Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-398 er i samsvar med de 0434 grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på declaration_of_conformity/ Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. See Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

3 Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Modellnummer: 7 510a /2. utgave NO

4 Innhold Sikkerhet Generell informasjon...8 Om enheten...8 Nettverkstjenester...8 Tilgangskoder...9 Tjeneste for konfigureringsinnstilling...9 My Nokia...9 Laste ned innhold...10 Smarte tips...10 Programvareoppdateringer...10 Nokia-støtte...11 DRM (Digital Rights Management) Kom i gang...12 Ta av dekslene og sette dem på igjen...12 Sette inn SIM-kort og batteri...13 Sette inn et microsd-kort...14 Ta ut minnekortet...14 Lade batteriet...14 Antenne...15 Koble til en USB-kabel...15 Hodetelefon...15 Stropp...16 Taster og deler...16 Slå telefonen på og av...17 Navigere i menyene...17 Ventemodus...17 Display...18 Standardskjerm...18 Snarveier i ventemodus...18 Indikatorer...19 Flyprofil...19 Tastelås...20 Funksjoner uten SIM-kort Anrop...20 Ringe...20 Svare på og avslutte et anrop...20 Snarveier for oppringing...21 Taleoppringing...21 Alternativer under en samtale Skrive tekst...22 Tekstmodi...22 Tradisjonell skriving...22 Logisk skriving Meldinger...23 Tekst- og multimediemeldinger...23 Tekstmeldinger...23 Multimediemeldinger...23 Opprette en tekst- eller multimediemelding...24 Lese og svare en melding...24 Sende meldinger...24 E-post...25 Veiviser for e-postoppsett...25 Skrive og sende en e- postmelding...25 Lese og svare på e-post...25 Varsling om ny e-post...26 Direktemeldinger...26 Nokia Xpress-lydmeldinger...26 Chat...26 Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer...27 Talemeldinger...27 Meldingsinnstillinger Kontakter...28 Administrere kontakter...28 Visittkort...29 Tilordne snarveier for oppringing Anropslogg Posisjonslogg Tilkobling...30 Trådløs Bluetooth-teknologi...30 Pakkedata...31 USB-datakabel...31

5 Synkronisering og sikkerhetskopiering...32 Nokia PC Suite Innstillinger...32 Profiler...32 Temaer...32 Tonekontroll...33 Lys...33 Display...33 Dato og klokkeslett...33 Personlige snarveier...33 Venstre og høyre valgtaster...34 Andre snarveier...34 Anrop...34 Telefon...35 Talekommandoer...35 Ekstrautstyr...36 Konfigurering...36 Motta programvareoppdateringer trådløst...36 Sikkerhet...37 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Operatørmeny Galleri...38 Mapper og filer...38 Skrive ut bilder...38 Dele bilder og videoklipp på nettet...38 Minnekort Mapper...39 Kamera og video...39 Ta et bilde...40 Spille inn et videoklipp...40 Alternativer for kamera og video...40 Mediespiller...40 Musikkmeny...41 Spille av sanger...41 Endre mediespillerens utseende...42 Radio...42 Stille inn radiokanaler...42 Innhold Radio-innstillinger...43 Taleopptaker...43 Equaliser...43 Stereoutvidelse Organiserer...44 Klokkealarm...44 Kalender...44 Kart...45 Laste ned kart...45 Kart og GPS...45 Ekstratjenester...46 Gjøremål...46 Notater...46 Kalkulator...47 Nedtellingstidtaker...47 Stoppeklokke Programmer...48 Starte et program...48 Laste ned et program Internett...48 Koble til en tjeneste...49 Webopplastinger...49 Utseendeinnstillinger...49 Bufferminne...50 Lesersikkerhet SIM-tjenester...50 Ekstrautstyr...52 Batteri...52 Batteri- og laderinformasjon...52 Retningslinjer for verifisering av Nokiabatterier...53 Verifisere hologrammet...53 Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke er originalt?...54 Stell og vedlikehold...54 Kassering...55

6 Innhold Ytterligere sikkerhetsinformasjon...55 Små barn...55 Driftsmiljø...55 Medisinsk utstyr...55 Medisinske implantater...56 Høreapparater...56 Kjøretøy...56 Områder med eksplosjonsfare...57 Nødsamtaler...57 Sertifiseringsinformasjon (SAR)...57 Stikkordregister...59

7 Sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 7

8 1. Generell informasjon Om enheten Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres. Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold. Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten. Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Bruk av nettverkstjenester involverer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

9 Generell informasjon Tilgangskoder Hvis du skal angi hvordan telefonen din bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Tilgangskoder. PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk. PIN2 (UPIN2)-koden som blir levert med enkelte SIM (USIM)-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte tjenester. PUK (UPUK)- og PUK2 (UPUK2)-koder kan være levert med SIM (USIM)-kortet. Hvis du angir PIN-koden feil tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi PUK-koden. Hvis du ikke har fått disse kodene, kontakter du tjenesteleverandøren. Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller telefonleverandøren din. Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste). Hvis du vil vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen for nettleseren, velger du Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod.. Tjeneste for konfigureringsinnstilling Enkelte nettverkstjenester, for eksempel mobile Internett-tjenester, MMS (multimedia messaging service), Nokia Xpress-lydmeldinger og ekstern Internettserversynkronisering, krever at telefonen har de riktige konfigureringsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias webområde. Se Nokia-støtte, s. 11. Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises Konfigureringsinnstillinger mottatt. Du lagrer innstillingene ved å velge Vis > Lagre. Angi PIN-koden du har fått av tjenesteleverandøren hvis det kreves. My Nokia Få gratis tips, triks og støtte til Nokia-telefonen din, i tillegg til gratis innhold i en prøveperiode, interaktive demonstrasjoner, personlig tilpasset webside og nyheter om de siste Nokia-produkter og -tjenester. Få mest mulig ut av Nokia-telefonen din, og registrer deg på My Nokia i dag! Hvis du vil ha mer informasjon og sjekke tilgjengelighet, se Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 9

10 Generell informasjon Laste ned innhold Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste). Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser. Smarte tips Hvis du har spørsmål om telefonen din, eller lurer på om hvordan den virker, slå opp i brukerhåndboken. Hvis dette ikke hjelper, førsøk følgende: Tilbakestill telefonen: slå av telefonen, og fjern batteriet. Etter noen sekunder, setter du inn batteriet og slår på telefonen. Gjenopprett fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette fabrikkinnstillinger, s. 38. Oppdater telefonprogrammet med Nokia Software Updater, hvis det er tilgjengelig. Se Programvareoppdateringer, s. 10. Besøk en Nokia-webside eller ta kontakt med Nokia Care. Se Nokia-støtte, s. 11. Hvis du har et spørsmål som du ikke får svar på, tar du kontakt med ditt lokale Nokia Care-kontaktsenter for å få reparasjonsalternativer. Før du sender telefonen til reparasjon må du ta sikkerhetskopi av, eller lage en oversikt over, dataene som ligger på telefonen. Programvareoppdateringer Nokia kan lage programvareoppdateringer som kan inneholde nye funksjoner, forbedrede funksjoner eller forbedret ytelse. Det kan hende at du kan be om slike oppdateringer via programmet Nokia Software Updater. Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en. For å få mer informasjon om og laste ned programmet Nokia Software Updater, kan du besøke eller din lokale Nokia-webside. Hvis ditt nettverk støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via telefonen. Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 36. Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

11 Generell informasjon Nokia-støtte Sjekk eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet. Tjeneste for konfigureringsinnstillinger Last ned kostnadsfrie konfigureringsinnstillinger som MMS, GPRS, e-post og andre tjenester for telefonmodellen din på Nokia PC Suite Du kan finne PC Suite og relatert informasjon på Nokias webside på support. Nokia Care-tjenester Hvis du trenger å kontakte Nokia Care-tjenester, kan du sjekke listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på customerservice. Vedlikehold For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia Care-kontaktsenter på DRM (Digital Rights Management) Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRMprogramvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet. DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet. Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite.Det er ikke sikker at andre overføringsmetoder kan overføre aktiveringsnøklene som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRMbeskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøklene hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøklene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøklene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 11

12 Kom i gang aktiveringsnøklene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren. 2. Kom i gang Ta av dekslene og sette dem på igjen Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner deksler. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksler. Oppbevar og bruk alltid enheten med festede deksler. Når du skal ta av og bytte front- eller bakdekselet, må du først åpne flippen. Unngå å trykke på det skjulte displayet under frontdekselet når du bytter deksler. Frontdeksel 1. Plasser neglen ytterst under dekselet. 2. Trekk av dekselet. 3. Dekselet settes på igjen ved å skyve det på telefonen til det sitter på plass. Bakdeksel 1. Sett tomlene på bakdekselet, og skyv opp. 2. Dekselet settes på igjen ved å skyve det på telefonen til det sitter på plass Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

13 Kom i gang Sette inn SIM-kort og batteri Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Det er beregnet at man skal bruke BL-5BT-batteri med denne telefonen. Bruk alltid originale Nokia-batterier. Se Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier, s. 53. SIM-kortet og kontaktene kan lett få skader (riper, bøying), så vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet. 1. Ta av bakdekselet, og ta ut batteriet (1). 2. Åpne SIM-kortholderen (2). Sett inn SIM-kortet i holderen slik at kontaktområde vender ned i holderen (3). Lukk SIM-kortholderen (4). 3. Kontroller batterikontaktene (5) og sett inn batteriet (6). Bytt bakdekselet Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 13

14 Kom i gang Sette inn et microsd-kort Bruk bare kompatible microsd-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet. Telefonen har støtte for microsd-kort på opptil 8 GB. 1. Fjern bakdekselet. 2. Sett inn kortet i minnekortsporet med kontaktflaten ned, og trykk på det til det låses på plass. 3. Bytt bakdekselet. Ta ut minnekortet Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt. Du kan ta ut eller bytte ut minnekortet mens telefonen er i bruk, uten å slå av enheten. 1. Kontroller at minnekortet for øyeblikket ikke brukes av noe program. 2. Fjern bakdekselet. 3. Trykk minnekortet litt inn for å låse opp, og ta ut kortet. 4. Bytt bakdekselet. Lade batteriet Batteriet er forhåndsladet, men ladenivåene kan variere. 1. Koble laderen til et strømuttak. 2. Koble laderen til enheten. Under lading blinker påminnelseslampen omtrent hvert 30. sekund. 3. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten, og deretter fra strømuttaket. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen. Ladetiden avhenger av hvilken type lader som brukes. Det tar omtrent 2 timer 40 minutter å lade et BL-5BT-batteri med laderen AC-3 når telefonen er i ventemodus Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

15 Antenne Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden reduseres. Figuren viser antenneområdet markert med grått. Kom i gang Koble til en USB-kabel Åpne dekselet til USB-kontakten, og koble USB-kabelen til enheten. Hodetelefon Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare. Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 15

16 Kom i gang Stropp Træ stroppen som vist på bildet, og stram den. Taster og deler 1 Høyttaler 2 Display 3 Navi -tast, heretter omtalt som blatast 4 Venstre valgtast 5 Ringetast 6 Tastatur 7 Høyre valgtast 8 Strøm-/avslutningstast 9 Mikrofon 10 Laderkontakt 11 Varsellys 12 Kameralinse 13 Kamerablits 14 Skjult dekseldisplay 15 Mini USB-kabelkontakt 16 Hull til håndleddsstropp Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

17 Kom i gang 17 Nokia AV-kontakt (2,5 mm) 18 Flippåpner 19 Volumtaster 20 Høyttaler Slå telefonen på og av Du slår telefonen på eller av ved å holde inne av/på-knappen. Hvis enheten ber om en PIN-kode, skriver du inn koden (vises som ****). Hvis telefonen ber deg angi klokkeslett og dato, angir du lokalt klokkeslett, velger tidssone for der du befinner deg i forhold til GMT (Greenwich Mean Time) og angirdato. Se Dato og klokkeslett, s. 33. Når du slår på telefonen for første gang, kan det hende at du blir bedt om å hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan få mer informasjon ved se Koble til support. Se Konfigurering, s. 36, og Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9. Navigere i menyene Telefonen har et stort utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. 1. Velg Meny for å få tilgang til menyen. 2. Bla gjennom menyen, og velg et alternativ (for eksempel Innstillinger). 3. Hvis den valgte menyen inneholder flere undermenyer, velger du én (for eksempel Anrop). 4. Hvis den valgte menyen inneholder flere undermenyer, gjentar du trinn Velg ønsket innstilling. 6. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge Tilbake. Velg Avslutt for å gå ut av menyen. Velg Valg > Hovedmenyvisning for å endre menyvisningen. Bla til høyre, og velg fra de tilgjengelige alternativene. Velg Valg > Organiser for å omorganisere menyen. Bla til menyelementet som skal flyttes, og velg Flytt. Bla til stedet der du vil flytte menyelementet til, og velg OK. Velg Utført > Ja for å lagre endringen. Ventemodus Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 17

18 Kom i gang Display 1 Signalstyrke for mobiltelefonnettet 2 Ladestatus for batteriet 3 Indikatorer 4 Navn på nettverket eller operatørlogo 5 Klokke 6 Display 7 Funksjoner for den venstre valgtasten 8 Funksjoner for Navi-tasten 9 Funksjoner for den høyre valgtasten Du kan endre funksjonen for venstre og høyre valgtast. Se Venstre og høyre valgtaster, s. 34. Standardskjerm Standardskjermmodus viser en liste over valgte telefonfunksjoner og informasjon du får tilgang til direkte. Hvis du vil aktivere eller deaktivere standardskjermmodus, velger du Meny > Innstillinger > Display > Standardskjerm > Standardskjermmod.. Hvis du vil organisere og endre standardskjermmodus, velger du Meny > Innstillinger > Display > Standardskjerm > Tilpass visning og fra de tilgjengelige alternativene. Hvis du vil velge tasten som skal brukes til å aktivere standardskjermmodus, velger du Meny > Innstillinger > Display > Standardskjerm > Standardskjermtast og fra de tilgjengelige alternativene. Avhengig av innstillingen blar du opp eller ned for å navigere i listen i standardskjermmodus, og deretter velger du Velg, Vis eller Rediger. Pilene angir at det er mer informasjon tilgjengelig. Velg Avslutt for å avslutte navigeringen. Snarveier i ventemodus Hvis du vil ha tilgang til en nummerliste som du har ringt, trykker du ringetasten én gang. Hvis du vil ringe ett av numrene på listen, bla til nummeret eller navnet og trykk ringetasten. Hvis du vil åpne web-leseren, holder du inne 0. Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

19 Du kan bruke taster som snarveier. Se Snarveier for oppringing, s. 21. Kom i gang Indikatorer Du har uleste meldinger. Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger. Du har ubesvarte anrop. Tastaturet er låst. Telefonen ringer ikke når du mottar anrop eller tekstmeldinger. En alarm er innstilt. / Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket. / Telefonen har en åpen GPRS- eller EGPRS-tilkobling. / GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent). Bluetooth-tilkobling er slått på. Hvis du har to telefonlinjer, er den sekundære telefonlinjen valgt. Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe. Gjeldende aktiv profil er tidsbestemt. Flyprofil Bruk flyprofilen i omgivelser som er følsomme for radiokommunikasjon, om bord i fly eller på sykehus, slik at du deaktiverer alle radiofrekvensfunksjoner. Du har fremdeles tilgang til spill, kalender og telefonboken i frakoblet modus. Når flymodus er aktivert, vises. Du aktiverer eller konfigurerere flymodus ved å velge Meny > Innstillinger > Profiler > Fly > Aktiver eller Tilpass. Du kan deaktivere flyprofilen ved å velge en annen profil. Foreta et nødanrop når flyprofil er aktivert Tast inn nødnummeret, trykk ringetasten og når Avslutte flyprofil? vises, velg Ja. Advarsel: I flymodus kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden. Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flymodus, kan det være mulig å taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 19

20 Anrop låsekodefeltet og velge Ring til. Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å gå ut av flymodus og starte en nødsamtale. Tastelås Hvis du skal sette på tastelåsen slik at tastene ikke trykkes uten at det er meningen, velger du Meny og trykker * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet. Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du Opphev og trykker * innen 1,5 sekunder. Tast inn låsekoden hvis det er påkrevd. Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk. Andre funksjoner er Automatisk tastelås og Sikkerhetstastelås. Se Telefon, s. 35. Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Funksjoner uten SIM-kort Enkelte funksjoner på telefonen kan brukes uten å sette inn et SIM-kort, for eksempel Organiserer-funksjoner og spill. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes. 3. Anrop Ringe Du kan foreta anrop på flere måter: Skriv inn telefonnummer inkludert retningsnummer og trykk på ringetasten. Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på * for å få det internasjonale prefikset (+-tegnet erstatter tilgangskoden for utenlandsanrop) og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret uten 0 først, om nødvendig, og telefonnummeret. Hvis du vil åpne listen over de sist oppringte numrene, trykker du ringetasten en gang i ventemodus. Velg et nummer eller navn, og trykk på ringetasten. Søke etter et navn eller et telefonnummer som du har lagret i Kontakter.Se Administrere kontakter, s. 28. Hvis du vil justere volumet under en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned. Svare på og avslutte et anrop Åpne frontdekselet og trykk anropstasten for å svare på et innkommende anrop. Trykk avslutningstasten eller lukk frontdekselet for å avslutte anropet. Trykk avslutningstasten for å avvise et innkommende anrop. Velg Lydløs for å dempe ringetonen Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic 9208861 1. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-396 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism 9209098 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RH-116 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold

Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold 9216139 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Lade batteriet 5 Antenne 6 Hodetelefon 6 Magneter og magnetiske felt 6 Taster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave Brukerhåndbok for Nokia E55 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-482-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer...

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer... Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette RM-159-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E72. 5.1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E72. 5.1. utgave Brukerhåndbok for Nokia E72 5.1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-530 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave 9243837 3. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer at produktet RM-159 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7020

Brukerhåndbok for Nokia 7020 Brukerhåndbok for Nokia 7020 2.0. utgave 2 www.nokia.com/support Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 6 Om enheten 6 Nettverkstjenester 7 Delt minne 8 Tilgangskoder 8 Brukerstøtte 9 Programvareoppdaterin

Detaljer

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N76. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N76 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N93. 9245304 1. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N93. 9245304 1. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N93 9245304 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-55 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C5 00

Brukerhåndbok for Nokia C5 00 Brukerhåndbok for Nokia C5 00 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Om enheten 5 Office-programmer 6 Nettverkstjenester 6 Kom i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kort og batteri 7 Sette inn et

Detaljer