3K felles planstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3K felles planstrategi 2012-2016"

Transkript

1 3K felles planstrategi Holmestrand Hof Re 1

2 3K felles planstrategi Innledning 1. Generelle utviklingstrekk 2. Klima og energi 3. By- og tettstedsutvikling 4. Samferdsel og infrastruktur 5. Verdiskaping og næringsutvikling 6. Utdanning, kompetanse og rekruttering 7. Natur, kulturmiljø og landskap 8. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 9. Planprosess - Interkommunalt samarbeid 10. Planbehov Innledning Holmestrand, Hof og Re kommuner inngår i 3K-samarbeidet. De tre kommunene har valgt å utarbeide en felles interkommunal planstrategi, og kommer også til å samarbeide om utarbeidelse av kommuneplanenes samfunns- og arealdel. Planstrategien for Holmestrand, Hof og Re tar utgangspunkt i forventingsbrevet regjeringen sendte kommunene sommeren Andre føringer for planstrategien kommer fra ulike fylkeskommunale planer og strategier, inkludert Regional plan for bærekraftig arealpolitikk som er under utarbeidelse i 2012, og i det årlige forventingsbrevet fra Fylkesmannen i Vestfold (på vegne av alle de regionale statsetatene) til kommunene. De tre gjeldende kommuneplanene har også vært vurdert ifbm utarbeidelse av planstrategien. En mer omfattende evaluering av måloppnåelsen i de tre kommuneplanene vil være en del av det videre felles kommuneplanarbeidet. Planstrategien er utarbeidet av 3Ks felles kommuneplanlegger. Styringsgruppe for arbeidet har vært rådmennene i de tre kommunene. Ordførerne har deltatt i flere av styringsgruppas møter. Det har vært arrangert to samlinger for de tre kommuneplanutvalgene, og planstrategien har vært tema for en heldags samling med elevrådene ved de videregående skolene i Holmestrand og Re. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med et omfattende statistikkvedlegg til arbeidet med felles planstrategi i 3K. Dette vil ligge ved til kommunestyrenes behandling av planstrategien. 1. Generelle utviklingstrekk 3K er en region i vekst. Veksten er litt ujevn kommunene imellom: Re har hatt jevn vekst på ca 1% i året det siste ti-året. I 2011 vokste Re med 1,3%. Holmestrand hadde 1% vekst i 2011, og har hatt det vekstnivået de siste ti årene. Kommunen hadde et kraftig taktomslag etter 2

3 åpning av ny E18 i Hof har hatt noe lavere, men jevn vekst de siste tjue årene. I 2011 hadde Hof en tilbakegang på 0,8%. Re har svært positive fødselstall, mens det er innflytting som forklarer veksten i Holmestrand. Befolkningsframskrivingen til SSB indikerer en fortsatt vekst både i Vestfold fylke og i 3Kregionen. Veksten vil i betydelig grad komme fra økt innflytting. Tilbakeflytterne er noe eldre enn landsgjennomsnittet. Hele 3K er nedslagsfelt for pendlere som jobber enten i Osloregionen (Drammen, Bærum, Asker) eller i andre kommuner i eget fylket. 3K vil få et økende antall eldre og eldste eldre i befolkningen. Fram til 2020 er det aldersgruppa år som stiger kraftig. Etter 2020 blir det en tilsvarende kraftig vekst i gruppa over 80 år. Dette er en utvikling som kommer i alle tre kommuner, men på litt ulik tid. Eldrebølgen treffer Holmestrand kommune først, deretter de andre to kommunene. Viktige føringer til planarbeidet Regjeringen forventer at kommunene bidrar til å gjennomføre nasjonal politikk på ulike fagfelt, samtidig som det understrekes at kommunene på selvstendig grunnlag skal vurdere kostnader og nytte ved forslagene som kommer fra sentrale myndigheter. I forslaget til Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) legges det til grunn at en kommer fram til omforente løsninger på Vestfold fylkes store utfordringer: fortsatt betydelig vekst i befolkningen, behov for å verne dyrkbar mark, en sårbar og attraktiv kystsone, mange og viktige kulturminner, ønske om å nå opp i internasjonal konkurranse og relativt lite plass. Målsetninger 3K har som målsetning å ha en årlig vekst på 1,5% - og ligge i overkant av gjennomsnittet i Vestfold. Strategier: Folkehelseperspektivet legges til grunn for kommunenes planlegging og virksomhet. Det skal tilrettelegges for effektiv pendling til og fra regionen inkludert nødvendige infrastrukturtiltak ved jernbanen og trafikk-knutepunktene Grelland og Revetal Kommunene i 3K samarbeider om en aktiv næringsutviklingspolitikk for å skape varierte arbeidsplasser i regionen. Trivsel, identitet og forebyggende helse er sentrale verdier i 3K, og er utgangspunkt for planer og tiltak i samfunnet generelt og i kommunene spesielt. Kulturaktiviteter og kulturell infrastruktur med mangfold og kvalitet er viktige grunnlag for å utvikle en attraktiv region. 2. Klima og energi 3

4 Ca 20% av de nasjonale utslippene av klimagasser relateres til kommunal virksomhet (Cicero 2005). I 3K kommer en betydelig del av utslippene fra mobile kilder dvs. i hovedsak fra biltrafikk på gjennomfartsårene som går gjennom regionen. Husdyrproduksjon/landbruk, viktig industriaktivitet på Langøya og ved Hydro Aluminium i Holmestrand står også for store utslipp. Befolkningen og kommuneorganisasjonene i 3K-regionen er sårbare for klimaendringer kanskje særlig i form av mer nedbør. Fare for ras, flom og kvikkleireutglidning og konsekvenser for næringsvirksomhet kanskje særlig landbruket må i økende grad, og for flere områder enn tidligere, vurderes i kommunal arealplanlegging. Viktige føringer for planarbeidet Klima og energiplanene for Holmestrand (2009), Hof (2010), Re (2008) med mål, strategier og konkrete tiltak. Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Fylkesmannen i Vestfolds forventingsbrev til kommunene i fylket for 2012 Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter 12K-samarbeidet har tatt initiativ til et felles biogass-prosjekt. Dette pågår fortsatt i 2011, og konklusjoner forventes i Kommunene i 3K er med i Vestfold Klima og Energiforum der en har som visjon å gjøre Vestfold til et lavutslippssamfunn med høy anvendelse av fornybare energikilder Strategier Klimatilpasning og hensyn vektlegges både i kommunenes planer og retningslinjer. Dette er spesielt viktig i planlegging av arealer og infrastruktur Kommunene i 3K etablerer felles ordninger og rutiner for å sikre gjennomføring av tiltakene i egne klima- og energiplaner Rullering/revidering av klima- og energiplaner for de tre kommunene samkjøres. De store satsingene på jernbanen gjennom Vestfold utnyttes for å redusere bilbruk i hele 3K-regionen. Korresponderende kollektivtransport-tilbud er sentralt i denne sammenheng. 3. By- og tettstedsutvikling Holmestrand har hatt bystatus siden 1752 og har en blanding av eldre og moderne bebyggelse i sentrum. Byen har vært preget av at gjennomgangstrafikken både på vei og bane har gått tvers igjennom sentrum. Revetal er et senter som har vokst opp de siste 20 årene, og er fortsatt i rivende utvikling. I Hof er det flere mindre sentre, med Hof sentrum 4

5 som lokaliseringssted for rådhus og andre offentlige institusjoner, og Eidsfoss med sterk historie og bærer av identitet for et stort omland. Revetal har ambisjoner om å bli bygdebyen i Vestfold, og Re kommune slår fast av halvparten av veksten i kommunen skal komme i dette området. E18 går ikke lenger gjennom Holmestrand, og jernbanen legges inn i fjellet fra Dette frigir viktige arealer gir nye og spennende muligheter for by- og sentrumsutvikling. Satsingen heis i fjell åpner for helt nye muligheter til å knytte platået og byen ved fjorden tettere sammen. Holmestrand ved fjorden og Revetal lenger inne i landet gir en fin balanse i 3K-regionen og er sentre som utfyller og styrker hverandre. Hof sentrum skal styrkes og bli et mer markert kommunesenter. En utfordring kanskje særlig i sentrumsplanleggingen - er å ta de riktige beslutninger og grep i riktig rekkefølge. Viktige føringer for planarbeidet Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold Fylkeskommune m/partnere) som er under utarbeidelse i 2011/12, og forventes vedtatt i løpet av RPBA vil ha kart og retningslinjer av betydning for kommunal samfunns- og arealplanlegging. Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Fylkesmannen i Vestfolds forventingsbrev til kommunene i fylket for 2012 Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter Kommunene i 3K har felles kommuneplanlegger, og deltar i plannettverk og planforum i regi Vestfold Fylkeskommune. Dette er samarbeidsprosjekter som videreføres i perioden. Strategier 3K - regionens fortrinn med varierte muligheter for boligbygging ivaretas og videreføres fortetting i by/tettsted, må ha anledning til spredt bebyggelse i andre deler av regionen. Arealplanleggingen skjer fortrinnsvis på tvers av kommunegrenser. Holmestrand byen ved fjorden, bygdebyen Revetal og Hof sentrum styrkes og videreutvikles. Heis i fjell gjennomføres som et infrastrukturtiltak med betydning for hele regionen 4. Samferdsel og infrastruktur Det skjer mye positivt på samferdselsområdet i 3K. Jernbanens offensive satsing på dobbeltspor og stasjonen inn i fjellet i Holmestrand vil gjøre avstandene kortere, og bidra både til at flere kan bo i 3K og pendle, og at hverdagen for dem som allerede pendler bli enklere. De siste års opprettelse av ekspressbussruter er også et positivt trekk i dette bildet. 5

6 Utfordringen for regionen er å sikre at disse store nasjonale infrastruktursatsingene gir oss uttelling i befolkningsvekst og etablering av ny næringsvirksomhet. Det er imidlertid fortsatt et for dårlig tilbud om kollektive transportløsninger lokalt og mellom tettstedene/sentrene i regionen. Dette er bl.a til hinder for et tettere samarbeid om fritidstilbud til den delen av befolkningen som ikke kjører bil: barn, ungdom og de eldste. Det er et mål å gjøre 3K til en mindre bilavhengig region, og skal en lykkes med det, er en styrking av kollektivtilbudet helt avgjørende. Føringer for planarbeidet Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk høringsutkast pr legger opp til at Vestfold skal bli gang- sykkel- og kollektivfylket. Regjeringen forventer at kommuner og fylkeskommuner samordner sin planlegging på areal- og transportområdet slik at grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes. Det understrekes at planlegging av sykkel- og gangveier vektlegges. Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter Holmestrand deltar i Jernbaneforum Vestfold, og alle kommunene er i tillegg med i forskjellige faglige nettverk innenfor fagfeltet. Kommunene er også med på eiersiden av bredbåndsselskapet Giga Fib AS. Strategier Styrke og videreutvikle Revetal og Holmestrand stasjon som trafikk-knutepunkt. Heis i fjell som sentralt prosjekt for å øke bruk av kollektiv transport, parkeringsmuligheter, korresponderende bussruter - fra hele regionen. En offensiv satsing på interne bussruter og Grelland som møtested og knutepunkt Sikre infrastruktur som veier, skilt og service slik at 3K kan bli en gang- og sykkelregion. Kommunene bidrar til en bredbånds- og mobildekning i et omfang og med den kvalitet som næringsliv, skoleelever, studenter og befolkning for øvrig har behov for. 5. Verdiskaping og næringsutvikling Det er et variert næringsliv i 3K-regionen. Det er de små og mellomstore bedriftene som dominerer. Hovedtyngden av bedriftene har fra 1 til 49 ansatte. Hydro Aluminium i Holmestrand er den desidert største bedriften i regionen. Jord- og skogbruket er viktig i 3K, og forvalter store arealer. Regionen har et uutnyttet potensial i å videreutvikle eksisterende 6

7 næring. Et innovativt landbruk skal fortsette å ha en sentral plass i de tre kommunene. I den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk er det foreslått at næringsområdene på Hauan (Re) og Bentsrud (Re og Holmestrand) får status som regionale næringsområder. Føringer for planarbeidet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har som overordnet mål at Vestfold skal være en del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Eksisterende (relevante samarbeidsprosjekter) Kommunene er med i START-programmet i Vestfold som tilbyr veiledning til nyetablere, og deltar også i det regionale partnerskapet Verdiskaping i Vestfold. Hof og Holmestrand har felles landbrukskontor, og deltar i Osloalliansen (felles bo- og arbeidsmarked) Strategier Samarbeide om å videreutvikle og profilere eksisterende og nye næringsarealer. Det utarbeides en felles næringsstrategi for å gjøre regionen attraktiv for et variert næringsliv. De regionale næringsområdene på Hauan og Bentsrud skal ha et spesielt fokus. Kommunene står sammen om arbeide for at nytt fengsel plasseres i 3K Styrke og videreutvikle Eidsfoss, og Slagene på Re som sentrale elementer i en regional satsing på kulturbasert næringsutvikling. Videreføre og utvikle Holmestrands offensive satsing på by- og havneutvikling Styrke og videreutvikle jord - og skogbruket i regionen. Den landbruksrettede næringssatsingen videreutvikles med Revetal som utgangs- og samlingspunkt. 3K-regionen skal samarbeide om omdømmebygging rettet både mot potensielle nye næringsetableringer og enkeltpersoner/befolkning for øvrig Samordne offentlig/kommunal innsats, og ressurser i næringsutviklingsarbeidet 6. Utdanning, kompetanse og rekruttering Utdanningsnivået i 3K ligger litt lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Frafall i videregående skole er en problemstilling også her, men i ulik grad fra år til år, og fra kommune til kommune. Fra tid til annen har det vært vanskelig å få fagfolk med den rette kompetanse til regionen, men også her er det forskjeller kommunene imellom. Kampen om 7

8 hodene blir bare sterkere, og de tre kommunene i 3K vil ha nytte av å samarbeide om rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Den økende andelen eldste eldre i befolkningen og kommunenes nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen krever kompetanse, i tillegg til økonomiske ressurser og fysisk tilrettelegging. Skolene i 3K gjør det gjennomsnittlig bra på de nasjonale prøvene som har vært gjennomført siden Bibliotek og kulturskole skal være kunnskaps- og læringsarena for alle, med muligheter for egenutvikling gjennom opplevelse, informasjon og skapende virksomhet. Føringer for planarbeidet Fra regjeringens side er det ikke lagt spesielt sterke føringer på kompetanseområdet. Gjeldende kommuneplaner i 3K behandler spørsmålet mer utfyllende. Fylkesmannens forventingsbrev til kommunene i Vestfold, presiserer kompetansebehov i flere sektorer. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter 3K er med i et prosjekt i regi 12K for traineer (sykepleie og ingeniører) og det er aktivitet i flere administrative fagnettverk. 3K samarbeider om felles kulturskole, med Hof som vertskommune. Strategier En felles kartlegging av kompetanse i et langsiktig perspektiv. Næringslivet bør inviteres med, og dette skal resultere i en felles plan for rekruttering, på kort og lang sikt. Omdømmeprosjekt for å vise muligheter for arbeidstakere i regionen jfr. strategi på området Verdiskaping og næringsutvikling Gjøre det attraktivt og enklere å ta etter- og videreutdanning. Bidra til å redusere frafallet i videregående skole. Øke antallet og sikre oppfølging av lærlingplasser både i offentlig og privat virksomheter. Videreføre deltakelse i prosjektet God oppvekst. 7. Natur, kulturmiljø og landskap Det er fredet betydelige områder i henhold til naturmangfoldsloven i 3K. Også private grunneiere bidrar aktivt til å ta være på naturmangfoldet. I 2008 var det gjort i overkant av 8

9 250 rødlisteregistreringer i regionen, og i Riksantikvarens database er det ført opp i overkant av 20 bygninger som er fredet/har en status etter kulturminneloven. Det pågår viktig arbeid lokalt med å registrere kulturminner. Natur og kultur er og vil være sentrale elementer i omdømmebyggingen i 3K. Det er svært gode muligheter for et aktivt friluftsliv i regionen, både på sommer- og vinterstid. Føringer for planarbeidet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk med temakart over barnetråkk og grøntstruktur Regjeringens forventningsdokument til kommunal planlegging spesielt kommunenes ansvar for å sikre at nasjonale mål nås. Fylkesmannens forventingsbrev til kommunene i Vestfold i 2012 Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter Museene i regionen inngår i Vestfoldmuseene. Holmestrand og Re er med i Oslofjordens friluftsråd og de samme kommunene er deltakere i skjærgårdstjenesten (Holmestrand er vertskommune) Strategier Samarbeid om å etablere gode rutiner for og gjennomføring av registrering av lokale kulturminner. Utarbeidelse av retningslinjer for hensynssoner rundt kulturmiljøene som er utpekt i RPBA. Samarbeide om kulturminneplaner vurdere om det er hensiktsmessig å ha en felles. Legge til rette for naturopplevelser som et fortrinn for regionen som helhet, inkl kyststien og kystlinja som aktivitets- og rekreasjonsområder, samt samarbeide om tur- og skiløyper) Videreutvikle Langøya med nærings-,fritids- og rekreasjonsmuligheter. 8. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Samtlige kommuner i 3K har prioritert tiltak og satsinger for ban og unge i sine gjeldende kommuneplaner. Barnehagedekningen i regionen er god, og en har pr et godt bemannet barnevern. De tre kommunene er ulike mht alderssammensetning i befolkningen. 9

10 Re har en yngre befolkning enn de andre, og det kan være en forklaring på at det er flere barnevernssaker og barn med spesielle behov i den kommunen enn i de andre to. I Holmestrand er det utfordrende at antallet uføretrygdede er relativt stort. De tre kommunene søker samarbeid med flere vestfoldkommuner i arbeidet med samhandlingsreformen, mens det så langt er utarbeidet kommunevise planer for rusomsorg, sosial boligbygging og psykiatri. Føringer for planarbeidet Regjeringen forventer at kommunene har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorene som kan virke inn på denne. Det forventes også at kommunene styrker faktorer som bidrar til folkehelsen, og svekker forhold som kan ha negative helsevirkninger. Fylkesmannen i Vestfold peker i sitt forventingsbrev på Omsorgsplan 2015, med et spesielt fokus på kompetansebehovet i sektoren. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter 3K deltar i en rekke faglige nettverk innenfor helse og omsorg, og bidrar økonomisk til for eksempel krisesenter, barnevernsvakt osv. som dekker behov i hele fylket. 3K har felles PPtjeneste, der også Andebu er med. Strategier Samordnet innsats for bedret folkehelse. Videreføre og styrke det pågående arbeidet med samhandlingsreformen. Styrke samarbeidet på områdene rusomsorg, barnevern, sosial boligbygging, eldreomsorg (demens), grønn omsorg. kriminalitetsforebyggende tiltak og psykiatri. Videreføre samarbeidet om miljørettet helsevern Felles satsing på tilbud innen ressurskrevende tjenester. Sikre innbyggerne mulighet til å oppleve kultur og selv delta i kulturaktiviteter. 9. Planprosess interkommunalt samarbeid interkommunalt samarbeid Kommunene i 3K-samarbeidet deltar i en rekke interkommunale samarbeidsprosjekter. Noen av dem er spleiselag der kommunene bidrar økonomisk, andre er faglige eller politiske 10

11 nettverk der målet enten er å dele erfaringer, eller å stå sammen for å nå fram overfor sentrale myndigheter. 3K-samarbeidet går inn i en ny fase når en utarbeider en felles interkommunal planstrategi, og ønsker å samkjøre den videre kommuneplanprosess i betydelig grad. Det vil derfor være naturlig at en i kommende periode ser på 3Ks egen organisering. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter: 3K og 12K med del- og underprosjekter Strategier: Politisk og administrativ organisering i 3K evalueres i perioden. 3K-samarbeidet om konkrete arbeidsoppgaver med sikte på økt kvalitet på tjenestene, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse videreføres. Planprosess Interkommunal planstrategi legges fram for de tre kommunestyrene våren Det utarbeides et felles planprogram for rullering av kommuneplanenes samfunnsdel som legges fram for førstegangsbehandling i kommunestyrene høsten Oppstart av rullering av kommuneplanene varsles tidlig høst Planprogrammet redegjør for prosess, tidsfrister og behov for - og omfang av - konsekvensutredninger og risiko og sårbarhetsanalyser. En administrativ arbeidsgruppe får ansvar for praktisk gjennomføring av planprosessene, og rapporterer til de respektive kommuneplanutvalg. Medvirkning Det arrangeres folke/grendemøter i de enkelte kommunene i forbindelse med rullering av kommuneplanenes arealdel fortrinnsvis høsten 2012 og våren Behov for og ønske om slike møter, vurderes kommunevis. 10. Planbehov i perioden Generelle utviklingstrekk Kommuneplanens samfunnsdel. Utarbeides med et 3Kutgangspunkt, og med folkehelse Holmestrand Hof Re Hjemmel Tidsplan Ny dvs. full revisjon Ny dvs. full revisjon Ny dvs. full revisjon PBL Oppstart varsles våren

12 som styrende, overordnet føring Inkl. en gjennomgang av de tre kommuners planstruktur Ferdigstilles 2013 Planprogrammet setter opp oversikt for kommunens øvrige planer og avklarer nivå og omfang av 3K-samarbeid og samordning. Behov for overordnede planer innenfor hovedområder (sektorer) vil bli vurdert ifbm utarbeidelse av planprogram Evaluering av gjeldende kommuneplaner mht måloppnåelse gjøres ifbm samfunnsdelen. Evaluering av 3Ksamarbeidet tas inn som et avsnitt i samfunnsdelen Kommuneplanens arealdel samkjøres i 3K i så stor grad som mulig. Inkluderer ROS-analyser, spesielt fokus på ras, flom og kvikkleireutglidning Utarbeidelse av parkeringsstrategi Utarbeidelse av traseer for sykling Geodataplan Fastsettelse av regional grønnstrukturs y.grense Fastsettelse av hensynssone rundt regionale kulturmiljø Øvrige retningslinjer i RPBA Beredskapsplaner - og øvrige pålagte planer ifbm samfunnssikkerhet 2. Klima og energi Klima- og energiplaner Samordnes i 3K 3.By og tettstedsutvikling Sentrumsplaner der plantype vil bli vurdert seinere Begrenset revisjon Ny full revisjon Ny full revisjon PBL RPBA Oppstart varsles H Folkemøter H og V-2013 F.stilles 2013 Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Rulleres Rulleres Rulleres Regj. Forv.brev 3K-planstr. Holmestrand sentrum ifbm store utb. prosjekter Plan for Hof Sentrum fra 2001 revideres Omr.plan for Revetal PBL RPBA I perioden 4.Samferdsel og infrastruktur VA-plan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Trafikksikkerhetsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden 12

13 Vedlikeholdsplaner bygg Vurderes Vurderes Vurderes I perioden Vedlikeholdsplaner veg Vurderes Vurderes Vurderes I perioden 5.Verdiskaping og næringsutvikling Næringsplan/strategi felles 3K (inkl. vurdering av evt. strategier for tilskudd næring, miljø og/eller landbruk i enkeltkommuner) Ny Ny Ny 3K planstrategi I perioden Oppstart 2012 (Jord- og skogbruk inkl. i næringsbegrepet) Omdømmeplan felles 3K Ny Ny Ny 3k planstrategi 6.Utdanning og kompetanse Kompetanse/rekruttering Ny Ny Ny 3K planstrategi Kartlegge behov og aktuelt aktuelt aktuelt nåsituasjon som fellesprosjekprosjekprosjekt som felles- som felles- Plan for etter- og videreutdanning Rekrutteringsplan I perioden I perioden 7.Natur, kulturmiljø og landskap Kulturminneplan Aktuelt for 3K-samarbeid - Inkl. registrering av lokale kulturminner Ny Ny Ny Lov om kul minner. RPBA I perioden Vanndirektivet lokalt tilpassede planer for alt vann, både sjøvann og ferskvann (herunder grunnvann) 8.Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Kulturplan Bibliotek Museum Kulturminner Generelt kulturarbeid Plan for kultur- og idrettsanlegg Ny Ny Ny Vanndirektivet Vurderes Vurderes Vurderes Behandlesi kom.plan samf.del Vedtatt i 2011 rulleres i perioden Rulleres Kom.d.pl. for idrett og fysisk akt. Rulleres Startet i 2011 fullføres i perioden Hvis aktuelt i perioden I perioden Ruspolitisk handlingsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Boligsosial handlingsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Helse- og omsorgsplan Vurderes Vurderes Vurderes I perioden Oppvekstplan barn og unge Vurderes Vurderes Vurderes I perioden 13

14 Kontaktinformasjon 3K Felles kommuneplanlegger Inger Christensen, Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand Epost: Tlf

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015 Fylkeskommunens planprosesser FT 29. oktober 2015 Hva skal jeg snakke om? Lovgrunnlaget (plan- og bygningsloven) Hva er styrkene med en regional plan? Regional planstrategi hva er det? Litt om våre regionale

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Fire kommuner en felles planstrategi. Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen

Fire kommuner en felles planstrategi. Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen Fire kommuner en felles planstrategi Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen Fylkesplanlegging og kommuneplanlegging ELLER Høna og egget Interkommunalt plansamarbeid

Detaljer

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Regional planstrategi-samling, Trondheim 16. desember 2011 2 Vi er ikke de første som gjør dette. Danmark:

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Regionale og kommunale planstrategier Hva er regional planstrategi og hvordan ta regional planstrategi

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2011-2015 Rådmannens forslag Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2012 i sak 080/12. VEDTAK I SAK K-080/12: 1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 26. mai 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Kommunen

Detaljer

God kommuneplanlegging

God kommuneplanlegging God kommuneplanlegging Tim Christian Moseng Dato 03.10.2013 Foto: Ernst Furuhatt Plansituasjon for Vesterålen VESTERÅLEN Kommuneplanstatus for kommuner i Nordland 2013 Pr. 15.08.13 Planstrategi Planprogram

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune. v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen

Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune. v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Målsetting med at denne saka legges frem Vi er i startgropa

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE Befolkningsutvikling - Identitet og stolthet Osen Vi tar vare på hverandre 1. gangs behandlet i Formannskapet 24. mars 2014 sak 4/14 Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17. Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.oktober 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Planleggingens forventinger og muligheter. Guri Ulltveit-Moe, Miljøverndepartementet Plan- og bygningslovskonferanse, Hamar 2012

Planleggingens forventinger og muligheter. Guri Ulltveit-Moe, Miljøverndepartementet Plan- og bygningslovskonferanse, Hamar 2012 Planleggingens forventinger og muligheter Guri Ulltveit-Moe, Miljøverndepartementet Plan- og bygningslovskonferanse, Hamar 2012 220.000 innbyggere i Hedmark i 2020? Planlegging som verktøy for å nå mål

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Vår ref. 17/22914 17/2043-1 / Saksbehandler: Tore Rolf Lund Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Administrasjonens forslag 1. Formannskapet i Horten kommune vil i hovedsak støtte forslaget

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Saksfremlegg Saksnr.: 11/1844-7 Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2015 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Innstilling: Iht. plan- og bygningslovens 10-1

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 13.03.2015 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2798 Høring- Regional plantstrategi for Akershus legges ut for offentlig ettersyn Saksbehandler: Arild Øien Arkiv: 140 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/16

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommuneplan Samfunnsdel

Kommuneplan Samfunnsdel Kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdel Samfunnsdel 2013-2025 Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sitt øvste leiande dokument og skal ta føre seg dei langsiktige målsettingane for kommunen og samfunnet.

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune PSN 20. august 2015 Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 Bakgrunn Plan- og bygningslov 2008: Planstrategien: - et verktøy for ønsket samfunnsutvikling - et verktøy

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering

Sørum Kommune Plan- og regulering Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 01.09.2016 16/03028-5 Anne Grindal Søbye Høringsuttalelse - regional planstrategi

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-3 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/10 18.03.2010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer