Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom. Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom. Klinikk psykisk helse og rusbehandling"

Transkript

1 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom Klinikk psykisk helse og rusbehandling

2 Informasjon om BUPA døgnenhet ungdom Hva er BUPA døgnenhet ungdom? BUPA døgnenhet ungdom er en sengeavdeling for utredning og behandling av barn og ungdom med alvorlige psykiske vansker. Døgnenheten er organisert som en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved klinikk for psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold. Hvem får plass hos oss og hvordan? De fleste som kommer til oss har fått henvisning fra en av BUPAs poliklinikker i Vestfold eller av lege. Vi er et tilbud til barn og ungdom opp til 18 år. Det er ingen bestemte diagnoser som er nødvendige for å få plass hos oss. Innleggelse velges ofte der annen behandling over tid ikke har hjulpet eller der det trenges mer intensiv observasjon og utredning for å forstå tilstanden. Andre ganger velges døgnenheten fordi det haster med å sette i gang god behandling, eller fordi det føles tryggest å være her under behandlingen. Det å bli innlagt på sykehus er for de fleste ungdommer og foreldre krevende og kan oppleves som en stor inngripen i hverdagen. Noen ganger fi nnes det viktige behandlingsmessige grunner for å ikke velge innleggelse selv om ungdommen har det vanskelig. Hvem er vi? Fagteam består av overlege, to psykologspesialister, klinisk sosionom og lege i spesialisering. Miljøterapeutgruppa består av sykepleiere, barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer. I tillegg har vi husmor, helsesekretær, rengjører og enhetsleder. Miljøterapeutene jobber i turnus på dag og kveld, og det er egne nattevaktsstillinger. Nattevaktene er våkne og tilgjengelige hele natten. Hvor lenge er ungdommen her? Dette er individuelt ut fra problemstillingen. Fra noen få dager og oppover, men ofte 3-6 uker. Oppholdet kan også bli forlenget eller forkortet om vi ser et behov for dette. Hvor går ungdommen på skole under oppholdet? Vi har en egen skole knyttet opp til døgnenheten, SMI skolen. Skolen er lokalisert i samme bygg. Her får ungdommene tilpasset undervisning. Skolen samarbeider med hjemmeskolen (den skolen du hører til) om undervisningen. Noen ungdommer har hele eller deler av undervisningen sin på hjemmeskolen, dersom det er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart. Før oppholdet starter Forvern foregår på litt ulike måter, avhengig av hvor mye tid vi har før innleggelse og av problemstillingen. Vi ønsker å møte både ungdommen og foreldre for å høre hva dere ønsker hjelp til. På den måten kan vi planlegge oppholdet best mulig. Noen ganger vil vi ha felles møte med dem som har henvist til oss. Vi ønsker også å komme på hjemmebesøk slik at vi blir litt bedre kjent og vi kan fortelle mer om døgnenheten. Ungdommen og foreldre vil få tilbud om å komme på besøk til døgnenheten før innleggelse. Under forvernet avtaler vi hvordan vi skal samarbeide og innhente informasjon fra eventuelle andre instanser/skole Hvor mange er det plass til hos oss? Vi har seks heldøgns plasser. Heldøgnplass betyr at man kan være innlagt hele døgnet, hele uken. De fleste som er hos oss kan reise hjem på permisjoner i helgene og eventuelt også noen kvelder i uken. Noen ganger ønsker vi at en av foreldrene kan være innlagt sammen med barnet eller ungdommen. Noen pasienter har dagplass, det vil si at de er i avdelingen på dagtid, men sover hjemme. 2 Sykehuset i Vestfold

3 Under oppholdet Alle pasientene får en saksansvarlig i avdelingens fagteam. Disse samarbeider med miljøterapeutene i avdelingen for å gjennomføre utredning og behandling. Miljøterapeutene jobber i team. Vi prøver å få til at ungdommene kan være mest sammen med miljøterapeuter fra «sitt» team, slik at det ikke blir så mange å bli kjent med. Utredningen og behandlingen tar alltid utgangspunkt i hva ungdommen, foreldre og BUP ønsker hjelp med. Vi prøver å bli mest mulig konkrete i forhold til hva dere trenger ny informasjon om eller forståelse for. Som oftest har barnet blitt grundig utredet av BUP eller andre instanser tidligere. Vi ser på hva vi tenker det er fornuftig å fortsette med og hvilke nye metoder/strategier vi kan prøve ut her på døgnenheten. De viktigste metodene våre er samtale og observasjon. Vi benytter gjerne spørreskjema, intervjuer og tester om vi tror det er nyttig. I tillegg gjør vi som regel medisinske undersøkelser av barnet. Det blir undersøkt reflekser, ulike bevegelser og koordinasjonsevne m.m. Dette blir utført av lege. Ofte er det også aktuelt å gjøre andre undersøkelser som blodprøver, elektroencefalogram(eeg), røntgen og magnetundersøkelse(mr) av hjernen. Dette er for å utelukke somatiske lidelser som kan være årsak til symptomene. Avhengig av hva som er målet for oppholdet samarbeider vi med foresatte, skole, BUPA poliklinikk, PPT, barnevern eller andre instanser om å overføre det vi fi nner ut til ungdommens hverdag etter oppholdet. Vi pleier å gi tilbakemelding til foreldre og BUPA poliklinikk fortløpende underveis i oppholdet og ha et eget utskrivingsmøte for foreldre og aktuelle samarbeidspartnere. Etter oppholdet hos oss er det vanligvis BUPA poliklinikk som har ansvar for å følge ungdommen videre. Det blir utarbeidet egne rapporter fra døgnenheten som oppsummerer hva vi har gjort, funn og råd. Hva består utredning og behandling i? Mye av utredningen og behandlingen ved døgnenheten skjer miljøterapeutisk. Det vil si at den er naturlig innvevd i de daglige aktivitetene ved enheten. Dette betyr også at utredningen / behandlingen i stor grad foregår i settinger hvor ungdommen er i samspill med andre ungdom og voksne. En del er særlig tilpasset hver enkelt ungdom og kan bestå av for eksempel: Observasjon og kartlegging Individuelle samtaler med saksansvarlig i fagteam eller miljøterapeut Familiesamtaler Reflekterende samtaler (er en metode for å lytte til hverandres samtaler, og reflektere for lettere å fi nne løsninger på utfordringer). Eventuell utprøving og bruk av medisiner eller seponering av disse. Hjelp til å opprette gode søvn- og matvaner Avspenningsøvelser Individuelt tilpasset skoletilbud. BUPA døgnenhet ungdom 3

4 Den andre delen av behandlingen er nedfelt i de daglige rutinene og aktivitetene ved døgnenheten og er dermed i stor grad felles for alle som er innlagt. Viktige elementer her er: Klar struktur på dagene og aktivitetene. Dette gjør hverdagen forutsigbar og gir trygghet gjennom at det blir tydelig for ungdommene hva som forventes av dem. Emosjonell trening gjennom fokus på, samtaler om og oppgaver rundt mestring av egne følelser, og kommunikasjon av disse til andre. Mestringsopplevelse gjennom tilpassede aktiviteter og positive opplevelser som kan gi økt selvfølelse og selvtillit. Sosial trening gjennom strukturerte og frie aktiviteter sammen med andre ungdom og voksne. Trening i dagligdagse ferdigheter. Praktisk informasjon Hva skal ungdommen ha med seg? Ta med dere klær for en uke. Husk klær til uteaktiviteter. Badetøy/gymtøy og innesko. Kan også ta med seg personlige gjenstander til rommet (f.eks. CD-spiller, plakater, kosedyr og liknende). Aktiviteter Ungdommene deltar på ulike aktiviteter i og utenfor avdelingen. De ulike aktivitetene vil bli avtalt i samarbeid mellom dere og miljøterapeutene i forhold til hvilke observasjoner vi ønsker å se ungdommen i og hva vi sammen fi nner ut at det kan være nyttig å øve seg på. Aktiviteter kan være gåturer, fotball, sykling, fototur, kino, bowling, gymsal, tur til stranden m.m. Hvis ungdommen deltar i faste fritidsaktiviteter vil vi prøve å tilrettelegge for at man kan delta på dette under innleggelsen Måltider Vi ønsker at ungdommene spiser måltider sammen i felles spisestue. Miljøpersonalet spiser også sammen med dere. Personalet dekker på/av til måltidene sammen med ungdommene. Alle rydder av eget servise og setter inn i oppvaskmaskin når vi er ferdige. Døgnenheten har egen husmor som planlegger innkjøp og lager det meste av maten. På husmøtet hver mandag deltar ungdommene i å avgjøre ukens meny. Om døgnenheten Døgnenheten har flere felles stuer med TV, DVD, spill, bøker, leker og hobbybord. Avdelingen har egen spisestue, der vi samles til fellesmåltider. I tillegg fi nnes det vaskerom i avdelingen, hvor man har anledning til å få vasket klær. Vi ligger i et rolig område ved sykehuset med gode muligheter for uteaktiviteter. Vi har også hobbyrom (tegning/maling) og aktivitetsrom (biljard). Vi har en egen gymsal med mulighet for trening, ballspill og klatring. Vi kan bruke svømmebasseng på sykehuset en kveld i uka. Vi har også mulighet til å bruke SMI-skolens musikkrom på ettermiddagstid. Alle er sammen om å holde avdelingen ryddig og trivelig. Rom Alle har eget rom og eget bad. Noen av rommene har en egen liten stue tilknyttet seg. I løpet av oppholdet kan det hende at man av ulike årsaker må bytte rom. 4 Sykehuset i Vestfold

5 Dagsplan Vekking + morgenstell Frokost Skolestart. Du får timeplan på skolen Lunsj i posten Eventuell skoledag videre Samtaler med behandler eller miljøtera peutisk aktivitet Middag Aktiviteter etter individuelt behandlingsopplegg Kveldsmat Leggetid. Dersom du pleier å legge deg tidligere hjemme, vil samme tidspunkt gjelde når du er innlagt. Permisjon / besøk Permisjon og besøk avtales med behandler i fagteam eller miljøterapeut, og det er viktig at en lager avtale om dette på forhånd. Dette fordi vi ønsker å få best mulig oversikt i forhold til planleggingen av ettermiddagen og uken. Av hensyn til andre pasienter skal besøket ikke foregå i fellesarealet. Vi har flere mindre stuer som går an å benytte seg av. Vanligvis har vi en samtale med ungdom og foreldre på fredager (ukesevaluering) der vi blant annet snakker om uken som har vært og planer for den kommende uken. De fleste har permisjon hjem i helgene. Mobil og PC bruk Ungdom og foresatte kan bruke mobil og egen pc på rommet sitt, men ikke i fellesområdet (som for ekesempel stue og kjøkken). Vi har en egen PC i fellesstue som kan benyttes. Teamet rundt den enkelte ungdom kan gjøre individuelle avtaler i forhold til bruk av mobil og pc. Disse reglene er for den enkeltes sikkerhet og for at ikke andre får med seg tlf. samtaler som er private. Miljøterapeutene lager avtale med foresatte i forhold til spilletid. Trygghet for hver og en Bruk eller oppbevaring av rusmidler og alkohol er ikke tillatt. Gjenstander som kan være farlig for deg eller andre skal ikke oppbevares i avdelingen eller på rommene. Disse tingene kan oppbevares av personalet og utleveres etter avtale, eller ved hjemreise. Vi tillater ikke at ungdommer bytter, kjøper eller låner klær, penger eller andre gjenstander fra hverandre under oppholdet. Allergi gjør at vi dessverre ikke kan tillate dyr inne på avdelingen. Vi jobber mye for at det skal føles trygt for alle å være her. Dersom noen er urolige, utøver vold eller på annen måte oppleves å være til fare for seg selv eller andre, vil personalet gripe inn med tiltak for å roe situasjonen. Dette medfører noen ganger bruk av holdeteknikker. Personalet har god trening i håndtering av slike situasjoner. Vi har egen skjermingsenhet (miniavdeling) som kan benyttes for pasienter som er svært urolige, eller som av andre årsaker har behov for å bli skjermet fra miljøet i resten av avdelingen. Det er alltid personale tilgjengelig i skjermingsenheten når den er i bruk. Private medisiner Eventuell privat medisin og helsekost, fluortabletter og lingnende oppbevares av personalet (dette gjelder både for pasienter og foresatte). Dersom ungdommen bruker medisiner vil han få det av avdelingens personale under innleggelse. Rømming, ulykke eller andre alvorlige hendelser Dersom ungdommer rømmer fra døgnenheten varsles foresatte. Politiet varsles vanligvis også i samarbeid med familien. Leting pågår til ungdommen er kommet til rette. Ved ulykker eller andre dramatiske hendelser ved døgnenheten, vil foresatte varsles så raskt som mulig og nødvendige sikkerhets- eller hjelpetiltak iverksettes. Video og bilder Videoopptak kan bli benyttet i veilednings- eller behandlingsøyemed. Materialet oppbevares nedlåst og sletting av opptak skjer etter gjeldende lover og forskrifter. Vi vil aldri ta fi lm eller bilder uten at dette er avtalt med deg/dere på forhånd. Foresatte og pasienter innlagt på posten kan ikke ta bilder, fi lm eller lydopptak av andre pasienter og voksne. BUPA døgnenhet ungdom 5

6 Foreldre med barn på døgnenheten Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet i den grad det følger av pasient- og brukerrettighetsloven 6-2. Det er av stor betydning for behandlingen vi gir at foresatte deltar aktivt i utrednings/ behandlingsopplegget enten de er innlagt sammen med eller ikke. Dette gjelder også foreldre uten daglig omsorg dersom disse utgjør en omsorgsressurs for barnet. Foresattes deltagelse kan for eksempel omfatte: Deltagelse i de daglige rutinene og aktivitetene sammen med barnet Individuelle foreldresamtaler eller familiesamtaler med behandler/miljøterapeut Deltagelse på forvernsmøte, innskrivningsmøte, og utskrivningsmøte (møter med alle involverte etater som skole, PPT, BUP og andre) Samarbeid med eventuelle andre hjelpeinstanser etter behov og avtale. Ukesevaluering Økonomiske forhold Oppholdet ved døgnenheten er gratis. Foresatte må holde barnet med klær og utstyr under oppholdet. Andre utgifter som mat, medisiner og lignende dekkes av døgnenheten. Mange av barna på avdelingen har store hjelpebehov, og derigjennom rett til ulike økonomiske støtteordninger. Vår sosionom vil være behjelpelig med veiledning rundt økonomiske støtteordninger dersom det er ønske om dette. Omsorgspenger - Foreldre har rett til fri fra arbeid med lønn ved sykdom hos barn under 12 år for et visst antall dager per år per forelder (noen flere dager ved omsorg for mer enn to barn, antall stønadsdager dobbles dersom en er alene med omsorgen). Kronisk sykdom eller funksjonshemning hos barnet kan gi rett til økt antall omsorgsdager, eller utvidet rett til omsorgspenger opp til 18 år. Pleiepenger - Du kan ha rett til pleiepenger fra NAV hvis du har omsorg for barn under 12 år (18 år hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet) som er innlagt i helseinstitusjon. Det er et vilkår for rett til pleiepenger at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Du kan få pleiepenger når pleiebehovet varer mer enn syv kalenderdager. Pleiepenger gis først fra åttende dag fra NAV. Dagene før kan du ha rett til omsorgspenger. Velferdspermisjon Dersom fravær ikke dekkes av nødvendige ytelser fra NAV kan du vurdere å kontakte arbeidsgiver med spørsmål om velferdspermisjon. Det er ingen lovfestet rettighet, men mange arbeidsgivere vil være behjelpelig. Stønader - Barn med langvarige psykiske lidelser/funksjonshemninger kan også ha rett til hjelpestønad (skal dekke utgifter til ekstra tilsyn og pleie) og grunnstønad (skal dekke ekstra utgifter). Dekning av reiseutgifter Foresatte har krav på dekning av reiseutgifter fra avdelingen når de har barn innlagt på døgnenheten. Dette gjelder i forhold til møter/avtaler foresatte har blitt bedt om å møte på i den perioden barnet er innlagt. Permisjonsreiser for innlagte pasienter dekkes også av avdelingen. Skjema for reiseregning fås ved henvendelse til behandler/ resepsjon. Husk å ta vare på kvitteringer fra parkering/offentlig transport. Unntak er dagene barnet blir skrevet inn og ut, disse dagene betraktes som polikliniske og reise-utgifter disse dagene dekkes gjennom Helseforetakenes senter for Pasientreiser. For å få refundert utlegget du har i forbindelse med disse reisene, må eget reiseregningsskjema sendes dit. Har du spørsmål til utfyllingen av skjemaet, kan du ringe Pasientreiser eller se eksempel på utfylt skjema på Parkering Det er to parkeringsplasser for besøkende til avdelingen. Disse er lokalisert utenfor inngang A og du trenger parkeringsbevis som du kan hente i ekspedisjonen. Utover disse plassene er det betalingsplasser i gatene omkring, det er til tider vanskelig å fi nne ledig plass, lurt å beregne litt tid. Taushetsplikt Ansatte ved døgnenheten har taushetsplikt. Taushetsplikt innebærer at vi ikke kan viderebringe opplysninger til andre enn foreldre uten samtykke. Etter at ungdom har fylt 16 år har vi også taushetsplikt overfor foreldre, med unntak for situasjoner der foreldre/foresatte trenger nødvendig informasjon for å kunne ivareta sitt foreldreansvar. Det kan være for eksempel ved opplysninger om alvorlig psykisk lidelse, rømninger eller selvmordfare. Slike opplysninger er vi lovpålagt å formidle til foreldre selv om ungdommen har fylt 16 år. Vi tilstreber god kommunikasjon med både barn/ ungdom og foreldre. 6 Sykehuset i Vestfold

7 Samtykke til behandling All behandling forutsetter samtykke fra de som har foreldreansvaret. Dette gjelder fram til barnet er 16 år. Fra 16 års alder må ungdommen selv gi samtykke til behandling eller innleggelse. Det fi nnes unntak for noen situasjoner der alvorlig sinnslidelse kan medføre bruk av tvunget innleggelse eller behandling. Dette vil både ungdommen og foresatte få grundig informasjon om dersom det er aktuelt. Lovverk og rettigheter for pasienter BUPA døgnenhet ungdom er underlagt offentlige lover. Særlig vil Pasientrettighetsloven regulere mange av deres rettigheter som foreldre og pasient. Dersom man opplever at man ikke får den hjelpen man har krav på er det Fylkesmannen i Vestfold som er rette klageinstans. Pasient- og brukerombudet i Vestfold jobber også for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet og hit kan man henvende seg for gratis rådgivning og hjelp. Vi ønsker også at barn/ungdom og foreldre sier fra til oss dersom det er noe man ikke er fornøyd med, slik at vi sammen kan fi nne ut hvordan vi kan hjelpe dere best mulig. Kontaktinformasjon Besøksadresse: Adlersgate 37, Tønsberg Postadresse: Sykehuset i Vestfold HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling BUPA Døgnenhet ungdom Postboks Tønsberg Telefon vaktrom: Telefon resepsjon: Infobrosjyre sist revidert Pasient- og brukerombudet i Vestfold Tlf E-post : Kontrollkommisjonen Innen psykisk helsevern er det egne kontrollkommisjoner. Kontrollkommisjonen fører tilsyn med døgnenheten. Kommisjonen ledes av en jurist og består ellers av en lege og to andre medlemmer. En av de «to andre medlemmene» skal være en person som selv har vært under psykisk helsevern, som er eller har vært nærstående til en pasient eller som har representert pasientinteresser i stilling eller verv. Kontrollkommisjonens hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møte med psykiske helsevern. Kommisjonen holder blant annet tilsyn med avdelingens bruk av tvang gjennom anmeldte og uanmeldte besøk. Innlagte ungdommer får anledning til å prate med medlemmer i kommisjonen. BUPA døgnenhet ungdom 7

8 Sykehuset i Vestfold HF Halfdan Wilhelmsens allé Tønsberg Postboks Tønsberg Sentralbord E-post: fi Mer informasjon på SiV Grafi sk AT august 2014 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography, Sykehuset i Vestfold

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin.

Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin. Introduksjon for vikarer / nyansatte og studenter i Hugin. Dette er et dokument for alle vikarer, nyansatte og studenter i Hugin. Den vil gi dere en oversikt over Hugin sine rutiner og regler, det miljøterapeutiske

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til RKSF, Seksjon Stjørdal side 3 Informasjon om behandlingstilbudet

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

Velkommen til post 4

Velkommen til post 4 Velkommen til post 4 Ansvarlig utgiver: Enhetsleder post 4 Sist revidert: 25.09.06/asv Innholdsfortegnelse Velkommen..s. 3 Om behandlingstilbudet..s. 4-6 Individuelle behandlingsopplegg Om miljøet i posten

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer