PROSJEKT ÅL HELSETUN PROSJEKTPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT ÅL HELSETUN PROSJEKTPLAN"

Transkript

1 PROSJEKT ÅL HELSETUN PROSJEKTPLAN A) BAKGRUNN Ål kommune står overfor store utbyggingsbehov i helsetunområdet. PLO-planen slår fast at ein treng 80 nye omsorgsbustader i helsetunet dei neste 40 år. I tillegg er det behov for utbygging og modernisering av fleire andre delar av helsetenesta, m.a. legetenesta, fysioterapitenesta og korttidsplassar. Ål kommune skal også ivareta ansvaret som vertskommune for HSS. HSS vil stå sentralt i utviklinga av eit LMS i Hallingdal (HLMS), slik samhandlingsreforma legg opp til. Ål kommune har saman med Vestre Viken HF underskreve ei intensjonsavtale der ein godkjenner at partane legg planar på tvers av eigedomsgrenser og bygg. Arkitektfirmaet Nils Tveit AS har vore engasjert for å utarbeide ei overordna plan for området, slik at utbyggingar ikkje kjem i konflikt med framtidige behov for bygningsmasse. Generalplanen legg opp til pasientretta service vest i området, omsorgsbustader i aust. Nye sengeplassar, legesenter, legevakt og areal for rehab er tenkt løyst ved ei stor påbygging av den gamle delen av HSS. På toppen er det planlagt omsorgsbustader i bufellesskap. Generalplanen legg også opp til ny trafikkløysing og eit parkeringshus. Kommunestyret vedtok den 20. januar 2011 å legge generalplanen for helsetunområdet til grunn for den vidare planlegginga og bad rådmannen igangsetje detaljplanlegging av eit utbyggingsprosjekt. Vi ser for oss to ulike prosjektorganiseringar, ein for planlegginga og ein for utbygginga. Dette notatet er ei skisse for ei organisering av planleggingsfasen. Prosjektet er spesielt på den måten at mange instansar er involvert (Vestre Viken, Hallingdal sjukestugu og kommunane i Hallingdal), samt mange fagområde. Det er også spesielt fordi mange av dei faktorane som vil bestemme rammene for prosjektet førebels er usikre (eigarskap av bygningsmasse, utvikling av lokalmedisinsk senter).

2 B) ORGANISERING AV PLANLEGGINGSFASEN 1. Prosjekteigar er Ål kommune 2. Prosjektansvarleg er kommunalsjef for helse og sosial Karsten Dideriksen 3. Prosjektleiar Det er engasjert prosjektleiar i 50 % stilling, som er rekruttert internt i kommunen. Prosjektleiar starta straks etter at styringsgruppa hadde hatt sitt første møte. Ho har utarbeidd prosjektplan, skal starte opp arbeidsgruppene og koordinerer arbeidet i dei ulike gruppene. Prosjektleiar har møterett, men ikkje møteplikt i dei ulike arbeidsgruppene. Prosjektleiar skal ikkje skrive referat for arbeidsgruppene. Prosjektleiar er ansvarleg for ein rapport til politiske organ hausten Denne skal innehalde ei framdriftsplan for eit utbyggingsprosjekt. 4. Styringsgruppe Den overordna leiinga av prosjektet og beslutningstakar for prinsipielle avgjersler. Deltakarar: 3 repr. frå Ål kommune: rådmann Bjørgulv Noraberg (leiar) kommunalsjef Karsten Dideriksen kommuneoverlege Øystein Lappegard 3 repr. frå Vestre Viken HF: spesialrådgiver Tom Darre Lybeck prosjektleder/rådgiver Reidar Aasheim avd.sj.pl. Ingeborg Rinnaas 1 repr. frå Regionrådet i Hallingdal: ordførar Oddvar Grøthe 1 repr frå arbeidstakarorganisasjonane: TV Magne Fluto Prosjektleiar Sissel Skrindo er sekretær for styringsgruppa

3 4. Prosjektgruppe Prosjektgruppe skal koordinere arbeidsgruppene sine innspel og gjera pioriteringar i den samanhang. Prosjektgruppa skal leiast av prosjektleiar og vert prosjektleiar si næraste drøftingsgruppe. Det vert foreslått at styringsgruppa i første møtet opprettar ei prosjektgruppe med fylgjande samansetjing: Deltakarar: Prosjektleiar Sissel Skrindo (leiar) Leiarane i arbeidsgruppene; 1. Overordna organisering/finansering/lms: Bjørgulv Noraberg 2. Legetenester: Øystein Lappegard 3. Rehabilitering/fysioterapi: Birgit Ulshagen 4. Korttidsplassar/intermediære plassar: Marit Ø. Li 5. Omsorgsbustader: Oddveig Tveitehaug 6. Spesialisthelsetenesta: Reidar Aasheim 1 repr. vernetenesta: HVO Marie Skråmestø 1 repr teknisk: prosjektleiar Kjell Kløve 1 repr IKT: Kjell Grønnerød 1 repr reinhald: avd.leiar Kristin R. Lunden 1 repr RMF Nils Bjørnar Ødelien 1 repr tillitsvalte/tilsette VV/Ål kommune: Suzy Daykin 5. Arbeidsgrupper Inndeling i hovudfunksjonsprogram, funksjons/delfunksjonsprogram og romprogram Hovudfunksjonsprogram: utbygging/ombygging helsetunområdet Funksjon/delfunksjonsprogram: 1) legetenester inkl. legevakt 2) rehabilitering/fysioterapi 3) korttidsplassar/intermediære plassar 4) omsorgsbustader 5) lokalmedisinsk senter Ut frå denne inndelinga i funksjonsprogram blir det foreslått for styringsgruppa å utpeike 5 arbeidsgrupper i prosjektet; Arbeidsgruppe 1 Overordna organisering og finansiering/lokalmedisinsk senter Arbeidsgruppe 2 Legetenester Arbeidsgruppe 3 Rehabilitering/Fysioterapi Arbeidsgruppe 4 Korttidsplassar/intermediære plassar Arbeidsgruppe 5 Omsorgsbustader Arbeidsgruppe 6 Spesialisthelseteneste i Hallingdal Nedanfor er førebelse innspel til samansetjing av arbeidsgruppene:

4 Arbeidsgruppe 1 Overordna organisering og finansiering/lokalmedisinsk senter Rådmann Bjørgulv Noraberg - leiar Konsulent Trond Kleppen Spesialkonsulent Tom D. Lybeck Rådmann Hege Mørk Kommunalsjef Karsten Dideriksen Arbeidsgruppe 2 Legetenester Kommuneoverlege Øystein Lappegard - leiar Avdelingsleiar legetenesta Sissel Skrindo 1 lege utpeika av ALU/legevaktsjef Rune Rindal 1 medarbeidar legekontoret/verneombod Irene Apenæs Avd.sj.pl. Britt Inger Liahagen, VV, HSS Arbeidsgruppe 3 Rehabilitering/Fysioterapi Avdelingsleiar fysio/ergo Birgit Ulshagen leiar 1 medarbeidar frå fysioterapiavdelinga: Live Magnetun 1 repr. frå fysio/ergo VV, HSS: Turid Svenkerud Arbeidsgruppe 4 Korttidsplassar/intermediære plassar/somatisk avdeling Avdelingsleiar Marit Øen Li leiar Sjukeheimslege Anne Tunestveit 3 repr. Vestre Viken, HSS: o avd.sj.pl Ingeborg Rinnaas, o avd.sj.pl. Britt Inger Liahagen o koordinator Mari Fosse 1 repr frå avd. Tunet: Kari Stensaker 1 repr frå Utviklingssenteret for sjukeheimar: Herbjørg Dalene Bjerke 1 repr for fysioterapiavdelinga: Eivin Rundberg Arbeidsgruppe 5 Omsorgsbustader Avdelingsleiar heimetenester Oddveig Tveitehaug - leiar Verneombod avdeling heimetenester Anny Haga Ergoterapeut Tove Bråten Avdelingsleiar Tone Fossgård Berg Fagkonsulent Borghild Ulshagen Arbeidsgruppe 6 Spesialisthelseteneste i Hallingdal dialyse, poliklinikk, rtg., lab, dagbehandling, lærings- og mestringssenter Prosjektleder/rådgiver Reidar Aasheim - leiar Avd.sj.pl. Ingeborg Rinnaas, HSS Sj.pl. Kari Evjenth Braaten, HSS Sj.pl. Marit T.W. Flaathen, HSS 2 repr Ål kommune: o prosjektleiar Sissel Skrindo o fagkonsulent Borghild Ulshagen

5 C) MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPENE Prosjektgruppa 1. Utarbeide samla plan for funksjonar og behov legetenester, rehab/fysio, korttidsplassar/intermediære plassar, omsorgsbustader og funksjonar innan helseforetaket ved å samordne innspel frå alle arbeidsgruppene 2. Utarbeide samla romfunksjonsprogram legetenester, rehab/fysio, korttidsplassar/intermediære plassar, omsorgsbustader og funksjonar innan helseforetaket ved å samordne innspel frå alle arbeidsgruppene 3. Ivareta planlegging av felles drift (td IKT, vaktmeister, reinhald) 4. Utgreie problemstilling: felles resepsjon legetenester, legevakt, poliklinikk, fysio/rehab?? 5. Utarbeide framlegg til organisering Arbeidsgruppe 1 Overordna organisering og finansiering/lokalmedisinsk senter 1. Utarbeide samarbeidsavtaler 2. Leigeavtaler 3. Utarbeide plan for finansiering, både drift og investeringar 4. Kostnader og praktiske løysingar evt. utflytting i byggeperiode 5. Organisering (legetenester, fysio/rehab, korttidsplassar) 6. Felles drift (td IKT, vaktmeister, reinhald) 7. Problemstilling: felles resepsjon legetenester, legevakt, poliklinikk, fysio/rehab?? 8. Lokalmedisinsk Senter Arbeidsgruppe 2 Legetenester Innanfor eit areal på ca m2: 1. Utarbeide plan for funksjonar og behov legesenter 2. Utarbeide plan for funksjonar og behov legevakt (daglegevakt, nattlegevakt, Øvre Hallingdal legevakt) inkl. ambulanseinngang 3. Utgreie mogleg felles resepsjon med fysio/rehab-avd. 4. Utarbeide romfunksjonsprogram legesenter, legevakt og ambulanseinngang 5. Utarbeide oversikt behov for utstyr (eksisterande og nytt) 6. Utarbeide oversikt behov IKT (eksisterande og nytt) 7. Utgreie moglegheit og konsekvensar ved felles lab-funksjon med Vestre Viken 8. Utarbeide framlegg til organisering

6 Arbeidsgruppe 3 Rehabilitering/Fysioterapi Innanfor eit areal på ca. 500 m2: 1. Utarbeide plan for funksjonar og behov fysioterapiavd. 2. Utarbeide plan for funksjonar og behov rehab.avd. 3. Utgreie mogleg felles resepsjon med legetenesta 4. Utarbeide romfunksjonsprogram rehab og fysioterapiavd. 5. Utarbeide oversikt behov for utstyr (eksisterande og nytt) 6. Utarbeide oversikt behov IKT (eksisterande og nytt) 7. Utarbeide framlegg til organisering Arbeidsgruppe 4 Korttidsplassar/intermediære plassar Innanfor eit areal på ca m2: 1. Utarbeide plan for funksjonar og behov intermediære plassar og kommunale korttidsplassar, dessutan fellesareal 2. Utarbeide romfunksjonsprogram intermediære plassar og korttidsplassar 3. Utarbeide oversikt behov for utstyr (eksisterande og nytt) 4. Utarbeide oversikt behov IKT (eksisterande og nytt) 5. Utarbeide framlegg til organisering og fellesfunksjonar Arbeidsgruppe 5 Omsorgsbustader Innanfor eit areal på m2: 1. Utarbeide plan for funksjonar og behov 16 omsorgsbustader 2. Utarbeide romfunksjonsprogram omsorgsbustader. 3. Utarbeide oversikt behov for utstyr (eksisterande og nytt) 4. Utarbeide oversikt behov IKT (eksisterande og nytt) 5. Utarbeide framlegg til organisering

7 Arbeidsgruppe 6 Spesialisthelseteneste i Hallingdal Innanfor eit areal på ca. 900 m2: 1. Utarbeide plan for funksjonar og behov dialyse, poliklinikk, dagbehandling, kontorplassar LMS 2. Utarbeide romfunksjonsprogram for dialyse, poliklinikk, dagbehandling, kontorplassar LMS 3. Evt. fellesfunksjonar intermediære plassar/kommunale korttidsplassar 4. Utarbeide oversikt behov for utstyr (eksisterande og nytt) 5. Utarbeide oversikt behov IKT (eksisterande og nytt) 6. Utarbeide framlegg til organisering Universell utforming: I den vidare prosessen må Husbanken og Arena Helse. D) FRAMDRIFTSPLAN haust -11: 1. Planlegg felles styringsgruppemøte, oppstartsmøte for alle arbeidsgrupper, prosjektgruppa i september. 2. Orienteringsmøte for alle tilsette HSS og Ål kommune samstundes i september. Kan t.d. vera dagen etter felles oppstartsmøte. 2 ulike dagar eller på 2 ulike vakter for å nå flest mogleg tilsette. 3. Frist for arbeidsgruppene FUNKSJONAR OG BEHOV: Møte i prosjektgruppa jamnleg utover hausten, t.d. korte møter kvar 2. veke. Kan vera aktuelt å samle alle i arbeidsgrupper og prosjektgruppa til felles møter. 5. Rapport til politiske organ hausten Denne skal innehalde ei framdriftsplan for eit utbyggingsprosjekt. Orientering i formannskapet og SHS , sak til formannskapsmøte Ny orientering til nytt kommunestyre november/desember -11. Ansvar: prosjektleiar 6. Frist for arbeidsgruppene ROMFUNKSJONSPROGRAM: ikkje fastsett enno. Vi bør ha med ekstern konsulent frå oktober/november -11.

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Lise Løvdokken (Ap), Torhild Helling Bergaplass (H), Ove Bråten (V), Ingeborg K. Frydenlund (Krf)

Lise Løvdokken (Ap), Torhild Helling Bergaplass (H), Ove Bråten (V), Ingeborg K. Frydenlund (Krf) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 11.02.2013 kl. 9:00 13:45 Stad: Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Ivar Brevik (Sp), Magny Reinton

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer