Mandal mars 2011 Om forebygging og bekjempelse av gjenger. Yngve Carlsson, KS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandal 17.-18. mars 2011 Om forebygging og bekjempelse av gjenger. Yngve Carlsson, KS"

Transkript

1 Mandal mars 2011 Om forebygging og bekjempelse av gjenger Yngve Carlsson, KS

2 Hva fremmer kriminalitet? Hva forebygger og forhindrer kriminalitet? For store spørsmål til 45. min Om gjenger Hvorfor et gjengatferd så problematisk Gjengatferd blant yngre ungdommer MC-gjenger og organisert kriminalitet

3 Mye går bedre enn mange tror : Volden i samfunnet har neppe økt. Anmeldelsene øker, men neppe faktisk vold (ifølge andre undersøkelser). Drapstallet halvert. Ungdomskriminaliteten er lavest på 30 år. Men en må jobbe mye mer for å holde det på et slikt nivå En veldig økning i det kommunale forebyggings- og hjelpeapparatet og politiet Barnevern, hjelpe- og støttetjenester knyttet til skolene. Et stadig sterkere fokus på vold i nære relasjoner Svært god akuttmedisin (konsekvensene blir mindre) En indikator på at forebygging hjelper - men den koster

4 Det viktige er ikke hvordan det er i Norge, men i Mandal Det bildet må dere tegne ut i fra de opplysninger (statistiske og mer kvalitative) dere kan få fra politiet, legevakt, sykehus, ungdomsundersøkelser, publikumsundersøkelser etc. En god kartlegging, et omforent virkelighetsbilde, en god lokal analyse er alltid viktig for å unngå at enkelte hendelser, mediafokusering og tilfeldige utspill styrer kommunens prioriteringer Jf. tidl. ordfører Bjørg Vallevik, Kristiansand: Det kriminalitetsforebyggende arbeidet er for viktig til å være incidentstyrt. Et overordnet råd dere må ta med dere

5 Å holde voldskriminaliteten nede forutsetter fortsatt satsting Vold i nære relasjoner Volden i det offentlige rom i helgene En veldig opphopning av «unødvendig vold» Den er det mulig å gjøre noe med hvis en vil (Mobil- og grenseoverskridende vinningsog voldskriminalitet) Hyperkriminelle unge og kriminelle grupper/gjenger/organisasjoner

6 To endringer som fortjener et fokus 1. Færre unge blir kriminelle, men noen få blir hyperkriminelle og begår en stadig større del av kriminaliteten. Noen få promille står for brorparten av lovbruddene. 11 prosent av unge lovbryterne står for 2/3 av alle lovbrudd Kan være politiregistrert med 100 saker som åring Jf. Kristiansand unge med 500 anmeldte saker. 2 med ran

7 2. Noen kriminelle finner hverandre og danner grupper, gjenger og kriminelle organisasjoner Miljøer med tiltrekningskraft: Sterkt sosialt fellesskap dvs. kameratskap. Man opplever å bli tatt vare på Attraktivt luksusforbruk (eks. A- og B-gjengen) Deltakerne framstår som vellykkede, rause og spandable Attraktiv livsstil (MC-gjengene). Realiserer noen mandighetsverdier (fysisk sterk, må kunne mekke) som har stått sterkt i både proletære og rurale miljøer. Reaksjon på et konkurransesamfunn hvor skoleprestasjoner teller stadig mer, og hvor kvinnene er mer selvstendige og inntar samfunnets posisjoner. Ofte god tilgang på damer som er lite intellektuelt krevende, underkastende og villige.

8 Det problematiske ved slike strukturer er at den individuelle kriminaliteten forsterkes Vold og kriminalitet gir status internt. Vise seg for hverandre gjennom kriminelt vågemot Dehumaniserer ofrene kriminaliteten framstår som rettferdig Jfr. Barneran («rik pappagutt» som fortjente det) Nynazister i Kr.sand 2001: En jævla svarting som fortjente det Kriminelle grupper kommer ofte i konflikt med hverandre Om markeder Om ære Et veldig voldspotensiale i konfliktene A mot B-gjengen: 6-7 drap Store nordiske rockerkrigen: 12 drap Danmark : 8-9 drap og et hundretalls skyteepisoder mellom HA/AK81 og innvandrerbander En æreskodeks og fellesskap som mange er villig til å ofre sitt liv for

9 DK: En av de aller største risikofaktorene er om det faktisk finnes en «bande» eller rockergruppe i lokalsamfunnet (Klement m.fl. 2010) Den enkeltes kriminalitet stiger etter innlemmelse i en slik gruppe: Narkotika: 100% Brudd på våpenlov: 72% Voldsforbrydelser: 72% Vinning: 0 Væksten i kriminalitet er særlig stor blant medlemmer av Hells Angels og AK81 «Dette er da også den væsentligste årsag til at forebygge og bekæmpe en fortsatt rekruttering til disse grupper»

10 Norske opplysninger (jf. St.meld. 7) 260 medlemmer og prøvemedlemmer i Norge: 2/3 er straffedømt. Noen for svært alvorlig volds og narkotikakriminalitet. En aktiv nyrekruttering via offisielle støttegrupper: HA: AK81. Bandidos: Support x-teams En rekrutterer inn i stor grad kriminelt belastet ungdom som ikke nødvendigvis deler MC-kulturen, men som kan begå kriminalitet (volds og vinning) som kan være viktig for de etablerte medlemmer. «De blir lydige redskaper for klubben» 1%-begrepet: En stiller seg utenfor loven spesielt når det gjelder å straffe eksternt og internt: En hevnlogikk som når den er koblet med en klar æreskultur - som lett kommer ut av kontroll og ende opp i svært blodige voldsspiraler Som i Norge før sorenskriveren og domstolene kom ut til folk og fikk tatt konfliktene fra dem Samtidig må en være klar over at ikke alle som deltar i MC-klubbene er kriminelle. En del trekker nok dit pga. kulturen og fellesskapet (alene)

11 En avstand mellom klubben og den faktiske kriminalitet Danmark (Klement m.fl. 2010): Individuelt utført eller maks 2-3 personer - ofte utenfor organisasjonen Kripos: Bevisst strategi : Kriminaliteten utføres av personer i supportermiljøene eller i andre kriminelle grupper. Enprosentmedlemmene fungerer som bakmenn De overlater «The dirty jobs» til andre Klubbene selv: Vi er ikke en kriminell MC-klubb og er ikke ansvarlig for hva våre medlemmer gjør som privatpersoner. En strategi de har lykkes med. sammen med arrangementer hvor de forsøker å fremstå som «godslige» gode borgere

12 Hva slags kriminalitet Innførsel og salg av hasj, amfetamin,kokain Kripos: Det antas at det internasjonale nettverket til klubben spiller en stor rolle ved innførsler Utbyttet investeres i finansmarkedet (men ingen norsk gruppe dømt for hvitvasking) Vold og trusler En voldsaura hvor de har troverdighet til å tvinge folk til ønsket atferd Eks. Stiller i full uniform i retten Svært effektive topedoer. Kan være legitime fordringer som er videresolgt til en 1%- klubb

13 Det største voldspotensialet: Konflikter til andre kriminelle grupper om makt eller markedet En klar æreskodeks og en sterk lojalitet Æreskodeksen er ikke bare noe en finner i førmoderne eller svake stater uten et fungerende politi og rettsystem (eks. Sør Italia) eller i Amerikanske sør-stater (Nisbet): Men like mye i kriminelle gjenger og organisasjoner. Æreskodeksen - «The code of honor» - at fornærmelser skal hevnes for å gjenopprette ens troverdighet og ære er sterkt voldsfremmende. Kan ramme blindt:

14

15

16 Mandal en liten by skal mye til for at det dannes flere lokale kriminelle strukturer Neppe mange nok innvandrere? Eller? 4% av 15000= 600 (10-20 unge pr. årskull 5-10 menn alder år). De færreste blir kriminelle Mange nok utsatte unge med norsk bakgrunn Opphopning av individuelle risikofaktorer (AHDD, heftig temperament, dårlig intellektuell utrustning) Med en tung sosial arv (omsorgssvikt, fattige unge mødre) Som mislykkes på skolen og har små forhåpninger om å lykkes i et norsk konkurransesamfunn Har man en etablert gjeng eller kriminelt Mc-miljø, vil det være attraktivt og det vil akselerere den individuuelle kriminaliteten

17 Strategier for å forebygge og bekjempe voldelige «grupper» 1. Begrense rekruttering Langsiktig forebygging/kortsiktig inngripen 2. Redusere gevinstene («Al Caponemetoden») 3. Incapasitere: Frata våpen, nøytralisere ledere 4. Øke kostnadene («gjøre livet surt») 5. Bygge normative barrierer 6. Avverge planlagte aksjoner 7. Stimulere «exit» 8. Redusere skadevirkninger

18 1. Begrense rekruttering: a). De store grep Primærforebyggende: En god barnehage, skole, meningsfull fritid En god skole som får med seg de fleste er klart kriminalitetsforebyggende (jf. Oslo og Drammen) En skole som ikke støter ut ressursfattige ungdommer, men bygger dem opp Reduserer man underklassen, reduserer man også grunnlaget for gjengene Gode fritidsopplevelser for fattige barn/unge hvor de kan bli vinnere Danmark: Mange fattige unge med unge mødre i rockermiljøene Sekundærforebyggende rette mot risikogrupper. Helsesøster, sosiallærere, barnevern Hvor nødvendig informasjon og meldinger flyter (eks. til barnevernet)

19 Tertiærforebyggende. Rettet mot de «ugripelige unge» som allerede har utviklet et kriminalitetsproblem (og ofte et rusproblem) Skreddersydde tiltak tilpasset den enkelte En dypere relasjon og omsorg fra en eller få hjelpere (ikke ulike) Ris bak speilet «dømt» til utdanning, arbeid, behandling, positiv fritid for å øke motivasjonen Oppfølgingsteam. Påtalejuristen som nøkkelperson Koordinere ressurser mellom virksomheter. Nødvendig fordi apparatet er så omfattende (Fengsel hjelper ikke, og institusjoner «griper ikke»)

20 Mandal gjør mye fornuftig: Eks. Arbeidet til kjernegruppene: Et systematisk arbeid i skjæringsfeltet mellom det sekundær- og tertiærforebyggende. Tett oppfølging av ungdommer og foreldre Koordinert mellom kommunale virksomheter og lokalt politi Ungdomskontrakter (jf. Oppfølgingsteam) Natteravner Sommerjobbtiltak (mulighet for legale penger) Spesielt viktig for fattige barn med enslige mødre Dette er det viktigste rekrutterinsggrunnlaget for Mc-klubbene

21 1b. Begrense rekruttering. Kortsiktig inngripen Mål: Avbryte en rekrutteringsprosess så tidlig som mulig. Forhindre at personer begår handlinger som knytter dem tettere til det kriminelle miljøet Virkemidler: Forebyggende samtaler, advarsler, mobilisere familie/venner som kan påvirke i riktig retning, rask strafferettslig reaksjon (uten at de må sone i fengsel)mot unge som begår kriminalitet i egenskap av å være prospect. Bekymringssamtalen (hos politiet): Den unge som er på vei inn i en negativ gruppe eller miljø innkalles til en samtale (m. foreldre) hos politiet En gjør den unge og foreldrene bevisst på konsekvensene av uheldige valg En mobiliserer foreldrenes innsats og evt. fra det øvrige kommunale apparatet Informasjon i skolene: Om kostandene over tid ved å delta i tette kriminelle fellesskap Paranaoid, venner dør.. Men slik informasjon kan slå begge veier. Kan også gjøre miljøene spennende. Krever gjennomtenkt invormasjon

22 II. Redusere gevinstene ved kriminalitet Gjøre bandelivet mindre attraktivt. Redusere forbildefunksjonen Innvandrerbander: Bandelivet er attraktivt fordi det gir muligheter for en livsstil som ellers ville ha vært uoppnåelig «Konger på byen» Anseelse og respekt. Seksuelle belønninger. Damer MC-klubbene: Krever penger til dyre motorsykler og til livsstilen Al-Caponemetoden Inndragning av kriminelt utbytte, penger, leiligheter, biler, motorsykler Gjør den ønskede og synlige (og forbildeaktige) livsstil vanskelig Hva er en rocker uten sin sykkel. Hva er et bandemedlem uten sin BMW eller penger.

23 III. Inkapacitere Frata kriminelle aktører kapasiteten til å gjennomføre kriminelle handlinger og utøve uformell ledelse i et voldelig gruppe eller bande Aktør: Politi, rettsvesen, fengselsvesen Virkemidler. Ransaking og beslaglegging av våpen Fengsling - dvs. en må ha grunnlag for en fengselsdom Nøytralisere ledere: Bander med en uformell struktur er ofte avhengig av uformelle ledere. Hvis en incapasiterer uformelle ledere vil gruppen lettere bryte sammen (Sarnecki 2001) særlig hvis medløperne utsettes for positive og integrerende tiltak Ulemper: Uformelle ledere kobler seg til nye nettverk i fengsel Virker neppe på godt organiserte grupper Ledere fortsetter sin funksjon i fengsel

24 IV. Øke kostnadene ved å delta i bande eller rockerklubb Gjøre livet utrivelig. Vise deltakere at de ikke kan stille seg utenfor loven En streng og konsekvent bruk av plan- og bygningslov for å vanskeliggjøre bygging og bruk av klubbhus/festninger Kontrollere at alkohollovens skjenkebestemmelser følges ved arrangementer Hyppig ransaking etter kniver, våpen og narkotika Fordel: Kan få enkelte deltakere til å trekke seg ut fordi kostnadene blir for store. Kan få en klubb til å flytte Ulempe: En flytter problemet til nabokommunen. Så må evt. de gjøre det samme og så kan en håpe at klubben/gruppen mister medlemmer etter hvert.

25 V. Bygge normative barriærer mot deltakelse i bander etc. Undergrave legitimitet. Rocker-gruppene er ikke «gode kriminelle» Virkemidler: Offentlige uttalelser, holdnings-markeringer, mediedekning, debatt og andre ytringer.kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å skape et trygt lokalsamfunn... kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. Fordeler: Virkemidler er demokratiske, lite repressive og relativt ukontroversielle. Lave kostnader. Ulemper og bivirkninger: Holdningskampanjer kan fremstå som et lettvint virkemiddel og som propaganda. Kan bidra til stigmatisering, sosial utstøting og kriminalisering.

26 VI. Avverging av voldsaksjoner og andre kriminelle handlinger Hindre gjennomføring ved å oppdage planlagte aksjoner i forkant Virkemiddel: Spaning, avlytting, informanter, infiltrasjon og andre skjulte metoder Arrestasjoner eller uroing i forkant Tidlig intervensjon med dialog og advarsel. Bekymringssamtaler Kontroller og ransaking av personer, kjøretøy og klubblokaler Beslag av våpen og eksplosiver Informasjonsdeling mellom ulike etater og informasjon til publikum Fordeler: Målrettet og konkret, redder liv, reduserer lidelser Kan bryte en potensiell voldsspiral og opptrapping Begrensninger og bivirkninger: Overvåkning og arrestasjoner kan ramme uskyldige Stigmatisering Jf. Svensk og dansk politis avverging av terroraksjon mot Jyllandsposten

27 VII. Stimulere «exit» Virkemidler: Benytte etablert prosedyre for å slutte i good standing, Vitnebeskyttelse for de som slutter i bad standing, Jobbtilbud, påvirkning fra kjærester Mentorer som kan motivere til utdanning, arbeid Exit-prosjekter/Aussteigerprogramme kontakt med andre i samme situasjon, tilkobling til nye nettverk Fordeler: Redusere bandenes størrelse. Kan bringe banden under en kritisk masse Begrensninger og bivirkninger: Rockere som slutter in bad standing blir ofte utsatt for alvorlige represalier Noen avhoppere går over i annen kriminell virksomhet

28 VIII. Redusere skadevirkninger gjennom intervensjoner som er planlagt, forberedt og trent før en krisehendelse eller skade oppstår Voldelige sammenstøt, øket kriminalitet, generell frykt, korrupsjon, redusert omdømme for kommune eller lokalsamfunn Aktører: Politi, brannvesen, helsevesen, kommune, frivillige organisasjoner, media Målgruppe: Ofrene for MC-kriminalitet enkeltpersoner, utsatte grupper og lokalsamfunnet som helhet Virkemidler: Krisehåndtering, beskyttelse og støtte til ofte Fordeler: Reduserer frykt blant ofrene og publikum, gjenoppretter trygghet i lokalsamfunnet (Jf. Drammen 1997) Ulemper og begrensninger: Svak (krise)håndtering undergraver trygghet og tillit til lokale myndigheter

29 Kan ikke gjøre alt dette? Hva en bør gjøre avhenger selvsagt helt av den lokale situasjon og analyse Den norske kommune er blant det mest ressurssterke i verden Har evne til å gjøre mye Men har også annen kriminalitet en skal forebygge Og en rekke andre oppgaver som krever ressurser og hvor oppgavene løper foran ressursene Kommunene må prioritere og forsøke å anvende virkemidler der hvor de har størst sjanse til å virke En får aldri et antiseptisk samfunn uten kriminelle grupper men en har mulighet til å holde dette på et nivå de fleste kan leve med! Lykke til

Norsk. Politi. nr.2 //juni 2012

Norsk. Politi. nr.2 //juni 2012 Norsk Politi nr.2 //juni 2012 De kriminelle énprosent-klubbene er blant nettverkene som representerer den største trusselen innen organisert kriminalitet i dagens Norge. Vi ser nærmere på MC-miljøene,

Detaljer

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent.

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent. 2 Oslo, juni 2011 Klokken er snart ett i en varm sentrumsgate en torsdag formiddag. En bil parkerer rett utenfor et serveringssted hvor det står tre medlemmer fra Hells Angels (HA) står utenfor og røyker.

Detaljer

PROSJEKT EXIT SLUTTRAPPORT

PROSJEKT EXIT SLUTTRAPPORT 1 PROSJEKT EXIT SLUTTRAPPORT Kap. 1: BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET I dette kapitlet gjøres det rede for bakgrunnen til etableringen av prosjekt Exit. Prosjektets tilblivelseshistorie går tilbake til begynnelsen

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn Yngve Carlsson Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn En virksomhetsbeskrivelse og foreløpig evaluering av et mentorprosjekt i Kristiansand NOTAT 2006:117 Tittel: Forfatter: Hvordan gripe

Detaljer

Nygårdsparken, Mangfoldige problemer krever mangfoldige løsninger, tydelige valg, koordinerte handlinger og organisasjonsutholdenhet

Nygårdsparken, Mangfoldige problemer krever mangfoldige løsninger, tydelige valg, koordinerte handlinger og organisasjonsutholdenhet HORDALAND POLITIDISTRIKT Nygårdsparken, ingen muligheter for kvikkfiks Mangfoldige problemer krever mangfoldige løsninger, tydelige valg, koordinerte handlinger og organisasjonsutholdenhet Foto: Skjalg

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Hva kan og bør et lokalsamfunn selv gjøre for å forebygge kriminalitet

Hva kan og bør et lokalsamfunn selv gjøre for å forebygge kriminalitet Hva kan og bør et lokalsamfunn selv gjøre for å forebygge kriminalitet av Hans A. Hauge Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, 2007 Rapport nr. 2/2007 Rapport nr. 2/2007 Høgskolen i Vestfold Copyright: HVE/ Hans

Detaljer

EXIT Ut av voldelige ungdomsgrupper Kunnskap, erfaringer og metoder i lokalt tverrfaglig og tverretatlig arbeid

EXIT Ut av voldelige ungdomsgrupper Kunnskap, erfaringer og metoder i lokalt tverrfaglig og tverretatlig arbeid EXIT Ut av voldelige ungdomsgrupper Kunnskap, erfaringer og metoder i lokalt tverrfaglig og tverretatlig arbeid Tore Bjørgo, Odd Arild Halhjem og Taran Knudstad Voksne for Barn Juni 2001 Bruk av håndboken

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen. Arbeidsgruppe 1. Trender og utviklingstrekk

Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen. Arbeidsgruppe 1. Trender og utviklingstrekk Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Arbeidsgruppe 1 Trender og utviklingstrekk Øystein Blymke Cathrine Cappelen Nielsen Knut Olsgard Jonas Aga Uchermann Ragnar Kristoffersen Leif Petter Olaussen Bård

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012

BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012 BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID Våren 2012 Hva skal til for at kriminelle skal kunne integreres tilbake til samfunnet etter endt soning?. Kandidatnummer: 2031 Kull: SOS09 Eksamen: SOS3-FOR Dato: 4.mai.2012

Detaljer

FOREBYGGING AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET. Tore Bjørgo (red.) av terrorisme og annen kriminalitet. Tore Bjørgo (red.)

FOREBYGGING AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET. Tore Bjørgo (red.) av terrorisme og annen kriminalitet. Tore Bjørgo (red.) Tore Bjørgo (red.) Tore Bjørgo (red.) Bekjempelse FOREBYGGING av terrorisme og annen kriminalitet AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET Del I: Strategier for forebygging av terrorisme av Tore Bjørgo Del

Detaljer

Politidirektoratet Februar 2012 Design: RMgrafika Trykk: Allkopi Opplag: 500. POD publikasjon 2012/02 ISBN: 978-82-8256-024-5

Politidirektoratet Februar 2012 Design: RMgrafika Trykk: Allkopi Opplag: 500. POD publikasjon 2012/02 ISBN: 978-82-8256-024-5 Politidirektoratet Februar 2012 Design: RMgrafika Trykk: Allkopi Opplag: 500 POD publikasjon 2012/02 ISBN: 978-82-8256-024-5 Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011 til 2015 Innhold

Detaljer

St.meld. nr. 42 (2004 2005) Politiets rolle og oppgaver

St.meld. nr. 42 (2004 2005) Politiets rolle og oppgaver St.meld. nr. 42 (2004 2005) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 5 1.1 Meldingens formål og bakgrunn... 5 1.2 Meldingens hovedkonklusjoner...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Steinkjer Kommune 2011-2014 Steinkjer har tradisjonelt vært en by med et relativt oversiktlig og håndterbart rusmiljø. Problematikken er allikevel alvorlig og belastende

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Personlig frihet og sosialt ansvar

Personlig frihet og sosialt ansvar Omslaget 04.12.02 09:51 Side 1 Personlig frihet og sosialt ansvar Venstres stortingsvalgprogram 2001-2005 www.venstre.no Stortingsvalgprogrammet-sv/hv 03.12.02 10:02 Side 1 Innhold 1. Venstres ideologiske

Detaljer

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger Dette heftet er et produkt fra arbeidsgruppe 3 i COST Action IS0801 og handler om digital mobbing. medlemmene

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer