Mandal mars 2011 Om forebygging og bekjempelse av gjenger. Yngve Carlsson, KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandal 17.-18. mars 2011 Om forebygging og bekjempelse av gjenger. Yngve Carlsson, KS"

Transkript

1 Mandal mars 2011 Om forebygging og bekjempelse av gjenger Yngve Carlsson, KS

2 Hva fremmer kriminalitet? Hva forebygger og forhindrer kriminalitet? For store spørsmål til 45. min Om gjenger Hvorfor et gjengatferd så problematisk Gjengatferd blant yngre ungdommer MC-gjenger og organisert kriminalitet

3 Mye går bedre enn mange tror : Volden i samfunnet har neppe økt. Anmeldelsene øker, men neppe faktisk vold (ifølge andre undersøkelser). Drapstallet halvert. Ungdomskriminaliteten er lavest på 30 år. Men en må jobbe mye mer for å holde det på et slikt nivå En veldig økning i det kommunale forebyggings- og hjelpeapparatet og politiet Barnevern, hjelpe- og støttetjenester knyttet til skolene. Et stadig sterkere fokus på vold i nære relasjoner Svært god akuttmedisin (konsekvensene blir mindre) En indikator på at forebygging hjelper - men den koster

4 Det viktige er ikke hvordan det er i Norge, men i Mandal Det bildet må dere tegne ut i fra de opplysninger (statistiske og mer kvalitative) dere kan få fra politiet, legevakt, sykehus, ungdomsundersøkelser, publikumsundersøkelser etc. En god kartlegging, et omforent virkelighetsbilde, en god lokal analyse er alltid viktig for å unngå at enkelte hendelser, mediafokusering og tilfeldige utspill styrer kommunens prioriteringer Jf. tidl. ordfører Bjørg Vallevik, Kristiansand: Det kriminalitetsforebyggende arbeidet er for viktig til å være incidentstyrt. Et overordnet råd dere må ta med dere

5 Å holde voldskriminaliteten nede forutsetter fortsatt satsting Vold i nære relasjoner Volden i det offentlige rom i helgene En veldig opphopning av «unødvendig vold» Den er det mulig å gjøre noe med hvis en vil (Mobil- og grenseoverskridende vinningsog voldskriminalitet) Hyperkriminelle unge og kriminelle grupper/gjenger/organisasjoner

6 To endringer som fortjener et fokus 1. Færre unge blir kriminelle, men noen få blir hyperkriminelle og begår en stadig større del av kriminaliteten. Noen få promille står for brorparten av lovbruddene. 11 prosent av unge lovbryterne står for 2/3 av alle lovbrudd Kan være politiregistrert med 100 saker som åring Jf. Kristiansand unge med 500 anmeldte saker. 2 med ran

7 2. Noen kriminelle finner hverandre og danner grupper, gjenger og kriminelle organisasjoner Miljøer med tiltrekningskraft: Sterkt sosialt fellesskap dvs. kameratskap. Man opplever å bli tatt vare på Attraktivt luksusforbruk (eks. A- og B-gjengen) Deltakerne framstår som vellykkede, rause og spandable Attraktiv livsstil (MC-gjengene). Realiserer noen mandighetsverdier (fysisk sterk, må kunne mekke) som har stått sterkt i både proletære og rurale miljøer. Reaksjon på et konkurransesamfunn hvor skoleprestasjoner teller stadig mer, og hvor kvinnene er mer selvstendige og inntar samfunnets posisjoner. Ofte god tilgang på damer som er lite intellektuelt krevende, underkastende og villige.

8 Det problematiske ved slike strukturer er at den individuelle kriminaliteten forsterkes Vold og kriminalitet gir status internt. Vise seg for hverandre gjennom kriminelt vågemot Dehumaniserer ofrene kriminaliteten framstår som rettferdig Jfr. Barneran («rik pappagutt» som fortjente det) Nynazister i Kr.sand 2001: En jævla svarting som fortjente det Kriminelle grupper kommer ofte i konflikt med hverandre Om markeder Om ære Et veldig voldspotensiale i konfliktene A mot B-gjengen: 6-7 drap Store nordiske rockerkrigen: 12 drap Danmark : 8-9 drap og et hundretalls skyteepisoder mellom HA/AK81 og innvandrerbander En æreskodeks og fellesskap som mange er villig til å ofre sitt liv for

9 DK: En av de aller største risikofaktorene er om det faktisk finnes en «bande» eller rockergruppe i lokalsamfunnet (Klement m.fl. 2010) Den enkeltes kriminalitet stiger etter innlemmelse i en slik gruppe: Narkotika: 100% Brudd på våpenlov: 72% Voldsforbrydelser: 72% Vinning: 0 Væksten i kriminalitet er særlig stor blant medlemmer av Hells Angels og AK81 «Dette er da også den væsentligste årsag til at forebygge og bekæmpe en fortsatt rekruttering til disse grupper»

10 Norske opplysninger (jf. St.meld. 7) 260 medlemmer og prøvemedlemmer i Norge: 2/3 er straffedømt. Noen for svært alvorlig volds og narkotikakriminalitet. En aktiv nyrekruttering via offisielle støttegrupper: HA: AK81. Bandidos: Support x-teams En rekrutterer inn i stor grad kriminelt belastet ungdom som ikke nødvendigvis deler MC-kulturen, men som kan begå kriminalitet (volds og vinning) som kan være viktig for de etablerte medlemmer. «De blir lydige redskaper for klubben» 1%-begrepet: En stiller seg utenfor loven spesielt når det gjelder å straffe eksternt og internt: En hevnlogikk som når den er koblet med en klar æreskultur - som lett kommer ut av kontroll og ende opp i svært blodige voldsspiraler Som i Norge før sorenskriveren og domstolene kom ut til folk og fikk tatt konfliktene fra dem Samtidig må en være klar over at ikke alle som deltar i MC-klubbene er kriminelle. En del trekker nok dit pga. kulturen og fellesskapet (alene)

11 En avstand mellom klubben og den faktiske kriminalitet Danmark (Klement m.fl. 2010): Individuelt utført eller maks 2-3 personer - ofte utenfor organisasjonen Kripos: Bevisst strategi : Kriminaliteten utføres av personer i supportermiljøene eller i andre kriminelle grupper. Enprosentmedlemmene fungerer som bakmenn De overlater «The dirty jobs» til andre Klubbene selv: Vi er ikke en kriminell MC-klubb og er ikke ansvarlig for hva våre medlemmer gjør som privatpersoner. En strategi de har lykkes med. sammen med arrangementer hvor de forsøker å fremstå som «godslige» gode borgere

12 Hva slags kriminalitet Innførsel og salg av hasj, amfetamin,kokain Kripos: Det antas at det internasjonale nettverket til klubben spiller en stor rolle ved innførsler Utbyttet investeres i finansmarkedet (men ingen norsk gruppe dømt for hvitvasking) Vold og trusler En voldsaura hvor de har troverdighet til å tvinge folk til ønsket atferd Eks. Stiller i full uniform i retten Svært effektive topedoer. Kan være legitime fordringer som er videresolgt til en 1%- klubb

13 Det største voldspotensialet: Konflikter til andre kriminelle grupper om makt eller markedet En klar æreskodeks og en sterk lojalitet Æreskodeksen er ikke bare noe en finner i førmoderne eller svake stater uten et fungerende politi og rettsystem (eks. Sør Italia) eller i Amerikanske sør-stater (Nisbet): Men like mye i kriminelle gjenger og organisasjoner. Æreskodeksen - «The code of honor» - at fornærmelser skal hevnes for å gjenopprette ens troverdighet og ære er sterkt voldsfremmende. Kan ramme blindt:

14

15

16 Mandal en liten by skal mye til for at det dannes flere lokale kriminelle strukturer Neppe mange nok innvandrere? Eller? 4% av 15000= 600 (10-20 unge pr. årskull 5-10 menn alder år). De færreste blir kriminelle Mange nok utsatte unge med norsk bakgrunn Opphopning av individuelle risikofaktorer (AHDD, heftig temperament, dårlig intellektuell utrustning) Med en tung sosial arv (omsorgssvikt, fattige unge mødre) Som mislykkes på skolen og har små forhåpninger om å lykkes i et norsk konkurransesamfunn Har man en etablert gjeng eller kriminelt Mc-miljø, vil det være attraktivt og det vil akselerere den individuuelle kriminaliteten

17 Strategier for å forebygge og bekjempe voldelige «grupper» 1. Begrense rekruttering Langsiktig forebygging/kortsiktig inngripen 2. Redusere gevinstene («Al Caponemetoden») 3. Incapasitere: Frata våpen, nøytralisere ledere 4. Øke kostnadene («gjøre livet surt») 5. Bygge normative barrierer 6. Avverge planlagte aksjoner 7. Stimulere «exit» 8. Redusere skadevirkninger

18 1. Begrense rekruttering: a). De store grep Primærforebyggende: En god barnehage, skole, meningsfull fritid En god skole som får med seg de fleste er klart kriminalitetsforebyggende (jf. Oslo og Drammen) En skole som ikke støter ut ressursfattige ungdommer, men bygger dem opp Reduserer man underklassen, reduserer man også grunnlaget for gjengene Gode fritidsopplevelser for fattige barn/unge hvor de kan bli vinnere Danmark: Mange fattige unge med unge mødre i rockermiljøene Sekundærforebyggende rette mot risikogrupper. Helsesøster, sosiallærere, barnevern Hvor nødvendig informasjon og meldinger flyter (eks. til barnevernet)

19 Tertiærforebyggende. Rettet mot de «ugripelige unge» som allerede har utviklet et kriminalitetsproblem (og ofte et rusproblem) Skreddersydde tiltak tilpasset den enkelte En dypere relasjon og omsorg fra en eller få hjelpere (ikke ulike) Ris bak speilet «dømt» til utdanning, arbeid, behandling, positiv fritid for å øke motivasjonen Oppfølgingsteam. Påtalejuristen som nøkkelperson Koordinere ressurser mellom virksomheter. Nødvendig fordi apparatet er så omfattende (Fengsel hjelper ikke, og institusjoner «griper ikke»)

20 Mandal gjør mye fornuftig: Eks. Arbeidet til kjernegruppene: Et systematisk arbeid i skjæringsfeltet mellom det sekundær- og tertiærforebyggende. Tett oppfølging av ungdommer og foreldre Koordinert mellom kommunale virksomheter og lokalt politi Ungdomskontrakter (jf. Oppfølgingsteam) Natteravner Sommerjobbtiltak (mulighet for legale penger) Spesielt viktig for fattige barn med enslige mødre Dette er det viktigste rekrutterinsggrunnlaget for Mc-klubbene

21 1b. Begrense rekruttering. Kortsiktig inngripen Mål: Avbryte en rekrutteringsprosess så tidlig som mulig. Forhindre at personer begår handlinger som knytter dem tettere til det kriminelle miljøet Virkemidler: Forebyggende samtaler, advarsler, mobilisere familie/venner som kan påvirke i riktig retning, rask strafferettslig reaksjon (uten at de må sone i fengsel)mot unge som begår kriminalitet i egenskap av å være prospect. Bekymringssamtalen (hos politiet): Den unge som er på vei inn i en negativ gruppe eller miljø innkalles til en samtale (m. foreldre) hos politiet En gjør den unge og foreldrene bevisst på konsekvensene av uheldige valg En mobiliserer foreldrenes innsats og evt. fra det øvrige kommunale apparatet Informasjon i skolene: Om kostandene over tid ved å delta i tette kriminelle fellesskap Paranaoid, venner dør.. Men slik informasjon kan slå begge veier. Kan også gjøre miljøene spennende. Krever gjennomtenkt invormasjon

22 II. Redusere gevinstene ved kriminalitet Gjøre bandelivet mindre attraktivt. Redusere forbildefunksjonen Innvandrerbander: Bandelivet er attraktivt fordi det gir muligheter for en livsstil som ellers ville ha vært uoppnåelig «Konger på byen» Anseelse og respekt. Seksuelle belønninger. Damer MC-klubbene: Krever penger til dyre motorsykler og til livsstilen Al-Caponemetoden Inndragning av kriminelt utbytte, penger, leiligheter, biler, motorsykler Gjør den ønskede og synlige (og forbildeaktige) livsstil vanskelig Hva er en rocker uten sin sykkel. Hva er et bandemedlem uten sin BMW eller penger.

23 III. Inkapacitere Frata kriminelle aktører kapasiteten til å gjennomføre kriminelle handlinger og utøve uformell ledelse i et voldelig gruppe eller bande Aktør: Politi, rettsvesen, fengselsvesen Virkemidler. Ransaking og beslaglegging av våpen Fengsling - dvs. en må ha grunnlag for en fengselsdom Nøytralisere ledere: Bander med en uformell struktur er ofte avhengig av uformelle ledere. Hvis en incapasiterer uformelle ledere vil gruppen lettere bryte sammen (Sarnecki 2001) særlig hvis medløperne utsettes for positive og integrerende tiltak Ulemper: Uformelle ledere kobler seg til nye nettverk i fengsel Virker neppe på godt organiserte grupper Ledere fortsetter sin funksjon i fengsel

24 IV. Øke kostnadene ved å delta i bande eller rockerklubb Gjøre livet utrivelig. Vise deltakere at de ikke kan stille seg utenfor loven En streng og konsekvent bruk av plan- og bygningslov for å vanskeliggjøre bygging og bruk av klubbhus/festninger Kontrollere at alkohollovens skjenkebestemmelser følges ved arrangementer Hyppig ransaking etter kniver, våpen og narkotika Fordel: Kan få enkelte deltakere til å trekke seg ut fordi kostnadene blir for store. Kan få en klubb til å flytte Ulempe: En flytter problemet til nabokommunen. Så må evt. de gjøre det samme og så kan en håpe at klubben/gruppen mister medlemmer etter hvert.

25 V. Bygge normative barriærer mot deltakelse i bander etc. Undergrave legitimitet. Rocker-gruppene er ikke «gode kriminelle» Virkemidler: Offentlige uttalelser, holdnings-markeringer, mediedekning, debatt og andre ytringer.kommune vil med dette signalisere at kommunen tar problemet med organisert kriminalitet og 1 % MC-klubbene meget alvorlig. kommune vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å skape et trygt lokalsamfunn... kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber for uønsket i kommunen. Fordeler: Virkemidler er demokratiske, lite repressive og relativt ukontroversielle. Lave kostnader. Ulemper og bivirkninger: Holdningskampanjer kan fremstå som et lettvint virkemiddel og som propaganda. Kan bidra til stigmatisering, sosial utstøting og kriminalisering.

26 VI. Avverging av voldsaksjoner og andre kriminelle handlinger Hindre gjennomføring ved å oppdage planlagte aksjoner i forkant Virkemiddel: Spaning, avlytting, informanter, infiltrasjon og andre skjulte metoder Arrestasjoner eller uroing i forkant Tidlig intervensjon med dialog og advarsel. Bekymringssamtaler Kontroller og ransaking av personer, kjøretøy og klubblokaler Beslag av våpen og eksplosiver Informasjonsdeling mellom ulike etater og informasjon til publikum Fordeler: Målrettet og konkret, redder liv, reduserer lidelser Kan bryte en potensiell voldsspiral og opptrapping Begrensninger og bivirkninger: Overvåkning og arrestasjoner kan ramme uskyldige Stigmatisering Jf. Svensk og dansk politis avverging av terroraksjon mot Jyllandsposten

27 VII. Stimulere «exit» Virkemidler: Benytte etablert prosedyre for å slutte i good standing, Vitnebeskyttelse for de som slutter i bad standing, Jobbtilbud, påvirkning fra kjærester Mentorer som kan motivere til utdanning, arbeid Exit-prosjekter/Aussteigerprogramme kontakt med andre i samme situasjon, tilkobling til nye nettverk Fordeler: Redusere bandenes størrelse. Kan bringe banden under en kritisk masse Begrensninger og bivirkninger: Rockere som slutter in bad standing blir ofte utsatt for alvorlige represalier Noen avhoppere går over i annen kriminell virksomhet

28 VIII. Redusere skadevirkninger gjennom intervensjoner som er planlagt, forberedt og trent før en krisehendelse eller skade oppstår Voldelige sammenstøt, øket kriminalitet, generell frykt, korrupsjon, redusert omdømme for kommune eller lokalsamfunn Aktører: Politi, brannvesen, helsevesen, kommune, frivillige organisasjoner, media Målgruppe: Ofrene for MC-kriminalitet enkeltpersoner, utsatte grupper og lokalsamfunnet som helhet Virkemidler: Krisehåndtering, beskyttelse og støtte til ofte Fordeler: Reduserer frykt blant ofrene og publikum, gjenoppretter trygghet i lokalsamfunnet (Jf. Drammen 1997) Ulemper og begrensninger: Svak (krise)håndtering undergraver trygghet og tillit til lokale myndigheter

29 Kan ikke gjøre alt dette? Hva en bør gjøre avhenger selvsagt helt av den lokale situasjon og analyse Den norske kommune er blant det mest ressurssterke i verden Har evne til å gjøre mye Men har også annen kriminalitet en skal forebygge Og en rekke andre oppgaver som krever ressurser og hvor oppgavene løper foran ressursene Kommunene må prioritere og forsøke å anvende virkemidler der hvor de har størst sjanse til å virke En får aldri et antiseptisk samfunn uten kriminelle grupper men en har mulighet til å holde dette på et nivå de fleste kan leve med! Lykke til

En helhetlig modell for forebygging av kriminalitet anvendt på kriminelle ungdomsgjenger. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap

En helhetlig modell for forebygging av kriminalitet anvendt på kriminelle ungdomsgjenger. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap En helhetlig modell for forebygging av kriminalitet anvendt på kriminelle ungdomsgjenger Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap Mål for dette foredraget: Presentere en helhetlig og generell

Detaljer

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson

Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Erfaringer fra Danmark. Veien videre for Trondheim og regionen. Foto: Carl-Erik Eriksson Sentrale tema fra København. Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. Fra 1980 ( HA etablering ) geriljakrig som etter

Detaljer

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet?

Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? Kontrollnr:. 011 NCIS Norway National Criminal Investigation Service Organiserte kriminelle grupper En trussel mot næringslivet? NSR Sikkerhetskonferansen 20.september 2011 Atle Roll-Matthiesen atle.roll@politiet.no

Detaljer

En helhetlig strategi for forebygging av terrorisme. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap

En helhetlig strategi for forebygging av terrorisme. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap En helhetlig strategi for forebygging av terrorisme Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap Kontra-terror som kriminalitetsforebygging Målet for kontraterror er primært å hindre fremtidige

Detaljer

MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00

MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00 RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: Torsdag 10.02.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 17.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 10/11 FOREBYGGING AV MC

Detaljer

Strategier for forebygging av terrorisme. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen

Strategier for forebygging av terrorisme. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Strategier for forebygging av terrorisme Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Mål for mitt prosjekt: Å bygge en helhetlig og bred strategi for forebygging av terrorisme

Detaljer

Strategier for forebygging av kriminalitet med terrorisme som eksempel. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen

Strategier for forebygging av kriminalitet med terrorisme som eksempel. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Strategier for forebygging av kriminalitet med terrorisme som eksempel Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Mål for mitt prosjekt: Å bygge om og integrere eksisterende

Detaljer

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND

UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND UT AV TÅKA HASJAVVENNING KRISTIANSAND Gruppebasert hasjavvenningskurs Individuelt hasjavvenningsprogram Kortprogram Bevisstgjøringssamtaler Bevisstgjøringskurs i fengsel Undervisning/veiledning Årlig seminar

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: MøteromVærnes, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: MøteromVærnes, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: MøteromVærnes, Rådhuset Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møteretternærmereavtale.

Detaljer

Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen

Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell. Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell Foredrag av Tore Bjørgo Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen Hva er kriminalitetforebygging? Kriminalitetsbekjempelse og kriminalitetsforebygging

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 11.11.10 kl. 10.00 på Helse- og sosialsenteret. Til behandling: SAK NR. 8/10

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

Ungdom og kriminalitet

Ungdom og kriminalitet Ungdom og kriminalitet Politiførstebetjent Espen Sandvold Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor MÅLSETNING KONSEKVENSER KONSEKVENSER KONSEKVENSER BAKGRUNN HVEM står bak ungdomskriminaliteten? Ungdom fra 13-18

Detaljer

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid SaLTo-modellen Tverrfaglig rus og kriminalitetsforebyggende arbeid Oslo, 2012 Av Trine Hjelde, SaLTo-koordinator, Oslo sentrum Visjon og Målgruppe Visjon: Oslo skal være en trygg by med trygge skoler

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell

Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell Tore Bjørgo Professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen (bistilling), leder for Center for Research on Extremism (C-REX): Right-Wing

Detaljer

UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF. JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane

UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF. JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane UNGDOMSOPPFØLGING OG UNGDOMSSTRAFF JaneHeggheim Ungdomskoordinator Konfliktrådet Sogn og Fjordane MÅLGRUPPE Ungdom 15-18 år for ungdomsoppfølging er: Unge lovbrytarar som har begått ein eller fleire kriminelle

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post:

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Bakgrunn Innvandrerungdom ruser seg mindre enn norsk ungdom (Bergengen, 2009). Varsler om

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud

Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud Erfaringer fra konfliktrådet i Buskerud Konfliktrådet Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Sivilavdelingen Sekretariatet for konfliktrådene Lov om konfliktrådsbehandling 1 Konfliktrådet skal

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Temadag 16. mars 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eva Torill Jacobsen Regionalkoordinator, IMDi Øst etj@imdi.no +47 957 70 656 Handlingsplanen

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse SLUTTRAPPORT Politiets og rettsvesenets kompetanse Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0558 Prosjektnavn: POLITIETS OG RETTSVESENETS KOMPETANSE Søkerorganisasjon: Redd Barna Prosjektledet: Brynjar Nilsen

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier

Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier Nettrelaterte overgrep -finnes det? om nettvett og bruk av sosiale medier KH1 Lysbilde 2 KH1 Vi arbeider for barns rettigheter Vår oppgave er å være pådrivere for at samfunnet skal innfri FNs konvensjon

Detaljer

Saksframlegg. Strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene

Saksframlegg. Strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene Saksframlegg Strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene Arkivsak.: 11/47048 Forslag til vedtak: Bystyret vedtar rådmannens

Detaljer

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF 11.03.2015 Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler 5 ungdomsskoler 1 videregående skole SLT kommune fra 2006 Politiet: «Stort problem» Ungdomskontakten: «Vi ser svært lite

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Del 1- folkehelsearbeid og rusmiddelpolitikk Legane -Delta i planarbeid - Samtaler om rusmiddelbruk med pasienter Politiet - Ansvarlig for å overholde

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Grenser som skaper trygge rom

Grenser som skaper trygge rom Grenser som skaper trygge rom Gaute Brækken Rådgiver for trosopplæring kirkeligressurssenter.no Krenkelser skjer i vanlige relasjoner mellom vanlige mennesker i vanlige omgivelser Krenkelser angår alle

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Det kriminelle 1%MC miljøet i regionen Status. Radikaliseringsutfordringer

Det kriminelle 1%MC miljøet i regionen Status. Radikaliseringsutfordringer Det kriminelle 1%MC miljøet i regionen Status. Radikaliseringsutfordringer Foto: Carl-Erik Eriksson Even Ytterhus SLT-koordinator Trondheim kommune. 303 skvadron, B 17 bombefly fra 2. verdenskrig. Sveriges

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Bygge tillit opp eller ned?

Bygge tillit opp eller ned? Bygge tillit opp eller ned? Politiets arbeid med omdømme Kommunikasjonsdagen 18. mars 2009 Svein Holtan Kommunikasjonsdirektør Politidirektoratet Tillit - omdømme Tillit til politiet: Forvissning og tiltro

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1...

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1... Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei!

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Stortingsvalg 017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

Sammen skaper vi håp:

Sammen skaper vi håp: < kreftforeningen.no Sammen skaper vi håp: Kreftforeningen vil bidra til at flere unngår å få kreft. Hvordan stimulere til helsefremmende livsstil - tobakk Forebygging eller helsefremming? Hva er en helsefremmende

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Undervisningsopplegg Ny på mottak

Undervisningsopplegg Ny på mottak Undervisningsopplegg Ny på mottak Politiet Politiet har alltid polititjenestemenn på vakt Vi kommer om du trenger hjelp, men gjelder det mindre saker skal dette tas på dagtid Politiet skal forebygge og

Detaljer

Motiverende intervju i rus- og kriminalitetsforebyggende

Motiverende intervju i rus- og kriminalitetsforebyggende Motiverende intervju i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Politioverbetjent Tor Erik Rønne Forebyggende- og mangfoldskoordinator tor.erik.ronne@politiet.no Tlf 48887308 MI i politiet En målrettet

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiinspektør Leif Ole Topnes

Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiinspektør Leif Ole Topnes Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet Politiinspektør Leif Ole Topnes Politiets samfunnsoppdrag Politiets samfunnsoppdrag er

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Statssekretær Anette Carnarius Elseth Oslo 24. oktober 2017 Omfang Alvorlig partnervold: (NKVTS 2014) 8,2

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING. En kamp du må avgjøre alene

KAMPEN MOT KAMPFIKSING. En kamp du må avgjøre alene KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene HVA ER EGENTLIG KAMPFIKSING? La ikke organisert kriminalitet komme på banen. Beskytt deg selv og fotballen Kampfiksing hører ikke hjemme i idretten.

Detaljer

Klasse, alder og sosial kontroll. Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999

Klasse, alder og sosial kontroll. Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999 Klasse, alder og sosial kontroll Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999 Siktede for lovbrudd etter alder i 2001 (SSB, Stene 2003) Antall siktede for lovbrudd: 84 407 Menn i

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme

SLT- koordinator. Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- koordinator Arbeidsoppgaver og metode Oppfølgning av Handlingsplanen Forebygging av voldelig ekstremisme SLT- Hva og hvem Samordning av Lokale kriminalitets- og rusforebyggende Tiltak Rettet mot barn

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Strategiplan mot enprosentklubber

Strategiplan mot enprosentklubber Saksframlegg Arkivnr. C85 Saksnr. 2011/3618-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Strategiplan mot enprosentklubber Dokumenter i saken: 1 I Strategiplan mot enprosentklubber

Detaljer

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Side 1 Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Bergen 31. august 2006 Gunnar Sveri Side 2 Bolig er en forutsetning for et verdig liv Side 3 Bostedsløs i Norge Verdens beste boligstandard En av verdens

Detaljer