Plandata og bestillerrollen. Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plandata og bestillerrollen. Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen"

Transkript

1 Plandata og bestillerrollen Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen

2 Bestiller kompetanse - når? ikke-kommunale planer, dvs. for private planforslag der kommunen ber andre om å utarbeide plan på vegne av kommunen. etableringsprosjekter

3 Når må kommunen gjøre jobben selv, og når kan den overlates til private? Pbl Områderegulering Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Pbl Detaljregulering Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet.

4 BILDER

5

6 Bestiller kompetanse - hvorfor ting går galt Manglende tydeliggjøring av overordnede rammer og føringer for planområdet. Ikke god nok beskrivelse av hvilke faglige spørsmål som må avklares. Kommunen har ikke gitt klare signaler om hva som er det sentrale kunnskapsbehovet i den konkrete saken dvs. hvilke data og informasjon som trengs, samt hvilke utredninger som ev. må gjøres. Planen er utarbeidet av noen som ikke har tilstrekkelig fagkyndighet, jf. kravet i pbl. 12-3, 4. ledd.

7 Bestiller kompetanse og oppstartsmøte pbl Lovgiver har ment at botemidlet er at oppstartmøte skal holdes før varsel om oppstart gis kommunen er i stand til å gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og til å kunne bistå i planarbeidet.

8 Planprosess for reguleringsplan (uten planprogram og krav om konsekvensutredning) Oppstartsmøte Kunngjøre oppstart Høring og offentlig ettersyn i min. 6 uker Bearbeide plan Vedtak i politisk utvalg Vedtak i kommunestyret/ev. i politisk utvalg Kunngjøring Utarbeide planutkast Ev. mekling Ev. godkjenning av Miljøverndepartementet Kommunene har en frist på 12 uker for å avklare om plan skal fremmes ved å vedta at den skal sendes på høring (komplett plan) Kommunen har en frist på til å vedta planen etter at den er ferdigbehandlet K-styret kan delegere sin vedtaksmyndighet for mindre planer som er i tråd med k.plan som er nyere enn 4 år

9 Planprosess for reguleringsplaner som avviker vesentlig fra kommuneplan eller områderegulering Oppstartsmøte Planprogram Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet i min. 6 uker Fastsette planprogram Utarbeide planutkast med konsekvensutredning Høring og offentlig ettersyn i min. 6 uker Bearbeide planen Vedtak i politisk utvalg Ev. mekling Vedtak Ev. godkjenning av Miljøverndeparte mentet Kunngjøring

10 Hensikten med oppstartsmøtet Kommunen blir informert om planlagt innhold og avgrensing av reguleringsplanen. Avklaring av plansituasjonen i området. Avklare hvilke krav til planleggingen som blir utløst - vesentlig avvik eller ikke fra kommuneplanen eller områdeplan Avklare hvordan kommunen kan bistå ned avklaringen av planspørsmålet. Avklare hvilke interesser som vil bli berørt av planen.

11 Er det formelle krav til oppstartsmøtet? Ikke i plan- og bygningsloven. Forvaltningsloven 11 d, 2. ledd: Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de så vidt mulig nedtegnes eller protokolleres. Konklusjon: lurt å skrive referat fra oppstartsmøtet. Referatet kan f.eks. utformes som en avtale.

12 Hva skal tas opp på oppstartsmøtet? Utredningsbehovene; planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse, og hvilke tema som det er nødvendig å utrede for å kunne ta stilling til om reguleringen kan vedtas. De formelles kravene til planframstilling. Krav for å kunne gjennomføre tiltaket; - infrastruktur - godkjent utenomhusplan - utbyggingsavtale Hvem som gjør hva, og når.

13 Kart- og planforskriften Krav til hvordan kart og stedfestet informasjon skal være. Gir flere definisjoner om kartgrunnlaget og plan. Bestemmelser om planoversikt og digitalt planregister. Regler om framstilling av arealplan. Vedlegg som utdyper arealformålene til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

14 Krav kommunen skal stille til forslagsstilleren om levering Kart- og planforskriften 8 Geodata som forslagstiller levere skal være i henhold til nasjonale standarder og georeferert til gjeldende nasjonale geodetiske grunnlag og projeksjoner. Kommunen kan gi bestemmelser til kommuneplanens areadel om at det for bestemte geografiske områder i kommunen med særlig høy grad av utnytting, kan kreves utarbeidet geodata etter en strengere nøyaktighets- og detaljeringsklasse, jf. pbl nr. 1

15 Krav kommunen skal stille til forslagsstilleren om levering Kart- og planforskriften kap. 2 Forskriften 6 Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag, konsekvensutredning eller søknad om tiltak etter pbl. skal framskaffe geodata når dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget. Slikt krav kan bare framsettes dersom det offentlige kartgrunnlaget ikke er nøyaktig eller detaljert nok til å kunne ta stilling til forslaget. Se nærmere om kravene i veilederen til kart- og planforskriften 5-7 på side Oppdatert offentlig kartgrunnlag i henhold til nasjonal standard. Offentlige kartgrunnlag skal være stedfestet med koordinater, herunder den nasjonale geodetiske grunnlaget (ev. lokalt geodetisk grunnlag for høydereferanser).

16 Hva er det offentlige kartgrunnlaget? Pbl. 2-1 forutsetter at det er gitt en definisjon Forskriften 2 bokstav f) gir denne definisjon: en samling geodata som kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har ansvar for og som består av et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold Data som skal inngå i DOK er snart avklart av departementet

17 Krav kommunen skal stille til forslagsstilleren om levering Kart- og planforskriften kap. 3 Krav til framstillingen av arealplanen, særlig 10 om særskilte krav til digital arealplan Basiskart = det bakgrunnskartet som brukes til å framstille planvedtaket, dvs. det kartet som planen tegnes på, jf. forskriften 2 bokstav e) Basiskart i arealplan skal ha identiske eiendomsgrenser som i matrikkelen detaljplan skal levers med basiskart Basiskartet kan ev. også inneholde arealer med evig is og rune R.

18 Krav til framstilling av arealplan Forskriften kap. 3 Planen skal være framstilt i henhold til nasjonalt utvekslingsformat SOSI Plan 4.5 Har bl.a. krav til endelig vedtatt areaplan, plankart, kodeverk, nasjonal arealplan-id, digital areaplan. Utdyper og fastsetter arealformålene uttømmende i vedlegg I og II til forskriften. Nærmere tegneregler mv. gitt i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 1 3.

19

20 Avtale om framdrift, og hvem som har ansvaret for å gjøre endringer Informere om saksgangen og om medvirkning, høring, samt overordnet myndigheters innsigelsesadgang og betydningen av dette. Poengtere at tidsfristen på 12 uker først løper når komplett planforslag er mottatt. Poengtere at det er kommunestyret som bestemmer. Avtale hvem som skal gjøre ev. justeringer, eller endringer i planforslaget fram til endelig plan er vedtatt. Størrelsen på gebyret forutsetter at kommunen har et gyldig gebyrregulativ (vedtatt av kommunestyrtet, selvkostprinsippet). Kommunen kan i tillegg kreve betaling for geodata og eiendomsinformasjon, jf. offentlegforskrifta 4, 5. ledd første setning, for å finansiere nødvendig opprettholdes og utvikling av dataene (selvkost).

21 Er det begrensinger i hva kommunen kan kreve, og forslagstiller tilby? Tilsvarende som for utbyggingsavtaler krav som man ellers kan kreve oppfylt i medhold av pbl. Sivilombudsmannens årsmelding 2009 side betydningen av at utbygger finansierte deler av saksbehandlingen - ikke binde kommunens reguleringsmyndighet - forskjellsbehandling rettsregler ikke betalingsevne, som er avgjørende for borgernes rettigheter - kommunens habilitet og uavhengighet - overgang der vi nærmer oss de straffelovens regler om korrupsjon og tjenestemannslovens gaveforbud

22 Er det begrensinger i hva kommunen kan kreve, og forslagstiller tilby? Kommunal beslutning må kunne dokumenteres Gråsone - Hvem er initiativtaker? - Avtale om at privat forestår arbeid og kostnader med KU - Stiller egne konsulenter som utarbeider planforslag iht. planprogram eller andre rammer fastsatt av kommunen. Over grensen - Kommunens vedtak motivert av ønsket om å oppnå den ytelse forslagsstilleren vil gi - Kommunen har forpliktet seg på forhånd (bundet sin vedtakskompetanse).

23 Ved etableringsprosjekter Planene må følge kravene til digitale planer i NPAD Kravene skal være tydelig kommunisert alt ved utlysningen av anbud teknisk spesifikasjon Kommunen må lage manus som bl.a. har tydelige krav til resultatet rett kopi - avvikshåndtering

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

Kartgrunnlag i planarbeid. Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder

Kartgrunnlag i planarbeid. Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder Kartgrunnlag i planarbeid Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder Min bakgrunn Fagleder for dak-gruppa siden mars 2006 Ingeniør i dak-gruppa 1 år Sandnes kommune Oljebransjen 12 år kart Arealplanlegging

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer