VEDTATT Stjørdal Høyres program. for perioden [Type text] [Type text] [Type text]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text]"

Transkript

1 VEDTATT Stjørdal Høyres program for perioden [Type text] [Type text] [Type text]

2 Innhold STJØRDAL HØYRES PROGRAM 1 KJÆRE VELGER 3 KUNNSKAP I SKOLEN 4 BARNEHAGE 4 TRYGGE ARBEIDSPLASSER 5 BYUTVIKLING, BOLYST OG MILJØ 5 EN VERDIG ALDERDOM 6 HELSE OG TRIVSEL 6 KULTUR OG IDRETT 7 OFFENTLIG ADMINISTRASJON 7 2

3 KJÆRE VELGER En ny fireårsperiode i kommunestyret starter med en valgkamp. Men når Høyre sier at vi skal skape et samfunn med muligheter for alle, så handler det om mer enn å vinne din stemme. Det handler om hvordan vi skal gi elevene i skolen den kunnskapen de trenger i arbeidslivet, hvordan vi skal gi næringslivet den støtten og tilretteleggingen de trenger for å lykkes og hvordan vi skal gi de eldre den omsorgen de fortjener, i sum hvordan vi kan legge til rette for at innbyggerne i Stjørdal skal trives. For Høyre er ikke samfunnsutvikling et prosjekt som kan avsluttes etter at en fireårsperiode er over. Stjørdal er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Stjørdal krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor. Derfor er dette et program vi er stolte av. Godt valg! 3

4 KUNNSKAP I SKOLEN En god skole skal gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, kjønn og bosted. Skolen skal være et sted for læring. Kunnskap i skolen vil derfor alltid være Høyres hovedfokus. Satsing på basisfagene norsk, matematikk og engelsk tidlig i opplæringsløpet er avgjørende for å gi elevene et grunnlag for videre utdannelse. For Høyre i Stjørdal er et viktig hensyn i skolepolitikken elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø. Endre skolestrukturen i kommunen etter elevenes og lærernes behov for faglig og sosialt utbytte. Eventuelle økonomiske besparelser skal brukes til å styrke skolen. Bygge ny og større Halsen skole uavhengig av fremdriften på andre skoleutbygginger. Etter- og videreutdanne flere lærerne i stjørdalsskolen. Det viktigste for at elevene skal lære, er gode lærere. Prioritere de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning gjennom hele skoleløpet. Jobbe for at lærerne skal slippe unødvendig papirarbeid. Prioritere tidlig innsats i samarbeid med barnehagene. Videreføre satsningen på praksisorienterte fag i ungdomsskolen. Utvide ordningen med at elever i grunnskolen kan ta fag på videregående nivå. Utvide satsingen på realfag og se på samarbeid mellom skolene, næringslivet og akademiske miljø. Utvise absolutt nulltoleranse mot mobbing ved å gi skolene nødvendige verktøy for å forebygge og håndtere dette. Legge til rette for oppstart av elevbedrifter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. BARNEHAGE En god oppvekst danner grunnlaget for et godt liv. Flere og flere foreldre velger at barna deres skal gå i barnehage. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de som ønsker det får plass og at innholdet i barnehagen holder et høyt faglig nivå. Satse på tidlig innsats i barnehagen gjennom etter- og videreutdanning av de ansatte og styrke opplæringen i skoleforberedende tall- og bokstavforståelse. Likebehandle private og kommunale barnehager. Se på muligheten for å tilpasse barnehagenes åpningstider etter foreldrenes behov. Jobbe for en statlig finansieringsordning for barnehager som sikrer en mer forutsigbar tilgang på barnehageplasser for barn født etter 31. august året før opptak. 4

5 TRYGGE ARBEIDSPLASSER Den viktigste velferden vi har i samfunnet ytes ikke av det offentlige. Det skapende mennesket og næringslivet er grunnlaget for det viktigste velferdsgodet, nemlig arbeid. Verdiene må skapes før de kan deles. Stjørdal skal være en by hvor bedrifter følger seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i. Stjørdal Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser og nyskaping. Si nei til eiendomsskatt Aktivt jobbe for at oljeselskaper og andre teknologibedrifter skal legge arbeidsplasser til Stjørdal. Gi næringslivet gode rammebetingelser med stor grad av forutsigbarhet og effektiv saksbehandling. Jobbe for å trekke store arrangementer til Stjørdal både gjennom arbeid med arrangørene og med tilrettelegging av egnede areal. Jobbe for å etablere et jordfond for nydyrking av jordbruksareal. Fondet skal bestå av midler fra nedbygging av jordbruksareal. Støtte oppunder investeringer, tilleggsnæringer og nye driftsformer i jordbruket. Bidra til økt uttak av skog og økt skogplanting, herunder støtte utbygging av skogsveier. Jobbe for at politiadministrasjonen for Trøndelag politidistrikt blir lagt til Stjørdal og at Forsvaret øker sin satsing og aktivitet i Værnes Garnison. BYUTVIKLING, BOLYST OG MILJØ For å sikre bolyst i Stjørdal må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil. At Stjørdal skal være en ja-kommune i byggesaker. Styrke boligutviklingen i kommunen. Ha en liberal praksis i fradelingssaker. Oppfordre til bruk av utmark i større grad, blant annet gjennom å jobbe for opprettelse av en snøscooterled til Sverige og opparbeidelse av flere turstier. Utvikle området vest for E6 i Halsøen og etablere landfast forbindelse til Langøra Nord. Bygge parkeringshus i sentrum for å sikre tilstrekkelig parkeringsareal for handelsbyen Stjørdal. Fortsette å skape byen Stjørdal og et levende sentrum gjennom fortetting. 5

6 Jobbe for bedre vilkår for pendlere både gjennom parkering, busspriser og antall avganger. Bygge hurtigladestasjon for elbil flere steder i kommunen. Arbeide for å utvikle Remarka til en enda mer attraktiv arena for helsefremmende fysisk aktivitet i samarbeid med grunneiere. Utvikle Stjørdal stasjon som et trafikknutepunkt. EN VERDIG ALDERDOM Stjørdal skal være en trygg og god kommune å bli gammel i. Mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Stjørdal Høyre ønsker at de som ønsker det, skal kunne bo hjemme. Høyre vil også satse på aktivitetstilbud for eldre. Satse på gode hjemmebaserte tjenester og hverdagsrehabilitering. Bygge flere bosenterplasser. Satse på livsglede for eldre, blant annet gjennom styrke aktivitetstilbudet på bosentrene, Aktivitetssenteret og sykehjemmet. I større grad samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape sosiale aktiviteter blant eldre. Sikre fortsatt fritt brukervalg på hjemmetjenester. Styrke brukerstyringen i hjemmetjenestene, blant annet med en fasthjelpsordning. Utvide satsningen på velferdsteknologi. HELSE OG TRIVSEL Arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen og gir mennesker grunnlaget for å skape sin egen fremtid. Av ulike grunner kan man trenge hjelp over kortere eller lengre perioder i livet. For Høyre er det viktig å ha en kommunehelsetjeneste og et sosialt sikkerhetsnett som gir hjelp til de som trenger det. Øke kapasiteten ved Værnesregionen DMS (Distriktsmedisinsk senter). Styrke det psykiske helsearbeidet, spesielt blant ungdom. Sette inn ressurser for å forebygge psykiske lidelser blant barn og ungdom. Videreutvikle lavterskeltilbud innen rus og psykiatri. Sikre en fortsatt god sosialtjeneste i Stjørdal som yter hjelp til de som trenger det. At unge sosialhjelpsmottagere skal få arbeidstrening, om nødvendig hos kommunen. At hovedregelen skal være at ingen hjemmeboende ungdom under 21 år skal motta sosialhjelp. Videreføre praksisen med å pålegge aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere i saker hvor dette er mulig. 6

7 KULTUR OG IDRETT Kultur og idrett har en verdi i seg selv. Den skapes og dyrkes for samfunnet og menneskene i det. Høyre vil fortsette å føre en kulturpolitikk som legger til rette for et rikholdig kulturliv hvor det dyrkes frem nye talenter innen idrett og musikk, kunst, drama, dans og andre kulturgrener. Høyres kulturpolitikk skal favne både de profesjonelle og frivillige kulturaktørene. Støtte sterkt opp om frivillige lag og organisasjoner i kommunen. Fortsette praksisen med kommunal lånegaranti for investeringer i idrettsanlegg. Bygge en ny svømmehall med 50-meters basseng, varmebasseng og vannsklier i forbindelse med aktivitetsplan for Halsenbanen. Se på muligheten for å få bygget en multihall/turnhall i tilknytning til skole- og idrettanlegg på Øverlands Minde. Etablere en skipark med rails, hopp, snøkanon og akebakke mv. i området rundt Fosslia Fjellhall. Fullt ut utnytte den ressursen Kimen kulturhus representerer lokalt og regionalt. Arbeide for at hele musikklivet har tilgang til gode og tilpassede lokaler til øving og konserter. Etablere et antall friplasser i kulturskolen som tildeles etter søknad og ved behov. Støtte initiativet til å bygge ny innendørs sykkelvelodrom. OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG TEKNISK DRIFT Stjørdal skal være en kommune det er lett å henvende seg til. Alle innbyggerne skal bli møtt med respekt og åpenhet i kontakt med kommunen. Kommunen skal bruke mer tid på mennesker og mindre tid på administrasjon. Det offentlige skal sikre fellesskapets interesser gjennom forutsigbar og rettferdig forvaltning. En forutsetning for gode kommunale tjenester er en ansvarlig og forutsigbar økonomistyring. Dårlig økonomistyring rammer først og fremst de som trenger kommunens tjenester aller mest. Aktivt delta i prosessen med kommunesammenslåing for å sikre et best mulig resultat for innbyggerne i Stjørdal. Fornye, forenkle og forbedre søknadsprosesser hos kommunen og NAV gjennom bruk av digitale løsninger. Være en pådriver for ansvarlig økonomistyring. 7

8 Bygge opp kommunens disposisjonsfond slik at kommunen er bedre rustet til å bære uforutsette kostnader. At Stjørdal skal satse videre på helsefremmende tiltak for kommunens ansatte og være en aktiv IA-bedrift. Jobbe for å redusere omfanget av ufrivillig deltid blant ansatte i kommunen. At kommunen skal ta inn flere lærlinger og at kommunen så langt det lar seg gjøre stiller krav til at entreprenører som jobber med kommunale prosjekt skal ha lærlinger. At kommunen aktivt skal jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap og at informasjon om tiltak skal nå ut til innbyggerne. Vektlegge bruk av fremtidsrettede og effektive løsninger når offentlig infrastruktur som vann, kloakk, gater og gang/sykkelstier skal bygges. 8

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Arbeid Trivsel Trygghet

Arbeid Trivsel Trygghet Arbeid Trivsel Trygghet Levende og aktivt folkestyre ja takk! Kulturelt mangfold og kulturelt fellesskap ja takk! Kommunevalget 2011 Grane Senterparti JA-kommunen GRANE Grane kommune skal sikre innbyggernes

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. 1 Samhold gir styrke! Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver,

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer