NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 10. Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 10. Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

2 Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning 1. Ny arvelov. Justis- og beredskapsdepartementet. 2. Lik og likskap. Kulturdepartementet. 3. Grunnlaget for inntektsoppgjørene Arbeids- og sosialdepartementet. 4. Enklere regler bedre anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet. 5. MOOC til Norge. Kunnskapsdepartementet. 6. Revisjon av eierseksjonsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 7. Elevenes læring i fremtidens skole. Kunnskapsdepartementet. 8. Tolking i offentlig sektor. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 9. Ny adopsjonslov. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 10. Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern. Justis- og beredskapsdepartementet.

3 NOU Norges offentlige utredninger 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. januar Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 28. oktober Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning Oslo 2014

4 ISSN ISBN Aurskog AS

5 Til Justis- og beredskapsdepartementet Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013, og fikk i mandat å vurdere straffelovens utilregnelighetsregler, psykiatrisk sakkyndighet og særreaksjonene. Utvalget legger med dette frem sin utredning, som i det alt vesentlige er enstemmig. Enkelte dissenser og særmerknader fremgår av drøftelsene og lovforslagene. Oslo, 28. oktober 2014 Georg Fr. Rieber-Mohn Leder Knut Erik Sæther Linda Gröning Hilde Stoltenberg Arne Johan Vetlesen Tor Langbach Marit Bjartveit Paul Leer-Salvesen Siv Hallgren Jim Aage Nøttestad Tina Gram Larsen Anders Løvlie Sekretariatsleder Nils Gunnar Skretting Anne Wie-Groenhof

6 Innholdsoversikt Del I Innledning Sammendrag Bakgrunn Skyldevne Sakkyndighet Samfunnsvern Utvalgets oppnevning og sammensetning Mandat Utvalgets arbeid Del II Skyldevne Oversikt over utredningens del II Gjeldende rett Ansvarsbetingelsene Straffens begrunnelser Psykologisk, medisinsk og blandet prinsipp Psykose Bevisstløshet Psykisk utviklingshemning Andre tilstander Alder Sivilrettslige reguleringer av psykiske avvikstilstander Folkerettslige forpliktelser Utenlandsk og internasjonal rett Tema og opplegg Danmark Sverige Finland Tyskland England USA Internasjonal strafferett Oppsummerende betraktninger Utilregnelighetsregel Tema og opplegg Utgangspunkter Valg av prinsipp Psykiske symptomer og lidelser som utvalget anser relevante for strafferettslig utilregnelighet Utilregnelighetsregelen kriteriet «psykotisk» Utilregnelighetsregelen nærmere avgrensning Er forslaget til utilregnelighetsregel diskriminerende? Utvalgets merknader til forslag om endringer i utilregnelighetsregelen fra arbeidsgruppe nedsatt av Norsk psykiatrisk forening med støtte av Den norske legeforening Nærmere om utvalgets anbefaling utilregnelighetsregel med nærmere kommentarer og utvalgsmedlemmenes særmerknader Konsekvens i lovverket for øvrig Selvforskyldt utilregnelighet Tema Gjeldende rett Bakgrunnen for gjeldende rett Utenlandsk rett Utvalgets vurderinger Bevis Tema og opplegg Gjeldende rett Bevistema og beviskrav i utenlandsk rett Utvalgets vurderinger Del III Sakkyndighet Oversikt over utredningens del III Sakkyndighet Generelt Psykiatrisk sakkyndighet Fremmed rett Kritikk av den psykiatri- og psykologfaglige sakkyndighet i dagens strafferettspleie Tema og opplegg Faglig svakhet Uklar funksjon

7 13.4 Mangelfull kontroll og etterprøving Kvaliteten på det psykiske helsevern Utvalgets utilregnelighetsregel og behovet for sakkyndighet Behov for sakkyndighet Den sakkyndiges oppgave «Rettspsykiatri» Sakkyndige krav til kompetanse Tema og opplegg Situasjonen i dag Lovgivning i andre land Utdannelse Offentlig godkjennelse autorisasjon og lisens Utvalgets vurderinger Oppnevning av sakkyndige Behov for sakkyndighet oppnevning i de rette sakene Sakkyndige uavhengighet Antall sakkyndige Oppnevning av ytterligere sakkyndige Mandat og erklæringer Tema og opplegg Gjeldende rett og praksis Tidligere utredninger Lovgivning i andre land Utvalgets vurderinger Utførelse av sakkyndigoppdraget enkelte særlige spørsmål Sakkyndiges tilgang til journal/ helseopplysninger Video- og lydopptak Tvungen psykiatrisk undersøkelse straffeprosessloven Nærmere om de sakkyndiges undersøkelser Etterprøving av sakkyndige erklæringer Tema og opplegg Et autoritativt bevis Betydningen av å uttrykke usikkerhet Betingelser for etterprøving generelt Kunnskap som forutsetning for etterprøving Pedagogiske forutsetninger for etterprøving Den rettsmedisinske kommisjon og etterprøving Del IV Samfunnsvern Oversikt over utredningens del IV Strafferettslige særreaksjoner generelt Bakgrunn Prinsipper som ligger til grunn for ordningen Gjeldende rett Dom på tvungent psykisk helsevern Dom på tvungen omsorg Strafferettslige særreaksjoner én del av samfunnsvernet Utenlandske særreaksjonsdømte Internasjonale forpliktelser Utenlandsk rett Dansk rett Svensk rett Nye regler om særreaksjoner Utgangspunkter Vilkår Gjennomføring Opphør Særlige grupper av utilregnelige lovbrytere Del V Økonomiske og administrative konsekvenser og forslag til regelendringer Økonomiske og administrative konsekvenser Forslag til lov om endringer i straffeloven mv. (ny utilregnelighetsregel) lovutkast og merknader Utvalgets grunnlovsforslag med merknader Utvalgets lovforslag med merknader

8 26.3 Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Gröning, Langbach, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsmedlemmet Gröning Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Nøttestad, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Nøttestad, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknad fra utvalget, bortsett fra utvalgsmedlemmene Gröning, Leer-Salvesen, Nøttestad og Vetlesen Lovforslag med merknad fra utvalgsmedlemmene Gröning, Leer-Salvesen, Nøttestad og Vetlesen Ikraftsettings- og overgangsregler Utvalgets forskriftsutkast og merknader Referanser og litteraturliste Vedlegg 1 Tilregnelighet og utilregnelighet: Begreper og regler Henleggelser ved tvil om gjerningspersonens strafferettslige tilregnelighet

9 Innholdsfortegnelse Del I Innledning Sammendrag Bakgrunn Skyldevne Gjeldende rett Utvalgets overveielser og forslag Mandatet Grunnlaget for utilregnelighetsregler Utvalgets valg av prinsipp Likestilte tilstander Beviskravet ved tilregnelighetsbedømmelsen Selvforskyldt utilregnelighet Sakkyndighet Innledning kritikken mot rettspsykiatrien Forslag til endringer Avgrensning av rollen Krav til kompetanse Oppnevning av sakkyndige Sakkyndighet i rett sak Sakkyndiges uavhengighet Antallet sakkyndige Oppnevning av ytterligere sakkyndige Mandat og erklæringer Utførelsen av sakkyndigoppdraget Sakkyndiges tilgang til helseopplysninger Video- og lydopptak Tvungen psykiatrisk undersøkelse Etterprøving av sakkyndige erklæringer Generelt Særlig om Den rettsmedisinske kommisjon Samfunnsvern Innledning Nærmere om vilkårene for en særreaksjon Utgangspunkt Krav til faren Krav til handling Gjennomføring Nærmere om innholdet Overføring til kriminalomsorgen Kontrollkommisjonens rolle Opphold i lukket institusjon Varigheten av oppholdet Minstetid Utvalgets oppnevning og sammensetning Mandat Utvalgets arbeid Del II Skyldevne Oversikt over utredningens del II Gjeldende rett Ansvarsbetingelsene Straffens begrunnelser Straffens begrunnelser i sin allminnelighet Straffens begrunnelser og psykisk avvikende lovovertredere Psykologisk, medisinsk og blandet prinsipp Psykose «Psykotisk» Begrunnelser for det medisinske prinsipp Presisering krav om symptomtyngde Begrepets nærmere innhold Bevisstløshet Psykisk utviklingshemning Andre tilstander Alder Sivilrettslige reguleringer av psykiske avvikstilstander Tema og opplegg Vergemålsloven Avtalerettslig ugyldighet Arveloven Skadeserstatningsloven Folkerettslige forpliktelser Utenlandsk og internasjonal rett Tema og opplegg Danmark Regel Inngangsvilkår Begrensende vilkår Utdypning: Særlig om den danske utilregnelighetsregelens legislative grunnlag og reformforslag... 63

10 7.2.5 Regelen sammenlignet med straffeloven Sverige Regel Inngangsvilkår Begrensende vilkår Utdypning: Om bakgrunnen for gjeldende svensk rett, senere utredninger og reformforslag Bakgrunnen for gjeldende svensk rett Utredninger og reformforslag Regelen sammenlignet med straffeloven Finland Regel Inngangsvilkår Begrensende vilkår Regelen sammenlignet med straffeloven Tyskland Regel Inngangsvilkår Begrensende vilkår Regelen sammenlignet med straffeloven England Regel Inngangsvilkår «Disease of the mind» og «defect of reason» Nærmere om «disease of mind» avgrensningen mot doktrinen om «automatism» Begrensende vilkår Utdypning: Kritikk av M Naghten rules Regelen sammenlignet med straffeloven USA Regler Inngangsvilkår Begrensende vilkår Generelt M Naghten Rules «Irresistible impulse»-regelen Model Penal Code Durham-regelen Reglene sammenlignet med straffeloven Internasjonal strafferett Regel Regelen sammenlignet med straffeloven Oppsummerende betraktninger Utilregnelighetsregel Tema og opplegg Utgangspunkter Straffens begrunnelser Ansvarsbetingende egenskaper Valg av prinsipp Tema og opplegg Det medisinske prinsipp Det blandede prinsipp Utvalgets vurderinger Utgangspunkt Betydningen av grunnlagsspørsmål Betydningen av empirisk kunnskap Betydningen av vaghet Betydningen av bevisspørsmål Betydningen av konsekvens Sammenfatning Psykiske symptomer og lidelser som utvalget anser relevante for strafferettslig utilregnelighet Tema og opplegg Diagnoser og klassifikasjonssystemer presiseringer og begrensninger Generelt Sykdommer, lidelser og symptomer Bruk av medisinske klassifikasjonssystemer Generell bruk Rettslig bruk Psykose Psykose lidelse og symptom Årsaksforhold Symptomer ved psykose «Partiell psykose» i medisinsk sammenheng i rettslig sammenheng Psykoselidelser Faser og symptomtyngde Psykoselidelser Schizofreni (ICD-10 F20) Paranoide psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser) (ICD-10 F22) Akutte og forbigående psykoser (ICD-10 F23) Schizoaffektiv lidelse (ICD-10 F25) Affektiv lidelse (ICD-10 F )

11 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser i barseltiden (ICD-10 F53) Psykose ikke nærmere angitt (INA) (ICD-10 F29) Sårbarhetstilstander for psykose Psykiske lidelser Somatisk sykdom eller skade Bruk av avhengighetsskapende stoffer rusmiddelutløst psykose (ICD-10 F10-F19) Generelt om rusmidler Rusutløste psykoser Bruk av ikke-avhengighetsskapende stoffer (ICD-10 F55) Sykdommer og lidelser uten psykosesymptomer hvor bevisstheten, emosjonelle- eller kognitive funksjoner kan være påvirket i betydelig grad Tema Psykisk utviklingshemning (ICD-10 F70 F79) Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (ICD-10 F80 F89) Generelt Særlig om Aspergers syndrom (ICD-10 F84.5) Diabetesrelaterte tilstander (ICD-10 E10 E16) Epilepsi (G40) Demens (ICD-10 F00 F03) Delirium (ICD-10 F05) Bruk av psykoaktive stoffer Dissosiative lidelser (ICD-10 F44) Hodeskader (ICD-10 F00 09) Isolerte symptomer med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og adferd Komorbiditet Utilregnelighetsregelen kriteriet «psykotisk» Utilregnelighetsregelen nærmere avgrensning Tema og opplegg Eksempler på dyptgripende mentale avvikstilstander som kan falle utenfor utilregnelighetsregelen Gjeldende rett og lovreformen av Tema og opplegg Straffelovens opprinnelige ordning Lovreformen av Nærmere om gjeldende rett Reformforslag Forslagene om en fakultativ straffritaksregel Angivelsen av de relevante tilstandene Nærmere om det fakultative skjønn Den sakkyndiges rolle under forslagene om fakultative straffrihetsregler. Prosessuelle spørsmål Den videre behandlingen av forslagene i lovgivningsprosessen Etterkontrollen av gjeldende regler Utvalgets vurderinger Tema og opplegg Om likestilling av psykoser og enkelte andre dyptgripende avvikstilstander Argumenter for å la dyptgripende avvikstilstander utenfor psykosebegrepet omfattes av utilregnelighetsregelen Argumenter mot å utvide utilregnelighetsregelen Hvordan bør regelen utformes? Den nærmere vurdering av om det foreligger en likestilt tilstand Betydningen av sakkyndighet Nærmere om tilstander som kan tilsi frihet for ansvar «Bevisstløs» og «psykisk utviklingshemmet i høy grad» Er forslaget til utilregnelighetsregel diskriminerende? Utvalgets merknader til forslag om endringer i utilregnelighetsregelen fra arbeidsgruppe nedsatt av Norsk psykiatrisk forening med støtte av Den norske legeforening Tema og opplegg Arbeidsgruppens drøftelser Arbeidsgruppens forslag til utilregnelighetsregel Arbeidsgruppens begrunnelser for å endre utilregnelighetsregelen Arbeidsgruppens syn på konsekvensene av å endre utilregnelighetsregelen Utvalgets merknader Premissene for arbeidsgruppens forslag Begrunnelser for en ny utilregnelighetsregel

12 Andre forhold ved arbeidsgruppens forslag Konsekvensene av arbeidsutvalgets forslag Konklusjon Andre spørsmål tatt opp i arbeidsgruppens rapport om henleggelser Nærmere om utvalgets anbefaling utilregnelighetsregel med nærmere kommentarer og utvalgsmedlemmenes særmerknader Regel «Den som retten anser» «psykotisk» «eller i en tilstand som [ ] må likestilles med å være psykotisk» «er ikke strafferettslig ansvarlig» Utvalgsmedlemmenes særmerknader Konsekvens i lovverket for øvrig Tema og opplegg Meddommere Utvalgets flertall Særmerknad fra utvalgsmedlemmene Langbach, Nøttestad og Vetlesen Oppreisningsansvar Selvforskyldt utilregnelighet Tema Gjeldende rett Generelt Rustilstand Utilregnelighetstilstanden må være rusutløst Rusen må være selvforskyldt Betydningen av selvforskyldt rus for straffutmålingen Forholdet mellom utilregnelighet og forsett særlig om fingering Bakgrunnen for gjeldende rett Revisjonen i Reformforslag Utenlandsk rett Danmark Sverige Finland Tyskland England USA Utvalgets vurderinger Tema og opplegg Et ansvar for selvforskyldt utilregnelighet i lys av straffens begrunnelser Generelt Utvalgets vurderinger Et ansvar for selvforskyldt utilregnelighet i lys av sammenhenger mellom adferd, psykiske avvikstilstander og kriminalitet Tema og opplegg Sammenheng I: Adferd og avvikstilstander Alkoholbruk Narkotikabruk Seponering av medisiner Annen adferd Sammensatte sammenhenger Sammenheng II: Psykiske avvikstilstander og kriminalitet Generelt Sammensatte sammenhenger Betydningen av sammenheng I og II: Årsaksrekken adferd avvikstilstand kriminalitet Tema og opplegg Rusmidler Seponering av medisiner Annen adferd Sammensatte sammenhenger Gjeldende rett i lys av utvalgets vurderinger Utvalgets anbefaling av nærmere vilkår for et ansvar for selvforskyldt utilregnelighet Tema og opplegg Vilkår 1 fremkallelse av avvikstilstand Vilkår 2 lovbrudd Utvalgets overveielser Utvalgets flertall Særuttalelse med dissens fra utvalgsleder Rieber-Mohn Vilkår 3 selvforskyldt fremkallelse Avgrensning av ansvaret: rettsstridsreservasjon Bevismessige forhold Generelt Særlig om selvforskyldt rus Regelens utforming Forslaget og gjeldende rett Strafferammer og straffutmåling Bevis Tema og opplegg

13 10.2 Gjeldende rett Bevisvurdering Bevistema og beviskrav Det alminnelige strafferettslige beviskravet og dets begrunnelse Bevistema og beviskrav for tilregnelighet Det strafferettslige beviskravet og Grunnloven Det strafferettslige beviskravet og EMK Bevistema og beviskrav i utenlandsk rett Danmark Sverige England Utvalgets vurderinger Bevistema Beviskrav Tema og opplegg Verdibaserte argumenter Generelt Utvalgets merknader til Oslo tingretts dom i 22. juli-saken Bevismessige argumenter Sammenfatning Ulike typer usikkerhet under utvalgets utilregnelighetsregel Tema, avgrensing og opplegg Usikkerhet sannsynlighet og robusthet Usikkerhet om symptomer Usikkerhet om psykosediagnose Usikkerhet om likestilt tilstand Sammenfatning Rettsenhet Straffutmåling Lovfesting Sammenfatning og betraktninger om betydningen av utvalgets forslag Del III Sakkyndighet Oversikt over utredningens del III Sakkyndighet Generelt Psykiatrisk sakkyndighet Generelt om gjeldende rett Ulik fagkyndighet Fagkyndighetens rekkevidde Spørsmål og svar medisinske eller rettslige? Psykiatriske undersøkelser til bruk i straffesaker Generelt Særskilt innleggelse Foreløpige undersøkelser og erklæringer Utredningsomfang Fremmed rett Svensk rett Dansk rett Kritikk av den psykiatri- og psykologfaglige sakkyndighet i dagens strafferettspleie Tema og opplegg Faglig svakhet Uklar funksjon Mangelfull kontroll og etterprøving Kvaliteten på det psykiske helsevern Utvalgets utilregnelighetsregel og behovet for sakkyndighet Behov for sakkyndighet Den sakkyndiges oppgave «Rettspsykiatri» Sakkyndige krav til kompetanse Tema og opplegg Situasjonen i dag Kompetansekrav Praksis og tilgang Lovgivning i andre land Sverige Danmark Utdannelse Grunn- og spesialistutdannelse for leger og psykologer Etterutdannelse av leger, psykologer og spesialister for sakkyndigvirksomhet Spesialisering i Sverige og Danmark Danmark Sverige Offentlig godkjennelse autorisasjon og lisens Utvalgets vurderinger Utgangspunkt, problemstilling og opplegg Krav til utdannelse og fagspesifikke kurs Krav til klinisk virksomhet

14 Krav til offentlig godkjennelse Fordelingen av sakkyndigoppdrag organisering Krav om egenerklæring Oppnevning av sakkyndige Behov for sakkyndighet oppnevning i de rette sakene Situasjonen i dag Utvalgets vurderinger foreløpig undersøkelse, kompetanse i kriminalomsorgen og påtalemyndigheten Sakkyndige uavhengighet Temaet Utvalgets vurderinger Generell regulering av de sakkyndiges uavhengighet og habilitet Hyppig samarbeidende sakkyndige Antall sakkyndige Gjeldende rett Utvalgets vurderinger Hvem bør avgjøre antall sakkyndige? Antall sakkyndige Bruk av tidligere sakkyndig Samarbeidet mellom de sakkyndige Oppnevning av ytterligere sakkyndige Tema og opplegg Gjeldende rett Straffeprosessloven Domstolenes ansvar for straffesakens opplysning straffeprosessloven Utvalgets drøftelser Utgangspunkter og oversikt over momenter som inngår i utvalgets vurderinger Friere overveielser Betydningen av anklageprinsippet på etterforskningsstadiet Konklusjon Mandat og erklæringer Tema og opplegg Gjeldende rett og praksis Straffeprosessloven Helsepersonelloven Praksis Tidligere utredninger Lovgivning i andre land Sverige Danmark Utvalgets vurderinger Problemstillinger og opplegg Forholdet mellom spørsmål og svar Standarder eller konkret utforming kryssende hensyn Forskriftsfesting Sakkyndige uten oppnevning Prosessuelle forhold Forslag til forskrift og standardmandat Utvalgets forskriftsutkast alle sakkyndige Utvalgets utkast til standardmandat for psykiatrisk sakkyndige Utførelse av sakkyndigoppdraget enkelte særlige spørsmål Sakkyndiges tilgang til journal/ helseopplysninger Tema og opplegg Gjeldende rett Generelt om helsepersonells taushetsplikt Sakkyndig helsepersonell Unntak fra taushetsplikt Svensk og dansk rett Utvalgets vurderinger Tema og opplegg Kryssende hensyn Om generelle argumenter mot taushetsplikt Om spesielle argumenter mot taushetsplikt tilregnelighet og straffnedsettelse Bevismessige hensyn Verdibaserte hensyn Foreløpig konklusjon Utvalgets flertall Særuttalelse fra utvalgets leder Rieber-Mohn, som også utvalgsmedlem Stoltenberg i det vesentlige slutter seg til Særreaksjoner Bevismessige hensyn Verdibaserte hensyn Konklusjon Video- og lydopptak Tema og opplegg Gjeldende rett Gjennomføring og bruk

15 Særlig om vernet mot selvinkriminering Utvalgets vurdering Tvungen psykiatrisk undersøkelse straffeprosessloven Nærmere om de sakkyndiges undersøkelser Tema Gjeldende rett Straffeprosessuelle vilkår for å gjennomføre helsefaglige undersøkelser Rettslige krav til den helsefaglige undersøkelse og vurdering Retningslinjer for psykiatriske undersøkelser av siktede, tiltalte og domfelte Undersøkelser i praksis Generelt Standardiserte utrednings- og testmetoder Generelt Strukturerte intervjuer BPRS Kort Psykiatrisk Måleskala Utvidet versjon Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) Utvalgets vurderinger Etterprøving av sakkyndige erklæringer Tema og opplegg Et autoritativt bevis Betydningen av å uttrykke usikkerhet Betingelser for etterprøving generelt Kunnskap som forutsetning for etterprøving Generelt Utvalgets vurderinger Pedagogiske forutsetninger for etterprøving Betydningen av kommunikasjon på tvers av profesjonsgrenser Betydningen av erklæringens utforming Bevisføring sakkyndige Grunnlagsmaterialet Den rettsmedisinske kommisjon og etterprøving Tema, avgrensning og opplegg Kort om kommisjonen Kontroll av erklæringer og uttalelser Generelt Behandlingstid Veiledning Generelt om psykiatriske spørsmål Særlig om klargjøring av gjeldende rett Tall Fremmed rett Dansk rett Svensk rett Utvalgets vurderinger Behovet for en kontrollinstans Kommisjonens funksjon og uavhengighet Kommisjonens sammensetning Kontroll av erklæringer og uttalelser Kontroll av foreløpige erklæringer Behandlingstid Kontroll av erklæringer og uttalelser fra sakkyndige uten oppnevning Veiledning Del IV Samfunnsvern Oversikt over utredningens del IV Strafferettslige særreaksjoner generelt Bakgrunn Prinsipper som ligger til grunn for ordningen Gjeldende rett Dom på tvungent psykisk helsevern Vilkår 1: Utilregnelighet Vilkår 2: Lovbrudd Straffeloven 39 første ledd nr Straffeloven 39 første ledd nr Betydningen av skyld og faktisk villfarelse Vilkår 3: Gjentakelsesfare Generelt Farebedømmelse i praksis Vilkår 4: Behov for samfunnsvern Reaksjonsinnholdet Generelt om reaksjonsinnholdet Informasjonsutveksling og varslingsplikt Psykisk helsevernloven Klage til kontrollkommisjonen

16 Opphør Tall Antall domfelte Tilhørighet Lovbrudd Tidligere domfellelser Diagnose Kjønn og alder Sivilstatus, barn, utdannelse og yrkesliv Fødeland Gjennomføring av særreaksjon Voldsepisoder og avtalebrudd Tilbakefall Kostnader Dom på tvungen omsorg Vilkår Ansvar for gjennomføringen Reaksjonsinnholdet Tall Strafferettslige særreaksjoner én del av samfunnsvernet Tema og opplegg Straff og varetekt Psykisk helsevernloven Tema og opplegg Generelt om psykisk helsevern Hjemmelsgrunnlag «Alvorlig sinnslidelse» og «psykotisk» Partsroller Samfunnsvernet Helsevernet Helse- og omsorgstjenesteloven Barnevernloven Utenlandske særreaksjonsdømte Internasjonale forpliktelser Tema og opplegg Frihetsberøvelse EMK artikkel SP artikkel Fengselsregler Legalitetskontroll Torturforbudet Statens plikt til å beskytte borgerne Utenlandsk rett Dansk rett Vilkår for å idømme særreaksjoner og de alternative reaksjonenes innhold Utvidet adgang til idømmelse av særreaksjon Prosessuelle spørsmål: Særreaksjonens lengde, endringer i dens innhold, opphør, forlengelse og utvisning Svensk rett Nye regler om særreaksjoner Utgangspunkter Tema og opplegg Farebedømmelse generelt Farebedømmelse empiri Forutsetninger for å idømme en særreaksjon Vilkår Tema og opplegg Vilkår 1: Utilregnelighet Vilkår 2: Fare for integritetskrenkelser Vern av rettsgoder Faregrad Vilkår 3: Nødvendighet Vilkår 4: Lovbrudd Generelt Farevilkår? Tema og problemstilling Utvalgets flertall Dissens fra utvalgsleder Rieber-Mohn med tilslutning fra utvalgsmedlemmene Langbach, Stoltenberg og Sæther Utvalgsmedlem Gröning Et begrensende vilkår Beviskrav Gjennomføring Tema og opplegg Innhold Overføring til kriminalomsorgen Utvalgets felles utgangspunkt Utvalgets flertall Utvalgsmedlemmene Gröning, Leer-Salvesen, Nøttestad og Vetlesen Opphold i lukket institusjon Minstetid Utvalgets felles utgangspunkt Utvalgets flertall Utvalgsleder Rieber-Mohn og medlemmene Nøttestad, Stoltenberg og Sæther Klage til kontrollkommisjonen og rettslig prøving Fornærmede og etterlattes interesser Opphør Utvalgets felles utgangspunkt

17 Utvalgets flertall Utvalgsleder Rieber-Mohn og medlemmene Nøttestad, Stoltenberg og Sæther Særlige grupper av utilregnelige lovbrytere Utlendinger Avbrutt gjennomføring Fornyet iverksettelse Unge lovovertredere Del V Økonomiske og administrative konsekvenser og forslag til regelendringer Økonomiske og administrative konsekvenser Forslag til lov om endringer i straffeloven mv. (ny utilregnelighetsregel) lovutkast og merknader Utvalgets grunnlovsforslag med merknader Utvalgets lovforslag med merknader Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Gröning, Langbach, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsmedlemmet Gröning Lovforslag med merknader fra utvalget, bortsett fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Nøttestad, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknader fra utvalgsleder Rieber-Mohn og utvalgsmedlemmene Langbach, Nøttestad, Stoltenberg og Sæther Lovforslag med merknad fra utvalget, bortsett fra utvalgsmedlemmene Gröning, Leer-Salvesen, Nøttestad og Vetlesen Lovforslag med merknad fra utvalgsmedlemmene Gröning, Leer-Salvesen, Nøttestad og Vetlesen Ikraftsettings- og overgangsregler Utvalgets forskriftsutkast og merknader Referanser og litteraturliste Vedlegg 1 Tilregnelighet og utilregnelighet: Begreper og regler Henleggelser ved tvil om gjerningspersonens strafferettslige tilregnelighet

18

19 Del I Innledning

20

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: X50 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: X50 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: X50 &13 Arkivsaksnr.: 14/11562-2 Dato: 20.03.2015 HØRING - NOU 2014: 10 SKYLDEVNE, SAKKYNDIGHET OG SAMFUNNSVERN â INNSTILLING TIL

Detaljer

STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET

STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET Også kalt skyldevne Tilregnelighet = evne til å ta rasjonelle valg Gjerningspersonen må kunne bebreides Vi straffes for våre valg valgt det gale Fire former for utilregnelighet:

Detaljer

~KRISTIANSAND TINGRETI

~KRISTIANSAND TINGRETI ~KRISTIANSAND TINGRETI Dok 2 Justis og Beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres referanse Vår refera nse 14-1892SOADM-KISA Dato 23.03.2015 Høring- NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Strafferettspsykiatri

Strafferettspsykiatri Strafferettspsykiatri Hva vil det si å ikke ha straffeskyldevne? Vi har hatt «sinnssykdom» som straffrihetsbegrep siden 1846 I 2002 ble begrepet endret til «psykotisk» Alle land har straffrihetsbegrep

Detaljer

Kapittel 9 Selvforskyldt utilregnelighet

Kapittel 9 Selvforskyldt utilregnelighet DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att. Lovavdelingen Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 25.11.2014 14/6745 ES LLE/bj 2014/6092 26.03.2015

Detaljer

Trøndelag statsadvokatembeter. Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne

Trøndelag statsadvokatembeter. Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne Trøndelag statsadvokatembeter Anvendelse av straffeloven 56 c i forhold til utviklingshemmede * Statsadvokat Per Morten Schjetne Ordlyden i straffeloven 56c: Retten kan sette straffen ned under det lavmål

Detaljer

Særreaksjoner og mennesker med utviklingshemming

Særreaksjoner og mennesker med utviklingshemming Særreaksjoner og mennesker med utviklingshemming Ass. riksadvokat Knut Erik Sæther Utviklingshemmede og straff 3 Fokus: utviklingshemmede som lovbrytere 3 La oss ikke glemme: Utviklingshemmede begår lite

Detaljer

Kapittel 2: Utilregnelige lovbrytere - overføring til tvungent psykisk helsevern. Nasjonal koordineringsenhet og nasjonalt register.

Kapittel 2: Utilregnelige lovbrytere - overføring til tvungent psykisk helsevern. Nasjonal koordineringsenhet og nasjonalt register. I M Helsedirektoratet Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: MIA Vår ref.: 9,8 T49 Dato: D1 p4 2QQ9 Ber om høringsuttalelse - Justis- og politidepartementet

Detaljer

Høringssvar- Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern ).

Høringssvar- Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern ). Høringssvar- Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern ). Styret ved Institutt for psykoterapi vil komme med følgende kommentarer til den foreliggende grundige og omfattende

Detaljer

Høring NOU 2014:10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern»

Høring NOU 2014:10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» Til: - Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo, 14. april 2015 Ref.: 200/15/TBP/ph Høring NOU 2014:10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» Norsk psykologforening har følgende

Detaljer

Høringssvar - Tilregnelighetsutvalgets utredning, NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringssvar - Tilregnelighetsutvalgets utredning, NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendt kun pr. e-post: lovavdelingen@jd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 14/5505 Dato: 16.03.2015 Høringssvar - Tilregnelighetsutvalgets utredning,

Detaljer

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 TO DOMMER Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 Rettslige rammer Straffeloven 195, første ledd Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel 2 inntil

Detaljer

161-Dom.book Page 9 Thursday, September 2, :49 PM. Innhaldsoversikt

161-Dom.book Page 9 Thursday, September 2, :49 PM. Innhaldsoversikt 161-Dom.book Page 9 Thursday, September 2, 2004 4:49 PM Innhaldsoversikt Kapittel 1 Innleiing... 15 1.1 Utgangspunktet... 15 1.2 Utviklinga av særreaksjonar i norsk strafferett... 18 1.3 Kort om rettskjeldesituasjonen

Detaljer

Høringssvar NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringssvar NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Randi Rosenqvist spesialist i psykiatri Griniveien 12 0756 Oslo Justisdepartementet lovavdelingen@jd.dep.no 25.mars 2015 Høringssvar NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Som psykiater med

Detaljer

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63 Innhold Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Introduksjon til temaet... 21 1.2 Om barn og foreldre... 26 1.3 Fellestrekket utfordrende atferd... 28 1.3.1 Begrepet «utfordrende atferd»... 28 1.3.2 Kjennetegn

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET

PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I STRAFFERETTSAPPARATET SEKSUELLE OVERGREP STATSADVOKATENE I NORDLAND TO AKTUELLE TYPESCENARIOER: personer med utviklingshemming som overgripere - overfor andre med

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Omsorg for personer med utviklingshemming sett fra Ila. Randi Rosenqvist seniorrådgiver/psykiater Ila fengsel og forvaringsanstalt

Omsorg for personer med utviklingshemming sett fra Ila. Randi Rosenqvist seniorrådgiver/psykiater Ila fengsel og forvaringsanstalt Omsorg for personer med utviklingshemming sett fra Ila Randi Rosenqvist seniorrådgiver/psykiater Ila fengsel og forvaringsanstalt 1 Litt historikk HVPU eksistert til for 20 år siden. Forarbeidene til dagens

Detaljer

Deres referanse 14/6745. Høring- Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunna vern

Deres referanse 14/6745. Høring- Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunna vern e ST. OLAVS HOSPITAL UNIYIRSITITSSYKiHUSET l TRONDHiiM Divisjon Psykisk Helsevern HELSE.:. MIDT-NORGE Avdeling Br aet Kompetansesenter for sikkerhets-. fengsels- og rettspsykiatri Midlertidig Rettapayklatrlsk

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN

JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN JOHS. ANDENÆS FORSETT OG RETTS- VILFARELSE I STRAFFE RETTEN FORSETT OG RETTS- VILLFARELSE I STRAFFERETTEN AV JOHS. ANDENÆS Det henvises generelt til folgende inngående monografier: Knud Waaben, Det kriminelle

Detaljer

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern: NOU 2014: 10 på 60 minu1er

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern: NOU 2014: 10 på 60 minu1er Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern: NOU 2014: 10 på 60 minu1er Påtalemyndighetens representant et vanskelig utgangspunkt? Og hvorfor et menneske frivillig tilbringer hele sitt liv med å være offentlig

Detaljer

NOU 1990:5. side 1 av 9. Dokumenttype NOU 1990:5 Dokumentdato

NOU 1990:5. side 1 av 9. Dokumenttype NOU 1990:5 Dokumentdato Dokumenttype NOU 1990:5 Dokumentdato 1989-09-27 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner. Straffelovkommisjonens delutredning IV. Særreaksjonsutvalget

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167 Kirsten Langseth Deres ref.: Saksbehandler: INM/ANMAR Vår ref.: 10/6077 Dato: 15.04.2011 Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d.

Når tilregnelighet går under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d. Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet Pål Grøndahl, ph.d. Ulf Stridbeck, Professor, Juridisk fakultet HELSE SØR-ØST

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

AUTISMESPEKTERET (ASD) RETTSLIGE DILLEMMA VED AUTISMESPKTERFORSTYRRELSER

AUTISMESPEKTERET (ASD) RETTSLIGE DILLEMMA VED AUTISMESPKTERFORSTYRRELSER VED AUTISMESPKTERFORSTYRRELSER SIKKERHETSSEMINARET 2016 Hilde Jorunn Kvamme Psykologspesialist AUTISMESPEKTERET (ASD) Autismespekteret har stadig økende oppmerksomhet og forskningsfokus Fra svært sjelden

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2 Strafferett for ikke-jurister Dag 2 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvarslæren ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff Objektive straffbarhetsvilkår

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Trenger vi en ny rettspsykiatri?

Trenger vi en ny rettspsykiatri? Trenger vi en ny rettspsykiatri? Randi Rosenqvist Oslo universitetssykehus og Ila fengsel 1 Vi har diskutert rettspsykiatri siden * Kriminalloven av 1842 Straffeloven av 1902 tidenes morgen Endringer i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

MENTAL HELSE UNGDOM. Høring - Tilregnelighetsutvalgets utredning 2014: 10. Det medisinske prinsipp. Side 1 av 5

MENTAL HELSE UNGDOM. Høring - Tilregnelighetsutvalgets utredning 2014: 10. Det medisinske prinsipp. Side 1 av 5 .. ~ MENTAL MENTAL STORGATEN 38 0182 OSLO TELEFON 09871 E-POST POST@MHU. NO Justis- og Beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Lovavdelingen Vår ref.: Adrian Wilhelm

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av statutrapport

Veileder for utarbeidelse av statutrapport Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern For særreaksjonen dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er påtalemyndigheten ikke tillagt noen aktiv rolle under den løpende

Detaljer

Sendes også på e-post til; Deres referanse Vår referanse Dato ES MVO/HAJ/bj

Sendes også på e-post til; Deres referanse Vår referanse Dato ES MVO/HAJ/bj POLITIJURISTENE Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 0030 Oslo Sendes også på e-post til; postmottak@jd.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 200807883 ES MVO/HAJ/bj PEL/cg Tirsdag 3. februar

Detaljer

PSYKOSE. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB. onsdag 9. mai 12

PSYKOSE. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB. onsdag 9. mai 12 PSYKOSE Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB plan psykosebegrepet psykose i rettspsykiatrisk forstand biologisk vs psykologisk prinsipp realistisk forståelse

Detaljer

Ruset og skyldig. Kandidatnummer: Antall ord: JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

Ruset og skyldig. Kandidatnummer: Antall ord: JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Ruset og skyldig En diskusjon om utformingen av straffeloven 45. Kandidatnummer: 204103 Antall ord: 14714 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN [09.12.2014]

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis

UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis Post.doc. Jane Dullum Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet Undersøkelsens bakgrunn Del av et prosjekt finansiert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker.

Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. Fagkonferanse - Hell 2015 Politioverbetjent Rolf Arne Sætre, seksjon for seksuallovbrudd, Taktisk etterforskningsavdeling, KRIPOS Rolleavklaring, Kripos

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M. DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT Rundskriv Nr. Vår ref Dato I-4/2013 13/3500-09.09.2013 ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

Detaljer

Prosedyren samsvarer med prosedyrer for dom på overføring til tvunget psykisk helsevern hos: Oslo statsadvokatembeter

Prosedyren samsvarer med prosedyrer for dom på overføring til tvunget psykisk helsevern hos: Oslo statsadvokatembeter 1 PROSEDYRE Versjon: 1.7 Dokumentstatus: Gyldig Gyldig fra: 25.11.2011 Gyldig til: 31.12.2012 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Godkjent av: Stine Kilden Dato: 25.11.2011

Detaljer

Rundskriv fra Riksadvokaten Ra Rundskriv nr. 4/2001 Oslo, 3. desember 2001 INNLEDNING

Rundskriv fra Riksadvokaten Ra Rundskriv nr. 4/2001 Oslo, 3. desember 2001 INNLEDNING Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-34 623.3 Rundskriv nr. 4/2001 Oslo, 3. desember 2001 UTILREGNELIGHETSREGLER OG SÆRREAKSJONER INNLEDNING Ved lov av 15. juni 2001 nr. 64 ble det fastsatt at reglene om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Etterkontroll av reglene om strafferettslig. særreaksjoner og forvaring

Etterkontroll av reglene om strafferettslig. særreaksjoner og forvaring Rapport fra utredningsgruppe oppnevnt av Justis- og politidepartementet 18. mai 2006 Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring Rapport fra

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Politiets fokus på utviklingshemmede i straffesaker.

Politiets fokus på utviklingshemmede i straffesaker. Politiets fokus på utviklingshemmede i straffesaker. NFSS Årskonferanse Alta- 2016 Politioverbetjent Rolf Arne Sætre, seksjon for seksuallovbrudd, Taktisk etterforskningsavdeling, KRIPOS Rolleavklaring,

Detaljer

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser og andre psykoser Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser Mann 28 år Bodd på ulike lavterskeltiltak i flere år. Stadig flyttet videre til andre, pga vandalisering

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang OVERPRØVING AV TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK HVA SKJER I ROGALAND? 29.04.2015 Ass. fylkeslege Morten Hellang 1 2013 Behandling uten eget samtykke Fylkesmennene behandlet i 2013 973 klager på vedtak om behandling

Detaljer

Endringer i psykisk helsevernloven

Endringer i psykisk helsevernloven Endringer i psykisk helsevernloven Hvorfor har vi ikke god oversikt over all bruk av tvang i psykisk helsevern? seniorrådgiver /advokat Vårin Hellevik, avd. psykisk helsevern og rus Avd. psykisk helsevern

Detaljer

Barnevern og omsorgsovertakelse

Barnevern og omsorgsovertakelse Barnevern og omsorgsovertakelse Publisert 2011-02-28 13:18 (/file/331165.jpg) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over regelverket for barneverntjenestens omsorgsovertakelse av barn. Barneverntjenesten

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer

Svar på uønskete handlinger

Svar på uønskete handlinger Svar på uønskete handlinger Nils Christie: Sosial kontroll: Av ordet contra-roll noe som ruller i motsatt retning Flemming Balvig: Preventiv kontroll: Alle foranstaltninger og forholdsregler som hindrer

Detaljer

Helsefagarbeideren og jussen

Helsefagarbeideren og jussen Helsefagarbeideren og jussen Oslo 9.mai 2012 Foreleser: Knut Erling Nyheim, vernepleier, jurist og advokat INNHOLD Nye lover i forbindelse med Samhandlingsreformen Taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett

Detaljer

RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri. LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS

RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri. LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS Akutt TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusbehandling) Hva er

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-003 (arkivnr: 16/105) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige 1. Granskingskommisjoner oppnevnes av det offentlige for å utrede et bestemt saksforhold.

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov

Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov Til Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 oslo Oslo, 7. juni 2012 Ref: 594/TBP/ph Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov Norsk Psykologforening takker

Detaljer

Revidert rundskriv til kapittel 9

Revidert rundskriv til kapittel 9 Revidert rundskriv til kapittel 9 - hva er nytt, og hvorfor? Langesund, 9.9.2015 Disposisjon Oversikt over endringer og klargjøringer i det nye rundskrivet Gjennomgang av endringer og klargjøringer med

Detaljer

Erstatingsansvar for skade forårsaket av psykisk syke underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Erstatingsansvar for skade forårsaket av psykisk syke underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold Wangen, Berit Rio Deres ref.: Saksbehandler: MIA Vår ref.: 10/5354 Dato: 27.08.2010 Erstatingsansvar for skade forårsaket av psykisk syke underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold Innledning

Detaljer

Utgivelsesdato: Sist revidert: RETNINGSLINJE

Utgivelsesdato: Sist revidert: RETNINGSLINJE Utgivelsesdato: 01.01.2013 Sist revidert: 09.08.2016 RETNINGSLINJE for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. strl (2005) 62, jf. 20 bokstav

Detaljer

Uttalelse - anonymisert versjon

Uttalelse - anonymisert versjon Til: Fra: Arshad Khan Dok. ref. Dato: 08/1345-11/SF-//AKH 23.02.2009 Uttalelse - anonymisert versjon UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. september

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 02.02.2012 Saksnr.: Dommere: 12-016142SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Einar Høgetveit Petter Ringnes Anne Austbø Tiltalt Anders Behring Breivik Advokat

Detaljer

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige (grooming) Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2006/04582 2006/01682-6 008 03.10.2006 Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger

Detaljer

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 12/4182-2 Dato: 20.03.12 HØRING - FORSLAG OM SÆRLIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN I REGIONALE SIKKERHETSAVDELINGER

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser?

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Vilkår Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Ikke ved lovbundne vedtak, men ved diskresjonære vedtak Forholdet til lovskravet Lovhjemmel for vilkår Taushet i loven om adgangen

Detaljer

Høringssvar- Tilregnelighetsutvalgets utredning, NOU 2014: lo Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringssvar- Tilregnelighetsutvalgets utredning, NOU 2014: lo Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern t DEN NORSKE LEGEFORENING Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendt kun pr. e-post: lovavdelingen@jd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 14/5505 Dato: 16.03.2015 Høringssvar- Tilregnelighetsutvalgets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer OSLO TINGRETT Deres referanse Vår referanse Dato 11.04.2012 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer Foranlediget av spørsmål fra advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Spørsmål om trakassering på utested

Spørsmål om trakassering på utested Spørsmål om trakassering på utested Ombudet har tatt stilling til om en person har blitt utsatt for trakassering på grunn av nasjonal opprinnelse på et utested. Klager hevder at han ble utsatt for gjentatt

Detaljer

Psykosealternativet i straffeloven 44

Psykosealternativet i straffeloven 44 Psykosealternativet i straffeloven 44 En vurdering av det medisinske prinsipp i norsk strafferett av Christine Nilssen JUR-3902 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 19.12.2013 2012/01029-008 HVAIggr 2014/158 05.03.2014 Høringssvar fra toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon

Detaljer

Kapittel 9 eller kapittel 4A? Statens park Tønsberg 11. desember 2013 Linda Endrestad

Kapittel 9 eller kapittel 4A? Statens park Tønsberg 11. desember 2013 Linda Endrestad Kapittel 9 eller kapittel 4A? Statens park Tønsberg 11. desember 2013 Linda Endrestad Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 eller pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A? Helsehjelp faller utenfor

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer