MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til eller tlf SAKSKART Side Saker til behandling 29/13 13/ Forprosjekt Ål Helsetun 2 Ål, Sissel Urke leiar 1

2 Saker til behandling 29/13 Forprosjekt Ål Helsetun Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 614 Saksbehandler: Sissel Skrindo Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Sektorutval for helse og sosial /13 3 Sektorutval for helse og sosial /13 4 Formannskapet Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1) P.nr Ål Helsetun utbygging og ombygging, forprosjekt juli 2013, beskrivelse (inkl. romprogram) - Aursand og Spangen AS arkitekter 2) Utredning av bæresystem for påbygg, arkitektkontoret Nils Tveit AS (inkl. notat RIB-01 frå Multiconsult AS Drammen og notat RIG-01 frå Multiconsult AS Drammen) 3) Notat Ål helsetun HS-bygg, riving kontra ikke riving, Norconsult AS ) Notat vurderinger av riving/nybygg eller hovedombygging/tilbygg på HS-bygget, spesialrådgiver VVHF, ) Deltakarar i forprosjekt Ål helsetun 6) Ark-notat 06 vedr.kostnader knyttet til lokalisering av kapell, Aursand og Spangen AS arkitekter ) Kostnadsoverslag (u.o. 23 Off.lov) blir ettersendt på raudt papir 8) Skisser alternativ 1 (skisser pr. april -13 ) 9) Skisser alternativ 2 (skisser forprosjekt juli -13) 10) Oversikt avtaler 11) Notat frå Sigurd Tveit, datert ) Svar på spørsmål frå Sigurd Tveit frå Dag Spangen Dokument i saka: 1) Intensjonsavtale mellom partane Vestre Viken VHF (VVHF) og Ål kommune ) K.sak 39/12 Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter sluttrapport med Intensjonsavtale for Lokalmedisinske Tjenester i Hallingdal mellom Hallingdalskommunene Hemsedal, Flå, Ål, Gol, Hol, Nes

3 3) Generalplan for helsetunområdet, arkitektkontoret Nils Tveit AS ) Vedtak Ål kommunestyre sak nr. 09/11 5) Ark-notat 05 vedr. eventuell riving av HS-bygget, Aursand og Spangen AS arkitekter ) Svar på søknad om dispensasjon frå Husbanken sitt arealkrav, Kommunal- og regionaldept ) Skisser, fasader, oversiktskart, oversikt BRA forprosjekt 8) PLO-plan ) Formannskapsvedtak Saksopplysningar: Ål kommune står overfor store utbyggingsbehov i helsetunområdet. Dette omfattar: 1) Samhandlingsreforma Ansvar for lokalmedisinske senter er i samhandlingsreforma lagt på kommunane. Ål kommune skal ivareta ansvaret som vertskommune for Hallingdal sjukestugu (HSS). HSS vil stå sentralt i utviklinga av eit lokalmedisinsk senter i Hallingdal (HLMS), slik samhandlingsreforma legg opp til. Det er inngått ei intensjonsavtale mellom Hallingdalskommunane og VVHF om ei felles sengeavdeling med 10 interkommunale plassar og 10 desentraliserte sjukehusplassar frå Det er lagt føringar for kostnadsfordelinga mellom kommunane. Hallingdalskommunane har i samarbeid med VVH fått statleg tilskot til drift av 3,2 døgnplassar for akutthjelp ved Hallingdal sjukestugu, med oppstart frå ) Omsorgsbustader Befolkningsframskriving viser at Ål vil få ei dobling av tal eldre over 67 år fram til år 2050; frå vel 750 over 67 år til 1500 over 67 år i år 2050 (jfr. PLO-plan s. 7). PLO-planen legg opp til at ein må vurdere bygging av 16 nye omsorgsbustader kvart 10. år. Pr. i dag er det stort behov for tilrettelagte bustader for demente. 3) Utbygging/modernisering helsetenestene Det er behov for utbygging og modernisering av fleire andre delar av helsetenesta; legetenesta, fysioterapitenesta og kommunale korttidsplassar. Ål kommune har saman med Vestre Viken HF (VVHF) underskreve ei intensjonsavtale der ein godkjenner at partane legg planar på tvers av eigedomsgrenser og bygg. Arkitektfirmaet Nils Tveit AS var i 2010 engasjert for å utarbeide ein overordna plan for området, slik at ein synleggjer kva det evt. kan bli plass til ved utbygging/ombygging i området, og slik at utbyggingar ikkje kjem i konflikt med framtidige behov for bygningsmasse. Generalplanen legg opp til pasientretta service vest i området, omsorgsbustader i aust. Nye sengeplassar, legesenter, legevakt og areal for rehabilitering var tenkt løyst ved ei stor påbygging av den gamle delen av HSS, med omsorgsbustader i bufellesskap på toppen. Generalplanen legg også opp til ny trafikkløysing og eit parkeringshus. Kommunestyret 3

4 vedtok den 20. januar 2011 å legge generalplanen for helsetunområdet til grunn for den vidare planlegginga og bad rådmannen starta opp detaljplanlegging av eit utbyggingsprosjekt. Prosjekt Ål helsetun starta opp mai -11. Prosjektet er spesielt på den måten at mange instansar er involverte (VVHF, HSS og kommunane i Hallingdal), dessutan mange fagområde. Det er også spesielt fordi mange av dei faktorane som vil bestemme rammene for prosjektet har vore usikre (eigarskap av bygningsmasse, utvikling av lokalmedisinsk senter, regelverk). Styringsgruppe og prosjektgruppe har difor vore samansett av representantar både frå VVHF, Ringerike sykehus (RS), HSS, Ål kommune, Regionrådet, tillitsvalde, verneombod og brukarrepresentantar (Eldrerådet og RMF). Vidare har prosjektet omfatta 8 arbeidsgrupper fordelt på dei ulike delområda. Sjå organisering av prosjektet vedlegg 5. Etter ein anbodsrunde vart det i mars -12 inngått avtale med arkitektkontoret Aursand og Spangen AS arkitekter med hovudkontor på Hamar. Prosjektet har utarbeidd romprogram, skisseprosjekt og forprosjekt (vedlegg 1). Forprosjektet inneber a) kjøp av HS-bygget frå VVHF b) ny sørfløy med overbygde parkeringsplassar i u.etg., omsorgsbustader for demente på bakkeplan og kommunale korttidsplassar i 2. etg. c) nytt HS-bygg med legevakt i u.etg., legekontor, blodbank, dialyse og felles hovudinngang i 1. etg., intermediær avdeling i 2. etg. og fysioterapi i 3. etg. Vedr. pkt. a): VVHF har gjev beskjed om at foretaket ikkje kan prioritere investeringsmidlar til HSS før etter 2030, pga tung sjukehusutbygging i Drammen. Det er difor ynskjeleg at Ål kommune som vertskommune kjøper bygget og bygger på/bygger nytt. VVHF og Helse Sør-Øst signaliserer at ein er innstilt på å inngå ei leigeavtale over 25 år. Sjå også pkt. 3 under Vurdering. Nytt parkeringshus er ikkje medteke i forprosjektet. Med løysingane i forprosjektet vil ein oppnå tal P-plassar i helsetunområdet på same nivå som i dag. Sjå elles vedlegg 1. Prosjektet arbeidde inntil april -13 ut frå ein føresetnad om bruk av eksisterande HS-bygg, med eit påbygg og ekstra etasjar oppå. Nye vurderingar, dessutan grunnundersøkingar, gjer at arkitekten tilrår å rive eksisterande HS-bygg. Formannskapet vedtok : Ål formannskap tilrår riving av HS-bygget og grunngjev det med reduserte kostnadar. I tillegg vil bygget då kunne byggjast raskare og meir funksjonelt. Naudsynte grunnundersøkingar må utførast. Spørsmålet om å strekke prosjektet ut i tid må utgreiast slik at ein ser fordeler og ulemper med dette. Prosjektet skal utgreiast med to alternativ, med og utan nytt fysioterpi/rehab.areal. Vi legg difor fram 2 sett med skisser, alternativ 1 og alternativ 2, sjå vedlegg 8 og 9. Sjå elles pkt. 2 under Vurdering. Dersom kommunestyret vedtek å gå vidare med detaljprosjektering, kan dette arbeidet starte ca. 1. september -13. Ut frå eksisterande framdriftsplan kan prosjektet leggast ut på anbod i 4

5 mars -14. Byggestart kan då bli ca. 1. juni, og første byggetrinn (HS-bygg) kan stå ferdig ved årsskiftet 2015/2016. Alle tenester må flytte ut av HS-bygget i byggeperioden. Løysingar på dette er nemnt under Vurdering pkt. 13. Forhold til overordna plan: PLO-plan Plan for helse- og omsorgstenester Kommuneplan Samhandlingsreforma Økonomiske konsekvensar: 1) Investeringskostnader: Prosjektet inneber ein netto prosjektkostnad på 131 mill. kr. for HS-bygget, og kr. 28 mill. kr. for sørfløyen, totalt kr. 159 mill. kr. Sjå elles vedlegg 7 (u.o.). 2) Driftskostnader: Behov for tenester hos brukarane blir dei same uavhengig av utbygging Ål helsetun eller ikkje. Med utbygging av omsorgsbustader, korttidsplassar og desentraliserte sjukehussenger anslår ein auka netto driftskostnader (i tillegg til kapitalkostnader) til 5-8 mill. kr. Auka driftskostnader vil omfatte både personell og auka driftskostnader pga større bygningsmasse, men samstundes innsparing gjennom medfinansieringsreglane i samhandlingsreforma - og sparte utgifter for utskrivningsklare pasientar. Ei samling av tenestene gjev også ei meir effektiv drift. Med utbygging anslår vi behov for fleire stillingar i omsorgssektoren dei fyrste åra for å møte behov ift tal eldre til 9 stillingar. Utan ombygging vil ein anslå personellkostnadene til å bli større, fordi vi då må yte tilsvarande tenester ute i heimane. PLO-planen fastslår behov for 12 stillingar i omsorgssektoren for å klare utfordringane dei fyrste åra. Sjå elles vedlegg 7. Auka driftskostnader må utgreiast nærare i detaljprosjektet. Vurdering: 1) Personell og brukarmedverknad 2) Det er gjennomført ein grundig programmeringsfase i samarbeid med personell, tillitsvalde, vernombod og brukarrepresentantar. Desse har vore med i arbeidet med skisser fram til forprosjektet no blir lagt fram. Vi planlegg same aktive deltaking i detaljprosjektfasen. 5

6 3) Val av alternativ 4) Prosjektet arbeidde inntil april -13 ut frå ein føresetnad om bruk av eksisterande HS-bygg, med eit påbygg og ekstra etasjar oppå. Nye vurderingar, dessutan grunnundersøkingar, gjer at arkitekten tilrår å rive eksisterande HS-bygg. Dette omfattar fordelar med omsyn til a) Kostnader b) Gjeldande forskrifter (radon, jordskjelvsikring osv) c) Funksjonelt bygg d) Driftskostnader (energi) Rådmannen vurderer difor skisser etter alternativ 2 som mest føremålstenleg. Det er innhenta vurderingar og rapportar frå Multiconsult AS Drammen 2011 og Norconsult AS Gjøvik 2013, dessutan gjort grunnundersøkingar av Norconsult Fältgeoteknik AB mai Viser til vedlegg 2, 3 og 4, dessutan skisser alternativ 1 og 2 (vedlegg 8 og 9). 5) Avtaler VVHF og Hallingdalskommunane Ål kommune samarbeider med VVHF og Helse Sør-Øst om utarbeiding av ei avtale med VVHF om sal/kjøp av bygget. Signala frå VVHF og Helse Sør-Øst er at ein er innstilt på å inngå ei leigeavtale over 25 år, og som inneber at Ål kommune ikkje skal ta nokon økonomisk risiko på denne delen av byggeprosjektet. Regelverket vedr. finansiell leasing har vore til hinder for ei langsiktig leigeavtale mellom Ål kommune og VVHF. Denne problematikken er teken opp på Regjeringsnivå, og det ser no ut til at ei formell endring i regelverket blir vedteke. I tillegg til leigeavtala, må ein ha på plass avtaler vedr. drift av bygget; personell, vaktmeister, vedlikehald, reinhald, vaskeri, kjøkken/kantine, matleveranse, IKT osv. Vidare må endeleg avtale som skal avløyse intensjonsavtala mellom kommunane vedr. intermediær avdeling, koma på plass i løpet av hausten -13. Dette arbeidet er påbegynt på rådmannsnivå. Sjå også vedlegg 10 med oversikt over avtaler. 6) Husbanken Husbanken gjev investeringstilskot til utbygging og ombygging av sjukeheim, omsorgsbustad og intermediære plassar (FOR nr. 191 Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken). Satsane er no inntil kr pr. omsorgsbustad og inntil kr pr. sjukeheimsplass/intermediær plass. Kommunen har søkt om tilskot til alle einingane som ligg inne i forprosjektet. Vi har i heile prosessen hatt ein god dialog og godt samarbeid med regionalt Husbankkontor. 6

7 I forhold til omsorgsbustader og korttidsplassar, tilfredsstiller skissene krava til Husbanken, både når det gjeld romløyingar og fellesareal. Dette gjev god fleksibilitet ift evt. framtidig endra bruk av rom og avdelingar. I forhold til intermediær avdeling, er retningslinjene no endra, slik at kommunen også kan søke om investeringstilskot til intermediære plassar som skal driftast av eit helseforetak. Husbanken stiller same krav som til sjukeheimsrom; minst 28 m2 og livsløpsstandard alle rom, dessutan fellesareal pr rom. Både kommunen, HSS og RS meiner 22 m2 pr rom er meir føremålstenleg for denne type avdeling, som i hovudsak skal ivareta aktiv behandling og korte opphald. Kommunen har difor søkt om endring av regelverket i forhold arealkrav intermediære plassar, og dessutan søkt om dispensasjon frå regelverket for intermediær avdeling, men fått avslag på begge desse søknadene. 7) Omsorgsbustader Forprosjektet omfattar 16 nye omsorgsbustader for demente i ny sørfløy, i samsvar med Husbanken sine krav til areal og utforming av bustad og fellesareal. Det er utgang direkte til atrium, dessutan til sansehagen nedanfor Ål bu- og behandlingssenter. PLO-planen legg opp til at ein må vurdere bygging av 16 nye omsorgsbustader kvart 10. år. I tillegg til 16 bustader i ny sørfløy, kan ein planlegge området aust for Ål bu- og behandlingssenter til fleire nye omsorgsbustader i seinare byggetrinn. 8) Legekontor, legevakt, dialyse, blodbank Legekontoret har hatt for tronge lokale i mange år. Dette er sidan 2009 delvis løyst ved at ø- hjelpsfunksjonar er flytta ned som daglegevakt i legevaktslokala på HSS. Dette gjev ei lite effektiv drift med fordeling av legar og medarbeidarar på to arbeidsplassar. Dessutan er avstanden mellom legekontoret og daglegevakta lite heldig i akutte situasjonar på daglegevakt og legekontor. Pga innføring av nødnett hausten 2014, treng legevakta også større lokale; plass til maskinvare og operatørplassar ift nødnett. Ideelt skulle legekontor og legevakt vore på same plan. Dette er ikkje løyst i skissene; legevakt er framleis planlagt i underetg., og legekontoret på planet over. Ein oppnår likevel den ynskte nærleiken og fleksibiliteten mellom legekontor og daglegevakt ved ei intern trapp. Dialyse og blodbank er areal avsett til spesialisthelsetenester. Dette er planlagt slik at legekontor, legevakt, blodbank, dialyse og intermediær avdeling kan nytte same stikkerom og lab., og at ein dermed kan oppnå ein gevinst både driftsmessig og fagleg når det gjeld labfunksjonar. Blodbanken er tenkt i areal inne i sjølve legekontoret. 9) Korttidsplassar 12 av romma ved avd. Tunet/Gjestetunet fungerer ikkje som pasientrom. Det er i PLO-planen vedteke at kommunen skal ha 16 korttidsplassar i aktiv drift, med vurdering kvart 4. år, og at korttidsavdelinga skal byggjast ny eller ombyggjast for å tilfredsstille pasientane sine behov og Husbanken sine normer (PLO-plan tiltak og 4.7.2). Forprosjektet legg opp til 15 nye korttidsplassar i sørfløy, på same plan som eksisterande sjukeheimsavdelingar, og i tillegg ombygging av 5 rom avd. Tunet. Storleik og utforming av 7

8 rom og fellesareal er i samsvar med Husbanken sine krav, slik at ein kan utløyse investeringstilskot frå Husbanken til denne utbygginga og ombygginga. Utbygginga medfører at ein kan omgjera 2 dobbeltrom ved Ål bu- og behandlingssenter til enkeltrom, slik at ein berre har enkeltrom ved sjukeheimen. 10) Basseng Ut frå vurderingar og kostnadsberekningar vil det utgjera ca. kr. 6 mill. kr. å utbetre behandlingsbassenget i Ål bu- og behandlingssenter. Det er i prosjektet vurdert om det evt. kan bli plass til eit nytt behandlingsbasseng innanfor området. Moglege alternativ er vurderte som svært kostnadskrevjande. 11) Kårstugu For å få plass til 16 omsorgsbustader på bakkeplan, må Kårstugu flyttast. Det vart tidleg i prosessen foreslått å flytte Kårstugu til eksisterande legekontor, med direkte tilgang til veg. Brukarrådet i Kårstugu hadde sterkt ynskje om å behalde Kårstugu i nærleiken av kantina, då dette er viktig for drift av Kårstugu. I samarbeid med Brukarrådet har vi difor valt å plassere Kårstugu i den austre delen av denne fløyen, og i staden flytta kontor til vaktmeister, frisør og fotpleie. I denne løysinga er etablering av inngang frå aust-sida eit viktig moment. Sjå også pkt. 10) Fysioterapi. 12) Fysioterapi Fysikalsk avdeling har også hatt for tronge lokale i mange år. For små trenings- og behandlingsareal gjer at ein ikkje kan drive gruppetrening, som er viktig både for ei rekkje sjukdomsgrupper og for folkehelsearbeidet. Dette gjev dårlegare effektivitet og kapasitet, og medfører også ventetid for fysikalsk behandling. I tillegg manglar personalet kontorlokale; alle gjer kontorarbeid i 1 lite rom. Ny fysioterapi er planlagt på toppen av nytt HS-bygg, med behandlingsrom og salar. VVHF skal leige 2 av behandlingsromma i ny fysioterapi. Formannskapet bad i møte om at byggeprosjektet blir utgreidd med to alternativ; alternativ 1 med fysioterapi/rehab.areal i same byggetrinn som resten av HS-bygget, og alt. 2 klargjort for ny fysioterapi på toppen av HS-bygget, men utan at dette blir bygd i fyrste byggetrinn. Ny fysioterapi på toppen av HS-bygg er kostnadsrekna til ca. 30 mill. kr. Dersom ein vel å vente med fysioterapiavd., må ein likevel ta med ein del av desse kostnadene for å klargjera bygget for eit nytt byggetrinn. I tillegg må ein igjen flytte ut sengeavdelinga, mogleg fleire etg. i HS-bygget, i byggeperioden for å bygge ein ny etg. for fysioterapi i eit nytt byggetrinn. I tillegg vil ein miste tilgangen til bygget frå aust (m.a. til Kårstugu), fordi dagens fysioterapi brukar dette arealet. Dei praktiske og økonomiske konsekvensane ved å vente synest såpass store at rådmannen tilrår at fysioterapidelen blir teken med i aktuell utbygging byggetrinn 1. 8

9 13) Eksisterande legekontor og fysioterapi Eksisterande legekontor er planlagt brukt til PLO-kontor, kontor for reinhald og lager for Røde Kors Besøksteneste, som alle må flytte frå underetg. for å få plass til funksjonane som bør ligge samla der (vaskeri, reinhaldssentral, garderober, frisør, fotpleie osv.). I tillegg prøver ein å finne plass til base for heimetenestene i eksisterande legekontor. Eksisterande fysioterapiareal er tenkt avsett til dagtilbod for multifunksjonshemma barn/ungdom, då dette ligg rett i nærleiken av m.a. ergoterapi og behandlingsbasseng. Sjå elles vurdering vedr. plassering kapell (pkt. 12). I tillegg blir noko av eksisterande fysioterapiareal nytta til å etablere ein inngang til bygget frå aust-sida. 14) Kapell/seremonirom I vedlagte skisser blir kapell/seremonirom liggande på same plass som før. Arkitekt vurderer dette som ikkje ideell løysing, fordi kapellet då framleis blir liggande i krysset mellom dei to bygga med matvaretransport og ved hovudkommunikasjonsåra mellom bygga. Ideelt skulle seremonirom og bårerom vore flytta til eksisterande fysioterapi med eigen inngang og plass til bårebil. Dette er kostnadsrekna til kr mva. Dette er ikkje lagt inn i prosjektkostnaden. Sjå elles vedlegg 6. 15) Utflytting av HS-bygget i byggeperioden HS-bygget må fråflyttast i byggeperioden, uavhengig av om ein vel å rive HS-bygget eller ikkje. Dette betyr at vi må finne annan plassering for somatisk avdeling, dialyse, fysio ved HSS, legevakt, daglegevakt og kontor i ca. 1,5 år. Fordi nødnett skal innførast hausten 2014, må vi også ta omsyn til midlertidig plassering av nødnettmaskiner og operatørplassar. VVHF har godkjent at vi nyttar PA-bygget til somatisk avdeling, dialyse, fysioterapi og legevakt. Dette kan fungere til desse føremåla med små tilpasningar. Denne løysingar føreset at BUP flytter ut midlertidig, og at vi etablerer 5 kontor for BUP i byggeperioden ein annan stad. Det er ikkje endeleg avklart korleis vi løyser problematikk rundt flytting og drift av vassrenseanlegg til dialysen, og kva det vil utgjera i kostnad å flytte dette anlegget 2 gonger. I forhold til nødnett, har Helsedirektoratet godkjent at vi midlertidig plasserer nødvendig maskinvare tilknytta nødnett i kjellaren PA-bygget. 16) Byggeprosess Av omsyn til tidsfrist for lokalmedisinsk senter, dessutan finansiering og risiko ved finansiering, tilrår ein at byggeprosjektet blir delt i 2 trinn; HS-bygg som trinn 1, sørfløy og ombyggingar i eksisterande Ål bu- og behandlingssenter som trinn 2. Vidare ser ein det som vanskeleg å oppretthalde drift og bufunksjonar ved Ål bu- og behandlingssenter ved å sette i gang byggeprosjekt to stader samstundes i området. 9

10 Rådmannen si innstilling: 1. Ål kommunestyre godkjenner forprosjekt Ål helsetun. 2. Ål kommunestyre ber administrasjonen starte opp detaljprosjektering med utgangspunkt i a) skisser alternativ 2, som ut som inneber kjøp og riving av eksisterande HS-bygg, og bygg av eit nytt HS-bygg på same tomt b) framdriftsplan med byggestart juni 2014 c) innanfor anslått kostnadsramme 3. Det er ein føresetnad for vedtaket at ein i detaljprosjektfasen får på plass - Avtale med VVHF om kjøp/sal av HS-bygg - Leigeavtale mellom Ål kommune og VVHF - Avtale mellom Hallingdalskommunane om interkommunale døgnplassar ved VVHF - Avtaler om drift/vedlikehald/administrasjon av bygget mellom Ål kommune og VVHF 4. Ål kommunestyre ber om at saka kjem til kommunestyret som detaljprosjekt før utlysning av anbod. 5. Ål kommunestyre ber administrasjonen innarbeide anslått kostnadsramme i økonomiplanen Underskrift Tone T Eidnes Rådmann Vedlegg til sak 10

11 11

12 Formannskapet har behandla saka i møte sak 45/13 Behandling Saka er utsett til Votering Vedtak Saka er utsett til Sektorutval for helse og sosial har behandla saka i møte sak 24/13 Behandling Sektorutval for helse og sosial utset behandlinga til etter folkemøtet. Votering Vedtak Sektorutval for helse og sosial utset behandlinga til etter folkemøtet 12

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00. Saker til behandling. 24/13 13/01647-2 Forprosjekt Ål Helsetun 2

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00. Saker til behandling. 24/13 13/01647-2 Forprosjekt Ål Helsetun 2 MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: 20.08.2013 kl. 9:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 26.08.2013 kl. 9:30 Stad: Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 26.08.2013 kl. 9:30 Stad: Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 26.08.2013 kl. 9:30 Stad: Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til sekretariatet, Ål kommune, tlf 32 08 50 26. SAKSKART Side

Detaljer

PROSJEKT ÅL HELSETUN PROSJEKTPLAN

PROSJEKT ÅL HELSETUN PROSJEKTPLAN PROSJEKT ÅL HELSETUN PROSJEKTPLAN A) BAKGRUNN Ål kommune står overfor store utbyggingsbehov i helsetunområdet. PLO-planen slår fast at ein treng 80 nye omsorgsbustader i helsetunet dei neste 40 år. I tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 45/13 13/01647-2 Forprosjekt Ål Helsetun 4. 48/13 13/01810-1 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 21

Møteinnkalling. Saker til behandling. 45/13 13/01647-2 Forprosjekt Ål Helsetun 4. 48/13 13/01810-1 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 21 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.08.2013 kl. 9:00 Stad: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til sekretariatet, Ål kommune tlf 32 08 50 26 SAKSKART Side Møteinnkalling

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Frå administrasjonen møtte rådmann Tone Tveito Eidnes

Frå administrasjonen møtte rådmann Tone Tveito Eidnes MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.08.2013 kl. 9:00 13:30 Stad: Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Tilstades: Ivar Brevik (Sp), Magny Reinton Folkedal (Sp), Harald Varlid (Ap), Solveig Vestenfor

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Saker til behandling. 15/13 13/01202-3 Hallingdal Feriepark AS - søknad om skjenkeløyve 5. 16/13 13/01219-1 Meldingar til SHS 21.05.

Saker til behandling. 15/13 13/01202-3 Hallingdal Feriepark AS - søknad om skjenkeløyve 5. 16/13 13/01219-1 Meldingar til SHS 21.05. MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: 21.05.2013 kl. 9:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til SAKSKART Side 14/13 13/01220-1 Saker

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Møtedato: 17.12.12.2010 Stad: Nes, Sorenskrivergården Desse møtte frå Regionrådet: Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune Torleif Dalseide, Ål kommune Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune

Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune Hallingdal Flå ( 990 innb) Nes (3460 innb) Hemsedal (1960 innb)

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF

Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Samhandling mellom kommunar og spesialisthelseteneste i Hallingdal Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Disposisjon Presentasjon av Hallingdal sjukestugu (HSS) Samarbeidet

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Hallingdal sjukestugu Lokalmedisinske tenester i Hallingdal

Hallingdal sjukestugu Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, Flå Samhandlingsreforma Hallingdal sjukestugu Lokalmedisinske tenester i Hallingdal Prosjektleiar Trond Kleppen 16.mars.2012 Vestre Viken HF Hallingdal sjukestugu Ringerike

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15 Forslag til vedtak: Styremøte Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.04.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland Styresak 26/15 A Arkivsak

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF

Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF Arkivref: 2011/823-7624/2011 Saksh.: Rune Hansen Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF Kommunestyret UTBYGGING OG UTVIKLING AV ÅDLAND STUDENTHEIM Framlegg til vedtak:

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5

Saker til behandling. 18/13 13/00568-1 Plan for sentral kriseleiing i Ål kommune 2. 19/13 13/01029-1 Strategikonferanse 2013 - kultur og oppvekst 5 MØTEINNKALLING Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 24.04.2013 kl. 9:00 Stad: Skålen, Kulturhuset Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til avd. Fellestenester SAKSKART Side Saker

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om serveringsløyve - Bella Isabella - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1

Saker til behandling. Søknad om serveringsløyve - Bella Isabella - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 06.05.2013 kl. 9:30 Stad: Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til sekretariatet, Ål kommune, tlf.32 08 50 26 SAKSKART Side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Erfaringar og utfordringar i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF

Erfaringar og utfordringar i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Erfaringar og utfordringar i Hallingdal Øystein Lappegard Kommuneoverlege Ål kommune Forskar Vestre Viken HF Hallingdal 6 kommunar 20.000 innbyggjarar 10.000 tilreisande i snitt pr døgn Hallingdal sjukestugu

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Flora Rådhus, Rettsalen Møtetid: 12:00-15:30 Tilleggsinnkalling til Formannskapet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hemsedal Ål Gol Hol Nes Flå Hallingdal Lokalmedisinske Senter - utgangspunktet for prosjektet. Oddvar Grøthe, Regionrådet for Hallingdal Rådsordførar Oddvar Grøthe FORMÅL Regionrådet

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Arkiv: 20110009 Arkivsaksnr: 2011/1865-21 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Vedlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM AUKAR KVALITETEN

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM AUKAR KVALITETEN Tiltaknr. INV-0026-161-Ny skule - restfinansiering Prioritetsnr. Inv1 Prosjekt Tiltak(beskriving Restfinansiering nye Gol skule Økonomiplan 2015 2018 (differanse mellom berekna inv.kostnad og avsett kostnad)

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer