Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst."

Transkript

1 Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Innledning Miljødirektoratet sender på høring endringer i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Flere av temaene som berøres her har vært gjenstand for høring i tidligere endringsforskrift av 4. mars Forskrift av 4. mars 2015 endret i hovedsak forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst 23 og 25 om bruk av hund under jakt og felling og 11 om jegerprøvegebyr. Endring i 11 trådte i kraft 4. mars 2015, mens endringene i 23 og 25 skulle tre i kraft 1. april Miljødirektoratet har funnet det nødvendig å forskriftsfeste noen av bestemmelsene som står i den nye instruksen med ikrafttredelse 1. april I tillegg vil det bli foretatt noen justeringer/presiseringer som vil være nødvendig for det videre arbeidet med godkjenning av ettersøksekvipasjer. Det gjøres oppmerksom på at forskriftshøringen enten endrer eller viderefører bestemmelser i forskrift av 4. mars 2015 slik at det i fremtiden ikke vil være behov for begge. Forskriftsendringen av 4. mars 2015 vil derfor bli opphevet. De deler av forskriftsendringen av 4. mars 2015 som videreføres uforandret er ikke på høring da de er hørt på tidligere, men tas likevel med her for oversiktens skyld. Det fremgår av teksten hvilke bestemmelser som ikke er på høring. Kapittel 3. Jegerprøven 9. Obligatorisk kurs 9 nytt 2. ledd skal lyde Kurset skal være på 30 timer. Den obligatoriske undervisningen skal gjennomføres ved et av tre alternativer: 1. Over to helger (fredag søndag) Fredag (3 t) Lørdag (6 t) Søndag (6 t) Fredag (3 t) Lørdag (6 t) Søndag (6 t) Samling 1 Samling 2+3 Samling 4 Samling 5 Samling Samling Over fem hele sammenhengende dager Dag 1 (6 t) Dag 2 (6 t) Dag 3 (6 t) Dag 4 (6 t) Dag 5 (6 t) Samling 1+5 Samling 2+3 Samling 4 Samling 6+7 Samling Over ni dager Dag 1 (3 t) Dag 2 (3 t) Dag 3 (3 t) Dag 4 (6 t) Dag 5 (3 t) Dag 6 (3 t) Dag 7 (3 t) Dag 8 (3 t) Dag 9 (3t) Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8 Samling 9 Rekkefølgen på samlingene i de tre alternativene kan endres dersom lokale forhold tilsier det. Kombinasjoner mellom ulike alternativ er ikke tillatt ved gjennomføring. 1

2 Miljødirektoratet har evaluert jegerprøvekurset. Evalueringsrapporten som er utarbeidet av Naturconsult Larsson (NaCL AS) kan lastes ned fra: Med bakgrunn i denne rapporten vil Miljødirektoratet foreta noen justeringer av dagens jegerprøvekurs. Endringene vil ikke trå i kraft før i 2017 og vil sammenfalle med oppdatering av jegerprøveinstruktørene. Både evalueringsrapporten og Miljødirektoratets erfaringer avdekker at det temaet som oftest kommer opp til diskusjon er variasjoner i hvordan jegerprøvekurset gjennomføres hos ulike arrangører. Dette kommer til uttrykk gjennom søknader om dispensasjon, spørsmål rundt hva som er innenfor rammen og hva som må klassifiseres som irregulære kurs, samt henvendelser fra studieforbundene som kontrollerer kursrapporter. Miljødirektoratet ser at noen kursarrangører presser grensene for å gjennomføre kurset på færrest mulig dager. Kursarrangørene uttrykker et behov for kortere kurs for å tilpasse tilbudet til lokale utfordringer ved gjennomføring, samt en tilpasning av tilbudet til f.eks. turnusarbeidere eller det generelle behovet for effektivitet hos dagens kursdeltakere. Bruken av e-læring, fraværsmuligheter og obligatorisk deltakelse er begreper som selv etter gjentatte presiseringer fra Miljødirektoratet tolkes og praktiseres ulikt. Miljødirektoratet ser at regelverket kan forbedres på dette området gjennom å forskriftsfeste klarere regler med mindre grad av tolkningsrom og like konkurransevilkår for de ulike kursarrangørene. Klarere regler skal likevel ikke gå på bekostning av at opplæring skal tilpasses behov og samfunnsstruktur i dag og i fremtiden. Selv om noen kanskje i utgangspunktet kan oppfatte tre faste alternativer som lite fleksibelt, er Miljødirektoratet av den oppfatning at de tre alternativene dekker behovet for lokal tilpasning. Det blir mindre rom for tolkning, studieforbundene får en enklere kontroll og man sikrer tilnærmet lik gjennomføring over hele landet på like konkurransevilkår. De tre alternativene vil samtidige ivareta grunnlaget for at vi skal utdanne jegere med den rette kunnskapen og de gode holdningene også for fremtiden. Forslaget innebærer tre ulike gjennomføringsløp på jegerprøvekurset. Samlingenes innhold vil defineres nærmere i «Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs» etter følgende tema for samlingene: Samling 1. Jakt og holdninger (3 timer) Samling 2. Våpen og våpenlovgivningen (3 timer) Samling 3. Human og sikker jakt i praksis (3 timer) Samling 4. Skyting med hagle og rifle (6 timer) Samling 5. Artskunnskap (3 timer) Samling 6. Lovverk og forskrifter (3 timer) Samling 7. Jaktformer (3 timer) Samling 8. Ettersøk av skadet vilt (3 timer) Samling 9. Behandling av felt vilt, etter eksamen hva nå? (3 timer) Nærmere detaljer for gjennomføring vil bli fastsatt i «Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven». Fraværsreglene vil bl.a. tilpasses bestemmelsene i voksenopplæringsloven og beskrives i instruksen. 2

3 11. Jegerprøvegebyr og kursavgift lyder: Den som vil avlegge jegerprøveeksamen skal betale gebyr for eksamen. Betalt jegerprøvegebyr gjelder for ett eksamensforsøk. Arrangøren kan kreve kursavgift for det obligatoriske kurset. Betalt jegerprøvegebyr gjelder nå for ett eksamensforsøk. Dette ble fastsatt i forskrift 4. mars 2015 om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Bestemmelsen skal fortsatt være gjeldende selv om endringsforskriften oppheves. Bestemmelsen er ikke gjenstand for høring. Kapittel 7. Bruk av hund under jakt og felling 23. Krav om godkjent ettersøkshund ledd skal lyde: Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. Forslaget gjør endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst ledd. Forskriftsendringen innebærer kun en mindre språklig justering uten betydning for forståelsen av innholdet. Det har vært behov for å gjennomgå forskriften med sikte på en mer ensartet begrepsbruk. Begrepet «godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer» erstatter uttrykk som «praktisk prøve» o.l. og vil bli benyttet gjennomgående både i forskrift og instruks ledd lyder: Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund. Dette leddet er identisk med tidligere bestemmelse og er ikke gjenstand for høring. 3

4 23 3. ledd skal lyde: Ekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. Hundefører må i tillegg ha gjennomført kurset «Ettersøk videregående». Krav om gjennomført kurs gjelder ikke registrerte instruktører for kurset «Ettersøk videregående» Opptakskrav for kurset «Ettersøk videregående» er at vedkommende er registrert i Jegerregisteret, har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret. Kurset er to - delt og består av e-læring med avsluttende elektronisk prøve og en praktisk utedag. Elektronisk prøve må bestås før den praktiske utedagen påbegynnes. Kurset «Ettersøk videregående» skal arrangeres i medhold av studieplan og instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. Hundefører er godkjent for å ta på seg ettersøk på vegne av det offentlige når vedkommende er registrert med kurset «Ettersøk videregående» i «Ettersøkshundregistret» til Norsk Kennel Klub. Målsetningen med kurset «Ettersøk videregående» er å gi hundefører kompetanse til å lede og gjennomføre offentlige ettersøk, spisskompetanse på skuddplassundersøkelser og ellers en generell kompetanse innen temaet ettersøk og avlivning av påkjørt og skadd hjortevilt. Det vil ikke være et obligatorisk krav at kursdeltaker skal ha med seg hund. Ordlyden er derfor endret fra «fører og hund» til hundefører. Miljødirektoratet anser det videre som unødvendig at registrerte instruktører for kurset «Ettersøk videregående» må dokumentere å ha avlagt det kurset som de er kvalifisert til å undervise på, derfor unntaksbestemmelsen. Dette må gjelde også om en registrert instruktør ikke har undervist på kurset «Ettersøk videregående», så lenge vedkommende er registrert som instruktør av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Kennel Klub eller andre som er godkjent av Miljødirektoratet for å utdanne instruktører. I høringen på forskrift 4. mars 2015 om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst nr. 183 var tilbakemeldingene fra høringspartene at forslaget om et to dagers obligatorisk kurs ville påføre ekvipasjene og kommunene ekstra økonomiske utgifter og at de av den grunn ikke kunne støtte forslaget. I tillegg ville det for mange kursdeltakere være vanskelig å avsette to hele dager til å gjennomføre kurset. Miljødirektoratet valgte i den nye instruksen å opprettholde kravet om obligatorisk videregående kurs for ettersøk på vegne av det offentlige, men for å imøtekomme høringspartene er det obligatoriske videregående kurset endret fra et to dagers kurs til et praktisk dagskurs. Teorien er lagt opp som et E-læringsprogram med en avsluttende elektronisk prøve. Det vil bety at alle må gjennomføre E læringsprogrammet og bestå den elektroniske prøven før vedkommende melder seg på den praktiske delen som foregår ute. Forskriftsendringen innebærer ikke et nytt krav, men forskriftsfester det som er fastsatt i den nye instruksen. Det er videre vurdert som nødvendig å forskriftsfeste opptakskravet for kurset «Ettersøk videregående». Dette vil gjøre det klart at minstekravet for å begynne på kurset er at man er registrert i Jegerregisteret, har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret. Forskriftsendringen innebærer ikke et nytt krav, men forskriftsfester det som er fastsatt i den nye instruksen. Miljødirektoratet ønsker at de ekvipasjer og hundeførere som er utdannet og godkjent for ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige registreres i Ettersøkshundregisteret, som driftes av Norsk Kennel Kub. Dette kravet vil gi kommuner og andre offentlige instanser, som har behov for 4

5 godkjente ettersøksekvipasjer, lett tilgang til opplysninger om hvem de kan kontakte for å få oppdraget utført ledd skal lyde: Instruktør for kurset «Ettersøk videregående» skal ha gjennomført utdanning i henhold til alternativer gitt i instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. Studieplan er tatt ut av den fastsatte endringsforskriften, da kravene til utdanning av instruktør er knyttet til nærmere spesifiserte kurs i instruksen og ikke fastsatt i studieplan. Kursene følger av instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund med ikrafttredelse 1. april I henhold til instruksen skal kurset «Ettersøk videregående» ledes av instruktør som har gjennomført ett av følgende alternativ: 1. «Jakthund grunnkurs», «Ettersøk grunnkurs», «Ettersøk instruktør» og «NJFFs jakthundinstruktør trinn II». De tre første kursene er godkjent av Studieforbundet natur og miljø, og har følgene studieplan nr. 6231, 1072, 1073 og «NKKs instruktører trinn I» godkjent av Studieforbundet natur og miljø, studieplan 6119, «NKKs instruktører trinn II - jakt» og «NKKs instruktører trinn III jakt». 3. Autorisert som ettersøksdommer. 4. Annen utdanning som tilfredsstiller kravet til å være instruktør kan godkjennes etter søknad til Miljødirektoratet ledd lyder: Lokale lag, foreninger og klubber som er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund eller Norsk Kennel Klub kan arrangere kurset «Ettersøk videregående» og kurs for utdanning og godkjenning av instruktører. Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. Dette leddet er identisk med tidligere bestemmelse og er ikke gjenstand for høring. 24 skal lyde: Arrangør og gjennomføring av godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal være terminfestet og gjennomføres i regi av lokale lag, foreninger og klubber tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Kennel Klub. Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal være åpen for enhver. Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal dømmes av autorisert ettersøksdommer. Norsk Kennel Klub eller annen organisasjon som etter søknad er godkjent av Miljødirektoratet har ansvaret for å utdanne og autorisere ettersøksdommere. Utdannelsen skal følge instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. 5

6 Forslaget gjør endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst 24, ved at første ledd endres og det tilføyes et nytt annet ledd. Forslaget legger i første ledd opp til at alle lokale lag, foreninger og klubber tilsluttet Norges Jeger- og fiskerforbund og Norsk Kennel Klub uten søknad er gitt tillatelse til å arrangere godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. Andre organisasjoner må søke Miljødirektoratet om tillatelse. Forskriftsendringen innebærer ikke noe nytt, men forskriftsfester det som er fastsatt i den nye instruksen slik at Miljødirektoratet har hjemmel til å fatte enkeltvedtak for å godkjenne andre arrangører av godkjenningsprøve for ettersøkshund. Det er behov for å forskriftsfeste ansvar og myndighet i forbindelse med utdanning av ettersøksdommere som i dag er fastsatt i den nye instruksen. Ettersøksdommere er i forskrift og instruks gitt en viktig funksjon. Bestemmelsen stadfester at det er Norsk Kennel Klub (NKK) som utdanner ettersøksdommere, men at andre organisasjoner etter søknad til Miljødirektoratet kan utdanne og autorisere ettersøksdommere. Forskriftsendringen innebærer ikke noe nytt, men forskriftsfester det som er fastsatt i den nye instruksen slik at Miljødirektoratet har hjemmel til å fatte enkeltvedtak for å godkjenne andre organisasjoner til å forestå dommerutdanning ledd skal lyde: Vitnemål for godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer utstedes av ettersøksdommer når prøven er avlagt og bestått i tråd med denne forskrift og instruks om prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. En ettersøkshund kan benyttes av flere førere, når alle førerne ha avlagt og bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer med vedkommende hund. Endringene i innebærer kun en språklig oppdatering av begrepsbruken og oppdatering av tittel på instruksen. Ny 26 skal lyde: Overgangsbestemmelser Jaktpremierte hunder som er registrert i Ettersøkshundregisteret pr 1. april 2016 er godkjent som ettersøkshund i eget og tilstøtende nabojaktfelt ut hundens levetid. Ettersøksekvipasjer som pr 1. april 2016 har gjeldende ettersøksavtale med det offentlige må innen 1. april 2018 fremlegge skriftlig dokumentasjon på at videregående kurs er gjennomført før ny avtale inngås. Alle som har videregående kurs pr 1. april 2016 får godkjent disse som «Ettersøk videregående» dersom gjennomført kurs kan dokumenteres gjennomført overfor offentlig myndighet før ny avtale inngås. Forslaget innfører en ny 26 i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Bestemmelsen gis ikrafttredelse fra 1. april Bestemmelsen trer i kraft samtidig med at gjeldende 26 bortfaller fra samme dato. 6

7 I arbeidet med revisjonen har det vært en forutsetning at alle godkjente og registrerte ettersøksekvipasjer er godkjente også etter 1. april Bestemmelsen ble skrevet inn i instruksen, men foreslås nå forskriftsfestet i 1. ledd. Bestemmelsen blir da et unntak fra tidligere opphevelse av 26. Forslaget innebærer at ny 26 hjemler fortsatt bruk av denne type hunder når de har oppnådd godkjenning etter en tidligere godkjenningsordning. De vil være godkjente ut hundens levetid. Hundene vil være godkjent innenfor samme rammer som tidligere, for bruk i eget og tilstøtende nabojaktfelt. Denne bestemmelsen vil gjelde 1370 jaktpremierte hunder av totalt registrerte hunder i Ettersøkshundregisteret pr. august I den nye instruksen som trer i kraft 1. april 2016 er det tatt inn en overgangsbestemmelse, slik at ettersøksekvipasjer som pr 1. april 2016 har avtale med det offentlige (kommunen) vil ha gyldig avtale til 1. april Denne bestemmelsen blir nå forskriftsfestet i 2. ledd. Forskriftsendringen innebærer ikke et nytt krav, men forskriftsfester det som allerede er fastsatt i den nye instruksen. Overgangsperioden er innført for at ettersøkspersonell som ikke kan dokumentere å ha gjennomført og bestått videregående ettersøkskurs, har rimelig med tid til å gjennomføre den obligatoriske opplæringen. Den offentlige myndigheten skal kontrollere at den skriftlige dokumentasjonen som legges frem tilfredsstiller kompetansekravet. Forslaget i 3. ledd presiserer at alle som har gjennomført kurset «Ettersøk videregående» før bestemmelsens ikrafttredelsestidspunkt 1. april 2016 får kurset godkjent selv om det ikke er avlagt i henhold til ny studieplan og instruks. Dette er gjort for å sikre kontinuitet i det kommunale ettersøksarbeidet. Tidligere videregående kurs har tilnærmet samme innhold som «Ettersøk videregående» og gir derfor et godt grunnlag for å påta seg oppdrag for kommunen. De forskriftsfestede opptakskravene er tilkommet sent i forskriftsprosessen og uten at det er fastsatt overgangsordninger. Det er derfor ikke rimelig at kravene gjøres gjeldende for personer med allerede avlagte kurs. Ikrafttredelse 9 2. ledd trer i kraft 1. august ledd, ledd, ledd, ledd og 26 trer i kraft 1. april ledd og 24 trer i kraft straks. 7

8 Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Fastsatt av Miljødirektoratet xx. februar 2016 med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) 26 nr. 3 og 39, jf. Delegeringsvedtak 2.april 1982 nr. 592 I I forskrift 22.mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt felling og fangst gjøres gjeldende følgende endringer: 9 nytt 2. ledd skal lyde: Kurset skal være på 30 timer. Den obligatoriske undervisningen skal gjennomføres ved et av tre alternativer: 1. Over to helger (fredag søndag) Fredag (3 t) Lørdag (6 t) Søndag (6 t) Fredag (3 t) Lørdag (6 t) Søndag (6 t) Samling 1 Samling 2+3 Samling 4 Samling 5 Samling Samling Over fem hele sammenhengende dager Dag 1 (6 t) Dag 2 (6 t) Dag 3 (6 t) Dag 4 (6 t) Dag 5 (6 t) Samling 1+5 Samling 2+3 Samling 4 Samling 6+7 Samling Over ni dager Dag 1 (3 t) Dag 2 (3 t) Dag 3 (3 t) Dag 4 (6 t) Dag 5 (3 t) Dag 6 (3 t) Dag 7 (3 t) Dag 8 (3 t) Dag 9 (3t) Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8 Samling 9 Rekkefølgen på samlingene i de tre alternativene kan endres dersom lokale forhold tilsier det. Kombinasjoner mellom ulike alternativ er ikke tillatt ved gjennomføring ledd 3. punktum blir nytt 3. ledd Kurset skal ledes av instruktør som er utdannet etter opplegg godkjent av Miljødirektoratet. 11 lyder: Den som vil avlegge jegerprøveeksamen skal betale gebyr for eksamen. Betalt jegerprøvegebyr gjelder for ett eksamensforsøk. Arrangøren kan kreve kursavgift for det obligatoriske kurset. 8

9 23 1. ledd skal lyde: Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet ledd lyder: Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund ledd skal lyde: Ekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. Hundefører må i tillegg ha gjennomført kurset «Ettersøk videregående». Krav om gjennomført kurs gjelder ikke registrerte instruktører for kurset «Ettersøk videregående». Opptakskrav for kurset «Ettersøk videregående» er at vedkommende er registrert i Jegerregisteret, har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret. Kurset er to - delt og består av e-læring med avsluttende elektronisk prøve og en praktisk utedag. Elektronisk prøve må bestås før den praktiske utedagen påbegynnes. Kurset «Ettersøk videregående» skal arrangeres i medhold av studieplan og instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. Hundefører er godkjent for å ta på seg ettersøk på vegne av det offentlige når vedkommende er registrert med kurset «Ettersøk videregående» i Ettersøkshundregistret til Norsk Kennel Klub ledd skal lyde: Instruktør for kurset «Ettersøk videregående» skal ha gjennomført utdanning i henhold til alternativer gitt i instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet ledd lyder: Lokale lag, foreninger og klubber som er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund eller Norsk Kennel Klub kan arrangere kurset «Ettersøk videregående» og kurs for utdanning og godkjenning av instruktører. Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. 9

10 24 skal lyde: Arrangør og gjennomføring av godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal være terminfestet og gjennomføres i regi av lokale lag, foreninger og klubber tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Kennel Klub. Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal være åpen for enhver. Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer skal dømmes av autorisert ettersøksdommer. Norsk Kennel Klub eller annen organisasjon som etter søknad er godkjent av Miljødirektoratet har ansvaret for å utdanne og autorisere ettersøksdommere. Utdannelsen skal følge instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet ledd skal lyde: Vitnemål for godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer utstedes av ettersøksdommer når prøven er avlagt og bestått i tråd med denne forskrift og instruks om prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. En ettersøkshund kan benyttes av flere førere, når alle førerne ha avlagt og bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer med vedkommende hund. Ny 26 skal lyde: Overgangsbestemmelser Jaktpremierte hunder som er registrert i Ettersøkshundregisteret pr 1. april 2016 er godkjent som ettersøkshund i eget og tilstøtende nabojaktfelt ut hundens levetid. Ettersøksekvipasjer som pr 1. april 2016 har gjeldende ettersøksavtale med det offentlige må innen 1. april 2018 fremlegge skriftlig dokumentasjon på at videregående kurs er gjennomført før ny avtale inngås. Alle som har videregående kurs pr 1. april 2016 får godkjent disse som «Ettersøk videregående» dersom gjennomført kurs kan dokumenteres gjennomført overfor offentlig myndighet før ny avtale inngås ledd trer i kraft 1. august ledd, ledd, ledd, ledd og 26 trer i kraft 1. april ledd og 24 trer i kraft straks. II Forskrift 4. mars 2015 nr. 183 med ikrafttreden 1.april 2016 oppheves med unntak av 11 som trådte i kraft 4. mars

Ettersøkshund Flå. Arild Sørensen

Ettersøkshund Flå. Arild Sørensen Ettersøkshund Flå Arild Sørensen Ettersøkshund noen tilbakeblikk Oppstart arbeidet med revisjon ettersøkshund i 2010 Forskriftsendring av 16. mai 2012 26 oppheves fra 1. april 2016. Kun en godkjenningsordning

Detaljer

Deres ref: Vår ref Dato 2015/

Deres ref: Vår ref Dato 2015/ Miljødirektoratet Postb. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Dato 2015/4106-4 20.01.2016 Høringsuttalelse Midtre Gauldal kommune - endring i forskrift av 22 mars 2002 om utøvelse

Detaljer

Ettersøksarbeidet. Roar Lundby, jaktkonsulent, Norges Jeger- & Fiskerforbund 8.april 2016

Ettersøksarbeidet. Roar Lundby, jaktkonsulent, Norges Jeger- & Fiskerforbund 8.april 2016 Ettersøksarbeidet Roar Lundby, jaktkonsulent, Norges Jeger- & Fiskerforbund 8.april 2016 Ettersøk Hva har skjedd? Hva er nytt? Forskrift Instruks Hva innebærer dette for kommuner og ettersøksekvipasjer?

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

HØRING REVISJON AV FORSKRIFT OM JAKT, FELLING, FANGST OG FISKE

HØRING REVISJON AV FORSKRIFT OM JAKT, FELLING, FANGST OG FISKE VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Hans Gunnar Otervik Tlf: 75 10 18 09 Arkiv: K43 &13 Arkivsaksnr.: 13/422-4 HØRING REVISJON AV FORSKRIFT OM JAKT, FELLING, FANGST OG FISKE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Adresseliste Trondheim, 23.10.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12525 Saksbehandler: Ingebrigt Stensaas Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 11.11.2014 kl. 11.00 STED: MØTEROM NOR-I, 4. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

det ikke er praktisk mulig å bringe hunden til skuddstedet innen 4 timer. Dersom jeger bruker 1 time på å konstatere at det kreves en godkjent

det ikke er praktisk mulig å bringe hunden til skuddstedet innen 4 timer. Dersom jeger bruker 1 time på å konstatere at det kreves en godkjent 23. Krav om godkjent ettersøkshund Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

Vilt- og fiskesamling 2016

Vilt- og fiskesamling 2016 Willy Rudborg Fylkesinstruktør ettersøk NJFF Nordland Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om forvaltning av hjortevilt Definisjoner Bestansplan Bestandsplanområde Vald Jaktfelt Bestandsplan

Detaljer

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring.

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet Oslo, 10.14.14 Dok.id: Brevmal.doc Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet har sendt på høring revisjon av forskrift 2002-03 -22-313 om

Detaljer

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Bakgrunn

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Bakgrunn Miljødirektoratet Terje Qvam og Ingebrigt Stensaas Dagh Bakka db@skogkurs.no Tlf.: 950 87 950 Deres ref.: 2014/12525 Vår ref.: 652190 Dato: 09.12.2014 Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt,

Detaljer

Eksamensdato hos Fredrikstad kommune: 4.februar Kl 18:00

Eksamensdato hos Fredrikstad kommune: 4.februar Kl 18:00 Kjære kursdeltager! Velkommen til jegerprøvekurs januar 2016! Arrangør: Onsøy Jeger & Fiskeforening. v/ Studieforbundet Natur og miljø. Instruktør: Ole Bendiksen 90602241 Kontaktes helst på e-post: ojff@jegerproven.org

Detaljer

Samlet uttale fra 20 kommuner i Hjorteviltregion I, II, III, IV og V i Nord- Trøndelag - Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Samlet uttale fra 20 kommuner i Hjorteviltregion I, II, III, IV og V i Nord- Trøndelag - Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Nord-Trøndelag fylkeskommune Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2014/7452-49106/2014/LIAA K40/&13 26.11.2014 Samlet uttale fra 20 kommuner i Hjorteviltregion I, II, III, IV og V i Nord- Trøndelag - Revisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 08.12.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Kvasstind Møtedato: 13.11.2014 Tid: 12:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Naturressursutvalget. Møtested: Kvasstind Møtedato: 13.11.2014 Tid: 12:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Naturressursutvalget Møtested: Kvasstind Møtedato: 13.11.2014 Tid: 12:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til:

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør:

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør: Velkommen til jegerprøvekurs 20 Arrangør: Jegerprøveinstruktør Navn: Mobil: E-post: Informasjon 30 timer kurs: - Teori - Praktiske øvelser - Artskunnskap - Opplæring i fangst - Rifle- og hagleskyting -

Detaljer

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Norges Fjellstyresamband Stortingsgt.30 0161 OSLO 10. desember 2014 Uttale fra Steinkjer fjellstyre Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Saksopplysninger Revisjon av Forskriften

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud Konkurransegrunnlag Åpent anbud Kjøp av tjenester til ettersøk av skadet vilt og håndtering av dødt vilt langs kommunale veger. 1.0 Avtalens formål og lovverk: Ansvar for ettersøk av skadet vilt (utenom

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Velkommen til jegerprøvekurs Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Kursinformasjon Jegerprøven: Grunnkurset for alle som skal jakte 30 timers kurs Mest teori, men også praktiske øvelser Teoretisk eksamen Kursopplegg

Detaljer

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Viltloven (jaktlederen) 26a. Det skal utpekes en jaktleder Men.. - Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Jaktlederen bør - Koordinere jakta

Detaljer

Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer

Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer Høringssvar på endring av instruks fra NKK Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer Fastsatt av Miljødirektoratet xx. yy 2016, gjeldende fra 1. april 2016. 2017 Begrunnelse for endring:

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. juli 2013 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human og sikker jakt i praksis

Detaljer

Velkommen til samling 8. Ettersøk

Velkommen til samling 8. Ettersøk Velkommen til samling 8 Ettersøk Skadeskyting og ettersøk noe som kan skje meg? Jakten utøves på storsamfunnets premisser Uforsvarlig skyting vet vi nok til å unngå Skadeskyting ved uhell og feilvurderinger

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder kurs og Konferansesenter Dato: Tid: Kl

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder kurs og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder kurs og Konferansesenter Dato: 23.1.2016 Tid: Kl. 08.30 11.15 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Leder Kjell Kruke

Detaljer

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler VEILEDER M-520 2016 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalg - Ørland/Bjugn kommuner Møtested: 2. etj., Landbrukets hus Møtedato: Tid: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalg - Ørland/Bjugn kommuner Møtested: 2. etj., Landbrukets hus Møtedato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalg - Ørland/Bjugn kommuner Møtested: 2. etj., Landbrukets hus Møtedato: 09.12.2014 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Britt Brevik, som sørger for innkalling av

Detaljer

Hvor god er de godkjente ettersøkshundene? Vurdering av fremtidig regelverk. Ingebrigt Stensaas Hafjell, 13. april 2011

Hvor god er de godkjente ettersøkshundene? Vurdering av fremtidig regelverk. Ingebrigt Stensaas Hafjell, 13. april 2011 Hvor god er de godkjente ettersøkshundene? Vurdering av fremtidig regelverk Ingebrigt Stensaas Hafjell, 13. april 2011 Bakgrunn for evalueringen Kontaktutvalget for ettersøkshund, består av: Norsk Kennel

Detaljer

Veiledning april 2008 Viltloven. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. med kommentarer

Veiledning april 2008 Viltloven. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. med kommentarer Veiledning april 2008 Viltloven Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer Innhold Utøvelse av jakt, felling og fangst Innledning... 3 Kapittel 1. Generelle bestemmelser.... 4 Kapittel

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter Velkommen til samling 6 Lover og forskrifter Temaer samling 6 Lover og forskrifter Bakgrunn for regelverk Gjennomgang av de viktigste lovene og forskriftene Kort innføring i andre relevante vedtak Forvaltningsnivå

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Olav Folden SP Hege Eriksson SP Dag Ivar Borg AP Terje Selen V

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Olav Folden SP Hege Eriksson SP Dag Ivar Borg AP Terje Selen V Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Malm, Verran servicekontor Dato: 11.08.2011 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Olav Folden SP Hege Eriksson

Detaljer

Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst

Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst Innhold Innledning...3 Kapittel 1. Generelle bestemmelser...4 Kapittel 2. Aldersgrenser...8 Kapittel 3. Jegerprøven...11 Kapittel

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

Møtebok for Hovedutvalg næring, natur og miljø

Møtebok for Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Møtebok for Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtedato: 22.02.2017 Møtested: Møterom Unkrvatn Møtetid: Kl. 10:00-15:00 Følgende medlem møtte Sølvi Andersen Catrin Bråten Tone Waaler

Detaljer

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK ULLENSVANG HERAD Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 14/1319-3 14/11686 N-000/ 26.11.2014 HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Viltsamling Aust-Agder 22. mars Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

Viltsamling Aust-Agder 22. mars Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Viltsamling Aust-Agder 22. mars 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Veiledning april 2008 Viltloven. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. med kommentarer

Veiledning april 2008 Viltloven. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. med kommentarer Veiledning april 2008 Viltloven Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer Innhold Innledning... 3 Kapittel 1. Generelle bestemmelser.... 4 Kapittel 2. Aldersgrenser... 8 Kapittel

Detaljer

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN)1. februar 2013. I. Gjennomføring Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen:

Detaljer

Utøvelse av jakt, felling og fangst

Utøvelse av jakt, felling og fangst Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto TE 1177 Layout: Guri Jermstad Trykk:? Rundskriv april 2006 Viltloven Utøvelse av jakt, felling og fangst 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Foto: Kjell-Erik Moseid Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. desember 2016. Ikrafttredelse 1. januar 2017. for jegerprøvekurset Obligatorisk jegerprøvekurs må

Detaljer

Ettersøk av skadet storvilt

Ettersøk av skadet storvilt Ettersøk av skadet storvilt Froland kommune Øyvin Froland Lovverk Jakt skal utøves på en human måte. Viltet skal avlives så raskt som mulig ved skadeskyting. Dette er primært en oppgave for jeger og jaktlag,

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Innledning Direktoratet for naturforvaltning (DN) ser nå behov for å revidere noen av bestemmelsene

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. oktober 2012 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om utøvelse av jakt og fangst.

Høringsuttalelse forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Vår dato: Vår ref: 2011-11-24 B11177/97-141 Deres dato: Deres ref: 07.07.2011 2011/8483 ARE-FR-TST Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høringsuttalelse forskrift

Detaljer

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER

GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 1 GODKJENNINGSPROGRAM FOR NORSKE REDNINGSHUNDER 2 Del 1 Generelle bestemmelser 1 GENERELT...3 1.1 Definisjoner...3 1.2 Krav til fører... 3 1.2.1 Medlemskap... 3 1.2.2 Helse... 3 1.2.3 Alder... 3 1.3 Krav

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Ettersøkshund Flå. Johan Danielsen

Ettersøkshund Flå. Johan Danielsen Ettersøkshund Flå Johan Danielsen Hvorfor endring i «Instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund»? Klare krav i lovverket i forhold til human jakt og å hindre unødig lidelse for viltet Viltlovens

Detaljer

OPPDATERT 2016 ETTERSØK FOR DE VIDEREKOMMENDE

OPPDATERT 2016 ETTERSØK FOR DE VIDEREKOMMENDE OPPDATERT 2016 ETTERSØK FOR DE VIDEREKOMMENDE «Ettersøk - for de viderekommende» 2. utgave: NJFF v/roar Lundby Takk til NJFF-Hedmark v/ Ole Mattis Lien, Arnfinn Lien, Ada Bredalen og Knut Røise Olsen for

Detaljer

16/26 16/1033 ORGANISERING AV VILTFORVALTNINGEN I SIGDAL KOMMUNE

16/26 16/1033 ORGANISERING AV VILTFORVALTNINGEN I SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Folkemusikksenteret Møtedato: 14.04.2016 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Velkommen til samling 7. Jaktformer

Velkommen til samling 7. Jaktformer Velkommen til samling 7 Jaktformer Temaer samling 7 Jaktformer med og uten hund Ettersøk av skadd vilt Jaktformer med hund Bandhund Hunderaser Norsk elghund svart og grå Aktuelle arter Elg, villrein, hjort

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 13.06.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, på eget web skjema på nettsiden, til

Detaljer

PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2015

PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2015 PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2015 Foto: Dag Bjerkestrand Rapport utarbeidet av Averøy kommune ved skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 21.12.2015 1. Lovgrunnlag I henhold

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Vedlegg - Høringsoppsummering

Vedlegg - Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg - Høringsoppsummering Høringsoppsummering av endringsforskrift til forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1338 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund. Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå.

Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund. Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå. Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå. Godkjent av studieforbundet natur og miljø. Studieplannr.:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4654-1 Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg

Detaljer

NB NB! NB! Kl. 19.00 er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008

NB NB! NB! Kl. 19.00 er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008 STOKKE KOMMUNE VILTNEMNDA Møteinnkalling Møtested: Kantina i Rådhuset, 3. etg. Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: 18.00 NB NB! Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 51 09, el. e-post: ingrid.knotten.haugberg@stokke.kommune.no

Detaljer

NOTAT. Administrasjonens forslag til vedtak: NKKs rovdyrpolicy sentreres rundt følgende punkter:

NOTAT. Administrasjonens forslag til vedtak: NKKs rovdyrpolicy sentreres rundt følgende punkter: Sak nr.7 NOTAT Til: Hovedstyret Fra: Administrasjonen Sak: Høring vedrørende NKKs rovdyrpolicy Tid: 19.01.15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet via høringsportal regjeringen.no Vår referanse Vår dato 17/02286-2 Deres referanse 04.12.2017 Deres dato 17/3352 04.09.2017 Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Komite for vekst og utvikling Møtested: Brevold, Åfjord rådhus Dato: Tid: 09:00 15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord - Komite for vekst og utvikling Møtested: Brevold, Åfjord rådhus Dato: Tid: 09:00 15:30 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Komite for vekst og utvikling Møtested: Brevold, Åfjord rådhus Dato: 14.11.2016 Tid: 09:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Walter Solberg Leder

Detaljer

Språkvask av godkjenningsprogrammet

Språkvask av godkjenningsprogrammet 02.01.2017 Språkvask av godkjenningsprogrammet Gjennom året kommer det inn noen spørsmål om tolkninger av teksten i godkjenningsprogrammet, eller vi ser at det er deler av programmet som ikke tolkes eller

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

Rådyrforvaltning i Averøy kommune

Rådyrforvaltning i Averøy kommune Rådyrforvaltning i Averøy kommune Tekst og foto: Miljøvernleder /skogbrukssjef i Averøy kommune Dag Bjerkestrand Rådyrøya på Nord-Vestlandet Største rådyrkommunen i Møre og Romsdal Norges 4. største rådyrkommune

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Sted Vollan gård Tid 05.11.2014 Klokka 20.00 Innkalt: Trond Livden, Geir Atle Bobakk, Stein Grue, Ivar Næverdal, Henning Brevad. Sekretær: Kristin L Austvik, Ansatt: Ingebrigt Storli Saksnr. 9/2014: Arbeidsplan

Detaljer

Nye viltforskrifter Gravberget 8. mars Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

Nye viltforskrifter Gravberget 8. mars Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nye viltforskrifter Gravberget 8. mars 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn I Grunnopplæring av hund

Utdanningsplan for instruktører trinn I Grunnopplæring av hund Utdanningsplan for instruktører trinn I Grunnopplæring av hund Revidert 2017. Godkjent av NKKs Sportshundkomite 24.01.2017. Godkjent av studieforbundet natur og miljø. Studieplannr.: 6119. Utgitt av Norsk

Detaljer

Ettersøksplikt. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - 27, 1. ledd: Den som under jakt eller forsøk k påp

Ettersøksplikt. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - 27, 1. ledd: Den som under jakt eller forsøk k påp Ettersøksplikt Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - 27, 1. ledd: Den som under jakt eller forsøk k påp felling skadeskyter storvilt, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest

Detaljer

PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2014

PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2014 PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 214 Foto: Dag Bjerkestrand Rapport utarbeidet av Averøy kommune ved skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 8.12.214 1. Lovgrunnlag I henhold

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

INNHOLD. Velkommen til jegerprøven... 13. Introduksjon... 17. Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25. Våpen og våpenlovgivning... 49.

INNHOLD. Velkommen til jegerprøven... 13. Introduksjon... 17. Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25. Våpen og våpenlovgivning... 49. INNHOLD Velkommen til jegerprøven... 13 Introduksjon... 17 Kapittel 1 Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25 Jakt og holdninger... 25 Jaktutøvelse slik at samfunnet kan akseptere den... 29 Regler for

Detaljer

NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER

NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER Vedtatt av Hovedstyret 26. januar 1983 Gjeldende fra 1. mai 1983 Sist endret 26. februar 2003 Regler for autorisasjon av ringsekretærer Vedtatt av Hovedstyret

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør:

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør: Velkommen til jegerprøvekurs 20 Arrangør: Jegerprøveinstruktør Navn: Mobil: E-post: Informasjon 30 timer kurs: - Teori - Praktiske øvelser - Artskunnskap - Opplæring i fangst - Rifle- og hagleskyting -

Detaljer

Regler/rutiner for Ettersøk.

Regler/rutiner for Ettersøk. Regler/rutiner for Ettersøk. Veiledningshefte for ettersøk, Lierne kommune Først en begrepsforklaring: Det er i denne sammenhengen snakk om to organiseringsnivå under jakta. 1. 1: Jaktfelt (også kalt jaktvald)

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Velkommen til Fagdag ettersøk

Velkommen til Fagdag ettersøk Velkommen til Fagdag ettersøk 2016 Kl 10.00 Opning Program Ettersøksunderøkinga i regi av NJFF sogn og Fjordane og NJFF Møre og Romsdal Kl 11.00 Erfaring ved lysbruk under ettersøk, offentleg og i jaktsamanheng.

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 07.04.2016 Tid: Kl. 13.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Eivind Haugseth

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 02.09.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Delegasjon av myndighet til uttak av vilt av sikkerhetshensyn m.v.

Delegasjon av myndighet til uttak av vilt av sikkerhetshensyn m.v. Delegasjon av myndighet til uttak av vilt av sikkerhetshensyn m.v. Uttak av vilt krever hjemmel Naturmangfoldloven 15 første ledd: 15. (forvaltningsprinsipp) 1 Høsting 2 og annet uttak 3 av naturlig viltlevende

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Drift og utvikling Det kongelige miljøverndep Pb 8013 Dep 0030 OSLO Årets barne- og ungdomskommune 2011 Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode

Detaljer

Regler/rutiner for Ettersøk.

Regler/rutiner for Ettersøk. Regler/rutiner for Ettersøk. Veiledningshefte for ettersøk, Lierne kommune Først en begrepsforklaring: Det er i denne sammenhengen snakk om to organiseringsnivå under jakta. 1: Jaktfelt (også kalt jaktvald)

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Uttak av hjortevilt flere regelverk Forbud mot uttak uten hjemmel, Naturmangfoldloven 15

Detaljer

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 4 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kompendium ettersøk.

Kompendium ettersøk. Kompendium ettersøk www.nkk.no UTDANNINGSREGLER FOR ETTERSØKSDOMMER Autorisert dommer kan dømme blodsporprøver og fersksporprøver (ettersøksprøve, elg, hjort og rådyr) og anleggsprøve blodspor. 1. Søknad

Detaljer

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING LEDERS TILBAKEBLIKK PÅ 2017 Hei! Året 2017 ble et år der årets deltagere i styret og utvalg har stått på og gjort min jobb som leder svært enkel. Alle har

Detaljer