Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 07. mai 2012 kl i Møterom oppe Møtet er opent for publikum og presse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 07. mai 2012 kl. 13.00 i Møterom oppe Møtet er opent for publikum og presse"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 07. mai 2012 kl i Møterom oppe Møtet er opent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 9/12 Godkjenning av protokollar frå møtet 13. februar /12 Årsrekneskap og årsmelding 2011 for Forsand Elverk KF 11/12 Kommunens årsrekneskap og årsmelding /12 Skatterekneskapen 2011 med kontrollbrev frå skatteetaten 13/12 Bestilling av selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv IKS 14/12 Ny plan for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalet sine eigne innspel til planen 15/12 Statusoversikt mai 2012 EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR Det er ingen referatsaker/meldingar til dette møtet Rådmann og kommune sin økonomileiar er kalla inn til sak Elverksleiar og økonomileiar elverket er invitert til sak 10. Skatteoppkrevjar er invitert til sak 12 Vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon eller mobil , eller på e-post til Ved forfall vert varamedlemmer innkalla serskilt. Medlemmer som meinar seg inhabile, må og gje melding dette, slik at varamedlemmer kan innkallast. Evt. saker merka (Unnateke offentleggjering i medhald av off.l) sendast berre til medlemmer/ varamedlemmer. Forsand, Wenche Selvik Leiar av kontrollutvalet Per Kåre Vatland Sekretariatet

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2012 GODKJENNING AV PROTOKOLLAR FRÅ MØTET 13. FEBRUAR 2012 Sjå vedlagt protokoll frå kontrollutvalet sitt møtet 13. februar 2012 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møtet 13. februar SANDNES, 26. april 2012 Per Kåre Vatland Seniorrådgivar Vedlegg: 1. Protokoll frå møtet 13. februar 2012 Saksliste Neste 2

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2012 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2011 FOR FORSAND ELVERK KF Bakgrunn Forsand Elverk KF sitt rekneskap er ein del av kommunen sin årsrekneskap, men har i alle år vorte handsama i eigen sak i kontrollutvalet. Som kommunalt føretak er Forsand Elverk KF underlagt same tilsyn frå kontrollutvalet som kommunen. Kontrollutvalet har difor same rett til å knytte kommentarar til denne rekneskapen, som dei har til kommunerekneskapen. Saksutgreiing Rekneskapen til Forsand Elverk KF for 2011 visar eit overskot etter skatt på kr ,-. Budsjettert overskot var på ca 5,8 mill kr og overskot i 2010 var på kr ,-. Styret føreslår at overskotet vert disponert som følgjer: 3,0 mill kr vert satt av til utbytte, og 3,59 mill vert lagt til eigenkapital. Etter styre si oppfatning gir rekneskapen eit rett bilete av drift og finansiell stilling. Årsrekneskapen og årsmeldinga ligg ved saken det vises til denne. Dagleg leiar Jarle Larsen og økonomileiar Solveig E. Larsen vil orientere om rekneskapen i møtet Revisjonsberetning og andre merknader frå revisor. Rogaland Revisjon IKS har gjeve ei standard revisjonsberetning for 2011 utan merknadar. Årsoppgjersnotatet oppsummerar årsoppgjeret og revisjonen gjennom året. Revisor har ingen spesielle merknader til rekneskapen eller internkontrollen i selskapet. Revisor peikar likevel på at selskapet ikkje har sendt økonomirapportering til kommunen gjennom året. Og visar til føreskrift av nr legg som seiar at styret skal leggje fram rapporter for kommunestyret. Notatet saman med revisjonsberetninga dannar grunnlaget for om den oppfølginga kontrollutvalet eventuelt må gjere i medhald av føreskrifta 8. Revisor har ikkje rapportert noko som krev vidare oppfølging. Kontrollutvalet må vurdere om det er forhold i regnskapet de vil kommenterer i sin uttala til kommunestyret, basert på dokumenta i saken og orientering gitt i møtet. 3

4 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand har ingen/fylgjande kommentarar til årsrekneskapen 2011 for Forsand Elverk KF ut over det som kjem fram i revisjonsberetninga og årsoppgjersnotatet SANDNES, 26. april 2012 Per Kåre Vatland Seniorrådgivar Vedlegg: 1. Årsrapport 2010 Forsand Elverk KF Revisjonsberetning 2010 frå Rogaland Revisjon Årsoppgjersnotat 2010 Forsand Elverk KF frå Rogaland Revisjon Saksliste Neste Førre 4

5 Forsand ElverkKF - rein kraft - ÅRSRAPPORT DRIFTSÅR Forsand Elverl( KF

6 STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart stmia i Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste mynde. Vedtaket om å organisere Forsand Elverk som kommunalt føretak vart vedteke den av kommunestyret. Namnet vati då Forsand Elverk KF. Elverkstyret leier elverket si verksemd og er ansvarleg ovafor kommunestyret. STYRET. Styret for Forsand Elverk KF har 3 medlemmer med 2 varamedlemmer som er valde av kommunestyret. Styret har i 2011 hatt 3 styremøter. Styret: Medlem: Liv Torunn Vika (leiar) Kåre Oaland (nestleiar) Gunvor L. Berge Varamedlem: Thor Espedal Trond Olav Tangen I tillegg møter dagleg leiar. ADMINISTRASJON. Elverksjefen er dagleg leiar av verksemda. Ved utgangen av året var det 10 tilsette ved elverket tilsvarande 7,25 årsverk. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), ARBEIDSMILJØET. Forsand Elverk KF har i 2011 inngått avtale med Ryfylke Bedriftshelseteneste for oppfølging av lovpålagt bedriftshelseteneste. For administrering av HMS-oppgåvene og internkontroll nytta st databasert HMS- handbok frå Infotenester AS. Elverket sine rutinar, skjema og handlingsplanar samt tilgang til lover, forskrifter, interne rutinar og instruksar er lagt til rette i ein mappe struktur som er bygd opp rundt krav til dokumentasjon i internkontrollforskrifta. Det er i 2011 gjennomføli opplæring i driftsforskrifter og førstehjelpskurs, samt repetisjonskurs for hjertestmiar. Det er gjennomføli personalmøter og utarbeida HMS handlingsplan. Målet er å få så god og trygg arbeidsplass som mogleg med god oversikt og informasjonsutveksling. DLE Forsand Elverk KF er med heimel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innanfor sitt forsyningsområde. Retningsliner for arbeidet er gitt av direktoratet for samfunnstryggleik- og beredskap (DSB). DLE er pålagt å samarbeide med og koordinere sitt tilsyn med andre etatar, t.d. brannvesenet. For å utføre fysiske tilsyn i Våli konsesjonsområde etter elverket sin tilsynsplan, er det inngått avtale med Agder Energi Nettkonsult AS. PERSONAL Styret har og som mål at ein ved tilsetjingar, løns- og personalpolitikk og i andre høve skal fylgja "Lov omjamstelling mellom kjønna". Det vedtekne "lønssystem for Forsand Elverk KF" vil vere til hjelp i dette arbeidet. Av dei tilsette er i dag 30 % kvinner. Dei tilsette har lang ansiennitet i elverket og gjer at me har god kompetanse og tryggleik i drifta. Sjukefråveret i 2011 var 0,3 %. Forsand Elverk KF. Årsrapport driftsår.

7 YTRE MILJØ. Stolpeimpregnering, transformatorolje og ulike isolasjonstoff som nyttast kan påverke miljøet. Det er gode rutinar for å handtere slike stoff og forureiningsfaren ser ein på å vere liten. Forsand Elverk KF har ikkje hatt uhell med miljømessige konsekvens ar. I vårt daglege virke vektlegg vi å ferdast skånsamt i naturen, samt å nytta miljøvenlege stoff og handtere avfall korrekt. Denne målsetjinga blir fylgt opp gjennom intemkontrollsystemet. KRAFTOMSETJING. Kraftkjøpet i 2011 var totalt MWh i fylgje kraftbalansen. Elverket sin konsesjonskraftkvote er MWh. Målt i sekundærstasjonen, medteke Lysefjorden og mikrokraftverk var uttaket MWh, medan salet i nettet var på MWh. Nettapet vert då 6,37 %. Dette er om lag som i fjor. Tapet verkar reelt og har ein storleik som kan aksepterast med nåverande last og kapasitet. For 2011 har elverket omsett den konsesjonskrafta som ikkje er levert i eige nett ikraftmarknaden, noko som har medført overskot på om lag kr. 3,5 mill netto i året. Det har vært større kraftmengde til omsetning i marknaden enn føregåande år, grunna høgare kjøp samt lågare leveranse i distribusjonsnettet. Prisane i marknaden har vore lågare enn føregåande år. For omsetjinga er det marknadsprisen som er den variable, mens kostnadane til overføring og kjøp er aukande. Forbruket i Forsand gj ekk ned med 4,8 % samanlikna med året før, men 2010 var ei t særskilt år mht forbruk av kraft. NYANLEGG OG DRIFT. Elverket bruker kundesystemet "Elwin" hjå Kelin Kraft AS til rekneskapen for kraft- og nettleveransane. Vidare kjøper ein også tenester frå Kelin Kraft AS og Markedskraft AS for kraftomsetjing og marknads-tilknyting. Elverket kjøper serverløysing frå Kelin Kraft AS er det kjøpt inn geografisk informasjonssystem frå Cascade AS for ajourhold av nettdata, driftsstøtte og berekningar. Også for dette dataverktøyet nyttast det server hos Kelin Kraft AS. V år avtale for datatenester er revidert i 2011 og det er vurdert andre aktuelle leverandørarar, men ein fann at eksisterande avtale gav det beste resultat for oss. Det er i året kopla til 9 hytter, 10 bustader, 4 næringsverksemder, 3 mindre anlegg, til saman 26 nye anlegg. 9. mai vart det «rekord» med 7 leilegheiter tilknytt same dag i Bergekrossen. Det er god byggeaktivitet og antall nyanlegg totalt er stort sett likt frå år til år, med noko skilnad mellom fritidsbustadar og bustadar. Denne tendensen er det grunn til å tru at vil halde seg. Det er no litt fleire hyttetilknytingar enn bustader i vårt nett. Høgspent. Det er lagt nye kabeltrasear på Fossanmoen, på Helle, Byrkjeland og Oanes. Dessutan er det utføti mykje skogrydding og anna vedlikehald. DRIFT. Drift og vedlikehaldsarbeid blir fylgt opp etter naud synt vedlikehaldsbehov og etter forskriftskrav. Forskriftskrav rundt person og teknisk tryggleik er styrande. I tråd med overordna føringar for driftstryggleik har det vore fokus på rydding i linjetrasear og befaring av høg og lågspenningstrasear. Det er kjøpt inn anlegg for begrensning av jordfeilstraumen i høgspentnettet, og dette skal monterast i Det vert då samstundes sett i drift nye linjevem i sekundærstasjonen. 2 Forsand Elverk KF. ArsrappOli driftsår.

8 I Espedalen er det utført mykje arbeid, noko som divelte har medført mykje utkoplingar her. Det er mellom anna sett i drift ein koplingskiosk på Mælsmoen som skal ivareta automatisk utkopling ved feil lenger opp i Espedalen. På Helle er delar av høgspentnettet kabla for å betre driftssikkerheten. VEGLJOS. Elverket bygg og vedlikeheld vegljos for Forsand kommune etter rekning. Vegljos er ild<.je ein del av elverket sitt anlegg- eller kapitalgrunnlag er det drifta totalt 740 lyspunkt i Forsand, herav 38 lyspunkt i Lysefjorden. Totalt forbruk på gatelys er om lag 80 kw, og det er om lag 20 km luftledning og 19lanjordkabel for forsyning av lyspunkta. DRIFTS ST ANSAR. Det har vore 20 planlagde og 11 ild<je planlagde avbrot i nettet. Tilsvarande for 2010 var 8 planlagde og 10 ild<.je planlagde. Av dei ikkje planlagde har det vore 3 tilfelle av trefelling på linja og 4 hendingal' i Songesand på tilførselslinja. Dei planlagde utkoplingane skuldast kabling av høgspentnett og periodisk vedlikehald som krev utkopling. ENØK Elverket krev inn 1 øre/kwh til Energifondet ENOV A. Dette vert kravd inn på nettariffen. Midlane vert brukt til energiøkonomisering. ØKONOMI. Forsand Elverk KF legg fram rekneskapen i samsvar med rekneskapsloven sine krav og god rekneskapskikk. Netto driftsinntekter i 2011 er mill. kr. mot 21,649 mill. kr. året før. Driftskostnaden er mill. kr. mot mill. kr. året før. Dette gir eit driftsoverskot på kr. 6,544 mill. mot kr 5,821.mill. budsjettert. Nettinntekta viser ei mindreinntekt på kr. 0,732 mill i høve til NVE si inntektsramme. Mindreinntekta er ført i rekneskapen. Dette gir eit driftsoverskot på nettverksemda med kr Sjå note 1 og 7. Av årets overskot etter skatt på kr føreslår styret at det vel i avsett til eigar kr til utbetaling Meir-/mindreinntekt med berekna renter skal godkjennast av NVE etter rekneskaps-rappolieringa. Mogleg endring skal takast med på rekneskapen for Meir-/mindreinntekt blir genereli av differansen mellom faktureli nettleige og justeli inntektsramme gitt av NVE. Etter retningsliner frå NVE skal meir-/mindreinntekt så langt som mogleg bli tatt omsyn til i tariffberekninga. Saldo skal førast som gjeld eller krav på nettkundane. KILE-kostnader skal gå til frådrag på inntektsramma. Etter styret si oppfatning gir rekneskapen eit rett bilete av drift og finansiell stilling. YMSE. NVE har vedteke at alle kommunal' skal ha ei energiutgreiing og at elverket og kommunane skal vera ansvarleg for arbeidet. Utgreiinga er oppgradert i 2011, og ligg m.a på våre nettsider. Elverket står for utgreiinga og kostnaden vert deld<.a av nettariffen. 3 Forsand Elverk KF. Arsrapport driftsår.

9 FRAMTIDSUTSIKTER. Omsetjinga av straum i elverket sitt nett auka meir enn forventa i er vi no tilbake på den venta forbruks auken, og ein har litt nedgang i forbruket i høve til Varsla regulering av inntekstramme og auka leige til overordna nett ventar ein vil ha verknad på nettleiga framover. Store investeringar i overliggjande nett ventar ein vil gi betydelig prisauke for uttaket til distribusjonsnettet, men det er gitt signal om at det vil velte ein samanslåing av tariff for sentral og regionalnett slik at det lokale regionalnettet sine kostnadar ildcje i same grad velt føl'ande lokalt. Ein er usikker på kva betyding varsla inntektrammeregulering vil ha. Innafor eige distribusjonsnett er utsiktene gode. Varsla bustadbygging sentralt i forsyningsområdet vil gi betre utnytting av eksisterande nett og bidra til at ein kan halde stabile prism' viss utbyggingane kjem som signalisert. Også mogleg kraftutbygging i Songesand vil slå positivt ut for nettleiga viss ein får etablelt tilknyting til overordna nett her utan store kostnader for elverket, samt får innmatingstariff frå eventuelle kraftverk får ein elseltifikatplikt som medfører at elverket må kjøpe ein mengde elseltifikat i forhold til kundemassen ein har i nettet. Ein har ildcje full oversikt over kva kostnadsauke dette vil gje i åra framover. Samstundes har elverket dei 2 siste åra fått tildelt utjamningstilskot som skal gå uavkorta til å halde prisane lågare for kundane. På bakgrunn av dette ventar ein å halde akseptable prisar innafor den delen av nettleiga som elverket har påverknad på, som utgjer ca 50 % av den totale nettleiga til kundane. For å oppretthalde god leveringsttyggleik er det naud synt å hal de fram med investeringar i vedlikehald. Viktig framover er forsterkning av nettet inn mot Fossmark, vedlikehald på nordsida av fjorden mot Bergsvik og ei løysning for betre forsyningstryggleik i Songesand. Styret ser det difor som naud synt at resultatet m.a. vert nytta til styrking av eigenkapitalen. ~. Ul~ Liv Torunn Vika leiar Forsand, Styret for Forsand Elverk K~ /) Il CU( V0!~1 Kåre Oaland nestleim' q~~r kk 'l;v:;e- Gunvor Levik Berge medlem 4 Forsand Elverk KF. Årsrapport driftsår.

10 REKNESKAPSPRINSIPP. Generelt Forsand Elverk KF legg fram årsrekneskapen etter rekneskapsvedtekter i rekneskapslova og i samsvar med god rekneskapsskikk, samt energilova sine forskrifter om rekneskapsføring. Inntelds- og kostnadsføringsprinsipp. Elverket nyttar reglar for tidfesting som fylgjer av rekneskapslova. Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Etter rekneskapsloven er omløpsmidler vurdeli til det lågaste prinsipp av kostpris og verkeleg verdi. Anleggsmidlar og avskrivingar. Varige driftsmidlar er vurdeli til historisk kost etter frådrag for årlege lineære avskrivingar. Alle kostnader som blir definert som nyanlegg eller kapasitetsutvidingar av eldre anlegg går til aktivering. Avskriving vert gjort lineæli over forventa gjenverande økonomisk levetid med tilrådde avskrivingssatsar jfr. note 9. Varebehaldning. Behaldningane av varer og driftsmidiar er vurdert tillågaste verdi av anskaffelseskost og verke leg verdi. Behaldningane av reservedeler, anleggsutstyr m.m. som er skaffa i samband med gjennomførte investeringar er aktiveli og avskrive saman med underliggjande riftsmidlar. Anleggsbidrag og tilknytingsavgift. Utrekna anleggsbidrag for nyanlegg utover tilknytingsavgifta vert ført til reduksjon av investering. Tilknytingsavgifta kjem som ei inntekt på driftsåret. Utgifter ved tilknyting av produksjonsanlegg må utbyggar kosta sjølv som anleggsbidrag. 5 Forsand Elverk KF. Arsrapport driftsår.

11 Forsand Elverk KF Resultatrekneskap Resultatrekneskap Driftsinntekter: Kraftsalg Salg overføring Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kjøp straum,overføring og materiell Kostnader for arbeidskraft Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tae eå fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat: Finansinntekter Finanskostnader Sum finanseoster Arsoverskot: Arsoverskot før skatt: Skattekostnad Arsoverskot etter skatt Noter 2011 ( ) 7 ( ) {452529} { } ( ) ( ) {85785} ( ) { } Budsjett ( ) ( ) ( ) ( ) {275 ODD} {767506} { ODD} { } ( ) ( ) (95000) (122737) {34650} ( ) ( ) {5 781 ODD} { } Avsatt til utbytte Overført eigar av årets overskot Overført egenkapital Sum disposisjoner Forsand, ~ l)t~ Liv Torunn Vika Styreleder Nestleiar ~ k ~;;;or M 'JSryo.- arsen Gunvor L. Berge D gleg leiar Styremedlem Jarl

12 Forsand Elverk KF Balanse Balanse EIENDELER Noter Anleggsmidler: Anlegg, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler, maskiner og utstyr Eierandel KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige krav Kundefordringer Mindreinntekt 1, Sum kortsiktige krav Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Langsiktig lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift mv Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Avsatt overføring eier Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL ~.\J\~ Liv Torunn Vika Styreleiar Forsand, ~ ()~I Kåre Oaland ~ estleiar b:::.::for ~ 3C/~l- Gunvor L. Berge Styremedlem

13 Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: Nett Anna Breiband Sum 2011 kr kr. 24 kr. 29 kr. 64 kr kr kr. 619 kr. 71 kr. 64 kr InfOlmasjon monopolverksemd (drift av nettet) (tal i tusen) RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader Driftsoverskot MEIR-/MINDREINNTEKT Justert tillaten inntekt - Kile Kostnader overliggande nett -Faktisk inntekt Justert for avskr./avk Tilbakeført mindreinntekt -Justert mindreinntekt Mindreinntekt Endring i året: Inng saldo: mindreinnt pr Tilbakeført mindreinntekt Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt pr BALANSE Sum driftsmidiar etter fordeling O Sum driftsmidiar etter fordeling Gj ennomsnittlege driftsmidiar 1 % påslag for arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 2011 kr kr.l0.476 kr. 24 la kr. 665 kr kr kr. 161 kr. 300 kr. O kr. 732 kr kr la. 732 kr kr kr kr kr. 237 la ,10 % 2010 kr kr kr. 619 kr kr. 72 kr kr kr. 392 kr. kr. O kr la kr. - kr. kr la la kr la. 31 la ,65 % Note 2 Kraftkjøp Forsand Elverk KF har frå kjøpt laaft etter kontrakt mellom Sira Kvina Kraftselskap på den eine sida og Forsand kommune/forsand Elverk KF på den andre sida. Kontrakten byggjel' på Forsand kommune sin rett til uttak av konsesjonslaaft i Svartavatnet/ Siravassdraget. Prisen vert justert årleg på bakgrunn av rekneskapstala for året før. Grunnlaget for utrekninga er sjølvkost + 20%. Forsand Elverk KF har kjøpt noko kraft i regulerlaaftmarknaden. Dette el' skilnaden mellom innmeldt konsesjonslaaft og faktisk uttak av konsesjonslaaft for kvar veke.

14 Ved utrekning av tap i nettet er det nytta ein tapspris på 8,72 øre/kwh. Tapskostnaden er justert for avviksoppgjør med kraftleverandører. Note 3 Kostnader arbeidskraft/pensjonskostnader Løn Refusjon Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Aktiverte lønnskostnader Sum 2011 kr kr. O kr kr kr kr kr kr kr la kr la kr kr I år 2011 var det 10 tilsette (7,25 stilling ar) ved elverket. Utbetalingar til dagleg leiar var kr inkludert vaktgodtgjersle for overordna vakt og etterbetaling lønnsauke. Pensjonsordning. Pensjonspliktar er teke med i rekneskapen frå Netto pensjonsmidiar er ført som i balansen. Faktisk pensjonsmidlar inkl. arb. gj.avg Pensjonskostnad berekna KLP, inkl arb gj.avg Forfalle premie KLP, inkl.arb.gj.avg Pensjonsmidlar pr kr kr kr kr Som fylgje av pensjonsreforma og nye reglar om offentlig tenestepensjon vert pensjonspliktar og pensjonskostnadar redusert på grunn av levealderjustering, samstundes som kostnad aukar på grunn av auka levealder. Føretaket sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffesta tenestepensjonsordninga er dekka gjennom pensjonsordning i Kommunal Landepensjonskasse KLP. Ordninga omfattar 8 tilsette. Tenestepensjonsordninga gir ved full opptening ein alderspensjon som saman med folketrygdas ytingar utgjer ei samla bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsyting vert rekna ut frå antal oppteningsår og lønsnivået ved pensjonsalder. Ordninga sikrar ein brutto uførepensjon på same nivå som alderspensjon og omfattar i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. Dei tilsette har også rett til AFP etter vedtekne reglar. AFP er ild<.je forsikingsmessig deld<.a og det er ild<.je avsett midlar i forsikringordninga til framtidige AFP- pensjonar. Rekneskapsmessig pliktar og kostnader som fylgje av AFP inngår likevel i berekninga. Økonomiske forutsetningar 2011 Diskonteringsrente 3,80 % Forventa lønsvekst 3,50 % Forventa G-regulering 3,25 % Forventa avkastning 4,10 %

15 Note 4 Skuldig skattetrekk, arbeidsgjevaravgift, løn, feriepengar mm. Skuldige beløp: 2011 Skuldig løn kr. O Avsette feriepengar kr Pensjonskostnader kr. O Skuldig skattetrekk kr Arbeidsgjevaravgift kr Arb.g.av feriepengar kr Diverse trekk kr. 271 Sum kr.l kr. O kr kr. O kr kr kr kr kr Note 5 Andre driftskostnader Som tidligare år er det, i tillegg tillønskostnader, også aktivert del av driftskostnader. Dette på grunn av at ein stor del av elverket si verksemd omfattar arbeid med nybygg og nyanlegg. Det er difor naturleg at også ein del av verksemda sine felleskostnader vert aktivert i balansen på nybygg og nyanlegg. For 2011 er kr ført over til balansen. DLE I andre driftskostnader er medteke kostnader til DLE (Det lokale eltilsyn) med fylgjande tal: Eltilsynsavgift Utført eget arbeid Kostn/reis seminar med meir Arbeid utført av andre EDB/trykksaker Sum kr kr kr kr kr kr Sjå styret si melding om DLE. Note 6 Varelager Varelager inneheld lager av høg- og lågspent materiell samt stolper. Lageret er oppført til lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi. Note 7 Meir-/mindreinntekt - KILE Meir-/mindreinntekt Meir-/mindreinntekt skal bereknast for overføringsverksemda. Dette kjem fram som ein differanse mellom maksimalt tillaten inntekt fastsett av NVE i høve til faktisk oppnådd inntekt i nettverksemda. Forsand Elverk KF har for 2011 ei mindreinntekt på kr Det vil seia at elverket sine oppnådde inntekter for nettverksemda ligg kr lågare enn maksimalt tillatne inntekter fastsett av NVE. Ein har dette året valt å føra mindreinntekta i rekneskapen. Etter gj eldande vedtekter kan mindreinntekt krevjast tilbake frå kundane. Ein forventar nye reglar for handsaming av opparbeida mindreinntekt for 2013, og reknar med at dette vil gje utslag i reimeskapen.

16 Kile Frå 2001 vart ordninga med KILE innført. Kile står for "kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikkje levert energi" og skal reknast ut for det einskilde elverk. NVE fastset ein forventa ramme som inngår i vår tilletne inntekt. Faktiske kilekostnader inngår i berekninga av meir-/ og mindreinntekt Dette varierer fra år til år og blir berekna etter ikkje levert energi som fylgje av avbrot i nettet. Dette året var berekna kilekostnad høg. Note 8 Skatt I 1997 blei det innført nye reglar for skattlegging av kraftforetak. Sal av konsesjonskraft er likevel friteke for skatt. Fritaket gjeld og inntekt av nettleige ved sal av konsesjonskraft. Anna inntekt som elverket har er i hovudsak inntekt for utført arbeid/seid materiell i samband med gateljos for kommunen. Dette er oppgåver som naturleg kjem inn under ein kommunal bedrift sine oppgåver og er difor skattefri. Det er ikkje berekna forteneste på dette. Inntekter ved leige av breiband er likevel skattepliktig inntekt. Sal av kraft kjøpt av mikrokraftverk er ikkje konsesjonskraft og kjem difor under dei vanlege reglane for kraftverkbeskatning. Inntekt av nettleige for kundal' som har annan kraftleverandør er skattepliktig då dette ikkje er nettleige ved sal av konsesjonskraft. Det same gjeld inntekt frå innmating/produksjon i nettet For år 2011 er berekna skatt kr Forsand Elverk KF har i nokre høve kjøpt kraft i regulerkraftmarknaden. Overskotet ved sal av denne kraften er ikkje medteke som skattepliktig inntekt då me ser på dette som naud synt omsetningsform for konsesj onskraft. Note 9 Anleggsmidler Anlegg, bygningar mv Transportmidler maskiner, inventar mv Tomt Innkj øp sko st O Tilgang 2011 Anleggsbidrag/avg.2011 Innkj øpskostnad Akk. avskrivingar Avskrivingar 2011 Bokført verdi Avskrivingstid år år

17 Note 10 Eigenkapital EigenkapitaI kjem fram slik: Total EK Årsresultat Skatt Utbetalt eigar av årets overskot Avsett utbytte Total eigenkapitai kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

18 Resultat rekneskap m/fordeling 2011 Nett Kraft Breiband Annet Totalt Salg av straum til sluttkunder ( ) ( ) Salg straum i marknaden ( ) ( ) Salg tap (158442) (158442) Tilknytningsavgift (160000) (160000) Utjevningstilskudd (479383) (479383) Salg overføring ( ) ( ) Mer/mindreinntekt (432000) (432000) Salg annet (rekningsarbeid mv) (558424) (3898) (79632) ( ) ( ) Sum driftsinntekter ( ) ( ) (79632) ( ) ( ) Kjøp straum Kjøp tap Kjøp energioverføring Kjøp matr/kostnjor videresalg Løn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat (23631) ( ) (64171) (29096) ( ) Renteinntekter (171224) Rentekostnader Resultat finans (85785) Resultat før ekstraord. poster (23631 ) ( ) (64171) (29096) ( ) Ekstraordinære inntekter - Ekstraordinære utgifter Resultat før skatt (23631) ( ) (64171) (29096) ( ) Skattekostnad Resultat etter skatt (23631 ) ( ) (64171) (29096) ( )

19 Rogaland Revisjon IKS Vår saksbehandler: Cicel T. Aarrestad Vår dato: Vår referanse: Sjde: l av 2 Til Forsand kommunestyre REVISORS BERETNING FOR FORSAND ELVERK KF FOR 2011 Uttalelse om årsregnslmpet Vi har revidert særregnskapet for Forsand Elverk KF, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et årsoverskudd på kr og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar/or årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapsloven god regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomføli revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Forsand Elverk KF per 31. desember 2011, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk. Postadresse: Lagårdsveien STAVANGER Revisjonsberetning forsand elverk 2011 Besøksadresse: Samme: Epostadresse: Revisjon.no Telefon: Telefax: Bankkonto: Organisasjonsnr: NO MVA

20 Rogaland Revisjon IKS Uttalelser om øvrige forhold Vår dato: Vår referanse: Side: 2 av2 Konklusjon om særbudsjett Baselt på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til glunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om regish'el'ing og dokumentasjon Baselt på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk Stavanger, Rogaland Revisjon IKS r4?«t?jc:qn s-l-;:f cf Cicel T. AalTestad Revisjonsdirektør! statsautorisert revisor Revisjonsberetning forsand elverk 2011

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR Forsand Elverk KF STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart starta i 1944. Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 15. april 2011 kl. 08.30 i møterom oppe

Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 15. april 2011 kl. 08.30 i møterom oppe ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 15. april 2011 kl. 08.30 i møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/11 Godkjenning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer