3K felles planstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3K felles planstrategi 2012-2016"

Transkript

1 3K felles planstrategi Holmestrand Hof Re 1

2 3K felles planstrategi Innledning 1. Generelle utviklingstrekk 2. Klima og energi 3. By- og tettstedsutvikling 4. Samferdsel og infrastruktur 5. Verdiskaping og næringsutvikling 6. Utdanning, kompetanse og rekruttering 7. Natur, kulturmiljø og landskap 8. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 9. Planprosess - Interkommunalt samarbeid 10. Planbehov Innledning Holmestrand, Hof og Re kommuner inngår i 3K-samarbeidet. De tre kommunene har valgt å utarbeide en felles interkommunal planstrategi, og kommer også til å samarbeide om utarbeidelse av kommuneplanenes samfunns- og arealdel. Planstrategien for Holmestrand, Hof og Re tar utgangspunkt i forventingsbrevet regjeringen sendte kommunene sommeren Andre føringer for planstrategien kommer fra ulike fylkeskommunale planer og strategier, inkludert Regional plan for bærekraftig arealpolitikk som er under utarbeidelse i 2012, og i det årlige forventingsbrevet fra Fylkesmannen i Vestfold (på vegne av alle de regionale statsetatene) til kommunene. De tre gjeldende kommuneplanene har også vært vurdert ifbm utarbeidelse av planstrategien. En mer omfattende evaluering av måloppnåelsen i de tre kommuneplanene vil være en del av det videre felles kommuneplanarbeidet. Planstrategien er utarbeidet av 3Ks felles kommuneplanlegger. Styringsgruppe for arbeidet har vært rådmennene i de tre kommunene. Ordførerne har deltatt i flere av styringsgruppas møter. Det har vært arrangert to samlinger for de tre kommuneplanutvalgene, og planstrategien har vært tema for en heldags samling med elevrådene ved de videregående skolene i Holmestrand og Re. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med et omfattende statistikkvedlegg til arbeidet med felles planstrategi i 3K. Dette vil ligge ved til kommunestyrenes behandling av planstrategien. 1. Generelle utviklingstrekk 3K er en region i vekst. Veksten er litt ujevn kommunene imellom: Re har hatt jevn vekst på ca 1% i året det siste ti-året. I 2011 vokste Re med 1,3%. Holmestrand hadde 1% vekst i 2011, og har hatt det vekstnivået de siste ti årene. Kommunen hadde et kraftig taktomslag etter 2

3 åpning av ny E18 i Hof har hatt noe lavere, men jevn vekst de siste tjue årene. I 2011 hadde Hof en tilbakegang på 0,8%. Re har svært positive fødselstall, mens det er innflytting som forklarer veksten i Holmestrand. Befolkningsframskrivingen til SSB indikerer en fortsatt vekst både i Vestfold fylke og i 3Kregionen. Veksten vil i betydelig grad komme fra økt innflytting. Tilbakeflytterne er noe eldre enn landsgjennomsnittet. Hele 3K er nedslagsfelt for pendlere som jobber enten i Osloregionen (Drammen, Bærum, Asker) eller i andre kommuner i eget fylket. 3K vil få et økende antall eldre og eldste eldre i befolkningen. Fram til 2020 er det aldersgruppa år som stiger kraftig. Etter 2020 blir det en tilsvarende kraftig vekst i gruppa over 80 år. Dette er en utvikling som kommer i alle tre kommuner, men på litt ulik tid. Eldrebølgen treffer Holmestrand kommune først, deretter de andre to kommunene. Viktige føringer til planarbeidet Regjeringen forventer at kommunene bidrar til å gjennomføre nasjonal politikk på ulike fagfelt, samtidig som det understrekes at kommunene på selvstendig grunnlag skal vurdere kostnader og nytte ved forslagene som kommer fra sentrale myndigheter. I forslaget til Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) legges det til grunn at en kommer fram til omforente løsninger på Vestfold fylkes store utfordringer: fortsatt betydelig vekst i befolkningen, behov for å verne dyrkbar mark, en sårbar og attraktiv kystsone, mange og viktige kulturminner, ønske om å nå opp i internasjonal konkurranse og relativt lite plass. Målsetninger 3K har som målsetning å ha en årlig vekst på 1,5% - og ligge i overkant av gjennomsnittet i Vestfold. Strategier: Folkehelseperspektivet legges til grunn for kommunenes planlegging og virksomhet. Det skal tilrettelegges for effektiv pendling til og fra regionen inkludert nødvendige infrastrukturtiltak ved jernbanen og trafikk-knutepunktene Grelland og Revetal Kommunene i 3K samarbeider om en aktiv næringsutviklingspolitikk for å skape varierte arbeidsplasser i regionen. Trivsel, identitet og forebyggende helse er sentrale verdier i 3K, og er utgangspunkt for planer og tiltak i samfunnet generelt og i kommunene spesielt. Kulturaktiviteter og kulturell infrastruktur med mangfold og kvalitet er viktige grunnlag for å utvikle en attraktiv region. 2. Klima og energi 3

4 Ca 20% av de nasjonale utslippene av klimagasser relateres til kommunal virksomhet (Cicero 2005). I 3K kommer en betydelig del av utslippene fra mobile kilder dvs. i hovedsak fra biltrafikk på gjennomfartsårene som går gjennom regionen. Husdyrproduksjon/landbruk, viktig industriaktivitet på Langøya og ved Hydro Aluminium i Holmestrand står også for store utslipp. Befolkningen og kommuneorganisasjonene i 3K-regionen er sårbare for klimaendringer kanskje særlig i form av mer nedbør. Fare for ras, flom og kvikkleireutglidning og konsekvenser for næringsvirksomhet kanskje særlig landbruket må i økende grad, og for flere områder enn tidligere, vurderes i kommunal arealplanlegging. Viktige føringer for planarbeidet Klima og energiplanene for Holmestrand (2009), Hof (2010), Re (2008) med mål, strategier og konkrete tiltak. Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Fylkesmannen i Vestfolds forventingsbrev til kommunene i fylket for 2012 Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter 12K-samarbeidet har tatt initiativ til et felles biogass-prosjekt. Dette pågår fortsatt i 2011, og konklusjoner forventes i Kommunene i 3K er med i Vestfold Klima og Energiforum der en har som visjon å gjøre Vestfold til et lavutslippssamfunn med høy anvendelse av fornybare energikilder Strategier Klimatilpasning og hensyn vektlegges både i kommunenes planer og retningslinjer. Dette er spesielt viktig i planlegging av arealer og infrastruktur Kommunene i 3K etablerer felles ordninger og rutiner for å sikre gjennomføring av tiltakene i egne klima- og energiplaner Rullering/revidering av klima- og energiplaner for de tre kommunene samkjøres. De store satsingene på jernbanen gjennom Vestfold utnyttes for å redusere bilbruk i hele 3K-regionen. Korresponderende kollektivtransport-tilbud er sentralt i denne sammenheng. 3. By- og tettstedsutvikling Holmestrand har hatt bystatus siden 1752 og har en blanding av eldre og moderne bebyggelse i sentrum. Byen har vært preget av at gjennomgangstrafikken både på vei og bane har gått tvers igjennom sentrum. Revetal er et senter som har vokst opp de siste 20 årene, og er fortsatt i rivende utvikling. I Hof er det flere mindre sentre, med Hof sentrum 4

5 som lokaliseringssted for rådhus og andre offentlige institusjoner, og Eidsfoss med sterk historie og bærer av identitet for et stort omland. Revetal har ambisjoner om å bli bygdebyen i Vestfold, og Re kommune slår fast av halvparten av veksten i kommunen skal komme i dette området. E18 går ikke lenger gjennom Holmestrand, og jernbanen legges inn i fjellet fra Dette frigir viktige arealer gir nye og spennende muligheter for by- og sentrumsutvikling. Satsingen heis i fjell åpner for helt nye muligheter til å knytte platået og byen ved fjorden tettere sammen. Holmestrand ved fjorden og Revetal lenger inne i landet gir en fin balanse i 3K-regionen og er sentre som utfyller og styrker hverandre. Hof sentrum skal styrkes og bli et mer markert kommunesenter. En utfordring kanskje særlig i sentrumsplanleggingen - er å ta de riktige beslutninger og grep i riktig rekkefølge. Viktige føringer for planarbeidet Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold Fylkeskommune m/partnere) som er under utarbeidelse i 2011/12, og forventes vedtatt i løpet av RPBA vil ha kart og retningslinjer av betydning for kommunal samfunns- og arealplanlegging. Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Fylkesmannen i Vestfolds forventingsbrev til kommunene i fylket for 2012 Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter Kommunene i 3K har felles kommuneplanlegger, og deltar i plannettverk og planforum i regi Vestfold Fylkeskommune. Dette er samarbeidsprosjekter som videreføres i perioden. Strategier 3K - regionens fortrinn med varierte muligheter for boligbygging ivaretas og videreføres fortetting i by/tettsted, må ha anledning til spredt bebyggelse i andre deler av regionen. Arealplanleggingen skjer fortrinnsvis på tvers av kommunegrenser. Holmestrand byen ved fjorden, bygdebyen Revetal og Hof sentrum styrkes og videreutvikles. Heis i fjell gjennomføres som et infrastrukturtiltak med betydning for hele regionen 4. Samferdsel og infrastruktur Det skjer mye positivt på samferdselsområdet i 3K. Jernbanens offensive satsing på dobbeltspor og stasjonen inn i fjellet i Holmestrand vil gjøre avstandene kortere, og bidra både til at flere kan bo i 3K og pendle, og at hverdagen for dem som allerede pendler bli enklere. De siste års opprettelse av ekspressbussruter er også et positivt trekk i dette bildet. 5

6 Utfordringen for regionen er å sikre at disse store nasjonale infrastruktursatsingene gir oss uttelling i befolkningsvekst og etablering av ny næringsvirksomhet. Det er imidlertid fortsatt et for dårlig tilbud om kollektive transportløsninger lokalt og mellom tettstedene/sentrene i regionen. Dette er bl.a til hinder for et tettere samarbeid om fritidstilbud til den delen av befolkningen som ikke kjører bil: barn, ungdom og de eldste. Det er et mål å gjøre 3K til en mindre bilavhengig region, og skal en lykkes med det, er en styrking av kollektivtilbudet helt avgjørende. Føringer for planarbeidet Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk høringsutkast pr legger opp til at Vestfold skal bli gang- sykkel- og kollektivfylket. Regjeringen forventer at kommuner og fylkeskommuner samordner sin planlegging på areal- og transportområdet slik at grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes. Det understrekes at planlegging av sykkel- og gangveier vektlegges. Eksisterende (relevante) samarbeidsprosjekter Holmestrand deltar i Jernbaneforum Vestfold, og alle kommunene er i tillegg med i forskjellige faglige nettverk innenfor fagfeltet. Kommunene er også med på eiersiden av bredbåndsselskapet Giga Fib AS. Strategier Styrke og videreutvikle Revetal og Holmestrand stasjon som trafikk-knutepunkt. Heis i fjell som sentralt prosjekt for å øke bruk av kollektiv transport, parkeringsmuligheter, korresponderende bussruter - fra hele regionen. En offensiv satsing på interne bussruter og Grelland som møtested og knutepunkt Sikre infrastruktur som veier, skilt og service slik at 3K kan bli en gang- og sykkelregion. Kommunene bidrar til en bredbånds- og mobildekning i et omfang og med den kvalitet som næringsliv, skoleelever, studenter og befolkning for øvrig har behov for. 5. Verdiskaping og næringsutvikling Det er et variert næringsliv i 3K-regionen. Det er de små og mellomstore bedriftene som dominerer. Hovedtyngden av bedriftene har fra 1 til 49 ansatte. Hydro Aluminium i Holmestrand er den desidert største bedriften i regionen. Jord- og skogbruket er viktig i 3K, og forvalter store arealer. Regionen har et uutnyttet potensial i å videreutvikle eksisterende 6

7 næring. Et innovativt landbruk skal fortsette å ha en sentral plass i de tre kommunene. I den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk er det foreslått at næringsområdene på Hauan (Re) og Bentsrud (Re og Holmestrand) får status som regionale næringsområder. Føringer for planarbeidet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har som overordnet mål at Vestfold skal være en del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien Regjeringens forventingsbrev til kommunal planlegging Eksisterende (relevante samarbeidsprosjekter) Kommunene er med i START-programmet i Vestfold som tilbyr veiledning til nyetablere, og deltar også i det regionale partnerskapet Verdiskaping i Vestfold. Hof og Holmestrand har felles landbrukskontor, og deltar i Osloalliansen (felles bo- og arbeidsmarked) Strategier Samarbeide om å videreutvikle og profilere eksisterende og nye næringsarealer. Det utarbeides en felles næringsstrategi for å gjøre regionen attraktiv for et variert næringsliv. De regionale næringsområdene på Hauan og Bentsrud skal ha et spesielt fokus. Kommunene står sammen om arbeide for at nytt fengsel plasseres i 3K Styrke og videreutvikle Eidsfoss, og Slagene på Re som sentrale elementer i en regional satsing på kulturbasert næringsutvikling. Videreføre og utvikle Holmestrands offensive satsing på by- og havneutvikling Styrke og videreutvikle jord - og skogbruket i regionen. Den landbruksrettede næringssatsingen videreutvikles med Revetal som utgangs- og samlingspunkt. 3K-regionen skal samarbeide om omdømmebygging rettet både mot potensielle nye næringsetableringer og enkeltpersoner/befolkning for øvrig Samordne offentlig/kommunal innsats, og ressurser i næringsutviklingsarbeidet 6. Utdanning, kompetanse og rekruttering Utdanningsnivået i 3K ligger litt lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Frafall i videregående skole er en problemstilling også her, men i ulik grad fra år til år, og fra kommune til kommune. Fra tid til annen har det vært vanskelig å få fagfolk med den rette kompetanse til regionen, men også her er det forskjeller kommunene imellom. Kampen om 7

8 hodene blir bare sterkere, og de tre kommunene i 3K vil ha nytte av å samarbeide om rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Den økende andelen eldste eldre i befolkningen og kommunenes nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen krever kompetanse, i tillegg til økonomiske ressurser og fysisk tilrettelegging. Skolene i 3K gjør det gjennomsnittlig bra på de nasjonale prøvene som har vært gjennomført siden Bibliotek og kulturskole skal være kunnskaps- og læringsarena for alle, med muligheter for egenutvikling gjennom opplevelse, informasjon og skapende virksomhet. Føringer for planarbeidet Fra regjeringens side er det ikke lagt spesielt sterke føringer på kompetanseområdet. Gjeldende kommuneplaner i 3K behandler spørsmålet mer utfyllende. Fylkesmannens forventingsbrev til kommunene i Vestfold, presiserer kompetansebehov i flere sektorer. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter 3K er med i et prosjekt i regi 12K for traineer (sykepleie og ingeniører) og det er aktivitet i flere administrative fagnettverk. 3K samarbeider om felles kulturskole, med Hof som vertskommune. Strategier En felles kartlegging av kompetanse i et langsiktig perspektiv. Næringslivet bør inviteres med, og dette skal resultere i en felles plan for rekruttering, på kort og lang sikt. Omdømmeprosjekt for å vise muligheter for arbeidstakere i regionen jfr. strategi på området Verdiskaping og næringsutvikling Gjøre det attraktivt og enklere å ta etter- og videreutdanning. Bidra til å redusere frafallet i videregående skole. Øke antallet og sikre oppfølging av lærlingplasser både i offentlig og privat virksomheter. Videreføre deltakelse i prosjektet God oppvekst. 7. Natur, kulturmiljø og landskap Det er fredet betydelige områder i henhold til naturmangfoldsloven i 3K. Også private grunneiere bidrar aktivt til å ta være på naturmangfoldet. I 2008 var det gjort i overkant av 8

9 250 rødlisteregistreringer i regionen, og i Riksantikvarens database er det ført opp i overkant av 20 bygninger som er fredet/har en status etter kulturminneloven. Det pågår viktig arbeid lokalt med å registrere kulturminner. Natur og kultur er og vil være sentrale elementer i omdømmebyggingen i 3K. Det er svært gode muligheter for et aktivt friluftsliv i regionen, både på sommer- og vinterstid. Føringer for planarbeidet Regional plan for bærekraftig arealpolitikk med temakart over barnetråkk og grøntstruktur Regjeringens forventningsdokument til kommunal planlegging spesielt kommunenes ansvar for å sikre at nasjonale mål nås. Fylkesmannens forventingsbrev til kommunene i Vestfold i 2012 Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter Museene i regionen inngår i Vestfoldmuseene. Holmestrand og Re er med i Oslofjordens friluftsråd og de samme kommunene er deltakere i skjærgårdstjenesten (Holmestrand er vertskommune) Strategier Samarbeid om å etablere gode rutiner for og gjennomføring av registrering av lokale kulturminner. Utarbeidelse av retningslinjer for hensynssoner rundt kulturmiljøene som er utpekt i RPBA. Samarbeide om kulturminneplaner vurdere om det er hensiktsmessig å ha en felles. Legge til rette for naturopplevelser som et fortrinn for regionen som helhet, inkl kyststien og kystlinja som aktivitets- og rekreasjonsområder, samt samarbeide om tur- og skiløyper) Videreutvikle Langøya med nærings-,fritids- og rekreasjonsmuligheter. 8. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Samtlige kommuner i 3K har prioritert tiltak og satsinger for ban og unge i sine gjeldende kommuneplaner. Barnehagedekningen i regionen er god, og en har pr et godt bemannet barnevern. De tre kommunene er ulike mht alderssammensetning i befolkningen. 9

10 Re har en yngre befolkning enn de andre, og det kan være en forklaring på at det er flere barnevernssaker og barn med spesielle behov i den kommunen enn i de andre to. I Holmestrand er det utfordrende at antallet uføretrygdede er relativt stort. De tre kommunene søker samarbeid med flere vestfoldkommuner i arbeidet med samhandlingsreformen, mens det så langt er utarbeidet kommunevise planer for rusomsorg, sosial boligbygging og psykiatri. Føringer for planarbeidet Regjeringen forventer at kommunene har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorene som kan virke inn på denne. Det forventes også at kommunene styrker faktorer som bidrar til folkehelsen, og svekker forhold som kan ha negative helsevirkninger. Fylkesmannen i Vestfold peker i sitt forventingsbrev på Omsorgsplan 2015, med et spesielt fokus på kompetansebehovet i sektoren. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter 3K deltar i en rekke faglige nettverk innenfor helse og omsorg, og bidrar økonomisk til for eksempel krisesenter, barnevernsvakt osv. som dekker behov i hele fylket. 3K har felles PPtjeneste, der også Andebu er med. Strategier Samordnet innsats for bedret folkehelse. Videreføre og styrke det pågående arbeidet med samhandlingsreformen. Styrke samarbeidet på områdene rusomsorg, barnevern, sosial boligbygging, eldreomsorg (demens), grønn omsorg. kriminalitetsforebyggende tiltak og psykiatri. Videreføre samarbeidet om miljørettet helsevern Felles satsing på tilbud innen ressurskrevende tjenester. Sikre innbyggerne mulighet til å oppleve kultur og selv delta i kulturaktiviteter. 9. Planprosess interkommunalt samarbeid interkommunalt samarbeid Kommunene i 3K-samarbeidet deltar i en rekke interkommunale samarbeidsprosjekter. Noen av dem er spleiselag der kommunene bidrar økonomisk, andre er faglige eller politiske 10

11 nettverk der målet enten er å dele erfaringer, eller å stå sammen for å nå fram overfor sentrale myndigheter. 3K-samarbeidet går inn i en ny fase når en utarbeider en felles interkommunal planstrategi, og ønsker å samkjøre den videre kommuneplanprosess i betydelig grad. Det vil derfor være naturlig at en i kommende periode ser på 3Ks egen organisering. Eksisterende relevante samarbeidsprosjekter: 3K og 12K med del- og underprosjekter Strategier: Politisk og administrativ organisering i 3K evalueres i perioden. 3K-samarbeidet om konkrete arbeidsoppgaver med sikte på økt kvalitet på tjenestene, robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse videreføres. Planprosess Interkommunal planstrategi legges fram for de tre kommunestyrene våren Det utarbeides et felles planprogram for rullering av kommuneplanenes samfunnsdel som legges fram for førstegangsbehandling i kommunestyrene høsten Oppstart av rullering av kommuneplanene varsles tidlig høst Planprogrammet redegjør for prosess, tidsfrister og behov for - og omfang av - konsekvensutredninger og risiko og sårbarhetsanalyser. En administrativ arbeidsgruppe får ansvar for praktisk gjennomføring av planprosessene, og rapporterer til de respektive kommuneplanutvalg. Medvirkning Det arrangeres folke/grendemøter i de enkelte kommunene i forbindelse med rullering av kommuneplanenes arealdel fortrinnsvis høsten 2012 og våren Behov for og ønske om slike møter, vurderes kommunevis. 10. Planbehov i perioden Generelle utviklingstrekk Kommuneplanens samfunnsdel. Utarbeides med et 3Kutgangspunkt, og med folkehelse Holmestrand Hof Re Hjemmel Tidsplan Ny dvs. full revisjon Ny dvs. full revisjon Ny dvs. full revisjon PBL Oppstart varsles våren

12 som styrende, overordnet føring Inkl. en gjennomgang av de tre kommuners planstruktur Ferdigstilles 2013 Planprogrammet setter opp oversikt for kommunens øvrige planer og avklarer nivå og omfang av 3K-samarbeid og samordning. Behov for overordnede planer innenfor hovedområder (sektorer) vil bli vurdert ifbm utarbeidelse av planprogram Evaluering av gjeldende kommuneplaner mht måloppnåelse gjøres ifbm samfunnsdelen. Evaluering av 3Ksamarbeidet tas inn som et avsnitt i samfunnsdelen Kommuneplanens arealdel samkjøres i 3K i så stor grad som mulig. Inkluderer ROS-analyser, spesielt fokus på ras, flom og kvikkleireutglidning Utarbeidelse av parkeringsstrategi Utarbeidelse av traseer for sykling Geodataplan Fastsettelse av regional grønnstrukturs y.grense Fastsettelse av hensynssone rundt regionale kulturmiljø Øvrige retningslinjer i RPBA Beredskapsplaner - og øvrige pålagte planer ifbm samfunnssikkerhet 2. Klima og energi Klima- og energiplaner Samordnes i 3K 3.By og tettstedsutvikling Sentrumsplaner der plantype vil bli vurdert seinere Begrenset revisjon Ny full revisjon Ny full revisjon PBL RPBA Oppstart varsles H Folkemøter H og V-2013 F.stilles 2013 Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Rulleres Rulleres Rulleres Regj. Forv.brev 3K-planstr. Holmestrand sentrum ifbm store utb. prosjekter Plan for Hof Sentrum fra 2001 revideres Omr.plan for Revetal PBL RPBA I perioden 4.Samferdsel og infrastruktur VA-plan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Trafikksikkerhetsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden 12

13 Vedlikeholdsplaner bygg Vurderes Vurderes Vurderes I perioden Vedlikeholdsplaner veg Vurderes Vurderes Vurderes I perioden 5.Verdiskaping og næringsutvikling Næringsplan/strategi felles 3K (inkl. vurdering av evt. strategier for tilskudd næring, miljø og/eller landbruk i enkeltkommuner) Ny Ny Ny 3K planstrategi I perioden Oppstart 2012 (Jord- og skogbruk inkl. i næringsbegrepet) Omdømmeplan felles 3K Ny Ny Ny 3k planstrategi 6.Utdanning og kompetanse Kompetanse/rekruttering Ny Ny Ny 3K planstrategi Kartlegge behov og aktuelt aktuelt aktuelt nåsituasjon som fellesprosjekprosjekprosjekt som felles- som felles- Plan for etter- og videreutdanning Rekrutteringsplan I perioden I perioden 7.Natur, kulturmiljø og landskap Kulturminneplan Aktuelt for 3K-samarbeid - Inkl. registrering av lokale kulturminner Ny Ny Ny Lov om kul minner. RPBA I perioden Vanndirektivet lokalt tilpassede planer for alt vann, både sjøvann og ferskvann (herunder grunnvann) 8.Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Kulturplan Bibliotek Museum Kulturminner Generelt kulturarbeid Plan for kultur- og idrettsanlegg Ny Ny Ny Vanndirektivet Vurderes Vurderes Vurderes Behandlesi kom.plan samf.del Vedtatt i 2011 rulleres i perioden Rulleres Kom.d.pl. for idrett og fysisk akt. Rulleres Startet i 2011 fullføres i perioden Hvis aktuelt i perioden I perioden Ruspolitisk handlingsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Boligsosial handlingsplan Rulleres Rulleres Rulleres I perioden Helse- og omsorgsplan Vurderes Vurderes Vurderes I perioden Oppvekstplan barn og unge Vurderes Vurderes Vurderes I perioden 13

14 Kontaktinformasjon 3K Felles kommuneplanlegger Inger Christensen, Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand Epost: Tlf

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2011-2015 Rådmannens forslag Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2012 i sak 080/12. VEDTAK I SAK K-080/12: 1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE Befolkningsutvikling - Identitet og stolthet Osen Vi tar vare på hverandre 1. gangs behandlet i Formannskapet 24. mars 2014 sak 4/14 Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Nasjonale forventninger og planstrategi

Nasjonale forventninger og planstrategi Nasjonale forventninger og planstrategi Plankonferanse Mosjøen 2011 Avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 13.03.2015 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 6 september 2012 Sak 051/12 Kommunestyrets vedtak PLANSTRATEGI FOR MELDAL KOMMUNE 2012-216 PLANSTRATEGI INNLEDNING... 3 PLANSTRUKTUR... 3 DRØFTING

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret Kommunedelplan landbruk 2014-2025 Planprogram Vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn og formål.6 1.1 Formål med planarbeidet 6 1.2 Formål med planprogrammet...6 1.3 Overordnede føringer.6

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune.

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Regionale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Hva har vi av planer? Hva

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

Klima og energi. Natur, kulturmiljø og landskap SAMMENDRAG AV STYRINGSDOKUMENTER

Klima og energi. Natur, kulturmiljø og landskap SAMMENDRAG AV STYRINGSDOKUMENTER 12/1742-41 140 SAMMENDRAG AV STYRINGSDOKUMENTER Nasjonale forventninger (juni 2011) Regional planstrategi (april 2012) Hemne kommune planstrategi 2012 2016 Punkter fra oppstartmøte i Trondheim Klima og

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2798 Høring- Regional plantstrategi for Akershus legges ut for offentlig ettersyn Saksbehandler: Arild Øien Arkiv: 140 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/16

Detaljer

6K Felles sak om utredning av kommunestruktur

6K Felles sak om utredning av kommunestruktur 6K Felles sak om utredning av kommunestruktur Forslag til vedtak: 1. kommune deltar i en utredning om kommunesammenslåing i to faser. I første fase utredes det på overordnet nivå, der formålet er i grove

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015 rådhus - Avdeling for Service og utvikling 4534 Telefon 38 28 90 00 E-post service@marnardal..no PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015 - Best på Agder 2 Planstrategi Innhold Innledning... 3 Prioriterte

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0037 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og senterutvikling i 4 kommuner Kort beskrivelse

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier eller hvordan gjøre strategiarbeidet politisk interessant?

Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier eller hvordan gjøre strategiarbeidet politisk interessant? Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier eller hvordan gjøre strategiarbeidet politisk interessant? Planlegging og lokal samfunnsutvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune 2.desember 2010 Solveig Viste,

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Folkehelse i planarbeidet Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Nettverksamling for regional og kommunal planlegging 8.-9. desmber 2015 Oversikt Fylkesmannesinnstruks jf. folkehelseloven jf. plan

Detaljer

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 20.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer