Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 6163 (kvinner: 3077, menn: 3086) Bustader: 1129 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 251 (kvinner: 115, menn: 136) Bustader i krinsen: 46 Krins: 001 Nævisdal Øiestad Prestegjeld: Øiestad Nævisdal Nævisdal yttre a 0 Merknad: (S/L: 31/1) Ubeboet. Eigar: Utsæd: hv1/4 by1/4 bl1/4 ha1/2 po1 1/2, kreaturhald: Nævisdal Nævisdal yttre c, Merknad: (S/L: 31/2) Eigar: Gaardbruger og Selveier Gjeruld Knudsen Utsæd: hv3/4 by2 bl1/2 ha1 po4 1/2, kreaturhald: he1 ku9 få Gjeruld Knudsen m e Husfader Gaardbruger og Selveier 64 (alder) Øiestads Prgj. 002 Knud Gjeruldsen m ug hans Søn hjælper Faderen med 33 (alder) Øiestads Prgj. Gaardsbruget 003 Kittil Gjeruldsen m ug hans Søn Baadsbygger 26 (alder) Øiestads Prgj. 004 Anders Gjeruldsen m ug hans Søn hjælper Faderen med 23 (alder) Øiestads Prgj. Gaardsbruget 005 Jørgen Gjeruldsen m ug hans Søn Sømand 20 (alder) Øiestads Prgj. 006 Kirsten Olsdatter k e i Familien til Forsørgelse 85 (alder) Landvigs Prgj. 007 Karen Thomasdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Evje Prgj. 008 Aase Torjusdatter k ug bestyrer Husholdningen 44 (alder) Frolands Prgj. 009 Helene B. Halvorsdatter k ug hendes uægte Datter 11 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Nævisdal og Myrhuus b, 458b 7 %460c% Merknad: (S/L: 31/11) Eigar: Gaardb og Selveier Anders Pedersen Utsæd: hv1/4 by1/2 ha1 po3, kreaturhald: he1 ku3 få8 001 Anders Pedersen m g Husfader Gaardb og Selveier 43 (alder) Øiestad Prgj. 002 Anne Danielsdatter k g hans Kone 43 (alder) Øiestad Prgj. 003 Peder Andersen m ug deres Søn hjælper Faderen med 17 (alder) Øiestad Prgj. Gaardsbruget 004 Daniel Andersen m ug deres Søn 13 (alder) Øiestad Prgj. 005 Ragnhild S. Andersdatter k ug deres Datter 12 (alder) Øiestad Prgj. 006 Ingeborg B. Andersdatter k ug deres Datter 9 (alder) Øiestad Prgj. 007 Gunnild M. Andersdatter k ug deres Datter 5 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Færjestedet Støa Merknad: (S/L: 31/18) Tilføres fra Gaardene. 001 Aanon Syvertsen m g Husfader, Færgemand 62 (alder) Øiestad Prgj. Inderst 002 Gjertru Terkildsdatter k g hans Kone 61 (alder) Evje Prgj. 003 Ingeborg Aanonsdatter k ug deres Datter Skrædder 28 (alder) Øiestad Prgj. 004 Oline T. Aanonsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Øiestad Prgj. 005 Salve Knutsen m ug Logerende Smed 31 (alder) Fjære Prgj Nævisdal Kolaasen c, 452, 4 457b, 458b Merknad: (S/L: 31/23) Eigar: Gaardbruger og Selveier Thor Nilsen Utsæd: hv1/24 ru1/24 by1/2 ha1 po3 1/2, kreaturhald: he1 ku4 få10 sv1 001 Thor Nilsen m g Gaardbruger og Selveier 55 (alder) Froland Prgj. 002 Aase Markusdatter k g hans Kone 58 (alder) Froland Prgj. 003 Ragnild Terjesdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Landvigs Prgj. 004 John Thomasen m ug Tjenestedreng 14 (alder) Evje Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Nævisdal Nævisdal yttre a 6 Merknad: (S/L: 31/27) Eigar: Gaardb og Selveier Ole Olsen Utsæd: hv1/12 by1/2 ha1/2 po3, kreaturhald: he1 ku2 få5 001 Ole Olsen m g Husfader Gaardb og Selveier 35 (alder) Heggebostad Prgj. 002 Bergitte Nilsdatter k g hans Kone 43 (alder) Landvigs Prgj. 003 Anne S. Olsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Landvigs Prgj. 004 Nils A. Olsen m ug deres Søn 10 (alder) Øiestad Prgj. 005 Ole N. Olsen m ug deres Søn 7 (alder) Øiestad Prgj. 006 Aasine B. Olsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Nævisdal yttre a, 458a 7 Merknad: (S/L: 32/3) Eigar: Gaardb og Selveier Peder Olsen Utsæd: hv1/3 by1/2 ha3/4 po4, kreaturhald: he1 ku4 001 Peder Olsen m g Husfader Gaardb og Selveier 50 (alder) Fjære Prgj. 002 Oline Ommundsdatter k g hans Kone 49 (alder) Fjære Prgj. 003 Olivarius %Ole H%. Pedersen m ug deres Søn hjælper Faderen med 24 (alder) Fjære Prgj. Gaardsbruget 004 Ommund Pedersen m ug deres Søn 19 (alder) Øiestad Prgj. 005 Peder A. Pedersen m ug deres Søn 8 (alder) Øiestad Prgj. 006 Anders Pedersen m ug deres Søn 5 (alder) Øiestad Prgj. 007 Helge Gjeruldsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Birkebæk og Ulfsnonen d, 451b, 5 457e Merknad: (S/L: 32/10) Eigar: Husmand med Jord og særskilt?? Eier af et lide Brug Gjeruld Utsæd: hv1/12 ha3/8 po1 1/4, kreaturhald: Pedersen ku1 få2 001 Gjeruld Pedersen m g Husfader Husmand med Jord og 55 (alder) Øiestad Prgj. særskilt?? Eier af et lide Brug 002 Anne Olsdatter k g hans Kone 57 (alder) Øiestad Prgj. 003 Peder Gjeruldsen m ug deres Søn Sømand Eier af 457B 24 (alder) Øiestad Prgj. 004 Jørgine Gjeruldsdatter k ug deres Datter 16 (alder) Øiestad Prgj. 005 Ole Gjeruldsen m ug deres Søn 11 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Stokkedalen Merknad: (S/L: 32/15) Plads under hele gaarden. Eigar: Husmand med Jord Skovhugger Ole Svenkersen Utsæd: po3, kreaturhald: ku1 001 Ole Svenkersen m g Husfader Husmand med Jord 51 (alder) Valle Prgj. Skovhugger 002 Gunnild M. Aanonsdatter k g hans Kone 36 (alder) Øiestad Prgj. 003 Anne S. Olsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Øiestad Prgj. 004 Salve Olsen m ug deres Søn 4 (alder) Øiestad Prgj. 005 Aanon B. Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Jamsmoen Merknad: (S/L: 32/20) Eigar: Sjægtebygger Gaardb og Selveier Ole Terkildsen Utsæd: hv1/4 by3/4 po4, kreaturhald: ku3 få4 sv1 001 Ole Terkildsen m g Husfader Sjægtebygger Gaardb og 47 (alder) Frolands Prgj. Selveier 002 Gunnild Gundersdatter k g hans Kone 50 (alder) Øiestad Prgj. 003 Terkild Olsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 20 (alder) Øiestad Prgj. Baadebygning 004 Gunder Olsen m ug deres Søn 16 (alder) Øiestad Prgj. 005 Bernt Olsen m ug deres Søn 12 (alder) Øiestad Prgj. Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Nævisdal Nævisdal yttre a 6 Merknad: (S/L: 32/25) Eigar: Gaardb og Selveier Daniel Pedersen Utsæd: hv1/4 by1/2 bl3/4 ha1 po4, kreaturhald: he1 ku3 få6 sv1 001 Daniel Pedersen m g Husfader Gaardb og Selveier 45 (alder) Øiestad Prgj. 002 Helene Johnsdatter k g hans Kone 48 (alder) Øiestad Prgj. 003 Peder Danielsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 23 (alder) Øiestad Prgj. Gaardsbruget 004 Ingeborg Danielsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Øiestad Prgj. 005 John Danielsen m ug deres Søn 10 (alder) Øiestad Prgj. 006 Nils A. Danielsen m ug deres Søn 7 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Stagersnæs Merknad: (S/L: 33/1) Eigar: Gaardeier Maren Olsdatter Utsæd: hv1/12 by1/6 ha3/4 po1 1/2, kreaturhald: ku1 få2 001 Maren Olsdatter k f Gaardeier 53 (alder) Øiestad Prgj. Merknad: Fraskildt med Hensyn til Bord og Seng Nævisdal Nævisdal yttre (Svinehaven) a 7 Merknad: (S/L: 33/2) Eigar: Gaardeier og Skolelærer i Neerstens Kreds Terkild Thorvildsen Utsæd: hv1/8 by1/4 po2 1/2, kreaturhald: ku2 001 Terkild Thorvildsen m g Husfader Gaardeier og Skolelærer i 34 (alder) Nissedals Prgj. Neerstens Kreds 002 Maren Olsdatter k g hans Kone 29 (alder) Øiestad Prgj. 003 Thorvald Terkildsen m ug hans Søn 5 (alder) Øiestad Prgj. 004 Ole J. Terkildsen m ug hans Søn 3 (alder) Øiestad Prgj. 005 Anne Terkildsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Øiestad Prgj. 006 Berthe Olsdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Øiestad Prgj. 007 Staale Thorvildsen m ug Tjenestedreng 12 (alder) Nissedals Prgj Nævisdal Mjønnevold (yttre Nævisdal) Merknad: (S/L: 33/9) Eigar: Gaardb og Selveier Stian Olsen Utsæd: hv1/2 by1 1/2 ha1 1/2 po5, kreaturhald: ku4 få2 sv1 001 Stian Olsen m g Husfader Gaardb og Selveier 32 (alder) Øiestad Prgj. 002 Marie Christensdatter k g hans Kone 23 (alder) Christiania 003 Johanne Stiansdatter k ug deres Datter 2 (alder) Øiestad Prgj. 004 Johanne Thomasdatter k e hans Moder Føderaadskone 61 (alder) Frolands Prgj. 005 Inger Olsdatter k ug Fledføring %pige% 62 (alder) Øiestad Prgj. 006 Anne T. Olsdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Øiestad Prgj. 007 Olaves Christensen m ug Tjenestedreng 16 (alder) Røkens Prgj. 008 Mauritz Børildsen Løge m ug Logerende Kretsens Skolelærer 26 (alder) Ly Prgj. Stavangers Amt Nævisdal Ulfsmonen (Nævisdal yttre) Merknad: (S/L: 33/17) Eigar: Skomager Halvor Halvorsen Utsæd:, kreaturhald: Merknad: Bruges sammen med løbe Nr Halvor Halvorsen m g Husfader, Skomager 40 (alder) Frolands Prgj. Inderst 002 Marthe Pedersdatter k g hans Kone 36 (alder) Øiestad Prgj. 003 Ingeborg B. Halvorsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Øiestad Prgj. 004 Hans Halvorsen m ug deres Søn 7 (alder) Fjære Prgj. 005 Peder Halvorsen m ug deres Søn 5 (alder) Øiestad Prgj. 006 Berthe A. Halvorsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Salveskjendt med Langemyr , Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0920 Merknad: (S/L: 33/23) Eigar: Gaardb og Selveier Nils Aadnesen Utsæd: hv1/2 bl3/4 po2 1/2, kreaturhald: ku4 få8 001 Nils Aadnesen m g Husfader Gaardb og Selveier 59 (alder) Landvigs Prgj. 002 Gunnild Christensdatter k g hans Kone 44 (alder) Landvigs Prgj. 003 Christen Nilsen m ug hans Søn Snekker 23 (alder) Landvigs Prgj. 004 Reinert Nilsen m ug Tjenestedreng 14 (alder) Landvigs Prgj Nævisdal Røinaaen a 6 Merknad: (S/L: 33/27) Eigar: Sagbrugsmester Gunvald Salvesen Utsæd: hv1/24 po2, kreaturhald: ku3 001 Gunvald Salvesen m g Husfader Sagbrugsmester 40 (alder) Christianssand 002 Ragnild Andersdatter k g hans Kone 30 (alder) Oddernæs Prgj. 003 Gunnild M. Gunvaldsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Øiestad Prgj. 004 Anders B. Gundvaldsen m ug deres Søn 3 (alder) Øiestad Prgj. 005 Ole Andersen m ug Logerende Sagbrugsarbeider 24 (alder) Oddernæs Prgj. 006 Berthe Gjeruldsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Røinaaen b 6 Merknad: (S/L: 33/33) Eigar: Gaardeier og Sagmester Gunder Torjusen Utsæd: hv1/8 po5, kreaturhald: 001 Gunder Torjusen m g Husfader Gaardeier og Sagmester 36 (alder) Frolands Prgj. 002 Kirsten Olsdatter k g hans Kone 31 (alder) Evje Prgj. 003 Torjus Gundersen m ug hans Søn 10 (alder) Øiestad Prgj. 004 Maren G. Gundersdatter k ug deres Datter 2 (alder) Øiestad Prgj. 005 Lars Olsen m ug Logerende Sagbrugsarbeider 26 (alder) Evje Prgj. 006 Anna S. Johannesdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Sverige Nævisdal Svartodden b 6 Merknad: (S/L: 34/6) Eigar: Gaardb og Selveier Osmund Nilsen Utsæd: hv1/12 po2, kreaturhald: ku3 001 Osmund Nilsen m g Husfader Gaardb og Selveier 62 (alder) Øiestad Prgj. 002 Serine Nilsdatter k g hans Kone 42 (alder) Øiestad Prgj. 003 Anne Olsdatter k ug Tjenestepige 14 (alder) Øiestad Prgj. 004 Severin Terjesen m g Familiefader Skibstømmermand 30 (alder) Landvigs Prgj. Logerende 005 Anne M. Omundsdatter k g hans Kone 24 (alder) Øiestad Prgj. 006 Aasine T. Sevrinsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Landvigs Prgj Nævisdal Veisebo Merknad: (S/L: 34/12) En Skovstrekning Nævisdal Kvænnemyr plads Merknad: (S/L: 34/13) 001 Ole Torjusen m g Husfader Husmand med Jord 48 (alder) Frolands Prgj. Skibstømmermand 002 Bodil Torjusdatter k g hans Kone 29 (alder) Aaseralds Prgj. 003 Torjus Olsen m ug hans Søn 6 (alder) Øiestad Prgj. 004 Terje Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Nyhaven plads Merknad: (S/L: 34/17) 001 Johannes Andersen Helling m g Husfader Husmand med Jord 46 (alder) Sverige Merknad: Hans Kone i Christianssands Tukthus. 002 Anders J. Johannesen m ug hans Søn 18 (alder) Sverige 003 Gustav Johansen m ug hans Søn 9 (alder) Fjære Prgj. 004 Marthin Johansen m ug hans Søn 7 (alder) Øiestad Prgj. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Nævisdal Nævisdal øvre a 4 Merknad: (S/L: 34/21) Eigar: Gaardbruger og Selveier Torjus Danielsen Utsæd: hv1/24 by1/2 bl1 po2, kreaturhald: he1 ku2 få3 Folketeljinga 1865 Tru. 001 Torjus Danielsen m g Gaardbruger og Selveier 66 (alder) Øiestad Prgj. 002 Goline Gundersdatter k g hans Kone 50 (alder) Øiestad Prgj. 003 Tarald Olsen m ug Tjenestedreng 13 (alder) Frolands Prgj. 004 Johannes Abrahamsen m g Logerende Tømmermand 50 (alder) Frolands Prgj. Trusamf.: Frikirkelig Merknad: Han og hans Kone ere selv bleve enige om at leve adskildte fra hinanden Nævisdal Nævisdal øvre bb, 467b, 8 467c, 469b, 470b Merknad: (S/L: 34/25) Eigar: Gaardb og Selveier Ole Danielsen Utsæd: hv1/8 by1/2 ha3 po4, kreaturhald: he1 ku6 få12 sv1 001 Ole Danielsen m g Husfader Gaardb og Selveier 71 (alder) Øiestad Prgj. 002 Torborg Wrolsdatter k g hans Kone 70 (alder) Fjære Prgj. 003 Wrol Olsen m ug deres Søn Baadebygger 32 (alder) Øiestad Prgj. Merknad: Lilleguldriægre 470g. 004 Daniel Olsen m g deres Søn Familiefader hjælper Faderen med 36 (alder) Øiestad Prgj. Gaardsbruget 005 Anne S. Olsdatter k g hans Kone 25 (alder) Øiestad Prgj. 006 Ole Danielsen m ug deres Søn 3 (alder) Øiestad Prgj. 007 Ole A. Danielsen m ug deres Søn 2 (alder) Øiestad Prgj. 008 Anne G. Andersen k ug Tjenestepige 24 (alder) Landvigs Prgj Nævisdal Bænken Merknad: (S/L: 35/3) Eigar: Husmand med Jord Nils Olsen Utsæd: by1/24 ha1/24 po3/4, kreaturhald: gj2 001 Nils Olsen m e Husmand med Jord 75 (alder) Frolands Prgj Nævisdal Nævisdal øvre a, 457d 9 Merknad: (S/L: 35/4) Eigar: Gaardbruger og Selveier Simond Jensen Utsæd: hv1/4 by1/2 ha2 po4, kreaturhald: he1 ku4 få9 sv1 001 Simond Jensen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 62 (alder) Øiestad Prgj. 002 Karen Danielsdatter k g hans Kone 61 (alder) Øiestad Prgj. 003 Asborg O. Simonsdatter k ug deres datter 26 (alder) Øiestad Prgj. 004 Cornelius Clemetsen m g Famieliefader hjælper Svigerfaderen med Gaardsbruget og ere Eier af Løbe Nr 467 D 41 (alder) Frolands Prgj. 005 Marthe Simondsdatter k g hans Kone 35 (alder) Øiestad Prgj. 006 Karen M. Corneliusdatter k ug deres Datter 11 (alder) Øiestad Prgj. 007 Anne S. Corneliusdatter k ug deres Datter 9 (alder) Øiestad Prgj. 008 Jens B. Corneliusen m ug deres Søn 4 (alder) Øiestad Prgj. 009 Ingeborg Gjeruldsdatter k ug Tjenestepige 14 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Bænken e 2 Merknad: (S/L: 35/13) Eigar: Gaardbruger og Selveier Aslak Olsen Utsæd: hv1/24 bl3/8 po1 1/2, kreaturhald: 001 Aslak Olsen m g Gaardbruger og Selveier 74 (alder) Øiestad Prgj. 002 Terja M. Rasmusdatter k g hans Kone 71 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Nævisdal øvre Merknad: (S/L: 35/15) Eigar: Gaardbruger og Selveier Lars M. Olsen Utsæd: hv1/12 by1/2 ha1/2 po3, kreaturhald: he1 ku1 få2 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Lars M. Olsen m ug Gaardbruger og Selveier 25 (alder) Øiestad Prgj. 002 Gunnild Olsdatter k ug Tjenestepige bestyrer 23 (alder) Øiestad Prgj. Broderens Husholdning 003 John Olsen m ug Tjenestekarl 17 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Nævisdal øvre 469a 6 Merknad: (S/L: 35/18) Eigar: Gaardb og Selveier Anders Olsen Utsæd: hv1/24 by1/2 ha2 po3, kreaturhald: he1 ku2 få5 001 Anders Olsen m g Husfader Gaardb og Selveier 28 (alder) Øiestad Prgj. 002 Torborg Olsen k g hans Kone 29 (alder) Øiestad Prgj. 003 Ole Andersen m ug deres Søn 3 (alder) Øiestad Prgj. 004 Ole M. Andersen m ug deres Søn 2 (alder) Øiestad Prgj. 005 Karen Johannesdatter k e hans Moder Føderaadskone 64 (alder) Øiestad Prgj. 006 Asborg O. Gjeruldsdatter k ug Tjenestepige 12 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Funtenborg 469c, 480c 0 Merknad: (S/L: 35/24) Ubeboet. Eigar: Utsæd: ha1/2 po1, kreaturhald: Nævisdal Nævisdal øvre 469d 11 Merknad: (S/L: 35/25) Eigar: Gaardb og Selveier Kittel Andersen Utsæd: hv1/12 bl1/2 ha2 1/2 po3, kreaturhald: he1 ku4 få7 sv1 001 Kittel Andersen m g Husfader Gaardb og Selveier 61 (alder) Øiestad Prgj. 002 Berthe Johannesdatter k g hans Kone 62 (alder) Øiestad Prgj. 003 Kittel Kittelsen m ug deres Søn Sømand 28 (alder) Øiestad Prgj. 004 Torjus Kittelsen m ug deres Søn 25 (alder) Øiestad Prgj. 005 Ole Kittelsen m ug deres Søn 23 (alder) Øiestad Prgj. 006 Karl Kittelsen m ug deres Søn 17 (alder) Øiestad Prgj. 007 Bergitte Andersdatter k ug deres Datter 20 (alder) Øiestad Prgj. 008 Anders Kittelsen m ug deres Søn, Prambygger 38 (alder) Øiestad Prgj. Familiefader 009 Marthe Osuldsdatter k g hans Kone 33 (alder) Øiestad Prgj. 010 Kittel Andersen m ug deres Søn 6 (alder) Øiestad Prgj. 011 Berthe S. Andersdatter k ug deres Datter 2 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Nævisdal øvre a, 470d 7 Merknad: (S/L: 36/6) Eigar: Gaardb og Selveier Marthe Terkeldsdatter Utsæd: hv1/12 ru1/6 by1/2 ha3/4 po3, kreaturhald: ku3 få6 001 Marthe Terkeldsdatter k e Husmoder Gaardb og Selveier 49 (alder) Øiestad Prgj. 002 Ole Olsen m ug hendes Søn hjælper Moderen med 23 (alder) Øiestad Prgj. Gaardbruget 003 Terkild Olsen m ug hendes Søn 13 (alder) Øiestad Prgj. 004 Marthe Olsdatter k ug hendes Datter 12 (alder) Øiestad Prgj. 005 Guri Terkildsdatter k ug Tjenestepige 33 (alder) Øiestad Prgj. 006 Ole Terkildsen m ug Logerende Prambygger 39 (alder) Øiestad Prgj. 007 Aase Eriksdatter k ug Logerende Skredder 37 (alder) Frolands Prgj Nævisdal Sobulien Merknad: (S/L: 36/13) Eigar: Arvefæster, uskyldsat Jord %Husmand med% Ole Nilsen Utsæd: hv1/24 ru1/24 by1/4 po2, kreaturhald: ku1 få1 Eigar: Arvefæster paa uskyldsat Jord %Husmand med% Ingebret Johnsen Utsæd: hv1/24 by1/4 ha1/4 po1 1/2, kreaturhald: 001 Ole Nilsen m g Husfader Arvefæster, uskyldsat Jord 50 (alder) Landvigs Prgj. %Husmand med% Merknad: Hans Kone i Gaustads Sindssygeasyl. Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Nils Olsen m ug hans Søn 7 (alder) Øiestad Prgj. 003 Anne G. Olsdatter k ug hans Datter 4 (alder) Øiestad Prgj. 004 Ingeborg Olsdatter k ug Tjenestepige 13 (alder)? Merknad: Datter til en Tater. Forøvrigt vides intet Besked om hendes Fader eller det Følge hun har fulgt, hun har været omtrent 1 Maaned i Tjeneste og skal strax forlade den. 005 Ingebret Johnsen m g Husfader Arvefæster paa uskyldsat Jord 22 (alder) Landvigs Prgj. %Husmand med% 006 Anne C. Christiansdatter k g hans Kone 30 (alder) Øiestad Prgj. 007 John Ingebretsen m ug deres Søn 1 (alder) Øiestad Prgj. 008 Gunnild M. Olsdatter k ug Tjenestepige 10 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Stokkedalen Merknad: (S/L: 36/21) Eigar: Husmand med Jord Støtte af Fattigkassen Anders Osuldsen Utsæd: hv1/24 po1 1/2, kreaturhald: ku1 001 Anders Osuldsen m g Husfader Husmand med Jord Støtte af 59 (alder) Landvigs Prgj. Fattigkassen 002 Marthe Gundersdatter k g hans Kone 49 (alder) Øiestad Prgj. 003 Osuld Andersen m ug deres Søn 21 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Stokkedalen Merknad: (S/L: 36/24) Eigar: Husmand med Jord Salve Knudsen Utsæd: bl1/4 po2, kreaturhald: ku1 001 Salve Knudsen m g Husfader Husmand med Jord 59 (alder) Frolands Prgj. 002 Karen Torjusdatter k g hans Kone 58 (alder) Øiestad Prgj. 003 Knud Salvesen m ug deres Søn Daglønsarbeider 21 (alder) Øiestad Prgj. 004 Torjus Salvesen m ug deres Søn 14 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Nævesdal øvre c, 470f 8 Merknad: (S/L: 36/28) Eigar: Gaardb og Selveier Terje Johannesen Utsæd: hv1/12 by1/2 ha1 po3, kreaturhald: he1 ku2 få6 sv1 001 Terje Johannesen m g Husfader Gaardb og Selveier 59 (alder) Øiestad Prgj. 002 Allau Terkildsdatter k g hans Kone 55 (alder) Øiestad Prgj. 003 Terkild Terjesen m ug deres Søn hjælper Faderen med 31 (alder) Øiestad Prgj. Gaardsbruget 004 Anne Terjesdatter k ug deres Datter 27 (alder) Øiestad Prgj. 005 Johannes Terjesen m g deres Søn, Skibstømmermand 36 (alder) Øiestad Prgj. Familiefader 006 Signe G. Aanonsdatter k g hans Kone 32 (alder) Øiestad Prgj. 007 Allau Johannesdatter k ug deres Datter 5 (alder) Øiestad Prgj. 008 Barbro T. Johannesdatter k ug deres Datter 2 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Bratteberget e 4 Merknad: (S/L: 37/5) Eigar: Gaardb Baadebygger og Selveier Gjeruld Andersen Utsæd: ru1/4 by1/8 ha1/2 po3, kreaturhald: 001 Gjeruld Andersen m e Husfader Gaardb Baadebygger og 50 (alder) Øiestad Prgj. Selveier 002 Nils Gjeruldsen m ug hans Søn hjælper Faderen med 21 (alder) Øiestad Prgj. Prambygning 003 Karen G. Gjeruldsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens 19 (alder) Øiestad Prgj. Husholdning 004 Gjeruld Gjeruldsen m ug hans Søn 8 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Bænken Merknad: (S/L: 37/9) Eigar: Baadebygger Gaardb og Selveier Gjeruld Kittelsen Utsæd: ha1 po3, kreaturhald: ku2 få2 001 Gjeruld Kittelsen m g Husfader Baadebygger Gaardb og Selveier 35 (alder) Øiestad Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Anne S. Kittelsdatter k g hans Kone 35 (alder) Øiestad Prgj. 003 Karen B. Gjeruldsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Øiestad Prgj. 004 Berthe K. Gjeruldsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Øiestad Prgj. 005 Johanne T. Gjeruldsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Øiestad Prgj. 006 Anne S. Gjeruldsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Bænken Merknad: (S/L: 37/15) Eigar: Gaardeier og Steenarbeider Thomas Johnsen Utsæd: po2, kreaturhald: 001 Thomas Johnsen m g Husfader Gaardeier og Steenarbeider 47 (alder) Bjellands Prgj. 002 Guri Olsdatter k g hans Kone 43 (alder) Evje Prgj. 003 Ole Thomasen m ug deres Søn 11 (alder) Evje Prgj. 004 Serine Thomasdatter k ug deres Datter 9 (alder) Evje Prgj. 005 Gunder Thomasen m ug deres Søn 7 (alder) Evje Prgj. 006 Peder Thomasen m ug deres Søn 4 (alder) Evje Prgj. 007 Signe G. Thomasdatter k ug deres Datter 2 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Bjelland, Bjellandslien 158, , 455b 9 Merknad: (S/L: 37/22) Eigar: Gaardb og Selveier Osuld Kristensen Side 16 Utsæd: by2 po6 1/2, kreaturhald: he1 ku5 få Osuld Kristensen m g Husfader Gaardb og Selveier 77 (alder) Øiestad Prgj. 002 Berthe Danielsdatter k g hans Kone 65 (alder) Øiestad Prgj. 003 Karl Osuldsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 27 (alder) Øiestad Prgj. Gaardsbruget 004 Gunnild Osuldsdatter k ug deres Datter 19 (alder) Øiestad Prgj. 005 Daniel Osuldsen m g deres Søn, Familiefader hjælper Faderen med Gaardsbruget, Eier af Løbe 35 (alder) Øiestad Prgj. No 455 i Nærisdal yttre 006 Ingeborg Knudsdatter k g hans Kone 37 (alder) Frolands Prgj. 007 Maren Danielsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Øiestad Prgj. 008 Berthe Danielsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Øiestad Prgj. 009 Daniel Gjeruldsen m ug Tjenestedreng 13 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Bjelland Merknad: (S/L: 38/1) Eigar: Gaardb og Selveier Anders Kittelsen Utsæd: bl1 po6, kreaturhald: he1 ku4 få8 sv1 001 Anders Kittelsen m g Husfader Gaardb og Selveier 54 (alder) Øiestad Prgj. 002 Maren Kittelsdatter k g hans Kone 31 (alder) Øiestad Prgj. 003 Kittel Andersen m ug hans Søn 15 (alder) Froland Prgj. (af første Ægteskab) 004 Berthe G. Andersdatter k ug hans Datter 10 (alder) Froland Prgj. 005 Kittel Andersen m ug deres Søn 5 (alder) Øiestad Prgj. Merknad: Kittel Andersen den Yngre. 006 Peder Bentsen m ug Tjenestekarl 19 (alder) Øiestad Prgj. 007 Berthe Terjesdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Vigeland Merknad: (S/L: 38/8) Eigar: Gaardb og Selveier Daniel K. Vigeland Utsæd: hv1/4 ru1 bl3 po4, kreaturhald: he2 ku12 få20 sv1 001 Daniel K. Vigeland m g Husfader Gaardb og Selveier 80 (alder) Øiestad Prgj. 002 Barbro B. Terjesdatter k g hans Kone 68 (alder) Landvigs Prgj. 003 Jens Danielsen m ug hans Søn hjælper Faderen med 45 (alder) Øiestad Prgj. Gaardsbruget 004 Anne B. Danielsdatter k ug hans Datter 42 (alder) Øiestad Prgj. Merknad: Værkbrudin fra 2 Aars Alderen. 005 Osuld Olsen m ug Tjenestekarl 23 (alder) Landvigs Prgj. 006 Ole Nilsen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Landvigs Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket

17 007 Berthe Christiansdatter k ug Tjenestepige 32 (alder) Landvigs Prgj. 008 Ingeborg Henriksdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Froland Prgj Nævisdal Furre, Furremyr 161, a, 480b, Merknad: (S/L: 38/16) Eigar: Gaardb og Selveier Carl Johannesen Utsæd: hv1/4 ru1/6 by1 ha1 1/2 po4 1/2, kreaturhald: he1 ku4 få11 sv1 001 Carl Johannesen m g Husfader Gaardb og Selveier 54 (alder) Øiestad Prgj. 002 Maren Andersdatter k g hans Kone 51 (alder) Øiestad Prgj. 003 Johannes Carlsen m ug deres Søn Baadebygger 25 (alder) Øiestad Prgj. 004 Anders Carlsen m ug deres Søn Sømand 23 (alder) Øiestad Prgj. 005 Carl Carlsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 19 (alder) Øiestad Prgj. Gaardsbruget 006 Ole Carlsen m ug deres Søn 15 (alder) Øiestad Prgj. 007 Syvert Carlsen m ug deres Søn 12 (alder) Øiestad Prgj. 008 Torjus Carlsen m ug deres Søn 9 (alder) Øiestad Prgj. 009 Serine Johannesdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Furreaasen (plads) 161, Merknad: (S/L: 38/25) Eigar: Husmand med Jord Daglønsarbeider Knud Thorsen Utsæd: ha3/8 po1, kreaturhald: gj4 001 Knud Thorsen m g Husfader Husmand med Jord 43 (alder) Øiestad Prgj. Daglønsarbeider 002 Anne H. Jørgensdatter k g hans Kone 45 (alder) Øiestad Prgj. 003 Thor Knudsen m ug deres Søn Snekker 25 (alder) Øiestad Prgj. 004 Guri Knudsdatter k ug deres Datter 15 (alder) Øiestad Prgj. 005 Jørgine Knudsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Øiestad Prgj. 006 Aase Knudsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Øiestad Prgj Nævisdal Furre , Merknad: (S/L: 39/1) Eigar: Gaardbruger og Selveier Søren Danielsen Utsæd: hv1/8 by1 ha1 1/2 po4, kreaturhald: he1 ku3 få9 sv1 001 Søren Danielsen m ug Gaardbruger og Selveier 37 (alder) Øiestad Prgj. 002 Nils Danielsen m g Husfader Gaardb og Selveier 32 (alder) Øiestad Prgj. 003 Else M. Knudsdatter k g hans Kone 34 (alder) Frolands Prgj. 004 Else M. Nilsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Frolands Prgj. 005 Knud Nilsen m ug* deres Søn 2 (alder) Øiestad Prgj. 006 Daniel Danielsen m ug Logerende Skibstimmermand 32 (alder) Øiestad Prgj. 007 Daniel Sørensen m e deres Fader Føderaadsmand 71 (alder) Landvigs Prgj. 008 Maren Knudsdatter k ug I Føderaad %pige% 43 (alder) Froland Prgj. 009 Berthe Evensdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Landvig Prgj. 010 Gunnild Terjesdatter k e Lægdslæm 85 (alder) Froland Prgj Nævisdal Furremyr Merknad: (S/L: 39/11) En Myrstrækning ubeboet. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 448 (kvinner: 236, menn: 212) Bustader i krinsen: 92 Krins: 002 Rise og Løddesøl Øiestad Prestegjeld: Øiestad Rise og Løddesøl Rise og Næs med Tjenaar a 11 Merknad: (S/L: 44/1) Eigar: Gaardbr og Selveier Niels Torbjørnsen Utsæd: by1 ha1 po3, kreaturhald: he2 ku4 få4 001 Niels Torbjørnsen m g Husfader Gaardbr og Selveier 48 (alder) Gjærestad Prgj. 002 Marthe Gunstensdatter k g hans Kone 41 (alder) Gjærestad Prgj. 003 Torbjørn Nielsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 20 (alder) Gjærestad Prgj. Gaardsbruget 004 Gunsten Nielsen m ug deres Søn 17 (alder) Gjærestad Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Marthe Nielsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Gjærestad Prgj. 006 Ingeborg G. Nielsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Gjærestad Prgj. 007 Berthe K. Nielsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Øiestad Prgj. 008 Karen Nielsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Øiestad Prgj. 009 Thor Nielsen m ug deres Søn 1 (alder) Øiestad Prgj. 010 Anne Gunstensdatter k ug? 45 (alder) Gjærestad Prgj. 011 Anne B. Tellefsdatter k ug? 17 (alder) Øiestad Prgj Rise og Løddesøl Graskjær Merknad: (S/L: 44/12) Eigar: Husmand m Jord Søren Andersen Utsæd: ha1/4 po1 1/2, kreaturhald: ku1 001 Søren Andersen m g Husfader Husmand m Jord 42 (alder) Øiestad Prgj. 002 Maren Olsdatter k g hans Kone 35 (alder) Holt Prgj. 003 Anders Sørensen m ug deres Søn 13 (alder) Øiestad Prgj. 004 Ingeborg Sørensdatter k ug deres Datt. 6 (alder) Øiestad Prgj. 005 Karen H. Sørensdatter k ug deres Datt. 4 (alder) Øiestad Prgj Rise og Løddesøl Graskjær Merknad: (S/L: 44/17) Eigar: Husm m Jord Christen Rolfsen Utsæd: ha1/4 po1 1/2, kreaturhald: ku1 001 Christen Rolfsen m g Husfader Husm m Jord 35 (alder) Øiestad Prgj. 002 Karen Andersdatter k g hans Kone 30 (alder) Øiestad Prgj. 003 Rolf Christensen m ug deres Søn 7 (alder) Øiestad Prgj. 004 Anders Christensen m ug deres Søn 4 (alder) Øiestad Prgj Rise og Løddesøl Graskjær Merknad: (S/L: 44/21) Eigar: Husm m Jord Ole Ellingsen Utsæd: ha1/8 po2, kreaturhald: ku1 001 Ole Ellingsen m g Husfader Husm m Jord 50 (alder) Laurvig 002 Ingeborg Andersdatter k g hans Kone 36 (alder) Øiestad 003 Ingeborg Ellingsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Øiestad 004 Ingeborg Ellevine Ellingsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Øiestad Rise og Løddesøl Rise b 2 Merknad: (S/L: 44/25) Eigar: Gaardbruger og Selveier Ole Gjeruldsen Utsæd: hv1/4 by1/4 ha1/4 po2, kreaturhald: he1 001 Ole Gjeruldsen m ug Gaardbruger og Selveier 40 (alder) Øiestad Prgj. 002 Gunnild Olsdatter k e hans Moder styrer Huset 67 (alder) Øiestad Prgj Rise og Løddesøl Rise c, 489c, 5 490c Merknad: (S/L: 44/27) Eigar: Gaardbr og Selveier Knud Evensen Utsæd: hv1/2 by1/2 ha1 po5, kreaturhald: he1 ku4 få4 sv1 001 Knud Evensen m g Husfader Gaardbr og Selveier 48 (alder) Øiestad Prgj. Merknad: Knud Evensen ældre. 002 Tomine Olsdatter k g hans Kone 47 (alder) Søndeløv 003 Ole Knudsen m ug deres Søn Sømand 19 (alder) Øiestad 004 Even Knudsen m ug deres Søn I Snikkerlere 16 (alder) Øiestad 005 Anne M. Larsdatter k ug Tjennestepige 13 (alder) Øiestad Rise og Løddesøl Rise d 3 Merknad: (S/L: 44/32) Eigar: Gaardbr og Selveier!! Gundersen* Utsæd: hv1/8 by1/2 po1, kreaturhald: 001!! Gundersen* k e Husmoder Gaardbr og Selveier 60 (alder) Omlid Prgj. Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Merknad: Tellef Gundersens Enke. 002 Gunder Tellefsen m ug hendes Søn hj. Mdr. m Gaardsb 35 (alder) Omlid Prgj. 003 Kirsten Olsdatter k ug Tjennestepige 65 (alder) Omlid Prgj Rise og Løddesøl Rise og Næs Merknad: (S/L: 45/1) 001 Halvor Bæruldsen m g Husfader, Smed 54 (alder) Landvig Prgj. Inderst 002 Torborg Osmundsdatter k g hans Kone 42 (alder) Omlid Prgj. 003 Osmund Halvorsen m ug Sønnen hjælper Faderen 17 (alder) Landvig Prgj. 004 Gunnild Halvorsdatter k ug Datteren 6 (alder) Omlid Prgj. 005 Bæruld A. Halvorsen m ug Sønnen 3 (alder) østre Moland Prgj. 006 Tellef Halvorsen m ug Sønnen 1 (alder) Øiestad Prgj Rise og Løddesøl Rise og Næs e, 495b 4 Merknad: (S/L: 45/7) Eigar: Gaardbr og Selveier Gjeruld Nielsen Utsæd: hv1/12 by1 ha1 po3, kreaturhald: he1 ku5 få5 001 Gjeruld Nielsen m g Husf Gaardbr og Selveier 61 (alder) Froland Prgj. 002 Maren Andersdatter k g hans Kone 51 (alder) Øiestad Prgj. 003 Ole Gjeruldsen m ug hans Søn hjælp Faderen med 25 (alder) Øiestad Prgj. Gaardsbruget 004 Oline Olsdatter k ug Tjennestepige 20 (alder) Froland Prgj Rise og Løddesøl Rise og Næs g 3 Merknad: (S/L: 45/11) Gjeruld T. Rusholt og Ole Andersen Ardal Møllebrug i Rise. Eigar: Møller Samuel Olsen Utsæd: po1, kreaturhald: sv1 001 Samuel Olsen m g Husfader, Møller 30 (alder) Sverige Inderst 002 Marthe S. Knudsdatter k g hans Kone 23 (alder) Søndeløv 003 Sofie Samuelsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Øiestad Rise og Løddesøl Rise og Næs , 493b 4 Merknad: (S/L: 45/14) Hertil en Plads anført efter Løbe N 500. Eigar: Gaardbr og Selveier Kittel Gjeruldsen Utsæd: hv1/4 by1/2 ha1/4 po3, kreaturhald: ku2 001 Kittel Gjeruldsen m g Husf Gaardbr og Selveier 30 (alder) Landvig Prgj. 002 Karen Evensdatter k g hans Kone 27 (alder) Fyrstad Fyrisdal (Moland) Telemark 003 Gjeruld Kittelsen m ug deres Søn 3 (alder) Øistad Prgj. 004 Even Kittelsen m ug deres Søn 1 (alder) Øistad Prgj Rise og Løddesøl Rise og Næs Risetang a, 481f, 5 498b Merknad: (S/L: 45/18) Eigar: Gaardbr og Selvei!! Thorsen* Utsæd: by1 po2, kreaturhald: ku2 sv2 001!! Thorsen* k e Husmoder Gaardbr og Selvei 54 (alder) Evje Prgj. Merknad: Osuld Thorsens Enke. 002 Ingeborg Osuldsdatter k ug Datteren 14 (alder) Øiestad Prgj. 003 Gunder Osuldssen m ug Sønnen 9 (alder) Øiestad Prgj. 004 Anne Gjeruldsdatter k ug Inderst 26 (alder) østre Moland 005 Andreas Knudsen m ug Sønnen (uægte) 2 (alder) Øiestad Rise og Løddesøl Rise og Næs Merknad: (S/L: 45/23) Eigar: Husm m J Slagter Thor Osuldsen Utsæd: po1 1/2, kreaturhald: sv1 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Thor Osuldsen m g Husf Husm m J Slagter 28 (alder) Evje Prgj. 002 Anne Andersdatter k g hans Kone 30 (alder) Øiestad Prgj. 003 Edvart Johansen m ug hendes Søn af 12 (alder) Øiestad Prgj. 1ste Ægteskab 004 Ingeborg Johansdatter k ug hendes 10 (alder) Øiestad Prgj. Datter af 1ste Ægteskab 005 Ingeborg M. Johansdatter k ug Inderst gaar i Dagarbeide 20 (alder) Øiestad Prgj. 006 Even Osuldsen m ug Inderst Slagter 23 (alder) Evje Prgj Rise og Løddesøl Rise og Næs Merknad: (S/L: 45/29) Eigar: Husm m J Slagter Tellef Johansen Utsæd: po1, kreaturhald: 001 Tellef Johansen m g Husf Husm m J Slagter 27 (alder) Øiestad Prgj. 002 Gjærtrud Olsdatter k g hans Kone 29 (alder) Aaserald 003 Ole Tellefsen m ug deres Søn 5 (alder) Øiestad Prgj. 004 Ingeborg Tellefsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Øiestad Prgj Rise og Løddesøl Rise , 494, 487b 6 Merknad: (S/L: 46/1) Eigar: Gaardbr og Selveier!! Torstensen* Utsæd: hv1/4 by3/4 ha2 po4 1/2, kreaturhald: he1 ku3 få7 001!! Torstensen* k e Husmoder Gaardbr og Selveier 80 (alder) Øiestad Prgj. Merknad: Hans Torstensens Enke. 002 Hans I. Hansen m e hendes Søn samt Husfader Gaardbruger af Løb N 487b 50 (alder) Øiestad Prgj. og Selveier 003 Hans S. Hanssen m ug hans Søn Sømand 22 (alder) Arendal 004 Johannes Hanssen m ug hans Søn hjælper F. og Bedstemoderen 19 (alder) Arendal med Gaardsbruget 005 Ole Christian Hanssen m ug hans Søn 11 (alder) Arendal 006 Sirie Olsdatter k ug Tjennestepige 21 (alder) Froland Rise og Løddesøl Rise a, Merknad: (S/L: 46/7) Eigar: Gaardbr og Selveier Tørjus Ommundsen Utsæd: hv1/4 by1 bl1 1/2 ha1/4 po3 1/2, kreaturhald: he1 ku4 få3 001 Tørjus Ommundsen m g Husf Gaardbr og Selveier 76 (alder) Øiestad Prgj. 002 Kirsten Bjørnsdatter k g hans Kone 73 (alder) Gjærestad Prgj. 003 Ommund Torjusen m g deres Søn Gaardbruger og Selveier 50 (alder) Øiestad Prgj. 004 Berthe Jensdatter k g hans Kone 22 (alder) østre Moland 005 Gunnild Torjusdatter k ug? Lægdslem 54 (alder) Øiestad Prgj. Sjukdom: Sindssvag Varigheit: fra s. 42 Aar Rise og Løddesøl Rise b, 498b 0 Merknad: (S/L: 46/12) Eer ei beboet Rise og Løddesøl Rise Merknad: (S/L: 46/13) Eigar: Gaardbr og Selveier Knud Larsen Utsæd: hv1/4 by1 1/2 ha1 po4, kreaturhald: he1 ku5 få6 001 Knud Larsen m g Husf Gaardbr og Selveier 49 (alder) Frolands Prgj. 002 Ingeborg Gjeruldsdatter k g hans Kone 46 (alder) Øiestad Prgj. 003 Lars Knudsen m ug hans Søn hj F. med Gaard 17 (alder) Froland Prgj. 004 Torborg Knuddatter k ug deres Datter 19 (alder) Froland Prgj. 005 Gjeruld Knudsen m ug deres Søn 11 (alder) Froland Prgj. 006 Berthe Knudsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Øiestad Prgj. 007 Gunerius Knudsen m ug deres Søn 5 (alder) Øiestad Prgj. 008 Tomine %Ingeborg% Knudsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Øiestad Prgj. Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0816 Kragerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0816 Kragerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0816 Kragerø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1034 Helgebostad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1034 Helgebostad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1034 Helgebostad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0913 Riisøer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0913 Riisøer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0913 Riisøer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1130 Strand prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0631 Fledsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0631 Fledsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0631 Fledsberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0632 Rollag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0632 Rollag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0632 Rollag prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0934 Evje prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0934 Evje prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0934 Evje prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0911 Gjerrestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0911 Gjerrestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0911 Gjerrestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0633 Nore prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0633 Nore prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0633 Nore prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0616 Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0616 Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0616 Næs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0540 Søndre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0540 Søndre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0540 Søndre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0915 Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0915 Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0915 Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0545 Vang prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0545 Vang prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0545 Vang prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0819 Holden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0819 Holden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0819 Holden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer