Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 07. mai 2012 kl i Møterom oppe Møtet er opent for publikum og presse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 07. mai 2012 kl. 13.00 i Møterom oppe Møtet er opent for publikum og presse"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 07. mai 2012 kl i Møterom oppe Møtet er opent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 9/12 Godkjenning av protokollar frå møtet 13. februar /12 Årsrekneskap og årsmelding 2011 for Forsand Elverk KF 11/12 Kommunens årsrekneskap og årsmelding /12 Skatterekneskapen 2011 med kontrollbrev frå skatteetaten 13/12 Bestilling av selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv IKS 14/12 Ny plan for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalet sine eigne innspel til planen 15/12 Statusoversikt mai 2012 EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR Det er ingen referatsaker/meldingar til dette møtet Rådmann og kommune sin økonomileiar er kalla inn til sak Elverksleiar og økonomileiar elverket er invitert til sak 10. Skatteoppkrevjar er invitert til sak 12 Vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon eller mobil , eller på e-post til Ved forfall vert varamedlemmer innkalla serskilt. Medlemmer som meinar seg inhabile, må og gje melding dette, slik at varamedlemmer kan innkallast. Evt. saker merka (Unnateke offentleggjering i medhald av off.l) sendast berre til medlemmer/ varamedlemmer. Forsand, Wenche Selvik Leiar av kontrollutvalet Per Kåre Vatland Sekretariatet

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2012 GODKJENNING AV PROTOKOLLAR FRÅ MØTET 13. FEBRUAR 2012 Sjå vedlagt protokoll frå kontrollutvalet sitt møtet 13. februar 2012 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollen frå møtet 13. februar SANDNES, 26. april 2012 Per Kåre Vatland Seniorrådgivar Vedlegg: 1. Protokoll frå møtet 13. februar 2012 Saksliste Neste 2

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2012 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2011 FOR FORSAND ELVERK KF Bakgrunn Forsand Elverk KF sitt rekneskap er ein del av kommunen sin årsrekneskap, men har i alle år vorte handsama i eigen sak i kontrollutvalet. Som kommunalt føretak er Forsand Elverk KF underlagt same tilsyn frå kontrollutvalet som kommunen. Kontrollutvalet har difor same rett til å knytte kommentarar til denne rekneskapen, som dei har til kommunerekneskapen. Saksutgreiing Rekneskapen til Forsand Elverk KF for 2011 visar eit overskot etter skatt på kr ,-. Budsjettert overskot var på ca 5,8 mill kr og overskot i 2010 var på kr ,-. Styret føreslår at overskotet vert disponert som følgjer: 3,0 mill kr vert satt av til utbytte, og 3,59 mill vert lagt til eigenkapital. Etter styre si oppfatning gir rekneskapen eit rett bilete av drift og finansiell stilling. Årsrekneskapen og årsmeldinga ligg ved saken det vises til denne. Dagleg leiar Jarle Larsen og økonomileiar Solveig E. Larsen vil orientere om rekneskapen i møtet Revisjonsberetning og andre merknader frå revisor. Rogaland Revisjon IKS har gjeve ei standard revisjonsberetning for 2011 utan merknadar. Årsoppgjersnotatet oppsummerar årsoppgjeret og revisjonen gjennom året. Revisor har ingen spesielle merknader til rekneskapen eller internkontrollen i selskapet. Revisor peikar likevel på at selskapet ikkje har sendt økonomirapportering til kommunen gjennom året. Og visar til føreskrift av nr legg som seiar at styret skal leggje fram rapporter for kommunestyret. Notatet saman med revisjonsberetninga dannar grunnlaget for om den oppfølginga kontrollutvalet eventuelt må gjere i medhald av føreskrifta 8. Revisor har ikkje rapportert noko som krev vidare oppfølging. Kontrollutvalet må vurdere om det er forhold i regnskapet de vil kommenterer i sin uttala til kommunestyret, basert på dokumenta i saken og orientering gitt i møtet. 3

4 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand har ingen/fylgjande kommentarar til årsrekneskapen 2011 for Forsand Elverk KF ut over det som kjem fram i revisjonsberetninga og årsoppgjersnotatet SANDNES, 26. april 2012 Per Kåre Vatland Seniorrådgivar Vedlegg: 1. Årsrapport 2010 Forsand Elverk KF Revisjonsberetning 2010 frå Rogaland Revisjon Årsoppgjersnotat 2010 Forsand Elverk KF frå Rogaland Revisjon Saksliste Neste Førre 4

5 Forsand ElverkKF - rein kraft - ÅRSRAPPORT DRIFTSÅR Forsand Elverl( KF

6 STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart stmia i Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste mynde. Vedtaket om å organisere Forsand Elverk som kommunalt føretak vart vedteke den av kommunestyret. Namnet vati då Forsand Elverk KF. Elverkstyret leier elverket si verksemd og er ansvarleg ovafor kommunestyret. STYRET. Styret for Forsand Elverk KF har 3 medlemmer med 2 varamedlemmer som er valde av kommunestyret. Styret har i 2011 hatt 3 styremøter. Styret: Medlem: Liv Torunn Vika (leiar) Kåre Oaland (nestleiar) Gunvor L. Berge Varamedlem: Thor Espedal Trond Olav Tangen I tillegg møter dagleg leiar. ADMINISTRASJON. Elverksjefen er dagleg leiar av verksemda. Ved utgangen av året var det 10 tilsette ved elverket tilsvarande 7,25 årsverk. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), ARBEIDSMILJØET. Forsand Elverk KF har i 2011 inngått avtale med Ryfylke Bedriftshelseteneste for oppfølging av lovpålagt bedriftshelseteneste. For administrering av HMS-oppgåvene og internkontroll nytta st databasert HMS- handbok frå Infotenester AS. Elverket sine rutinar, skjema og handlingsplanar samt tilgang til lover, forskrifter, interne rutinar og instruksar er lagt til rette i ein mappe struktur som er bygd opp rundt krav til dokumentasjon i internkontrollforskrifta. Det er i 2011 gjennomføli opplæring i driftsforskrifter og førstehjelpskurs, samt repetisjonskurs for hjertestmiar. Det er gjennomføli personalmøter og utarbeida HMS handlingsplan. Målet er å få så god og trygg arbeidsplass som mogleg med god oversikt og informasjonsutveksling. DLE Forsand Elverk KF er med heimel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innanfor sitt forsyningsområde. Retningsliner for arbeidet er gitt av direktoratet for samfunnstryggleik- og beredskap (DSB). DLE er pålagt å samarbeide med og koordinere sitt tilsyn med andre etatar, t.d. brannvesenet. For å utføre fysiske tilsyn i Våli konsesjonsområde etter elverket sin tilsynsplan, er det inngått avtale med Agder Energi Nettkonsult AS. PERSONAL Styret har og som mål at ein ved tilsetjingar, løns- og personalpolitikk og i andre høve skal fylgja "Lov omjamstelling mellom kjønna". Det vedtekne "lønssystem for Forsand Elverk KF" vil vere til hjelp i dette arbeidet. Av dei tilsette er i dag 30 % kvinner. Dei tilsette har lang ansiennitet i elverket og gjer at me har god kompetanse og tryggleik i drifta. Sjukefråveret i 2011 var 0,3 %. Forsand Elverk KF. Årsrapport driftsår.

7 YTRE MILJØ. Stolpeimpregnering, transformatorolje og ulike isolasjonstoff som nyttast kan påverke miljøet. Det er gode rutinar for å handtere slike stoff og forureiningsfaren ser ein på å vere liten. Forsand Elverk KF har ikkje hatt uhell med miljømessige konsekvens ar. I vårt daglege virke vektlegg vi å ferdast skånsamt i naturen, samt å nytta miljøvenlege stoff og handtere avfall korrekt. Denne målsetjinga blir fylgt opp gjennom intemkontrollsystemet. KRAFTOMSETJING. Kraftkjøpet i 2011 var totalt MWh i fylgje kraftbalansen. Elverket sin konsesjonskraftkvote er MWh. Målt i sekundærstasjonen, medteke Lysefjorden og mikrokraftverk var uttaket MWh, medan salet i nettet var på MWh. Nettapet vert då 6,37 %. Dette er om lag som i fjor. Tapet verkar reelt og har ein storleik som kan aksepterast med nåverande last og kapasitet. For 2011 har elverket omsett den konsesjonskrafta som ikkje er levert i eige nett ikraftmarknaden, noko som har medført overskot på om lag kr. 3,5 mill netto i året. Det har vært større kraftmengde til omsetning i marknaden enn føregåande år, grunna høgare kjøp samt lågare leveranse i distribusjonsnettet. Prisane i marknaden har vore lågare enn føregåande år. For omsetjinga er det marknadsprisen som er den variable, mens kostnadane til overføring og kjøp er aukande. Forbruket i Forsand gj ekk ned med 4,8 % samanlikna med året før, men 2010 var ei t særskilt år mht forbruk av kraft. NYANLEGG OG DRIFT. Elverket bruker kundesystemet "Elwin" hjå Kelin Kraft AS til rekneskapen for kraft- og nettleveransane. Vidare kjøper ein også tenester frå Kelin Kraft AS og Markedskraft AS for kraftomsetjing og marknads-tilknyting. Elverket kjøper serverløysing frå Kelin Kraft AS er det kjøpt inn geografisk informasjonssystem frå Cascade AS for ajourhold av nettdata, driftsstøtte og berekningar. Også for dette dataverktøyet nyttast det server hos Kelin Kraft AS. V år avtale for datatenester er revidert i 2011 og det er vurdert andre aktuelle leverandørarar, men ein fann at eksisterande avtale gav det beste resultat for oss. Det er i året kopla til 9 hytter, 10 bustader, 4 næringsverksemder, 3 mindre anlegg, til saman 26 nye anlegg. 9. mai vart det «rekord» med 7 leilegheiter tilknytt same dag i Bergekrossen. Det er god byggeaktivitet og antall nyanlegg totalt er stort sett likt frå år til år, med noko skilnad mellom fritidsbustadar og bustadar. Denne tendensen er det grunn til å tru at vil halde seg. Det er no litt fleire hyttetilknytingar enn bustader i vårt nett. Høgspent. Det er lagt nye kabeltrasear på Fossanmoen, på Helle, Byrkjeland og Oanes. Dessutan er det utføti mykje skogrydding og anna vedlikehald. DRIFT. Drift og vedlikehaldsarbeid blir fylgt opp etter naud synt vedlikehaldsbehov og etter forskriftskrav. Forskriftskrav rundt person og teknisk tryggleik er styrande. I tråd med overordna føringar for driftstryggleik har det vore fokus på rydding i linjetrasear og befaring av høg og lågspenningstrasear. Det er kjøpt inn anlegg for begrensning av jordfeilstraumen i høgspentnettet, og dette skal monterast i Det vert då samstundes sett i drift nye linjevem i sekundærstasjonen. 2 Forsand Elverk KF. ArsrappOli driftsår.

8 I Espedalen er det utført mykje arbeid, noko som divelte har medført mykje utkoplingar her. Det er mellom anna sett i drift ein koplingskiosk på Mælsmoen som skal ivareta automatisk utkopling ved feil lenger opp i Espedalen. På Helle er delar av høgspentnettet kabla for å betre driftssikkerheten. VEGLJOS. Elverket bygg og vedlikeheld vegljos for Forsand kommune etter rekning. Vegljos er ild<.je ein del av elverket sitt anlegg- eller kapitalgrunnlag er det drifta totalt 740 lyspunkt i Forsand, herav 38 lyspunkt i Lysefjorden. Totalt forbruk på gatelys er om lag 80 kw, og det er om lag 20 km luftledning og 19lanjordkabel for forsyning av lyspunkta. DRIFTS ST ANSAR. Det har vore 20 planlagde og 11 ild<je planlagde avbrot i nettet. Tilsvarande for 2010 var 8 planlagde og 10 ild<.je planlagde. Av dei ikkje planlagde har det vore 3 tilfelle av trefelling på linja og 4 hendingal' i Songesand på tilførselslinja. Dei planlagde utkoplingane skuldast kabling av høgspentnett og periodisk vedlikehald som krev utkopling. ENØK Elverket krev inn 1 øre/kwh til Energifondet ENOV A. Dette vert kravd inn på nettariffen. Midlane vert brukt til energiøkonomisering. ØKONOMI. Forsand Elverk KF legg fram rekneskapen i samsvar med rekneskapsloven sine krav og god rekneskapskikk. Netto driftsinntekter i 2011 er mill. kr. mot 21,649 mill. kr. året før. Driftskostnaden er mill. kr. mot mill. kr. året før. Dette gir eit driftsoverskot på kr. 6,544 mill. mot kr 5,821.mill. budsjettert. Nettinntekta viser ei mindreinntekt på kr. 0,732 mill i høve til NVE si inntektsramme. Mindreinntekta er ført i rekneskapen. Dette gir eit driftsoverskot på nettverksemda med kr Sjå note 1 og 7. Av årets overskot etter skatt på kr føreslår styret at det vel i avsett til eigar kr til utbetaling Meir-/mindreinntekt med berekna renter skal godkjennast av NVE etter rekneskaps-rappolieringa. Mogleg endring skal takast med på rekneskapen for Meir-/mindreinntekt blir genereli av differansen mellom faktureli nettleige og justeli inntektsramme gitt av NVE. Etter retningsliner frå NVE skal meir-/mindreinntekt så langt som mogleg bli tatt omsyn til i tariffberekninga. Saldo skal førast som gjeld eller krav på nettkundane. KILE-kostnader skal gå til frådrag på inntektsramma. Etter styret si oppfatning gir rekneskapen eit rett bilete av drift og finansiell stilling. YMSE. NVE har vedteke at alle kommunal' skal ha ei energiutgreiing og at elverket og kommunane skal vera ansvarleg for arbeidet. Utgreiinga er oppgradert i 2011, og ligg m.a på våre nettsider. Elverket står for utgreiinga og kostnaden vert deld<.a av nettariffen. 3 Forsand Elverk KF. Arsrapport driftsår.

9 FRAMTIDSUTSIKTER. Omsetjinga av straum i elverket sitt nett auka meir enn forventa i er vi no tilbake på den venta forbruks auken, og ein har litt nedgang i forbruket i høve til Varsla regulering av inntekstramme og auka leige til overordna nett ventar ein vil ha verknad på nettleiga framover. Store investeringar i overliggjande nett ventar ein vil gi betydelig prisauke for uttaket til distribusjonsnettet, men det er gitt signal om at det vil velte ein samanslåing av tariff for sentral og regionalnett slik at det lokale regionalnettet sine kostnadar ildcje i same grad velt føl'ande lokalt. Ein er usikker på kva betyding varsla inntektrammeregulering vil ha. Innafor eige distribusjonsnett er utsiktene gode. Varsla bustadbygging sentralt i forsyningsområdet vil gi betre utnytting av eksisterande nett og bidra til at ein kan halde stabile prism' viss utbyggingane kjem som signalisert. Også mogleg kraftutbygging i Songesand vil slå positivt ut for nettleiga viss ein får etablelt tilknyting til overordna nett her utan store kostnader for elverket, samt får innmatingstariff frå eventuelle kraftverk får ein elseltifikatplikt som medfører at elverket må kjøpe ein mengde elseltifikat i forhold til kundemassen ein har i nettet. Ein har ildcje full oversikt over kva kostnadsauke dette vil gje i åra framover. Samstundes har elverket dei 2 siste åra fått tildelt utjamningstilskot som skal gå uavkorta til å halde prisane lågare for kundane. På bakgrunn av dette ventar ein å halde akseptable prisar innafor den delen av nettleiga som elverket har påverknad på, som utgjer ca 50 % av den totale nettleiga til kundane. For å oppretthalde god leveringsttyggleik er det naud synt å hal de fram med investeringar i vedlikehald. Viktig framover er forsterkning av nettet inn mot Fossmark, vedlikehald på nordsida av fjorden mot Bergsvik og ei løysning for betre forsyningstryggleik i Songesand. Styret ser det difor som naud synt at resultatet m.a. vert nytta til styrking av eigenkapitalen. ~. Ul~ Liv Torunn Vika leiar Forsand, Styret for Forsand Elverk K~ /) Il CU( V0!~1 Kåre Oaland nestleim' q~~r kk 'l;v:;e- Gunvor Levik Berge medlem 4 Forsand Elverk KF. Årsrapport driftsår.

10 REKNESKAPSPRINSIPP. Generelt Forsand Elverk KF legg fram årsrekneskapen etter rekneskapsvedtekter i rekneskapslova og i samsvar med god rekneskapsskikk, samt energilova sine forskrifter om rekneskapsføring. Inntelds- og kostnadsføringsprinsipp. Elverket nyttar reglar for tidfesting som fylgjer av rekneskapslova. Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Etter rekneskapsloven er omløpsmidler vurdeli til det lågaste prinsipp av kostpris og verkeleg verdi. Anleggsmidlar og avskrivingar. Varige driftsmidlar er vurdeli til historisk kost etter frådrag for årlege lineære avskrivingar. Alle kostnader som blir definert som nyanlegg eller kapasitetsutvidingar av eldre anlegg går til aktivering. Avskriving vert gjort lineæli over forventa gjenverande økonomisk levetid med tilrådde avskrivingssatsar jfr. note 9. Varebehaldning. Behaldningane av varer og driftsmidiar er vurdert tillågaste verdi av anskaffelseskost og verke leg verdi. Behaldningane av reservedeler, anleggsutstyr m.m. som er skaffa i samband med gjennomførte investeringar er aktiveli og avskrive saman med underliggjande riftsmidlar. Anleggsbidrag og tilknytingsavgift. Utrekna anleggsbidrag for nyanlegg utover tilknytingsavgifta vert ført til reduksjon av investering. Tilknytingsavgifta kjem som ei inntekt på driftsåret. Utgifter ved tilknyting av produksjonsanlegg må utbyggar kosta sjølv som anleggsbidrag. 5 Forsand Elverk KF. Arsrapport driftsår.

11 Forsand Elverk KF Resultatrekneskap Resultatrekneskap Driftsinntekter: Kraftsalg Salg overføring Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kjøp straum,overføring og materiell Kostnader for arbeidskraft Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tae eå fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat: Finansinntekter Finanskostnader Sum finanseoster Arsoverskot: Arsoverskot før skatt: Skattekostnad Arsoverskot etter skatt Noter 2011 ( ) 7 ( ) {452529} { } ( ) ( ) {85785} ( ) { } Budsjett ( ) ( ) ( ) ( ) {275 ODD} {767506} { ODD} { } ( ) ( ) (95000) (122737) {34650} ( ) ( ) {5 781 ODD} { } Avsatt til utbytte Overført eigar av årets overskot Overført egenkapital Sum disposisjoner Forsand, ~ l)t~ Liv Torunn Vika Styreleder Nestleiar ~ k ~;;;or M 'JSryo.- arsen Gunvor L. Berge D gleg leiar Styremedlem Jarl

12 Forsand Elverk KF Balanse Balanse EIENDELER Noter Anleggsmidler: Anlegg, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler, maskiner og utstyr Eierandel KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige krav Kundefordringer Mindreinntekt 1, Sum kortsiktige krav Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Langsiktig lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift mv Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Avsatt overføring eier Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL ~.\J\~ Liv Torunn Vika Styreleiar Forsand, ~ ()~I Kåre Oaland ~ estleiar b:::.::for ~ 3C/~l- Gunvor L. Berge Styremedlem

13 Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: Nett Anna Breiband Sum 2011 kr kr. 24 kr. 29 kr. 64 kr kr kr. 619 kr. 71 kr. 64 kr InfOlmasjon monopolverksemd (drift av nettet) (tal i tusen) RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader Driftsoverskot MEIR-/MINDREINNTEKT Justert tillaten inntekt - Kile Kostnader overliggande nett -Faktisk inntekt Justert for avskr./avk Tilbakeført mindreinntekt -Justert mindreinntekt Mindreinntekt Endring i året: Inng saldo: mindreinnt pr Tilbakeført mindreinntekt Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt pr BALANSE Sum driftsmidiar etter fordeling O Sum driftsmidiar etter fordeling Gj ennomsnittlege driftsmidiar 1 % påslag for arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 2011 kr kr.l0.476 kr. 24 la kr. 665 kr kr kr. 161 kr. 300 kr. O kr. 732 kr kr la. 732 kr kr kr kr kr. 237 la ,10 % 2010 kr kr kr. 619 kr kr. 72 kr kr kr. 392 kr. kr. O kr la kr. - kr. kr la la kr la. 31 la ,65 % Note 2 Kraftkjøp Forsand Elverk KF har frå kjøpt laaft etter kontrakt mellom Sira Kvina Kraftselskap på den eine sida og Forsand kommune/forsand Elverk KF på den andre sida. Kontrakten byggjel' på Forsand kommune sin rett til uttak av konsesjonslaaft i Svartavatnet/ Siravassdraget. Prisen vert justert årleg på bakgrunn av rekneskapstala for året før. Grunnlaget for utrekninga er sjølvkost + 20%. Forsand Elverk KF har kjøpt noko kraft i regulerlaaftmarknaden. Dette el' skilnaden mellom innmeldt konsesjonslaaft og faktisk uttak av konsesjonslaaft for kvar veke.

14 Ved utrekning av tap i nettet er det nytta ein tapspris på 8,72 øre/kwh. Tapskostnaden er justert for avviksoppgjør med kraftleverandører. Note 3 Kostnader arbeidskraft/pensjonskostnader Løn Refusjon Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Aktiverte lønnskostnader Sum 2011 kr kr. O kr kr kr kr kr kr kr la kr la kr kr I år 2011 var det 10 tilsette (7,25 stilling ar) ved elverket. Utbetalingar til dagleg leiar var kr inkludert vaktgodtgjersle for overordna vakt og etterbetaling lønnsauke. Pensjonsordning. Pensjonspliktar er teke med i rekneskapen frå Netto pensjonsmidiar er ført som i balansen. Faktisk pensjonsmidlar inkl. arb. gj.avg Pensjonskostnad berekna KLP, inkl arb gj.avg Forfalle premie KLP, inkl.arb.gj.avg Pensjonsmidlar pr kr kr kr kr Som fylgje av pensjonsreforma og nye reglar om offentlig tenestepensjon vert pensjonspliktar og pensjonskostnadar redusert på grunn av levealderjustering, samstundes som kostnad aukar på grunn av auka levealder. Føretaket sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffesta tenestepensjonsordninga er dekka gjennom pensjonsordning i Kommunal Landepensjonskasse KLP. Ordninga omfattar 8 tilsette. Tenestepensjonsordninga gir ved full opptening ein alderspensjon som saman med folketrygdas ytingar utgjer ei samla bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsyting vert rekna ut frå antal oppteningsår og lønsnivået ved pensjonsalder. Ordninga sikrar ein brutto uførepensjon på same nivå som alderspensjon og omfattar i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. Dei tilsette har også rett til AFP etter vedtekne reglar. AFP er ild<.je forsikingsmessig deld<.a og det er ild<.je avsett midlar i forsikringordninga til framtidige AFP- pensjonar. Rekneskapsmessig pliktar og kostnader som fylgje av AFP inngår likevel i berekninga. Økonomiske forutsetningar 2011 Diskonteringsrente 3,80 % Forventa lønsvekst 3,50 % Forventa G-regulering 3,25 % Forventa avkastning 4,10 %

15 Note 4 Skuldig skattetrekk, arbeidsgjevaravgift, løn, feriepengar mm. Skuldige beløp: 2011 Skuldig løn kr. O Avsette feriepengar kr Pensjonskostnader kr. O Skuldig skattetrekk kr Arbeidsgjevaravgift kr Arb.g.av feriepengar kr Diverse trekk kr. 271 Sum kr.l kr. O kr kr. O kr kr kr kr kr Note 5 Andre driftskostnader Som tidligare år er det, i tillegg tillønskostnader, også aktivert del av driftskostnader. Dette på grunn av at ein stor del av elverket si verksemd omfattar arbeid med nybygg og nyanlegg. Det er difor naturleg at også ein del av verksemda sine felleskostnader vert aktivert i balansen på nybygg og nyanlegg. For 2011 er kr ført over til balansen. DLE I andre driftskostnader er medteke kostnader til DLE (Det lokale eltilsyn) med fylgjande tal: Eltilsynsavgift Utført eget arbeid Kostn/reis seminar med meir Arbeid utført av andre EDB/trykksaker Sum kr kr kr kr kr kr Sjå styret si melding om DLE. Note 6 Varelager Varelager inneheld lager av høg- og lågspent materiell samt stolper. Lageret er oppført til lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi. Note 7 Meir-/mindreinntekt - KILE Meir-/mindreinntekt Meir-/mindreinntekt skal bereknast for overføringsverksemda. Dette kjem fram som ein differanse mellom maksimalt tillaten inntekt fastsett av NVE i høve til faktisk oppnådd inntekt i nettverksemda. Forsand Elverk KF har for 2011 ei mindreinntekt på kr Det vil seia at elverket sine oppnådde inntekter for nettverksemda ligg kr lågare enn maksimalt tillatne inntekter fastsett av NVE. Ein har dette året valt å føra mindreinntekta i rekneskapen. Etter gj eldande vedtekter kan mindreinntekt krevjast tilbake frå kundane. Ein forventar nye reglar for handsaming av opparbeida mindreinntekt for 2013, og reknar med at dette vil gje utslag i reimeskapen.

16 Kile Frå 2001 vart ordninga med KILE innført. Kile står for "kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikkje levert energi" og skal reknast ut for det einskilde elverk. NVE fastset ein forventa ramme som inngår i vår tilletne inntekt. Faktiske kilekostnader inngår i berekninga av meir-/ og mindreinntekt Dette varierer fra år til år og blir berekna etter ikkje levert energi som fylgje av avbrot i nettet. Dette året var berekna kilekostnad høg. Note 8 Skatt I 1997 blei det innført nye reglar for skattlegging av kraftforetak. Sal av konsesjonskraft er likevel friteke for skatt. Fritaket gjeld og inntekt av nettleige ved sal av konsesjonskraft. Anna inntekt som elverket har er i hovudsak inntekt for utført arbeid/seid materiell i samband med gateljos for kommunen. Dette er oppgåver som naturleg kjem inn under ein kommunal bedrift sine oppgåver og er difor skattefri. Det er ikkje berekna forteneste på dette. Inntekter ved leige av breiband er likevel skattepliktig inntekt. Sal av kraft kjøpt av mikrokraftverk er ikkje konsesjonskraft og kjem difor under dei vanlege reglane for kraftverkbeskatning. Inntekt av nettleige for kundal' som har annan kraftleverandør er skattepliktig då dette ikkje er nettleige ved sal av konsesjonskraft. Det same gjeld inntekt frå innmating/produksjon i nettet For år 2011 er berekna skatt kr Forsand Elverk KF har i nokre høve kjøpt kraft i regulerkraftmarknaden. Overskotet ved sal av denne kraften er ikkje medteke som skattepliktig inntekt då me ser på dette som naud synt omsetningsform for konsesj onskraft. Note 9 Anleggsmidler Anlegg, bygningar mv Transportmidler maskiner, inventar mv Tomt Innkj øp sko st O Tilgang 2011 Anleggsbidrag/avg.2011 Innkj øpskostnad Akk. avskrivingar Avskrivingar 2011 Bokført verdi Avskrivingstid år år

17 Note 10 Eigenkapital EigenkapitaI kjem fram slik: Total EK Årsresultat Skatt Utbetalt eigar av årets overskot Avsett utbytte Total eigenkapitai kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

18 Resultat rekneskap m/fordeling 2011 Nett Kraft Breiband Annet Totalt Salg av straum til sluttkunder ( ) ( ) Salg straum i marknaden ( ) ( ) Salg tap (158442) (158442) Tilknytningsavgift (160000) (160000) Utjevningstilskudd (479383) (479383) Salg overføring ( ) ( ) Mer/mindreinntekt (432000) (432000) Salg annet (rekningsarbeid mv) (558424) (3898) (79632) ( ) ( ) Sum driftsinntekter ( ) ( ) (79632) ( ) ( ) Kjøp straum Kjøp tap Kjøp energioverføring Kjøp matr/kostnjor videresalg Løn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat (23631) ( ) (64171) (29096) ( ) Renteinntekter (171224) Rentekostnader Resultat finans (85785) Resultat før ekstraord. poster (23631 ) ( ) (64171) (29096) ( ) Ekstraordinære inntekter - Ekstraordinære utgifter Resultat før skatt (23631) ( ) (64171) (29096) ( ) Skattekostnad Resultat etter skatt (23631 ) ( ) (64171) (29096) ( )

19 Rogaland Revisjon IKS Vår saksbehandler: Cicel T. Aarrestad Vår dato: Vår referanse: Sjde: l av 2 Til Forsand kommunestyre REVISORS BERETNING FOR FORSAND ELVERK KF FOR 2011 Uttalelse om årsregnslmpet Vi har revidert særregnskapet for Forsand Elverk KF, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et årsoverskudd på kr og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar/or årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapsloven god regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomføli revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Forsand Elverk KF per 31. desember 2011, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk. Postadresse: Lagårdsveien STAVANGER Revisjonsberetning forsand elverk 2011 Besøksadresse: Samme: Epostadresse: Revisjon.no Telefon: Telefax: Bankkonto: Organisasjonsnr: NO MVA

20 Rogaland Revisjon IKS Uttalelser om øvrige forhold Vår dato: Vår referanse: Side: 2 av2 Konklusjon om særbudsjett Baselt på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til glunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om regish'el'ing og dokumentasjon Baselt på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk Stavanger, Rogaland Revisjon IKS r4?«t?jc:qn s-l-;:f cf Cicel T. AalTestad Revisjonsdirektør! statsautorisert revisor Revisjonsberetning forsand elverk 2011

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR Forsand Elverk KF STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart starta i 1944. Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: 21.03.2017 1 av 6 Til Kommunestyret i Gjesdal kommune 4330 Ålgård ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016 Innledning Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 15. april 2011 kl. 08.30 i møterom oppe

Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 15. april 2011 kl. 08.30 i møterom oppe ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Forsand VERT KALLA INN TIL MØTE 15. april 2011 kl. 08.30 i møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/11 Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll frå møte den

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Forsand kontrollutval Møtenr.: 1 / 2013 Møtedato: 29.04.2013 Utvalgssaksnr.: 1/13-8/13 Disse møtte: Inger Anita Merkesdal Thor Espedal Jan Sigve Schelbred

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800168 : E: 210 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes 18.04.2008 14/08 REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer