DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste"

Transkript

1 DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014

2 Innhold Menighetsrådets arbeid i Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter Ansvarsområde... 7 Personalet... 7 Økonomi... 8 Kirkemusikk... 9 Kirkens omsorgstjeneste - diakoni Trosopplæringsarbeidet Jar menighets breddetiltak gjennomført i Jar menighets kontinuerlige tiltak for barn og unge AKTIVITETER I JAR MENIGHET Aktiviteter for barn og ungdom Aktiviteter i menigheten Årsrapport 2014 for Arbeidsfelt Eurodiaconia Award DRIFTSREGNSKAP JAR MENIGHET BALANSEREGNSKAP JAR MENIGHET Årsregnskap Noter til regnskapet

3 Menighetsrådets arbeid i 2014 Menighetsrådet i Jar hadde i 2014 følgende sammensetning: FASTE MEDLEMMER: Hanne Kervel Gudrun Brøvig Silde, permisjon frem til september 2014 Ruth-Line Walle-Hansen, leder fra 28. oktober 2014) Stig Vasbø Synnøve Hove, nestleder til 28. oktober 2014 Knut Christiansen, leder til 28. oktober 2014 Vibeke Rørvik Tron Bamrud Astrid Telhaug Karlsson, permisjon fra 01/08/12 Andreas Ugland Virik, permisjon fra 01/01/13 VARAMEDLEMMER: Inger Kari Stensrud, fast medlem fra 01/08/12, nestleder fra 28.oktober 2014 Arnulf Myklebust, fast medlem fra 01/01/14 Øystein Sørbye, fast medlem fra 01/08/13 Tove Magnus Yngve Haugstvedt MENIGHETSRÅDET skal, som det står i kirkeloven av 1996, ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, (paragraf 9) Rådet har ansvar for å legge til rette for det lokale menighetsliv med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Rådet skal sørge for at det tas opp offer og forvalte midler som kommer inn. Det skal samle menighetens ansatte til drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. Rådet skal også hvert år ta initiativ til og gi en orientering til menigheten om arbeidet i soknet. Det er på den bakgrunn rådet avgir denne rapport og innkaller til årlig menighetsmøte. Møtevirksomheten 2014 Det er i 2014 avholdt 7 møter der 58 saker er blitt behandlet. Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, fellesrådsrepresentant, sokneprest og kirkeforvalter har normalt avholdt forberedende møter i uken før menighetsrådsmøtene. Kirkeforvalter har deltatt i rådets møter. Menighetens årsmøte ble avholdt 9.april. I tillegg til ordinær årsmøteagenda ble det holdt en innledning til debatt over tema «Grønn menighet grønn spiritualitet og praksis». AV SENTRALE SAKER SOM RÅDET HAR ARBEIDET MED NEVNES: BEMANNING Kantor har fått permisjon og vi har tilsatt vikar.

4 Diakon er i svangerskapspermisjon og vi har tilsatt vikar. Vi har ansatt trosopplæringsmedarbeider og vikar for henne. På det kirkemusikalske området har vi fremdeles stor glede av avtalen med vår menighets-sopran Marilyn og muligheten til å hyre inn andre ekstra ressurser. TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER Det var gledelig at Jar menighet ble tildelt trosopplæringsmidler. Det er deretter gjennomført en tilsettingsprosess og vi ser nå frem til en styrket og fornyet aktivitet på et spesielt viktig område. UNGDOMSDIAKONAL SATSING I SANDVIKA Jar menighet mottok i 2013 henvendelse fra menighetsrådene i Tanum, Høvik og Helgerud om deltakelse i finansiering av den ungdomsdiakonale satsingen i Sandvika. Denne støtten er videreført i INTERNASJONALT DIAKONALT PROSJEKT / VENNSKAPSMENIGHET/INTERNASJONALT ARBEID Vedtak om prosjektsamarbeid i regi av NMS med vennskapsmenighet i Estland ble fattet på menighetsrådets møte i januar I vår begrunnelse for å inngå avtalen står det bl.a.: Jar menighet inngår denne avtalen som uttrykk for tilhørighet til en verdensomspennende kirke, et ønske om å dele erfaringer og ressurser, konkretisere den internasjonale diakonale utfordring og inspireres til aktiv menighetsbygging i Estland så vel som i eget lokalmiljø. Menighetsrådet oppnevnte samtidig Internasjonalt utvalg som skal drive vårt internasjonale arbeid fremover og videreutvikle dette. KIRKETOMTEN OG JORDBÆRHAUGEN Menighetsrådet har en fortløpende debatt og er i en utredningsfase hva angår bruk og utvikling av kirketomten samt anvendelsen av Jordbærhaugen. Eiendomsforholdene til kirketomten er rettslig avklart ved at hjemmelen nå står på Jar menighet, Anvendelsen av tomt og Jordbærhaugen vil bli fulgt opp i INSPIRASJONSSAMLING MENIGHETSRÅD OG STAB Samlingen for menighetsråd og stab ble gjennomført i januar 2015 og bestod av sosialt samvær samt åpne samtaler omkring arbeidet som er utrettet så langt og ønsker for det siste året i valgperioden. ONSDAGSMØTENE Onsdagsmøtene har gått sin gang gjennom året. Onsdagsmøtene ivaretar sentrale oppgaver og representerer en langvarig tradisjon i Jar menighet. Menighetsrådet setter stor pris på tiltaket og komiteens innsats. TÅRNFRIDSAMLINGER UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT STATEN OG DEN NORSKE KIRKE ET TYDELIG SKILLE Menighetsrådet har avgitt høringsuttalelse i anledning høringssak Staten og den norske kirke. Menighetsrådet har i den anledning blant annet fremholdt et sterkt engasjement for lokalkirken. Menighetsrådet på Jar er opptatt av gode rammevilkår og hensiktsmessig regulering av den lokale kirkens virksomhet. For oss er det samtidig viktig at kirken fremstår som nasjonal, gjenkjennelig og helhetlig i sin virksomhet - som vår landsdekkende folkekirke. Menighetsrådet har vist til at departementet legger til grunn at soknet fortsatt skal være den grunnleggende enhet i kirken når det etableres et nytt kirkelig rettssubjekt. Soknet skal fremdeles være et selvstendig rettssubjekt, være

5 arbeidsgiver for ansatte og ha selvstendige økonomi. Jar menighetsråd er enig i dette og mener soknets selvstendighet er viktig. Det er i det lokale arbeidet kirken har sitt utspring og her møter enkeltmenneskene kirken. GRØNN MENIGHET Menighetsrådet vedtok tiltaksplan for Grønn menighet i januar Mandat for grønt utvalg ble samtidig vedtatt og Grønn menighet var tema på årsmøtet i april. 19. februar 2015 Ruth-Line Walle-Hansen og Inger Kari Stensrud Leder og nestleder i menighetsrådet Jar menighet - nøkkeltall Døpt Viet Gravlagt Konfirmert Gudstjenester totalt Gudstjeneste deltakere totalt Gj.snitt deltakere pr. g.tj Nattverddeltakere Kollekt innsamlet i kirken totalt Kollekt til egen virksomhet Givertjeneste til egen virksomhet Innsamlet til menighetens virks

6 Prestetjenesten Tilhørighet, tro og tjeneste er Jar menighets fyndord. Samtidig er det er det en målsetting at kirken på Jar er både levende, nær og tilgjengelig. Det er et ønske at vi jobber for å styrke soknet som tros-, omsorgs- og handlingsfellesskap, og at vi hegner om og løfter opp menigheten som en møteplass på tvers av generasjoner. En flergenerasjonsmenighet der tro og gudstjenestefeiring står i sentrum. Det er et mål at menighetens gudstjenester formidler et tydelig budskap, og på samme tid møter menneskers virkelighet. Prestenes hovedoppgaver har også i 2014 vært å planlegge, og forrette gudstjenester og andre kirkelige handlinger som gravferder, dåp, vigsler og konfirmasjonshandlinger. Dessuten har prestene søkt å vektlegge det menighetsbyggende arbeid samt å nære det kristne livet i menigheten. Sjelesorg og samtaler har vært en viktig del av arbeidet. Det har vært lagt opp til et variert gudstjenesteliv i menigheten. I tillegg til de ordinære høymessene har det blant annet vært feiret familiegudstjenester, ungdomsgudstjenester, Mukulamesser, friluftsgudstjeneste, økumenisk gudstjeneste m.fl. Allehelgensdag ble markert med egen minnegudstjeneste. Våren 2014 feiret vi også Siesta-gudstjenester med ungdomsklubben Jatsi som medliturger, forsangere og musikere, der det også ble feiret nattverd. Høsten 2014 bestemte vi oss for å flytte disse ressursene til formiddagsgudstjenestene kl Dette ble godt mottatt i menigheten. I 2014 begynte vi også arbeidet med større involvering av medliturger i gudstjenesten. Dette arbeidet vil fortsette i 2015, der blant annet konfirmantene vil få oppgaver som medliturger i gudstjenestegrupper. Det er et håp og et ønske at dette arbeidet skal utvides og at menigheten involveres på ulike måter i gudstjenesteforberedelsene og gudstjenestefeiringen. Vi er glade for å ha både solister og forsangere knyttet til gudstjenestearbeidet. Det er berikende! Menigheten har spesielt invitert fireåringene til kirken for å motta Min Egen Kirkebok. Søndagsskolen fortsetter sitt flotte arbeid og gir trosopplæring og inspirasjon til mange barn i menigheten. Søndagsskolen samles nesten hver søndag under gudstjenesten, og drives av frivillige. Det er god oppslutning om gudstjenestene i Jar menighet. I 2014 hadde Jar menighet besøkende ved våre gudstjenester. I gjennomsnitt var 164 mennesker til stede ved gudstjeneste i Jar menighet. Gudstjenestebesøket har vært stabilt de siste årene, noe som forteller at mange finner det meningsfullt å delta i fellesskapet i Jar kirke. I år ble 63 barn døpt i Jar menighet. Antall barnedåp i Jar har gått noe ned (75 i 2013), men det kan pekes på flere årsaker til dette som f.eks. noe lavere fødselstall. Det er imidlertid viktig at vi setter fokus på dåp også i vår menighet. Høsten 2014 fikk Jar menighet tilført trosopplæringsmidler. Dette gir oss mulighet til å starte et spennende arbeid der vi får implementert trosopplæringsreformen i vår menighet. De neste tre årene vil bli preget av dette arbeidet.

7 Menighetslivet i Jar preges av et stort engasjement og det er mange frivillige som tar del i menighetens arbeid, og som gir av sin tid og krefter for å skape et godt fellesskap i sitt lokalmiljø. Menigheten er avhengig av å ha et stort korps av frivillige for å holde et så høyt aktivitetsnivå som vi i dag har. Både gjennom råd, utvalg og komiteer er frivillige involvert, men også i arbeidsgrupper og som enkeltpersoner tar menighetens medlemmer ansvar for menighetens drift. Menigheten har et rikt foreningsliv som samles regelmessig. Dette er svært gledelig og noe som må stimuleres og bygges videre på. Også i år har det vært et godt samarbeid mellom kirke og skole. Soknepresten har talt på julegrantenning både på Jar og Grav skole, og alle barneskoler i menigheten feiret julegudstjenester i kirken. Skolene deltar med sang og musikk og flotte julespill. Også i år ble barnehagene i menigheten invitert til et adventsbesøk i kirken, noe som ble tatt vel imot. Prestene har samarbeidet med kateket om konfirmasjonsundervisning, deltatt på konfirmantleir, utdeling av fireårsbok og gjennomføringen av LysVåken-helg med adventsgudstjeneste for 11-åringene, og Tårnagent-helg med gudstjeneste. Soknepresten har også i 2014 fortsatt å betjene Nordraaksvei bo- og behandlingssenter og har gjennomført besøk, andakter og julegudstjeneste på senteret og har etablert et godt samarbeid med senterets aktivitør. Dessuten har prestene også betjent Stabæk og Jar seniorsenter og arrangert kirkeforum der. For prestene i Jar menighet Februar 2015 Thomas Berbom Sokneprest Årsrapport kirkeforvalter 2014 Ansvarsområde Kirkeforvalters ansvarsområder er personalansvar/oppfølging, HMS, administrative oppgaver som budsjett og økonomi, ansvar for bygningsmasse. Kirkeforvalter hadde i 2014 ansvar for tre menigheter, Jar, Lommedalen og Bryn. Kirkeforvalter er virksomhetsleder for menighetsrådets virksomhet. Personalet I 2014 har det vært en del endringer i staben i Jar. 1. januar 2014 fikk vi ny kateket på plass i Jar, Hege Medlie Mathiassen. Diakon Benedicte Jørgensen gikk ut i babypermisjon i mai, og vi fikk vikar for henne i slutten av juli Bente Krogsrud. Vi fikk også trosopplæringsmidler til en full stilling i forbindelse med trosopplæringsreformen, og vi tilsatte Elise Ottesen Søvik i denne stillingen. Hun er imidlertid i babypermisjon og tiltrer først i juni 2015, så vi har fått vikar for henne i denne perioden, det er Solfrid Sønsteby. I høst fikk vår kantor Otto Christian Odland permisjon for å begynne som domkantor i St Olavs kirke i Oslo, og vi fikk vikar for ham, Maria Hansli.

8 Vi har hatt stort aktivitetsnivå her i menigheten, og er glade for å ha en flott stab som har svært godt samarbeid og som trives sammen, og som alle yter sitt aller beste! Så nå gleder vi oss til et innholdsrikt nytt år og nye utfordringer! Personalet besto i 2014 av: Hanne Vibeke Winter-Hjelm, Kirkeforvalter 100 % (med tre menigheter), Marte Brenne, Sekretær 20 %, Thomas Berbom, Sokneprest 100 %, Per Kristian Hovden Sætre, Kapellan 100 %, Otto Christian Odland, Kantor 40 % frem til 15. september, Maria Hansli, vikar for kantor i 40 % fra 15. september, Trygve Teien, Menighetsmusiker 20 %, Benedicte Jørgensen, Diakon 100 %,(hvorav 20 % finansieres av menigheten), Bente Krogsrud, Diakonvikar 100 % for Benedicte Jørgensen, fra 23. juli 2014, Hege Medlie Mathiassen, Kateket 100 %, Birgitte Kessel, Ungdomsleder i 35 % (hvorav 20 % finansieres av menigheten) Kirketjenere 15 %, Økonomi Jar menighet har fortsatt god og trygg økonomi, takket være givertjeneste, utleieinntekter, loppemarked, julemesse og renteinntekter. Årets driftsinntekter var på kr, og driftsutgiftene var på kr. Renteinntektene var på kr. Tilskudd fra Fellesrådet var på kr. Givertjenesten innbrakte i kr, det samme som året før, så her ligger vi på det jevne. Det er et sterkt ønske om å kunne øke givertjenesten, ikke minst på grunn av de lønnskostnader menigheten har forpliktet seg til for å finansiere, 20 % av diakonstillingen, 20 % av ungdomslederstillingen og en andel i 13-20, diakonene som jobber på tvers av menighetene for ungdom i alder Vi er svært takknemlige for de tilskuddene vi får slik at vi fortsatt kan bidra inn i dette viktige arbeidet med økte stillingsressurser. Utleie av kirken og menighetshuset hadde utleieinntekter på kr, en liten nedgang fra 2013, men likevel et solid bidrag til menighetens arbeid. Loppemarkedet innbrakte i år kr, takket være fantastisk innsats fra mange frivillige, noe som kommer svært godt med i barne- og ungdomsarbeidet! En kjempeinnsats av et stort korps frivillige! I tillegg har det vært julemesse, som innbrakte kr, også her en flott innsats av mange frivillige. Dette er til det diakonale arbeidet i menigheten. Offer til egen virksomhet var i 2014 på kr , og offer til andre var kr Fasteaksjonen kommer i tillegg og det var på kr som går til Kirkens Nødhjelp. En flott innsats av både konfirmanter og andre som stilte opp! Årets overskudd (mindreforbruk) er på kr.

9 For øvrig vises til vedlagte driftsregnskap og balanseregnskap. Februar 2015 Hanne Vibeke Winter-Hjelm Kirkeforvalter Kirkemusikk Kantors arbeid (40 % -stilling)har vært konsentrert rundt gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Menighetsmusikers arbeid (20 %) er konsentrert rundt Jatsi og utvikling av band som deltar regelmessig på gudstjenester. Gudstjenester Etter en periode med utprøving av liturgisk musikk, har nå de faste musikalske leddene etablert seg godt i menigheten. Vi bruker musikk av Trond Kværno som hovedserie og musikk av Tore Aas i noen familiegudstjenester. Samtidig har vi beholdt musikken fra 1977 til nattverden. Enkelte søndager har vi brukt komplette serier med annen liturgisk musikk, som for eksempel Missa ex ore infantium av Trond Kværno og Messeordinarium i folketonestil av Henrik Ødegaard. Vår trofaste forsangergruppe på 6-10 personer og sopran Marilyn Almeida, som har engasjement som kirkesanger, bidrar til et variert og rikt musikalsk uttrykk i gudstjenestene, med bibelske salmer, hallelujavers, utvidet Gloria, Herrens bønn og solosang under nattverden. En gang i måneden deltar bandet på gudstjenesten med ungdommer som forsangere. Gjennom året har vi blitt bedre kjent med den nye salmeboken, og vi har tatt i bruk flere nye salmer. Kirkelige handlinger: Det er få kirkelige handlinger fra Jar kirke. I tillegg til en håndfull begravelser og vigsler fra kirken, må imidlertid kantors ressurs (40 %) også fordeles på vigsler fra andre kirker i Bærum og fast turnus på Haslum krematorium. Konserter: I 2014 har det vært 18 konserter i kirken, både i regi av menigheten og i regi av eksterne aktører. Det har bl.a. vært konsert med Sølvguttene, vår- og julekonsert med Marylin Almeida, jazzkonsert med trio Krupka og konserter med lokale skolekorps og orkestre. Vi er glade for at menigheten fremdeles har gode inntekter på utleie av kirkerommet til innspillinger. Annet: I forbindelse med NRKs salmehelgsending var salmene i fokus på trosopplæringstiltaket Lys Våken. Barna fikk hver sin salmebok som gave, og vi brukte god tid på å synge og lære en del forskjellige salmer sammen med dem. Kantor har også deltatt på onsdagsmøtene i høst med akkompagnement til fellessangene. Februar 2015 Maria Hansli Kantor vikar

10 Kirkens omsorgstjeneste - diakoni Jar menighet ønsker å være en flergenerasjonsmenighet - en menighet der alle føler seg hjemme, der det er rom og plass for alle typer mennesker i alle livsfaser og aldersgrupper. Diakoni står for evangeliet i handling og kan best beskrives som «kirkens sosialarbeid» eller «kirkens omsorgstjeneste». Menighetens diakonale arbeid handler da om å vise omsorg, hjelpe, trøste og gi livshjelp og livsglede har vært et litt spesielt år. I første halvdel av året var diakon Benedicte til dels sykmeldt og dette preget trolig det diakonale arbeidet i betydelig grad. I juli startet undertegnede diakon opp i vikariat, for Benedicte. For vikar har diakoniplanen som ble vedtatt i starten av 2013 vært til god hjelp for å peke ut retningen for det diakonale arbeidet i menigheten. Det har vært fint å ha en plan som beskriver, begrunner og gir retning. Diakoniutvalg, grønt utvalg og internasjonalt utvalg har utført et solid stykke arbeid, hver av de på sitt spesialfelt innen diakonien. Sentralt i diakontjenesten står samtaler og møter med enkeltmennesker både på kontoret, hjemmebesøk, og på rehabiliterings- og sykehjem. Ensomheten blant spesielt eldre er stor. Mange av våre frivillige er flinke til å ta vare på de som ikke lenger kommer seg til kirken. Det har imidlertid vært vanskelig å få til en organisert besøkstjeneste, men det vil bli jobbet videre med dette i Vi prøver også å fange opp behov og henvise til eksisterende tilbud og gi praktisk hjelp og bistand til de som måtte trenge det. En person har høsten 2014 gått til sorgsamtaler hos diakon, og er nå henvist videre til Fransiskushjelpen for deltakelse i sorggruppe. En annen person har høsten 2014 fått muntlig henvisning og ledsagerhjelp til Institutt for sjelesorg. Ellers gis det gjennom året fortløpende tilbud om deltakelse i prostiets sorggrupper og sorgen det ikke sendes blomster til. Det gis også mulighet for veiledning og hjelp til frivillige. Ellers har diakon, sammen med en frivillig, to ganger høsten 2014 hatt den månedlige samlingen: «Kirkeforum» på Jar og Stabekk seniorsenter. Prestene og andre fra stab har også deltatt i menighetens onsdagsmøter som ledes av frivillige, og vi er glade for at dette arbeidet fortsetter. Til jul ønsket vi å gi noen av menneskene i menigheten en ekstra oppmerksomhet, og til sammen delte staben ut ca 30 julestjerner. Mange satte pris på å få en slik blomsterhilsen fra menigheten. Diakontjenestens aktiviteter går som vanlig gjennom året. Vi inviterer fortsatt til formiddagstreff med god mat, spennende tema og hyggelig samvær en tirsdag i måneden. Treffene er godt besøkt og har blitt et verdifullt møtested for mange. Her har vi invitert ulike innledere som har bidratt med fagstoff med kristen tilknytning. Diakoniutvalgets leder, Arnhild Mindrebø og diakonen har vært vertskap for samlingene. Undertegnede diakon var høsten 2014 blant annet medvirkende på presentasjonsgudstjeneste, skaperverkets dag høsttakkefest, gudstjeneste med besøk fra vennskapsmenigheten i Estland, diakoniens dag, vigslingsgudstjeneste i Domkirken og en adventsgudstjeneste. Diakoniutvalget hadde blant annet ansvar for kirkekaffen på diakoniens dag og inviterte også til kveldsmat i menighetshuset både på Allehelgensdag og Skjærtorsdag. Tidligere diakon i Jar, Elisabeth Egeberg er fortsatt engasjert i Jar da hun leder Bibellesegruppen «Bibelen fra perm til perm». Det ble dessverre ikke noe av sommerturen i 2014.

11 Den årlige Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid ble gjennomført. Aksjonen gjennomføres med bred støtte i menigheten der stab og mange frivillige er engasjert. Konfirmantene og frivillige går ute med bøsser og samler inn penger. Mange konfirmantforeldre hjelper til som sjåfører. Familieopplegget Kluzz går sin gang, og det er diakonen som har ansvar for middagen til dette arrangementet. Middagstilbudet er nå utvidet til å gjelde for hele menigheten og heter Middag for alle. En del ungdom og flere eldre har benyttet seg av tilbudet, i tillegg til barnefamiliene i Kluzz. Julemessen ble arrangert i år med en fantastisk innsats fra frivillige. Mange frivillige, butikker og sponsorer bidro med ulike salgsartikler og utlodningsgevinster. Det ble en fin dag for store og små og vi fikk inn i overkant av kr som gikk til det diakonale arbeidet. Jar menighet ble registrert som «grønn menighet» januar 2014, og menighetsrådet vedtok handlingsplan/tiltaksplan og mandat for grønt utvalg på sitt møte januar Grønt utvalg er oppnevnt for to år fra september 2013 og består av Estrid Hessellund, Knut Langeland, Benedicte Jørgensen (perm. fra juni 2014), Bente Krogsrud (fra august) og Torunn Fylling (fra august 2014). Utvalget har hatt 2 møter i vårsemesteret og 2 møter i høstsemesteret. Følgende gjennomførte tiltak følger den vedtatte handlingsplanen. Forankring (pkt. 1-2) Utvalget har hatt møte med staben ( ) med henblikk på forankring i menighetens ulike aktiviteter (gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni, praktisk arbeid mv.) Gudstjenesteliv (pkt. 3-6) Utvalget har i samarbeid med soknepresten avholdt gudstjenesteverksted med forberedelse til gudstjeneste på «Skaperverkets dag»/høsttakkefest Undervisning, diakoni og informasjon (pkt. 7-11, 21, 26-27) Utvalget har arrangert mini-opplegg på kirkekaffe om varmkompostering, Fairtradeprodukter, hagestell om høsten, grønne julegaver. Videre hadde utvalget ansvar for temakveld med biskop Atle Sommerfeldt «Tro til handling klimarettferdighet og tegn til håp». Temakvelden samlet vel 20 mennesker fra Jar og far andre menigheter i Bærum prosti. Utvalget har bidratt med grønne input til menighetsbladet i alle 4 numre. Videre er det lagt ut informasjon om miljø og klima fra kommunen og diverse miljøorganisasjoner i menighetshuset (f.eks. «nei til uadressert reklame») Lokalsamfunn, Innkjøp, Energi, Transport, Avfall (pkt ) De fleste av disse punktene ivaretas av stab og frivillige i menigheten. Vi gleder oss over et godt gjennomført loppemarked, at kirken har fått sykkelstativ, at det er styr på resirkulering av glass, metall, plast og papir, at bruk av engangsprodukter til kirkekaffe begrenses, og at papirforbruket totalt søkes redusert. Men her er det nok fortsatt et forbedringspotensial! Utvalget har deltatt i grønne inspirasjonsmøter arrangert i Bærum prosti og Oslo bispedømme. Etter mange år uten misjonsprosjekt/ internasjonalt prosjekt i Jar menighet, ble det tidlig på året 2014, etter at diakoniutvalget hadde jobbet frem et forslag til prosjekt, besluttet i

12 menighetsrådet å inngå en avtale med Det norske misjonsselskap (NMS) om et samarbeid med St. Thomas menighet i Saku i Estland. Menighetsrådet utnevnte Ole Andreas Husøy, Hanne Kervel Fjørtoft, Kari Haugstvedt og Kristine Berbom til Internasjonal komité sammen med diakonen. Gruppen konstituerte seg med Kristine Berbom som leder. Vi fikk i oppdrag å lage mandat for arbeidet. Det ble: Målet for Internasjonal komité er at Vi skal få et gjensidig vennskap mellom Jar menighet og menigheten i Saku. Vennskapet skal inspirere og vi skal be for hverandre. Vi skal samle inn kr ,- pr år til menighetsbygging i Saku. Komiteen har dette ansvaret sammen med menighetsrådet og menighets ansatte. Innsamlingen vil hovedsakelig foregå gjennom ofringer. Internasjonal komité har en koordinerende funksjon. Komiteen skal gi informasjon om prosjektet, for å inspirere vennskapet og øke givergleden. Informasjonen gis f.eks i menighetsblad og på oppslagstavler i våpenhus og menighetshus. Komiteen lager forslag til forbønn. Komiteen inspirerer grupper i menigheten til å være med i prosjektet på ulike måter. Komiteen har oversikt over samarbeidet mellom Jar menighet og menigheten i Saku. Vi har til sammen hatt 3 møter i Internasjonal komité i Prosjektet ble satt i gang i gudstjenesten 4. mai. En representant fra NMS deltok. Vi informerte om arbeidet i Saku. Det ble hengt opp informasjonstavler om prosjektet i våpenhuset og i menighetshuset. På kirkekaffen skrev vi et kort til St. Thomas menighet. Vi har hatt informasjon om prosjektet i 2 menighetsblad i år. Misjonæren Magne Mølster har vært på besøk hos oss i Jar menighet og vist bilder. Vi har laget forslag til forbønn som kan brukes i gudstjenester og vi har gitt våre prester bønne-tema fra Saku. Vi har også sendt bønne-tema til Saku fra oss her på Jar. Informasjonstavlene i våpenhuset og i menighetshuset har blitt oppdatert med ny informasjon etter hvert som vi har fått ny informasjon fra Saku. Menigheten har samlet inn over kr. Vi sender som avtalt kr ,- til Saku. Det resterende vil bli brukt til å få til et vennskap med menigheten, f. eks ved å kunne støtte folk fra Jar menighet som vil reise til Saku eller ved å støtte folk fra Saku som vil komme på besøk til oss. I 2015 vil vi jobbe videre med å få implementert prosjektet i ulike grupper i menigheten. Diakonen har i oppgave å koordinere det frivillige arbeidet i Jar menighet. Da Benedicte, som nevnt over, til dels var sykmeldt våren 2014 og da hennes vikar, Bente, måtte bruke tid på å bli kjent med de frivillige høsten 2014, ble dessverre ikke denne oppgaven ivaretatt på en optimal måte. Andre fast ansatte i menigheten har i stedet trådt støttende til på dette feltet. De frivillige gjør fortsatt en fantastisk innsats og vi er svært takknemlige for det. Jar menighet oppleves som varm og inkluderende. Vi gleder oss til 2015 og fortsettelsen av det diakonale arbeidet. Februar 2015 Bente Krogsrud Diakon

13 Trosopplæringsarbeidet 2014 fikk Bærum prosti og derav Jar menighet, tildelt friske midler til trosopplæring. De økonomiske midlene gir oss en ny ansatt i staben, trosopplæringsmedarbeider og aktivitetsmidler til nye trosopplæringstiltak. Nå er Jar menighet i gang med å lage vår lokale plan for trosopplæring. Plan for trosopplæring har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som: vekker og styrker kristen tro gir kjennskap til den treenige Gud bidrar til kristen livstolkning og livsmestring utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Vi deler trosopplæringsarbeidet inn i to kategorier: Breddetiltak som er avgrenset i tid og som hele dåpskull får særlig invitasjon til. Kontinuerlige tiltak som er våre barne og ungdomsaktiviteter som er jevnlig (ukentlig eller månedlig) og som er åpne for flere aldersgrupper. Jar menighets breddetiltak gjennomført i 2014 Dåpssamtale og gudstjenester med dåp: 63 barn ble døpt i Jar kirke. Vi er takknemlige for at foreldre velger å bære barna sine til dåp og vi ønsker å synliggjøre at vi tar på alvor vårt ansvar for dåpsbarna, med å gi dem gode tilbud om trosopplæring. Dåpsbarna får i gave fra menigheten et innrammet bilde med kveldsbønn til å henge på barnerommet. Babysang: 22 barn med foresatte har lært sanger og bønner og blitt kjent med hverandre i samtaler over nistepakker og te/kaffe-kopp. Diakon og kateket/ trosopplæringsmedarbeidervikar har gjennomført babysang i Samling for 4-åringer: I 2014 inviterte vi 4-åringen og deres familier til middag i menighetshuset en torsdagsettermiddag. Etter måltidet hadde vi en spennende vandring i kirkerommet hvor vi fikk møte Lindas bamse Gris og lærte noen sanger. Søndagen kom 4-åringene og familien til gudstjeneste og fikk sin 4-års bok, Linda og den lille kirka åringer kom til samling og/eller gudstjenesten. ILinda og den lille kirka Tårnagenter: 17 8-åringer deltok på Tårnagenthelg. De kom til kirken med forstørrelsesglass og lommelykter og var klare til å løse mysterier i kirken. Heldigvis for oss klarte de å finne kirkeskatten og kirkesølvet kom på plass på alter og i døpefont, før brudeparet kom for å gifte seg. Tårnagentene deltok på søndagens gudstjeneste med dramatisering av den gode hyrde og med sin agentsang.

14 Lysvåken: 11-åringene blir invitert til Lysvåken og 15 barn deltok. Med soveposer under armen kom de og gjorde kirka til sin, gjennom sang, lek, formingsaktivitet og gudstjenesteverksted. Engasjerte barn gikk inn i gudstjenesteforberedelsene på en aktiv og ansvarlig måte. Det ble en skikkelig høytid og god feiring av 1. søndag i advent når 11-åringene og unge medarbeidere deltok i gudstjenesten. Konfirmanttid: Vårt største trosopplæringstiltak er konfirmanttid. Og 139 ungdommer gjennomførte konfirmasjonstid i Jar menighet. Konfirmantene i Jar velger enten å følge et opplegg med undervisning og sommerleir, eller Miks- opplegg med vinterweekend og undervisningssamlinger i samarbeid med de andre menighetene i Bærum. Vi har også tilbud om et tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særlige behov. I 2013 hadde vi ingen Miks-konfirmanter men to konfirmanter fulgte et tilrettelagt tilbud. I tiden frem mot påske følger konfirmantene undervisning i grupper. Temaene i denne perioden er hentet fra den grunnleggende troslæren. Jarivalen ble avholdt første helg etter påske, dette er menighetens egen konfirmantfestival. Torsdag, fredag, lørdag forberedes søndagens gudstjeneste og Jarival-show. Den 25. mai ble syv konfirmanter døpt under en ung messe. 28.juli 3. august var leirkonfirmantene på leir på Fredtun folkehøyskole i Stavern, en uke med undervisning og fellesskapsbygging. De to første helgene i september var en sammenhengende feiring, med til sammen syv konfirmasjonsgudstjenester. Konfirmantarbeidet i Jar gir et godt tilbud til en stor gruppe ungdommer. Tilbakemeldingene fra både konfirmanter og foreldre er gode. Konfirmantleiren vår nærmer seg også maksimal størrelse, og konfirmantkullene ser ut til å holde seg stabilt store i hele den kommende tiårsperioden. En tilleggsgevinst i trosopplæringsarbeidet er at ca 30 ungdommer får ledertrening og ledererfaring gjennom å være med i konfirmantarbeidet og i de andre breddetiltakene. Uten deres innsats og engasjement hadde særlig konfirmantopplegget ikke vært gjennomførbart. Jar menighets kontinuerlige tiltak for barn og unge Søndagsskolen: Søndagsskolen gir trosopplæring til barn under gudstjenester. Barna deltar på første del av gudstjenesten og går så til menighetskjelleren og får høre bibelfortellinger, synger, ber og gjør aktiviteter sammen. Søndagsskolen drives av: Ellen Cecilie Husbyn, Astrid Telhaug Karlsson, Katarina Hundal og Else Skog. KM-Kluzz: Er en aktivitet for barnefamilier. Vi møtes og deltar først på Middag for alle, så har vi sang- og hobbystund nede i menighetskjelleren. Vi avslutter med å synge kveldssanger, be og tenne lys på lysgloben inne i kirkerommet. KM-Kluzz lager gjerne dekorasjoner som brukes i gudstjenesten som høstblader til takketreet, stjerner til julekveldshimmel. Mari Kristoffersen er leder sammen med diakon/kateket.

15 Jatsi: Menighetens ungdomsklubb som samles hver torsdag fra kl 18 til 21. På våren er det klubb med forskjellige aktiviteter som spillkveld, filmkveld, curling, volleyball, grilling, beat for beat, påskevandring, osv. På høsten jobbes det fram mot julekonsert som i 2014 var 11. desember, og ungdommene fordelte seg på band, drama, teknikk og vokalgruppe i tillegg til felleskor for alle. Hver gang avslutter vi kvelden i kirken med en skumrings der noen har en andakt og det er lovsang og bønn. En gang i mnd er det også nattverd. Jatsi drives av et eget styre bestående av 9 ungdommer og ungdomsarbeider som er voksenleder for Jatsi. I 2014 hadde Jatsi 44 medlemmer. KOMA: De unge konfirmantmedarbeiderne er utrolig viktige for konfirmantarbeidet i menigheten. Her får unge formidlet tro til andre unge og skapt et unikt fellesskap der vi har muligheten til å se hver enkelt konfirmant. I forkant av konfirmantåret og spesielt med tanke på sommerleir, kurses ungdommene i forskjellige temaer som lederroller, gode forbilder, grensesetting, kristen tro, samarbeid, førstehjelp, m.m. Dette er en viktig arena for ungdommene der de får utvikle seg og vokse i troen i et trygt fellesskap. I starten av juni var vi samlet til en helg på Haslumseter full av undervisning, teambuilding og mye sosialt. I 2014 var det 31 konfirmantmedarbeidere som gjorde en fantastisk innsats for menigheten, spesielt på leir i Stavern. Februar 2015 Hege Medlie Mathiassen Birgitte Kessel Solfrid Sønsteby Kateket Ungdomsarbeider Trosopplæringsmedarbeidervikar AKTIVITETER I JAR MENIGHET GUDSTJENESTELIV Menigheten har et rikt gudstjenesteliv med ulike gudstjenester og er en aktiv flergenerasjonsmenighet. FORSANGERGRUPPE Gruppen er med på utvalgte gudstjenester og ledes av vår solist Marilyn Almeida og kantor. Aktiviteter for barn og ungdom DÅPSSAMLING Alle som ønsker dåp i Jar kirke inviteres til en dåpssamling før gudstjenesten. BABYSANG Hyggelig sangstund og lekestund i menighetshuset for de aller minste og foreldrene. UTDELING AV MIN EGEN KIRKEBOK Alle fireåringer som tilhører Jar menighet får invitasjon til å motta sin egen kirkebok.

16 SØNDAGSSKOLE Nesten hver søndag har vi søndagsskole for alle barn under gudstjenesten. MIDDAG FOR ALLE Annenhver torsdag serverer vi middag for alle som vil dele måltid og samlingsstund sammen. KLUZZ Etter middag for alle samles vi til Kluzz-samling der det er sang, formingsaktiviteter og kveldsbønn i kirken. TÅRNAGENTHELG En spennende samling for alle 8-åringer der vi utforsker kirken og blir bedre kjent med den. LYS VÅKEN Vi feirer kirkens nyttår med 11-åringene og inviterer til adventsnatt med overnatting i kirkerommet! KONFIRMANTTIDEN I JAR Jar menighet har årlig konfirmanter og et omfattende, inspirerende og stimulerende konfirmantopplegg med blant annet konfirmantleir, meningsfulle tjenesteoppgaver, spennende undervisning, ungdomsfestivalen Jarival, Supersøndag m.m. JATSI Ungdomsklubben møtes hver torsdag kveld til klubbaktiviteter, sang og god mat. KOMA - LEDERKURS KOMA er lederkurs for alle dem som vil være ungdomsledere i vårt konfirmantprogram. KIRKEBANDET Kirkebandet deltar på mange av våre aktiviteter og gudstjenester, og er en del av Jatsi. JARIVAL Ungdomsfestival som arrangeres hvert år med konfirmantene i fokus. JENTEGRUPPER Jenter i års alderen inviteres til jentegrupper sammen med våre diakoner i Bærum. Her er det åpent for samtale. Aktiviteter i menigheten FORMIDDAGSTREFF En tirsdag i måneden er det formiddagstreff i menighetshuset kl God lunsj og spennende tema. KIRKEFORUM PÅ ELDRESENTERET En gang i måneden leder soknepresten temamøte på Jar- og Stabekk seniorsenter. SORGGRUPPE Menigheten tilbyr sorggruppe for dem som har sorg etter tap og død. I samarbeid med Haslum menighet. SORGEN DET IKKE SENDES BLOMSTER TIL Kirken i Bærum inviterer til samtalegrupper for separerte, skilte og samboere som strever med vansker knyttet til samlivsbrudd. BESØKSTJENESTE

17 Menigheten har egen besøkstjeneste som avlegger hjemmebesøk til dem som har behov for besøk. ANDAKT OG BESØK PÅ NORDRAAKSVEI BO- OG BEHANDLINGSSENTER Diakon og sokneprest betjener bo- og behandlingssenteret med andakter, sang og musikk, tilbud om besøk og samtaler. FOREDRAG OG MØTER Menigheten inviterer regelmessig til mange spennende foredrag og møter. ONSDAGSMØTER Det arrangeres onsdagsmøter en gang i måneden, der forkynnelsen står i sentrum, men der det også er fint fellesskap og rom for samtale om tro. TÅRNFRID-MØTER For travle kvinner i menigheten. Et nettverk der det holdes spennende og aktuelle foredrag som berører kvinner i dag. BIBELGRUPPER Menigheten har mange aktive bibelgrupper. SOMMERTUR Menigheten arrangerer sommertur for eldre i menigheten. KIRKEKAFFE Sosialt fellesskap og bevertning etter gudstjenestene. KONSERTER Det arrangeres regelmessig mange konserter i kirken. VIGSEL Vi legger til rette for vakre og fine vigselsseremonier i Jar kirke. LOPPEMARKED Hver høst arrangerer menigheten loppemarked til inntekt for barne- og ungdomsarbeidet. JULEMESSE Hver førjul arrangerer menigheten julemesse til inntekt for det diakonale arbeidet. MENIGHETSBLADET Bladet utkommer med fire nummer i året og er et aktuelt magasin for kirke og nærmiljø. FRIVILLGHETSARBEID Det er et omfattende frivillig arbeid i Jar menighet. Årlig arrangeres det fest for alle frivillige. HUSGRUPPE Frivillige medarbeidere bruker tid på å hjelpe til med å holde menighetshus og kirkerom pent og i orden. HELLIGE TRE KONGERSFEST (JULEFEST FOR HELE FAMILIEN) Menigheten arrangerer tradisjonsrik juletrefest på nyåret hvert år. JUL I SANDVIKA Menigheten deltar i kommunens julemarked i Sandvika. SANDVIKA BYFEST Menigheten deltar i kommunens byfest i Sandvika. KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG Hvert år arrangeres kvinnenes bønnedag over hele verden. Også i Jar kirke. FASTEAKSJONEN - SUPERSØNDAG Alle konfirmantene og mange frivillige deltar på menighetens supersøndag der Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står i sentrum.

18 VENNSKAPSMENIGHETSARBEIDET I ESTLAND Menighetens internasjonale utvalg leder vennskapssamarbeidet med menigheten i Saku i Estland. SKJÆRTORSDAGSMÅLTID Diakoniutvalget inviterer til måltidsfellesskap etter kveldsgudstjenesten skjærtorsdag. MINNEGUDSTJENESTE OG MÅLTIDSFELLESSKAP ALLEHELGENSDAG Diakoniutvalget inviterer til måltidsfellesskap etter kveldsgudstjenesten allehelgensdag. FORENINGER Menigheten har mange ulike foreninger med ulik profil. MENIGHETENS RÅD OG UTVALG Menighetsrådet Arbeidsutvalg Økonomiutvalg Grønt utvalg Internasjonalt utvalg Trosopplæringsutvalg Gudstjenesteutvalg Diakoniutvalg Årsrapport 2014 for har vært et godt år for Etter ett år med midlertidige ansettelser, var ansatte i faste stillinger på plass i april og det nye teamet kunne bygges opp s team består nå av tre kvinner med ulik sosialfaglig kompetanse og erfaring i bunn, med master i diakoni i tillegg. Ulikheten i kompetanse og erfaring har vi hatt god nytte av i året som har gått. Arbeidsfelt Hovedfokus i arbeidsoppgavene for 2014 har vært enkeltsamtaler med ungdom, og å holde kurs i Grenser som skaper et kurs som har som mål å forebygge overgrep. Fra januar til mai hadde vi også en jentegruppe, men pga stor pågang var det ikke mulighet for å fortsette med jentegruppe etter sommeren selv om denne ble etterspurt av helsesøstre og deltakere. Kapasiteten har tidvis vært så sprengt at vi har måttet avvise ungdom bosatt i Asker eller Oslo som vi får kontakt med gjennom naskeriprosjektet på storsenteret eller de videregående skolene. Det har vært vanskelig å avgrense oss, men det har vært nødvendig for å kunne ha kapasitet til de som er bosatt i Bærum. I 2013 møtte vi mange ungdommer via naskeriprosjektet på Sandvika storsenter. I år har det vært utskiftning av ansatte hos vektertjenesten. Dette har ført til en halvering av henvendelser fra NOKAS. Det vi derimot møter betydelig mer av, er ungdom som kommer for langvarig oppfølging. Denne økte pågangen har også betydd økt pågang av gutter som ønsker å komme over tid. Faktisk ser vi at vi har tre ganger så mange gutter i kontinuerlig, langvarig oppfølging i år, enn i fjor. Vi er glad for denne økningen da dette betyr at treffer bredere enn man først tenkte seg. Det har også vært flere ungdommer av annen etnisk opprinnelse hos oss enn det har vært tidligere. Når pågangen økes og man treffer bredere, ser vi også at alvorlighetsgraden øker. Det har tidvis vært svært sårbar tematikk gjennom dette året som andre år. Vi har i mye større grad

19 møtt ungdom som har opplevd alvorlige overgrep, traumer, sorg, kjønnsskifteutfordringer, spiseforstyrrelser, dissosieringsutfordringer og andre psykiske lidelser. Mange av ungdommene er i kontakt med, er også i kontakt med BUP eller andre instanser i hjelpeapparatet. Samarbeid på tvers har derfor fått enda større betydningen og har fungert veldig godt. Dette gjelder også samarbeidet med de lokale menighetene. Vi har flere ungdommer som går til samtaler hos oss i år enn tidligere som også er tilknyttet menighetene lokalt. Enten som frivillige ledere, konfirmanter eller ansatte. Eurodiaconia Award 2014 Som en avslutning på det som allerede føltes som et utrolig bra år for 13-20, mottok vi i desember Eurodiaconia Award Begrunnelsen fra komiteen fokuserer på 13-20s tydelige refleksjon rundt de diakonale verdiene samtaletilbudet jobber ut fra, samt den positive innflytelsen dette arbeidet har i unge menneskers liv. Denne prisen har bidratt til økt interesse, ikke bare internasjonalt, men både lokalt og nasjonalt.

20 DRIFTSREGNSKAP JAR MENIGHET 2014 Regnska p Not e Rev. budsjett Budsjett Regnskap Inntekter Brukerbetalinger, salg, avg, leieinnt Refusjoner/overføringer MVA-kompensasjon Statlige tilskudd (trosopplæring) Tilskudd fra Bærum kommune Tilskudd fra FR/MR Andre tilskudd, gaver, inns, midler Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/overføringer MVA-kompensasjon Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger -77 Netto finansinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidl.års regsk.m. mindreforbr Bruk av ubundne fond

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012 Ansatte 2012 Sokneprest Ånund Hardang Kapellan Torill Rojahn Søby (fraværende i 2012, stillingen dekket opp med vikarer fra prostiet) Kantor Iver Kleive Kateket Turid Skarbø Ungdomsarbeider Piriyanthy

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer