Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på declaration_of_conformity/ Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikkekommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visualstandarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. See Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

3 Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og - forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Modellnummer: 7210c /1. utgave

4 Innhold Sikkerhet Generell informasjon...8 Om enheten...8 Nettverkstjenester...8 Tilgangskoder...9 Tjeneste for konfigureringsinnstilling...9 My Nokia...10 Laste ned innhold...10 Smarte tips...10 Programvareoppdateringer...10 Nokia-støtte...11 DRM (Digital Rights Management) Kom i gang...12 Sette inn SIM-kort og batteri...12 Sette inn et microsd-kort...13 Fjerne minnekortet...13 Lade batteriet...14 Antenne...14 Hodetelefon...15 Stropp...15 Taster og deler...15 Slå telefonen på og av...16 Ventemodus...16 Display...17 Aktiv ventemodus...17 Snarveier i ventemodus...17 Indikatorer...17 Flyprofil...18 Tastelås...19 Funksjoner uten SIM-kort Anrop...19 Ringe...19 Innkommende anrop...19 Snarveier for oppringing...20 Taleoppringing...20 Alternativer under en samtale Skrive tekst...21 Tekstmodi...21 Tradisjonell skriving...21 Logisk skriving Navigere i menyene Meldinger...22 Tekst- og multimediemeldinger...22 Tekstmeldinger...22 Multimediemeldinger...23 Opprette en tekst- eller multimediemelding...23 Lese og svare en melding...24 Sende meldinger...24 E-post...24 Veiviser for e-postoppsett...25 Skrive og sende en e- postmelding...25 Lese og svare på e-post...25 Varsling om ny e-post...25 Direktemeldinger...26 Nokia Xpress-lydmeldinger...26 Chat...26 Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer...26 Talemeldinger...27 Meldingsinnstillinger Kontakter...28 Administrere kontakter...28 Visittkort...29 Tilordne snarveier for oppringing Anropslogg Posisjonslogg Tilkobling...30 Trådløs Bluetooth-teknologi...30 Pakkedata...31 USB-datakabel...32

5 Synkronisering og sikkerhetskopiering...32 Nokia PC Suite Innstillinger...32 Profiler...32 Temaer...33 Tonekontroll...33 Display...33 Dato og klokkeslett...34 Personlige snarveier...34 Venstre og høyre valgtaster...34 Andre snarveier...34 Anrop...34 Telefon...35 Talekommandoer...35 Ekstrautstyr...36 Konfigurering...36 Motta programvareoppdateringer trådløst...37 Sikkerhet...37 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Operatørmeny Galleri...39 Mapper og filer...39 Skrive ut bilder...39 Minnekort Mapper...40 Kamera og video...40 Ta et bilde...40 Spille inn et videoklipp...40 Alternativer for kamera og video...40 Musikkavspilling...41 Musikkmeny...41 Spille av sanger...42 Endre utseendet på musikkavspilleren...42 Radio...42 Stille inn radiokanaler...43 Radiofunksjoner...43 Innhold Taleopptaker...43 Equaliser...44 Stereoutvidelse Internett...44 Koble til en tjeneste...44 Utseendeinnstillinger...45 Bufferminne...45 Lesersikkerhet Organiserer...46 Klokkealarm...46 Kalender...46 Gjøremål...47 Notater...47 Kalkulator...47 Nedtellingstidtaker...47 Stoppeklokke Programmer...48 Starte et program...48 Laste ned et program SIM-tjenester...49 Ekstrautstyr...50 Batteri...50 Batteri- og laderinformasjon...50 Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier...51 Verifisere hologrammet...51 Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke er originalt?...52 Stell og vedlikehold...52 Kassering...53 Ytterligere sikkerhetsinformasjon...53 Små barn...53 Driftsmiljø...53 Medisinsk utstyr...54 Medisinske implantater...54 Høreapparater...54

6 Innhold Kjøretøy...54 Områder med eksplosjonsfare...55 Nødsamtaler...55 SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)...56 Stikkordregister...57

7 Sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 7

8 1. Generell informasjon Om enheten Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 900, 1800 og 1900 MHz-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres. Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold. Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten. Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

9 Generell informasjon Tilgangskoder Hvis du skal angi hvordan telefonen din bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Tilgangskoder. PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden (UPIN2), som leveres med enkelte SIM-kort (USIM), kreves for å få tilgang til enkelte tjenester. PUK-koden (UPUK) og PUK2-koden (UPUK2) leveres enkelte ganger med SIMkortet (USIM). Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, blir du bedt om å oppgi PUK-koden. Hvis kodene ikke ble levert med kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren. Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller telefonleverandøren din. Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste). Hvis du vil vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen for nettleseren, velger du Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod.. Tjeneste for konfigureringsinnstilling Enkelte nettverkstjenester, for eksempel mobile Internett-tjenester, MMS (multimedia messaging service), Nokia Xpress-lydmeldinger og ekstern Internett-serversynkronisering, krever at telefonen har de riktige konfigureringsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokiaforhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias webområde. Se Nokiastøtte, s. 11. Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises Konfigureringsinnstillinger mottatt. Du lagrer innstillingene ved å velge Vis > Lagre. Angi PIN-koden du har fått av tjenesteleverandøren hvis det kreves Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 9

10 Generell informasjon My Nokia Få gratis tips, triks og støtte til Nokia-telefonen din, i tillegg til gratis innhold i en prøveperiode, interaktive demonstrasjoner, personlig tilpasset webside og nyheter om de siste Nokia-produkter og -tjenester. Få mest mulig ut av Nokia-telefonen din, og registrer deg på My Nokia i dag! Hvis du vil ha mer informasjon og sjekke tilgjengelighet, se mynokia. Laste ned innhold Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste). Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser. Smarte tips Hvis du har spørsmål om telefonen din, eller lurer på om hvordan den virker, slå opp i brukerhåndboken. Hvis dette ikke hjelper, førsøk følgende: Tilbakestill telefonen: slå av telefonen, og fjern batteriet. Etter noen sekunder, setter du inn batteriet og slår på telefonen. Gjenopprett fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette fabrikkinnstillinger, s. 38. Oppdater telefonprogrammet med Nokia Software Updater, hvis det er tilgjengelig. Se Programvareoppdateringer, s. 10. Besøk en Nokia-webside eller ta kontakt med Nokia Care. Se Nokiastøtte, s. 11. Hvis du har et spørsmål som du ikke får svar på, tar du kontakt med ditt lokale Nokia Care-kontaktsenter for å få reparasjonsalternativer. Før du sender telefonen til reparasjon må du ta sikkerhetskopi av, eller lage en oversikt over, dataene som ligger på telefonen. Programvareoppdateringer Nokia kan lage programvareoppdateringer som kan inneholde nye funksjoner, forbedrede funksjoner eller forbedret ytelse. Det kan hende at du kan be om slike oppdateringer via programmet Nokia Software Updater. Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

11 Generell informasjon bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en. For å få mer informasjon om og laste ned programmet Nokia Software Updater, kan du besøke eller din lokale Nokia-webside. Hvis ditt nettverk støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via telefonen. Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 37. Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare. Nokia-støtte Sjekk eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet. Tjeneste for konfigureringsinnstillinger Last ned kostnadsfrie konfigureringsinnstillinger som MMS, GPRS, e-post og andre tjenester for telefonmodellen din på Nokia PC Suite Du kan finne PC Suite og relatert informasjon på Nokias webside på Nokia Care-tjenester Hvis du trenger å kontakte Nokia Care-tjenester, kan du sjekke listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på customerservice. Vedlikehold For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia Care-kontaktsenter på DRM (Digital Rights Management) Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRMprogramvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRMprogramvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 11

12 Kom i gang bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet. DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet. Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite.Det er ikke sikker at andre overføringsmetoder kan overføre aktiveringsnøklene som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøklene hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøklene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøklene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøklene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren. 2. Kom i gang Sette inn SIM-kort og batteri Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Denne telefonen er ment å brukes med et BL-4CT-batteri Bruk alltid originale Nokia-batterier. Se Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier, s. 51. SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet, og når du setter det inn eller tar det ut. 1. Trykk på utløserknappen for å løfte av dekselet bak og fjerne det. Fjern batteriet for å låse opp SIM-kortholderen Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

13 Kom i gang 2. Sett inn SIM-kortet slik at kontaktområdet vender ned i holderen. 3. Kontroller batterikontaktene, og sett inn batteriet. Sett dekselet på baksiden på plass. Sette inn et microsd-kort Bruk bare kompatible microsd-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet. Telefonen støtter microsd-kort på opptil 2 GB. 1. Åpne dekselet på baksiden. 2. Sett inn kortet i minnekortsporet slik at kontaktområdet vender ned, og trykk det forsiktig til det låses på plass. 3. Sett dekselet på baksiden på plass. Fjerne minnekortet Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 13

14 Kom i gang Du kan fjerne eller erstatte minnekortet uten å slå av enheten. 1. Kontroller at ingen programmer bruker minnekortet. 2. Åpne dekselet på baksiden. 3. Trykk minnekortet lett inn for å løse ut låsen, og ta det ut. 4. Sett dekselet på baksiden på plass. Lade batteriet Batteriet er forhåndsladet, men ladenivået kan variere. 1. Koble laderen til et strømuttak. 2. Koble laderen til enheten. 3. Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen. Ladetiden avhenger av hvilken lader som brukes. Hvis du lader et BL-4CT-batteri med AC-4-laderen, tar det cirka 1 time 30 minutter mens telefonen er i ventemodus. Antenne Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden reduseres. Figuren viser antenneområdet markert med grått Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

15 Hodetelefon Kom i gang Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare. Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten. Stropp 1. Fjern bakdekselet. 2. Fest en stropp og stram til. 3. Bytt bakdekselet. Taster og deler 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 15

16 Kom i gang 1 Høyttaler 2 Laderkontakt 3 Navi -tast; heretter omtalt som en blatast 4 Venstre valgtast 5 Ringetast 6 Tastatur 7 Display 8 Høyre valgtast 9 Av/på-tast og avslutningstast 10 Nokia AV-kontakt (2,5 mm) 11 Mini USB-kabelkontakt 12 Utløserknapp på bakdeksel 13 Kameralinse 14 Høyttaler Slå telefonen på og av Du slår telefonen på eller av ved å holde inne av/på-knappen. Hvis enheten ber om en PIN-kode, skriver du inn koden (vises som ****). Hvis telefonen ber deg angi klokkeslett og dato, angir du lokalt klokkeslett, velger tidssone for der du befinner deg i forhold til GMT (Greenwich Mean Time) og angirdato. Se Dato og klokkeslett, s. 34. Når du slår på telefonen for første gang, kan det hende at du blir bedt om å hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan få mer informasjon ved se Koble til support. Se Konfigurering, s. 36, og Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9. Ventemodus Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

17 Display Kom i gang 1 Signalstyrke for mobiltelefonnettet 2 Ladestatus for batteriet 3 Indikatorer 4 Navn på nettverket eller operatørlogo 5 Klokke 6 Display 7 Funksjoner for den venstre valgtasten 8 Funksjoner for Navi-tasten 9 Funksjoner for den høyre valgtasten Du kan endre funksjonen for venstre og høyre valgtast. Se Venstre og høyre valgtaster, s. 34. Aktiv ventemodus I aktiv ventemodus vises en liste over valgte telefonfunksjoner og informasjon som du har direkte tilgang til. Hvis du vil aktivere eller deaktivere ventemodus, velg Meny > Innstillinger > Display > Aktiv ventemodus > Aktiv ventemodus. I aktiv ventemodus blar du opp eller ned for å navigere i listen, og velger Velg eller Vis. Pilene angir at det er mer informasjon tilgjengelig. Du avslutter navigeringen ved å velge Avslutt. Hvis du vil organisere og endre aktiv ventemodus, velger du Valg og fra de tilgjengelige alternativene. Snarveier i ventemodus Hvis du vil ha tilgang til en nummerliste som du har ringt, trykker du ringetasten én gang. Hvis du vil ringe ett av numrene på listen, bla til nummeret eller navnet og trykk ringetasten. Hvis du vil åpne web-leseren, holder du inne 0. Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne 1. Du kan bruke taster som snarveier. Se Snarveier for oppringing, s. 20. Indikatorer Du har uleste meldinger Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 17

18 Kom i gang Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger. Du har ubesvarte anrop. Tastaturet er låst. Telefonen ringer ikke når du mottar anrop eller tekstmeldinger. En alarm er innstilt. / Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket. / Telefonen har en åpen GPRS- eller EGPRS-tilkobling. / GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent). Bluetooth-tilkobling er slått på. Hvis du har to telefonlinjer, er den sekundære telefonlinjen valgt. Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe. Gjeldende aktiv profil er tidsbestemt. Flyprofil Bruk flyprofilen i omgivelser som er følsomme for radiokommunikasjon, om bord i fly eller på sykehus, slik at du deaktiverer alle radiofrekvensfunksjoner. Du har fremdeles tilgang til spill, kalender og telefonboken i frakoblet modus. Når flymodus er aktivert, vises. Du aktiverer eller konfigurerere flymodus ved å velge Meny > Innstillinger > Profiler > Fly > Aktiver eller Tilpass. Du kan deaktivere flyprofilen ved å velge en annen profil. Foreta et nødanrop når flyprofil er aktivert Tast inn nødnummeret, trykk ringetasten og når Avslutte flyprofil? vises, velg Ja. Advarsel: I flymodus kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden. Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flymodus, kan det være mulig å taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge Ring til. Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å gå ut av flymodus og starte en nødsamtale Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

19 Tastelås Hvis du skal sette på tastelåsen slik at tastene ikke trykkes uten at det er meningen, velger du Meny og trykker * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet. Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du Opphev og trykker * innen 1,5 sekunder. Tast inn låsekoden hvis det er påkrevd. Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk. Andre funksjoner er Automatisk tastelås og Sikkerhetstastelås. Se Telefon, s. 35. Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Funksjoner uten SIM-kort Enkelte funksjoner på telefonen kan brukes uten å sette inn et SIM-kort, for eksempel Organiserer-funksjoner og spill. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes. 3. Anrop Ringe Du kan foreta anrop på flere måter: Skriv inn telefonnummer inkludert retningsnummer og trykk på ringetasten. Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på * for å få det internasjonale prefikset (+-tegnet erstatter tilgangskoden for utenlandsanrop) og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret uten 0 først, om nødvendig, og telefonnummeret. Hvis du vil åpne listen over de sist oppringte numrene, trykker du ringetasten en gang i ventemodus. Velg et nummer eller navn, og trykk på ringetasten. Søke etter et navn eller et telefonnummer som du har lagret i Kontakter.Se Administrere kontakter, s. 28. Hvis du vil justere volumet under en samtale, blar du opp eller ned. Innkommende anrop Trykk ringetasten for å besvare et innkommende anrop. Hvis du vil avslutte anropet, trykker du avslutningstasten. Anrop Trykk på avslutningstasten for å avvise et innkommende anrop. Hvis du vil slå av lyden på ringetonen, velger du Lydløs Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 19

20 Anrop Snarveier for oppringing Først tilordner du et telefonnummer til en av talltastene (2 til 9). Se Tilordne snarveier for oppringing, s. 29. Når du skal starte en samtale, kan du bruke en snarvei for oppringing på en av følgende måter: Trykk en talltast og deretter ringetasten. Hvis Meny > Innstillinger > Anrop > Hurtigvalg > På er valgt, trykker og holder du en nummertast. Taleoppringing Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i Kontakter. Siden talekommandoer er språkavhengige, må du velge Meny > Innstillinger > Telefon > Språkinnstillinger > Gjenkjenningsspråk og språket ditt før du bruker taleoppringing. Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner. 1. Hold inne høyre valgtast i ventemodus. Telefonen spiller av en kort tone, og Snakk nå vises. 2. Si navnet på kontakten du vil ringe til. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vises en liste over treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Hvis det er feil kommando, blar du til en annen oppføring. Alternativer under en samtale Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Velg Valg i løpet av en samtale. De tilgjengelige valgene kan inkludere følgende: Anropsalternativer er Demp mikrofon eller Mikrofon på, Kontakter, Meny, Lås tastatur, Spill inn, Stemmeklarhet, Høyttaler eller Håndsett. Nettverksalternativene er Svar eller Avvis, Sett på venting eller Innhent, Nytt anrop, Legg til i konferanse, Avslutt samtale, Avslutt alle anrop, og følgende: Send DTMF for å sende tonestrenger Bytt for å veksle mellom den aktive samtalen og samtalen på venting Overfør for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra Konferanse for å foreta en konferansesamtale Privat samtale for å ha en privat diskusjon i en telefonkonferanse Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-2. 1. Utgave NO Komme i gang Nokia N95-2 1. Utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N95-2. Heretter referert til som Nokia N95 8 GB. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster for valg av kommandoer og tilgang til Valg

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0 Brukerhåndbok Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0817024546-031

Detaljer