Forord. Gøril Bertheussen rådmann. Forside foto: Ann Sissel Jensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Gøril Bertheussen rådmann. Forside foto: Ann Sissel Jensen"

Transkript

1 Forord Tromsø kommune ønsker gjennom dette planprogrammet, og senere kommunedelplan, å skape grunnlag for offentlig debatt om og medvirkning i, planlegging av et eventuelt OL i Tromsø. Rådmannen ser dette som en viktig diskusjon om det framtidige Tromsø. I kommuneplanen er hovedtrekkene fra søknaden om olympiske vinterleker og paralympiske vinterleker i 2018 omtalt og arealer til vinterlekene båndlagt i arealplankartet. I kommuneplanen ble det presisert at avklaring av lokalisering av anlegg og arealbruk skulle konsekvensutredes i en egen kommunedelplan. Kommuneplanens arealdel skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning. Det betyr at ved varsling av oppstart av planarbeidet, skal det være utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet skal avklare rammer, premisser og klargjøre formålet med arbeidet. Dette planprogrammet legger med andre ord grunnlaget for hva som skal tas opp i selve kommunedelplanen. Det er likevel høringsperioden som vil vise hvilke endringer som skal foretas i programmet. Planprogrammet berører også Balsfjord kommune, da arena for utfor, super-g og slalåm er lokalisert til Blåtind. I arbeidet med planprogrammet inviteres det til å komme med forslag til forbedrete løsninger, og opplysninger om viktige forhold som må ivaretas i planarbeidet. Kommunestyret legger planprogrammet ut til offentlig ettersyn i perioden april-mai Utarbeidelsen av kommunedelplanen vil foregå fram til offentlig ettersyn våren Det legges opp til politisk behandling før internasjonal søknad om OL skal sendes medio mars Gøril Bertheussen rådmann Forside foto: Ann Sissel Jensen 1

2 DEL I INNLEDNING Innledning Bakgrunn Nasjonale føringer Planprosess Mål med arbeidet Framdrift Organisering Medvirkning Oppbygging av planen og metode Føringer i kommunale planer og vedtak Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Sentrumsplan Transportplan Kulturplan Handlingsplan for miljø og Klima- og energiplanen Universell utforming Framtidsbyen Tromsø Sammen om et varmt og livskraftig Tromsø Idrettsanlegg; før- og etterbruk...11 DEL II BESKRIVELSE AV KONSEPT OG ALTERNATIVER Beskrivelse av alternativer OL-søknaden Alternative lokaliseringer Tromsø 2018 uten OL / 0-alternativet...20 DEL III TEMA SOM SKAL UTREDES Transport Formål Skissere et transportsystem på konseptnivå Utredninger Utredningen vil ikke ta for seg følgende Kommunal infrastruktur Vannforsyning alternativet Vannforsyning Utredninger Avløps- og overvannshåndtering alternativet Avløps- og overvannshåndtering Utredning Før- og etterbruk

3 7.3 Renovasjon Energi Kraft- og kabelselskaper Landskap Formål Kartlegging av landskapsbildet Beskrivelse av virkningene av planen: Grønnstruktur og friluftsliv Naturmiljø Reindrift Landbruk Formål Utredning Kulturminner og kulturmiljø Kartlegging/problemstilling Utredning Risiko og sårbarhet Menneskeskapte risikoer Naturskapte risikoer Tromsø sentrum som møteplass Den kulturhistoriske analyse som en del av stedsanalyse Gatebruk i sentrum og sentrums funksjon under en OL Offentlige byrom Offentlig institusjonsbygg, samfunns- og kulturformål...37 DEL IV KONSEKVENSUTREDNING AV OL-ANLEGG Konsekvensutredning av arena Innledning Gjennomgang av de enkelte arenaer Mandelahallen (kunstløp, isdans, kortbaneløp) Alternativ lokalisering av Mandelahallen Ishavshallen (lengdeløp) Tromsøhallen (ishockey) Nordlyshallen (ishockey) Tromsø Arena (curling) Seremoniarean (åpnings- og avslutningsseremoni, medaljeseremonier) Alternativ lokalisering av seremoniarenaen Grønnåsen (stor og normal hoppbakke) Alternativ lokalisering av hoppanlegget Movika (langrenn, kombinert og skiskyting) Håkøybotn (snowboard og treningsløype slalåm) Alternativ lokalisering av snowboardarena / treningsløype slalåm

4 16.12 Kroken (slalåm, storslalåm, freestyle, bobsleigh og aking) Mediesenter og medielandsby Deltakerlandsby Alternativ lokalisering av deltakerlandsbyen Blåtind, Balsfjord kommune (utfor og super G)...73 DEL V OPPSUMMERING / KONKLUSJON Sammenstilling av konsekvensene Planens anbefaling Føringer for reguleringsplan Nærmere undersøkelser

5 DEL I INNLEDNING 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Tromsø kommunestyre stadfestet den i sak 39/07 å være søkerby for de XXIII Olympiske Vinterleker og de XII Paralympiske Vinterleker i Kommunestyret vedtok å stille nødvendige kommunale tomter til disposisjon og å drifte de offentlige idrettsanleggene som bygges i forbindelse med vinterlekene. Tromsø kommunestyre vedtok 19.juni 2007 kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for byområdet og bynære soner Arealdelen båndlegger areal for lokalisering av arenaer til OL 2018 og setter av byggeområder for utbygging av deltakerlandsby og mediasenter. Norges Idrettsforbund har søkt statsgaranti for å arrangere de XXIII Olympiske Vinterleker og de XII Paralympiske Vinterleker i Tromsø i Søknaden bygger opp under kommunens strategi for kompakt byutvikling og lokalisering innenfor eksisterende hovedtransportårer. Søknaden fokuserer blant annet på miljø, næringsutvikling, arktisk natur, etnisk mangfold og behov for idrettsanlegg i en ekspanderende by. 1.2 Nasjonale føringer Regjeringens klimamelding gir føringer for framtidens byer. For å øke kapasiteten skal det satses mer på gang, sykkel og kollektivtransport, og mindre på utbygging av bilveg. Konsentrert byutvikling fremheves også som et viktig virkemiddel. Det skal etableres et effektivt regionalt vegnett mellom byene. Transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket) og Avinor har utarbeidet forslag til ny Nasjonal transportplan Forslaget prioriterer i liten grad utvikling av vegsystemet rundt og i Tromsø, men skisserer en mulig realisering av E8 Sørbotn Laukslett ved hjelp av bompengefinansiering. Prinsipper og mål i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging står fast. I tillegg framheves betydningen av å sikre kvalitet i byomforming. For Tromsø kommunes vedtatte planer og overordnede føringer, se kapittel 3. 2 Planprosess 2.1 Mål med arbeidet Formål Formålet med planen er å kvalitetssikre og planmessig tilrettelegge for gjennomføring av OLsøknaden. Mål 5

6 Satsingen på OL skal skje i tråd med de langsiktige målene som er vedtatt i kommuneplan Plasseringen av OL-anleggene og tilhørende infrastruktur, skal bygge opp under utviklingen av en kompakt og miljøvennlig bystruktur. Utformingen av anlegg og infrastruktur skal være i samsvar med prinsippene om universell utforming. Tromsø kommune ønsker å utvikle seg til et modellsamfunn for hvordan et miljøvennlig samfunn skal se ut i framtiden. 2.2 Framdrift Kommunedelplanen må være vedtatt senest i oktober 2009, siden internasjonal søknad skal sendes medio mars Kommunedelplan med konsekvensutredning: OL i Tromsø Aktivitet Ansvar nov des j/f m/a m/j j/a s/o n/d j/f m/a m/j j/a s/o n/d Prosjektplan Planprogram Utarbeidelse Adm.behandling Pol.behandling Off.ettersyn Merknadsbehandling Pol.behandling Kommunedelplan Utarbeidelse Adm.behandling Pol.behandling Offentlig ettersyn Merknadsbehandling Politisk behandling 2.3 Organisering Dette forslaget viser organiseringen av arbeidet med kommunedelplan for OL. Arbeidet med øvrige spørsmål i tilknytning til OL 2018 organiseres utenfor dette. Prosjektorganisasjonen rapporterer fortløpende til linjeledelsen underveis i arbeidet. 6

7 Styringsgruppe Kontaktgruppe e Referansegruppe Koordinerings gruppe Arbeidsgruppe Temaansvarlige Tema b) Tema c) Tema tema a) Grupper Kommentar Styringsgruppe Overordnet ansvar for Kommunedelplan OL 2018, Kontaktgruppe Koordineringsgruppe Referansegruppe Arbeidsgruppe Temaansvarlige består av rådmannens utvidede lederteam, samt enhetslederne for Byutvikling, Kultur og idrett og Plan og næring Politiske og statlige myndigheter, departement og rådmann. Samordningsgruppe for politisk- og administrativ ledelse, Tromsø 2018, Balsfjord kommune og regionale og statlige myndigheter. Kommunens interne samordningsgruppe for utredningsoppgaver (Strategisk forum) og Balsfjord kommune. Ansvarlig gruppe for produksjonen av kommunedelplanen, inkludert Balsfjord kommune. Gruppen ledes av Byutvikling. Ansvar for produksjon av delutredninger til kommunedelplanen Reglementet for Tromsø formannskap tilsier at de er innstillende myndighet for kommuneplan og kommunedelplaner. Kommunedelplanen vil berøre mange fagområder og økonomiske spørsmål, så formannskapet vil derfor være politisk styringsgruppe. Ved første gangs presentasjon av planprogrammet for politiske organer vil saken sendes til kommunestyret. 2.4 Medvirkning Tromsø kommune ønsker en bred og offentlig debatt om planlegging av OL i Tromsø. Forslag til planprogram har vært utarbeidet i samarbeid mellom ulike enheter i Tromsø kommune og Tromsø 2018 AS. Regionale myndigheter og Tromsø Idrettsråd har vært involvert i arbeidet. Kommunen vil i tråd med plan- og bygningslovens forutsetninger, legge opp til en åpen debatt i den videre prosessen, med folkemøter og innspill fra myndigheter, privatpersoner, lag og organisasjoner. Utarbeidelsen av kommunedelplan og konsekvensutredning vil foregå parallelt med fastsettingen av planprogrammet. 7

8 Planprogram Kommunedelplan Politisk behandling: mars 2008 Utarbeidelse: mars 08-februar 09 Offentlig ettersyn: april-mai 2008 Offentlig ettersyn: mai-juni 2009 Fastsetting: august 2008 Politisk behandling: oktober Oppbygging av planen og metode Etter forskrift om konsekvensutredning skal forslag i kommuneplanens arealdel og nye utbyggingsområder konsekvensutredes. Denne utredningen skal gjøre rede for planarbeidet og beskrive antatt virkninger av foreslåtte utbyggingsstrategier og arealdisponeringer, samt hvilke alternativer som er vurdert. (Jf forskrift om konsekvensutredninger, 8, 2.ledd). Utredningene skal så langt mulig baseres på foreliggende dokumentasjon. Det vil si at det normalt ikke skal være behov for ny kartlegging m.m. I veileder til forskriften er det angitt typiske problemstillinger som kan være aktuelle å belyse på kommuneplannivå, til forskjell fra reguleringsplannivå. Erfaring med forskriften tilsier at kommunen selv kan velge de kriteriene eller faktorene som anses å være av relevant og strategisk art i konsekvensutredningen. Planprogrammet utføres prinsipielt av forslagsstiller, som i dette tilfelle er kommunen selv. Planprogrammet til konsekvensutredningen er inndelt i et overordna nivå og et detaljnivå. Det overordna nivået omhandler planlegging av OL i sammenheng med en helhetlig utvikling av byen, og er utarbeidet av kommunen. Detaljnivået omhandler hver arena, og er utarbeidet av Tromsø 2018 AS. Forslagsstiller forventes å framskaffe dokumentasjon som vist i del II, III og IV. Tema utredes i denne konsekvensutredningen i henhold til forskrift T-1446 (vedlegg II, kolonne A). Det skal klargjøres om det i forhold til arena i noen tema er nødvendig å utrede i forhold til kolonne B. Dersom andre metoder benyttes i utredningen, så skal disse redegjøres for i konsekvensutredningen. Det skilles mellom hva som er utredning med ny kunnskap, og hva som er omtale/vurderinger basert på foreliggende kunnskap. Planprogrammet innlemmer også Balsfjord kommune, med arena for utfor, super-g og slalåm i Blåtind. 3 Føringer i kommunale planer og vedtak Koblingene mellom vinterlekene og de perspektiv og mål kommunen allerede har lagt opp til, og vedtatt i overordnede planer, trekkes inn i arbeidet. OL er ikke bare et mål, men også et virkemiddel for å utvikle byen i den ønskede retning. Gjennom analysene i kommunedelplanen kan det dukke opp nye utfordringer som må vurderes i forhold til de allerede vedtatte mål for kommunens utvikling. Et av de omsøkte arena ligger i Håkøybotn, som er del av kommuneplanens arealdel for distriktet. 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune har en oppdatert arealdel for byområdet og samfunnsdel for perioden Syv hovedutfordringer er lagt til grunn: 8

9 Videreutvikle kommunens rolle som nasjonalt senter for nordområdene, og som kompetansesenter med regionalt utviklingsansvar. Bidra aktivt til å fremme nyskaping og utvikle et vekstkraftig næringsliv. Videreutvikle de fortrinn som ligger i kommunens tradisjon og egenart som åpen, inkluderende og raus. Legge til rette for en fremtidsrettet miljøvennlig bystruktur. Arbeide for at Tromsø skal være et robust samfunn som kan mestre uforutsette hendelser og situasjoner. Sikre gode levekår og likeverdige tjenester til hele befolkningen. Utvikle byområdet og sentrum med vekt på økt tilrettelegging for barn, der særlig trivsel og utfoldelse på barns premisser blir ivaretatt. Kommunen vil foreta analyser og vurderinger av den betydning et OL kan få for realiseringen av de sentrale målene som er vedtatt i kommuneplanen. Det presiseres at kommunen ikke legger opp til en omfattende analyse av de samfunnsmessige forholdene. Utgangspunktet er arealdisponering med tilhørende utbygging. I den grad det er nødvendig og relevant å trekke inn samfunnsmessige drivkrefter og utviklingsforløp, vil det bli gjort. Kommuneplanens arealdel, som er en viktig del av kommuneplan , omtales som en del av planprogrammets 0-alternativ, jf. kapittel 5.3 Tromsø. 3.2 Sentrumsplan Kommunedelplanen for Sentrum har som ambisjon å sikre Tromsø sentrum næringsmessig, trafikalt, kulturelt og historisk. Planen ligger til grunn for forvaltning av et stort og komplekst byområde, og skal være et redskap for å ivareta en forutsigbar plan- og byggesaksforvaltning. Planen består av tre hoveddeler. Plankart med formålenes plassering og avgrensning, bestemmelser med utfyllende retningslinjer, samt en tekstdel som redegjør for bakgrunn for og virkninger av planen. Planen vektlegger: Prioritering av næringsutvikling med restriksjoner på boligbygging i indre sentrum Forenklede krav til uteoppholdsareal for boliger Sikring av areal til offentlige funksjoner og OL. Allmenn tilgjengelighet til kaiområdene Oppfølging av vedtatte planer for gatebruk og parkering Byens eldre trehusmiljø og bystruktur sikres gjennom egne bestemmelser. Det er plankrav for alle større bygge- og anleggsarbeider, som også skal sikre at hele kvartal blir regulert samlet. Planen er til behandling i politiske fora våren

10 3.3 Transportplan Transportplan for Tromsø kommune , ble vedtatt som grunnlag for innspill til Norsk Transportplan i Kommunestyret 30. januar Planen er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Kommuneplanen og Transportplanen setter fokus på E8 og Rv862 Erling Kjeldsens veg fra Breivika til Tromsø lufthavn Langnes, som prioriterte strekninger for fremkommelighet i Tromsø. Korridoren langs Fv53 vil få økt nasjonal betydning som følge av ny industrihavn på Tønsnes. Føringene som ligger i Regjeringens klimamelding, har blitt formulert gjennom Trafikkvekststrategien og Klimastrategien. Transportplanen har skissert nødvendig infrastruktur for busstransport i Tromsø, og tar til orde for et metrobussnett. Kommunestyret vedtok Klimastrategien, som åpner for at alternative former for kollektivtransport skal utredes. Den setter også fokus på manglende infrastruktur for gående og syklende, og på lokale miljøproblemer som støy, luftforurensing, estetikk og barrierevirkning. Transportplanen peker på at finansieringssituasjonen er problematisk, men at Tromsøsamfunnet kan ha muligheten til å påvirke denne gjennom økt egenfinansiering. 3.4 Kulturplan Tromsø kommune har en nylig vedtatt kulturplan for Den følger opp kommuneplanen der kultursatsinga inngår som en investering for framtida. Kulturplanen er et redskap for å gjøre Tromsø til et levende og inkluderende samfunn og et senter for nordområdene. Kulturarbeidet er både en velferds- og vekstfaktor. Kulturplanleggingsperspektivet skal være et fundament i byutviklingen, og kulturbyens kvaliteter ivaretas og videreutvikles. Bruk av anlegg til kulturformål vil inngå i diskusjonen om før- og etterbruk. Tromsø som urfolksby inngår også i arrangementskonseptet i OL-søknaden. OL vil også få betydning for kultursatsingen de neste årene, i første omgang som en forsterker av viktigheten av å satse på kultur. I kulturplanvedtaket fra kommunestyret i august 2007 heter det: Tromsø kommunes to viktigste ambisjoner i perioden er: Gjennom satsing på kunst og kultur markere seg som en barne-, ungdoms- og studentby. Å bli et åpent, internasjonalt og inkluderende kunst- og kultursenter for nordområdene. 3.5 Handlingsplan for miljø og Klima- og energiplanen Hovedelementene i Handlingsplan for miljø (mai 2007) er luftkvalitet, havsedimenter, forurenset jord (spesielt ved skoler, lekeplasser og barnehager, også nedlagte fyllinger) og (trafikk)støy. Hovedelementene i Klima- og energiplanen (2003, ny versjon juni 2008) er miljøvennlig transport med basis i klimastrategien, og redusert avhengighet av privatbil, bærekraftig sluttbehandling av avfall med basis i 100 % resirkulering (material og energi), miljøvennlig bygningsoppvarming med basis i fjernvarmeutbygging tilknyttet energigjenvinningssentral og miljøvennlig innkjøp. 10

11 Milepæler: Fjernvarmeutbygging innen 2015, reduserte klimagassutslipp i kommunen med 15 % i 2020 i forhold til 1990 (29 % i forhold til 2006). Visjon for øvrig: Fordobling av kollektivandelen persontransport fra 2008 til 2020, etablering av bybane(r) og elektriske (trolley)busser. Revisjon av klimaplanen skal ivareta målsetningen om Modellsamfunnet 2030, og inkluderer de målsetninger som også Tromsø 2018 har lansert. 3.6 Universell utforming I 2005 ble Tromsø oppnevnt som pilotkommune for satsing på universell utforming. Målet er en mest mulig funksjonsvennlig by, der en tar høyde for mangfoldet i befolkningen. Kravet om universell utforming er foreslått inn i formålsparagrafen og forskrift til plan-og bygningsloven. Loven skal sikre rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Å nå målet om et likestilt og universelt utformet samfunn, krever omtanke og innsats på alle nivåer. Grunntanken er at samfunnet skal være inkluderende for alle. Som strategi setter ikke universell utforming endelige kvalitetsstandarder for ulike forhold, men skal søke det beste til enhver tid. Å utforme samfunnet universelt bidrar til å redusere sjansen for tilleggssykdommer som følge av liten fysisk aktivitet, og liten mulighet for sosialt liv, slik mange med nedsatt funksjonsevne opplever. Søknad om å arrangere Olympiske vinterleker og Paralympiske vinterleker vil i særlig grad utfordre kommunen og utbyggere på universell utforming av byen. 4 Framtidsbyen Tromsø 4.1 Sammen om et varmt og livskraftig Tromsø Fremtidens byer trenger både et aktivt næringsliv og kulturliv, som kilde til livskvalitet og utvikling av energirike lokalsamfunn. Servicekommunen må ligge i bunn og skape den trygghet som trenges når vi strekker oss etter nye visjoner. Den vitaliteten som trengs må skapes i fellesskap med mange aktører både i og utenfor kommunen. Vi foreslår at kommunestyret samles til en diskusjon om utvikling av en eller flere strategiske visjoner for Tromsø. Det er tidligere utarbeidet en visjon: Sammen om et varmt og livkraftig Tromsø. Denne visjonen kan styrkes med flere profileringsbilder av Tromsø. Kommunestyret vil bli invitert til temadag. 4.2 Idrettsanlegg; før- og etterbruk Flere tidligere søkerbyer til OL har før- og etterbruk som en av de viktigste utfordringene. I Lillehammer ble det i 1991 utarbeidet en egen etterbruksplan. Den delte ansvarsnivåene mellom henholdsvis kommunale-regionale og offentlig-private områder. De definerte et etterbruksfond som kunne benyttes til utvalgte formål, men ikke til rente- og avdragsutgifter for fullfinansiering av anleggene. Ansvaret for drift ble lagt til en egen driftsorganisasjon, opprettet av Lillehammer kommune. I London og Sydney har man utført arealplanlegging for 0L og for etterbruk. Vancouver og Sydney har brukt planleggingen til næringsutvikling bl.a. gjennom å få 11

12 markedsført områdene gjennom 0L. I Paris har man også hatt nytte av etterbruksplanleggingen, selv om byen ikke fikk sommer 0L. Det foreslås at det også i Tromsø utarbeides en egen plan som ser nærmere på både før- og etterbruk av anleggene koblet opp mot forslag til eier- og driftsmodeller. Utredningen må skje parallelt med utarbeidelse av Kommunedelplan OL og ferdigstilles samtidig. Arbeidet bør skje i et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Tromsø 2018 og Tromsø Idrettsråd. Balsfjord kommune inviteres med, jf. foreslått anlegg på Kantornes (Blåtind). Eierforhold til OL-anleggene I søknaden om olympiske leker i 2018, legges det opp til at det etableres et etterbruksfond og en etterbruksorganisasjon etter modell fra Lillehammer OL i Fondet skal ivareta idrettsformål og skal være eid og styrt av Tromsø kommune. Ut fra dette er etterbruken av anleggene delt i tre; kommersielt drevne anlegg (privat), anlegg drevet av Tromsø kommune og anlegg driftet med støtte fra etterbruksfondet. Tabellen nedenfor illustrerer forslaget som ligger i søknaden. (Kilde: Tromsø 2018). Beliggenhet Arena Førbruk Etterbruk Driftes av Valhall Seremoniarena Utearena for friidrett. Utearena for friidrett. Inneidretter. Tromsø kommune Templarheimen Tromsøhallen (ishockey) Ballidretter/flerbruk Ballidretter/flerbruk Tromsø kommune Breivika Nordlyshallen (ishockey) Gammel hall rives, ny ferdigstilles til OL. (Eies per i dag av Tromsf\ fylkeskommune og bedriftsidretten i Tromsø). Hall for bedriftsidrett. Arealer for UNN/Forskningsparken Tromsø kommune Tromsdalen Ishavshallen (skøyter) Ferdigstilles til OL Ishall for ishockey, curling og skøyter og lek Etterbruksfond Tromsdalen Mandelahallen (kunstløp/skøyter) Innendørs storhall for fotball. Byggestart 2011 Innendørs storhall for fotball Fotballen Tromsø sentrum Tromsø Arena (curling) Ferdigstilles til OL. Hall for messer, konserter, konferanser og treningssenter. Kontorer for bl.a. Polarinstituttet Privat Grønnåsen Grønnåsen (hopp) Sommerhoppuke. Rekreasjonsområde med lysløypetrasé, turstier og parkeringsanlegg. Sommerhoppuke. Rekreasjonsområde med lysløypetrasé, turstier og parkeringsanlegg. Turistattraksjon. Etterbruksfond Movika Movika (langrenn, kombinert, skiskyting) Trenings- og konkurransearena. Tromsøs nye utfartssenter med utbygd infrastruktur, aktiviteter, turløyper etc. Innfartsporten til fjellheimen Trenings- og konkurransearena. Tromsøs nye utfartssenter med utbygd infrastruktur, aktiviteter, turløyper etc. Innfartsporten til fjellheimen Etterbruksfond Kantornes Blåtind (alpint) Ferdigstilles til OL Mulig kommersielt alpinsenter Privat 12

13 Kroken Kroken (alpint, freestyle) Oppgraderes f.o.m til internasjonal standard. World Cup og mesterskap. Sommermesterskap. Nasjonale og internasjonale mesterskap. Stort kommersielt potensial, sommer- og vinter. Privat Kroken Kroken (bob og aking) Bygges så snart OL er tildelt. Senter for toppidrett og turistkjøring. Etterbruksfond Håkøybotn Håkøybotn (snowboard, skicross, trening slalåm og storslalåm) Arctic Center bygges snarest. Reguleringsplan godkjent. Kommersielt anlegg for alpint, freestyle og snowboard Privat Storelva Kvaløyhallen (trening, ishockey) Ishockey/flerbrukshall Ishockey/flerbrukshall Tromsø kommune Breivang Breivanghallen (trening, ishockey) Ishockey/flerbrukshall Ishockey/flerbrukshall Tromsø kommune Behov for idrettsanlegg Det ble utarbeidet en rapport til Tromsø 2018 fra Tromsø Idrettsråd og anleggsrådgiver i Troms fylkeskommune, datert 8. februar I rapporten så en spesielt på innendørs trenings- og konkurransearenaer. Kommuneplan lister opp behov for seks haller som bør etableres for å tilfredsstille behovet i de ulike bydelene. Jf. denne utredningen vil etablering av hallene i tråd med OL søknaden bety at to av bydelene får nye haller, mens det i tre av bydelene ikke vil bli etablert haller. Kommunestyret har i økonomiplan vedtatt følgende investeringsplan for idrettsanlegg: Stipulerte kostnader Ishall Tromstun skole m/ idrettshall (20*40 m) Kunstgressbaneprosjekt Svømme-/badeland Foreløpig Tromsøhallen, oppgradering I forbindelse med rullering av kommunedelplan for idrett- og friluftsliv for perioden , har flere særidretter etablert en ressursgruppe, kalt Idrettsbyen Tromsø Gjennom samarbeid med Tromsø idrettsråd skal gruppen bidra med å kartlegge idrettens totale anleggsbehov, med sterk fokus på samarbeid mellom ulike idretter, mulig samlokalisering, moderne teknologi og ENØK. Tromsø kommune ønsker at idretten i Tromsø skal involveres sterkt i arbeidet med spørsmålet om før - og etterbruk av idrettsanlegg. Det er viktig også å trekke inn forhold som berører både regionen og landsdelen for øvrig. 13

14 Noen aktuelle spørsmål til før- og etterbruksplanen kan være: Hvilke type anlegg er det stort behov for i dag som også kan brukes under OLarrangement? (Førbruk). Beskrive hvordan man løser behovet for anlegg i byggeperioden? Hvilke type anlegg vil det være behov for etter OL? (Etterbruk) Hva må gjøres med de store anleggene for å tilpasse de til etterbrukssituasjonen? Hvordan kan anleggene gjøres anvendelige også til kulturformål/ lokalsamfunnsbehov? Forvaltning drift og vedlikehold (FDV) av kommunalt drevne anlegg Tromsø kommune vil få en kraftig økning i sin anleggsportefølje, noe som også vil gi seg utslag på kommunens FDV-kostnader. I den forbindelse vil det være behov for å se nærmere på en del problemstillinger: Hva blir FDV-kostnadene for anlegg med kommunal drift. Hva blir kommunens ansvar i forhold til drift av infrastruktur rundt anleggene - før, under og etter OL. Ved ombygging av idrettsanlegg etter OL hva beregnes kostnadene til og hvem har ansvar for ombygging. Tromsø som vintersportsdestinasjon NORUT Samfunnsforskning har utført prosjektet: Vinterturisme i Troms (juni, 2006, Borch, Moilanen, Olsen og Rydningen). Prosjektet avdekker at det er stort potensial for satsing på vinterturisme i Troms, og anbefaler er utbygging i Indre Troms og i Tromsø-regionen, som igjen omkringliggende regioner kan dra nytte av. Det anbefales en tilrettelegging som bygger på at Tromsø by, der man trekker på de kvalitetene som Tromsø har for bespisning, bevertning og shopping og tilbyr en kombinasjon av dette og pakkede opplevelser i omlandet innenfor dagsturavstand. Kroken blir nevnt som eneste alpintilbud i Tromsø, men at anlegget har potensial for videreutvikling og eventuelt kan sees i sammenheng med utbygging høyere opp og mot Tromsdalen. Det kan bli avgjørende for å lykkes i den internasjonale konkurransen, at kommunen kan vise til alpinanlegg med vesentlig høyere kvalitet enn tilfellet i dag. Tromsø kommune vil benytte alpinsatsingen i forbindelse med olympiske vinterleker til å belyse reelle utviklingsmuligheter for alpint i Tromsø, både i turistsammenheng, men også som tilbud i nærmiljøet. Helt uavhengig av om det blir realisert et anlegg i Håkøybotn, vil det være interessant å vurdere konseptet fra NORUT nærmere. Her kan etablering av anlegg til OL påskynde en slik utvikling og realiseringen av deler av dette konseptet kan gi "drahjelp" til Tromsø DEL II BESKRIVELSE AV KONSEPT OG ALTERNATIVER 5 Beskrivelse av alternativer 5.1 OL-søknaden 2018 Gjennomføring av vinter-ol i Tromsø forutsetter etablering av 13 arenaer, hvorav 12 er lokalisert i Tromsø kommune og ett anlegg i Balsfjord kommune (Blåtind). I tillegg kommer 2 treningshaller, begge i Tromsø kommune. Kompakte leker og etterbruk 14

15 Et av de store fortrinn Tromsø vil ha som søkerby for OL i 2018, er det kompakte arenakonseptet. Dette har vært en av de viktigste strategiene, helt fra ideen om OL til Tromsø ble født. Man skal tilby leker som er de mest kompakte verden har sett. En slik målsetting legger relativt stramme føringer for lokalisering av arenaene. Tromsøs myndigheter har over mange år bevisst søkt en byutvikling som gir lavest mulig transportbehov. For øvrig har vurderinger knyttet til eksisterende behov / etterbruk vært sentral i fht lokalisering av flere av arenaene. Temakart som viser lokalisering av anlegg i Tromsøs OL-søknad Begrenset transportbehov Transportbehovet under avvikling av lekene er i utgangspunktet svært stort, med mange ulike grupper som krever egne, tilrettelagte transporttilbud. Gjennom en rendyrking av det kompakte arenakonseptet, kan store mengder publikum gå til en rekke av arenaene. Transportbehovet blir dermed langt mer håndterbart for en by av Tromsøs størrelse. Ved at det legges til rette for et yrende folkeliv og mange positive opplevelser for publikum, vil det å bevege seg til fots mellom flere av arenaene bli en attraksjon i seg selv. Arealkrav til de ulike arenaene IOC stiller gjennom sine svært detaljerte manualer, strenge krav til den enkelte arena. I tillegg til selve idrettsanlegget, stilles krav om funksjonelle arealer knyttet til bla. ankomst / transport for ulike grupper, parkering, ventearealer etc. Samlet blir dette relativt store arealer som må være tilrettelagt til angitte formål under avvikling av lekene. 15

16 Idrettslige forhold Arenaer for hopp, utfor og slalom, nordiske grener og snowboard, må vurderes i fht hvor man idrettsmessig har de beste forhold. Dette handler om topografi, værmessige forhold og annet. Offentlig eide tomter Før OL - lov og forskrift om offentlige anskaffelser Ved utbygging av anleggene må gjeldende anbudsregler og statsstøtteregler overholdes. Tildeling av utbyggingskontrakter vil falle inn under anskaffelsesreglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. En direkte tildeling av en kontrakt om utbygging vil være ulovlig, det er derfor et ufravikelig krav om at oppdraget konkurranseutsettes iht. anskaffelsesreglene. Der det skal bygges deltakerlandsby for senere salg / utleie, vil være påkrevet med åpen anbudskonkurranse mellom flere aktuelle utbyggere på offentlig eid tomt. Etter OL - EØS-avtalens konkurranseregelverk EØS-avtalens artikkel 61 (1) forbyr støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene. Etablering av / oppgradering av private anlegg til bruk under OL, forutsettes gjennomført ved bruk av statlige investeringer. Disse anleggene er forutsatt å forbli i privat eie også etter OL. EF-domstolen har tidligere tatt stilling til spørsmålet, og ut fra bestemte kriterier konkludert med at vederlag til virksomheter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning ikke utgjør ulovlig statsstøtte såfremt kriteriene overholdes. Det bør kvalitetssikres at kriteriene overholdes overfor EFTAs overvåkningsorgan ESA. Flere av anleggene som etableres forutsettes driftet av Tromsø kommune etter OL, her kommer regelverket ikke til anvendelse. Anlegg som etter OL ikke skal driftes av Tromsø kommune, men forutsettes driftet i privat regi. Ved overdragelse av kommunalt eide arealer, bygg og anlegg, er det nødvendig å overholde EØS-avtalens konkurranseregelverk. ESA s retningslinjer vedrørende statsstøtte, del V inneholder nærmere regler for salg av offentlig eiendom etter markedstakst eller budrunder. Når anleggene selges til markedspris iht disse prosedyrene, vil salget ikke innebære statsstøtte og for øvrig ikke være notifiseringspliktig overfor ESA. Transport og kommunikasjonssystemer: Under olympiske vinterleker vil det oppholde seg mange mennesker i byen som alle vil ha et transportbehov. Flere av anleggene ligger innenfor hva som er normal gangavstand (i Tromsø beregnet til ca 5.km) under OL. Det vil derfor bli nødvendig med begrensninger på biltrafikken til fordel for persontransport med buss, båt og til fots. En utbyggingsvurdering i forbindelse med vinterlekene bør baseres på ordinær trafikk, nytte- kostnadsvurderinger, trafikksikkerhet og forbedret miljø. 16

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Innhold 1. Forord... 4 Masterplan Tromsø 2044... 4 2. Om planprogrammet... 5... 7 3. Samfunns- og næringsutvikling... 7 3.1

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø

Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø TØI rapport 946/2008 Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø Arvid Strand Petter Næss ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-0859-0 Elektronisk versjon Oslo, desember 2007/januar 2008 Tittel:

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

TROMSØ 2014 ROMSA 2014. vinterlekene til vinterbyen

TROMSØ 2014 ROMSA 2014. vinterlekene til vinterbyen TROMSØ 2014 ROMSA 2014 vinterlekene til vinterbyen UTARBEIDELSE AV SØKNAD Anne-Cathrine Arnesen Eskild Freibu Nils I. Hætta Svein Gunnar Karlstrøm Rune Larsen Nagina Malla Jørn Roar Moe Kim Kr. Nordli

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...6 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER...7 3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG STRATEGIER...8 3.1 SKIEN KOMMUNE:...8 3.1.1 MELDING OM MILJØVERN OG LOKAL AGENDA

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer