Kart- og planforskriften Fylkesnettverksamling Lillestrøm. Ved seniorrådgiver Magnar Danielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kart- og planforskriften Fylkesnettverksamling Lillestrøm. Ved seniorrådgiver Magnar Danielsen"

Transkript

1 Kart- og planforskriften Fylkesnettverksamling Lillestrøm Ved seniorrådgiver Magnar Danielsen

2 Ny kart- og planforskrift To hoveddeler Kartdel Plandel Avledede spesifikasjoner av forskriften Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister fastsatt av Miljøverndepartementet Nasjonale spesifikasjoner for det offentlige kartgrunnlaget fastsatt av Statens kartverk Med hjemmel i forskriften kan kommunen fastsette bestemmelser til kommuneplanens arealdel om hvilke nøyaktighets- og detaljeringsklasser kartgrunnlaget skal følge i de ulike deler av kommunen ( 5) at privat kartlegging skal følge strengere nøyaktighets- og detaljeringsklasse enn fastsatt på nasjonalt nivå i områder med høy utnytting ( 8) Forholdet til ByggSøk plan Forholdet til Geointegrasjonsprosjektet Det offentlige kartgrunnlaget (prosjekt kommer) 2 Miljøverndepartementet 2009

3 3 Miljøverndepartementet 2009 PBL

4 Kart- og planforskriften Fellesbestemmelser 1-4 Formål Definisjoner Datasikkerhet Årsversjoner av planregister og det offentlige kartgrunnlaget 4 Miljøverndepartementet 2009

5 3 Datasikkerhet Den som har ansvaret for driften av digitalt planregister, offentlig kartgrunnlag og planarkiv, skal påse at disse blir håndtert og oppbevart på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, herunder at det jevnlig tas sikkerhetskopier av databaser. 5 Miljøverndepartementet 2009

6 4 Årsversjoner av planregister og det offentlige kartgrunnlaget Kommunen skal ved utgangen av året utarbeide årsversjoner av planregisteret. Det samme gjelder det offentlige kartgrunnlaget så langt kommunen har ansvaret for dette. Kommentarer Det må antas at systemleverandører som selger programvare for digitalt planregister sørger for at systemet håndterer årsversjoner Uklart hvordan kommunen håndterer årsversjoner av det offentlige kartgrunnlaget. Noen hevder at dette er en oppgave som Statens kartverk i fremtiden må ta ansvar for. Til diskusjon: Det som skal inngå er egenskapsregisteret og vektordata, men IKKE plandokumenter, da disse i arkivlovsammenheng skal være sikret gjennom SAK/ARKIV? Eksempelvis utgjør plandokumentene i Bergen kommune alene 140 GByte, så her kan årsversjonsettene bli svære om alt skal tas vare på "til evig tid"... 6 Miljøverndepartementet 2009

7 Kart- og planforskriften Kartdelen Det offentlige kartgrunnlaget Miljøverndepartementet 2009

8 5 Etablering og tilgang til det offentlige kartgrunnlaget Krav om et oppdatert offentlig kartgrunnlag ut til én nautisk mil (1852 meter) utenfor grunnlinjene. (følger av vanndirektivet fra EU) Kommunen skal stille nødvendig utsnitt av det offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak. Offentlig kartgrunnlag skal følge spesifikasjoner godkjent av Statens kartverk og være i henhold til gjeldende geodataplan for området. Kommunen kan i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel fastsette hvilke nøyaktighets- og detaljeringsklasser kartgrunnlaget skal følge i de ulike deler av kommunen. Det offentlige kartgrunnlaget skal være stedfestet med koordinater i det nasjonale geodetiske grunnlaget. Lokale høydegrunnlag skal være sikret med et tilstrekkelig antall fastmerker til å gjenskape grunnlaget i alle områder der det lokale grunnlaget gjelder. 8 Miljøverndepartementet 2009

9 6 Krav om kartlegging Kommunen kan stille krav om at privat skal framskaffe geodata. Dette gjelder til planforslag, konsekvensutredning og søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven Kommunen kan innarbeide mottatte geodata i det offentlige kartgrunnlaget. Dersom kommunen ikke selv innarbeider geodata i det offentlige kartgrunnlaget, skal den stille dataene til rådighet for andre relevante offentlige organ i den grad det må antas å være anvendelig. Kommunen skal gi opplysninger om endelig vedtatte formålsgrenser i arealplan med så stor nøyaktighet at forslagsstiller uten ytterligere undersøkelser kan legge informasjonen til grunn for sitt forslag. 9 Miljøverndepartementet 2009

10 7 Krav om å levere geodata og privat detaljreguleringsforslag i digital form Kommunen kan kreve at den som fremmer privat forslag til detaljregulering skal levere planen i digital form. Kommunen skal så tidlig som mulig i planprosessen informere om at slikt krav kan bli aktuelt. Kommunen kan på visse vilkår stille krav om digitalt form også for konsekvensutredning eller søknad, melding eller underretning om tiltak. 10 Miljøverndepartementet 2009

11 8 Krav til den private kartleggingen Geodata avlevert fra privat forslagsstiller til kommunen skal være utarbeidet i henhold til nasjonale standarder og georeferert til gjeldende nasjonale geodetiske grunnlaget og projeksjoner. Kommunen kan i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel fastsette at det for bestemte geografiske områder i kommunen med særlig høy grad av utnytting, kan kreves utarbeidet geodata etter en strengere nøyaktighets- og detaljeringsklasse. 11 Miljøverndepartementet 2009

12 Kart- og planforskriften Plandelen Fremstilling av arealplan Miljøverndepartementet 2009

13 9 Krav til endelig vedtatt arealplan, plankart, kodeverk, nasjonal arealplan-id mv. Endelig vedtatt arealplan består av a) plankart b) planbestemmelser, eventuelt med juridisk bindende illustrasjoner c) planbeskrivelsen som var grunnlaget for planens endelige vedtakelse, jf. plan- og bygningsloven 4-2. Arealplan skal ha et navn og en entydig nasjonal arealplan-id i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Forslag til arealplan skal tildeles nasjonal arealplan-id når den er tatt under behandling i kommunen. Vertikalnivåer: a) under grunnen b) på grunnen/vannoverflaten c) over grunnen d) på bunnen e) i vannsøylen. 13 Miljøverndepartementet 2009

14 9 Krav til endelig vedtatt arealplan, plankart, kodeverk, nasjonal arealplan-id mv. forts. Arealplan skal framstilles med arealbruksformål og hensynssoner slik de framgår av vedlegg I og II til forskriften. Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Navnsetting i arealplan skal være i samsvar med bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Plankart skal vise innhold og rettslige virkninger på en klar og entydig måte, og med tilstrekkelig nøyaktig stedfesting tilpasset formålet med planen. Planen skal på en tydelig måte skille mellom plandata og basiskart. Detaljerte krav til tegnforklaring mv. i forskriften 14 Miljøverndepartementet 2009

15 15 Miljøverndepartementet 2009 PBL

16 16 Miljøverndepartementet 2009 PBL

17 17 Miljøverndepartementet 2009 PBL

18 18 Miljøverndepartementet 2009 PBL

19 19 Miljøverndepartementet 2009 PBL

20 20 Miljøverndepartementet 2009 PBL

21 9 Særskilte om underformål (1) Der man ikke finner relevant arealformål i vedlegg 1, bør man undersøke om de er dekket opp av hensynsone i vedlegg 2. Arealformålene og hensynssonene kan suppleres med bestemmelser innenfor lovens rammer for å tydeliggjøre bruken. Ytterligere underdeling eller presisering av arealformål kan i reguleringsplan gjøres med bestemmelser. På regionalt nivå benyttes koder for kommuneplan så langt de passer. 21 Miljøverndepartementet 2009

22 9 Særskilte om underformål (2) Om kombinasjoner: På kommuneplannivå skal kun kp-koder benyttes. På rp-nivå benyttes rp-koder. Det er ikke adgang til å benytte andre hovedformål eller underformål enn dem som framgår av tabellen. I kommuneplanens arealdel er det ikke adgang til å kombinere hovedformål for samme areal, jf. plan- og bygningsloven 11-7 første ledd nr Underformål under et hovedformål kan kombineres innbyrdes og med hensynsoner. Lagdel plan regnes ikke som samme areal. I lagdelt plan kan derfor hovedformål kombineres på geografisk sammenfallende vertikalnivåer, jf. kart- og planforskriften 9 tredje ledd. I reguleringsplan kan man kombinere hovedformål for samme areal, jf. plan- og bygningsloven 12-5 første ledd nr Underformål kan fritt kombineres. Kombinasjonskodene i eksempelvis 1800-serien er således ikke uttømmende for hvilke kombinasjoner av underformål som kan anvendes. Underformål under et hovedformål kan også kombineres med underformål under annet hovedformål så langt det ikke er motstrid mellom formålene når virksomheten/bruken finners sted. 22 Miljøverndepartementet 2009

23 10 Særskilte krav til digital arealplan Områdene i planen skal angis som separate og entydige objekter kodet i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Basiskartet i arealplan skal ha identiske eiendomsgrenser som i matrikkelen. Arealplan som inneholder flere vertikalnivåer, skal framstilles slik at hvert vertikalnivå kan forvaltes for seg og slik at det er mulig å framstille sømløse datasett for hvert av vertikalnivåene. Forslag til privat detaljregulering som sendes kommunen i digital form, skal leveres med basiskart hvis ikke annet er avtalt med kommunen. Planen skal ha dokumentasjon for at innholdet i datasettet samsvarer med nasjonale krav til plandata i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. 23 Miljøverndepartementet 2009

24 11 Endelig vedtatt plan, planarkiv mv. Plankart skal være signert og datert. Plankart i papirformat skal være på arkivbestandig papir. Digitale planer skal være på godkjent digitalt arkivformat for dokumenter. Digital arealplan kan ha digital signatur. Endelig vedtatt plan skal arkiveres i et arkiv som oppfyller kravene i arkivlova. Kommunen kan ved digitalisering av endelig vedtatte analoge planer, gjøre rene tekniske tilpasninger til nytt basiskart. Det må ikke foretas endringer uten at planen behandles i samsvar med plan- og bygningsloven eller Miljøverndepartementet 2009

25 Kart- og planforskriften Plandelen Kommunalt planregister Miljøverndepartementet 2009

26 12 Digitalt planregister Kravet om å etablere digitalt planregister omfatter kommuner som kommunen har hatt ansvar for å fremstille eller som den har krevd at privat forslagsstiller skal sende inn i digital form Digitalt planregister skal innholde: a) alle vedtatte arealplaner i kommunen, (også statlige og regionale arealplaner ) endrede planer, herunder også endrede planer i SOSI versjon 4.0; b) dokumentasjon for vedtatte mindre endringer i planer c) dispensasjoner til arealplaner Dispensasjon skal være georeferert ved dispensasjon fra - forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag - arealformålene grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - sikrings-, støy- og faresoner, infrastruktursone, randsone rundt verneområder, båndleggingssone 26 Miljøverndepartementet 2009

27 12 Digitalt planregister d) midlertidige forbud mot tiltak e) planforslag f) opplysninger om innsigelser til og klager på arealplaner Digitalt planregister skal oppfylle kravene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Krav om metadata 27 Miljøverndepartementet 2009

28 opplagt og bruken bør vurderes + arver bestemmelser fra / overfører bestemmelser til + opphever / blir opphevet av + er overordnet / er underordnet PBL 12 Digitalt planregister MidlertidigByggOgDeleforbud + saksnummer : SaksnummerType + vedtaksdato : Date + status 1 1..* PblByggeDeleForbudOmråde (from Byggeforbud) + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + saksnummer : SaksnummerType + avgjørelsesdato : Date Merk: I SOSI 4.1 Plan er saksnummer av typen Integer for PblByggeDeleForbudOmråde, Endringen til SaksnummerType som verdidomene må opp til diskusjon i SOSI Ag 9. Datamodell OrganisasjonPerson <<codelist>> Rolletype + forslagstiller + utarbeidetav RelasjonTilAnnenPlan + forhold : Planforholdstype + rolle : RolleType 0..* + organisasjon : CharacterString +organisasjonpersjon + kontaktperson : CharacterString + adresse : CharacterString + postnrpoststed : CharacterString + telefon : CharacterString + epostadresse : CharacterString 1..* 1 Planområde + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + leverplanomriss() Referanse til selve plandataene (objektene som beskriver plan i henhold til SOSI 4.1). <<codelist>> PlandokumentType + arealplankart + bestemmelser + beskrivelse + enkeltvedtak + foto + illustrasjonsplan + konsekvensutredning + planvedtak + rapport + skisse + tegnforklaring + utbyggingsavtale arealplaner 28 Miljøverndepartementet + video * Vurderer om de ulike planobjektene skal knyttes opp mot planområde her for å beskrive logisk model for +annenplan + innsigelsesdokument ArealPlan + kommune : Kommunenummer + planidentifikasjon : CharacterString + plannavn : CharacterString + plantype : PlanType + planstatus : Planstatus + planbestemmelse : Planbestemmelse + lovreferanse : LovreferanseType + lovreferansebeskrivelse [0..1] : CharacterString + opprinneligplanid [0..1] : CharacterString + opprinneligkommune [0..1] : Integer + nyplanid() + beregnplanstatus() + finnberørteobjekt() + hentplanposisjon() + leverplandata() * Plandokument + dokumenttype : PlandokumentType + arkivreferanse : Link + dokumentdato : Date + hentplandokument() + lagreplandokument() + søkplandokument() 0..* Innsigelse 0..* * + innsigelsesmyndighet : InnsigelsesmyndighetType + merknad [0..1] : CharacterString + avgittdato : Date {redefines dato} Hen + type : Hendels + dato : Date + navn : Charac + saksnummer :

29 13 Planregister med planoversikt Kommuner som ikke fører arealplan i digitalt planregister etter annet ledd, skal ha en planoversikt. Planoversikten skal i det store og hele innholde de samme planene og informasjon som digitalt planregister men bare som en opplisting. (ikke krev til georeferering av dispensasjoner) I praksis er kravet oppfylt ved at man lager en oversikt for eksempel i et regneark (excel) De regulerte områder skal være tegnet inn på et oversiktskart 29 Miljøverndepartementet 2009

30 14 Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag Digitalt planregister: Gratis tilgang til søke og visningstjenester Planregister med planoversikt: Oversikten skal være tilgjengelig for publikum på Internett. Kommunen kan ta betalt for utlevering eller nedlasting av arealplaner i samsvar med bestemmelsene i offentleglova Det kan ikke tas betalt for planer eller data som skal benyttes i forbindelse med uttalelse til planer etter offentlig utlegging, til bruk i klagebehandling eller ved innsigelse. Kommunen skal sørge for at data fra digitalt planregister etter 12 annet ledd bokstav a til f er tilgjengelig for nedlasting via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt) etter de til enhver tid gjeldende spesifikasjoner som gjelder for dette samarbeidet. 30 Miljøverndepartementet 2009

31 15 Forvaltning og vedlikehold Kommunen skal ha system for forvaltning og vedlikehold av sitt planregister som sikrer at det blir løpende oppdatert. Opplysninger om nye vedtak og andre endringer skal føres inn i registeret snarest mulig. Vedtak som krever kunngjøring skal være ført inn i registeret innen kunngjøringen finner sted. Kommuner kan inngå interkommunalt samarbeid om felles planregister. Kommunen kan bestemme at eldre endelig vedtatte digitale arealplaner skal føres inn i digitalt planregister. Slike planer skal da registreres med nasjonal arealplan-id og reglene i denne forskrift kommer til anvendelse på planen så langt de passer. Planområdet skal alltid være inntegnet på kart. Statens kartverk skal veilede kommunene om etablering av planregister og bistå kommunene med å kontrollere den tekniske kvaliteten til det offentlige kartgrunnlaget, digitale arealplaner og digitale planregistre. 31 Miljøverndepartementet 2009

32 Statens kartverk ny rolle (1) Fylkesmannen skal påse at kommunen oppfyller plikten til planlegging etter loven, jf. pbl. 3-2, 4. ledd. Fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunen i deres planleggingsoppgaver, jf. pbl. 3-2, 4.ledd. Statens kartverk skal veilede kommunen om etablering av planregister og bistå kommunen med å kontrollere den tekniske kvaliteten til det offentlige kartgrunnlaget, digitale arealplaner og digitale planregistre, jf. kart- og planforskriften 15, 4. ledd. 32 Miljøverndepartementet 2009

33 Statens kartverk ny rolle (2) Etatene har ulike roller, men rollene har en rekke skjæringspunkter. Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens kartverk må derfor samordne seg for at kommunene skal få en helhetlig veiledning og bistand. Etablert samarbeid mellom de tre etatene må derfor også omfatte plan. Fylkesmannen og fylkeskommunen må ta med Statens kartverk i sine samarbeidsarenaer, herunder i planforum. Statens kartverk må på sin side trekke inn fylkesmannen og fylkeskommunen i sine prosjekter som har tilknytning til plan. 33 Miljøverndepartementet 2009

34 16-17 Overgangsbestemmelser, ikrafttredelse Bestemmelsene om nasjonal arealplan-id i 9, 12, 13 og 15 gjelder fra 1. januar Bestemmelsene om etablering av digitalt planregister og metadata i 12 gjelder fra 1. mars Bestemmelsene om etablering av planregister med planoversikt i 13 gjelder for arealplaner som legges ut til offentlig ettersyn etter 1. juli Bestemmelsene om føring av dispensasjoner og midlertidige forbud mot tiltak i planregister med planoversikt i 13 annet ledd bokstav c og d gjelder fra 1. mars Forskriften gjelder fra 1. juli Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. mai 2004 nr. 736 om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen. Om bruk av nye tegneregler ved endring av gammel plan 34 Miljøverndepartementet 2009

35 Endring av plan (1) Problemstilling: Må planer fra før pbl 2008 omkodes fra SOSI 4.0 til 4.1? Det har så langt vært et viktig prinsipp ved SOSI Plandata at planer etter tidligere lovverk også skulle være gyldige i gjeldende versjon av SOSI. Ny lov innebærer betydelige endringer i datamodellen i versjon 4.1 i forhold til 4.0. Et krav om omkoding ville neppe gi en entydig plan. Følgende kan derfor fastslås i forhold til planregisteret: Alle plansystemer må oppdateres til SOSI versjon 4.1. Systemet kan dermed håndtere både gamle og nye planer. Alle planer før pbl legges inn i plansystemet i versjon 4.1. De vil imidlertid bli presentert etter gamle tegneregler. Alle planer etter pbl legges inn i plansystemet i versjon 4.1. Disse vil bli presentert etter nye tegnereglene. 35 Miljøverndepartementet 2009

36 Endring av plan (2) Problemstilling: Hvilke tegneregler skal benyttes ved endring av plan fra før pbl. 2008? Følgende gjelder: Eldre planer i SOSI v4.0 og planer i SOSI v4.1 skal leve side ved side i de forvaltningsløsningene som nå etableres Det avgjørende er hvor omfattende endringene i planen er Er det tale om større endringer, må det lages ny plan og den må da etableres i SOSI v4.1. Mindre endringer, jf. pbl og andre ledd, kan derimot gjøres i SOSI v4.0. Diskusjon pågår om nytt arealformål kan inngå i mindre endringer. Teknisk er det muligens uproblematisk å blande arealbruksflater med nye og gamle SOSI-koder innenfor ett planområde i en forvaltningsbase så lenge man har avklart at begge kodelistene er lovlige i SOSI 4.1 (det samme gjelder for hensynssoner). 36 Miljøverndepartementet 2009

37 Endring av plan (3) En mindre endring kan eksempelvis ikke omfatte innføring av nytt arealformål? kan omfatte mindre justeringer i formålsgrenser, byggegrenser o.a. kan antakelig omfatte etablering av hensynssone ved at det gis bestemmelse og SOSI objekttype RpBestemmelseGrense. Alle endringer i plan på annet format enn SOSI 4.0 (eks. raster) krever i praksis utarbeidelse av helt ny plan i SOSI Miljøverndepartementet 2009

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Ny kartforskrift og planregister Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Viktige dokumenter Plan og bygningsloven Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (Kart-

Detaljer

Noen tanker om GIS-samarbeid på Sør-Helgeland

Noen tanker om GIS-samarbeid på Sør-Helgeland Noen tanker om GIS-samarbeid på Sør-Helgeland Plannettverk i Vevelstad 25. april 2014, på Bønå Brønnøy kommune Sør-Helgeland Sør-Helgeland 1.1.2013: 13175 innbyggere Vevelstad 4 % 500 Vega 9 % 1238 1545

Detaljer

Leveranser til Norge digitalt. Reguleringsplandata

Leveranser til Norge digitalt. Reguleringsplandata Leveranser til Norge digitalt Referansegruppa for Norge digitalt har vedtatt at standardisert planinformasjon skal inngå i den nasjonale geografiske infrastrukturen. For en etableringsperiode på 5 år (2012-2016)

Detaljer

Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Eiendomsgrenser og plan digitalisering og planregister STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tromsø 7.2.2012 Kommunalt planregister pbl. 2-2 + forskriften kap. 4 Kommunene skal ha et planregister som gir

Detaljer

Digitalt planregister og SePlan

Digitalt planregister og SePlan Digitalt planregister og SePlan Nettverkssamling for kommunal planlegging Gardermoen 27. og 28. mai 2013 Vår organisasjon Landdivisjonen Kartverks formelle rolle Kart- og planforskriften 15 Kartverk skal

Detaljer

PLANREGISTER ny kartforskrift

PLANREGISTER ny kartforskrift PLANREGISTER ny kartforskrift Av: Wenche Mork, Statens kartverk Molde 2011 www.regjeringen.no/kartforskriften Veileder til kart- og planforskriften Kommentar til kart- og planforskriften Vedleggene til

Detaljer

Forvaltning av Digitalt Planregister Leveranse av plandata

Forvaltning av Digitalt Planregister Leveranse av plandata Forvaltning av Digitalt Planregister Leveranse av plandata Norge Digitalt, beregnet et årlig forvaltningsbeløp på tilsammen kr. 12 millioner for alle landets kommuner Departementet ønsker ikke en slik

Detaljer

Datamodell for digitalt planregister fastsatt av Miljøverndepartementet 6.11.2009. <<codelist>> Ny struktur for Planforholdstype.

Datamodell for digitalt planregister fastsatt av Miljøverndepartementet 6.11.2009. <<codelist>> Ny struktur for Planforholdstype. 1. Digitalt planregister - modellbeskrivelse Ny struktur for Planforholdstype Planstatus nasjonalarealplanid (from Plandata) + endrer / blir endret av + overstyrer / overstyres av + Planlegging

Detaljer

Krav til SOSI. Ved seniorrådgiver Magnar Danielsen

Krav til SOSI. Ved seniorrådgiver Magnar Danielsen Krav til SOSI Ved seniorrådgiver Magnar Danielsen Frokostseminarer for arkitektfaget, Arkitekturmuseet i Oslo 9. mai 200 Bakgrunn Miljøverndepartementet har siden Stortinget vedtok ny plan- og bygningslov

Detaljer

Nytt fra Miljøverndepartementet. Ved spesialrådgiver Tom Hoel

Nytt fra Miljøverndepartementet. Ved spesialrådgiver Tom Hoel Nytt fra Miljøverndepartementet Ved spesialrådgiver Tom Hoel 2 Tema Iverksettingsrundskrivet T-2/09 Innhold: Hvilke bestemmelser som gjelder fra 1. juli 2009. Gjennomgang av loven, med vektlegging av enkelte

Detaljer

Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene

Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene Novapoint brukermøte 11.mai 2011 Hilde Johansen Bakken Seniorrådgiver Hvorfor endringer? Fremdeles ganske ny PBL, Plandelen

Detaljer

Ragnar Sturtzel 2014-04-03. Integrasjoner mot ESA og ephorte

Ragnar Sturtzel 2014-04-03. Integrasjoner mot ESA og ephorte Ragnar Sturtzel 2014-04-03 Integrasjoner mot ESA og ephorte Meg Prosjektgruppen for Noark 4 Web Services Prosjektgruppen for KS Resultat XML En rekke av prosjektgruppene for GeoIntegrasjon Prosjektgruppen

Detaljer

DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for

Detaljer

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Karttekniske krav til reguleringsplanar. Plannettverk, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Karttekniske krav til reguleringsplanar Plannettverk, 15.02.17 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet Sjøkartmyndighet Etat under

Detaljer

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Plandatakoordinator Ida Rørbye, Statens kartverk Landdivisjonen e-post: rorida@statkart.no Oppgavene til Statens

Detaljer

Plandata og bestillerrollen. Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen

Plandata og bestillerrollen. Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen Plandata og bestillerrollen Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen Bestiller kompetanse - når? ikke-kommunale planer, dvs. for private planforslag der kommunen ber andre om å utarbeide

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kvifor standardisere plandata? Plankonferansen 2015 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)Lovpålagt 2) Lett å lese 3) Lett å dele Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet

Detaljer

Hvordan gjøre planene enda bedre?

Hvordan gjøre planene enda bedre? Hvordan gjøre planene enda bedre? Alta 11. november 2014 Foto: M.W. Sundfør Innhold Kommunalt planregister Nasjonal arealplan-id Planbeskrivelse virkninger og KU Kvalitetssikring av planer Flere planavgrensninger

Detaljer

Oddvar Brenna fagansvarlig plan. Plan, reindrift, samfunnssikkerhet

Oddvar Brenna fagansvarlig plan. Plan, reindrift, samfunnssikkerhet Oddvar Brenna fagansvarlig plan Plan, reindrift, samfunnssikkerhet Kommuneplanens arealdel og kart Fylkesmannens organisering av planarbeidet Formelle krav Erfaringer og forventninger Faggruppe Areal

Detaljer

Kartverket si rolle, plankart utforming og kontroll. Samling om plan, kulturminne og naturmangfald, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Kartverket si rolle, plankart utforming og kontroll. Samling om plan, kulturminne og naturmangfald, Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Kartverket si rolle, plankart utforming og kontroll Samling om plan, kulturminne og naturmangfald, 05.11.13 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Hvem vi er Hva vi gjør Kartverket Nasjonal kartmyndighet

Detaljer

Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012

Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012 Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012 Jon Arne Trollvik, Statens kartverk E-post: jon-arne.trollvik@statkart.no Spåkenes, Lyngen Highlights GI-standarden vedtatt 31.01.2012 Et nytt standardisert grensesnitt

Detaljer

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister Veileder Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1.juli 2014. 2 Veileder til forskrift

Detaljer

Plan-og temadata, Østfold. Irén Andersen

Plan-og temadata, Østfold. Irén Andersen Plan-og temadata, Østfold Irén Andersen Innhold: Status, Plan- og temadatautvalget Status, etableringsprosjekter for vektorisering kvalitetsheving av eldre reguleringsplaner Status, plandata inn i nasjonal

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Overgangsordninger ny pbl. Status ny pbl. Overgangsregler 17.11.2009. Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009

Overgangsordninger ny pbl. Status ny pbl. Overgangsregler 17.11.2009. Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009 Overgangsordninger ny pbl Seniorrådgiver Knut Middelthon Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009 Byggesaksdelen Vedtatt 17.03.2009 Trer i kraft 1.7.2010? Status ny pbl Overgangsregler 34-2,

Detaljer

Høringsuttalelse ang. produktspesifikasjon for kommunalt planregister

Høringsuttalelse ang. produktspesifikasjon for kommunalt planregister Postadresse: EDB ErgoGroup Postboks 494 Skøyen 0213 Oslo Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 26 Skøyen Miljøverndepartementet Pb 8013 Dep 0030 Oslo Dato: 14.12.2011 Ref.: Ragnar Sturtzel Høringsuttalelse ang.

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven

Ny plandel av plan- og bygningsloven Ny plandel av plan- og bygningsloven Arbeidet med nye SOSI-spesifikasjoner og kartframstilling Kåre Kyrkjeeide Statens kartverk 6. oktober 2008 Arbeidet med nye SOSI-spesifikasjoner og kartframstilling

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

Midlertidig anleggsområde og underliggende formål

Midlertidig anleggsområde og underliggende formål 12.03.2015 Midlertidig anleggsområde og underliggende formål Lisa Sklett, planregisteransvarlig ved Geomatikk, Fredrikstad kommune Hensynssone 910 pbl 11-8 f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: 13/02974 Kommunenr.: 1828 og 1836 Kommune: Nesna og Rødøy Fylke: Nordland Side 1 av 7 1. INNLEDNING... 3 2. GRUNNLAG... 4 3. GEOREFERERING AV PLANKART... 5 3.1

Detaljer

Krav til plandata - Kravspesifikasjon for Leka kommune jfr. K-sak 21/2010. Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag

Krav til plandata - Kravspesifikasjon for Leka kommune jfr. K-sak 21/2010. Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag Leka kommune Krav til plandata - Kravspesifikasjon for Leka kommune jfr. K-sak 21/2010 Krav til digitale plandata ved innsending av planforslag Digitalt plankart Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

2. LOVVERKET - PLANER OG PLANDATA Til innhold

2. LOVVERKET - PLANER OG PLANDATA Til innhold 2. LOVVERKET - PLANER OG PLANDATA Til innhold Fig: Omtale av lovgrunnlaget for framstilling av planer og basiskart Digital gjengivelse og forvaltning av planer vil berøre flere lovverk. I dette kapitlet

Detaljer

Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune

Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune Forvaltning av planregisteret i Larvik kommune Odd Arne Bakke-Ludviksen GIS-Koordinator http://www.larvik.kommune.no/arealplaner Rammebetingelser I ny Plan og bygningslov er det satt fokus på at planprosessen

Detaljer

Mindre reguleringsendring

Mindre reguleringsendring -Ein tydeleg medspelar Mindre reguleringsendring Plannettverksamling Nesset Prestegård 3.4.2017 Anders Røynstrand PBL 12-14 Reguleringsendring 1. ledd, ordinær endring: For utfylling, endring og oppheving

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LPIEST02 Digitaliseringsprosjekt i Sør- Trøndelag 2012 pulje 2 Kommunenr.: 1613, 1621, 1624, 1627, 1630, 1633, 1657 og 1718 Kommune: Snillfjord, Ørland, Rissa,

Detaljer

Kartgrunnlag i planarbeid. Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder

Kartgrunnlag i planarbeid. Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder Kartgrunnlag i planarbeid Ved Monica Langerud Ediassen, Dak-gruppeleder Min bakgrunn Fagleder for dak-gruppa siden mars 2006 Ingeniør i dak-gruppa 1 år Sandnes kommune Oljebransjen 12 år kart Arealplanlegging

Detaljer

Plan- og temadata. Årsmøte Akershus 2015

Plan- og temadata. Årsmøte Akershus 2015 Plan- og temadata Årsmøte Akershus 2015 Agenda Det offentlige kartgrunnlaget Tur- og friluftsruter FDV-økonomi plan Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) utvalgt og prioritert

Detaljer

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Litt om bakgrunnen i Arendal kommune Før 2006 Alle vedtatte planer ble scannet og georeferert Planomriss digitalisert

Detaljer

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Norges byggstandardiseringsråd Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Innhold 0 Innledning... 1 Generelt... 2 Bruksområder... 3 Anbefalt ansvarsfordeling... 4 Kart og planer... 5 Situasjonskart...

Detaljer

Byggesaksbehandling og automatisk regelsjekk mot gamle planer, hva skjer?

Byggesaksbehandling og automatisk regelsjekk mot gamle planer, hva skjer? Byggesaksbehandling og automatisk regelsjekk mot gamle planer, hva skjer? seniorrådgiver Magnar Danielsen Lederkonferanse Norsk Kommunalteknisk Forening Gardermoen 1 Lederkonferanse Norsk Kommunalteknisk

Detaljer

Bruk av vertikalnivå i arealplaner. Endre Leivestad Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012

Bruk av vertikalnivå i arealplaner. Endre Leivestad Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012 Bruk av vertikalnivå i arealplaner Endre Leivestad Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012 Hjemmelsgrunnlag 9 i kart- og planforskriften Arealplan som omfatter flere helt

Detaljer

Plan Troms informasjon fra Kartverket. Ingrid Christiansen Plan- og byggesakskonferansen 2017

Plan Troms informasjon fra Kartverket. Ingrid Christiansen Plan- og byggesakskonferansen 2017 Plan Troms informasjon fra Kartverket Ingrid Christiansen Plan- og byggesakskonferansen 2017 Dagens tema: Etableringsprosjektet Digitalt planregister Høringsbase teknisk kontroll av plandata Distribusjon

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 4 Spesifikasjon for kommunalt planregister Spesifikasjon fastsatt 6. november 2009, med endringer senest 15.2.2016 SOSI Plan RelasjonTilAnnenPlan

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata. Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye

Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata. Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle og viderebruk av temadata Drammen 5. desember 2017 Ida Rørbye Foto: Ida Rørbye, 2008 Plan består av Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse For å komme

Detaljer

Høringsnotat 22. februar 2009

Høringsnotat 22. februar 2009 Høringsnotat 22. februar 2009 Forslag til forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og arealformål Notatet redegjør for et forslag til forskrift om kart, stedfestet informasjon,

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister Miljøverndepartementet Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister Spesifikasjonen ble fastsatt 06.11.2009 og er sist revidert 31.10.2011

Detaljer

SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse. Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer

SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse. Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer NasjonalArealplanId og VERTNIV Regler for koding som i sosiversjon 4.0, men er utvidet

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 4 Spesifikasjon for kommunalt planregister Spesifikasjon fastsatt 6. november 2009, med endringer senest 1.7.2012 SOSI Plan RelasjonTilAnnenPlan

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: Sted: Lødingen Rådhus Dato: 26.06.12 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Per Harald Christensen

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 2010/11/24 AREALPLANLEGGINGENS INNHOLD 1 PLANKARTETS BESTANDDELER 3 Arealformål Grenselinjer Hensynssoner Påskrift TRIKK TIL TONSENHAGEN 4 Finn Bjerke

Detaljer

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen)

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen) Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep Kartverket 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/05453-3 21. 10. 2013 Ark.: 008 Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven (

Detaljer

PLAN- OG BYGGESAK Innledning. 2. Til Høringsnotatet - generelt. Notat: Utkast til høringsuttalelse - Kartparagrafen. Dato: 20.

PLAN- OG BYGGESAK Innledning. 2. Til Høringsnotatet - generelt. Notat: Utkast til høringsuttalelse - Kartparagrafen. Dato: 20. PLAN- OG BYGGESAK 2010 Notat: Utkast til høringsuttalelse - Kartparagrafen Dato: 20. mai 2009 Av: Tore Bø 1. Innledning Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 26. februar 2009. Prosjektet

Detaljer

Planregister i Nord-Trøndelag. Geosynkronisering. Norge Digitalt møte, Steinkjer 19.09.13

Planregister i Nord-Trøndelag. Geosynkronisering. Norge Digitalt møte, Steinkjer 19.09.13 Planregister i Nord-Trøndelag Geosynkronisering Norge Digitalt møte, Steinkjer 19.09.13 Tema Planregisterprosjektet Planregister i Nord-Trøndelag Geosynkronisering - Plandata Planregisterprosjektet Bakgrunn

Detaljer

Aase Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll Plankonferanse Karasjok 25.okt. 2016

Aase Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll Plankonferanse Karasjok 25.okt. 2016 Plansatsing i nord Aase Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll Plankonferanse Karasjok 25.okt. 2016 Kartverket Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet Matrikkelmyndighet Sjøkartmyndighet Etat under Kommunalog

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 4 Spesifikasjon for kommunalt planregister Spesifikasjon fastsatt 6. november 2009, med endringer senest 1.7.2016 SOSI Plan RelasjonTilAnnenPlan

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Del 4 Spesifikasjon for kommunalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Del 4 Spesifikasjon for kommunalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 4 Spesifikasjon for kommunalt planregister Spesifikasjon fastsatt 6. november 2009, med endringer senest pr. 1.3.2011 RelasjonTilAnnenPlan

Detaljer

Plan- og bygningslovens kapittel 19

Plan- og bygningslovens kapittel 19 Dispensasjon Plan- og bygningslovens kapittel 19 Magne Djup Hvorfor rundskriv til kommunene? Lang tradisjon for disp.rundskriv i Hedmark Juni 1998, Sept 2001, Febr 2010 Hvilke saker vi ønsker oversendt

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Høring forslag til justeringer i produktspesifikasjon for kommunalt planregister Svar fra Norkart Geoservice AS - Vedlegg

Høring forslag til justeringer i produktspesifikasjon for kommunalt planregister Svar fra Norkart Geoservice AS - Vedlegg Kort om kommentarene, markeringer med mer: Kommentarene er sortert på overskriftene i høringsdokumentet. Alle sitat fra høringsdokumentet er markert med grå skravur. Forslag til ny tekst er markert med

Detaljer

Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett. Jan Hausken

Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett. Jan Hausken Veiledning om plandelen i ny Plan- og bygningslov på Internett Jan Hausken Veiledningsopplegg for ny Plan- og bygningslov - plandelen Hvordan forstå og bruke loven? Kortveileder generell og retter seg

Detaljer

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING. SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGNINGS- OG AREALPLANSEKSJONEN Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide privat reguleringsplan. PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

Detaljer

PLANKART I PRAKSIS ERFARING FRÅ KONSULENT. Bjarne Boge Fagansvarleg for arealplan i konsulentavdelinga

PLANKART I PRAKSIS ERFARING FRÅ KONSULENT. Bjarne Boge Fagansvarleg for arealplan i konsulentavdelinga PLANKART I PRAKSIS ERFARING FRÅ KONSULENT Bjarne Boge Fagansvarleg for arealplan i konsulentavdelinga Korleis skal plankartet vera utforma? Svaret er enkelt, vi har fått ein standard: Kartforskrifta NPAD

Detaljer

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref 17/3207-22 Dato 8. desember 2017 Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven Det er i dag ved kongelig

Detaljer

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Avdeling for regional utvikling Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Hvordan bør samarbeidet legges opp? Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Først en rolleavklaring Vannforvaltningsforskriften (VFF)

Detaljer

Revisjon av kart- og planforskriften

Revisjon av kart- og planforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Revisjon av kart- og planforskriften Hilde Johansen Bakken Bergen 15.02.2017 Litt om Bakgrunn for revisjonen Historikk Klimatilpasning (NOU) Økt satsing på digitalisering

Detaljer

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune Sist revidert: 23.02.2009 Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune 1. Generelt Miljøverndepartementet vedtok 10.05.04 ny forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan og byggesaksbehandlingen.

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

Planlegging av veganlegg

Planlegging av veganlegg Planlegging av veganlegg Nettverkssamling for kommunal planlegging 27. Mai 2013 Tord Thorshov Statens vegvesen, Vegdirektoratet Planprosess fra idè til gjennomføring BESLUTNING BESLUTN. OM KVU KVU KS 1

Detaljer

Saksnr og arealplan-id Saksnr , Arealplan-ID FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD

Saksnr og arealplan-id Saksnr , Arealplan-ID FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD TILBAKEMELDINGSSKJEMA - GIS-KONTROLL Mal: BKDOK-2009-01229 Saksnr og arealplan-id Saksnr 201303945, Arealplan-ID 64210000 Plannavn FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD Plantype Detaljregulering Kontrollanledning

Detaljer

GeoIntegrasjon. Egenerklæring Plan - komplett

GeoIntegrasjon. Egenerklæring Plan - komplett Egenerklæring Plan - komplett Standardisert elektronisk samhandling for geografisk relatert saksbehandling og innsyn mellom sak, arkiv, kart, fagsystemer, matrikkel og planregistre innenfor kommunesektoren

Detaljer

Karttekniske krav til reguleringsplaner - sjekkliste

Karttekniske krav til reguleringsplaner - sjekkliste Karttekniske krav til reguleringsplaner - sjekkliste De karttekniske kravene til reguleringsplaner som er spesifisert i dette dokumentet tilrådes av de regionale myndighetene i Sør-Trøndelag fylke ved

Detaljer

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune Sist revidert: 05.11.2014 Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune 1. Generelt Med bakgrunn i Kart- og planforskriften (FOR 2009-06-26 nr 861) krever Røyken kommune at reguleringsplaner

Detaljer

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven)

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) DATO: LOV-2008-06-27-71 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2009-07-01,

Detaljer

Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister

Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister Program for dagen 09.30 Veileder for rutiner for forvaltning av kommunalt planregister 11.30 - Lunsj Formelle krav Organisering av arbeidet med føring

Detaljer

Velkommen til felles samling GISog PLAN- nettverk Sør-Trøndelag - Snefugl gård i Skaun

Velkommen til felles samling GISog PLAN- nettverk Sør-Trøndelag - Snefugl gård i Skaun Velkommen til felles samling GISog PLAN- nettverk Sør-Trøndelag - Snefugl gård i Skaun torsdag 4. juni 2015 kl 9.00-15.45 Uformell, kollegial kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom kommunene, Kartverket,

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Nye byggeregler Nye byggeregler 1 Gustav Pillgram Larsen tirsdag 25. august 2009

Nye byggeregler Nye byggeregler 1 Gustav Pillgram Larsen tirsdag 25. august 2009 1 Ny lov nye grep 2 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Felles Plan Felles Vi snakker om denne Vi snakker om denne Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Program 25. februar. Ny plandel i pbl Reguleringsplan Planprosess - reguleringsplan. 15 min. pause - Spørsmål. Arealformål.

Program 25. februar. Ny plandel i pbl Reguleringsplan Planprosess - reguleringsplan. 15 min. pause - Spørsmål. Arealformål. Program 25. februar 0900 Reguleringsplan Planprosess - reguleringsplan 15 min. pause - Spørsmål Arealformål - Spørsmål Bestemmelser 15 min. pause - Spørsmål Kart og planregister forskrift - Spørsmål 13.00

Detaljer

Konkurransegrunnlag Kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest

Konkurransegrunnlag Kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning Dette dokumentet er ikke en detaljert kravspesifikasjon, men gir en nærmere beskrivelse av målene for oppdraget, hvordan tilbudet ønskes besvart samt noen overordnede

Detaljer

Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner

Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner Plan-og bygningslovkonferansen i Hedmark Kongsvinger 25.10.2017 Flere veier fra visjon til virkelighet: Reguleringsplan formelle rammer Prosesskrav

Detaljer

Nye byggeregler. Ny lov nye grep. Advokat Erling Erstad. Advokat Erling Erstad

Nye byggeregler. Ny lov nye grep. Advokat Erling Erstad. Advokat Erling Erstad Nye byggeregler Ny lov nye grep Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles

Detaljer

Ny PBL Forslag til ny datamodell for SOSI Plan

Ny PBL Forslag til ny datamodell for SOSI Plan Ny PBL Forslag til ny datamodell for SOSI Plan PBL 1987 BL 1965 BL 1924 Ny PBL Kjersti Hov Norkart Geoservice AS 1 Hovedtrekk i Ny PBL Fortsatt 2 plantyper: -Kommuneplanens arealdel ( Kommuneplan/Kommunedelplan)

Detaljer

Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk

Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk Hvem eier kartdataene? Et streiftog i materien kunne ha brukt store deler av dagen 1) Rettighetshaver 2) Krav til leveranse 3) Gjenbruk av data

Detaljer

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Plandata i Norge digitalt fra 2011 Referansegruppen for Norge digitalt vedtok 20. juni 2011 at planinformasjon skal være et obligatorisk datasett

Detaljer