Godt Vann Drammensregionen. Ledningskartverk. Vurdering av tilstand og forslag til tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt Vann Drammensregionen. Ledningskartverk. Vurdering av tilstand og forslag til tiltak"

Transkript

1 Kvalitetsheving kartverk Ambisjonsrapport Godt Vann Drammensregionen 4. oktober 2011

2 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 MÅLSETTING GENERELT EKSEMPLER PÅ AMBISJONSNIVÅER 4 3 DATAREGISTRERING AV LINJEOBJEKTER GENERELT KRAV TIL DATAREGISTRERING FOR LINJEOBJEKTER 5 4 DATAREGISTRERING AV PUNKTOBJEKTER GENERELT KRAV TIL DATAREGISTRERING 6 5 DATAREGISTRERING AV POLYGONOBJEKTER GENERELT KRAV TIL DATAREGISTRERING 8 6 DATAREGISTRERING HENDELSER GENERELT KRAV TIL DATAREGISTRERING 8 7 STATUS I GVD-KOMMUNENE REGISTRERTE EGENSKAPER LINJEOBJEKTER REGISTRERTE EGENSKAPER PUNKTOBJEKTER REGISTRERTE TYPER AV LINJEOBJEKTER MED FORSLAG TIL OPPRYDDING REGISTRERTE TYPER AV PUNKTOBJEKTYPER MED FORSLAG TIL OPPRYDDING 11 8 HENDELSER REGISTRERTE HENDELSER PR KOMMUNE REGISTRERTE TYPER HENDELSER MED FORSLAG TIL OPPRYDDING 13 9 KOPLINGPUNKTER (VA_CPNT) FORSLAG TIL BRUK AV NETTYPE, EIERSKAP OG DRIFTSANSVAR NYE FELT LINJEOBJEKTER PUNKTOBJEKTER TRASE-ID (INNSPILL) 14 Side 2 av 16

3 1 Innledning Glitrevannverket organiserer 9 kommuner i Drammensregionen i prosjektet Godt Vann Drammensregionen. Formålet med prosjektet er å få til et samarbeid på tvers av kommunegrensene når det gjelder forvaltning av ledningsnett. Hittil har fokus vært rettet mot etablering av en felles GIS-database og lekkasjekontroll. Begge disse prosjektene krever gode og harmoniserte ledningskartdata. De 9 kommunene i Godt Vann Drammensregionen er: 0602 Drammen 0623 Modum 0624 Øvre Eiker 0625 Nedre Eiker 0626 Lier 0628 Hurum 0711 Svelvik 0713 Sande Alle kommunene registrerer data for VA-nettet i Gemini VA. Selv om det er utarbeidet en instruks for registrering av nye ledningsanlegg, er eksisterende data ikke harmonisert, og en del datafelt brukes ikke på samme måte i de ulike kommunene. I det etterfølgende er det gjennomført en vurdering av egnet ambisjonsnivå for registrering av data i Godt Vann Drammen og en harmonisering av bruk av et minimum ulike datafelt. Det tas ikke sikte på en "100 % -løsning" som dekker alle parametre, men det bør oppnås enighet om data som det er kostnadseffektivt eller nødvendig av beredskapsmessige hensyn å benytte på tvers av kommunegrensene i Godt Vann Drammen, og om data som skal sendes til eksterne aktører, f. eks. offentlige registre. De utførte vurderingene er basert på drøftelsene som er gjennomført i 3 seminarer hvor de eksisterende databasene i de ulike kommunene og de registreringsrutinene som benyttes i dag, er gjennomgått. Geminidatabasen har imidlertid så mange hoved-datafelt med underliggende beskrivende klassifisering, at det ikke har vært mulig å diskutere alle detaljer. Dette anses ikke av betydning for endelig forslag til fellesregistrering. 2 Målsetting 2.1 Generelt Målsettingen er å komme frem til en anbefalt registreringsprosedyre som definerer: hvilke felles VA-data som skal registreres i Gemini VA hvordan disse skal registreres krav til utførende entreprenør med hensyn til overlevering av innmålingsdata Hvilke data som skal registreres er definert i foreliggende instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg, gjeldende for Godt Vann Drammensregionen. Instruksen er tatt i bruk i kommunene, og selv om endringer i instruksen er diskutert, har arbeidsgruppen besluttet at instruksen opprettholdes uendret inntil videre. På grunn av at det er erfart problemer med sen oversendelse av innmålingsdata, er det utarbeidet forslag til anbudstekst for å sikre at anleggene blir innmålt i henhold til instruksen og at innmålingsdata kan kvalitetssikres under gjennomføring av anlegget. Arbeidet omfatter registrering av nye ledninger, men gjelder også for eksisterende ledninger. Side 3 av 16

4 2.2 Eksempler på ambisjonsnivåer Et veldokumentert ledningskart er i dag en forutsetning for å kunne yte service overfor publikum, opprettholde en god vann- og avløpstjeneste og rapportere tilstand til kontrollerende myndighet. Dataregistrering påfører anleggseier en utgift i forbindelse med bygging av anlegget, men denne kostnaden er liten i forhold til de besparelsene en god innmåling gir i forvaltningen av anlegget. Innmålingskostnadene øker med: datamengden krav til nøyaktighet De data som registreres og lagres må dekke behovet for alle definerte anvendelsesområder. Dette betyr at det er det strengeste kravet til datanøyaktighet som styrer registreringsarbeidet. Anvendelsesområdene for data i Gemini VA, vil være styrende for hvilke data som registreres/vedlikeholdes samt hvordan disse registreres. Her er det valgt å beskrive illustrere ambisjonsnivå med 4 nivåer basert på anvendelse. Disse er: Ambisjonsnivå Typisk anvendelse 4. Rehabilitering, modellering 3. Drift- og vedlikehold 2. Forvaltning 1. Oversiktsplanlegging Figur Illustrasjon av ulike ambisjonsnivå Kravene til dataregistrering for ett nivå ivaretas av et høyere nivå. Nivå 1 - typisk oversiktsplanlegging - er det laveste nivået som krever minst data og lavest nøyaktighet. Nivå 4 - typisk rehabilitering av ledningsnettet og modellering - er det høyeste nivået som krever mest data med stor nøyaktighet. Nivå 1 krever egenskapsdata og ca - plassering i plan, mens nivå 4 krever gode koordinater (x,y,z), egenskapsdata og driftsdata. I tabell 2.1 er vist eksempler på hvilke aktiviteter som kan inngå i de ulike ambisjonsnivåene. Disse gir selvfølgelig ikke en presis avgrensning mellom nivåene, men er ment som en hjelp til å avklare forskjellen mellom disse. Tabell 3.1 De ulike ambisjonsnivåene Ambisjonsnivå Tema Aktivitet 4. Rehabilitering Planlegging Levetidskurver, Beregning av rehabiliteringsbehov Analyse av Nettanalyse, Kostnad/nytte, Prioritering av tiltak data/nøkkeltall Fornyelse Omlegging, Renovering, Styrt boring 3. Drift og Vedlikehold Drift Spyling, Lekkasjesøking, Prøvetaking, Ventilmanøvrering Avlesninger Vedlikehold Innvending inspeksjon, Reparasjon 2. Forvaltning Kundehenvendelser Påkobling, Avgift, Klager på Trykk/Kvalitet/Lukt Rapport/info til Servicetorg, Årsrapport, KOSTRA, SSB-avløp, Gravemelding publikum/myndighet 1. Oversiktsplanlegging Overordnet planlegging Koordinering av ulike etater Alternativvurderinger Tiltaksvurderinger Side 4 av 16

5 Vedr. oversiktsplanlegging Dette er det laveste ambisjonsnivået. Kravet til registrering er relativt lite. Det er tilstrekkelig å vite "hvor" det ligger ledningsnett, ledningstype og hvor det er plassert installasjoner med tilhørende ytelse/kapasitet. Vedr. forvaltning Dette nivået krever kunnskap om ledningsnettet som er så god at den kan benyttes til gravemeldinger og lignende. Data som oversendes de offentlige registrene og fylkesmannen må også være av en slik type at de tallene som reproduseres fra år til år er sammenlignbare. Vedr. drift og vedlikehold Dette nivået beskriver en datanøyaktighet som gir grunnlag for å planlegge drift- og vedlikehold av ledningsnettet uten å måtte måle/grave opp for å vite hva som ligger i bakken. Vedr. rehabilitering, modellering Dette er det høyeste ambisjonsnivået. Siden rehabilitering av ledningsnettet vil være de mest ressurskrevende tiltakene i årene fremover, er det viktig at datakvaliteten gir grunnlag for å beregne restlevetid på ledningsnettet, dimensjonere nye tiltak innenfor det bestående nettet og kunne velge mest kostnadseffektiv rehabiliteringsmetode. Det skal presiseres at kravet til høydebestemmelse i den foreliggende instruksen ikke generelt tilfredsstiller kravene til nøyaktighet for avløpsnettmodellering. Kravet til nøyaktighet vil variere med avløpsrørets dimensjon, om det er stort fall eller helt flatt og hvilke avløpsmengder som skal transporteres. De foreliggende data må derfor vurderes i forhold til nettets utforming i det aktuelle området og den oppgaven som skal besvares. Data for kritiske punkter må verifiseres. Modellering av vannledningsnett kan generelt gjennomføres med modeller basert på innmålte data i henhold til instruksen. Kun objekter som benyttes til kalibrering bør verifiseres. 3 Dataregistrering av linjeobjekter 3.1 Generelt Aktivitetene som kommunen utfører krever ulike data og ulike krav til nøyaktighet. Krav til nøyaktighet i innmålingen av linjeobjekter, er beskrevet i Innmålingsinstruks. Linjeobjekter vil i hovedsak omfatte ledninger avgrenset av 2 kummer. 3.2 Krav til dataregistrering for linjeobjekter De data som ønskes registrert (uavhengig av hva som eksisterer i Gemini VA) fremgår av tabell Det er viktig å merke seg at alle egenskaper som kan utledes av registrerte data ikke skal registreres, f. eks. fallpil. Når en ledning rehabiliteres, skal følgende data registreres: metode (belegg, rørutforing, strømpeforing, mv). Det er her formålstjenelig å typebetegne metodene (1-n) og beskrive de ulike typene separat tidspunkt for rehabilitering Ved rehabilitering av en ledning skal den nye ledningen få ny ledningsid (SIDnr), og den gamle ledningen som er klassifisert som "Fjernet" oppebærer all historikk. Dersom bare en del av den eksisterende ledningen rehabiliteres, skal det opprettes 2 nye ledningsid. Historikk knyttet til den delen av den gamle som opprettholdes, kobles til ny SID, mens den nye delen ikke har noen historikk. I den nye databasen er da de historiske data til utskiftet ledningsdel knyttet til den angjeldende delen av gammel SID. Side 5 av 16

6 Tabell Minimumskrav til dataregistrering for nye linjeobjekter (ledninger) Parameter Gjelder Behov for registrering i Anm. ambisjonsnivå Vann Avløp Ledningstype x x x x x x Eier x x x x x x Driftsansvar x x x x x x Status x x x x x x Trase x,y x x x x x x Trase z x x x x Endekoordinater x,y x x x * x* x x *) Lavt krav til nøyaktighet Endekoordinater z x x x x Diameter x x x x x x Materiale x x x x x x Anleggsår x x x x x Trykklasse / SDR x x x x Produksjonsstandard x x x Dimensjoneringskoeffisient x x x x Målt ruhet x x x x Omfyllingsmasse x x x x x Grunnforhold x x x x x Skjøtetype x x x x Reparasjonshistorikk x x x Anleggsperiode start/stopp x x x Driftstrykk x x x x x Funksjonteknisk tilstand x x x Tetthetstestet x x x x x Rørinspeksjon/rørinspeksjonsdata x x x Rørscanning x x x x Rehabilitering x x x x x Produsent/produksjonsperiode x x x x x Entreprenør x x x x Trafikkbelastning x x x Registreringsdato x x x x x x Sist endret dato x x x x x x Fra SID/til SID x x x x x x 4 Dataregistrering av punktobjekter 4.1 Generelt Punktobjekter består av 2 ulike hovedtyper: objekter som er knyttet til ledninger frittliggende objekter Forvaltningsmessig er det punkter knyttet til ledningsnettet som er viktigst fordi disse anviser adkomst/inspeksjonsmuligheter og lokalisering av linjeobjektene. Objekter som er knyttet til ledninger er enten bygningsmessige anlegg som ivaretar overordnede, funksjonsmessige forhold under varierende rammebetingelser, typisk kummer og bassenger, eller utstyr som regulerer rammebetingelsene, typisk ventiler, hydranter. De frittliggende objektene er spesielle objekter som støtter eller bruker va-tjenestene, f. eks. brannobjekter, branndammer, spylepunkter, prøvetakingspunkter, beredskapsbrønner. 4.2 Krav til dataregistrering Data som ønskes registrert (uavhengig av hva som eksisterer i Gemini VA) fremgår av tabell Side 6 av 16

7 Tabell Minimumskrav til dataregistrering for punktobjekter Parameter Gjelder Behov for registrering i ambisjonsnivå Anm. Vann Avløp FELLESDATA Navn/tag nr. x x x x x x Hvor dette er relevant Koordinat x,y x x x x x x eier x x x x x x driftsansvar x x x x x x status x x x x x x registrert dato x x x x endret dato x x x x Ledningspunktobjekter KUM x x koordinat z topp x x x x koordinat z bunn x x x x diameter/bxl x x x x x type x x x x x volum x x x Ved behov BASSENG x x koordinat z topp x x x x koordinat z bunn x x x x høyde/areal x x x x x type x x x x x BEKKEINNTAK koordinat z bunn x x x koordinat z topp x x x type x x x x INNTAK koordinat z topp x x x type x x x x OVERLØP koordinat z topp x x x koordinat z bunn x x x diameter/bxl x x x x form x x x x type x x x x x Innstilling x x x x x PUMPESTASJON koordinat z topp dekke x x x x koordinat z topp rør ut x x x x koordinat z bunn sump x x x type x x x x x Start/stopp av pumper ligger i annen base RENSEANLEGG koordinat z gulv x x x x koordinat z maks vannstand x x x x SLUK koordinat z topp x x x koordinat z bunn x x x diameter x x x form x x x type x x x BRØNN koordinat z topp x x x x koordinat z bunn x x x x kapasitet x x x UTSTYR koordinat z topp x x x x type x x x x Frittliggende objekter type x x x x x x 5 Dataregistrering av polygonobjekter 5.1 Generelt Polygoner benyttes for å kunne utarbeide nøkkeltall for ulike deler av nettet for prioritering av tiltak. Polygonene samler lednings- og punktobjekter med minst en felles egenskap. Typiske polygonobjekt er: Side 7 av 16

8 rensedistrikt avløpssone trykksone målesone 5.2 Krav til dataregistrering Data som ønskes registrert (uavhengig av hva som eksisterer i Gemini VA) fremgår av tabell Tabell Minimumskrav til dataregistrering for polygonobjekter Parameter Gjelder Behov for registrering i ambisjonsnivå Anm. Vann Avløp FELLLESDATA Navn/tag-nr x x x x x x Fortrinnsvis samme navn som stasjon hvor dette er aktuelt eier x x x x x x status x x x x x x registrert dato x x x x endret dato x x x x type x x x x x x maks.kote x x x x x x min. kote x x x x x x 6 Dataregistrering hendelser 6.1 Generelt Det er ønskelig å benytte registrerte hendelser til statistiske og GIS relaterte analyser. For å vise at analysen av hendelsene er statistisk signifikant er det nødvendig med at vist omfang av hendelser. Det er derfor nødvendig å registrere hendelsene i grupper. Ved å spre brudd/lekkasje på for eksempel for mange rørklasser vil det bli relativt få i hver klasse. Generelt bør det ikke angis årsak til hendelser - kun beskrive den faktiske observasjonen 6.2 Krav til dataregistrering Data som ønskes registrert (uavhengig av hva som eksisterer i Gemini VA) fremgår av tabell Det forusettes at databasen automatisk ivaretar registrering på valgt ledningsobjekt. Tabell Minimumskrav til dataregistrering hendelser Parameter Gjelder Behov for registrering i ambisjonsnivå Anm. Vann Avløp FELLLESDATA annet x x x x x x brudd/lekkasje x x x x x x tilstopping x x x x x slamtømming x x x x sandtømming x x x x rengjøring x x x x is x x x x x inspeksjon/tilsyn x x x x x rengjøring x x x x x registrert dato x x x x x endret dato x x x x x 7 Status i GVD-kommunene 7.1 Registrerte egenskaper linjeobjekter I Bilag 1 er vedlagt oversikt over hvilke data som var registrert i de ulike GVD-kommunene pr Registreringene er sammenstilt i tabell Følgende skal anføres: Side 8 av 16

9 - omfang av datafelt registreringen tilfredsstiller de oppsatte kravene med unntak av tag-nr. - det er ikke samsvar mellom antall registreringer av ulike parametre i databasene - flere kommuner mangler registrering i noen noen datafelt - det er behov for opprydding i typebetegnelser, se pkt. 7.4 Tabell Registrerte egenskaper på linjeobjekter fordelt på kommune Egenskap 0602 Drammen 0623 Modum 0624 Øvre Eiker 0625 Nedre Eiker 0626 Lier 0627 Røyken 0628 Hurum 0711 Svelvik 0713 Sande LSID FCODE FCODEGROUP NETTYPE RESPONSIBL OWNER STATUS COUNTY STREETCODE LENGTH HASFLOWDIR RISC DATEREG DATECHANGE MATERIAL DIM FORM DIMVERTICA JOINTTYPE PRODSTANDA REINFORCEM DESIGNCOEF STDDIMRATI RINGSTIFFN PROTECTIN PROTECTEX NOMPRESSUR FORCECLASS YEAR RENOVATEME OLDMATERIA OLDDIM OLDFORM OLDDIMVERT OLDYEAR GROUNDSURF EXTERIORMA SONE EXTERNREF Q_TRS Q_ATTRIB XF XF XF XF XF S_XMIN S_YMIN S_XMAX S_YMAX S_PARLSHIF SIGNREG SIGNCHANGE USEINMODEL START_Z SLUTT_Z F_SID T_SID Side 9 av 16

10 7.2 Registrerte egenskaper punktobjekter I Bilag 1 er vedlagt oversikt over hvilke data som var registrert i de ulike GVD-kommunene pr Registreringene er sammenstilt i tabell Følgende skal anføres: -- omfang av datafelt registreringen tilfredsstiller de oppsatte kravene med unntak av tag-nr. - det er ikke samsvar mellom antall registreringer av ulike parametre i databasene - flere kommuner mangler registrering i noen noen datafelt - det er behov for opprydding i typebetegnelser, se pkt. 7.5 Tabell Registrerte egenskaper på punktobjekter fordelt på kommune Egenskap 0602 Drammen 0623 Modum 0624 Øvre Eiker 0625 Nedre Eiker 0626 Lier 0627 Røyken 0628 Hurum 0711 Svelvik 0713 Sande PSID REF REFNO STATION FCODE FUNC TYPE OWNER STATUS YEAR X Y Z BOTTOM_Z Q_XY Q_Z RISC COUNTY STREETCODE HOUSENO HOUSECHAR LOCATION ACCESSIBLE OBJSHAPE OBJWIDTH OBJLENGTH BUILDSTYLE CONE MIDDLEDECK EXTERNREF Q_ATTRIB DATEREG DATECHANGE P_CAPASITY P_POWER MAX_LEVEL MIN_LEVEL PB_VOLUME PB_UNITS XF XF XF XF XF S_THIDDEN S_TDX S_TDY S_ROT S_KART S_PNR SIGNREG SIGNCHANGE Side 10 av 16

11 Kvalitetsheving kartverk Ambisjonsrapport 7.3 Registrerte typer av linjeobjekter med forslag til opprydding I tabell er alle de registrerte linjeobjektene i GVD-kommunene sammenstilt.. Tabell Registrerte typer av linjeobjekter VA_LINE_FCODE Beskrivelse Totalt alle kommuner Forslag % Alle AF Avløp felles 7875 Opprettholdes BF Borehull,avløp felles 0 BO Borehull,overvann 0 BS Borehull,spillvann 0 Slås samme til Boret trase BV Borehull, vann 0 DR Drensledning 470 Opprettholdes KD Kanal, dren 2 KF Kanal,avløp felles 119 KO Kanal,overvann 103 Kanal trase KS Kanal,spillvann 1 KV Kanal, vann 0 Overvannsledning eller avløp felles OL Overløpsledning 411 OV Overvannsledning Opprettholdes PO Pumpeledn, overvann 37 Opprettholdes SP Spillvannsledning Opprettholdes PF Pumpeledn,avløp felles 51 Slås samme til Pumpeledning spillvann FT Avløp felles trykk 0 PS Pumpeledn,spillvann 1085 ST Spillvann trykk 7 VL Vannledning Opprettholdes PV Pumpeledning vann 83 Vannledning SL Spyleledning 15 Vannledning TF Tunnel,avløp felles 0 TO Tunnel,overvann 7 TS Tunnel,spillvann 9 TV Tunnel, vann 3 VF Varerør,avløp felles 23 VO Varerør,overvann 20 VS Varerør,spillvann 30 VV Varerør, vann 58 Slås samme til Tunnel trase Slås samme til Varerør trase Registreringen medfører en dobbeltregistrering på grunn av at både symbol for eksempelvis borehull avløp felles og ledning avløp felles ligger i samme trase (på kartet). Borehull kan også forveksles med brønn 7.4 Registrerte typer av punktobjektyper med forslag til opprydding I tabell er alle de registrerte punktobjektene i GVD-kommunene sammenstilt og det er fremmet forslag til opprydding. Avløp felles, drensledning, overvannsledning, spillvannsledning, vannledning og pumpeledning overvann opprettholdes. De øvrige ledningstypene grupperes under ulike, foreslåtte fellesbetegnelser som følger av tabell under hvor også antall registreringer er oppført. Ved behov kan anmerkningsfelt benyttes til beskrivelse.

12 Tabell Registrerte typer av punktobjekter VA_MPNT_FCODE Beskrivelse Totalt alle kommuner Forslag % Alle BAS Basseng 63 BRN Brønn 75 DIV Div. ledningspkt 6660 Fjernes GRN Grenpunkt 3021 GUT Gategutt 6 HFO Hydrofor 3 Registreres som utstyr HYD Hydrant 990 INB Bekkeinntak 226 Slås sammen til bekkeinntak INR Bekkeinntak m/rist 192 INT Inntak 28 KRN Kran 4819 Stoppekran KUM Kum OVL Overløp 221 PAF Pumpestasjon(af) 1 Pumpestasjon (SP) PMK Pumpekum 50 PSP eller POV POV Pumpestasjon(ov) 23 PSP Pumpestasjon(sp) 494 PST Pumpestasjon(v) 108 RED Reduksjon 32 Kum med utstyr reduksjonsventil RSP Renseanlegg(sp) 60 RVA Renseanlegg(v) 15 SAN Sandfangskum 286 SEP Septiktank 1155 Slamavskiller Tett tank bør SLA Slamavskiller 2666 vurderes som punktobjekt SLG Gatesluk 264 Slås sammen til sluk, med ev. mulighet for typevalg SLS Sluk m/sandfang 4058 SLU Sluk 2753 SPR Sprinkleranlegg 0 x,y og z på enden av UTS Utslipp 1428 ledningen VPK Ventilpunkt 1902 Kum med utstyr ventil 8 Hendelser 8.1 Registrerte hendelser pr kommune I tabell er dagbokhendelser pr. kommune sammenstilt. Sammenlignes tallene i og fremgår at Drammen har ca. 40 % av alle hendelser. Av tabellen fremgår ikke fordelingen på de ulike typer hendelser. Tabell Registrerte egenskaper på dagbokhendelser fordelt på kommune Kontroll 0602 Drammen 0623 Modum 0624 Øvre Eiker 0625 Nedre Eiker 0626 Lier 0627 Røyken 0628 Hurum 0713 Sande CDBID CCODE COBJTBL COBJID CWORKORD CJOURNAL CNDATE CNSIGN CEDATE CESIGN CHDATE CHSIGN CPERIODIC CRDATE CRSIGN CMDATE CMSIGN X Y COSTDAMAGE COSTCOMP DIST S_END ORDERID Side 12 av 16

13 8.2 Registrerte typer hendelser med forslag til opprydding I tabell er alle dagbokregistreringer i de 9 kommunene i GVD sammenstilt med forslag til opprydding. Tabell Registrerte typer av dagbokkoder VA_DIARY_CCODE Beskrivelse Totalt a alle kommuner Forslag % Alle 8825 DAN Annet 173 DBR Brudd/lekkasje 1451 DST Tilstopping 753 QFT Funksjonsteknisk tilstand 12 Opprettholdes QIN Analyse rørinspeksjon 22 R30 Tetthetsprøving 0 Fjernes. ligger som vedlegg på ledning R31 Inspeksjon / tilsyn 12 Fjernes R32 Rørinspeksjon 0 R33 Lekkasjesøking 0 Fjernes. Ligger som vedlegg på ledning R34 Undersøking av korrosjon 0 R35 Måling av vannføring 0 R36 Måling av trykktap/ruhet 0 Fjernes. Vedlegg til ledning R39 Vannprøve 0 Fjernes. Vedlegg til pukt R41 Rensk/spyling 4 R46 Fjerning av røtter 1 R47 Tining av is i ledning 0 R61 Reparasjon/vedlikehold 4 R72 Renovering 7 Fjernes. Trenger ikke både R og U R76 Utskifting 21 R79 Utskifting ventil/rørdel 1 U30 Tetthetsprøving 0 U31 Inspeksjon/tilsyn 1856 U32 Rørinspeksjon 2993 Usikker om dette skal legges på ledning U33 Lekkasjesøking 0 U34 Undersøking av korrosjonsforh. 0 U35 Måling av vannføring 0 U36 Måling av trykktap/ruhet 0 Fjernes U37 Måling av fall 0 U38 Måling av forurens transport 0 U39 Vannprøve 0 U40 Desinfisering 3 Bør ligge på DBR eller Annet U41 Rensk/spyling 419 U42 Høytrykkspyling 600 U43 Spyling fra brannventil 3 U44 Rensk med renseplugg 86 Rengjøring. Valg på type U45 Rensk med andre metoder 0 U46 Fjerning av røtter 4 U47 Tining av is i ledning 0 Fjernes U48 Tømming av sluk/sandfang 0 U49 Tømming av septiktank 1 Opprettholdes U61 Reperasjon/vedlikehold 171 Usikker på forslag U65 Rep. muffe 116 Bør ligge på DBR U71 Renovering 7 Rehabilitering. Må ligge på ledning. U74 Utskiftning del av enhet 43 Flyttes til Annet m/anmerkning U75 Utskifting/omlegging 49 Fjernes. Legges under rehabilitering U81 Ledninger til nye områder 0 U85 Ledninger i utbygde områder 1 U86 Ledninger inkl. kummer 0 Fjernes U91 Endring av funksjon 0 Side 13 av 16

14 9 Koplingpunkter (VA_CPNT) Det er ikke gjennomført analyse av koplingspunkter. Dette tema synes ikke viktig å samkjøre i forhold til GVD. Tabell 6. 1 Type koplingspunkter Punkt Kode Type Forklaring VA_CPNT FCODE ANB Anboring VA_CPNT FCODE GRN Gren VA_CPNT FCODE SPR Sprinkler VA_CPNT FCODE STK Stikk avløp VA_CPNT FCODE STO Stikk overvann VA_CPNT FCODE STV Stikk vann Type GRN finnes også som GRN Grenpunkt i VA_MPNT. 10 Forslag til bruk av nettype, eierskap og driftsansvar Eier Hovedledningsnett Stikkledningsnett Interkommunal x Kommunal x Privat x Andre x x Driftsansvarlig Hovedledningsnett Stikkledningsnett Interkommunal x Kommunal x x Privat x Andre x x For ytterligere detaljering benyttes anmerkningsfeltet. 11 Nye felt 11.1 Linjeobjekter - Tag-nummer - Rørklasse, dvs. ledninger som naturlig kan grupperes - Full ledningsbeskrivelse for eksempel: PE100 SDR11 C1.6 PN x Punktobjekter - Tag-nummer 12 Trase-ID (innspill) Koding av ledningsnett (her ment ledninger og generelle kummer) byr på spesielle utfordringer i forhold til oppfølging av drift og vedlikehold. I GIS og ledningskart er alle objekter gitt en identifikasjon som er et løpenummer: SID Stedbunden ID LSID Lednings ID PSID Punkt ID SID benyttes ved lagring av egenskaper i ledningskartet. For eksempel: Side 14 av 16

15 Diameter Materiale Trykklasse Anleggsår Etc Det er ikke særlig hensiktsmessig å overføre alle SID til vedlikeholdssystemet fordi det er et fåtall av rørledningene som må vedlikeholdes etter at de er tatt i bruk. Tradisjonell koding av ledningsnett: LSID 1 PSID 1 PSID 2 Figur Koding av ledningsnett Eksempler på lekkasjer på forskjellige steder og på ulike tidspunkt: LSID 1 PSID 1 PSID 2 Ved utbedring eller rehabilitering av lekkasjene kan det bli splittet opp slik: LSID 1 LSID 2 LSID 3 PSID 1 PSID 2 Figur Koding etter utbedring eller rehabilitering Ved innføring av trase-id kan det kodes slik: Side 15 av 16

16 LSID 1 LSID 2 LSID 3 PSID 1 PSID 2 Figur Koding med trase-id Trase-ID Traseen er da ikke et fysisk objekt men en tenkt trase langs rørledningene. Denne etableres samtidig med at det etableres ny ledning. Senere endres den ikke når selve rørledningen endres. Eksempel på koding av trase-id etter NORVARs TAG-nummer koding + løpenummer er: +LV LA LO Trase vannledning Trase avløpsledning Trase overvannsledning Trase-ID benyttes til geografisk plassering i ledningskartet og til registrering av følgende data i vedlikeholdssystemet: Planlagte vedlikeholdsrutiner Korrektive arbeidsordre (reparasjoner) Historikk Ovenstående gjelder også som forlag for ledningskartdatabasen dersom det er ønskelig å ivareta historikk på en bærekraftig måt i ledningskartet. Side 16 av 16

VA NORM. Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg. Dato 05.08.2004

VA NORM. Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg. Dato 05.08.2004 1 av 19 1.0 Krav til innmåling 1.1 Ledningstrase (VA-ledninger og kabeltrekkerør) Trasepunkter (horisontale og vertikale bend og knekk i skjøt) samt skjæringspunkter mellom ledninger både i og utenfor

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Revisjon: mai. 2012 Kopi/utskrift: 12.12.2012 Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007,

Detaljer

VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg.

VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg. Flora Kommune VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg. Avdeling VA Utarbeidet av / dato PL / 2015 06 11 Dato revidert 1.0 Krav til innmåling 1.1 Ledningstrase (VA-ledninger og

Detaljer

Eksempler p å på kart kart o g og kartforståelse i VAV

Eksempler p å på kart kart o g og kartforståelse i VAV Eksempler på kart og kartforståelse i VAV En kartplate (A0) i M 1:1 000 måler 65 x 85 cm. I terrenget tilsvarer dette 650 x 850 meter. En kartplate (A0) i M 1:500 måler 65 x85 cm. I terrenget tilsvarer

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Dato: 0.12.0 Sist revidert dato: 11.04.07 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger med

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Side: 1 av 17 Dato: 10.06.09 Rev: 28.10.09 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg. Dato

Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg. Dato 1 Versjon 2.0 Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg Oslo Kommune Vann og avløpsetaten (VAV) Dato 01.06.2012 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon

Detaljer

1. INNMÅLING 3 2. OVERSIKTSKART 5 3. KUMKORT OG TEGNINGER 6 4. DIGITALE BILDER 6 5. KONTROLLSKJEMA 7 6. VEDLEGG 8

1. INNMÅLING 3 2. OVERSIKTSKART 5 3. KUMKORT OG TEGNINGER 6 4. DIGITALE BILDER 6 5. KONTROLLSKJEMA 7 6. VEDLEGG 8 Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger med tilhørende installasjoner, jfr. kapittel 1.2. Eventuelle

Detaljer

Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Gjeldende for: Ringerike Kommune Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde

Detaljer

RETNINGSLINJER. Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk

RETNINGSLINJER. Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk RETNINGSLINJER Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk Redigert 12/2013 - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNMÅLING... - 3-1.1 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett...-

Detaljer

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget.

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Koordinatbestemt innmålingsdata... 3 2.1 Koordinatsystem... 3 2.2 Hva skal innmåles... 3 2.3 Komplekse installasjoner... 5 2.4 Dataformat... 5 2.5 Temakoder... 5

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP Skien Kommune RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP Disse retningslinjer skal gjelde for alle utbyggere: Skien kommunes egne arbeidslag, private utbyggere, Entreprenører, og Statens

Detaljer

STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE

STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE Revisjon 15.03.2012 1 1. Innledning For dokumentasjon av VA-ledningsnett gjelder VA-norm. I tillegg

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

Under følger en liste over sluttdokumentasjon som må sendes inn til undertegnede før anlegget kan besiktiges og overtas.

Under følger en liste over sluttdokumentasjon som må sendes inn til undertegnede før anlegget kan besiktiges og overtas. Fra: Lise Lyng Sendt: 20. september 2017 13:43 Til: Trond Thorvaldsen Emne: Økri - liste over sluttdokumentajon Vedlegg: Lokale bestemmelser for innmåling og dokumenstasjon av VAledningsnett.pdf Hei Under

Detaljer

Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Norm for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE

LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE 1 SANDNES KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE Revisjon 04.02.2016 2 Innledning For dokumentasjon av VA-ledningsnett gjelder VA-norm. I tillegg

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Sist revidert dato: 12.12.12 Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Side: 1 av 13 Dato: 10.06.09 Rev: 2.5.16 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg. Sandefjord kommune Kommunalteknisk seksjon 2017

Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg. Sandefjord kommune Kommunalteknisk seksjon 2017 Sandefjord kommune Kommunalteknisk seksjon 2017 Side 2 av 26 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 i Sandefjord kommune.... 3 3 Innmåling... 4 3.1 Ledningstrase... 4 3.2 Installasjonspunkter...

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 08.03.2010 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning 1. Orientering Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger

Detaljer

Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Retningslinjer for vann- og avløpsanlegg i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner. V5_Side 1 av 14 Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Tingvoll kommune. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Tingvoll kommune. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Aure kommune Halsa kommune Sunndal kommune Tingvoll kommune Averøy kommune Rindal kommune Surnadal kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Krav for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Krav for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Krav for innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger med

Detaljer

Felles VA Norm Sunnhordland

Felles VA Norm Sunnhordland Felles VA Norm Sunnhordland Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 04.02.2015 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innleiing Dette dokumentet sett krav til innmåling og dokumentasjon av VA-leidningsnett.

Detaljer

Utgiver: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune Side: 1 av 16 Eier: Geografisk informasjonsseksjon Godkjent av:

Utgiver: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune Side: 1 av 16 Eier: Geografisk informasjonsseksjon Godkjent av: Utgiver: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune Side: 1 av 16 1 Formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Ansvar... 2 4 Prosedyre... 2 4.1 krav til formater for innmålingsdata... 3 4.3 koordinatsystem og krav til

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 Innledning 1.1 Generelt Dette dokumentet gir oversikt over,

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Side: 1 av 13 Dato: 23.03.11 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes

Detaljer

Stavanger kommune Vann og avløpsverket

Stavanger kommune Vann og avløpsverket Stavanger kommune Vann og avløpsverket Sluttdokumentasjon av VA anlegg dokumentasjonskrav Digital dokumentasjon skal leveres til oss per mail (NB! Komprimerte filer blir stoppet i mailfilter) eller per

Detaljer

RETNINGSLINJER LEDNINGSKART

RETNINGSLINJER LEDNINGSKART RETNINGSLINJER LEDNINGSKART l. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder for alle arbeider knyttet til utbyggingsområder, saneringsarbeider samt nyanlegg som utføres i privat eller kommunal regi. 2. LEDNINGSKART

Detaljer

Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen.

Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen. Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen. Informasjonsflyt - mangler og muligheter Krav til entreprenør og rådgivende ingeniør Mulighet for å levere ut informasjon Forhåpninger til ny Ledningsmodell-standard

Detaljer

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering Vedlegg B: Mal for kumkort Kumkort Kumnr. Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. Fra/til punkt skal påføres hver ledning.

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

Bruk av driftsdata i planarbeid og optimalisering av vedlikehold

Bruk av driftsdata i planarbeid og optimalisering av vedlikehold Roar AG Magnussen Bruk av driftsdata i planarbeid og optimalisering av vedlikehold Roar AG Magnussen 1989 Ingeniør 1991 Sivilingeniør 1996 Sertifisert som europeisk ekspert i vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsstyring

Detaljer

Vedlegg B2. VA Norm Trøndelag region vest. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Vedlegg B2. VA Norm Trøndelag region vest. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Vedlegg B2 Bjugn kommune Hemne kommune Orkdal kommune Skaun kommune Frøya kommune Hitra kommune Rissa kommune Ørland kommune VA Norm Trøndelag region vest Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Detaljer

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Dato:04.0.0 M Innledning Dette dokumentet beskriver dataflyten mellom ki kommune og det operatørfirma som leverer rørinspeksjons-tjenester til kommunen. De samme

Detaljer

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Norsk Vann fagtreff 2016 Vibeke Olsbu, Godt Vann Drammenregionen/Drammen kommune Godt Vann Drammensregionen Samarbeid mellom

Detaljer

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Vanndamman Vannforsyning i Kristiansund Kvernberget Ørnvika Bolgvatnet krisevannkilde Freifjorden Storvatnet behandlingsanlegg Freiåsen Storvatnet hovedkilde

Detaljer

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet)

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet) Larvik kommune Versjon 2, 24.03.06 Kommunalteknikk Ansvarlig: Leder Kommunalteknikk Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Pipeinspector Ledningsprioritering veien videre GVD Sommerseminar - juni 2017 René Astad Dupont

Pipeinspector Ledningsprioritering veien videre GVD Sommerseminar - juni 2017 René Astad Dupont Pipeinspector Ledningsprioritering veien videre GVD Sommerseminar - juni 2017 René Astad Dupont Hvorfor Pipeinspector? Vanskelig å søke på noen typer ledninger Ledninger med store dimensjoner Ledninger

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05. opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: Solheimgaten 23 AS Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.08-2015 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell

Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell Krav til datakvalitet Gemini VA som basis for nettmodell 2. november 2011 Tor-Albert Oveland Aprova AS tao@aprova.no Gemini VA Norsk dataprogram for ledningskart vann og avløp Ca 230 kunder i Norge 90%

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

Fagrådets driftseminar

Fagrådets driftseminar Fagrådets driftseminar GVD Lekkasjekontroll Hvordan gjør vi? Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeide mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere 156.000 har kommunalt

Detaljer

BRUK AV DATA FRA RØRINSPEKSJON

BRUK AV DATA FRA RØRINSPEKSJON RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon Gunnar Mosevoll Skien kommune, Ingeniørvesenet leder for vannforsyning og avløp Gardermoen, 13. mars 2007 NORVAR-RIN_Roerinspeksjon 2007-2.ppt 1 : Betydningen

Detaljer

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet?

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Seniorforsker Jon Røstum Jon.rostum@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er riktig fornyelsesbehov? 2 %? 1 %? Kilde: VAV årsrapport 2011

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert utgave. Oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg:

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Figur 1 Utsnitt av situasjonskart som viser utførte grunnundersøkelser langs traséen (Trondheim kommune rapport R.

Figur 1 Utsnitt av situasjonskart som viser utførte grunnundersøkelser langs traséen (Trondheim kommune rapport R. Heggstadmoen avslutningsplan Styrt boring under jernbanelinja på Heggstadmoen. Geoteknisk vurdering multiconsult.no 3 Grunnforhold Trondheim kommune har utført grunnundersøkelser i forbindelse med dette

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling

Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling TekTips Hvordan rengjøre vannledninger med styrtspyling Av Sandy McCarley, Bergen Vann kf Innledning Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge

Detaljer

Tjenester. Vann & Avløp. Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi.

Tjenester. Vann & Avløp. Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi. Tjenester Vann & Avløp Vi fikser det! Avavi AS, Myrveien 6, N-1430 Ås. Tlf. 64 94 60 30, fax 64 94 60 31. post@avavi.no www.avavi.no Godkjent mesterbedrift Medlem av: Fredrik Jens-Wiggo Tore Per Arne Atle

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler

Detaljer

Gemini VA. white paper. Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet

Gemini VA. white paper. Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet white paper MARS 2017 Fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet Vann- og avløpsnettet representerer store verdier, og det moderne samfunn har gjort seg fullstendig avhengig av at dette fungerer

Detaljer

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering?

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Erling Aass er overingeniør i Drammen kommune. Geir Henning Hansen er siv. ing.

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001 RAPPORT Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417715-RIVA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord

Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 08.03.2010 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon

Detaljer

Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling. Kriterier for utskifting av ledningsnett

Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling. Kriterier for utskifting av ledningsnett Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling Kriterier for utskifting av ledningsnett Husk å presentere deg Trondheim kommune Temaer: 1. Parametre som legges til grunn for utskifting/rehabilitering 2.

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Case Drammen kommune: 1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Noen fakta: Muusøya renseanlegg: Ferdigstilt

Detaljer

Kap: 11 VEDLEGGSLISTE s. 46 Rev. jan 2010 m.j.

Kap: 11 VEDLEGGSLISTE s. 46 Rev. jan 2010 m.j. Arendal kommune VA - norm Kap: 11 VEDLEGGSLISTE s. 46 Rev. jan 2010 m.j. 11 VEDLEGGSLISTE Nr Navn Innhold Gjeldende revisjon 01 Anleggsdok. skjema 01 Skjema 1995 02 Anleggsdok. skjema 02 Skjema 1995 03

Detaljer

VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling. Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter

VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling. Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter 1 Hva er VA/Miljø-blad? Stiftelse hvor formålet er å utarbeide veiledende normer innen VA faget Beste praksis

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

(16) Slokkevannforsyning og sprinkling slik gjør vi det i Drammensregionen!

(16) Slokkevannforsyning og sprinkling slik gjør vi det i Drammensregionen! (16) Slokkevannforsyning og sprinkling slik gjør vi det i Drammensregionen! - Retningslinjer og veiledning - Service til sprinklereiere og utbyggere - Vurderinger av forsyningskapasitet og leveringssikkerhet

Detaljer

Felles VA Norm Hardanger

Felles VA Norm Hardanger Felles VA Norm Hardanger Dato: 08.03.2010 Sist revidert dato: 08.06.2016 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett,

Detaljer

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Behandler søknad om utslippstillatelse Organiserer

Detaljer

Trondheim bydrift. for rapportering. Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt

Trondheim bydrift. for rapportering. Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt Trondheim bydrift for rapportering Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt Oktober 2013 Forord Veilederen ajourføres av Trondheim bydrift. Den stiller de krav Trondheim kommune

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år - Aktuelle metoder for ulike rørmatrialer - Tilknytning av stikkledninger/anboringer - Hvilke ledningsdimensjoner er mest aktuelle

Detaljer

Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen

Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen Nina Alstad Rukke Fagansvarlig, Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Fagdager privat VA Hamar 23-24 februar 2012 Vertskommunesamarbeid

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Norsk vannforening 12.12.2007 Olav Nilssen, Trondheim byteknikk Hovedutfordringer Det er i hovedsak knyttet

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut DaØ sin erfaring: Svært varierende dokumentasjon fra svært bra til ingenting - Svært bra/bra er = kort tid på innlegging i Gemini VA og gir et bra grunnlag for

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer