Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune"

Transkript

1 Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune

2 Hallingdal Flå ( 990 innb) Nes (3460 innb) Hemsedal (1960 innb) Gol (4440 innb) Ål (4640 innb) Hol (4480 innb)

3 Helsekommunen Ål Hallingdal sjukestugu Luftambulansebase for indre Sør-Norge Innovativ kultur Fagmiljø

4 Innovativ kultur Pleie og omsorg Ål-modellen (90-åra) Dagsentersatsinga (frå tidleg -90-tal) Undervisningssjukeheim (2008) Folkehelse Prosjekt helsevernsentral (tidleg på 90-talet) Prosjekt radon og innelima / Folkehelseprisen 1993 Prosjekt frisklivssentral (etter tusenårsskiftet) Arbeid og helse Rehabiliteringsteam (frå tidleg -90-tal) Friskare befolkning eller strengare legar? (1994) Prosjekt Hjelp gjennom samhandling (slutten av -90-åra) VINN-VINN-prosjekt ( ) Akuttmedisin Luftambulansebase (frå 1994) Base for bakkeambulanse (frå 1994) Legevaktsentral for Hallingdal (frå 2004) Felles nattlegevakt i Hallingdal (frå 2008) Psykisk helse Plan for psykisk helse (-90-talet) Varmestugu og Leksvol bufellesskap Interkommunalt samarbeid Miljøretta helsevern (frå 2001) Administrativt samarbeid Ål og Hol ( ) Samhandling Samarbeidsutvalg med Ringerike sjukehus (frå 2006) Forsking og utvikling Hallingforsk (frå 2007) Undervisningssjukeheimen (frå 2008) FoU-hage (frå 2010)

5 Helse Sør-Øst, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu Allmennmedisinsk forskningsenhet, IASAM, UiO Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin, UiT Kommunane i Hallingdal, Regionrådet for Hallingdal Andre økonomiske bidragsytarar, Gjensidige Hallingdal Prosjekt HALLINGFORSK Frittståande lokale forskingsprosjekt Allmennlegemiljøet i Hallingdal Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin, UiT Allmennmedisinsk forskingsenhet ved IASAM,UiO

6 Frå USH og Hallingforsk til FoU-hage Kompetanse, utdanning, kursleverandør, know-howmiljø, akademisk miljø USH Hallingforsk Rekruttering, innovasjon, skape arbeidsplasser, satellittarbeidsplasser, næringsutvikling FoU-hage 1. Omdømmebygging, samfunnsbygging, distriktskommuneprofil

7 FoU-hage, Ål

8 Samhandlingsreformen - mellomtrinnet Mellomnivå, intermediæravdeling, sjukestugu Spesialisthelsetjeneste Egenomsorg Kommunal helse- og omsorgstjeneste Egenomsorg (spesialisert diagnostisering Mottakssenter og behandling) (observasjon, enklere diagnostisering og behandling) Senter for etterbehandling (oppfølgende behandling under observasjon, rehabilitering) Kommunal helse- og omsorgstjeneste Pasientforløp

9 Hallingdal sjukestugu 30 års erfaring som mellomnivå

10 Hallingdal sjukestugu (1) 1. Somatikk Somatisk sengeavdeling 14 senger / 674 innleggelsar / 6,3 døgn rehabilitering (1/3) etterbehandling etter sjukehusbehandling (1/3) observasjon / akuttinnleggelsar (1/3) dessutan hastefødslar (om lag 15 pr år).

11 Hallingdal sjukestugu (2) 1. Somatikk (forts) Somatisk dagbehandling dialyse (875 beh.) onkologi (100 beh.) geriatrisk dagbehandling (1400 beh.) radiologi (5000 beh.). Digitalt til rtg.avd Ringerike sykehus blodtappestasjon (800 tappingar) Somatisk poliklinikk 4379 konsultasjonar, 65 % 1.gongskonsultasjonar (kirurgi, indremedisin, kardiologi, ØNH, revmatologi, fysikalsk medisin, nevrologi, nefrologi, svangerskapspoliklinikk, urologi, gynekologi, pediatri, onkologi, dermatologi (telemedisinsk til Rikshospitalet), ortopedisk ingeniør)

12 Hallingdal sjukestugu (3) 2. Psykiatri Psykiatrisk sengeavdeling med 12 plasser Psykiatrisk poliklinikk vaksne (3000 konsultasjonar) Psykiatrisk poliklinikk BUP (1250 konsultasjoner) 3. Lærings- og meistringssenter, dreve som satellitt frå same tilbod ved RS HF 4. Luftambulansebase for indre sør-norge (800 oppdrag) Base for bakkeambulanse 5. Initiativtakar til Helseekspressen (3 spesialbussar dagleg frå Geilo til sjukehus i Hønefoss, Drammen og Oslo) 6. Drift av LV-sentral og nattlegevakt for Hallingdalskommunane, dessutan legevakt kveld og helg for Ål og Hol kommunar.

13 Gevinstar For pasientane For kommunehelsetenesta Auka tilgjenge Større nærheit Tverrfagleg tilnærming Heilheitsperspektiv Auka tilgjenge Større nærheit Tverrfagleg tilnærming Heilheitsperspektiv

14 Gråsona Kommunehelseteneste Gråsone Spesialisthelseteneste Lokalmedisinsk senter Behov for tenester frå kommunehelsetenesta Behov for tenester frå spesialisthelsetenesta

15 Det lokalmedisinske senter 1. Administrasjons- og systemarbeid 2. Interkommunalt samarbeid 3. Desentraliserte spesialisthelsetenester 4. Samarbeidstiltak mellom kommunar og sjukehus Tenester frå kommunehelsetenesta Lokalmedisinsk senter Tenester frå spesialisthelsetenesta

16 Etableringsansvaret er det rett plassert? Kommunane Interkommunalt samarbeid er ei utfordring Utvikling av forebyggande tenester og tidleg involvering Samordna avtalepart Prega av førstelinjekultur Mangel på kompetanse Økonomi? Helseforetaka Definerer seg ut? Rask beslutningsveg Utvikling av differensierte tenester Ikkje likeverdig samarbeidspart Prega av andrelinjekultur For spesialisert kompetanse Økonomi?

17 Utfordringar i kommunal omsorgsteneste Frå langtidsplass til korttidsplass Frå ufaglærte til faglærte Frå passiv pleie til aktiv rehabilitering Frå tilsynslege til sjukeheimslege Frå butiltak til hjelpetiltak Frå aldersomsorg til funksjonsomsorg

18 Etableringsansvaret er det rett plassert? Kommunane Interkommunalt samarbeid er ei utfordring Utvikling av forebyggande tenester og tidleg involvering Samordna avtalepartnar Førstelinjekultur Mangel på kompetanse Økonomi?

19 Etableringsansvaret er det rett plassert? Helseforetaka Definerer seg ut? Rask beslutningsveg Utvikling av differensierte tenester Ikkje likeverdig samarbeidspart Prega av andrelinjekultur? For spesialisert kompetanse Økonomi?

20 Bakgrunn Møte mellom regionrådet og adm. leiing ved Ringerike sykehus 06.mars 2009: 3. Hallingdal sjukestugu skal vidareutviklast etter lokale behov og etter dei signal som kjem gjennom samhandlingsreformen våren Dei interkommunale helsetenester som kommunane i Hallingdal finn det nødvendig å byggje ut i tråd med samhandlingsreformen vert knytta til Hallingdal Sjukestugu. 7. Arbeidsutvalet i Samarbeidsutvalet mellom kommunane og Ringerike sjukehus vert bede om iverksetje det vidare arbeid med planlegging straks samhandlingsreformen er lagt fram og leggje ei framdriftsplan fram for det utvida Samarbeidsutvalet (som inkluderar ordførarane).

21 Prosjektplan vedteke veke 39 Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Ringerike sykehus, Vestre viken HF

22 Ein visjon om ei heilheitleg helseteneste Visjonen er å kunne utvikle heilheitlege helsetenester i Hallingdal der pasientane kan få samordna tenester av god kvalitet uavhengig av kva for nivå som har ansvaret for å yte tenestene.

23 Resultatmål Å få kartlagt dei område der samarbeidet mellom spesialisthelsetenesta og kommunane i Hallingdal bør utviklast vidare. Å få kartlagt dei område der samarbeidet mellom kommunane innan helse og omsorg bør utviklast vidare i tråd med samhandlingsreforma. Å gje oversikt over økonomiske forhold ved eit lokalmedisinsk senter, herunder korleis dei nye finansieringsordningane vil slå ut for Hallingdalskommunane. Å finne fram til eigna eigarskap, organisering og styring av eit lokalmedisinsk senter i Hallingdal. Å gje tilråding om det vidare arbeidet i form av ein framdriftsplan/prosjektplan for vidareutvikling av Hallingdal sjukestugu som lokalmedisinsk senter i Hallingdal.

24 Samhandlingsreforma i Hallingdal Ei mogelegheitsreform : Oversiktleg og homogen region Gode erfaringar med samarbeid på tvers av kommunar og med sjukehuset Hallingdal sjukestugu sin unike plass og omdømme i regionen Større og betre fagmiljø, kompetanseflyt interkommunalt og mellom kommunane og HSS /RS Å sjå økonomiske ressursar og kompetanse i felleskap gjev større mogelegheiter

25 Eit lokalt kraftsenter Lokalkunnskap Høgskule og universitetsmiljø Fagnettverk USH Hallingforsk HLS Fagleg utvikling Gode tenester Høg kompetanse

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre Viken HF,

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Prosjektledere: Reidar Aasheim Trond Kleppen 27.02.2012 Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 9 1.1 Mål og rammer... 9 1.2 Mål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf.

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

Utover faste stillingar må det etablerast midlertidige stipendiatstillingar som blir knytt til spesifikke forskingsoppgåver.

Utover faste stillingar må det etablerast midlertidige stipendiatstillingar som blir knytt til spesifikke forskingsoppgåver. SAK 51/07 HALLINGFORSK, SØKNAD OM TILSKOT Saksopplysningar Bakgrunn I søknad oversendt 25.11.2007, søkjer Hallingforsk om støtte til eit hovudprosjekt med tanke på fast etablering av Hallingforsk, med

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

1 Overordna tiltak og føresetnader

1 Overordna tiltak og føresetnader 1 Overordna tiltak og føresetnader 1.1.5 1.1.7 A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 SIDE 1 PLAN FOR SPESIALISTHELSETENESTER 2008 Innhold 1.0 Bakgrunnsdokument og føringar... 4 1.1 Definisjonar... 4 2.o Prosess... 4 3.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 26.10.2011 Møtestad: Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67 Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Innhold... 1. PROSJEKT (NB: navneendring)... 2. Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter - NGLMS 2010 til 2012... 2. 1. Bakgrunn...

Innhold... 1. PROSJEKT (NB: navneendring)... 2. Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter - NGLMS 2010 til 2012... 2. 1. Bakgrunn... Innhold Innhold... 1 PROSJEKT (NB: navneendring)... 2 Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter - NGLMS 2010 til 2012... 2 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 3 3. Prosjektet: Distriktsmedisinsk senter i Nord

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Rica Maritim, Haugesund Møtetidspunkt: 10.01.13 kl. 10.00 til 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer