NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 10. Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 10. Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

2 Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning 1. Ny arvelov. Justis- og beredskapsdepartementet. 2. Lik og likskap. Kulturdepartementet. 3. Grunnlaget for inntektsoppgjørene Arbeids- og sosialdepartementet. 4. Enklere regler bedre anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet. 5. MOOC til Norge. Kunnskapsdepartementet. 6. Revisjon av eierseksjonsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 7. Elevenes læring i fremtidens skole. Kunnskapsdepartementet. 8. Tolking i offentlig sektor. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 9. Ny adopsjonslov. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 10. Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern. Justis- og beredskapsdepartementet.

3 NOU Norges offentlige utredninger 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. januar Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 28. oktober Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning Oslo 2014

4 ISSN ISBN Aurskog AS

5 Til Justis- og beredskapsdepartementet Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013, og fikk i mandat å vurdere straffelovens utilregnelighetsregler, psykiatrisk sakkyndighet og særreaksjonene. Utvalget legger med dette frem sin utredning, som i det alt vesentlige er enstemmig. Enkelte dissenser og særmerknader fremgår av drøftelsene og lovforslagene. Oslo, 28. oktober 2014 Georg Fr. Rieber-Mohn Leder Knut Erik Sæther Linda Gröning Hilde Stoltenberg Arne Johan Vetlesen Tor Langbach Marit Bjartveit Paul Leer-Salvesen Siv Hallgren Jim Aage Nøttestad Tina Gram Larsen Anders Løvlie Sekretariatsleder Nils Gunnar Skretting Anne Wie-Groenhof

6 Innholdsoversikt Del I Innledning Sammendrag Bakgrunn Skyldevne Sakkyndighet Samfunnsvern Utvalgets oppnevning og sammensetning Mandat Utvalgets arbeid Del II Skyldevne Oversikt over utredningens del II Gjeldende rett Ansvarsbetingelsene Straffens begrunnelser Psykologisk, medisinsk og blandet prinsipp Psykose Bevisstløshet Psykisk utviklingshemning Andre tilstander Alder Sivilrettslige reguleringer av psykiske avvikstilstander Folkerettslige forpliktelser Utenlandsk og internasjonal rett Tema og opplegg Danmark Sverige Finland Tyskland England USA Internasjonal strafferett Oppsummerende betraktninger Utilregnelighetsregel Tema og opplegg Utgangspunkter Valg av prinsipp Psykiske symptomer og lidelser som utvalget anser relevante for strafferettslig utilregnelighet Utilregnelighetsregelen kriteriet «psykotisk» Utilregnelighetsregelen nærmere avgrensning Er forslaget til utilregnelighetsregel diskriminerende? Utvalgets merknader til forslag om endringer i utilregnelighetsregelen fra arbeidsgruppe nedsatt av Norsk psykiatrisk forening med støtte av Den norske legeforening Nærmere om utvalgets anbefaling utilregnelighetsregel med nærmere kommentarer og utvalgsmedlemmenes særmerknader Konsekvens i lovverket for øvrig Selvforskyldt utilregnelighet Tema Gjeldende rett Bakgrunnen for gjeldende rett Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger Bevis Tema og opplegg Gjeldende rett Bevistema og beviskrav i utenlandsk rett Utvalgets vurderinger Del III Sakkyndighet Oversikt over utredningens del III Sakkyndighet Generelt Psykiatrisk sakkyndighet Fremmed rett Kritikk av den psykiatri- og psykologfaglige sakkyndighet i dagens strafferettspleie Tema og opplegg Faglig svakhet Uklar funksjon

7 13.4 Mangelfull kontroll og etterprøving Kvaliteten på det psykiske helsevern Utvalgets utilregnelighetsregel og behovet for sakkyndighet Behov for sakkyndighet Den sakkyndiges oppgave «Rettspsykiatri» Sakkyndige krav til kompetanse Tema og opplegg Situasjonen i dag Lovgivning i andre land Utdannelse Offentlig godkjennelse autorisasjon og lisens Utvalgets vurderinger Oppnevning av sakkyndige Behov for sakkyndighet oppnevning i de rette sakene Sakkyndige uavhengighet Antall sakkyndige Oppnevning av ytterligere sakkyndige Mandat og erklæringer Tema og opplegg Gjeldende rett og praksis Tidligere utredninger Lovgivning i andre land Utvalgets vurderinger Utførelse av sakkyndigoppdraget enkelte særlige spørsmål Sakkyndiges tilgang til journal/ helseopplysninger Video- og lydopptak Tvungen psykiatrisk undersøkelse straffeprosessloven Nærmere om de sakkyndiges undersøkelser Etterprøving av sakkyndige erklæringer Tema og opplegg Et autoritativt bevis Betydningen av å uttrykke usikkerhet Betingelser for etterprøving generelt Kunnskap som forutsetning for etterprøving Pedagogiske forutsetninger for etterprøving Den rettsmedisinske kommisjon og etterprøving Del IV Samfunnsvern Oversikt over utredningens del IV Strafferettslige særreaksjoner generelt Bakgrunn Prinsipper som ligger til grunn for ordningen Gjeldende rett Dom på tvungent psykisk helsevern Dom på tvungen omsorg Strafferettslige særreaksjoner én del av samfunnsvernet Utenlandske særreaksjonsdømte Internasjonale forpliktelser Utenlandsk rett Dansk rett Svensk rett Nye regler om særreaksjoner Utgangspunkter Vilkår Gjennomføring Opphør Særlige grupper av utilregnelige lovbrytere Del V Økonomiske og administrative konsekvenser og forslag til regelendringer Økonomiske og administrative konsekvenser Forslag til lov om endringer i straffeloven mv. (ny utilregnelighetsregel) lovutkast og merknader Utvalgets grunnlovsforslag med merknader Utvalgets lovforslag med merknader

8 26.3 Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Gröning, Langbach, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsmedlemmet Gröning Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Nøttestad, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Nøttestad, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknad fra utvalget, bortsett fra utvalgsmedlemmene Gröning, Leer-Salvesen, Nøttestad og Vetlesen Lovforslag med merknad fra utvalgsmedlemmene Gröning, Leer-Salvesen, Nøttestad og Vetlesen Ikraftsettings- og overgangsregler Utvalgets forskriftsutkast og merknader Referanser og litteraturliste Vedlegg 1 Tilregnelighet og utilregnelighet: Begreper og regler Henleggelser ved tvil om gjerningspersonens strafferettslige tilregnelighet

9 Innholdsfortegnelse Del I Innledning Sammendrag Bakgrunn Skyldevne Gjeldende rett Utvalgets overveielser og forslag Mandatet Grunnlaget for utilregnelighetsregler Utvalgets valg av prinsipp Likestilte tilstander Beviskravet ved tilregnelighetsbedømmelsen Selvforskyldt utilregnelighet Sakkyndighet Innledning kritikken mot rettspsykiatrien Forslag til endringer Avgrensning av rollen Krav til kompetanse Oppnevning av sakkyndige Sakkyndighet i rett sak Sakkyndiges uavhengighet Antallet sakkyndige Oppnevning av ytterligere sakkyndige Mandat og erklæringer Utførelsen av sakkyndigoppdraget Sakkyndiges tilgang til helseopplysninger Video- og lydopptak Tvungen psykiatrisk undersøkelse Etterprøving av sakkyndige erklæringer Generelt Særlig om Den rettsmedisinske kommisjon Samfunnsvern Innledning Nærmere om vilkårene for en særreaksjon Utgangspunkt Krav til faren Krav til handling Gjennomføring Nærmere om innholdet Overføring til kriminalomsorgen Kontrollkommisjonens rolle Opphold i lukket institusjon Varigheten av oppholdet Minstetid Utvalgets oppnevning og sammensetning Mandat Utvalgets arbeid Del II Skyldevne Oversikt over utredningens del II Gjeldende rett Ansvarsbetingelsene Straffens begrunnelser Straffens begrunnelser i sin allminnelighet Straffens begrunnelser og psykisk avvikende lovovertredere Psykologisk, medisinsk og blandet prinsipp Psykose «Psykotisk» Begrunnelser for det medisinske prinsipp Presisering krav om symptomtyngde Begrepets nærmere innhold Bevisstløshet Psykisk utviklingshemning Andre tilstander Alder Sivilrettslige reguleringer av psykiske avvikstilstander Tema og opplegg Vergemålsloven Avtalerettslig ugyldighet Arveloven Skadeserstatningsloven Folkerettslige forpliktelser Utenlandsk og internasjonal rett Tema og opplegg Danmark Regel Inngangsvilkår Begrensende vilkår Utdypning: Særlig om den danske utilregnelighetsregelens legislative grunnlag og reformforslag... 63

10 7.2.5 Regelen sammenlignet med straffeloven Sverige Regel Inngangsvilkår Begrensende vilkår Utdypning: Om bakgrunnen for gjeldende svensk rett, senere utredninger og reformforslag Bakgrunnen for gjeldende svensk rett Utredninger og reformforslag Regelen sammenlignet med straffeloven Finland Regel Inngangsvilkår Begrensende vilkår Regelen sammenlignet med straffeloven Tyskland Regel Inngangsvilkår Begrensende vilkår Regelen sammenlignet med straffeloven England Regel Inngangsvilkår «Disease of the mind» og «defect of reason» Nærmere om «disease of mind» avgrensningen mot doktrinen om «automatism» Begrensende vilkår Utdypning: Kritikk av M Naghten rules Regelen sammenlignet med straffeloven USA Regler Inngangsvilkår Begrensende vilkår Generelt M Naghten Rules «Irresistible impulse»-regelen Model Penal Code Durham-regelen Reglene sammenlignet med straffeloven Internasjonal strafferett Regel Regelen sammenlignet med straffeloven Oppsummerende betraktninger Utilregnelighetsregel Tema og opplegg Utgangspunkter Straffens begrunnelser Ansvarsbetingende egenskaper Valg av prinsipp Tema og opplegg Det medisinske prinsipp Det blandede prinsipp Utvalgets vurderinger Utgangspunkt Betydningen av grunnlagsspørsmål Betydningen av empirisk kunnskap Betydningen av vaghet Betydningen av bevisspørsmål Betydningen av konsekvens Sammenfatning Psykiske symptomer og lidelser som utvalget anser relevante for strafferettslig utilregnelighet Tema og opplegg Diagnoser og klassifikasjonssystemer presiseringer og begrensninger Generelt Sykdommer, lidelser og symptomer Bruk av medisinske klassifikasjonssystemer Generell bruk Rettslig bruk Psykose Psykose lidelse og symptom Årsaksforhold Symptomer ved psykose «Partiell psykose» i medisinsk sammenheng i rettslig sammenheng Psykoselidelser Faser og symptomtyngde Psykoselidelser Schizofreni (ICD-10 F20) Paranoide psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser) (ICD-10 F22) Akutte og forbigående psykoser (ICD-10 F23) Schizoaffektiv lidelse (ICD-10 F25) Affektiv lidelse (ICD-10 F )

11 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden (ICD-10 F53) Psykose ikke nærmere angitt (INA) (ICD-10 F29) Sårbarhetstilstander for psykose Psykiske lidelser Somatisk sykdom eller skade Bruk av avhengighetsskapende stoffer rusmiddelutløst psykose (ICD-10 F10-F19) Generelt om rusmidler Rusutløste psykoser Bruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (ICD-10 F55) Sykdommer og lidelser uten psykosesymptomer hvor bevisstheten, emosjonelle- eller kognitive funksjoner kan være påvirket i betydelig grad Tema Psykisk utviklingshemning (ICD-10 F70 F79) Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (ICD-10 F80 F89) Generelt Særlig om Aspergers syndrom (ICD-10 F84.5) Diabetesrelaterte tilstander (ICD-10 E10 E16) Epilepsi (G40) Demens (ICD-10 F00 F03) Delirium (ICD-10 F05) Bruk av psykoaktive stoffer Dissosiative lidelser (ICD-10 F44) Hodeskader (ICD-10 F00 09) Isolerte symptomer med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og adferd Komorbiditet Utilregnelighetsregelen kriteriet «psykotisk» Utilregnelighetsregelen nærmere avgrensning Tema og opplegg Eksempler på dyptgripende mentale avvikstilstander som kan falle utenfor utilregnelighetsregelen Gjeldende rett og lovreformen av Tema og opplegg Straffelovens opprinnelige ordning Lovreformen av Nærmere om gjeldende rett Reformforslag Forslagene om en fakultativ straffritaksregel Angivelsen av de relevante tilstandene Nærmere om det fakultative skjønn Den sakkyndiges rolle under forslagene om fakultative straffrihetsregler. Prosessuelle spørsmål Den videre behandlingen av forslagene i lovgivningsprosessen Etterkontrollen av gjeldende regler Utvalgets vurderinger Tema og opplegg Om likestilling av psykoser og enkelte andre dyptgripende avvikstilstander Argumenter for å la dyptgripende avvikstilstander utenfor psykosebegrepet omfattes av utilregnelighetsregelen Argumenter mot å utvide utilregnelighetsregelen Hvordan bør regelen utformes? Den nærmere vurdering av om det foreligger en likestilt tilstand Betydningen av sakkyndighet Nærmere om tilstander som kan tilsi frihet for ansvar «Bevisstløs» og «psykisk utviklingshemmet i høy grad» Er forslaget til utilregnelighetsregel diskriminerende? Utvalgets merknader til forslag om endringer i utilregnelighetsregelen fra arbeidsgruppe nedsatt av Norsk psykiatrisk forening med støtte av Den norske legeforening Tema og opplegg Arbeidsgruppens drøftelser Arbeidsgruppens forslag til utilregnelighetsregel Arbeidsgruppens begrunnelser for å endre utilregnelighetsregelen Arbeidsgruppens syn på konsekvensene av å endre utilregnelighetsregelen Utvalgets merknader Premissene for arbeidsgruppens forslag Begrunnelser for en ny utilregnelighetsregel

12 Andre forhold ved arbeidsgruppens forslag Konsekvensene av arbeidsutvalgets forslag Konklusjon Andre spørsmål tatt opp i arbeidsgruppens rapport om henleggelser Nærmere om utvalgets anbefaling utilregnelighetsregel med nærmere kommentarer og utvalgsmedlemmenes særmerknader Regel «Den som retten anser» «psykotisk» «eller i en tilstand som [ ] må likestilles med å være psykotisk» «er ikke strafferettslig ansvarlig» Utvalgsmedlemmenes særmerknader Konsekvens i lovverket for øvrig Tema og opplegg Meddommere Utvalgets flertall Særmerknad fra utvalgsmedlemmene Langbach, Nøttestad og Vetlesen Oppreisningsansvar Selvforskyldt utilregnelighet Tema Gjeldende rett Generelt Rustilstand Utilregnelighetstilstanden må være rusutløst Rusen må være selvforskyldt Betydningen av selvforskyldt rus for straffutmålingen Forholdet mellom utilregnelighet og forsett særlig om fingering Bakgrunnen for gjeldende rett Revisjonen i Reformforslag Utenlandsk rett Danmark Sverige Finland Tyskland England USA Utvalgets vurderinger Tema og opplegg Et ansvar for selvforskyldt utilregnelighet i lys av straffens begrunnelser Generelt Utvalgets vurderinger Et ansvar for selvforskyldt utilregnelighet i lys av sammenhenger mellom adferd, psykiske avvikstilstander og kriminalitet Tema og opplegg Sammenheng I: Adferd og avvikstilstander Alkoholbruk Narkotikabruk Seponering av medisiner Annen adferd Sammensatte sammenhenger Sammenheng II: Psykiske avvikstilstander og kriminalitet Generelt Sammensatte sammenhenger Betydningen av sammenheng I og II: Årsaksrekken adferd avvikstilstand kriminalitet Tema og opplegg Rusmidler Seponering av medisiner Annen adferd Sammensatte sammenhenger Gjeldende rett i lys av utvalgets vurderinger Utvalgets anbefaling av nærmere vilkår for et ansvar for selvforskyldt utilregnelighet Tema og opplegg Vilkår 1 fremkallelse av avvikstilstand Vilkår 2 lovbrudd Utvalgets overveielser Utvalgets flertall Særuttalelse med dissens fra utvalgsleder Rieber-Mohn Vilkår 3 selvforskyldt fremkallelse Avgrensning av ansvaret: rettsstridsreservasjon Bevismessige forhold Generelt Særlig om selvforskyldt rus Regelens utforming Forslaget og gjeldende rett Strafferammer og straffutmåling Bevis Tema og opplegg

13 10.2 Gjeldende rett Bevisvurdering Bevistema og beviskrav Det alminnelige strafferettslige beviskravet og dets begrunnelse Bevistema og beviskrav for tilregnelighet Det strafferettslige beviskravet og Grunnloven Det strafferettslige beviskravet og EMK Bevistema og beviskrav i utenlandsk rett Danmark Sverige England Utvalgets vurderinger Bevistema Beviskrav Tema og opplegg Verdibaserte argumenter Generelt Utvalgets merknader til Oslo tingretts dom i 22. juli-saken Bevismessige argumenter Sammenfatning Ulike typer usikkerhet under utvalgets utilregnelighetsregel Tema, avgrensing og opplegg Usikkerhet sannsynlighet og robusthet Usikkerhet om symptomer Usikkerhet om psykosediagnose Usikkerhet om likestilt tilstand Sammenfatning Rettsenhet Straffutmåling Lovfesting Sammenfatning og betraktninger om betydningen av utvalgets forslag Del III Sakkyndighet Oversikt over utredningens del III Sakkyndighet Generelt Psykiatrisk sakkyndighet Generelt om gjeldende rett Ulik fagkyndighet Fagkyndighetens rekkevidde Spørsmål og svar medisinske eller rettslige? Psykiatriske undersøkelser til bruk i straffesaker Generelt Særskilt innleggelse Foreløpige undersøkelser og erklæringer Utredningsomfang Fremmed rett Svensk rett Dansk rett Kritikk av den psykiatri- og psykologfaglige sakkyndighet i dagens strafferettspleie Tema og opplegg Faglig svakhet Uklar funksjon Mangelfull kontroll og etterprøving Kvaliteten på det psykiske helsevern Utvalgets utilregnelighetsregel og behovet for sakkyndighet Behov for sakkyndighet Den sakkyndiges oppgave «Rettspsykiatri» Sakkyndige krav til kompetanse Tema og opplegg Situasjonen i dag Kompetansekrav Praksis og tilgang Lovgivning i andre land Sverige Danmark Utdannelse Grunn- og spesialistutdannelse for leger og psykologer Etterutdannelse av leger, psykologer og spesialister for sakkyndigvirksomhet Spesialisering i Sverige og Danmark Danmark Sverige Offentlig godkjennelse autorisasjon og lisens Utvalgets vurderinger Utgangspunkt, problemstilling og opplegg Krav til utdannelse og fagspesifikke kurs Krav til klinisk virksomhet

14 Krav til offentlig godkjennelse Fordelingen av sakkyndigoppdrag organisering Krav om egenerklæring Oppnevning av sakkyndige Behov for sakkyndighet oppnevning i de rette sakene Situasjonen i dag Utvalgets vurderinger foreløpig undersøkelse, kompetanse i kriminalomsorgen og påtalemyndigheten Sakkyndige uavhengighet Temaet Utvalgets vurderinger Generell regulering av de sakkyndiges uavhengighet og habilitet Hyppig samarbeidende sakkyndige Antall sakkyndige Gjeldende rett Utvalgets vurderinger Hvem bør avgjøre antall sakkyndige? Antall sakkyndige Bruk av tidligere sakkyndig Samarbeidet mellom de sakkyndige Oppnevning av ytterligere sakkyndige Tema og opplegg Gjeldende rett Straffeprosessloven Domstolenes ansvar for straffesakens opplysning straffeprosessloven Utvalgets drøftelser Utgangspunkter og oversikt over momenter som inngår i utvalgets vurderinger Friere overveielser Betydningen av anklageprinsippet på etterforskningsstadiet Konklusjon Mandat og erklæringer Tema og opplegg Gjeldende rett og praksis Straffeprosessloven Helsepersonelloven Praksis Tidligere utredninger Lovgivning i andre land Sverige Danmark Utvalgets vurderinger Problemstillinger og opplegg Forholdet mellom spørsmål og svar Standarder eller konkret utforming kryssende hensyn Forskriftsfesting Sakkyndige uten oppnevning Prosessuelle forhold Forslag til forskrift og standardmandat Utvalgets forskriftsutkast alle sakkyndige Utvalgets utkast til standardmandat for psykiatrisk sakkyndige Utførelse av sakkyndigoppdraget enkelte særlige spørsmål Sakkyndiges tilgang til journal/ helseopplysninger Tema og opplegg Gjeldende rett Generelt om helsepersonells taushetsplikt Sakkyndig helsepersonell Unntak fra taushetsplikt Svensk og dansk rett Utvalgets vurderinger Tema og opplegg Kryssende hensyn Om generelle argumenter mot taushetsplikt Om spesielle argumenter mot taushetsplikt tilregnelighet og straffnedsettelse Bevismessige hensyn Verdibaserte hensyn Foreløpig konklusjon Utvalgets flertall Særuttalelse fra utvalgets leder Rieber-Mohn, som også utvalgsmedlem Stoltenberg i det vesentlige slutter seg til Særreaksjoner Bevismessige hensyn Verdibaserte hensyn Konklusjon Video- og lydopptak Tema og opplegg Gjeldende rett Gjennomføring og bruk

15 Særlig om vernet mot selvinkriminering Utvalgets vurdering Tvungen psykiatrisk undersøkelse straffeprosessloven Nærmere om de sakkyndiges undersøkelser Tema Gjeldende rett Straffeprosessuelle vilkår for å gjennomføre helsefaglige undersøkelser Rettslige krav til den helsefaglige undersøkelse og vurdering Retningslinjer for psykiatriske undersøkelser av siktede, tiltalte og domfelte Undersøkelser i praksis Generelt Standardiserte utrednings- og testmetoder Generelt Strukturerte intervjuer BPRS Kort Psykiatrisk Måleskala Utvidet versjon Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) Utvalgets vurderinger Etterprøving av sakkyndige erklæringer Tema og opplegg Et autoritativt bevis Betydningen av å uttrykke usikkerhet Betingelser for etterprøving generelt Kunnskap som forutsetning for etterprøving Generelt Utvalgets vurderinger Pedagogiske forutsetninger for etterprøving Betydningen av kommunikasjon på tvers av profesjonsgrenser Betydningen av erklæringens utforming Bevisføring sakkyndige Grunnlagsmaterialet Den rettsmedisinske kommisjon og etterprøving Tema, avgrensning og opplegg Kort om kommisjonen Kontroll av erklæringer og uttalelser Generelt Behandlingstid Veiledning Generelt om psykiatriske spørsmål Særlig om klargjøring av gjeldende rett Tall Fremmed rett Dansk rett Svensk rett Utvalgets vurderinger Behovet for en kontrollinstans Kommisjonens funksjon og uavhengighet Kommisjonens sammensetning Kontroll av erklæringer og uttalelser Kontroll av foreløpige erklæringer Behandlingstid Kontroll av erklæringer og uttalelser fra sakkyndige uten oppnevning Veiledning Del IV Samfunnsvern Oversikt over utredningens del IV Strafferettslige særreaksjoner generelt Bakgrunn Prinsipper som ligger til grunn for ordningen Gjeldende rett Dom på tvungent psykisk helsevern Vilkår 1: Utilregnelighet Vilkår 2: Lovbrudd Straffeloven 39 første ledd nr Straffeloven 39 første ledd nr Betydningen av skyld og faktisk villfarelse Vilkår 3: Gjentakelsesfare Generelt Farebedømmelse i praksis Vilkår 4: Behov for samfunnsvern Reaksjonsinnholdet Generelt om reaksjonsinnholdet Informasjonsutveksling og varslingsplikt Psykisk helsevernloven Klage til kontrollkommisjonen

Kapittel 9 Selvforskyldt utilregnelighet

Kapittel 9 Selvforskyldt utilregnelighet DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att. Lovavdelingen Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 25.11.2014 14/6745 ES LLE/bj 2014/6092 26.03.2015

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Domfelte med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffutmålingspraksis

Domfelte med funksjonsnedsettelser. En analyse av straffutmålingspraksis Domfelte med funksjonsnedsettelser En analyse av straffutmålingspraksis Jane Dullum Universitetet i Oslo Institutt for kriminologi og rettssosiologi April 2011 2 FORORD Fritz Moen ble feildømt for to seksualdrap

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

DEN ALLMENNE RETTSFØLELSE VEIVISER ELLER VILLEDER I STRAFFERETTEN ADVOKATFORENINGENS ÅRSTALE 2007. Anders Ryssdal, leder

DEN ALLMENNE RETTSFØLELSE VEIVISER ELLER VILLEDER I STRAFFERETTEN ADVOKATFORENINGENS ÅRSTALE 2007. Anders Ryssdal, leder DEN ALLMENNE RETTSFØLELSE VEIVISER ELLER VILLEDER I STRAFFERETTEN ADVOKATFORENINGENS ÅRSTALE 2007 Anders Ryssdal, leder 1. INNLEDNING Advokatforeningen setter i år søkelyset på den allmenne rettsfølelse

Detaljer

Høringssvar- Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern ).

Høringssvar- Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern ). Høringssvar- Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern ). Styret ved Institutt for psykoterapi vil komme med følgende kommentarer til den foreliggende grundige og omfattende

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Dokument nr. 19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Avgitt 1. juni 2004 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Kandidatnr: 175996 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14491 ord Veileder Øistein Aamodt 01.06.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLD...

Detaljer

Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET

Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET Riksadvokatens arbeidsgruppe AVHØRSMETODIKK I POLITIET Utredning fra arbeidsgruppen oppnevnt av Riksadvokaten 13. juli 2012. Avgitt til Riksadvokaten 8. oktober 2013. Arbeidsgruppen er samlet om innholdet

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Voldsoffererstatning og foreldelse

Voldsoffererstatning og foreldelse Voldsoffererstatning og foreldelse Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 583 Leveringsfrist: 25.04.12 Til sammen 17 941 ord 23.04.12 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og sakkyndigrolle... 2 Fagområder i rettspsykologi - bruk av sakkyndige...

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring.

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Utgjør klausulene farefeltsunntak eller skjulte handlingsklausuler? Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2004

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer