mot 2020

Møte Plannettverket Romsdal 16.02. Kommuneplanarbeidet i Nesset kommune. Nesset mot 2020 Møte Plannettverket Romsdal 16.02. Kommuneplanarbeidet i Nesset kommune Nesset mot 2020 Hvorfor kommuneplan? Hva er status på kommuneplanen i Nesset? Generalplan for 1983 1995 Kommuneplan, arealdelen for

Detaljer

Avod, Saksbehandler: Asmund Sæther

Avod, Saksbehandler: Asmund Sæther FYLKESMANNEN I OSL Samordningsst Ski kommune Postboks 3010 1402 Ski Avod, 18 JAN Deres ref.: Deres dato: 09/619-7 15961-30.10.2009 09 Vår ref: 2009/22909 FM-K Saksbehandler: Asmund Sæther o: 13.1.2010

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU Strategier og erfaringer fra pilotfylket Østfold, fra Fylkesmannens ståsted Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra, regionnivået,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16)

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) Kommunal planstrategi Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING HVA ER KOMMUNAL PLANSTRATEGI?.....3 2. KORT PLANHISTORIE GRAN

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med?

Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med? Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med? Tom Egerhei ass. fylkesmann «Vi er ikke festbremser av natur» Litt om roller Kommunen er planmyndigheten Kommunen har et skjønnsrom

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

HO 24. august 2016. Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen

HO 24. august 2016. Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen HO 24. august 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Planstrategien

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet?

Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet? Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet? Plankonferanse Haugalandet 17. februar 2014. Bernt Østnor, rådgiver Rogaland fylkeskommune Hva er fylkesdelplan/regional plan? Regionalt koordinerte

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann

Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann De globale utfordringene - skal vi bidra til løsningen? Menneskeskapte klimaendringer Tap av biologisk mangfold

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer