Foretaksstraff et rettsområde i utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foretaksstraff et rettsområde i utvikling"

Transkript

1 Foretaksstraff et rettsområde i utvikling Thomas Skjelbred, Partner 02. desember

2 2

3 Opplegg Opptakt: hovedbegrunnelse mv Helt kort om foretaksansvaret i ny strl (2005) De sentrale vilkårene i straffeloven 27 Kan-skjønnet momentene i straffeloven 28 Kort om reaksjonene Andre utviklingstrekk 3

4 01 Hovedbegrunnelse

5 01 Hovedbegrunnelsen Hovedbegrunnelse Styrke straffebudenes preventive effekt Skjerpe bedriftsledelsens aktsomhet (gi foretakene incitament for å unngå lovbrudd) Unngå ansvarspulverisering (Ot. prp. nr. 27, s. 6) Rt 2004 s1457 (Rød Ungdom), avsnitt 32: Når ingen enkeltperson som har handlet på vegne av foretaket, kan straffes, og foretaket har hatt store fordeler av lovbruddet, er foretaksstraff særlig nærliggende. Dette gjelder således ved anonyme og kumulative overtredelser. Eller situasjonen vil være den at en eller flere ansatte i virksomheten kan straffes, men at bøtestraffen for disse ikke vil stå i forhold til lovbruddets grovhet, derunder foretakets utbytte av lovbruddet, jf. strl 27 5

6 01 Hovedbegrunnelse Fakultativt ansvar ansvarets valgfrie karakter Innst. O. nr. 55, s. 3 ikke bør anvendes i andre tilfelle enn hvor dette anses hensiktsmessig Rt 2011(Selfangstavgjørelsen) s. 1738, avsnitt 22 ingen presumpsjon for ; bred skjønnsmessig helhetsvurdering 6

7 02 Foretaksansvaret i ny strl Endringer i strl (2005) 27 (tilsvarer gml 48 a) Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet 28 (tilsvarer gml 48 b) om overenskomst med fremmed stat forutsetter bruk av foretaksstraff Prinsippene for kriminalisering skadefølgeprinsippet 8

8 03 De sentrale vilkårene i straffeloven 27

9 03 Sentrale vilkår et straffebud er overtrådt Straffebudets objektive vilkår Handlingen må være lovstridig og det må ikke foreligge noen straffrihetsgrunn(nødverge/nødrett). Generell hjemmel Et strafferettslig «arbeidsgiver og organansvar» jf. skl 2-1 (oppdragstakere kan også omfattes) Anonyme og kumulative feil omfattes Hendelige uhell og force majeure rammer ikke 10

10 03 Sentrale vilkår... av noen som har handlet på vegne av et foretak Utgangspunkt ansatte og oppdragstakere Rt 2010 s 1608 Svalbard, avsnitt 24; også hvor handlingsnormen retter seg mot en definert persongruppe det avgjørende er om han handlet på vegne av selskapet. Rt 2002 s 1312 MacDuff; også oppdragstakere Men Rt 1998 s 652 Politiradio; oppdragstaker må som en naturlig forutsetning stå under foretakets reelle instruksjons- og kontrollmyndighet Rt 2007 s 785 ikke enkeltpersonforetak uten ansatte/oppdragstakere Illojalitet. Handling i strid med instruks mv Ot prp s 18 Rt 2007 s 1684 Teknotherm avsnitt Også unnlatelser kan rammes Eks RG Det er på det rene at unnlatelser også kan være årsak og dermed rammes av bestemmelsen 11

11 03 Sentrale vilkår... av noen som har handlet på vegne av et foretak (forts): Foretak Rt 2000 s 2023 Losje Karakterens prøve (forening med ideelt formål) Rt 2004 s 1457 Rød Ungdom (ideell ungdomsorganisasjon) Rt 2002 s 1312 MacDuff (utenlandsk foretak) Endringer i foretaket etter handlingstiden Lovens ordlyd og lovforarbeidene Rt 2008 s 1201 Lemmikainen (innmatsalg); generell rettssetning i avsnitt 27 12

12 03 Sentrale vilkår selv om ingen enkeltperson har utvist skyld 13

13 04 Kan-skjønnet momentene i straffeloven 28

14 04 Kan-skjønnet momentene Kan-skjønnet momentene i strl 28 En hensiktsmessighetsvurdering, Ot prp s Er det et kjerne-virkeområde for ansvaret, med ansvarspresumpsjon? Behovet kan variere fra sak til sak; ingen presumpsjon Eks Rt 2011(Selfangst) s 1738, avsnitt 22 Unntak: Forurensning, lovforarbeider, gjengitt i Rt 2007 s 1684 Teknotherm avsnitt 41 Se også Rt 2011 s 1738 avsnitt 42 i fiskerinæringen gjennomgående at rederiet ilegges foretaksansvar hvor skipperen straffes for brudd på fiskerireglene 15

15 04 Kan-skjønnet momentene a) straffens preventive virkning Lovforarbeidene Rt 2008 s 996 KPMG avsnitt 39 Foretaksstraff vil sikre en generell preventiv virkning uten hensyn til hvilke øvrige virkninger en overtredelse vil kunne ha i det enkelte tilfellet. Rt 2012 s 770 Norcem...Jeg er enig i at de verdier som vernes av arbeidsmiljøloven er sentrale og viktige, og at straffetrusler kan ha en reell preventiv betydning 16

16 04 Sentrale vilkår b) overtredelsens grovhet og om noen som handler på vegne av foretaket har utvist skyld Den objektive siden Siktes særlig til størrelsen av skaden eller skademuligheten, Ot prp s 21 Rt 2010 s 1608 Svalbard, avsnitt det store skadepotensialet som navigering så nær brefronten hadde. Som følge av kalvingen fra breen krenget skipet voldsomt, og vannmasser skyldte over dekk. Passasjerer kunne lett ha blitt feid overbord og det var i følge lagmannsretten bare «tilfeldighet og hell at ingen ble mer alvorlig skadet eller omkom som følge av hendelsen». 17

17 04 Sentrale vilkår b) overtredelsens grovhet og om noen som handler på vegne av foretaket har utvist skyld Subjektiv skyld Hvorvidt det også skal legges vekt på hvor klanderverdig overtredelsen er, beror på omstendighetene, Ot. prp. S. 21 Rt 2009 s 1079 Helikopter ikke foreligger en slik grad av skyld at foretaksstraff for NRK vil være formålstjenlig Rt 2011 s 1738 (Selfangst) overtredelsene ble begått forsettlig 18

18 04 Sentrale vilkår c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen Rt 2000 s 1451 Eit mønster av svak organisering, opplæring og kontroll i høve til dei aktuelle reglane Rt 2007 s 1684 Teknotherm, avsnitt 44 Som påpekt, kunne Teknotherm gjort mer for å forhindre utslippet både i form av generelle instrukser og ved å angi alternative handlingsmåter Rt 2008 s 996 KPMG, avsnitt 30 flg Rt 2009 s 1595 Bruddet beror på systemsvikt 19

19 04 Sentrale vilkår c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen Rt 2012 s 770 Arbeidsmiljøloven. Fall fra plattform: Mitt svar er for det første at bedriften i større grad burde ha kartlagt og identifisert særlige fysiske faremomenter på anlegget, som usikrede plattformer i høyden. Dernest burde man... på de halvårlige vernerundene ha stilt mer konkrete spørsmål om hvordan arbeidsoperasjonene, i det minste de som kunne medføre en viss risiko, faktisk ble utført. Dessuten... burde skiftbasene i større grad vært innpodet sitt ansvar som ledere og forbilder, både når det gjelder å følge reglene og å varsle om avvik. 20

20 04 Sentrale vilkår c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen Rt 2013 s Korrupsjon i Tanzania: Norconsult hadde mange oppdrag i utlandet blant annet i Afrika, hvor det er kjent at korrupsjon har vært og fortsatt er et betydelig problem. Høyesteretts flertall uttalte at hensynet til allmennprevensjon gjør seg ualminnelig sterkt gjeldende grovheten ved den ansattes handling og selskapets manglende retningslinjer og tiltak mot korrupsjon i utgangspunktet tilsa at foretaksstraff skulle idømmes. LE «Vannverksaken» Foretaksstraff... kan bidra til at både styremedlemmer og ansatte i andre selskaper skjerper oppmerksomheten om tiltak som kan redusere faren for at deres selskap blir involvert i tilsvarende saker. 21

21 04 Sentrale vilkår d) om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser Skal lovbruddet forstås i snever eller vid forstand? Kan forstås som handlingen Eks Rt 2004 s 1449 (Råfiskeloven), avsnitt 44 22

22 04 Sentrale vilkår e) om foretakets har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved overtredelsen Ikke begrenset til ren økonomisk vinning Økte produksjons- og avsetningsmuligheter Utmanøvrering av konkurrenter Tilstrekkelig med mulighet Rt 2002 s 1312 MacDuff overtredelsen etter sin art er egnet til å påvirke kursen 23

23 04 Sentrale vilkår f) foretakets økonomiske evne Har større relevans ved utmålingen enn ved kan-skjønnet Straffelovkommentaren s 422 med henvisning til rettspraksis Selv om Straffelovkommisjonens forslag om at økonomien bare skulle tillegges vekt ved utmålingen, ikke ble vedtatt, bør svak økonomi ha større relevans ved utmålingen enn ved avgjørelsen av om foretaket skal straffes Rt 2011 s 1738(Selfangst); Den økonomiske situasjonen taler på den annen side mot en straffereaksjon mot selskapet negativ egenkapital på mer enn 15 millioner kr. Dette forholdet må imidlertid etter min oppfatning heller trekkes inn som et moment ved utmålingen og kan altså ikke være til hinder for å ilegge selskapet en bot 24

24 04 Sentrale vilkår f) foretakets økonomiske evne Konsern (Ot prp s 35) Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det vil ikke alltid være rimelig om bare den lokale enhetens økonomi skal legges til grunn 25

25 04 Sentrale vilkår g) om andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, bl. a om noen enkelt-person blir ilagt straff Andre reaksjoner mot foretaket Inndragning (eks Rt 1996 s 624 ulovlig fiske) Tilbakekall av ervervstillatelse, Rt 2011 s 1738, avsnitt 40 Betydningen av regelverket for offentlige anskaffelser, Rt 2013 s 1025 (Norconsult), avsnitt 86 Straff mot enkeltperson Størst vekt ved mindre foretak, unngå dobbeltstraff, Ot prp s 35 Rt 2004 s 1449, avsnitt 44 26

26 04 Sentrale vilkår Andre momenter Foretakets ledelse eller underordnet? Rt 2004 s 1457 Rød Ungdom, avsnitt 21 og 37 (dissensen) Rt 2008 s 996 KPMG, avsnitt 40 hadde en betydelig posisjon i selskapet, noe som er egnet til å trekke i retning av foretaksstraff LE "Vannverksaken" Riktignok skaper det ikke noen presumsjon for foretaksstraff at grunnvilkårene i 48a er oppfylt. Men når det er selskapets øverste leder som har foretatt overtredelsen på vegne av selskapet, og det er tale om en grov lovovertredelse, mener lagmannsretten at dette i seg selv trekker i retning av foretaksstraff. 27

27 04 Sentrale vilkår Andre momenter (fort) Gjentakelse Om foretaket selv frivillig går til offentlige myndigheter LB (Rockwool)"Foretaket har generelt sett gode systemer " 28

28 04 Sentrale vilkår Sammenfatning kan-skjønnet Fri og helhetlig vurdering Slett ikke alle momentene nevnes Vurderinger av klander Vurderinger av årsakssammenheng 29

29 05 Reaksjoner Reaksjoner Bøter Inndragning (eks Rt 1996 s 624 ulovlig fiske) Rettighetstap kan også fradømmes retten til å utøve virksomhet eller forbys å utøve den i visse former, jf. 56 Uskikkethetsvurderingen etter 56 første ledd Rettspraksis særdeles sparsom Eks på det vanlige : Rt 2004 s 1449 Svolvær (leder ilagt rettighetstap) 30

30 06 Utviklingstrekk Noen nyere utviklingstrekk USA har vedtatt ny politikk i saker om foretaksstraff Bøtenivået har økt Rettighetstap i kombinasjon med bøter og inndragning, jf. strl. 27 Objektiv norm større nedslagsfelt? Forslag til lov om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner) oppfølging av NOU "Fra bot til bedring" Den offentlige interesse - mediapress Politireformen Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet 31

Økokrim om forebygging og selvrapportering

Økokrim om forebygging og selvrapportering Økokrim om forebygging og selvrapportering Thomas Skjelbred ass. ØKOKRIM-sjef Oslo Complianc Forum 19. mars 2015 Opplegget: Om forebygging og selvrapportering Gis norske selskaper god nok uttelling for

Detaljer

FORETAKSSTRAFF VED ULYKKER I ANLEGGSBRANSJEN

FORETAKSSTRAFF VED ULYKKER I ANLEGGSBRANSJEN FORETAKSSTRAFF VED ULYKKER I ANLEGGSBRANSJEN Arbeidsgiverkonferansen 2016 Maskinentreprenørenes Forbund 17.03.2016 Advokat PhD Knut Høivik og advokat Ole Chr. Hyggen DISPOSISJON Generell del Grunnvilkårene

Detaljer

Foretaksstraff Tilknytningskravet ved arbeidstakers instruksbrudd

Foretaksstraff Tilknytningskravet ved arbeidstakers instruksbrudd Foretaksstraff Tilknytningskravet ved arbeidstakers instruksbrudd Kandidatnummer: 826 Leveringsfrist: 25/4-2017 Antall ord: 17659 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Avgrensning...

Detaljer

Foretaksstraff for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser til vern om liv og helse

Foretaksstraff for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser til vern om liv og helse Foretaksstraff for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser til vern om liv og helse Kandidatnummer: 193162 Veileder: Carl Graff Hartmann Antall ord: 14193 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Foretaksstraff for korrupsjon

Foretaksstraff for korrupsjon Foretaksstraff for korrupsjon En analyse av kan skjønnet etter strl. 48 a når overtredelsen er korrupsjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 722 Leveringsfrist: 26.04.2011 Til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02201-A, (sak nr. 2010/1328), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Blaker) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02201-A, (sak nr. 2010/1328), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Blaker) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02201-A, (sak nr. 2010/1328), straffesak, anke over dom, A B.V. (advokat Erik Blaker) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

Skyldkravet ved foretaksstraff og betydningen av ledelsesskyld i straffeloven 48 a og 48 b

Skyldkravet ved foretaksstraff og betydningen av ledelsesskyld i straffeloven 48 a og 48 b Skyldkravet ved foretaksstraff og betydningen av ledelsesskyld i straffeloven 48 a og 48 b Kandidatnummer: 707 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17992 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema

Detaljer

FORETAKSSTRAFF. - med vekt på straffens fakultative karakter. Kandidatnummer: 524 Leveringsfrist: 25. november Til sammen ord

FORETAKSSTRAFF. - med vekt på straffens fakultative karakter. Kandidatnummer: 524 Leveringsfrist: 25. november Til sammen ord FORETAKSSTRAFF - med vekt på straffens fakultative karakter Kandidatnummer: 524 Leveringsfrist: 25. november 2008 Til sammen 16961 ord 28.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Hovedproblemstilling

Detaljer

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute

100990 1.1. Krav og ansvar hvis ulykken er ute 100990 1.1 Krav og ansvar hvis ulykken er ute 2 Temaet Regelverk Kort om hvordan Undervisningsbygg følger opp regelverk Ulykker Juridiske følger av ulykker 3 Om Undervisningsbygg Eier, utvikler, bygger,

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

Straffeloven

Straffeloven Det juridiske fakultet Straffeloven 2005 27 Rettslige aspekter ved foretakets objektive straffansvar Viktoria H. Hunstad Antonsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2016 Antall ord: 16.823 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foretaksstraff skyldkravet i utvikling?

Foretaksstraff skyldkravet i utvikling? Foretaksstraff skyldkravet i utvikling? Har Høyesterett i Rt. 2013 s. 1025 («Norconsult») foretatt en dreining mot et tydeligere krav om ledelsesskyld i form av systemsvikt? Kandidatnummer: 735 Leveringsfrist:

Detaljer

Foretaksstraffens fakultative karakter

Foretaksstraffens fakultative karakter Mastergradsoppgave JUS399 Foretaksstraffens fakultative karakter Kandidatnummer: 181619 Veileder: Pål S. Jensen Antall ord: 14842 Dato: 01.06.2011 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 1.1 Tema og problemstilling

Detaljer

STRAFFANSVAR FOR FORETAK

STRAFFANSVAR FOR FORETAK STRAFFANSVAR FOR FORETAK Vilkår for foretaksstraff, ansvarets valgfrie karakter, hvilke foretak kan straffes og hvilke reaksjoner kan idømmes Kandidatnr: 295 Veileder: Iver Huitfeldt Leveringsfrist: 25.04.03

Detaljer

Oppdateringsforelesning

Oppdateringsforelesning Oppdateringsforelesning 06.04.10 Korrupsjon og heleri/hvitvasking trond.eirik.schea@politiet.no Læringskrav og litteratur (våren 2010) Det kreves god forståelse av strl 276a-c og 317 Pensum: Andenæs, Spesiell

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

STRAFFANSVAR FOR FORETAK

STRAFFANSVAR FOR FORETAK STRAFFANSVAR FOR FORETAK Kandidatnummer: 655 Leveringsfrist: 27.04.2009 17989 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon av tema 1 1.2 Oppgavens problemstillinger 2 1.3 Rettskilder

Detaljer

Foretaksstraff. Kandidatnummer: 550 Leveringsfrist: Til sammen ord

Foretaksstraff. Kandidatnummer: 550 Leveringsfrist: Til sammen ord Foretaksstraff Kandidatnummer: 550 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17150 ord 21.11.2007 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Om emnet og de hovedproblemstillingene som behandles 1 1.2 Metode

Detaljer

Ot.prp. nr. xx ( )

Ot.prp. nr. xx ( ) Olje- og energidepartementet Ot.prp. nr. xx (2003-2004) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) T

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Oslo statsadvokatembeter. Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst

Oslo statsadvokatembeter. Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst Ordet korrupsjon Korrupsjon: Ordet korrupsjon kommer fra latinske corrumpere, som betyr forråtnelse.

Detaljer

Oppdateringsforelesning

Oppdateringsforelesning Oppdateringsforelesning 22.09.09 Korrupsjon og heleri/hvitvasking trond.eirik.schea@politiet.no Læringskrav og litteratur (fra våren 2009) Det kreves god forståelse av strl 276a-c og 317 Pensum Andenæs,

Detaljer

PÅTEGNINGSARK Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo. Dok nr 01,20. 8904329 4320/07-63/AGR012 26. september 2008

PÅTEGNINGSARK Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo. Dok nr 01,20. 8904329 4320/07-63/AGR012 26. september 2008 PÅTEGNINGSARK Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Dok nr 01,20 8904329 4320/07-63/AGR012 26. september 2008 BERGEN KOMMUNE KLAGE OVER HENLEGGELSE Sendes med vedlegg Hordaland statsadvokatembeter

Detaljer

Korrupsjon og foretaksstraff

Korrupsjon og foretaksstraff Korrupsjon og foretaksstraff Betydningen av forebyggende tiltak i kan vurderingen i strl. 48a ved korrupsjonstilfeller, og behovet for klarere retningslinjer på området. Kandidatnummer: 199747 Veileder:

Detaljer

Foretaksstraff. Med særlig vekt på tilknytningsvilkåret i staffeloven 48 a. Kandidatnummer: 567. Leveringsfrist: Antall ord:

Foretaksstraff. Med særlig vekt på tilknytningsvilkåret i staffeloven 48 a. Kandidatnummer: 567. Leveringsfrist: Antall ord: Foretaksstraff Med særlig vekt på tilknytningsvilkåret i staffeloven 48 a Kandidatnummer: 567 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17 114 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av tema...

Detaljer

Straffeansvar for enkeltpersonforetak

Straffeansvar for enkeltpersonforetak Straffeansvar for enkeltpersonforetak Særlig om hvorvidt det er et vilkår for foretaksstraff etter straffeloven 2005 at det er ansatte i foretaket Kandidatnummer: 801 Leveringsfrist: 25. november 2016

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

FORETAKSSTRAFF. Kandidatnummer: 606 Leveringsfrist: Til sammen ord. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

FORETAKSSTRAFF. Kandidatnummer: 606 Leveringsfrist: Til sammen ord. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet FORETAKSSTRAFF Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 606 Leveringsfrist: 25.11.2011 ( * regelverk for masteroppgave på: www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppg

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Ulovlige tiltak og anmeldelser i verneområder

Ulovlige tiltak og anmeldelser i verneområder Ulovlige tiltak og anmeldelser i verneområder Nasjonalparkkonferansen 2016 Trondheim 8. november 2016. Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitetog

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 Kort om oppgaveskrivning Først og fremst: Få frem hovedreglene og

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1329), straffesak, anke over dom, (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1329), straffesak, anke over dom, (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02382-A, (sak nr. 2011/1329), straffesak, anke over dom, A AS (advokat Kenneth Mikkelsen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Skyldkravet for foretak

Skyldkravet for foretak Skyldkravet for foretak Gjelder det et skyldkrav i straffeloven 48 a? Hvis så er tilfelle, hva innebærer dette? Kandidatnr: 240 Veileder: Ståle Eskeland Leveringsfrist: 25. april 2003 Til sammen ord: 13108

Detaljer

Foretaksstraff for miljøkriminalitet!!

Foretaksstraff for miljøkriminalitet!! Foretaksstraff for miljøkriminalitet!! Hvilken betydning har forebyggende tiltak for foretakets straffansvar ved brudd på miljølovgivning?!! Kandidatnummer: 209 Antall ord: 14 865!! JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat Kurs i strafferett Katharina Rise statsadvokat Forsøk Hva er forsøk? Reglene om forsøk utvider straffansvaret til å omfatte tilfeller hvor det objektive gjerningsinnholdet i et straffebud ikke er overtrådt

Detaljer

Økokrim Ulovlige tiltak i strandsonen

Økokrim Ulovlige tiltak i strandsonen Økokrim Ulovlige tiltak i strandsonen førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland Fjell, 12. mars 2009 Hva er miljøkriminalitet? forurensingskriminalitet natur-/faunakriminalitet Kunst og kulturminnekriminalitet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

DEL I Introduksjon DEL II Historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger

DEL I Introduksjon DEL II Historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger Innhold DEL I Introduksjon... 19 1 Emnet og avgrensninger... 21 1.1 Avhandlingens problemstilling og perspektiver... 21 1.2 Representasjonsansvar, kumulasjonsansvar og organisasjonsansvar innledende bemerkninger...

Detaljer

2016/1 l434/hesk 16/ /TJU Pålegg om overtredelsesgebyr - Misbruk av kamerasystem - NTNU - Olympiatoppen Midt-Norge

2016/1 l434/hesk 16/ /TJU Pålegg om overtredelsesgebyr - Misbruk av kamerasystem - NTNU - Olympiatoppen Midt-Norge Datatilsynet Se mottakerliste Unntatt ofientlighet: om 13jfr Fvl 13 nr 1 Deres referanse Vår referanse Dato 2016/1 l434/hesk 16/00824-8/TJU 24.10.2016 Pålegg om overtredelsesgebyr - Misbruk av kamerasystem

Detaljer

STRAFFERETTSLIG FORETAKSANSVAR VED MILJØKRIMINALITET

STRAFFERETTSLIG FORETAKSANSVAR VED MILJØKRIMINALITET JUS 399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN STRAFFERETTSLIG FORETAKSANSVAR VED MILJØKRIMINALITET Om foretaksstraffinstituttet og om domstolenes fakultative adgang til å ilegge foretaksstraff

Detaljer

Straff og sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen

Straff og sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen Straff og sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen Straff, overtredelsesgebyr, inndragning, tvangsmulkt, pålegg Straffe- og sanksjonsbestemmelser i ulike regelverk Akvakulturloven 27-31a Matloven: Tvangsmulkt

Detaljer

Sanksjoner ved overtredelse av personopplysningsloven og den foreslåtte personvernforordningen

Sanksjoner ved overtredelse av personopplysningsloven og den foreslåtte personvernforordningen 3. september 2015 Sanksjoner ved overtredelse av personopplysningsloven og den foreslåtte personvernforordningen Datatilsynets sanksjonsbruk 2005 til 2015 4 (3) 14 13 4 11 7 4 0 5 0 Januar 2009: -Hjemmel

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16 Byggesakskontoret Vidar Fagerheim Urtegårdsgata 15 8006 Dato:...14.12.2016 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...93326/2016 Saksnr./vår ref.:...2016/2610

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven 67

Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven 67 Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-2/2008 Saksnr.

Detaljer

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett.

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Harald Kippe og Asmund Seiersten ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Rettelser På grunn av lovendringer og ny rettspraksis har en del av stoffet i læreboka blitt foreldet. Dette

Detaljer

Trøndelag statsadvokatembeter. Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne

Trøndelag statsadvokatembeter. Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne Trøndelag statsadvokatembeter Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne Ordlyden i straffeloven 56c: Retten kan sette straffen ned under det lavmål

Detaljer

STRAFFERETTSLIG FORETAKSANSVAR FOR OLJEFORURENSNING TIL HAVS

STRAFFERETTSLIG FORETAKSANSVAR FOR OLJEFORURENSNING TIL HAVS STRAFFERETTSLIG FORETAKSANSVAR FOR OLJEFORURENSNING TIL HAVS Kandidatnummer: 625 Leveringsfrist: 25.november 2008 Til sammen 17 965 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Kapitalfluktkonferansen

Kapitalfluktkonferansen Kapitalfluktkonferansen 2012 - skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon Høgskolen i Oslo og Akershus 15. November 2012 Professor dr. juris Ulf Stridbeck Forebygge Avdekke Utbytte Penger Gjenstander

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02344-A, (sak nr. 2009/1411), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02344-A, (sak nr. 2009/1411), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02344-A, (sak nr. 2009/1411), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Svein Holden) mot X AS (advokat

Detaljer

Den fakultative foretaksstraffen

Den fakultative foretaksstraffen Den fakultative foretaksstraffen Hvorfor ilegger eller frafaller retten kravet om straff? Kandidatnummer: 502. Leveringsfrist: tirsdag 25. november 2014 kl. 12.00. Antall ord: 17.872. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking anna.haugmoen.karlsen@politiet.no Læringskrav - pensum God forståelse av strl. 255, 257, 267,

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. Forsøk

Strafferett/2015/Johan Boucht. Forsøk Forsøk Strl. 16: «Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt.»

Detaljer

Fra skuffelse til handling håndtering av korrupsjon. Cato Hellesjø, Konsernsjef Sporveien

Fra skuffelse til handling håndtering av korrupsjon. Cato Hellesjø, Konsernsjef Sporveien Fra skuffelse til handling håndtering av korrupsjon Cato Hellesjø, Konsernsjef Sporveien Oslo, 25.9.2013 Sporveien Norges største leverandør av kollektivtransport Unibuss AS Oms: 1 494 mill. Ans: 2 107

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett Mats Iversen Stenmark Dato: 24. september 2014 Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett I. Innledning Oppgaven er en praktikumsoppgave, og reiser sentrale problemstillinger

Detaljer

OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER

OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER OVERTREDELSESGEBYR - EN KORT OVERSIKT OVER REGELVERKET OG ERFARINGER FRA KLAGESAKER TAGE A. T. ERIKSEN, JURIDISK RÅDGIVER 31.05.2013 1 Oversikt over tema Hva er overtredelsesgebyr? Pbl. 32-8 Kort om de

Detaljer

FORETAKSSTRAFF FOR MILJØKRIMINALITET

FORETAKSSTRAFF FOR MILJØKRIMINALITET FORETAKSSTRAFF FOR MILJØKRIMINALITET Om bruken av foretaksstraff for miljøkriminalitet, og drøfting av om miljøet har et særlig vern som gir utslag i ansvarsvurderinger og straffutmåling. Universitetet

Detaljer

Miljøkriminalitet. Tore Killingland Tidl. gen.sekr i NNV

Miljøkriminalitet. Tore Killingland Tidl. gen.sekr i NNV Miljøkriminalitet Tore Killingland Tidl. gen.sekr i NNV Elvedelta i vernet vassdrag For kompleks? Skal vassdragsloven eller vannressursloven anvendes? 7.Mai 2007, - sammendrag i bladet Miljøkrim 4-2007

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011

Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Strafferett for ikke-jurister dag III våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Gangen i en straffesak Hva er straffeprosess? Tre hovedfunksjoner: Å avgjøre skyldspørsmålet Å avgjøre reaksjonsspørsmålet Å

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

Økonomisk kriminalitet i stiftelser

Økonomisk kriminalitet i stiftelser Økonomisk kriminalitet i stiftelser Stiftelseskonferansen 2013 Erling Grimstad Leder av BDOs granskingsenhet erling.grimstad@bdo.no TEMA Om hvordan krav til god virksomhetsstyring henger sammen med økonomisk

Detaljer

Er straffeloven 27 i samsvar med uskyldspresumsjonen og skyldprinsippet?

Er straffeloven 27 i samsvar med uskyldspresumsjonen og skyldprinsippet? Er straffeloven 27 i samsvar med uskyldspresumsjonen og skyldprinsippet? Kandidatnummer: 135 Antall ord: 11 115 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 01.06.2015

Detaljer

Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket

Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket Tilsyn og oppfølging av brudd på dyrevelferdsloven i landbruket 11.11.2016 Anne Marie Jahr Seksjonssjef dyr Romerike og Oslo Hva skal vi snakke om? Litt om Mattilsynet organisering og oppgaver Dyrevelferdsloven

Detaljer

Krav til bedrifters antikorrupsjonsarbeid

Krav til bedrifters antikorrupsjonsarbeid Krav til bedrifters antikorrupsjonsarbeid Oversikt over foretaksansvar for korrupsjon etter norsk og britisk rett. - Er tiltakene britisk lov krever for å unngå straffansvar for korrupsjonshandlinger tilstrekkelig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Vidar Lindbekk til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Vidar Lindbekk til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot

Detaljer

Foretaksstraff for overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser

Foretaksstraff for overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser Foretaksstraff for overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser Kandidatnummer: 558 Leveringsfrist: 25.04.13 Antall ord: 17 381 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Arbeidsmiljøkriminalitet...

Detaljer

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Helse Miljø Sikkerhet som medmenneskelig og sosialt ansvar som teknisk

Detaljer

Innst. 243 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 62 L ( )

Innst. 243 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 62 L ( ) Innst. 243 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 62 L (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) Til Stortinget

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v.

Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200700960/KJJ Vår ref.: 07/1212 Dato: 23.5.2007 Høringssak: Endringer i helsepersonelloven - Endring av advarselsbestemmelsen og

Detaljer

Compliance og stigende forventningers misnøye. Advokatene Thomas Skjelbred & Georg Abusdal Engebretsen

Compliance og stigende forventningers misnøye. Advokatene Thomas Skjelbred & Georg Abusdal Engebretsen Compliance og stigende forventningers misnøye Advokatene Thomas Skjelbred & Georg Abusdal Engebretsen Oslo, 8. desember 2017 Du leder en velrennomert bedrift som i en årrekke har vært sett på som ledende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/447), straffesak, anke over dom, (advokat Else Bugge Fougner) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/447), straffesak, anke over dom, (advokat Else Bugge Fougner) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01150-A, (sak nr. 2008/447), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot X AS (advokat

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven Rettslig utgangspunkt for arealbruk Norsk rett om bruk av areal bygger på to grunnprinsipper: Det ene er privat eiendomsrett. Inngrep i eierrådigheten

Detaljer

Oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse 18. november 2009 instruks og bestilling - reaksjonsforskriften 10

Oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse 18. november 2009 instruks og bestilling - reaksjonsforskriften 10 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700101- /CGR 29. mars 2010 Oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse 18. november 2009 instruks og bestilling - reaksjonsforskriften

Detaljer

Korrupsjonsforebyggende tiltak

Korrupsjonsforebyggende tiltak Korrupsjonsforebyggende tiltak En sammenligning av kravene til korrupsjonsforebyggende tiltak og rettsvirkningen av disse etter straffeloven av 1902, UK Bribery Act 2010 og U.S. Foreign Corrupt Practices

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2 Strafferett for ikke-jurister Dag 2 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvarslæren ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff Objektive straffbarhetsvilkår

Detaljer

Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne.

Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne. BEBY /13 Bergen bystyre Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne. BJFR ESARK-0506-201315380-2 Hva saken gjelder Saken gjelder en bystyrerepresentants offentliggjøring

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse

Detaljer

Relevant rettspraksis. Byggherreforskriften i rettspraksis

Relevant rettspraksis. Byggherreforskriften i rettspraksis Relevant rettspraksis Byggherreforskriften i rettspraksis Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012 Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012 Jo Stigen, 22. november 2012 PEDER ÅS: 1. Overtredelse av strl. 162 første ledd, jf. annet ledd for oppbevaring av 100 gram heroin Gjerningsbeskrivelsen i strl.

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet B. Uaktsomhet Strl. 23: Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.» Avvik fra en akseptert og forventet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs Miljøtilsyn- Oppfølging av konsesjonsvilkår Jon Arne Eie Disposisjon NVE som tilsynsmyndighet policy Tilgjengelige reaksjonsmidler Eks brudd på konsesjonsvilkår

Detaljer

6 forord. Oslo, mars 2016 Thomas Frøberg

6 forord. Oslo, mars 2016 Thomas Frøberg Forord Strafferetten er et omfattende fag, og en bok som dette kan bare ta sikte på å gi en oversikt over de sentrale problemstillingene. Erfaringsmessig kommer man imidlertid langt med kjennskap til hovedlinjene

Detaljer

2.2.3 Medvirkning til tortur

2.2.3 Medvirkning til tortur 2.2.3 Medvirkning til tortur (1) Oversikt Det følger av strl. 2005 15 at medvirkning til tortur som omfattes av strl. 2005 174 og 175 er straffbart. Medvirkningsbegrepet er ikke endret ved vedtakelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer