Premature mg/kg 10-20% mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Premature 0.015 mg/kg 10-20% 0.025 mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20%"

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lanoxin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,25 mg digoksin For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, oppløsning 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Hjertesvikt. Paroksymal supraventrikulær takykardi. Atrieflimmer, flutter. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Doseringen må tilpasses den enkelte pasient. De følgende doseringene må bare betraktes som retningslinjer. Ved overgang fra oral til i.v. formuleringen, bør dosen reduseres ca. 33 % p.g.a. forskjellig biotilgjengelighet for de to formuleringene. Voksne: Der hurtig digitalisering er nødvendig, kan dette oppnås på flere måter, som for eksempel: 0.5 mg kan gis peroralt initialt, deretter 0.25 mg med 4-6 t. mellomrom, og vanligvis ikke over 2.0 mg. Hos enkelte pasienter, for eksempel de med mild hjertesvikt, kan saktere digitalisering oppnås ved doser på mg daglig i en uke, etterfulgt av en passende vedlikeholdsdose. Parenteral digitalisering: MERK: Dosen kan gis parenteralt til pasienter som ikke har fått hjerteglykosider i løpet av de to foregående ukene. Total parenteral dose er, avhengig av alder, kroppsvekt og nyrefunksjon, mg. Total parenteral dose bør administreres oppdelt i doser der ca. halvparten av total dose gis som første dose og videre fraksjoner av total dose gis med intervaller på fire til åtte timer. Det bør utføres en vurdering av klinisk respons før hver tilleggsdose gis. Hver dose gis som i.v. infusjon (se Fortynning) over 10 til 20 minutter. Vedlikeholdsdose: mg vanligvis 0.25 mg daglig, helst fordelt på 2 doser daglig. Vedlikeholdsdose til pasienter med hjertesvikt er mg daglig fordelt på to doser. Pasienter med økt følsomhet overfor digoksin kan det være tilstrekkelig med mg daglig eller mindre, mens enkelte pasienter kan ha behov for en høyere dose. Dosen tas til samme tid hver dag. Barn: Veiledende skjema: Intravenøst Peroralt Alder Total Metningsdose Daglig vedlikeholdsdose i % av metningsdose Metningsdose Daglig vedlikeholdsdose i % av metningsdose Premature mg/kg 10-20% mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20%

2 2 uker - 2 år mg/kg 10-30% mg/kg 20-30% Småbarn 2-7 år mg/kg 20-30% mg/kg 20-30% Skolebarn 7-14 år mg/kg 20-30% mg/kg 20-30% Hos nyfødte og spesielt hos premature er renal digoksin-clearance redusert, derfor bør passende dosereduksjon foretas og observeres. Etter nyfødtperioden trenger barn generelt forholdsvis større doser enn voksne i forhold til kroppsvekt og kroppsoverflate. Halvparten av metningsdosen kan gis initialt. Resten kan fordeles med 4-8 timers mellomrom. Den daglige vedlikeholdsdose påbegynnes etter 24 timer. Langsom digitalisering: Vedlikeholdsdose gis fra begynnelsen. Likevektskonsentrasjonen i serum og optimal effekt oppnås da etter 5-10 dager. Vedlikeholdsdosen bør deles på en morgen- og en kveldsdose. Se for øvrig Forsiktighetsregler. Fortynning: Lanoxin injeksjon administreres ufortynnet eller fortynnet i minst 4 ganger større volum oppløsningsmiddel for å unngå precipitering. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor et eller flere av hjelpestoffene. Høygradig AV-blokk (II og III). Uttalt bradykardi. Overfølsomhet overfor digoksin, andre hjerteglykosider eller overfor et eller flere av hjelpestoffene. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Forsiktighet utvises ved SA-blokk, sinus arrest og uttalt sinusbradykardi, ev. som ledd i «sick sinus syndrome» med takykardianfall kan digitalis gi Adams Stokes anfall. Uoperert hypertrofisk subaortastenose og infundibulær pulmonalstenose - ved Fallot anomali og lignende tilstander. Da både digoksin og oppløsningsmiddelet er lokalirriterende, bør man fortynne med fysiologisk saltvann (10 ml til voksne), injisere langsomt (5-10 minutter) og unngå paranervøs injeksjon. I.m. injeksjon gir smertefull nekrose og anbefales ikke. Dosen må reduseres hvis andre digitalis-preparater har vært gitt mindre enn to uker tidligere, samt ved akutt hjerteinfarkt, myocarditt, hypothyreose, hypokalemi og hypercalcemi, hypoxi, acidose, lav muskelmasse i forhold til kroppsvekt, uremi, og samtidig behandling med medikamenter som kan gi arytmi (særlig sympatiko-mimetika) - se for øvrig Interaksjoner. Behandling med digoksin bør generelt unngås hos pasienter med hjertesvikt assosiert med kardial amyloidose. Hvis andre behandlinger ikke er hensiktsmessige, kan imidlertid digoksin brukes til å kontrollere ventrikulær hastighet hos pasienter med kardial amyloidose og atrieflimmer. Digoksin kan i sjeldne tilfeller fremskynde vasokonstriksjon og bør derfor unngås hos pasienter med myokarditt. Pasienter med beriberihjertesykdom kan respondere dårlig på digoksinbehandlingen hvis ikke den underliggende tiaminmangelen behandles samtidig. Digoksin skal ikke benyttes ved konstriktiv perikarditt med mindre det brukes til å kontrollere den ventrikulære hestigheten ved atrieflimmer eller til å bedre systolisk dysfunksjon. Bruk av terapeutiske doser digoksin kan resultere i forlenget PR-intervall og senket STsegment på EKG. Digoksin kan forårsake falskt positive ST-T forandringer på belastnings-ekg. Disse elektrofysiologiske effektene reflekterer en forventet virkning av digoksin og indikerer ikke toksisitet. Ved nedsatt glomerulær filtrasjon må vedlikeholdsdosen reduseres tilsvarende (parallelt med kreatinin clearance) - derfor lavere dose ved høy alder og prematuritet. Høyere dose er aktuelt ved hyperthyreose. Regelmessig kontroll av serumelektrolytter og nyrefunksjon (serum kreatinin konsentrasjon) bør foretas. Ved bestemmelse av serum digoksinkonsentrasjoner ved radioimmunoassay kan andre glykosider og endogene digoksinlignende substanser kryssreagere og gi falskt positive reaksjoner, derfor kan det være mer hensiktsmessig med observasjoner når digoksin midlertidig holdes tilbake. Urtepreparater som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum) bør ikke brukes sammen med

3 Lanoxin på grunn av risiko for redusert plasmakonsentrasjon og redusert klinisk effekt av Lanoxin (se 4.5 Interaksjoner). 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Lanoxin, i kombinasjon med beta-adrenoceptor blokkerende medikament kan øke atrioventrikulær overledningstid. Legemidler som forårsaker hypokalemi eller intracellulær kaliummangel kan forsterke effekten av digoksin, f.eks enkelte diuretika, litiumsalter, kortikosteroider og karbenoxolone. Pasienter som får Lanoxin er mer mottakelig overfor effekten av suxametonium-eksacerbert hyperkalemi. Kalsium kan føre til alvorlig arrhytmia hos pasienter som går på digitalis-medikamenter, spesielt hvis det gis hurtig intravenøst. Følgende midler som øker plasmanivået av digoksin: amiodaron, flekainid, prazosin, propafenon, quinidin, spironolakton, makrolid antibiotikum f. eks. erytromycin og klaritromycin, tetracyklin (og trolig andre antibiotika), gentamicin, itrakonazol, quinin, trimetoprim, alprazolam, indometacin, propantelin, nefazodon, atorvastatin, cyklosporin, epoprostenol (forbigående) og karvedilol. Midler som senker plasmanivået av digoksin: antacida, enkelte laksativer, kaolin-pektin, akarbose, neomycin, pencillamin, rifampicin, enkelte cytostatika, metoklopramid, adrenalin, salbutamol, kolestramin, fenytoin, sulfasalazin og johannesurt (hypericum perforatum). Kalsiumkanal-blokkerende midler, nifedipin,diltiazem og ACE hemmere øker eller påvirker ikke plasmanivået av digoksin. Verapamil, felodipin og tiamil øker plasmanivået av digoksin. Isradipin forårsaker ingen endring i plasmanivået av digoksin. Milridon endrer ikke steady-state plasmanivået av digoksin. Serumkonsentrasjonen av digoxin kan bli redusert ved samtidig bruk av urtepreparater som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum). Dette skyldes at Johannesurt induserer enzymer og/eller P- glykoprotein som metaboliserer legemidler. Urtepreparater som inneholder Johannesurt bør derfor ikke kombineres med Lanoxin. Hvis en pasient allerede bruker Johannesurt bør konsentrasjonen av digoxin måles og behandlingen med Johannesurt avsluttes. Digoxin-nivået kan øke når Johannesurt-behandling avsluttes. Justering av digoxin-dosen kan være påkrevet. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Lang klinisk erfaring indikerer ingen risiko for teratogen effekt. Hos mødre med digitalisintoksikasjon har påvirkning av fosteret vært rapportert. Maternalt tilført digoksin har vist god effekt ved behandling av føtal takykardi og kongestiv hjertesvikt. Det er sannsynlig at direkte effekt av digoksin på myometrium kan øke risikoen for for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Legemidlets potensielle nytte må veies mot mulig risiko. Digoksin skal bare brukes under graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Amming Digoksin går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket ved terapeutiske doser. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Ved bruk av Lanoxin er det sett synsforstyrrelser og en viss påvirkning av sentralnervesystemet. Forsiktighet bør derfor utvises ved bilkjøring, bruk av maskiner og farlige aktiviteter inntil reaksjon på legemiddelet er kjent. 4.8 Bivirkninger Opptrer gjerne i forbindelse med overdosering og forsvinner noen timer etter seponering.

4 Bivirkningene nedenfor er listet etter organklasse og frekvens. Frekvensene er definert slik: Svært vanlige ( 1/10), vanlige ( 1/100 og <1/10), mindre vanlige ( 1/1000 og <1/100), sjeldne ( 1/ og <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000), inkludert isolerte tilfeller. Svært vanlige, vanlige og mindre vanlige bivirkninger ble for det meste avdekket gjennom data fra kliniske studier. Forekomsten med placebo er tatt med i vurderingen. Bivirkninger som er identifisert gjennom overvåkning av bruken etter markedsføring er vurdert å være sjeldne eller svært sjeldne (inkludert isolerte tilfeller). Sykdommer i blod og lymfatiske organer Trombocytopeni Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Anoreksi Psykiatriske lidelser Mindre vanlige: Depresjon Psykose, apati, forvirring Nevrologiske sykdommer Vanlige: Forstyrrelser i CNS, svimmelhet Hodepine Øyesykdommer Vanlige: Synsforstyrrelser (uskarpt eller gult syn) Hjertesykdommer Vanlige: Arytmi, overledningsforstyrrelser, bigemini, trigemini, AV-blokk grad I, sinus bradykardi, ST-T-endringer i EKG Mindre vanlige: Supraventrikulær takyarytmi, atrietakykardi (med eller uten blokk), nodal takykardi, ventrikulær arytmi, ventrikulære ekstrasystoler Gastrointestinale sykdommer Vanlige: Kvalme, oppkast, diaré Intestinal iskemi, intestinal nekrose Hudsykdommer Vanlige: Hudutslett urtikariell eller scarlatiniform karakter kanskje fulgt av uttalt eosinofili. Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer Gynekomasti kan oppstå ved langstidsbehandling Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet 4.9 Overdosering Utmattelse, illebefinnende, svakhet Symptomer og tegn: Symptomer og tegn på toksisitet er vanligvis lik de som er beskrevet under punktet Bivirkninger, men kan oppstå hyppigere og være mer alvorlige. Tegn og symptomer på digoksintoksisitet oppstår hyppigere ved nivåer over 2,6 nmol/l (2,0 ng/ml) selv om det er betydelig interindividuelle variasjoner. For å avgjøre om en pasients symptomer skyldes digoksin, er imidlertid klinisk status, sammen med serumelektrolyttnivåer og funksjon an skjoldbruskkjertelen viktige faktorer (se Dosering og Administrasjonsmåte). Voksne

5 Hos voksne uten hjertesykdom tyder kliniske observasjoner på at en overdose digoksin på 10 til 25 mg var dødelig dose for halvparten av pasientene. Hvis mer enn 25 mg digoksin ble inntatt av en voksen uten hjertesykdom, resulterte det i død eller progressiv toksisitet kun mottagelig for antidigoksin Fabfragmenter. Kardiale manifestasjoner Hjertemanifestasjoner er de mest hyppige og alvorlige tegnene på både akutt og kronisk toksisitet. Maksimale hjerteeffekter oppstår normalt etter 3 til 6 timer etter overdosering og kan vedvare de følgende 24 timene eller lenger. Digoksin kan resultere i nesten hvilken som helst type arytmi. Det er vanlig at samme pasient får multiple rytmeforstyrrelser. Disse inkluderer paroksymal atrietakykardi med varierende atrioventrikuær (AV) blokk, akselerert sammenhengende rytme, sen atrieflimmer (med svært liten variasjon i ventrikulær hastighet) og toveis ventrikulær takykardi. For tidlig ventrikulær sammentrekning (PVC) er ofte tidligste og mest vanlige arytmi. Bigemini og trigemini oppstår også hyppig. Sinus bardykardi og andre bradykardiarytmier er svært vanlig. Første, andre og tredje grads hjerteblokk og AV-dissosiasjon er også vanlig. Tidlig toksisitet kan kun bestemmes ved forlengelse av PR-intervallet. Ventrikulær takykardi kan også være en manifestasjon på toksisitet. Hjertestans fra asystole eller ventrikulært flimmer fra digitoksintoksisitet er vanligvis dødelig. Akutt, stor overdosering av digoksin kan resultere i mild til uttalt hyperkalemi på grunn av hemming av natrium-kalium (NA + K + )-pumpen. Hyperkalemi kan føre til toksisitet (se punktet Advarsler og forsiktighetsregler). Ikke-kardiale manifestasjoner Gastrointestinale symptomer er svært vanlige både ved akutt og kronisk toksisitet. Symptomene kommer før hjertemanifestasjonene hos ca. halvparten av pasientene, i de fleste litteraturrapporter. Anoreksi, kvalme og oppkast er rapportert med en forekomst på opptil 80 %. Disse symptomene kommer vanligvis tidlig i forløpet til en overdose. Nevrologiske og synsmanifestasjoner oppstår både ved akutt og kronisk toksisitet. Svimmelhet, forskjellige CNS-forstyrrelser, utmattelse og illebefinnende er svært vanlig. De hyppigste synsforstyrrelsene er feil i fargesynet (domineres av gul-grønt syn). Disse nevrologiske og synsrelaterte symptomene kan vedvare selv etter at andre tegn på toksisitet er borte. Ved kronisk toksisitet kan ikke-spesifikke ekstrakardiale symptomer, slik som illebefinnende og svakhet, være dominerende. Barn Hos barn fra 1 til 3 år uten hjertesykdom tyder kliniske observasjoner på at en overdose digoksin på 6 til 10 mg var dødelig dose for halvparten av pasientene. Hvis mer enn 10 mg digoksin ble inntatt av et barn i alderen 1-3 år og uten hjertesykdom, var utfallet alltid fatalt når det ikke ble gitt behandling med Fabfragmenter. De fleste manifestasjoner på toksisitet hos barn oppstår kort tid etter inntak (load) av digoksin. Kardiale manifestasjoner Da samme arytmier eller kombinasjoner av arytmier som kan oppstå hos voksne kan også oppstå hos barn. Sinus takykardi, supraventrikulær takykardi, og rask atrieflimmer ses sjeldnere hos barn. Det er mer sannsynlig at barn får en AV ledningsforstyrrelse eller en sinus bradykardi. Ventrikulær ektopi er mindre vanlig, men ved store overdoser har imidlertid ventrikulær ektopi, ventrikulær takykardi og ventrikulært flimmer blitt rapportert.

6 Hos nyfødte er sinus bradykardi eller sinus stans og/eller forlenget PR-intervall hyppige tegn på toksisitet. Sinus bradykardi er vanlig hos spedbarn og unge barn. Hos eldre barn er AV-blokk den mest vanlige ledningsforstyrrelsen. Enhver arytmi eller forandring i hjertets ledningsevne som utvikler seg hos barn som får digoksin skal antas å skyldes digoksin, inntil videre undersøkelser viser noe annet. Ekstrakardiale manifestasjoner De hyppige ekstrakardiale manifestasjonene som er lik de som ses hos voksne, er gastrointestinale, CNSog synsmanifestasajoner. Imidlertid er ikke kvalme og oppkast vanlig hos spedbarn og unge barn. I tillegg til bivirkningene som ses ved anbefalt dose, er det ved overdoser rapportert om vekttap hos eldre pasientgrupper, dårligere vekst og utvikling hos spedbarn, magesmerter på grunn av mestentrialarterie iskemi, søvnighet og adferdsforstyrrelser inkludert psykotiske manifestasjoner. Behandling: Tømming av magen og EKG-kontroll. Ved stort inntak av digitalis bør aktivt kull gis. Ved hypokalemi gis kalium med eller uten glukose og insulin. Hvis det er klinisk nødvendig, kan atropin gis ved bradykardi og lidokain og/eller propranolol ved takykardier og dysrytmier. Ved livstruende forgiftning hvor det foreligger livstruende arytmier med hjertesvikt, utvikling av hyperkalemi (ved akutt intoksikasjon) eller progrediserende sentralnervøse symptomer hos småbarn, kan det være aktuelt å bruke antidot (antidigoksin Fab-fragmenter). For detaljer, se i litteraturen som følger med antistoff fragmenter. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Hjerteglykosid, ATC-kode: C01A A05 Virkningsmekanisme: Negativ kronotrop og positiv inotrop effekt. Digoksin påvirker også det autonome nervesystem ved hjertesvikt. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Absorpsjon: Absorberes raskt. Terapeutisk effekt inntrer 5-10 min. etter i.v. administrasjon. Maksimal virkning etter 2 timer ved intravenøs administrasjon. Proteinbinding: Ca. 25% er bundet til albumin. Halveringstid: Ca. 36 timer. Ved nedsatt nyrefunksjon eller anuria kan halveringstiden være i størrelsesorden 100 timer. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Flere analyser av post hoc studier på hjertesviktpasienter i Digitalis Investigation Group tyder på at optimalt nedre serumnivå av digoksin er 0.6-1,3 nmol/l ( ng/ml). Toksisk reaksjon: Digoksintoksisitet er vanligvis assosiert med høyere serum konsentrasjoner av digoksin enn 2.6 nmol/l (2 ng/ml). Imidlertid kan toksisitet oppstå ved lavere serumkonsentrasjoner av digoksin. Barn tåler oftere høyere kons. enn voksne. (Toksisk vanlig over 4.5 n mol/l, men mulig også mellom 3.0 og 4.5 nmol/l). Blodprøve til kons. best. bør tas minst 3-4 t. etter i.v. og minst 6-8 t etter p.o. dosering. Metabolisme: Størstedelen metaboliseres ikke. Utskillelse: Ca. 80% i urin og 20% i fæces. Renal clearance er redusert i nyfødt perioden. Eksempelvis er renal clearance /- 30 ml/min/1.73 m2 etter 3 måneder og kun 32+/-7 ml/min/1.73m2 etter 1 uke. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Ingen prekliniske data av sikkerhetsmessig betydning foreligger. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

7 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Etanol (96%), propylenglykol, sitronsyre vannfri, dinatriumhydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker. 6.2 Uforlikeligheter 6.3 Holdbarhet 5 år 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 ºC. 6.5 Emballasje (type og innhold) Ampuller: 5 x 2 ml 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Aspen Pharma Trading Limited 12/13 Exchange Place I.F.S.C Dublin 1 Irland 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) MTnr DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Første MT-dato: Siste fornyelse: OPPDATERINGSDATO

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat.

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 0,8 mg/ml, mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig.

PREPARATOMTALE. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Serdolect 4 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 12 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 16 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 20 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner.

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Noritren 10 mg tablett, filmdrasjert Noritren 25 mg tablett, filmdrasjert Noritren 50 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Nortriptylinhydroklorid

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING Hver TRILAFON 2

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg.

Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 4 mg og 8 mg, tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg. For fullstendig

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre.

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plaquenil 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hydroksyklorokinsulfat 200 mg tilsvarende hydroksyklorokin 155 mg. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. 1. LEGEMIDLETS NAVN CoAprovel 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. Hjelpestoff:

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett Side 1 av 11 1. LEGEMIDLETS NAVN Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer