DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste"

Transkript

1 DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014

2 Innhold Menighetsrådets arbeid i Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter Ansvarsområde... 7 Personalet... 7 Økonomi... 8 Kirkemusikk... 9 Kirkens omsorgstjeneste - diakoni Trosopplæringsarbeidet Jar menighets breddetiltak gjennomført i Jar menighets kontinuerlige tiltak for barn og unge AKTIVITETER I JAR MENIGHET Aktiviteter for barn og ungdom Aktiviteter i menigheten Årsrapport 2014 for Arbeidsfelt Eurodiaconia Award DRIFTSREGNSKAP JAR MENIGHET BALANSEREGNSKAP JAR MENIGHET Årsregnskap Noter til regnskapet

3 Menighetsrådets arbeid i 2014 Menighetsrådet i Jar hadde i 2014 følgende sammensetning: FASTE MEDLEMMER: Hanne Kervel Gudrun Brøvig Silde, permisjon frem til september 2014 Ruth-Line Walle-Hansen, leder fra 28. oktober 2014) Stig Vasbø Synnøve Hove, nestleder til 28. oktober 2014 Knut Christiansen, leder til 28. oktober 2014 Vibeke Rørvik Tron Bamrud Astrid Telhaug Karlsson, permisjon fra 01/08/12 Andreas Ugland Virik, permisjon fra 01/01/13 VARAMEDLEMMER: Inger Kari Stensrud, fast medlem fra 01/08/12, nestleder fra 28.oktober 2014 Arnulf Myklebust, fast medlem fra 01/01/14 Øystein Sørbye, fast medlem fra 01/08/13 Tove Magnus Yngve Haugstvedt MENIGHETSRÅDET skal, som det står i kirkeloven av 1996, ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, (paragraf 9) Rådet har ansvar for å legge til rette for det lokale menighetsliv med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Rådet skal sørge for at det tas opp offer og forvalte midler som kommer inn. Det skal samle menighetens ansatte til drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. Rådet skal også hvert år ta initiativ til og gi en orientering til menigheten om arbeidet i soknet. Det er på den bakgrunn rådet avgir denne rapport og innkaller til årlig menighetsmøte. Møtevirksomheten 2014 Det er i 2014 avholdt 7 møter der 58 saker er blitt behandlet. Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, fellesrådsrepresentant, sokneprest og kirkeforvalter har normalt avholdt forberedende møter i uken før menighetsrådsmøtene. Kirkeforvalter har deltatt i rådets møter. Menighetens årsmøte ble avholdt 9.april. I tillegg til ordinær årsmøteagenda ble det holdt en innledning til debatt over tema «Grønn menighet grønn spiritualitet og praksis». AV SENTRALE SAKER SOM RÅDET HAR ARBEIDET MED NEVNES: BEMANNING Kantor har fått permisjon og vi har tilsatt vikar.

4 Diakon er i svangerskapspermisjon og vi har tilsatt vikar. Vi har ansatt trosopplæringsmedarbeider og vikar for henne. På det kirkemusikalske området har vi fremdeles stor glede av avtalen med vår menighets-sopran Marilyn og muligheten til å hyre inn andre ekstra ressurser. TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER Det var gledelig at Jar menighet ble tildelt trosopplæringsmidler. Det er deretter gjennomført en tilsettingsprosess og vi ser nå frem til en styrket og fornyet aktivitet på et spesielt viktig område. UNGDOMSDIAKONAL SATSING I SANDVIKA Jar menighet mottok i 2013 henvendelse fra menighetsrådene i Tanum, Høvik og Helgerud om deltakelse i finansiering av den ungdomsdiakonale satsingen i Sandvika. Denne støtten er videreført i INTERNASJONALT DIAKONALT PROSJEKT / VENNSKAPSMENIGHET/INTERNASJONALT ARBEID Vedtak om prosjektsamarbeid i regi av NMS med vennskapsmenighet i Estland ble fattet på menighetsrådets møte i januar I vår begrunnelse for å inngå avtalen står det bl.a.: Jar menighet inngår denne avtalen som uttrykk for tilhørighet til en verdensomspennende kirke, et ønske om å dele erfaringer og ressurser, konkretisere den internasjonale diakonale utfordring og inspireres til aktiv menighetsbygging i Estland så vel som i eget lokalmiljø. Menighetsrådet oppnevnte samtidig Internasjonalt utvalg som skal drive vårt internasjonale arbeid fremover og videreutvikle dette. KIRKETOMTEN OG JORDBÆRHAUGEN Menighetsrådet har en fortløpende debatt og er i en utredningsfase hva angår bruk og utvikling av kirketomten samt anvendelsen av Jordbærhaugen. Eiendomsforholdene til kirketomten er rettslig avklart ved at hjemmelen nå står på Jar menighet, Anvendelsen av tomt og Jordbærhaugen vil bli fulgt opp i INSPIRASJONSSAMLING MENIGHETSRÅD OG STAB Samlingen for menighetsråd og stab ble gjennomført i januar 2015 og bestod av sosialt samvær samt åpne samtaler omkring arbeidet som er utrettet så langt og ønsker for det siste året i valgperioden. ONSDAGSMØTENE Onsdagsmøtene har gått sin gang gjennom året. Onsdagsmøtene ivaretar sentrale oppgaver og representerer en langvarig tradisjon i Jar menighet. Menighetsrådet setter stor pris på tiltaket og komiteens innsats. TÅRNFRIDSAMLINGER UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT STATEN OG DEN NORSKE KIRKE ET TYDELIG SKILLE Menighetsrådet har avgitt høringsuttalelse i anledning høringssak Staten og den norske kirke. Menighetsrådet har i den anledning blant annet fremholdt et sterkt engasjement for lokalkirken. Menighetsrådet på Jar er opptatt av gode rammevilkår og hensiktsmessig regulering av den lokale kirkens virksomhet. For oss er det samtidig viktig at kirken fremstår som nasjonal, gjenkjennelig og helhetlig i sin virksomhet - som vår landsdekkende folkekirke. Menighetsrådet har vist til at departementet legger til grunn at soknet fortsatt skal være den grunnleggende enhet i kirken når det etableres et nytt kirkelig rettssubjekt. Soknet skal fremdeles være et selvstendig rettssubjekt, være

5 arbeidsgiver for ansatte og ha selvstendige økonomi. Jar menighetsråd er enig i dette og mener soknets selvstendighet er viktig. Det er i det lokale arbeidet kirken har sitt utspring og her møter enkeltmenneskene kirken. GRØNN MENIGHET Menighetsrådet vedtok tiltaksplan for Grønn menighet i januar Mandat for grønt utvalg ble samtidig vedtatt og Grønn menighet var tema på årsmøtet i april. 19. februar 2015 Ruth-Line Walle-Hansen og Inger Kari Stensrud Leder og nestleder i menighetsrådet Jar menighet - nøkkeltall Døpt Viet Gravlagt Konfirmert Gudstjenester totalt Gudstjeneste deltakere totalt Gj.snitt deltakere pr. g.tj Nattverddeltakere Kollekt innsamlet i kirken totalt Kollekt til egen virksomhet Givertjeneste til egen virksomhet Innsamlet til menighetens virks

6 Prestetjenesten Tilhørighet, tro og tjeneste er Jar menighets fyndord. Samtidig er det er det en målsetting at kirken på Jar er både levende, nær og tilgjengelig. Det er et ønske at vi jobber for å styrke soknet som tros-, omsorgs- og handlingsfellesskap, og at vi hegner om og løfter opp menigheten som en møteplass på tvers av generasjoner. En flergenerasjonsmenighet der tro og gudstjenestefeiring står i sentrum. Det er et mål at menighetens gudstjenester formidler et tydelig budskap, og på samme tid møter menneskers virkelighet. Prestenes hovedoppgaver har også i 2014 vært å planlegge, og forrette gudstjenester og andre kirkelige handlinger som gravferder, dåp, vigsler og konfirmasjonshandlinger. Dessuten har prestene søkt å vektlegge det menighetsbyggende arbeid samt å nære det kristne livet i menigheten. Sjelesorg og samtaler har vært en viktig del av arbeidet. Det har vært lagt opp til et variert gudstjenesteliv i menigheten. I tillegg til de ordinære høymessene har det blant annet vært feiret familiegudstjenester, ungdomsgudstjenester, Mukulamesser, friluftsgudstjeneste, økumenisk gudstjeneste m.fl. Allehelgensdag ble markert med egen minnegudstjeneste. Våren 2014 feiret vi også Siesta-gudstjenester med ungdomsklubben Jatsi som medliturger, forsangere og musikere, der det også ble feiret nattverd. Høsten 2014 bestemte vi oss for å flytte disse ressursene til formiddagsgudstjenestene kl Dette ble godt mottatt i menigheten. I 2014 begynte vi også arbeidet med større involvering av medliturger i gudstjenesten. Dette arbeidet vil fortsette i 2015, der blant annet konfirmantene vil få oppgaver som medliturger i gudstjenestegrupper. Det er et håp og et ønske at dette arbeidet skal utvides og at menigheten involveres på ulike måter i gudstjenesteforberedelsene og gudstjenestefeiringen. Vi er glade for å ha både solister og forsangere knyttet til gudstjenestearbeidet. Det er berikende! Menigheten har spesielt invitert fireåringene til kirken for å motta Min Egen Kirkebok. Søndagsskolen fortsetter sitt flotte arbeid og gir trosopplæring og inspirasjon til mange barn i menigheten. Søndagsskolen samles nesten hver søndag under gudstjenesten, og drives av frivillige. Det er god oppslutning om gudstjenestene i Jar menighet. I 2014 hadde Jar menighet besøkende ved våre gudstjenester. I gjennomsnitt var 164 mennesker til stede ved gudstjeneste i Jar menighet. Gudstjenestebesøket har vært stabilt de siste årene, noe som forteller at mange finner det meningsfullt å delta i fellesskapet i Jar kirke. I år ble 63 barn døpt i Jar menighet. Antall barnedåp i Jar har gått noe ned (75 i 2013), men det kan pekes på flere årsaker til dette som f.eks. noe lavere fødselstall. Det er imidlertid viktig at vi setter fokus på dåp også i vår menighet. Høsten 2014 fikk Jar menighet tilført trosopplæringsmidler. Dette gir oss mulighet til å starte et spennende arbeid der vi får implementert trosopplæringsreformen i vår menighet. De neste tre årene vil bli preget av dette arbeidet.

7 Menighetslivet i Jar preges av et stort engasjement og det er mange frivillige som tar del i menighetens arbeid, og som gir av sin tid og krefter for å skape et godt fellesskap i sitt lokalmiljø. Menigheten er avhengig av å ha et stort korps av frivillige for å holde et så høyt aktivitetsnivå som vi i dag har. Både gjennom råd, utvalg og komiteer er frivillige involvert, men også i arbeidsgrupper og som enkeltpersoner tar menighetens medlemmer ansvar for menighetens drift. Menigheten har et rikt foreningsliv som samles regelmessig. Dette er svært gledelig og noe som må stimuleres og bygges videre på. Også i år har det vært et godt samarbeid mellom kirke og skole. Soknepresten har talt på julegrantenning både på Jar og Grav skole, og alle barneskoler i menigheten feiret julegudstjenester i kirken. Skolene deltar med sang og musikk og flotte julespill. Også i år ble barnehagene i menigheten invitert til et adventsbesøk i kirken, noe som ble tatt vel imot. Prestene har samarbeidet med kateket om konfirmasjonsundervisning, deltatt på konfirmantleir, utdeling av fireårsbok og gjennomføringen av LysVåken-helg med adventsgudstjeneste for 11-åringene, og Tårnagent-helg med gudstjeneste. Soknepresten har også i 2014 fortsatt å betjene Nordraaksvei bo- og behandlingssenter og har gjennomført besøk, andakter og julegudstjeneste på senteret og har etablert et godt samarbeid med senterets aktivitør. Dessuten har prestene også betjent Stabæk og Jar seniorsenter og arrangert kirkeforum der. For prestene i Jar menighet Februar 2015 Thomas Berbom Sokneprest Årsrapport kirkeforvalter 2014 Ansvarsområde Kirkeforvalters ansvarsområder er personalansvar/oppfølging, HMS, administrative oppgaver som budsjett og økonomi, ansvar for bygningsmasse. Kirkeforvalter hadde i 2014 ansvar for tre menigheter, Jar, Lommedalen og Bryn. Kirkeforvalter er virksomhetsleder for menighetsrådets virksomhet. Personalet I 2014 har det vært en del endringer i staben i Jar. 1. januar 2014 fikk vi ny kateket på plass i Jar, Hege Medlie Mathiassen. Diakon Benedicte Jørgensen gikk ut i babypermisjon i mai, og vi fikk vikar for henne i slutten av juli Bente Krogsrud. Vi fikk også trosopplæringsmidler til en full stilling i forbindelse med trosopplæringsreformen, og vi tilsatte Elise Ottesen Søvik i denne stillingen. Hun er imidlertid i babypermisjon og tiltrer først i juni 2015, så vi har fått vikar for henne i denne perioden, det er Solfrid Sønsteby. I høst fikk vår kantor Otto Christian Odland permisjon for å begynne som domkantor i St Olavs kirke i Oslo, og vi fikk vikar for ham, Maria Hansli.

8 Vi har hatt stort aktivitetsnivå her i menigheten, og er glade for å ha en flott stab som har svært godt samarbeid og som trives sammen, og som alle yter sitt aller beste! Så nå gleder vi oss til et innholdsrikt nytt år og nye utfordringer! Personalet besto i 2014 av: Hanne Vibeke Winter-Hjelm, Kirkeforvalter 100 % (med tre menigheter), Marte Brenne, Sekretær 20 %, Thomas Berbom, Sokneprest 100 %, Per Kristian Hovden Sætre, Kapellan 100 %, Otto Christian Odland, Kantor 40 % frem til 15. september, Maria Hansli, vikar for kantor i 40 % fra 15. september, Trygve Teien, Menighetsmusiker 20 %, Benedicte Jørgensen, Diakon 100 %,(hvorav 20 % finansieres av menigheten), Bente Krogsrud, Diakonvikar 100 % for Benedicte Jørgensen, fra 23. juli 2014, Hege Medlie Mathiassen, Kateket 100 %, Birgitte Kessel, Ungdomsleder i 35 % (hvorav 20 % finansieres av menigheten) Kirketjenere 15 %, Økonomi Jar menighet har fortsatt god og trygg økonomi, takket være givertjeneste, utleieinntekter, loppemarked, julemesse og renteinntekter. Årets driftsinntekter var på kr, og driftsutgiftene var på kr. Renteinntektene var på kr. Tilskudd fra Fellesrådet var på kr. Givertjenesten innbrakte i kr, det samme som året før, så her ligger vi på det jevne. Det er et sterkt ønske om å kunne øke givertjenesten, ikke minst på grunn av de lønnskostnader menigheten har forpliktet seg til for å finansiere, 20 % av diakonstillingen, 20 % av ungdomslederstillingen og en andel i 13-20, diakonene som jobber på tvers av menighetene for ungdom i alder Vi er svært takknemlige for de tilskuddene vi får slik at vi fortsatt kan bidra inn i dette viktige arbeidet med økte stillingsressurser. Utleie av kirken og menighetshuset hadde utleieinntekter på kr, en liten nedgang fra 2013, men likevel et solid bidrag til menighetens arbeid. Loppemarkedet innbrakte i år kr, takket være fantastisk innsats fra mange frivillige, noe som kommer svært godt med i barne- og ungdomsarbeidet! En kjempeinnsats av et stort korps frivillige! I tillegg har det vært julemesse, som innbrakte kr, også her en flott innsats av mange frivillige. Dette er til det diakonale arbeidet i menigheten. Offer til egen virksomhet var i 2014 på kr , og offer til andre var kr Fasteaksjonen kommer i tillegg og det var på kr som går til Kirkens Nødhjelp. En flott innsats av både konfirmanter og andre som stilte opp! Årets overskudd (mindreforbruk) er på kr.

9 For øvrig vises til vedlagte driftsregnskap og balanseregnskap. Februar 2015 Hanne Vibeke Winter-Hjelm Kirkeforvalter Kirkemusikk Kantors arbeid (40 % -stilling)har vært konsentrert rundt gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Menighetsmusikers arbeid (20 %) er konsentrert rundt Jatsi og utvikling av band som deltar regelmessig på gudstjenester. Gudstjenester Etter en periode med utprøving av liturgisk musikk, har nå de faste musikalske leddene etablert seg godt i menigheten. Vi bruker musikk av Trond Kværno som hovedserie og musikk av Tore Aas i noen familiegudstjenester. Samtidig har vi beholdt musikken fra 1977 til nattverden. Enkelte søndager har vi brukt komplette serier med annen liturgisk musikk, som for eksempel Missa ex ore infantium av Trond Kværno og Messeordinarium i folketonestil av Henrik Ødegaard. Vår trofaste forsangergruppe på 6-10 personer og sopran Marilyn Almeida, som har engasjement som kirkesanger, bidrar til et variert og rikt musikalsk uttrykk i gudstjenestene, med bibelske salmer, hallelujavers, utvidet Gloria, Herrens bønn og solosang under nattverden. En gang i måneden deltar bandet på gudstjenesten med ungdommer som forsangere. Gjennom året har vi blitt bedre kjent med den nye salmeboken, og vi har tatt i bruk flere nye salmer. Kirkelige handlinger: Det er få kirkelige handlinger fra Jar kirke. I tillegg til en håndfull begravelser og vigsler fra kirken, må imidlertid kantors ressurs (40 %) også fordeles på vigsler fra andre kirker i Bærum og fast turnus på Haslum krematorium. Konserter: I 2014 har det vært 18 konserter i kirken, både i regi av menigheten og i regi av eksterne aktører. Det har bl.a. vært konsert med Sølvguttene, vår- og julekonsert med Marylin Almeida, jazzkonsert med trio Krupka og konserter med lokale skolekorps og orkestre. Vi er glade for at menigheten fremdeles har gode inntekter på utleie av kirkerommet til innspillinger. Annet: I forbindelse med NRKs salmehelgsending var salmene i fokus på trosopplæringstiltaket Lys Våken. Barna fikk hver sin salmebok som gave, og vi brukte god tid på å synge og lære en del forskjellige salmer sammen med dem. Kantor har også deltatt på onsdagsmøtene i høst med akkompagnement til fellessangene. Februar 2015 Maria Hansli Kantor vikar

10 Kirkens omsorgstjeneste - diakoni Jar menighet ønsker å være en flergenerasjonsmenighet - en menighet der alle føler seg hjemme, der det er rom og plass for alle typer mennesker i alle livsfaser og aldersgrupper. Diakoni står for evangeliet i handling og kan best beskrives som «kirkens sosialarbeid» eller «kirkens omsorgstjeneste». Menighetens diakonale arbeid handler da om å vise omsorg, hjelpe, trøste og gi livshjelp og livsglede har vært et litt spesielt år. I første halvdel av året var diakon Benedicte til dels sykmeldt og dette preget trolig det diakonale arbeidet i betydelig grad. I juli startet undertegnede diakon opp i vikariat, for Benedicte. For vikar har diakoniplanen som ble vedtatt i starten av 2013 vært til god hjelp for å peke ut retningen for det diakonale arbeidet i menigheten. Det har vært fint å ha en plan som beskriver, begrunner og gir retning. Diakoniutvalg, grønt utvalg og internasjonalt utvalg har utført et solid stykke arbeid, hver av de på sitt spesialfelt innen diakonien. Sentralt i diakontjenesten står samtaler og møter med enkeltmennesker både på kontoret, hjemmebesøk, og på rehabiliterings- og sykehjem. Ensomheten blant spesielt eldre er stor. Mange av våre frivillige er flinke til å ta vare på de som ikke lenger kommer seg til kirken. Det har imidlertid vært vanskelig å få til en organisert besøkstjeneste, men det vil bli jobbet videre med dette i Vi prøver også å fange opp behov og henvise til eksisterende tilbud og gi praktisk hjelp og bistand til de som måtte trenge det. En person har høsten 2014 gått til sorgsamtaler hos diakon, og er nå henvist videre til Fransiskushjelpen for deltakelse i sorggruppe. En annen person har høsten 2014 fått muntlig henvisning og ledsagerhjelp til Institutt for sjelesorg. Ellers gis det gjennom året fortløpende tilbud om deltakelse i prostiets sorggrupper og sorgen det ikke sendes blomster til. Det gis også mulighet for veiledning og hjelp til frivillige. Ellers har diakon, sammen med en frivillig, to ganger høsten 2014 hatt den månedlige samlingen: «Kirkeforum» på Jar og Stabekk seniorsenter. Prestene og andre fra stab har også deltatt i menighetens onsdagsmøter som ledes av frivillige, og vi er glade for at dette arbeidet fortsetter. Til jul ønsket vi å gi noen av menneskene i menigheten en ekstra oppmerksomhet, og til sammen delte staben ut ca 30 julestjerner. Mange satte pris på å få en slik blomsterhilsen fra menigheten. Diakontjenestens aktiviteter går som vanlig gjennom året. Vi inviterer fortsatt til formiddagstreff med god mat, spennende tema og hyggelig samvær en tirsdag i måneden. Treffene er godt besøkt og har blitt et verdifullt møtested for mange. Her har vi invitert ulike innledere som har bidratt med fagstoff med kristen tilknytning. Diakoniutvalgets leder, Arnhild Mindrebø og diakonen har vært vertskap for samlingene. Undertegnede diakon var høsten 2014 blant annet medvirkende på presentasjonsgudstjeneste, skaperverkets dag høsttakkefest, gudstjeneste med besøk fra vennskapsmenigheten i Estland, diakoniens dag, vigslingsgudstjeneste i Domkirken og en adventsgudstjeneste. Diakoniutvalget hadde blant annet ansvar for kirkekaffen på diakoniens dag og inviterte også til kveldsmat i menighetshuset både på Allehelgensdag og Skjærtorsdag. Tidligere diakon i Jar, Elisabeth Egeberg er fortsatt engasjert i Jar da hun leder Bibellesegruppen «Bibelen fra perm til perm». Det ble dessverre ikke noe av sommerturen i 2014.

11 Den årlige Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid ble gjennomført. Aksjonen gjennomføres med bred støtte i menigheten der stab og mange frivillige er engasjert. Konfirmantene og frivillige går ute med bøsser og samler inn penger. Mange konfirmantforeldre hjelper til som sjåfører. Familieopplegget Kluzz går sin gang, og det er diakonen som har ansvar for middagen til dette arrangementet. Middagstilbudet er nå utvidet til å gjelde for hele menigheten og heter Middag for alle. En del ungdom og flere eldre har benyttet seg av tilbudet, i tillegg til barnefamiliene i Kluzz. Julemessen ble arrangert i år med en fantastisk innsats fra frivillige. Mange frivillige, butikker og sponsorer bidro med ulike salgsartikler og utlodningsgevinster. Det ble en fin dag for store og små og vi fikk inn i overkant av kr som gikk til det diakonale arbeidet. Jar menighet ble registrert som «grønn menighet» januar 2014, og menighetsrådet vedtok handlingsplan/tiltaksplan og mandat for grønt utvalg på sitt møte januar Grønt utvalg er oppnevnt for to år fra september 2013 og består av Estrid Hessellund, Knut Langeland, Benedicte Jørgensen (perm. fra juni 2014), Bente Krogsrud (fra august) og Torunn Fylling (fra august 2014). Utvalget har hatt 2 møter i vårsemesteret og 2 møter i høstsemesteret. Følgende gjennomførte tiltak følger den vedtatte handlingsplanen. Forankring (pkt. 1-2) Utvalget har hatt møte med staben ( ) med henblikk på forankring i menighetens ulike aktiviteter (gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni, praktisk arbeid mv.) Gudstjenesteliv (pkt. 3-6) Utvalget har i samarbeid med soknepresten avholdt gudstjenesteverksted med forberedelse til gudstjeneste på «Skaperverkets dag»/høsttakkefest Undervisning, diakoni og informasjon (pkt. 7-11, 21, 26-27) Utvalget har arrangert mini-opplegg på kirkekaffe om varmkompostering, Fairtradeprodukter, hagestell om høsten, grønne julegaver. Videre hadde utvalget ansvar for temakveld med biskop Atle Sommerfeldt «Tro til handling klimarettferdighet og tegn til håp». Temakvelden samlet vel 20 mennesker fra Jar og far andre menigheter i Bærum prosti. Utvalget har bidratt med grønne input til menighetsbladet i alle 4 numre. Videre er det lagt ut informasjon om miljø og klima fra kommunen og diverse miljøorganisasjoner i menighetshuset (f.eks. «nei til uadressert reklame») Lokalsamfunn, Innkjøp, Energi, Transport, Avfall (pkt ) De fleste av disse punktene ivaretas av stab og frivillige i menigheten. Vi gleder oss over et godt gjennomført loppemarked, at kirken har fått sykkelstativ, at det er styr på resirkulering av glass, metall, plast og papir, at bruk av engangsprodukter til kirkekaffe begrenses, og at papirforbruket totalt søkes redusert. Men her er det nok fortsatt et forbedringspotensial! Utvalget har deltatt i grønne inspirasjonsmøter arrangert i Bærum prosti og Oslo bispedømme. Etter mange år uten misjonsprosjekt/ internasjonalt prosjekt i Jar menighet, ble det tidlig på året 2014, etter at diakoniutvalget hadde jobbet frem et forslag til prosjekt, besluttet i

12 menighetsrådet å inngå en avtale med Det norske misjonsselskap (NMS) om et samarbeid med St. Thomas menighet i Saku i Estland. Menighetsrådet utnevnte Ole Andreas Husøy, Hanne Kervel Fjørtoft, Kari Haugstvedt og Kristine Berbom til Internasjonal komité sammen med diakonen. Gruppen konstituerte seg med Kristine Berbom som leder. Vi fikk i oppdrag å lage mandat for arbeidet. Det ble: Målet for Internasjonal komité er at Vi skal få et gjensidig vennskap mellom Jar menighet og menigheten i Saku. Vennskapet skal inspirere og vi skal be for hverandre. Vi skal samle inn kr ,- pr år til menighetsbygging i Saku. Komiteen har dette ansvaret sammen med menighetsrådet og menighets ansatte. Innsamlingen vil hovedsakelig foregå gjennom ofringer. Internasjonal komité har en koordinerende funksjon. Komiteen skal gi informasjon om prosjektet, for å inspirere vennskapet og øke givergleden. Informasjonen gis f.eks i menighetsblad og på oppslagstavler i våpenhus og menighetshus. Komiteen lager forslag til forbønn. Komiteen inspirerer grupper i menigheten til å være med i prosjektet på ulike måter. Komiteen har oversikt over samarbeidet mellom Jar menighet og menigheten i Saku. Vi har til sammen hatt 3 møter i Internasjonal komité i Prosjektet ble satt i gang i gudstjenesten 4. mai. En representant fra NMS deltok. Vi informerte om arbeidet i Saku. Det ble hengt opp informasjonstavler om prosjektet i våpenhuset og i menighetshuset. På kirkekaffen skrev vi et kort til St. Thomas menighet. Vi har hatt informasjon om prosjektet i 2 menighetsblad i år. Misjonæren Magne Mølster har vært på besøk hos oss i Jar menighet og vist bilder. Vi har laget forslag til forbønn som kan brukes i gudstjenester og vi har gitt våre prester bønne-tema fra Saku. Vi har også sendt bønne-tema til Saku fra oss her på Jar. Informasjonstavlene i våpenhuset og i menighetshuset har blitt oppdatert med ny informasjon etter hvert som vi har fått ny informasjon fra Saku. Menigheten har samlet inn over kr. Vi sender som avtalt kr ,- til Saku. Det resterende vil bli brukt til å få til et vennskap med menigheten, f. eks ved å kunne støtte folk fra Jar menighet som vil reise til Saku eller ved å støtte folk fra Saku som vil komme på besøk til oss. I 2015 vil vi jobbe videre med å få implementert prosjektet i ulike grupper i menigheten. Diakonen har i oppgave å koordinere det frivillige arbeidet i Jar menighet. Da Benedicte, som nevnt over, til dels var sykmeldt våren 2014 og da hennes vikar, Bente, måtte bruke tid på å bli kjent med de frivillige høsten 2014, ble dessverre ikke denne oppgaven ivaretatt på en optimal måte. Andre fast ansatte i menigheten har i stedet trådt støttende til på dette feltet. De frivillige gjør fortsatt en fantastisk innsats og vi er svært takknemlige for det. Jar menighet oppleves som varm og inkluderende. Vi gleder oss til 2015 og fortsettelsen av det diakonale arbeidet. Februar 2015 Bente Krogsrud Diakon

13 Trosopplæringsarbeidet 2014 fikk Bærum prosti og derav Jar menighet, tildelt friske midler til trosopplæring. De økonomiske midlene gir oss en ny ansatt i staben, trosopplæringsmedarbeider og aktivitetsmidler til nye trosopplæringstiltak. Nå er Jar menighet i gang med å lage vår lokale plan for trosopplæring. Plan for trosopplæring har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som: vekker og styrker kristen tro gir kjennskap til den treenige Gud bidrar til kristen livstolkning og livsmestring utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Vi deler trosopplæringsarbeidet inn i to kategorier: Breddetiltak som er avgrenset i tid og som hele dåpskull får særlig invitasjon til. Kontinuerlige tiltak som er våre barne og ungdomsaktiviteter som er jevnlig (ukentlig eller månedlig) og som er åpne for flere aldersgrupper. Jar menighets breddetiltak gjennomført i 2014 Dåpssamtale og gudstjenester med dåp: 63 barn ble døpt i Jar kirke. Vi er takknemlige for at foreldre velger å bære barna sine til dåp og vi ønsker å synliggjøre at vi tar på alvor vårt ansvar for dåpsbarna, med å gi dem gode tilbud om trosopplæring. Dåpsbarna får i gave fra menigheten et innrammet bilde med kveldsbønn til å henge på barnerommet. Babysang: 22 barn med foresatte har lært sanger og bønner og blitt kjent med hverandre i samtaler over nistepakker og te/kaffe-kopp. Diakon og kateket/ trosopplæringsmedarbeidervikar har gjennomført babysang i Samling for 4-åringer: I 2014 inviterte vi 4-åringen og deres familier til middag i menighetshuset en torsdagsettermiddag. Etter måltidet hadde vi en spennende vandring i kirkerommet hvor vi fikk møte Lindas bamse Gris og lærte noen sanger. Søndagen kom 4-åringene og familien til gudstjeneste og fikk sin 4-års bok, Linda og den lille kirka åringer kom til samling og/eller gudstjenesten. ILinda og den lille kirka Tårnagenter: 17 8-åringer deltok på Tårnagenthelg. De kom til kirken med forstørrelsesglass og lommelykter og var klare til å løse mysterier i kirken. Heldigvis for oss klarte de å finne kirkeskatten og kirkesølvet kom på plass på alter og i døpefont, før brudeparet kom for å gifte seg. Tårnagentene deltok på søndagens gudstjeneste med dramatisering av den gode hyrde og med sin agentsang.

14 Lysvåken: 11-åringene blir invitert til Lysvåken og 15 barn deltok. Med soveposer under armen kom de og gjorde kirka til sin, gjennom sang, lek, formingsaktivitet og gudstjenesteverksted. Engasjerte barn gikk inn i gudstjenesteforberedelsene på en aktiv og ansvarlig måte. Det ble en skikkelig høytid og god feiring av 1. søndag i advent når 11-åringene og unge medarbeidere deltok i gudstjenesten. Konfirmanttid: Vårt største trosopplæringstiltak er konfirmanttid. Og 139 ungdommer gjennomførte konfirmasjonstid i Jar menighet. Konfirmantene i Jar velger enten å følge et opplegg med undervisning og sommerleir, eller Miks- opplegg med vinterweekend og undervisningssamlinger i samarbeid med de andre menighetene i Bærum. Vi har også tilbud om et tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særlige behov. I 2013 hadde vi ingen Miks-konfirmanter men to konfirmanter fulgte et tilrettelagt tilbud. I tiden frem mot påske følger konfirmantene undervisning i grupper. Temaene i denne perioden er hentet fra den grunnleggende troslæren. Jarivalen ble avholdt første helg etter påske, dette er menighetens egen konfirmantfestival. Torsdag, fredag, lørdag forberedes søndagens gudstjeneste og Jarival-show. Den 25. mai ble syv konfirmanter døpt under en ung messe. 28.juli 3. august var leirkonfirmantene på leir på Fredtun folkehøyskole i Stavern, en uke med undervisning og fellesskapsbygging. De to første helgene i september var en sammenhengende feiring, med til sammen syv konfirmasjonsgudstjenester. Konfirmantarbeidet i Jar gir et godt tilbud til en stor gruppe ungdommer. Tilbakemeldingene fra både konfirmanter og foreldre er gode. Konfirmantleiren vår nærmer seg også maksimal størrelse, og konfirmantkullene ser ut til å holde seg stabilt store i hele den kommende tiårsperioden. En tilleggsgevinst i trosopplæringsarbeidet er at ca 30 ungdommer får ledertrening og ledererfaring gjennom å være med i konfirmantarbeidet og i de andre breddetiltakene. Uten deres innsats og engasjement hadde særlig konfirmantopplegget ikke vært gjennomførbart. Jar menighets kontinuerlige tiltak for barn og unge Søndagsskolen: Søndagsskolen gir trosopplæring til barn under gudstjenester. Barna deltar på første del av gudstjenesten og går så til menighetskjelleren og får høre bibelfortellinger, synger, ber og gjør aktiviteter sammen. Søndagsskolen drives av: Ellen Cecilie Husbyn, Astrid Telhaug Karlsson, Katarina Hundal og Else Skog. KM-Kluzz: Er en aktivitet for barnefamilier. Vi møtes og deltar først på Middag for alle, så har vi sang- og hobbystund nede i menighetskjelleren. Vi avslutter med å synge kveldssanger, be og tenne lys på lysgloben inne i kirkerommet. KM-Kluzz lager gjerne dekorasjoner som brukes i gudstjenesten som høstblader til takketreet, stjerner til julekveldshimmel. Mari Kristoffersen er leder sammen med diakon/kateket.

15 Jatsi: Menighetens ungdomsklubb som samles hver torsdag fra kl 18 til 21. På våren er det klubb med forskjellige aktiviteter som spillkveld, filmkveld, curling, volleyball, grilling, beat for beat, påskevandring, osv. På høsten jobbes det fram mot julekonsert som i 2014 var 11. desember, og ungdommene fordelte seg på band, drama, teknikk og vokalgruppe i tillegg til felleskor for alle. Hver gang avslutter vi kvelden i kirken med en skumrings der noen har en andakt og det er lovsang og bønn. En gang i mnd er det også nattverd. Jatsi drives av et eget styre bestående av 9 ungdommer og ungdomsarbeider som er voksenleder for Jatsi. I 2014 hadde Jatsi 44 medlemmer. KOMA: De unge konfirmantmedarbeiderne er utrolig viktige for konfirmantarbeidet i menigheten. Her får unge formidlet tro til andre unge og skapt et unikt fellesskap der vi har muligheten til å se hver enkelt konfirmant. I forkant av konfirmantåret og spesielt med tanke på sommerleir, kurses ungdommene i forskjellige temaer som lederroller, gode forbilder, grensesetting, kristen tro, samarbeid, førstehjelp, m.m. Dette er en viktig arena for ungdommene der de får utvikle seg og vokse i troen i et trygt fellesskap. I starten av juni var vi samlet til en helg på Haslumseter full av undervisning, teambuilding og mye sosialt. I 2014 var det 31 konfirmantmedarbeidere som gjorde en fantastisk innsats for menigheten, spesielt på leir i Stavern. Februar 2015 Hege Medlie Mathiassen Birgitte Kessel Solfrid Sønsteby Kateket Ungdomsarbeider Trosopplæringsmedarbeidervikar AKTIVITETER I JAR MENIGHET GUDSTJENESTELIV Menigheten har et rikt gudstjenesteliv med ulike gudstjenester og er en aktiv flergenerasjonsmenighet. FORSANGERGRUPPE Gruppen er med på utvalgte gudstjenester og ledes av vår solist Marilyn Almeida og kantor. Aktiviteter for barn og ungdom DÅPSSAMLING Alle som ønsker dåp i Jar kirke inviteres til en dåpssamling før gudstjenesten. BABYSANG Hyggelig sangstund og lekestund i menighetshuset for de aller minste og foreldrene. UTDELING AV MIN EGEN KIRKEBOK Alle fireåringer som tilhører Jar menighet får invitasjon til å motta sin egen kirkebok.

16 SØNDAGSSKOLE Nesten hver søndag har vi søndagsskole for alle barn under gudstjenesten. MIDDAG FOR ALLE Annenhver torsdag serverer vi middag for alle som vil dele måltid og samlingsstund sammen. KLUZZ Etter middag for alle samles vi til Kluzz-samling der det er sang, formingsaktiviteter og kveldsbønn i kirken. TÅRNAGENTHELG En spennende samling for alle 8-åringer der vi utforsker kirken og blir bedre kjent med den. LYS VÅKEN Vi feirer kirkens nyttår med 11-åringene og inviterer til adventsnatt med overnatting i kirkerommet! KONFIRMANTTIDEN I JAR Jar menighet har årlig konfirmanter og et omfattende, inspirerende og stimulerende konfirmantopplegg med blant annet konfirmantleir, meningsfulle tjenesteoppgaver, spennende undervisning, ungdomsfestivalen Jarival, Supersøndag m.m. JATSI Ungdomsklubben møtes hver torsdag kveld til klubbaktiviteter, sang og god mat. KOMA - LEDERKURS KOMA er lederkurs for alle dem som vil være ungdomsledere i vårt konfirmantprogram. KIRKEBANDET Kirkebandet deltar på mange av våre aktiviteter og gudstjenester, og er en del av Jatsi. JARIVAL Ungdomsfestival som arrangeres hvert år med konfirmantene i fokus. JENTEGRUPPER Jenter i års alderen inviteres til jentegrupper sammen med våre diakoner i Bærum. Her er det åpent for samtale. Aktiviteter i menigheten FORMIDDAGSTREFF En tirsdag i måneden er det formiddagstreff i menighetshuset kl God lunsj og spennende tema. KIRKEFORUM PÅ ELDRESENTERET En gang i måneden leder soknepresten temamøte på Jar- og Stabekk seniorsenter. SORGGRUPPE Menigheten tilbyr sorggruppe for dem som har sorg etter tap og død. I samarbeid med Haslum menighet. SORGEN DET IKKE SENDES BLOMSTER TIL Kirken i Bærum inviterer til samtalegrupper for separerte, skilte og samboere som strever med vansker knyttet til samlivsbrudd. BESØKSTJENESTE

17 Menigheten har egen besøkstjeneste som avlegger hjemmebesøk til dem som har behov for besøk. ANDAKT OG BESØK PÅ NORDRAAKSVEI BO- OG BEHANDLINGSSENTER Diakon og sokneprest betjener bo- og behandlingssenteret med andakter, sang og musikk, tilbud om besøk og samtaler. FOREDRAG OG MØTER Menigheten inviterer regelmessig til mange spennende foredrag og møter. ONSDAGSMØTER Det arrangeres onsdagsmøter en gang i måneden, der forkynnelsen står i sentrum, men der det også er fint fellesskap og rom for samtale om tro. TÅRNFRID-MØTER For travle kvinner i menigheten. Et nettverk der det holdes spennende og aktuelle foredrag som berører kvinner i dag. BIBELGRUPPER Menigheten har mange aktive bibelgrupper. SOMMERTUR Menigheten arrangerer sommertur for eldre i menigheten. KIRKEKAFFE Sosialt fellesskap og bevertning etter gudstjenestene. KONSERTER Det arrangeres regelmessig mange konserter i kirken. VIGSEL Vi legger til rette for vakre og fine vigselsseremonier i Jar kirke. LOPPEMARKED Hver høst arrangerer menigheten loppemarked til inntekt for barne- og ungdomsarbeidet. JULEMESSE Hver førjul arrangerer menigheten julemesse til inntekt for det diakonale arbeidet. MENIGHETSBLADET Bladet utkommer med fire nummer i året og er et aktuelt magasin for kirke og nærmiljø. FRIVILLGHETSARBEID Det er et omfattende frivillig arbeid i Jar menighet. Årlig arrangeres det fest for alle frivillige. HUSGRUPPE Frivillige medarbeidere bruker tid på å hjelpe til med å holde menighetshus og kirkerom pent og i orden. HELLIGE TRE KONGERSFEST (JULEFEST FOR HELE FAMILIEN) Menigheten arrangerer tradisjonsrik juletrefest på nyåret hvert år. JUL I SANDVIKA Menigheten deltar i kommunens julemarked i Sandvika. SANDVIKA BYFEST Menigheten deltar i kommunens byfest i Sandvika. KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG Hvert år arrangeres kvinnenes bønnedag over hele verden. Også i Jar kirke. FASTEAKSJONEN - SUPERSØNDAG Alle konfirmantene og mange frivillige deltar på menighetens supersøndag der Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står i sentrum.

18 VENNSKAPSMENIGHETSARBEIDET I ESTLAND Menighetens internasjonale utvalg leder vennskapssamarbeidet med menigheten i Saku i Estland. SKJÆRTORSDAGSMÅLTID Diakoniutvalget inviterer til måltidsfellesskap etter kveldsgudstjenesten skjærtorsdag. MINNEGUDSTJENESTE OG MÅLTIDSFELLESSKAP ALLEHELGENSDAG Diakoniutvalget inviterer til måltidsfellesskap etter kveldsgudstjenesten allehelgensdag. FORENINGER Menigheten har mange ulike foreninger med ulik profil. MENIGHETENS RÅD OG UTVALG Menighetsrådet Arbeidsutvalg Økonomiutvalg Grønt utvalg Internasjonalt utvalg Trosopplæringsutvalg Gudstjenesteutvalg Diakoniutvalg Årsrapport 2014 for har vært et godt år for Etter ett år med midlertidige ansettelser, var ansatte i faste stillinger på plass i april og det nye teamet kunne bygges opp s team består nå av tre kvinner med ulik sosialfaglig kompetanse og erfaring i bunn, med master i diakoni i tillegg. Ulikheten i kompetanse og erfaring har vi hatt god nytte av i året som har gått. Arbeidsfelt Hovedfokus i arbeidsoppgavene for 2014 har vært enkeltsamtaler med ungdom, og å holde kurs i Grenser som skaper et kurs som har som mål å forebygge overgrep. Fra januar til mai hadde vi også en jentegruppe, men pga stor pågang var det ikke mulighet for å fortsette med jentegruppe etter sommeren selv om denne ble etterspurt av helsesøstre og deltakere. Kapasiteten har tidvis vært så sprengt at vi har måttet avvise ungdom bosatt i Asker eller Oslo som vi får kontakt med gjennom naskeriprosjektet på storsenteret eller de videregående skolene. Det har vært vanskelig å avgrense oss, men det har vært nødvendig for å kunne ha kapasitet til de som er bosatt i Bærum. I 2013 møtte vi mange ungdommer via naskeriprosjektet på Sandvika storsenter. I år har det vært utskiftning av ansatte hos vektertjenesten. Dette har ført til en halvering av henvendelser fra NOKAS. Det vi derimot møter betydelig mer av, er ungdom som kommer for langvarig oppfølging. Denne økte pågangen har også betydd økt pågang av gutter som ønsker å komme over tid. Faktisk ser vi at vi har tre ganger så mange gutter i kontinuerlig, langvarig oppfølging i år, enn i fjor. Vi er glad for denne økningen da dette betyr at treffer bredere enn man først tenkte seg. Det har også vært flere ungdommer av annen etnisk opprinnelse hos oss enn det har vært tidligere. Når pågangen økes og man treffer bredere, ser vi også at alvorlighetsgraden øker. Det har tidvis vært svært sårbar tematikk gjennom dette året som andre år. Vi har i mye større grad

19 møtt ungdom som har opplevd alvorlige overgrep, traumer, sorg, kjønnsskifteutfordringer, spiseforstyrrelser, dissosieringsutfordringer og andre psykiske lidelser. Mange av ungdommene er i kontakt med, er også i kontakt med BUP eller andre instanser i hjelpeapparatet. Samarbeid på tvers har derfor fått enda større betydningen og har fungert veldig godt. Dette gjelder også samarbeidet med de lokale menighetene. Vi har flere ungdommer som går til samtaler hos oss i år enn tidligere som også er tilknyttet menighetene lokalt. Enten som frivillige ledere, konfirmanter eller ansatte. Eurodiaconia Award 2014 Som en avslutning på det som allerede føltes som et utrolig bra år for 13-20, mottok vi i desember Eurodiaconia Award Begrunnelsen fra komiteen fokuserer på 13-20s tydelige refleksjon rundt de diakonale verdiene samtaletilbudet jobber ut fra, samt den positive innflytelsen dette arbeidet har i unge menneskers liv. Denne prisen har bidratt til økt interesse, ikke bare internasjonalt, men både lokalt og nasjonalt.

20 DRIFTSREGNSKAP JAR MENIGHET 2014 Regnska p Not e Rev. budsjett Budsjett Regnskap Inntekter Brukerbetalinger, salg, avg, leieinnt Refusjoner/overføringer MVA-kompensasjon Statlige tilskudd (trosopplæring) Tilskudd fra Bærum kommune Tilskudd fra FR/MR Andre tilskudd, gaver, inns, midler Sum driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/overføringer MVA-kompensasjon Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger -77 Netto finansinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidl.års regsk.m. mindreforbr Bruk av ubundne fond

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Grønn handlingsplan for Voksen menighet

Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grunnlag for planen: Vi har sammenstilt MRs gamle plan med den nye punktlisten «Vår grønne menighet», og bruker dette som grunnlag for en ny plan. Vi må ha 25 punkt

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet

Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet Hvorfor konfirmere seg? Tradisjon Lurer på ting, ønsker å finne ut mer Tro Har lyst på konfirmasjonsfest Innhold Kjennskap til kristen tro og tenkning Variert

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer