MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til eller tlf SAKSKART Side Saker til behandling 29/13 13/ Forprosjekt Ål Helsetun 2 Ål, Sissel Urke leiar 1

2 Saker til behandling 29/13 Forprosjekt Ål Helsetun Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 614 Saksbehandler: Sissel Skrindo Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Sektorutval for helse og sosial /13 3 Sektorutval for helse og sosial /13 4 Formannskapet Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1) P.nr Ål Helsetun utbygging og ombygging, forprosjekt juli 2013, beskrivelse (inkl. romprogram) - Aursand og Spangen AS arkitekter 2) Utredning av bæresystem for påbygg, arkitektkontoret Nils Tveit AS (inkl. notat RIB-01 frå Multiconsult AS Drammen og notat RIG-01 frå Multiconsult AS Drammen) 3) Notat Ål helsetun HS-bygg, riving kontra ikke riving, Norconsult AS ) Notat vurderinger av riving/nybygg eller hovedombygging/tilbygg på HS-bygget, spesialrådgiver VVHF, ) Deltakarar i forprosjekt Ål helsetun 6) Ark-notat 06 vedr.kostnader knyttet til lokalisering av kapell, Aursand og Spangen AS arkitekter ) Kostnadsoverslag (u.o. 23 Off.lov) blir ettersendt på raudt papir 8) Skisser alternativ 1 (skisser pr. april -13 ) 9) Skisser alternativ 2 (skisser forprosjekt juli -13) 10) Oversikt avtaler 11) Notat frå Sigurd Tveit, datert ) Svar på spørsmål frå Sigurd Tveit frå Dag Spangen Dokument i saka: 1) Intensjonsavtale mellom partane Vestre Viken VHF (VVHF) og Ål kommune ) K.sak 39/12 Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter sluttrapport med Intensjonsavtale for Lokalmedisinske Tjenester i Hallingdal mellom Hallingdalskommunene Hemsedal, Flå, Ål, Gol, Hol, Nes

3 3) Generalplan for helsetunområdet, arkitektkontoret Nils Tveit AS ) Vedtak Ål kommunestyre sak nr. 09/11 5) Ark-notat 05 vedr. eventuell riving av HS-bygget, Aursand og Spangen AS arkitekter ) Svar på søknad om dispensasjon frå Husbanken sitt arealkrav, Kommunal- og regionaldept ) Skisser, fasader, oversiktskart, oversikt BRA forprosjekt 8) PLO-plan ) Formannskapsvedtak Saksopplysningar: Ål kommune står overfor store utbyggingsbehov i helsetunområdet. Dette omfattar: 1) Samhandlingsreforma Ansvar for lokalmedisinske senter er i samhandlingsreforma lagt på kommunane. Ål kommune skal ivareta ansvaret som vertskommune for Hallingdal sjukestugu (HSS). HSS vil stå sentralt i utviklinga av eit lokalmedisinsk senter i Hallingdal (HLMS), slik samhandlingsreforma legg opp til. Det er inngått ei intensjonsavtale mellom Hallingdalskommunane og VVHF om ei felles sengeavdeling med 10 interkommunale plassar og 10 desentraliserte sjukehusplassar frå Det er lagt føringar for kostnadsfordelinga mellom kommunane. Hallingdalskommunane har i samarbeid med VVH fått statleg tilskot til drift av 3,2 døgnplassar for akutthjelp ved Hallingdal sjukestugu, med oppstart frå ) Omsorgsbustader Befolkningsframskriving viser at Ål vil få ei dobling av tal eldre over 67 år fram til år 2050; frå vel 750 over 67 år til 1500 over 67 år i år 2050 (jfr. PLO-plan s. 7). PLO-planen legg opp til at ein må vurdere bygging av 16 nye omsorgsbustader kvart 10. år. Pr. i dag er det stort behov for tilrettelagte bustader for demente. 3) Utbygging/modernisering helsetenestene Det er behov for utbygging og modernisering av fleire andre delar av helsetenesta; legetenesta, fysioterapitenesta og kommunale korttidsplassar. Ål kommune har saman med Vestre Viken HF (VVHF) underskreve ei intensjonsavtale der ein godkjenner at partane legg planar på tvers av eigedomsgrenser og bygg. Arkitektfirmaet Nils Tveit AS var i 2010 engasjert for å utarbeide ein overordna plan for området, slik at ein synleggjer kva det evt. kan bli plass til ved utbygging/ombygging i området, og slik at utbyggingar ikkje kjem i konflikt med framtidige behov for bygningsmasse. Generalplanen legg opp til pasientretta service vest i området, omsorgsbustader i aust. Nye sengeplassar, legesenter, legevakt og areal for rehabilitering var tenkt løyst ved ei stor påbygging av den gamle delen av HSS, med omsorgsbustader i bufellesskap på toppen. Generalplanen legg også opp til ny trafikkløysing og eit parkeringshus. Kommunestyret 3

4 vedtok den 20. januar 2011 å legge generalplanen for helsetunområdet til grunn for den vidare planlegginga og bad rådmannen starta opp detaljplanlegging av eit utbyggingsprosjekt. Prosjekt Ål helsetun starta opp mai -11. Prosjektet er spesielt på den måten at mange instansar er involverte (VVHF, HSS og kommunane i Hallingdal), dessutan mange fagområde. Det er også spesielt fordi mange av dei faktorane som vil bestemme rammene for prosjektet har vore usikre (eigarskap av bygningsmasse, utvikling av lokalmedisinsk senter, regelverk). Styringsgruppe og prosjektgruppe har difor vore samansett av representantar både frå VVHF, Ringerike sykehus (RS), HSS, Ål kommune, Regionrådet, tillitsvalde, verneombod og brukarrepresentantar (Eldrerådet og RMF). Vidare har prosjektet omfatta 8 arbeidsgrupper fordelt på dei ulike delområda. Sjå organisering av prosjektet vedlegg 5. Etter ein anbodsrunde vart det i mars -12 inngått avtale med arkitektkontoret Aursand og Spangen AS arkitekter med hovudkontor på Hamar. Prosjektet har utarbeidd romprogram, skisseprosjekt og forprosjekt (vedlegg 1). Forprosjektet inneber a) kjøp av HS-bygget frå VVHF b) ny sørfløy med overbygde parkeringsplassar i u.etg., omsorgsbustader for demente på bakkeplan og kommunale korttidsplassar i 2. etg. c) nytt HS-bygg med legevakt i u.etg., legekontor, blodbank, dialyse og felles hovudinngang i 1. etg., intermediær avdeling i 2. etg. og fysioterapi i 3. etg. Vedr. pkt. a): VVHF har gjev beskjed om at foretaket ikkje kan prioritere investeringsmidlar til HSS før etter 2030, pga tung sjukehusutbygging i Drammen. Det er difor ynskjeleg at Ål kommune som vertskommune kjøper bygget og bygger på/bygger nytt. VVHF og Helse Sør-Øst signaliserer at ein er innstilt på å inngå ei leigeavtale over 25 år. Sjå også pkt. 3 under Vurdering. Nytt parkeringshus er ikkje medteke i forprosjektet. Med løysingane i forprosjektet vil ein oppnå tal P-plassar i helsetunområdet på same nivå som i dag. Sjå elles vedlegg 1. Prosjektet arbeidde inntil april -13 ut frå ein føresetnad om bruk av eksisterande HS-bygg, med eit påbygg og ekstra etasjar oppå. Nye vurderingar, dessutan grunnundersøkingar, gjer at arkitekten tilrår å rive eksisterande HS-bygg. Formannskapet vedtok : Ål formannskap tilrår riving av HS-bygget og grunngjev det med reduserte kostnadar. I tillegg vil bygget då kunne byggjast raskare og meir funksjonelt. Naudsynte grunnundersøkingar må utførast. Spørsmålet om å strekke prosjektet ut i tid må utgreiast slik at ein ser fordeler og ulemper med dette. Prosjektet skal utgreiast med to alternativ, med og utan nytt fysioterpi/rehab.areal. Vi legg difor fram 2 sett med skisser, alternativ 1 og alternativ 2, sjå vedlegg 8 og 9. Sjå elles pkt. 2 under Vurdering. Dersom kommunestyret vedtek å gå vidare med detaljprosjektering, kan dette arbeidet starte ca. 1. september -13. Ut frå eksisterande framdriftsplan kan prosjektet leggast ut på anbod i 4

5 mars -14. Byggestart kan då bli ca. 1. juni, og første byggetrinn (HS-bygg) kan stå ferdig ved årsskiftet 2015/2016. Alle tenester må flytte ut av HS-bygget i byggeperioden. Løysingar på dette er nemnt under Vurdering pkt. 13. Forhold til overordna plan: PLO-plan Plan for helse- og omsorgstenester Kommuneplan Samhandlingsreforma Økonomiske konsekvensar: 1) Investeringskostnader: Prosjektet inneber ein netto prosjektkostnad på 131 mill. kr. for HS-bygget, og kr. 28 mill. kr. for sørfløyen, totalt kr. 159 mill. kr. Sjå elles vedlegg 7 (u.o.). 2) Driftskostnader: Behov for tenester hos brukarane blir dei same uavhengig av utbygging Ål helsetun eller ikkje. Med utbygging av omsorgsbustader, korttidsplassar og desentraliserte sjukehussenger anslår ein auka netto driftskostnader (i tillegg til kapitalkostnader) til 5-8 mill. kr. Auka driftskostnader vil omfatte både personell og auka driftskostnader pga større bygningsmasse, men samstundes innsparing gjennom medfinansieringsreglane i samhandlingsreforma - og sparte utgifter for utskrivningsklare pasientar. Ei samling av tenestene gjev også ei meir effektiv drift. Med utbygging anslår vi behov for fleire stillingar i omsorgssektoren dei fyrste åra for å møte behov ift tal eldre til 9 stillingar. Utan ombygging vil ein anslå personellkostnadene til å bli større, fordi vi då må yte tilsvarande tenester ute i heimane. PLO-planen fastslår behov for 12 stillingar i omsorgssektoren for å klare utfordringane dei fyrste åra. Sjå elles vedlegg 7. Auka driftskostnader må utgreiast nærare i detaljprosjektet. Vurdering: 1) Personell og brukarmedverknad 2) Det er gjennomført ein grundig programmeringsfase i samarbeid med personell, tillitsvalde, vernombod og brukarrepresentantar. Desse har vore med i arbeidet med skisser fram til forprosjektet no blir lagt fram. Vi planlegg same aktive deltaking i detaljprosjektfasen. 5

6 3) Val av alternativ 4) Prosjektet arbeidde inntil april -13 ut frå ein føresetnad om bruk av eksisterande HS-bygg, med eit påbygg og ekstra etasjar oppå. Nye vurderingar, dessutan grunnundersøkingar, gjer at arkitekten tilrår å rive eksisterande HS-bygg. Dette omfattar fordelar med omsyn til a) Kostnader b) Gjeldande forskrifter (radon, jordskjelvsikring osv) c) Funksjonelt bygg d) Driftskostnader (energi) Rådmannen vurderer difor skisser etter alternativ 2 som mest føremålstenleg. Det er innhenta vurderingar og rapportar frå Multiconsult AS Drammen 2011 og Norconsult AS Gjøvik 2013, dessutan gjort grunnundersøkingar av Norconsult Fältgeoteknik AB mai Viser til vedlegg 2, 3 og 4, dessutan skisser alternativ 1 og 2 (vedlegg 8 og 9). 5) Avtaler VVHF og Hallingdalskommunane Ål kommune samarbeider med VVHF og Helse Sør-Øst om utarbeiding av ei avtale med VVHF om sal/kjøp av bygget. Signala frå VVHF og Helse Sør-Øst er at ein er innstilt på å inngå ei leigeavtale over 25 år, og som inneber at Ål kommune ikkje skal ta nokon økonomisk risiko på denne delen av byggeprosjektet. Regelverket vedr. finansiell leasing har vore til hinder for ei langsiktig leigeavtale mellom Ål kommune og VVHF. Denne problematikken er teken opp på Regjeringsnivå, og det ser no ut til at ei formell endring i regelverket blir vedteke. I tillegg til leigeavtala, må ein ha på plass avtaler vedr. drift av bygget; personell, vaktmeister, vedlikehald, reinhald, vaskeri, kjøkken/kantine, matleveranse, IKT osv. Vidare må endeleg avtale som skal avløyse intensjonsavtala mellom kommunane vedr. intermediær avdeling, koma på plass i løpet av hausten -13. Dette arbeidet er påbegynt på rådmannsnivå. Sjå også vedlegg 10 med oversikt over avtaler. 6) Husbanken Husbanken gjev investeringstilskot til utbygging og ombygging av sjukeheim, omsorgsbustad og intermediære plassar (FOR nr. 191 Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken). Satsane er no inntil kr pr. omsorgsbustad og inntil kr pr. sjukeheimsplass/intermediær plass. Kommunen har søkt om tilskot til alle einingane som ligg inne i forprosjektet. Vi har i heile prosessen hatt ein god dialog og godt samarbeid med regionalt Husbankkontor. 6

7 I forhold til omsorgsbustader og korttidsplassar, tilfredsstiller skissene krava til Husbanken, både når det gjeld romløyingar og fellesareal. Dette gjev god fleksibilitet ift evt. framtidig endra bruk av rom og avdelingar. I forhold til intermediær avdeling, er retningslinjene no endra, slik at kommunen også kan søke om investeringstilskot til intermediære plassar som skal driftast av eit helseforetak. Husbanken stiller same krav som til sjukeheimsrom; minst 28 m2 og livsløpsstandard alle rom, dessutan fellesareal pr rom. Både kommunen, HSS og RS meiner 22 m2 pr rom er meir føremålstenleg for denne type avdeling, som i hovudsak skal ivareta aktiv behandling og korte opphald. Kommunen har difor søkt om endring av regelverket i forhold arealkrav intermediære plassar, og dessutan søkt om dispensasjon frå regelverket for intermediær avdeling, men fått avslag på begge desse søknadene. 7) Omsorgsbustader Forprosjektet omfattar 16 nye omsorgsbustader for demente i ny sørfløy, i samsvar med Husbanken sine krav til areal og utforming av bustad og fellesareal. Det er utgang direkte til atrium, dessutan til sansehagen nedanfor Ål bu- og behandlingssenter. PLO-planen legg opp til at ein må vurdere bygging av 16 nye omsorgsbustader kvart 10. år. I tillegg til 16 bustader i ny sørfløy, kan ein planlegge området aust for Ål bu- og behandlingssenter til fleire nye omsorgsbustader i seinare byggetrinn. 8) Legekontor, legevakt, dialyse, blodbank Legekontoret har hatt for tronge lokale i mange år. Dette er sidan 2009 delvis løyst ved at ø- hjelpsfunksjonar er flytta ned som daglegevakt i legevaktslokala på HSS. Dette gjev ei lite effektiv drift med fordeling av legar og medarbeidarar på to arbeidsplassar. Dessutan er avstanden mellom legekontoret og daglegevakta lite heldig i akutte situasjonar på daglegevakt og legekontor. Pga innføring av nødnett hausten 2014, treng legevakta også større lokale; plass til maskinvare og operatørplassar ift nødnett. Ideelt skulle legekontor og legevakt vore på same plan. Dette er ikkje løyst i skissene; legevakt er framleis planlagt i underetg., og legekontoret på planet over. Ein oppnår likevel den ynskte nærleiken og fleksibiliteten mellom legekontor og daglegevakt ved ei intern trapp. Dialyse og blodbank er areal avsett til spesialisthelsetenester. Dette er planlagt slik at legekontor, legevakt, blodbank, dialyse og intermediær avdeling kan nytte same stikkerom og lab., og at ein dermed kan oppnå ein gevinst både driftsmessig og fagleg når det gjeld labfunksjonar. Blodbanken er tenkt i areal inne i sjølve legekontoret. 9) Korttidsplassar 12 av romma ved avd. Tunet/Gjestetunet fungerer ikkje som pasientrom. Det er i PLO-planen vedteke at kommunen skal ha 16 korttidsplassar i aktiv drift, med vurdering kvart 4. år, og at korttidsavdelinga skal byggjast ny eller ombyggjast for å tilfredsstille pasientane sine behov og Husbanken sine normer (PLO-plan tiltak og 4.7.2). Forprosjektet legg opp til 15 nye korttidsplassar i sørfløy, på same plan som eksisterande sjukeheimsavdelingar, og i tillegg ombygging av 5 rom avd. Tunet. Storleik og utforming av 7

8 rom og fellesareal er i samsvar med Husbanken sine krav, slik at ein kan utløyse investeringstilskot frå Husbanken til denne utbygginga og ombygginga. Utbygginga medfører at ein kan omgjera 2 dobbeltrom ved Ål bu- og behandlingssenter til enkeltrom, slik at ein berre har enkeltrom ved sjukeheimen. 10) Basseng Ut frå vurderingar og kostnadsberekningar vil det utgjera ca. kr. 6 mill. kr. å utbetre behandlingsbassenget i Ål bu- og behandlingssenter. Det er i prosjektet vurdert om det evt. kan bli plass til eit nytt behandlingsbasseng innanfor området. Moglege alternativ er vurderte som svært kostnadskrevjande. 11) Kårstugu For å få plass til 16 omsorgsbustader på bakkeplan, må Kårstugu flyttast. Det vart tidleg i prosessen foreslått å flytte Kårstugu til eksisterande legekontor, med direkte tilgang til veg. Brukarrådet i Kårstugu hadde sterkt ynskje om å behalde Kårstugu i nærleiken av kantina, då dette er viktig for drift av Kårstugu. I samarbeid med Brukarrådet har vi difor valt å plassere Kårstugu i den austre delen av denne fløyen, og i staden flytta kontor til vaktmeister, frisør og fotpleie. I denne løysinga er etablering av inngang frå aust-sida eit viktig moment. Sjå også pkt. 10) Fysioterapi. 12) Fysioterapi Fysikalsk avdeling har også hatt for tronge lokale i mange år. For små trenings- og behandlingsareal gjer at ein ikkje kan drive gruppetrening, som er viktig både for ei rekkje sjukdomsgrupper og for folkehelsearbeidet. Dette gjev dårlegare effektivitet og kapasitet, og medfører også ventetid for fysikalsk behandling. I tillegg manglar personalet kontorlokale; alle gjer kontorarbeid i 1 lite rom. Ny fysioterapi er planlagt på toppen av nytt HS-bygg, med behandlingsrom og salar. VVHF skal leige 2 av behandlingsromma i ny fysioterapi. Formannskapet bad i møte om at byggeprosjektet blir utgreidd med to alternativ; alternativ 1 med fysioterapi/rehab.areal i same byggetrinn som resten av HS-bygget, og alt. 2 klargjort for ny fysioterapi på toppen av HS-bygget, men utan at dette blir bygd i fyrste byggetrinn. Ny fysioterapi på toppen av HS-bygg er kostnadsrekna til ca. 30 mill. kr. Dersom ein vel å vente med fysioterapiavd., må ein likevel ta med ein del av desse kostnadene for å klargjera bygget for eit nytt byggetrinn. I tillegg må ein igjen flytte ut sengeavdelinga, mogleg fleire etg. i HS-bygget, i byggeperioden for å bygge ein ny etg. for fysioterapi i eit nytt byggetrinn. I tillegg vil ein miste tilgangen til bygget frå aust (m.a. til Kårstugu), fordi dagens fysioterapi brukar dette arealet. Dei praktiske og økonomiske konsekvensane ved å vente synest såpass store at rådmannen tilrår at fysioterapidelen blir teken med i aktuell utbygging byggetrinn 1. 8

9 13) Eksisterande legekontor og fysioterapi Eksisterande legekontor er planlagt brukt til PLO-kontor, kontor for reinhald og lager for Røde Kors Besøksteneste, som alle må flytte frå underetg. for å få plass til funksjonane som bør ligge samla der (vaskeri, reinhaldssentral, garderober, frisør, fotpleie osv.). I tillegg prøver ein å finne plass til base for heimetenestene i eksisterande legekontor. Eksisterande fysioterapiareal er tenkt avsett til dagtilbod for multifunksjonshemma barn/ungdom, då dette ligg rett i nærleiken av m.a. ergoterapi og behandlingsbasseng. Sjå elles vurdering vedr. plassering kapell (pkt. 12). I tillegg blir noko av eksisterande fysioterapiareal nytta til å etablere ein inngang til bygget frå aust-sida. 14) Kapell/seremonirom I vedlagte skisser blir kapell/seremonirom liggande på same plass som før. Arkitekt vurderer dette som ikkje ideell løysing, fordi kapellet då framleis blir liggande i krysset mellom dei to bygga med matvaretransport og ved hovudkommunikasjonsåra mellom bygga. Ideelt skulle seremonirom og bårerom vore flytta til eksisterande fysioterapi med eigen inngang og plass til bårebil. Dette er kostnadsrekna til kr mva. Dette er ikkje lagt inn i prosjektkostnaden. Sjå elles vedlegg 6. 15) Utflytting av HS-bygget i byggeperioden HS-bygget må fråflyttast i byggeperioden, uavhengig av om ein vel å rive HS-bygget eller ikkje. Dette betyr at vi må finne annan plassering for somatisk avdeling, dialyse, fysio ved HSS, legevakt, daglegevakt og kontor i ca. 1,5 år. Fordi nødnett skal innførast hausten 2014, må vi også ta omsyn til midlertidig plassering av nødnettmaskiner og operatørplassar. VVHF har godkjent at vi nyttar PA-bygget til somatisk avdeling, dialyse, fysioterapi og legevakt. Dette kan fungere til desse føremåla med små tilpasningar. Denne løysingar føreset at BUP flytter ut midlertidig, og at vi etablerer 5 kontor for BUP i byggeperioden ein annan stad. Det er ikkje endeleg avklart korleis vi løyser problematikk rundt flytting og drift av vassrenseanlegg til dialysen, og kva det vil utgjera i kostnad å flytte dette anlegget 2 gonger. I forhold til nødnett, har Helsedirektoratet godkjent at vi midlertidig plasserer nødvendig maskinvare tilknytta nødnett i kjellaren PA-bygget. 16) Byggeprosess Av omsyn til tidsfrist for lokalmedisinsk senter, dessutan finansiering og risiko ved finansiering, tilrår ein at byggeprosjektet blir delt i 2 trinn; HS-bygg som trinn 1, sørfløy og ombyggingar i eksisterande Ål bu- og behandlingssenter som trinn 2. Vidare ser ein det som vanskeleg å oppretthalde drift og bufunksjonar ved Ål bu- og behandlingssenter ved å sette i gang byggeprosjekt to stader samstundes i området. 9

10 Rådmannen si innstilling: 1. Ål kommunestyre godkjenner forprosjekt Ål helsetun. 2. Ål kommunestyre ber administrasjonen starte opp detaljprosjektering med utgangspunkt i a) skisser alternativ 2, som ut som inneber kjøp og riving av eksisterande HS-bygg, og bygg av eit nytt HS-bygg på same tomt b) framdriftsplan med byggestart juni 2014 c) innanfor anslått kostnadsramme 3. Det er ein føresetnad for vedtaket at ein i detaljprosjektfasen får på plass - Avtale med VVHF om kjøp/sal av HS-bygg - Leigeavtale mellom Ål kommune og VVHF - Avtale mellom Hallingdalskommunane om interkommunale døgnplassar ved VVHF - Avtaler om drift/vedlikehald/administrasjon av bygget mellom Ål kommune og VVHF 4. Ål kommunestyre ber om at saka kjem til kommunestyret som detaljprosjekt før utlysning av anbod. 5. Ål kommunestyre ber administrasjonen innarbeide anslått kostnadsramme i økonomiplanen Underskrift Tone T Eidnes Rådmann Vedlegg til sak 10

11 11

12 Formannskapet har behandla saka i møte sak 45/13 Behandling Saka er utsett til Votering Vedtak Saka er utsett til Sektorutval for helse og sosial har behandla saka i møte sak 24/13 Behandling Sektorutval for helse og sosial utset behandlinga til etter folkemøtet. Votering Vedtak Sektorutval for helse og sosial utset behandlinga til etter folkemøtet 12

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer