Arbeidsglede. Arbeidsgiverforeningen for Vekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsglede. Arbeidsgiverforeningen for Vekst"

Transkript

1 Arbeidsglede Arbeidsgiverforeningen for Vekst bedriftene

2 Illustrasjon: Eldbjørg Ribe

3 Godt stell gir vekst

4

5 2 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Utgiver: Arbeidsgiverforeningen for Vekst bedriftene Tlf: Kristian Augustsgt Oslo Idé og redaksjon: Tore Skedsmo, Britt H. Bruaas - ASVL Design: Esben Østbye - Tidevann AS Produksjon: Tidevann AS Omslagsfoto: Sveinung Bråthen ISBN Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverksloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser angående boken kan rettes til utgiver.

6 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 3 Forord Vekstbedriftenes ledere slites stadig mellom tilfredsstillelsen av daglig å være til nytte og glede for arbeidstakere med spesielle behov, og bestillende myndigheters manglende prioritering. Målet med denne lille boka er å sette ord på de positive resultatene av tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid, VTA. Vi som får lov til å arbeide for Vekstbedriftene hører stadig gode historier. Vi oppfordret derfor Vekstbedriftene til å sende inn sine historier. Vi har plukket ut noen få og presenter dem i denne boka, men det er bare et lite utvalg. Noen vil si at dette bare er glansbilder og i noen grad er det riktig. Men de er typiske glansbilder og vi kunne lett levert noen hundre andre slike historier. Så mange at glansbildet blir det normale. Vi tror ikke boka blir mer leseverdig om vi tar med hundre historier til, derfor bare et utvalg. Målet for VTA-tiltaket i våre bedrifter er å være en god og trygg arbeidsplass for personer med spesielle behov så lenge de trenger det. Vi mener en god arbeidsplass gir muligheter for personlig vekst, faglig, mentalt og sosialt. Dette er hovedfokuset for Vekstbedriftene, og derfor har vi også valgt navnet Vekstbedriftene, for å kunne gi en mest mulig presis beskrivelse av vår virksomhet. Det er urealistisk å tro at alternativet til et VTA-tilbud er at alle blir friske og fullt ut arbeidsføre. Alternativet er at disse arbeidstakerne ikke ville hatt en utfordrende og inkluderende arbeidsplass å gå til. Vi er overbevisst om at det på sikt ville kostet mer, også om man tenker i strengt samfunnsøkonomisk forstand. Dessuten er det sløsing med arbeidskraft og neglisjering av folks ønske om å være til nytte. Arbeidslivet stiller i dag større og større krav til de ansatte, og konsekvensen av dette er at flere og flere faller utenfor. Dette faktum kommer klart frem i alle statistikker fra NAV. For oss som jobber med de menneskene som faller ut, eller de som aldri har fått prøve seg, er det innlysende at behovet for VTA eller liknende tiltak bare vil øke i tiden fremover. Kanskje vi burde komme så langt som i Tyskland, hvor en arbeidsplass er en rettighet for alle som ønsker å ha en arbeidsplass? Dette er sannelig noe å tenke på, i en tid da arbeidskraft har blitt mangelvare. God lesning! Hildegunn Arntzen, styreleder for Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL).

7 4 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Varig Tilrettelagt Arbeid, VTA Varig Tilrettelagt Arbeid, er et tiltak NAV tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. Arbeidet skal bidra til utvikling og vedlikehold av den enkeltes kompetanse. Vedkommende arbeidstaker skal produsere varer eller tjenester. Arbeidstakerne i VTA-tiltakene har søkt om slik ansettelse, og NAV har samarbeidsavtaler med Vekstbedrifter rundt om i landet for å drifte slike arbeidsplasser. Til sammen har de 230 Vekstbedriftene ansatt ca personer med ulike yrkeshemninger i VTA-tiltaket. Ansettelsen er ikke tidsbegrenset. Det skal hele tiden vurderes om den ansatte kan være aktuell for overføring til ordinært arbeid. Dette skjer ved at bedriften hver 6. måned sender inn en utviklingsplan for den ansatte, sammen med rapporten for foregående periode. De ansatte følger alle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og Vekstbedriftene er aksjeselskaper med offentlig eier og styres etter Aksjeloven. Det spesielle med disse bedriftene, er at eierne ikke har anledning til å ta ut utbytte. Eventuelt overskudd blir i bedriften, for videre utvikling og til beste for de ansatte. Bedriftene produserer i dag varer og tjenester for ca NOK i året, en sum som dekker knapt 50 prosent av bedriftenes kostnader. De øvrige inntektene kommer i form av betaling fra det offentlige for tilrettelegging, oppfølging og drift av arbeidsplassene. Tradisjonelt har bedriftene ofte operert som underleverandører til industrien, men mange av bedriftene har funnet andre markeder. De fleste bedriftene driver i dag en eller annen form for servicetjenester for sitt lokale samfunn, noe som gir større valgmuligheter for den enkelte arbeidstaker og bidrar til bedre synliggjøring og integrering i lokalsamfunnet. Da bedriftene ble startet for år siden var oppgaven å skaffe personer med funksjonshemninger en arbeidsplass, oftest i form av håndverks- eller industriproduksjon. I dag er bedriftene først og fremst utviklings- og rehabiliteringsarenaer hvor diagnosene varierer mye mer. Flertallet sliter med psykiske/ sosiale problemer. Dette stiller helt andre krav til bedriftene, og NAV har heldigvis også økt og spesifisert kravene til tiltaket. FREMTIDEN FOR VTA Fordi kravene i det ordinære arbeidsliv og samfunnet generelt stadig øker, blir det flere og flere personer som ikke henger med, og som møter veggen i en eller annen form. I denne boka er en rekke slike historier fortalt. Det som går igjen, og som også er beskrevet i all

8 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 5 forskning omkring dette temaet, er at det er to elementer som har stor betydning for å få et godt resultat av rehabiliteringsprosessen: Man må komme i gang med prosessen så tidlig som mulig, og prosessen tar lang tid. Det er å håpe at myndighetene også klarer å forstå disse realitetene. Det er absurd å forlange raske resultater og kvikk rehabilitering av personer som har møtt veggen, har tunge psykiatriske diagnoser, rus eller adferdsforstyrrelser. Hadde dette vært mulig, ville NAV og Vekstbedriftene visst hvordan det skulle gjøres, og gjort det for lenge siden. Det er like absurd å forlange at folk som har droppet ut av arbeidslivet skal være passive i minst to år, før de kan få et tilbud om en trygg, god og tilrettelagt arbeidsplass som fremmer vekst, utvikling og vedlikehold av personens kompetanse. Stortingsmelding nr. 9 prediker rask intervensjon og individuelt tilpassede løp, alle politikere og fagfolk bifaller disse synspunktene. Men det hjelper lite om ikke dette reflekteres i regelverket, og NAVs innkjøpspraksis harmoniseres med Stortingets politiske ønsker og realiteter. Fremtiden for tiltaket VTA kan enkelt oppsummeres slik: Alle signaler tilsier at behovet for slike arbeidsplasser vil øke etter hvert som samfunnet og arbeidslivet stiller større og større krav til den enkelte. Presset på å ha attføringsfaglig kompetanse tilgjengelig i bedriftene vil øke ettersom kompleksiteten i de tiltaksansattes situasjon vil øke. Personer med behov for en tilrettelagt arbeidsplass må ha krav på dette, uansett om de er på tidsbestemte eller permanente trygdeordninger. Samfunnet må kunne skaffe en slik arbeidsplass på kort varsel. Først og fremst fordi dette gir best mulighet for et positivt resultat for den enkelte, men også fordi det lønner seg for samfunnet. Til sist, NAV må evaluere tiltakene i forhold til tiltakets formål slik dette er beskrevet i forskriftene og ikke fortsette med å vurdere tiltakene etter sine egne mål. Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene Seniorrådgiver i ASVL, Tore Skedsmo.

9 6 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE FOTO: SVEINUNG BRÅTHEN

10 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 7 Innhold Forord 3 Varig Tilrettelagt Arbeid - VTA 4 Det er plass til alle - Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 8 VTA er bærebjelken 10 Fra rusmisbruk til hel familie - Historien om Trond 12 Ufør etter ulykke, men tilbake i jobb 16 En solskinnshistorie fra Nittedal 20 Uføre er en stor ressurs - Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen 24 Fra hjulpet til hjelper 26 Gir du opp, har du tapt! 30 Arbeid er helsebringende! - Per Fugelli, professor i sosialmedisin åring fekk jobb etter sju år på uføretrygd 36 Stortrives! 40 Hos oss utvikler vi mennesker! - Aaste Føllesdal Bråthen ved Nittedal ASVO 44 Avskjedstale til Asker Produkt AS av Laila Ulvseth 48 Erlend (23) stråler som fast ansatt 52 Faste rammer er viktig 56 VTA, mellom mulighet og marked - Terje Olsen, forsker ved Nordlandsforskning 60 ASVL, Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene 62 Kontaktinformasjon 64

11 8 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Det er plass til alle Mitt engasjement for at alle skal få delta i arbeidslivet ut fra egne forutsetninger startet for alvor da jeg som nyutdannet lærer med spesialisering i spesialpedagogikk ble bestyrer på HVPU Klingenbergheimen i Namsos. Beboernes glede over at arbeidsstua ga dem mulighet til å vise at de kunne bidra med noe overbeviste meg om at arbeidstilbudet måtte videreføres da de flyttet til egne boliger som følge av HVPU-reformen. Jeg fikk mulighet til å være med og påvirke dette da jeg var med på å etablere en av de første ASVO-ene i Nord-Trøndelag, Namsos ASVO, hvor jeg også var styreleder i flere år. Mennesker er vår viktigste kilde til verdiskapning. I dag er det mangel på arbeidskraft på en rekke samfunnsområder. Vi jobber derfor for et mer inkluderende arbeidsliv, med plass til ulike mennesker. Varig Tilrettelagt Arbeid, VTA, er i dag et omfattende og sentralt arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede. Det er i dag mer enn personer på tiltaket. Det utgjør om lag 14 prosent av alle som deltar på arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede. Regjeringen har som mål at alle mennesker skal få muligheter til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. Arbeidslivet er en viktig inngangsport til fellesskap og deltagelse i samfunnslivet. Mange opplever også at meningsfylt aktivitet på en arbeidsplass bidrar til økt livskvalitet. Jeg ønsker derfor at alle som vil arbeide skal få mulighet til det. Den norske arbeidsmarkedspolitikken har gitt gode resultater i form av høy yrkesdeltagelse og lav arbeidsledighet. Vi ønsker å sikre flest mulig en jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Den offentlige innsatsen tar derfor først og fremst sikte på å øke en persons muligheter for å komme i arbeid gjennom nødvendig arbeidstrening, arbeidserfaring eller kvalifisering. Likevel tror jeg at en del mennesker i perioder av livet har et særlig behov for den tryggheten og tilhørigheten de kan få gjennom arbeidsmarkedstiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid. Vekstbedriftene spiller derfor en helt sentral rolle i arbeidsmarkedspolitikken. Det å bli tatt inn på Varig Tilrettelagt Arbeid betyr likevel ikke at en for alltid er avskåret fra å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. I stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering, foreslo regjeringen en mer fleksibel bruk av arbeidsmarkedstiltak og en tettere og mer målrettet oppfølging av den enkelte tiltaks-

12 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 9 Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen med vinner av årets vekstbedrift i 2007, Sølvi Pedersen i Hadsel Asvo 11. oktober FOTO: MARIANNE GRØTTE deltakeren. Dette har også Stortinget sluttet seg til. Fokus skal heretter rettes mot den enkeltes behov for arbeidsrettet bistand og ikke mot årsaken til behovet. Arbeidssamvirkene har valgt å kalle seg vekstbedrifter. Det signaliserer at en ser potensialet i hvert enkelt menneske, og at det er en sentral oppgave for bedriftene å bidra til at arbeidstakeren får utviklet sine ressurser. Jeg ønsker alle som engasjerer seg i, og er opptatt av, den daglige driften av vekstbedriftene lykke til videre med den store og viktige jobben det er å sikre og videreutvikle arbeidstilbudet til mennesker som har et særlig behov for tilrettelegging og oppfølging. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

13 10 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE VTA er bærebjelken Hildegunn Arntzen fra Øksnes i Vesterålen, er styreleder for Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). Dermed styrer hun 230 bedrifter over hele landet VTA-tiltaket er selve bærebjelken for det vi driver med, sier hun med ettertrykk. Tekst: Dag H. Nestegard Foto: Marianne Grøtte VTA er en forkortelse for Varig Tilrettelagt Arbeid, som er det viktigste enkelttiltaket for Vekstbedriftene. De har også flere andre tiltak, men VTA er selve bærebjelken. Hildegunn Arntzen understreker at det er veldig viktig alltid å ha mest fokus på brukerne, og sørge for at de har et meningsfylt arbeid å gå til. Det er viktig at de får brukt sine evner og ferdigheter og at de føler seg verdsatt. Derfor må myndighetene se Vekstbedriftene som en viktig del av arbeidslinja, sier hun. Arntzen ble under landsmøtet i fjor valgt til leder i styret for ASVL. Som nestleder fikk hun med seg tidligere Arbeids- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken. Men selv om hun er fersk som styreleder, er hun på ingen måte noe nytt ansikt i ASVL-sammenheng. Seks år har hun fått med seg i hovedstyret. I tillegg har hun vært leder i Øksnes ASVO AS siden vinteren Det er kjempeviktig at yrkeshemmede også skal ha rett til arbeid. Arbeid er en grunnlovsfestet rettighet for alle nordmenn. Det betyr mye for de yrkeshemmede å få utvikle seg som person og få ny kunnskap, ved siden av å gjøre en verdifull jobb for samfunnet, sier Arntzen. Deres ressurser må tas i bruk. Alle skal med, er et godt slagord. Arntzen forteller at Norge har kommet langt i å tilrettelegge arbeid for svake grupper, men at det alltid vil være givende å dele kunnskap med de organisasjoner som deltar i nettverket Workability Europa og Workability International. Øksnes ASVO der hun selv er leder, har for eksempel hatt hyppige besøk fra Polen, som er interessert i hvordan ting gjøres i bedriften, samt å få innsikt i oppbyggingen av det norske velferdssamfunnet. Det betyr kanskje at vi har gjort ting riktig, sier Hildegunn Arntzen, som ofte er på reise for å bygge flere nettverk gjennom kontakt med brukerorganisasjoner i inn- og utland. NYTT LIV PÅ BYGDENE Når det gjelder bedriften hun selv leder har den en litt spesiell historie som kan være til

14 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 11 Styret i Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). Fra venstre: Helge Jan Nilsen, styreleder Hildegunn Arntzen, Arild Kastmann, Turid Ettestøl, Johan Veggen og Torleif Hjermann. Nestleder Anne-Lise Bakken og Kjell Sverre Myrvoll var ikke tilstede da bildet ble tatt. FOTO: MARIANNE GRØTTE inspirasjon for oss andre: Vi driver flere dagligvarebutikker i kommunen og bedriften er med på å opprettholde møteplasser og servicefunksjoner i mange bygdesamfunn. Øksnes ASVO bidrar til liv i kyststrøk, som ellers ville ha vært uten disse servicefunksjonene. Vi gir samtidig nytt håp til mange mennesker, og det er vi veldig stolte av, smiler hun. Det fine med historien fra Øksnes, er at de som hadde falt utenfor arbeidslivet, var de som reddet flere av lokalsamfunnene i kommunen. Da nærbutikkene ble nedlagt, en for en, tok Vekstbedriften ansvar og videreførte tilbudet. Alle mennesker har ressurser og et behov for å føle at de kan bidra til noe i samfunnet. De ønsker å være til nytte, forklarer Arntzen, som legger til at butikkdriften slik sett er en suksess. Den tidligere Helse- og Sosialsjefen mener også at det er forebyggende helsearbeid når folk med ulike psykiske og fysiske yrkeshemninger har tilbud om tilpasset arbeidsplass som fører til at de får brukt ressursene sine. I tillegg til nærbutikkene, driver også Øksnes ASVO kommunens gjenvinningsstasjon for det interkommunale renovasjonsselskapet. Bedriften driver brukthandel med hele regionen som markedsområde. Det drives også et snekkerverksted. På tettstedet Myre har ASVO tatt over driften av en garn og stoffbutikk, som også var i ferd med å forsvinne. Videre har bedriften opprettet en avdeling av Life-helsekost i tilknytning til gave og gardinbutikken. Således er bedriften med på å opprettholde butikker, møteplasser og servicefunksjoner i lokalsamfunnet. En vinn-vinn situasjon både for bedrift og lokalsamfunn.

15 12 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Vi fikk en fantastisk mann i arbeid. Han hadde behov for sosialisering, hadde behov for at noen stod skulder ved skulder med ham, også når andre ikke aksepterte han.

16 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 13 Fra rusmisbruk til hel familie Redaksjonen har fått tilsendt en sterk historie fra ei lita bygd i Nord-Norge. Vi har valgt å trykke arbeidsleders historie om Trond slik vi fikk den: Tekst: Daglig leder i Tronds bedrift Foto: Tidevann HISTORIEN OM TROND Trond arbeider i dag som hjelpearbeider ved et mekanisk verksted i en alder av 38 år, med planer om fagbrev innenfor mekaniske fag. Trond har vært rusmisbruker i hjembygda i ca 25 år. Bortsett fra noen små avbrekk der han har vært ute av bygda på arbeid, har han livnært seg på vinningsforbrytelser i hjembygda for å ha penger til sine daglige doser. I ei lita bygd med ca innbyggere fikk Trond aldri et klapp på skuldra aldri oppmuntring i det daglige. Han hadde en rolle i lokalsamfunnet som kriminell. Dette resulterte i at han til slutt aksepterte denne rollen. Det var ingen som ville møte han en mørk kveld, faktisk så var det ingen av oss vanlige innbyggere som ønsket å omgås ham til daglig. Skjedde det noe kriminelt i bygda, var det lokale politiet på husransaking hjemme hos Trond. Den nærmeste familie for han var sosialkontoret lensmannen, og andre tilknyttet øvrigheta. For 6 år siden ble han pappa til ei jente som han ikke har hatt noen kontakt med. For ca 12 mnd siden kom han inn på kontoret til daglig leder på ASVO og spurte etter jobb, han hadde startet på medisinering i forhold til rus, og hadde bak seg et opphold på avrusing med tett oppfølging. Som daglig leder på ASVO, var jeg lite lysten på å ha Trond i arbeid. Men med utgangspunkt at i et hvert menneske, bor det noe som kan videreutvikles positivt, startet vi innsøkingsprosessen. Vi inngikk avtaler om hvordan vi skulle få følge han opp i forhold til medisinering osv. Gjennom rådgivende utvalg ved bedriften fikk vi fortgang på innsøkingen gjennom NAV arbeid.

17 14 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Vi fikk en fantastisk mann i arbeid. Han hadde behov for sosialisering, - hadde behov for at noen stod skulder ved skulder med ham, også når andre ikke aksepterte ham. Det er ikke enkelt i et lite lokalmiljø å normalisere seg i forhold til tidligere gjerninger. Han hadde også behov for ugressplukking, ordne opp i gamle forhold angående økonomi osv. Trond kom snart inn i arbeidet, og vi brukte han mye på jobber ute i lokalmiljøet i lag med andre. Han kom fort inn i daglige rytmer. En av de store oppdagelsene for Trond var at folk begynte å hilse på ham. Han flyttet i lag med moren til datteren sin, og i lag så har de to nå fått foreldreretten tilbake. I desember i fjor kom Trond inn på mitt kontor med ønske om å lære å lage slipsknute sist jul fikk jeg sms hilsen på julaften fra en liten familie. Da blir man ekstra følsom. Sammen med ASVO og NAV-arbeid fikk Trond gjennomført truckførerkurs med bestått som resultat. Etter ca 10 mnd på ASVO tok Trond selv ansvar til å komme seg ut i det ordinære arbeidslivet. Vi hjalp ham med søknader og deltok sammen med ham på jobbintervju. Han arbeider i dag som hjelpearbeider på et mekanisk verksted med 10 ansatte. Planen videre er å få seg sertifikat for bil, ta opp deler av ungdomsskolen og få seg fagbrev innenfor mekaniske fag. SLUTTORD Det er nok mange Trond rundt om i landet, og når man får en slik kar i egen bedrift så ser man hvilken nytte bedriften gjør for lokalmiljøet. Trond var avhengig av at han fikk oppfølging i det miljøet hvor han er kjent, hvor han hadde behov for å rette seg opp. Jeg er glad for at vi kunne bidra til akkurat det.

18 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 15 Har du latt deg inspirere av andres glede og iver i dag? TEGNING: EGIL NYHUS

19 16 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE... Han legger også vekt på at det betydde mye for ham personlig at han fikk en arbeidsplass å gå til som tok hensyn både til de fysiske plagene han har, men også de psykiske konsekvensene av at man ofte har vondt: Klart dette er viktig, å føle at man blir tatt vare på.

20 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 17 Ufør etter ulykke, men tilbake i jobb Øystein Raukleiv (32) fra Telemark var involvert i en freestyle ulykke som 14- åring. Ulykken resulterte noen år senere i at han ble ufør i svært ung alder. Etter ti års virke på AS Lundi er han nå imidlertid tilbake i vanlig lønnet arbeid. Tekst: Dag H. Nestegard Foto: Raukleiv/Morguefile Historien om Øystein forteller oss at uførhet kan ramme oss alle. Som 14-åring drev han med freestyle og var en ivrig snøbrettkjører da han skadet seg. Så gikk det et år eller to, før ryggen begynte å bråke skikkelig, deretter gikk det bare verre før jeg altså til slutt endte opp som ung ufør. Men etter ti år hos Lundi, har jeg nå fryst trygda, og er tilbake i ordinær jobb, smiler han. TING TAR TID For Øystein Raukleiv er det viktig å få frem at det tar tid å bli skikkelig rehabilitert. Derom man får tid og muligheter, er sjansen for å lykkes desto større, forteller han. Han legger også vekt på at det var viktig for ham personlig at han fikk en arbeidsplass å gå til, som tok hensyn både til de fysiske plagene han har, men også de psykiske konsekvensene av at man ofte har vondt: Klart dette er viktig, å føle at man blir tatt vare på. AS Lundi var veldig flinke til å tilrettelegge jobben for meg. Var det en dag jeg ikke klarte å jobbe, slik jeg vanligvis gjorde, var dette helt greit. Da fant de en jobb som jeg kunne utføre ut fra dagens tilstand. Men det som har vært det viktigste, er at jeg ble tatt på alvor. Og at jeg faktisk hadde en jobb å gå til. Du vet, det å ha et sted å gå til hver dag på den måten jeg hadde, det er veldig viktig for et menneske. Dessuten har det vært viktig for meg å kunne føle at jeg var til nytte for samfunnet, sier han.

21 18 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE TÅLMODIGHET Tålmodighet er som kjent fortsatt en dyd, og for Øystein ble dette veldig viktig: Det tar tid å komme seg etter en ulykke. Derfor er det viktig at mennesker rundt en forstår dette og gir deg litt slakk, sånn at man kan hente seg inn igjen på en god og skikkelig måte. Det er viktig å ikke presse. Du vet, det er ikke så helt enkelt å se på et menneske om det har det godt eller vondt. Derfor er tålmodighet med enkeltmenneske så viktig, forklarer han. Når det gjelder AS Lundi, ligger bedriften i Midt-Telemark, i Nome kommune, og sysselsetter i dag rundt 70 personer.

22 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 19 Rett beslutning er den som styrker deg som den du helst vil være. TEGNING: EGIL NYHUS

23 20 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Vi oppdaget at Gerd Edel ble en stor ressurs for bedriften vår, og vi kunne bruke henne til en rekke ulike jobber.

24 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 21 En solskinnshistorie fra Nittedal Gerd Edel Amundsen (59) stortrives hos Nittedal ASVO i Hakadal nord for Oslo. Jeg var i mange år på Emma Hjort i Bærum, men nå er jeg hjemme i Hakadal igjen og trives kjempegodt sier den humørfylte damen. Tekst: Dag H. Nestegard Foto: Olav Heggø INittedal var det i mange år slik at det ikke var etablert arbeidsplasser eller boliger til funksjonshemmede i kommunen. Derfor ble Gerd Edel Amundsen sendt til andre siden av Oslo til et liv med lite aktivitet og redusert funksjonsevne. Hun ble av omgivelsene betegnet som ressurssvak og såkalt samfunnsunyttig. KOM HJEM Etter at Nittedal ASVO startet opp tidlig på 1990-tallet, starta Gerd Edel med vedkløyving. Og der opplevde hun, som på det tidspunktet hadde lav selvtillit i forhold til egne prestasjoner, mestring i en slik grad at det forbauset både omgivelsene og henne selv. Vi oppdaget at Gerd Edel ble en stor ressurs for bedriften vår, og vi kunne bruke henne til en rekke ulike jobber. Det ble pakking av brev, kort, klistremerker, montering av lamper og så videre. Hun mestret de aller fleste oppgavene også på den nye avdelingen hun var kommet til. I dag har hun en stolthet og arbeidsglede mange av oss andre bare kan misunne henne, forteller leder for Nittedal ASVO, Aaste F. Bråthen. BOFELLESSKAP Gerd Edel liker som sagt godt å jobbe, og når vi treffer henne er hun travelt opptatt med å makulere papir fra lokale advokater og kommunen. Jeg liker å jobbe, forteller hun. Du skjønner, jeg bor i felleskap med flere andre og tar bussen hit hver dag, men ikke på tirsdager, for da har jeg fri.

25 22 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Gerd Edel Amundsen og Leder for Nittedal ASVO, Aaste F. Bråthen. STØDIG Bedriftslederen i Nittedal forteller at Gerd Edel er en svært iherdig ansatt som aldri stiller spørsmål om hvorvidt hun orker å gå på jobben på dårlige dager. Hun bare gjør det hun skal uten å tenke på hvordan dagen egentlig er, og slik sett har vi andre noe å lære av henne, også på det området. La meg til slutt få legge til at Gerd Edel har en arbeidsglede og iver det er få ledere forunt å oppleve i dagens arbeidsmarked.

26 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 23 Historiske glimt Edouard Seguin utga i 1846 en bok om metoder for å hjelpe personer med utviklingshemninger til læring og utvikling. Nordens første systematiske tilbud for psykisk utviklingshemmede var Gamle Bakkehus i København opprettet i 1853 Blinde og døve barn fikk etter loven skolerett i 1881, mens psykisk utviklingshemmede barn fikk tilsvarende rett i Emma Hjorth så tydelig hvilke problemer det var for familier å ha ansvar og omsorg for utviklingshemmede barn. I 1898 etablerte hun for egne og innsamlede midler Emma Hjorths hjem. Det ble fort for trangt, og i 1903 kjøpte hun Tokerud gård i Bærum. Det var vanskelig å få staten til å støtte den videre drift og utvikling av institusjonen, og i 1914 ga hun hele Emma Hjorths hjem bort til Staten. I 1949 kom betalingsloven, hvor staten påtok seg det finansielle ansvar for åndssvake som ikke var betalingsdyktige. Dette ledet til en utbyggingsperiode hvor antall plasser fort ble sterkt bygget ut. I 1969 kom sykehusloven som definerte de såkalte åndssvakehjemmene som sykehus, noe som medførte en ansvarsflytting fra staten til fylkeskommunen, og derved var HVPU etablert. HVPU perioden varte fram til ansvarsreformen som skulle være gjennomført innen Ansvarsreformen hvor ansvaret ble overført fra fylkeskommunen til kommunene, også kalt HVPU-reformen, var grunnlaget for opprettelsen av mange av ASVLs medlemsbedrifter.

27 24 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Uføre er en stor ressurs Tidligere Arbeidsminister Victor Norman mener de mer enn trygdede i dette landet utgjør en veldig arbeidskraftreserve vi gjør dumt i å ikke bruke. Uføre er en stor ressurs vi kan utnytte langt bedre, sier den profilerte økonomiprofessoren. Tekst: Dag H. Nestegard Foto: Olav Heggø Hver femte person i yrkesaktiv alder står nå utenfor arbeidslivet. Ferske tall fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser at mer enn 20 prosent i yrkesaktiv alder mottar sykepenger, rehabiliterings- og attføringspenger, uføreytelser, dagpenger eller økonomisk sosialhjelp. På landsbasis er til enhver tid over personer i yrkesaktiv alder borte fra arbeidslivet mens de mottar livsoppholdsytelser fra det offentlige, på grunn av sykdom, arbeidsledighet eller sosiale problemer. For økonomen Victor Norman er dette en uholdbar situasjon: Det skal så lite til for å mobilisere denne reserven, og gevinsten er stor i samfunnsmessig forstand Han fortsetter: Dersom vi fikk disse menneskene til å bruke 25 prosent av gjennomsnittlig arbeidskapasitet på fellesskapet, er det tilsvarende det vi bruker av oljepenger hvert år. Vi snakker om et sted mellom 70 og 80 milliarder i tapte inntekter. Dette er et stort potensial vi simpelthen ikke har råd til å la ligge. Jeg tenker da særlig på det økende behovet for arbeidskraft, en situasjon som jo bare blir verre og verre. KRAV OM PASSIVITET Victor Norman mener det bør være et tankekors for mange av oss at det viktigste kravet staten stiller til de trygdede, er at de ikke må jobbe: Staten krever passivitet mot at du får penger som trygdemottaker. Ser man på dette kravet fra et samfunnsøkonomisk ståsted blir det et merkelig krav. La meg ta et eksempel: Dersom samfunnet bruker i gjennomsnitt kroner for å tilrettelegge per person, vil det samme samfunnet kunne hente ut en gevinst på mellom 2- og kr i neste omgang. Da blir det et mysterium for meg at staten ikke gjør nettopp det.

28 ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE - ARBEIDSGLEDE 25 Du er selv tidligere statsråd. Hvorfor setter ikke politikerne disse tankene ut i livet? Politikerne har nettopp gjennomført en svær pensjonsreform. Derfor tror jeg de nå venter med å reformere trygdesystemet, selv om det er åpenbart at det også må gjøres om ikke veldig lang tid. Jeg tror den viktigste grunnen er at de vegrer seg for å gjøre noe med dette, også fordi det lever en forestilling der ute om at mange uføre er mer arbeidsføre enn de reelt sett er. Det betyr i neste omgang at man ikke helt tror at det trengs et skikkelig krafttakt for å få dette til. Når politikerne besøker en arbeidsplass der forholdene er tilrettelagt, tenker de på den arbeidsplassen som et unntak. De forstår på en måte ikke at arbeidsplassen de besøker er representativ for mange andre lignende arbeidsplasser. De tror den representerer unntaket og ikke regelen. Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Victor Norman legger på tampen til at han ikke må forstås dit hen at det er en enkel oppgave å få mennesker i arbeid: Vi snakker om individuelle behov her, men poenget er at svært mange av disse har en arbeidskapasitet de ikke bruker. Noe nærmere hundre prosent enn andre, men de fleste har noe. Da handler det i neste omgang om å hente ut dette potensialet på en sosialt forsvarlig måte. Og det er der jeg mener vi gjør en bommert, når vi ikke henter ut den åpenbare samfunnsøkonomiske gevinsten disse menneskene representerer, avslutter han.

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as

Vverdidokument. Vinn Industri Drammen as Vverdidokument Vinn Industri Drammen as I innhold 1 Historikk 2 Visjon og kjerneverdier 3 Hvorfor er verdier så viktig for Vinn? 4 Hva mener vi gir menneskelig vekst? 5 Ønsker i hverdagen... 6 Brukers

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere Brukeroversikt 31.12.2012 Varig Tilrettelagt 61 Lærekandidater 13 Attføring 178 Totalt til enhver tid 252 Årlig ca 360 Kompetanseprofil 31.12.12 43 ordinært ansatte antall med videregående 1 antall med

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no En døråpner til arbeidslivet Veien tilbake Det skal så lite til før et menneske faller

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Aktivitetsplikt i Gjesdal. Samling FM

Aktivitetsplikt i Gjesdal. Samling FM Aktivitetsplikt i Gjesdal Samling FM 07.03.2017 Oppdraget og forankring «Du har sikkert hørt om Drop out. Drop out handler om at enkeltpersoner dropper ut av skole eller arbeidsliv. At folk faller ut slik

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon En av- og fororganisasjon

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Attføringsbedriftene og ASVL - én forening?

Attføringsbedriftene og ASVL - én forening? Attføringsbedriftene og ASVL - én forening? Foredrag av Anne-Lise Bakken, nestleder i ASVL Oslo, 25. oktober 2012 På siste landsmøte i ASVL ble det besluttet å se nærmere på om ASVL og vår søsterorganisasjon

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe»

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» «Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» HANNE MELLINGSÆTER / JØRGEN SVARSTAD OPPDATERT: 21.AUG.2015 00:19 PUBLISERT: 16.AUG.2015 17:22 AFTENPOSTEN Vera Louise Olsen ønsker å være et godt forbilde

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190 Prosjektnavn: Jobbsupport Søkerorganisasjon: Forord Rapporten er en beskrivelse av innhold og gjennomføring av prosjektet Jobbsupport. Det er

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER 2017 Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF 2 Om artikkelen Datagrunnlag Intervju i alle NAV kontor i ett fylke (25 kontor,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Stella - Røde Kors kvinnesenter Marianne Bockelie Stella - Røde Kors kvinnesenter Deltakelse ~ Helse ~ Nettverk VISJON Stella skal bidra til at kvinner får delta i samfunnet på en måte som gir mening for dem Deltagelse i arbeidsog samfunnsliv

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

28.09.2011. 4 gutter fra 13 16 år. Fra Troms i nord til Sør-Trøndelag i sør (by og land)

28.09.2011. 4 gutter fra 13 16 år. Fra Troms i nord til Sør-Trøndelag i sør (by og land) Siv Kondradsen, lektor ved Høgskolen i Nord Trønderlag Masteroppgave basert på data fra en gruppe ungdommer på Valnesfjord Helsesportssenter. Ungdommene har vært gjennom kreftbehandling og deltok på et

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 FRA BARNEHAGE TIL FAST JOBB: MYE MORO OG LITT STREV ERFARINGER & REFLEKSJONER KRISTIAN BOGEN Tre viktige rettesnorer Alminneliggjøre ( Normalitetens mangfold ) Inkludere

Detaljer