Trøndelag statsadvokatembeter. Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøndelag statsadvokatembeter. Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne"

Transkript

1 Trøndelag statsadvokatembeter Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne

2 Ordlyden i straffeloven 56c: Retten kan sette straffen ned under det lavmål som er bestemt for handlingen og til en mildere straffart: når lovbryteren på handlingstiden hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, men ikke var psykotisk, jf 44, eller var lettere psykisk utviklingshemmet eller handlet under en sterk bevissthetsforstyrrelse som ikke var en følge av selvforskyldt rus,

3 Straffbarhetsvilkårene Fire kumulative vilkår 1. Lovskravet 2. Det må ikke foreligge straffrihetsgrunner 3. Kravet om personlig skyld 4. Kravet om tilregnelighet Påtalemyndigheten har bevisbyrden. Lavere krav til bevisets styrke for tilregnelighet handlingstidspunktet? Rt

4 Tilregnelighetsbegrepet: Straffelov (vedtatt ikke i kraft) For å kunne straffes må lovovertrederen være tilregnelig på handlingstidspunktet. Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er a) under 15 år b) psykotisk c) psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller d) har en sterk bevissthetsforstyrrelse Straffelov (slik den lyder fra ) Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke. Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad.

5 Begrunnelsen for straffrihet ved disse tilstandene: Oppfyller ikke de minstemål til sjelelig sunnhet, modenhet eller bevissthet som kreves for strafferettslig ansvar. Mangler skyldevne, men unntak. Det medisinske prinsipp Strafferettslig utilregnelighet er utelukkende avhengig av diagnosen og sykdomsgraden. Norge det eneste land med renskåret medisinsk prinsipp? Det psykologiske prinsipp Det må foreligge en psykisk lidelse. I tillegg må lovbryteren mangle evne til å forstå at han handler rettsstridig for å bli bedømt som strafferettslig utilregnelig

6 Lovhistorien for utilregnelighetsnære tilstander a jf 44 adgang til ekstraordinær straffnedsettelse p.g.a forminsket tilregnelighet som skyldtes mangelfuld Udvikling av sjælsevnerne eller Svækkelse eller sygelig Forstyrrelse af disse b ny lovrevisjon 56 sløyfet mulighet for straffnedsettelse ved nedsatt tilregnelighet snevret betydelig inn. c ny lovrevisjon (I kraft fra ) forslag om fakultativ straffritaksregel som ny 45 ved nedsatt tilregnelighet. Stortinget vedtok kun fakultativ bestemmelse om straffnedsettelse ved nedsatt tilregnelighet. Lovforarbeidenes betydning og vekt etter dette: Ot.prp 46 ( ) s. 36: Bestemmelsen omformulert men ingen endring i innholdet.

7 Hva skiller tilstandene inntatt i 56c fra 44? 44, 1: Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke. Begrepet psykotisk erstatter begrepet sinnssyk (før ). Det sentrale psykosekriterium: Manglende evne til realistisk vurdering av ens forhold til omverdenen. 56c: Når lovbryteren på handlingstiden hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, men ikke var psykotisk, jf 44, Begrepet alvorlig psykisk lidelse dekker tilstander hvor lidelsens alvor og intensitet ligger tett opptil det klart psykotiske.

8 (forts. hva skiller tilstandene inntatt i 56c fra 44? ) 44, 2: Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad. Erstatter begrepet sinnssyk (før ). Intelligensnivå IQ 55 eller lavere, sett i sammenheng med personlighet og sosial funksjonsevne Tilsvarer en intelligensalder på ca 8 ¾ år. Manglende sammenfall med kriminell lavalder 56c: eller var lettere psykisk utviklingshemmet Psykisk utviklingshemmede på et intelligensnivå IQ Må også her legges betydelig vekt på personlighet og sosial funksjon.

9 Anvendelsen av 56c Lovforarbeidene fra fakultativ straffritaksregel til fakultativ straffnedsettelsesregel ingen endring av innholdet vedr målgruppen Ot.prp 46 ( ) s. 36 Omfanget forarbeidene NOU 1990:5 s. 54 skal holdes innen en meget snever ramme Rimelig tvil skal komme tiltalte til gode ved avgjørelsen av om det foreligger omstendigheter som nevnt i 56. Forskningsrapport 2007 v/ Erik Søndenaa: 11 % av fangebefolkningen har en IQ mellom 50 og 70. Utfordringer i praksis Under etterforskningen Personundersøkelse

10 (forts. anvendelsen av 56c) Prejudisiell observasjon (strpl. 165 siste ledd) Judisiell observasjon (strpl. 165 finner det nødvendig for avgjørelsen av saken ). Helhetsvurdering grunn til å anta gjelder både skyldspm og straffespm ( 56c) manglende innhenting kan være en saksbehandlingsfeil opphevelse. Den psykiske avviket må utredes, samt hvilke konsekvenser tilstanden har for de kognitive funksjonene Krav til årsakssammenheng mellom lidelsen og handlingen? Det medisinske prinsipp

11 (forts. anvendelsen av 56c) Momenter i kan skjønnet (Rt ) Innenfor bestemmelsens anvendelsesområde? Om lidelsen har virket inn på handlingen? Hvilken konsekvens for straffutmålingen? Rt Rt

12 Gjenåpning av straffesak Strpl. 391 til gunst ny omstendighet som er egnet til å anvende en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge En rimelig mulighet tilstrekkelig GK (avgjørelse fra kommisjonen av )

13 Veien videre for de utilregnelighetsnære tilstander Straffelov 2005 Straffelovkommisjonen foreslo (påny) en straffritaksregel Ot. prp 90 ( ) s. 225 departementet foreslo å videreføre gjeldene rett straffnedsettelsesregel Straffelov (vedtatt ikke i kraft) : Straffen kan settes under minstestraffen i straffebudet eller til en mildere straffart når lovbryteren f) på handlingstidspunktet har en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen, men ikke er psykotisk, g) på handlingstidspunktet er psykisk utviklingshemmet i lettere grad

STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET

STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET Også kalt skyldevne Tilregnelighet = evne til å ta rasjonelle valg Gjerningspersonen må kunne bebreides Vi straffes for våre valg valgt det gale Fire former for utilregnelighet:

Detaljer

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 TO DOMMER Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 Rettslige rammer Straffeloven 195, første ledd Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel 2 inntil

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB

de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB de Utilregnelige TK Larsen professor dr med Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus/UiB plan for foredraget litt om meg selv utilregnelige det medisinske prinsipp rettspsykiatri

Detaljer

Tilregnelighet før, nå og fremover. Randi Rosenqvist Ila fengsel og forvaringsanstalt Oslo universitetssykehus

Tilregnelighet før, nå og fremover. Randi Rosenqvist Ila fengsel og forvaringsanstalt Oslo universitetssykehus Tilregnelighet før, nå og fremover Randi Rosenqvist Ila fengsel og forvaringsanstalt Oslo universitetssykehus 1 Magnus Lagabøters norske landslov fra 1274-76 paragraf IV 9 Dersom en mann blir så galen

Detaljer

Særreaksjoner og mennesker med utviklingshemming

Særreaksjoner og mennesker med utviklingshemming Særreaksjoner og mennesker med utviklingshemming Ass. riksadvokat Knut Erik Sæther Utviklingshemmede og straff 3 Fokus: utviklingshemmede som lovbrytere 3 La oss ikke glemme: Utviklingshemmede begår lite

Detaljer

Strafferettspsykiatri

Strafferettspsykiatri Strafferettspsykiatri Hva vil det si å ikke ha straffeskyldevne? Vi har hatt «sinnssykdom» som straffrihetsbegrep siden 1846 I 2002 ble begrepet endret til «psykotisk» Alle land har straffrihetsbegrep

Detaljer

Trenger vi en ny rettspsykiatri?

Trenger vi en ny rettspsykiatri? Trenger vi en ny rettspsykiatri? Randi Rosenqvist Oslo universitetssykehus og Ila fengsel 1 Vi har diskutert rettspsykiatri siden * Kriminalloven av 1842 Straffeloven av 1902 tidenes morgen Endringer i

Detaljer

PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET

PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET SEKSUELLE OVERGREP STATSADVOKATENE I NORDLAND TO AKTUELLE TYPESCENARIOER: personer med utviklingshemming som overgripere - overfor andre med

Detaljer

Ny straffelov Hvilken betydning for rettspsykiatri?

Ny straffelov Hvilken betydning for rettspsykiatri? STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Ny straffelov Hvilken betydning for rettspsykiatri? Johan Flem Kalheim seniorrådgiver - Statens sivilrettsforvaltning sekretariatsleder for Den rettsmedisinske kommisjon Norsk

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Straffeloven 56 c, 1. og 2. alternativ

Straffeloven 56 c, 1. og 2. alternativ Straffeloven 56 c, 1. og 2. alternativ Psykisk sykdom og utviklingshemming som straffnedsettelsesgrunn Kandidatnummer: 761 Leveringsfrist: 25.4.2015 Antall ord: 17988 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Nye utilregnelighetsregler, utfordringer for psykiatrien, kommunene og kriminalomsorgen. Randi Rosenqvist

Nye utilregnelighetsregler, utfordringer for psykiatrien, kommunene og kriminalomsorgen. Randi Rosenqvist Nye utilregnelighetsregler, utfordringer for psykiatrien, kommunene og kriminalomsorgen Randi Rosenqvist randi.rosenqvist@kriminalomsorg.no Rosenqvist, Hell nov 2014 1 Nytt lovforslag vil ikke (nødvendigvis)

Detaljer

Psykose som utilregnelighetsgrunn.

Psykose som utilregnelighetsgrunn. Psykose som utilregnelighetsgrunn. Kandidatnummer: 813 Leveringsfrist: 25.04.2017 Antall ord: 17431 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema... 1 1.2 Aktualitet og motivasjon... 2 1.3 Avgrensning

Detaljer

Mandat for utredningsgruppe som skal etterkontrollere reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner

Mandat for utredningsgruppe som skal etterkontrollere reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner Mæland-utvalget Mandat for utredningsgruppe som skal etterkontrollere reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner 1 Bakgrunn Etter flere tiår med utredning trådte nye regler

Detaljer

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Gruppe for psykiatri. Nyhetsbrev nr. 22 Februar 2016

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Gruppe for psykiatri. Nyhetsbrev nr. 22 Februar 2016 DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Gruppe for psykiatri Nyhetsbrev nr. 22 Februar 2016 Endring av straffeloven og mandatutforming ved rettspsykiatriske undersøkelser Innhold Innledning... 2 Om nye lovbestemmelser

Detaljer

Tilregnelighetsvurderingen i norsk strafferett

Tilregnelighetsvurderingen i norsk strafferett Tilregnelighetsvurderingen i norsk strafferett Kandidatnummer: 661 Leveringsfrist: 25. november 2014 Antall ord: 17 433 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema og problemstilling...1

Detaljer

Forsettsvurderinger i straffesaker med utviklingshemmede

Forsettsvurderinger i straffesaker med utviklingshemmede Trøndelag statsadvokatembeter Forsettsvurderinger i straffesaker med utviklingshemmede v/ Unni Sandøy Vilkårene for straff Det må finnes et straffebud som passer på handlingen Grunnloven 96 Det må ikke

Detaljer

UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis

UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis Post.doc. Jane Dullum Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet Undersøkelsens bakgrunn Del av et prosjekt finansiert

Detaljer

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Gruppe for psykiatri. Nyhetsbrev nr. 24 Februar 2018

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Gruppe for psykiatri. Nyhetsbrev nr. 24 Februar 2018 DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Gruppe for psykiatri Nyhetsbrev nr. 24 Februar 2018 Foreløpige rettspsykiatriske erklæringer (prejudisielle erklæringer) Innhold 1. Innledning... 2 2. Rettslig grunnlag for

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 2. Straffrihetsgrunner Tilregnelighet Subjektiv skyld. advokat Eirik Pleym-Johansen

JUROFF 1500 KURSDAG 2. Straffrihetsgrunner Tilregnelighet Subjektiv skyld. advokat Eirik Pleym-Johansen JUROFF 1500 KURSDAG 2 Straffrihetsgrunner Tilregnelighet Subjektiv skyld 1 Straffrihetsgrunner 2 KONTROLLSPØRSMÅL 43 Hva er forskjellen mellom en straffrihetsgrunn og en straffritaksgrunn? 3 Spm. 43: Hva

Detaljer

Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d.

Når tilregnelighet går under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d. Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet Pål Grøndahl, ph.d. Ulf Stridbeck, Professor, Juridisk fakultet HELSE SØR-ØST

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500)

Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500) Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500) Seniorforsker Synnøve Ugelvik, Peace Research Institute Oslo (PRIO) Epost: synnove.ugelvik@jus.uio.no Hva lærer dere på emnet? Strafferettens grunnbegreper

Detaljer

Tilregnelighet i strafferetten

Tilregnelighet i strafferetten Tilregnelighet i strafferetten Kandidatnr: 389 Veileder: Gjermund Mathiesen Leveringsfrist: 26. april 2004 Til sammen 15 713 ord 25.04.2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 HVA ER TILREGNELIGHET?

Detaljer

Dom på tvungent psykisk helsevern

Dom på tvungent psykisk helsevern Dom på tvungent psykisk helsevern Materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen Kandidatnummer: 510 Leveringsfrist: 25.11.2015 Antall ord: 17 448 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: X50 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: X50 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: X50 &13 Arkivsaksnr.: 14/11562-2 Dato: 20.03.2015 HØRING - NOU 2014: 10 SKYLDEVNE, SAKKYNDIGHET OG SAMFUNNSVERN â INNSTILLING TIL

Detaljer

Beviskravet for tilregnelighet i forhold til de andre straffbarhetsvilkårene

Beviskravet for tilregnelighet i forhold til de andre straffbarhetsvilkårene Beviskravet for tilregnelighet i forhold til de andre straffbarhetsvilkårene Kandidatnummer: 668 Leveringsfrist: 25. april 2016 Antall ord: 17185 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Fylkesadvokaten

FYLKESRÅDMANNEN Fylkesadvokaten FYLKESRÅDMANNEN Fylkesadvokaten ROGALAND FYLK E KOMi\ 1 NE Justis- og beredskapsdepartementet 18.03.2015 Deres ref.: 14/67 45 ES LLE/bj Saksbehandler. Andreas S. K. Tharaldsen Ansvarlig advokat: Siri Frafjord

Detaljer

Omsorg for personer med utviklingshemming sett fra Ila. Randi Rosenqvist seniorrådgiver/psykiater Ila fengsel og forvaringsanstalt

Omsorg for personer med utviklingshemming sett fra Ila. Randi Rosenqvist seniorrådgiver/psykiater Ila fengsel og forvaringsanstalt Omsorg for personer med utviklingshemming sett fra Ila Randi Rosenqvist seniorrådgiver/psykiater Ila fengsel og forvaringsanstalt 1 Litt historikk HVPU eksistert til for 20 år siden. Forarbeidene til dagens

Detaljer

AUTISMESPEKTERET (ASD) RETTSLIGE DILLEMMA VED AUTISMESPKTERFORSTYRRELSER

AUTISMESPEKTERET (ASD) RETTSLIGE DILLEMMA VED AUTISMESPKTERFORSTYRRELSER VED AUTISMESPKTERFORSTYRRELSER SIKKERHETSSEMINARET 2016 Hilde Jorunn Kvamme Psykologspesialist AUTISMESPEKTERET (ASD) Autismespekteret har stadig økende oppmerksomhet og forskningsfokus Fra svært sjelden

Detaljer

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern Straffeloven 39

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern Straffeloven 39 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern Straffeloven 39 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 714 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17 650 ord 24.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NOU 1990:5. side 1 av 9. Dokumenttype NOU 1990:5 Dokumentdato

NOU 1990:5. side 1 av 9. Dokumenttype NOU 1990:5 Dokumentdato Dokumenttype NOU 1990:5 Dokumentdato 1989-09-27 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Straffelovkommisjonens delutredning IV. Særreaksjonsutvalget

Detaljer

Høring NOU 2014:10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern»

Høring NOU 2014:10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» Til: - Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo, 14. april 2015 Ref.: 200/15/TBP/ph Høring NOU 2014:10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» Norsk psykologforening har følgende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00694-A, (sak nr. 2008/262), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (assisterende riksadvokat Knut Kallerud) mot

Detaljer

Forvaring og lovbryterens tidligere begåtte alvorlige lovbrudd

Forvaring og lovbryterens tidligere begåtte alvorlige lovbrudd Forvaring og lovbryterens tidligere begåtte alvorlige lovbrudd Hva kreves for å legge til grunn at lovbryteren tidligere «har begått» et alvorlig lovbrudd etter straffeloven 40 fjerde ledd annet punktum?

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag 3 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff Objektive straffbarhetsvilkår

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

Straffansvar og utilregnelighet

Straffansvar og utilregnelighet Straffansvar og utilregnelighet En vurdering av adgangen til å ilegge utilregnelige straffansvar etter straffeloven 20 (2) Kandidatnummer: 20 Antall ord: 14952 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Forbigående psykose ved selvforskyldt rus og legalitetsprinsippet

Forbigående psykose ved selvforskyldt rus og legalitetsprinsippet Forbigående psykose ved selvforskyldt rus og legalitetsprinsippet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 607 Leveringsfrist: 25.11.10 Til sammen 17684 ord 25.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUK AV RETTSPSYKIATRISK SAKKYNDIGHET I STRAFFESAKER

BRUK AV RETTSPSYKIATRISK SAKKYNDIGHET I STRAFFESAKER BRUK AV RETTSPSYKIATRISK SAKKYNDIGHET I STRAFFESAKER Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer:202 Leveringsfrist: 10.11.11 ( * regelverk for masteroppgave på: www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppg

Detaljer

Høringssvar - Tilregnelighetsutvalgets utredning, NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringssvar - Tilregnelighetsutvalgets utredning, NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendt kun pr. e-post: lovavdelingen@jd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 14/5505 Dato: 16.03.2015 Høringssvar - Tilregnelighetsutvalgets utredning,

Detaljer

RUSUTLØST PSYKOSE - en analyse av strafferettens klassifisering

RUSUTLØST PSYKOSE - en analyse av strafferettens klassifisering RUSUTLØST PSYKOSE - en analyse av strafferettens klassifisering Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 603 Leveringsfrist: 25.04.10 Til sammen 17544 ord 24.04.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PSYKOSE. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB. onsdag 9. mai 12

PSYKOSE. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB. onsdag 9. mai 12 PSYKOSE Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB plan psykosebegrepet psykose i rettspsykiatrisk forstand biologisk vs psykologisk prinsipp realistisk forståelse

Detaljer

STINESOFIESt)STI FTELSE

STINESOFIESt)STI FTELSE STINESOFIESt)STI FTELSE Justisdepartementet Høring: NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Stine Sofies Stiftelse arbeider for ved å forebygge og avdekke vold mot barn, samt ivareta barnets

Detaljer

En vurdering av psykotiskvilkåret. Kandidatnummer: 752 Leveringsfrist: Antall ord:

En vurdering av psykotiskvilkåret. Kandidatnummer: 752 Leveringsfrist: Antall ord: En vurdering av psykotiskvilkåret i strl. 20 Kandidatnummer: 752 Leveringsfrist: 25.04.2016 Antall ord: 17 752 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling... 1 1.1.1 Aktualitet...

Detaljer

Kapittel 2: Utilregnelige lovbrytere - overføring til tvungent psykisk helsevern. Nasjonal koordineringsenhet og nasjonalt register.

Kapittel 2: Utilregnelige lovbrytere - overføring til tvungent psykisk helsevern. Nasjonal koordineringsenhet og nasjonalt register. I M Helsedirektoratet Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: MIA Vår ref.: 9,8 T49 Dato: D1 p4 2QQ9 Ber om høringsuttalelse - Justis- og politidepartementet

Detaljer

STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET. Jo Stigen UiO, 2. oktober 2017

STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET. Jo Stigen UiO, 2. oktober 2017 STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET Jo Stigen UiO, 2. oktober 2017 DE FIRE STRAFFBARHETSVILKÅRENE Overtrådt gjerningsbeskrivelse Ingen straffrihetsgrunn Subjektiv skyld Strafferettslig tilregnelighet PERSONLIGE

Detaljer

~KRISTIANSAND TINGRETI

~KRISTIANSAND TINGRETI ~KRISTIANSAND TINGRETI Dok 2 Justis og Beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres referanse Vår refera nse 14-1892SOADM-KISA Dato 23.03.2015 Høring- NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet

Detaljer

OVERFØRING TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN

OVERFØRING TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OVERFØRING TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN Nærmere om straffeloven 39 Kandidatnr: 358 Veileder: Marianne Vollan Leveringsfrist: 26. april 2004 (Vår-04) Til sammen 17.994 ord 22.04.2004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

V år referanse dbn. Høring - Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

V år referanse dbn. Høring - Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Agder lagmannsrett Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Sendt elektronisk tillovavdelingen@jd.dep.no Deres referanse 14/6745 ES LLE/bj V år referanse 14-122 008 dbn Dato 15. april2015

Detaljer

Kapittel 9 Selvforskyldt utilregnelighet

Kapittel 9 Selvforskyldt utilregnelighet DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att. Lovavdelingen Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 25.11.2014 14/6745 ES LLE/bj 2014/6092 26.03.2015

Detaljer

Betydningen av selvforskyldt rus for det strafferettslige ansvar

Betydningen av selvforskyldt rus for det strafferettslige ansvar Betydningen av selvforskyldt rus for det strafferettslige ansvar Kandidatnummer: 197912 Veileder: Jørn Jacobsen Antall ord: 14257 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Dato:

Detaljer

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat Kurs i strafferett Katharina Rise statsadvokat Forsøk Hva er forsøk? Reglene om forsøk utvider straffansvaret til å omfatte tilfeller hvor det objektive gjerningsinnholdet i et straffebud ikke er overtrådt

Detaljer

Psykotisk på handlingstiden

Psykotisk på handlingstiden Psykotisk på handlingstiden om regler og beviskrav Kandidatnummer: 684 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17 716 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1.1 Formål og avgrensning av oppgaven... 2 1.2

Detaljer

Straff og utilregnelighet

Straff og utilregnelighet Fordypningstekst Straff og utilregnelighet Av Pål Grøndahl, forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Publisert i desember 2017. Når noen blir

Detaljer

Strafferettslig utilregnelighet etter strl. 44

Strafferettslig utilregnelighet etter strl. 44 Strafferettslig utilregnelighet etter strl. 44 Kandidatnummer: 775 Leveringsfrist: 25.04.13 Antall ord:15010 i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema og rettskildebildet... 1 1.2 Videre

Detaljer

Innf0ring i alminnelig strafferett

Innf0ring i alminnelig strafferett HENRY JOHN JVLELAND Innf0ring i alminnelig strafferett 2. utgave Forord 5 Innholdsfortegnelse 7 Forkortelser 15 Domsregister 247 Lovregister 255 Stikkordregister 258 Del I Innledning Kap. 1. Begrepene

Detaljer

Psykosealternativet i straffeloven 44

Psykosealternativet i straffeloven 44 Psykosealternativet i straffeloven 44 En vurdering av det medisinske prinsipp i norsk strafferett av Christine Nilssen JUR-3902 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Uttalelser fra Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe. Oslo 17. november 2015 Karl Heinrik Melle

Uttalelser fra Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe. Oslo 17. november 2015 Karl Heinrik Melle Uttalelser fra Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe Oslo 17. november 2015 Karl Heinrik Melle Saksbehandlingen Oppgaver Gjennomgang av alle innsendte erklæringer Sikre enhetlig praksis Bistå

Detaljer

Etter applausen. Morten Kinander. DOMSAVSIGELSE i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett Bevæpnet politi utenfor Tinghuset.

Etter applausen. Morten Kinander. DOMSAVSIGELSE i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett Bevæpnet politi utenfor Tinghuset. Etter applausen Etter terrordommen står vi tilbake like kloke. Det kan se ut til at retten har hoppet over der gjerdet var lavest, og feid all tvil om tilregnelighet til side. TEKST Morten Kinander PUBLISERT

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Sensorveiledningen skrives uten at noen besvarelser er lest. Den er dels basert på tidligere sensorveiledninger om samme tema.

Sensorveiledningen skrives uten at noen besvarelser er lest. Den er dels basert på tidligere sensorveiledninger om samme tema. Provokasjon og retorsjon som straffritaksgrunn JUS4211 - Høst 2014 Sensorveiledningen skrives uten at noen besvarelser er lest. Den er dels basert på tidligere sensorveiledninger om samme tema. 1. Oppgavens

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 10. Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 10. Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern NOU Norges offentlige utredninger 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Straffutmålingsfrafall

Straffutmålingsfrafall Straffutmålingsfrafall En rettsdogmatisk og rettspolitisk analyse av straffeloven 61 Kandidatnummer: 106 Antall ord: 14575 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 12.12.2016

Detaljer

DOM PÅ OVERFØRING TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN

DOM PÅ OVERFØRING TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN DOM PÅ OVERFØRING TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere Kandidatnummer: 606 Leveringsfrist: 25. april 2007 Til sammen 17981 ord 25.04.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01338-A, (sak nr. 2009/645), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01338-A, (sak nr. 2009/645), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01338-A, (sak nr. 2009/645), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat

Detaljer

Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010. 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett

Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010. 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 1 Professor Ståle Eskeland: Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010 Disposisjon A. INTRODUKSJON 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 2. Formålet

Detaljer

Hvilke beviskrav kommer til anvendelse når det skal avgjøres om tiltalte var psykotisk på handlingstiden?

Hvilke beviskrav kommer til anvendelse når det skal avgjøres om tiltalte var psykotisk på handlingstiden? Hvilke beviskrav kommer til anvendelse når det skal avgjøres om tiltalte var psykotisk på handlingstiden? Kandidatnummer: 605 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17120 ord Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Faglige og etiske problemstillinger når den påklagede handling hos en lettere psykisk utviklingshemmet vil kunne kvalifisere for forvaring

Faglige og etiske problemstillinger når den påklagede handling hos en lettere psykisk utviklingshemmet vil kunne kvalifisere for forvaring Faglige og etiske problemstillinger når den påklagede handling hos en lettere psykisk utviklingshemmet vil kunne kvalifisere for forvaring Karl Heinrik Melle Lovverk Straffeloven 44 Den som på handlingstiden

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 14. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Innhold. Forord Del 1 Rettspsykiatri og sakkyndighet

Innhold. Forord Del 1 Rettspsykiatri og sakkyndighet Innhold Innhold 5 Forord... 9 Del 1 Rettspsykiatri og sakkyndighet Kapittel 1 Rettspsykiatri med fokus på barn... 13 FNs barnekonvensjon... 14 Barns rettigheter... 16 Barn i straffeloven... 17 Barn og

Detaljer

Beviskravet i spørsmål om tilregnelighet

Beviskravet i spørsmål om tilregnelighet Beviskravet i spørsmål om tilregnelighet Med særlig fokus på «psykose-vilkåret» Kandidatnummer: 113 Antall ord: 14941 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 11.12.2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dommen mot Anders Behring Breivik - Etter applausen

Dommen mot Anders Behring Breivik - Etter applausen Dommen mot Anders Behring Breivik - Etter applausen Etter terrordommen står vi tilbake like kloke. På mange måter synes det som om retten har hoppet over der gjerdet var lavest, og feid all tvil om tilregnelighet

Detaljer

Ungdomsstraff. - en ny straffereaksjon overfor mindreårige lovbrytere. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet. Kandidatnummer:

Ungdomsstraff. - en ny straffereaksjon overfor mindreårige lovbrytere. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: Ungdomsstraff - en ny straffereaksjon overfor mindreårige lovbrytere Kandidatnummer: 187965 Veileder: Stein Husby Antall ord: 12 244 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 03.06.2013

Detaljer

Psykotisk i gjerningsøyeblikket

Psykotisk i gjerningsøyeblikket Psykotisk i gjerningsøyeblikket Beviskravet for den psykotiske tilstand etter straffeloven 44 Kandidatnummer: 513 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 17844 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1

Detaljer

Psykisk utviklingshemming

Psykisk utviklingshemming Psykisk utviklingshemming Synspunkt på behandlingsbehov og samfunnsbeskyttelse sett fra den Rettmedisinske kommisjon Karl Heinrik Melle Utgangspunkt Du skal ikke utsette andre for en behandling du selv

Detaljer

Strafferettslige reaksjoner

Strafferettslige reaksjoner Strafferettslige reaksjoner De alminnelige reaksjonene er a) fengsel, jf. kapittel 6,2 b) forvaring, jf. kapittel 7,2 c) samfunnsstraff, jf. kapittel 8,2 d) ungdomsstraff, jf. kapittel 8 a,3 e) bot, jf.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR U, (sak nr STR-HRET), straffesak, anke over beslutning:

NORGES HØYESTERETT. HR U, (sak nr STR-HRET), straffesak, anke over beslutning: NORGES HØYESTERETT Den 15. juni 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Bergsjø og Berglund i HR-2018-1167-U, (sak nr. 18-073282STR-HRET), straffesak, anke over beslutning:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom, I. (advokat Odd Rune Torstrup) II. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom, I. (advokat Odd Rune Torstrup) II. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 23. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01364-A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (statsadvokat

Detaljer

Ileggelse av besøksforbud etter straffeprosessloven 222 a. En analyse av bestemmelsen. av Hanne Bernhardsen

Ileggelse av besøksforbud etter straffeprosessloven 222 a. En analyse av bestemmelsen. av Hanne Bernhardsen Ileggelse av besøksforbud etter straffeprosessloven 222 a. En analyse av bestemmelsen. av Hanne Bernhardsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten

Detaljer

Kontrollspørsmål til bruk på kurs i strafferett for ikke jurister JUROFF1500

Kontrollspørsmål til bruk på kurs i strafferett for ikke jurister JUROFF1500 Kontrollspørsmål til bruk på kurs i strafferett for ikke jurister JUROFF1500 Kontrollspørsmålene er knyttet til boken Forbrytelse og straff (Slettan og Øie 2001). Spørsmålene er systematisert fortløpende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, (advokat Aasmund O. Sandland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, (advokat Aasmund O. Sandland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02063-A, (sak nr. 2008/1092 og sak nr. 2008/1093), straffesaker, anker over dom, sak nr. 2008/1092, straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

D O M. avsagt 28. juni 2019 av Høyesterett i avdeling med

D O M. avsagt 28. juni 2019 av Høyesterett i avdeling med D O M avsagt 28. juni 2019 av Høyesterett i avdeling med dommer Clement Endresen dommer Hilde Indreberg dommer Wilhelm Matheson dommer Henrik Bull dommer Borgar Høgetveit Berg Anke over Eidsivating lagmannsretts

Detaljer

Foretaksstraff et rettsområde i utvikling

Foretaksstraff et rettsområde i utvikling Foretaksstraff et rettsområde i utvikling Thomas Skjelbred, Partner 02. desember 2 Opplegg 01 02 03 04 05 06 Opptakt: hovedbegrunnelse mv Helt kort om foretaksansvaret i ny strl (2005) De sentrale vilkårene

Detaljer

6 forord. Oslo, mars 2016 Thomas Frøberg

6 forord. Oslo, mars 2016 Thomas Frøberg Forord Strafferetten er et omfattende fag, og en bok som dette kan bare ta sikte på å gi en oversikt over de sentrale problemstillingene. Erfaringsmessig kommer man imidlertid langt med kjennskap til hovedlinjene

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2014

STRAFFEPROSESS - Vår 2014 STRAFFEPROSESS - Vår 2014 Jo Stigen, UiO INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang (fair hearing) - Offentlig forfølgning - Upartiskhet - Humanitet -

Detaljer

BRUK AV RETTSPSYKIATRISK SAKKYNDIGE I FORVARINGSSAKER

BRUK AV RETTSPSYKIATRISK SAKKYNDIGE I FORVARINGSSAKER BRUK AV RETTSPSYKIATRISK SAKKYNDIGE I FORVARINGSSAKER Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 573 Leveringsfrist: 25. november 2011 Til sammen ord: 17322 24.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SKYLDEVNE, SAKKYNDIGHET OG SAMFUNNSVERN

HØRINGSUTTALELSE - SKYLDEVNE, SAKKYNDIGHET OG SAMFUNNSVERN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saks nr: Løpe nr: Arkivkode: 26.02.2015 2014/8802 9586/2015 X 50 Saksbehandler: Wenche Høviskeland Kyvik Tlf: 527 44065 Saks nr Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2 Strafferett for ikke-jurister Dag 2 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvarslæren ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff Objektive straffbarhetsvilkår

Detaljer

OSLO STATSADVOKATEMBETER

OSLO STATSADVOKATEMBETER OSLO STATSADVOKATEMBETER Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 2014/00787-001 RT0006 601 Vår ref.:2014/00803 Dato: 12. mai 2014 ENDRING A V REGLENE OM PÅTALEKOMPETANSE VED IKRAFTTREDELSE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. mars 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. mars 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 21. mars 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i HR-2019-556-U, (sak nr. 19-029210STR-HRET), straffesak, anke over

Detaljer

Straffrihet for internasjonale forbrytelser

Straffrihet for internasjonale forbrytelser Straffrihet for internasjonale forbrytelser En komparativ analyse av straffrihetsgrunner i norsk rett og Romavedtektene Kandidatnummer: 579 Leveringsfrist: 25. november 2014 kl 12.00 Antall ord: 17 690

Detaljer

Regelen om at drap ikke foreldes

Regelen om at drap ikke foreldes Regelen om at drap ikke foreldes En kritisk analyse av straffeloven 91 første ledd andre punktum Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 16 599 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom, I. (advokat Bjørn Haugen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom, I. (advokat Bjørn Haugen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Bjørn Haugen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

MANDAT FOR UTREDNING AV REGLENE OM FORETAKSSTRAFF OG KORRUPSJON

MANDAT FOR UTREDNING AV REGLENE OM FORETAKSSTRAFF OG KORRUPSJON MANDAT FOR UTREDNING AV REGLENE OM FORETAKSSTRAFF OG KORRUPSJON 31. mai 2018 1. INNLEDNING Det er snart 27 år siden den generelle hjemmelen for foretaksstraff ble innført i 1991. Den etterfølgende rettsutviklingen

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. Forsøk

Strafferett/2015/Johan Boucht. Forsøk Forsøk Strl. 16: «Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt.»

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Svar på uønskete handlinger

Svar på uønskete handlinger Svar på uønskete handlinger Nils Christie: Sosial kontroll: Av ordet contra-roll noe som ruller i motsatt retning Flemming Balvig: Preventiv kontroll: Alle foranstaltninger og forholdsregler som hindrer

Detaljer

Straffri, men fengslet

Straffri, men fengslet Straffri, men fengslet Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven 5-6 Kandidatnummer: 545 Leveringsfrist: 25. april 2017 kl. 12:00 Antall ord:

Detaljer