Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-303 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra declaration_of_conformity/ Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig. Eksportkontroll

3 Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret /1. utgave

4 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon Generell informasjon...9 Om telefonen...9 Nettverkstjenester...9 Ekstrautstyr...9 Tilgangskoder...10 Tjeneste for konfigureringsinnstilling...10 Laste ned innhold...10 Programvareoppdateringer...11 Nokia-støtte...11 DRM (Digital Rights Management) Kom i gang...12 Sette i SIM-kort og batteri...12 Sette inn et microsd-kort...13 Fjerne microsd-kortet...14 Lade batteriet...14 Antenne...14 Hodetelefon...15 Stropp...15 Taster og deler...15 Slå telefonen på og av...16 Ventemodus...16 Display...17 Strømsparing...17 Aktiv ventemodus...17 Snarveier i ventemodus...17 Indikatorer...18 Flyprofil...18 Tastelås...19 Funksjoner uten SIM-kort Anrop...19 Ringe...19 Besvare eller avslutte et anrop...19 Snarveier for oppringing...20 Taleoppringing...20 Alternativer under en samtale Skrive inn tekst...21 Tekstmodi...21 Tradisjonell skriving...21 Logisk skriving Navigere i menyene Meldinger...22 Tekst- og multimediemeldinger...22 Tekstmeldinger...22 Multimediemeldinger...23 Opprette en tekst- eller multimediemelding...23 Lese og svare en melding...23 Sende meldinger...23 E-post...24 Veiviser for e-postoppsett...24 Skrive og sende en e- postmelding...24 Lese og svare på e-post...25 Varsling om ny e-post...25 Direktemeldinger...25 Nokia Xpress-lydmeldinger...25 Chat...26 Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer...26 Talemeldinger...26 Meldingsinnstillinger Kontakter...27 Administrere kontakter...27 Visittkort...28 Tilordne snarveier for oppringing Anropslogg Innstillinger...29 Profiler...29 Temaer...29 Tonekontroll...30 Display...30 Dato og klokkeslett...30 Personlige snarveier...30 Venstre og høyre valgtast...31

5 Andre snarveier...31 Synkronisering og sikkerhetskopiering...31 Tilkobling...31 Trådløs Bluetooth-teknologi...31 Pakkedata...32 USB-datakabel...33 Nokia PC Suite...33 Anrop...33 Telefon...33 Talekommandoer...34 Motta programvareoppdateringer trådløst...35 Ekstrautstyr...35 Konfigurering...35 Sikkerhet...36 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Operatørmeny Galleri...37 Mapper og filer...37 Skrive ut bilder...37 Minnekort Mapper...38 Kamera og video...38 Ta et bilde...38 Spille inn et videoklipp...39 Alternativer for kamera og video...39 Musikkavspilling...39 Musikkmeny...39 Spille musikkspor...40 Endre utseendet på musikkavspilleren...41 Radio...41 Stille inn radiokanaler...41 Radiofunksjoner...41 Taleopptaker...42 Equalizer Trykk og snakk Programmer...43 Innhold Starte et program...43 Laste ned et program Organiserer...44 Klokkealarm...44 Kalender...44 Gjøremål...45 Notater...45 Kalkulator...45 Tidtakere...45 Stoppeklokke Internett...46 Koble til en tjeneste...46 Utseendeinnstillinger...47 Sikkerhetsinnstillinger...47 Bufferminne...47 Skript over sikker tilkobling...47 Tjenesteinnboks...48 Lesersikkerhet...48 Sertifikater...48 Digital signatur SIM-tjenester Batteriinformasjon...50 Lading og utlading...50 Retningslinjer for verifisering av Nokiabatterier...50 Verifisere hologrammet...51 Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?...51 Stell og vedlikehold...52 Avhending...53 Ytterligere sikkerhetsinformasjon...53 Små barn...53 Driftsmiljø...53 Medisinsk utstyr...53 Medisinske implantater...53 Høreapparater...54 Kjøretøy...54 Områder med eksplosjonsfare...54

6 Innhold Nødsamtaler...55 SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)...55 Stikkordregister...57

7 Viktig sikkerhetsinformasjon Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til ventemodus. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 7

8 Viktig sikkerhetsinformasjon Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

9 1. Generell informasjon Om telefonen Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-nettverk og GSM og 1900-nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon om nettverk. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes. Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten. Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene i menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Ekstrautstyr Praktiske regler for tilbehør og ekstrautstyr Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn. Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 9

10 Generell informasjon Kontroller jevnlig at ekstrautstyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal. Installering av sammensatt ekstrautstyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell. Tilgangskoder Du kan angi hvordan telefonen skal bruke tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, ved å velge Meny > Innstillinger > Sikkerhet. Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er Du kan endre koden og angi at telefonen skal be om den. PIN-koden (UPIN), som leveres med SIM-kortet (USIM), bidrar til å beskytte kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden (UPIN2), som leveres med noen SIM-kort (USIM), kreves for å få tilgang til bestemte tjenester. PUK-koder (UPUK) og PUK2-koder (UPUK2) kan bli levert med SIM-kortet (USIM). Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, blir du bedt om å oppgi PUK-koden. Hvis kodene ikke ble levert med kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren. Sperrepassordet kreves når du bruker Anropssperring til å begrense innkommende og utgående anrop til og fra telefonen (nettverkstjeneste). Du kan vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen ved å velge Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod.. Tjeneste for konfigureringsinnstilling For å bruke noen av nettverkstjenestene, f.eks. mobile Internett-tjenester, MMS, Nokia Xpress-lydmeldinger eller ekstern Internett-serversynkronisering, må telefonen ha de riktige konfigureringsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke kundestøttesidene på Nokias webområde. Se Nokiastøtte, s. 11. Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises Konfigureringsinnstillinger mottatt. Du lagrer innstillingene ved å velge Vis > Lagre. Angi PIN-koden du har fått av tjenesteleverandøren hvis det kreves. Laste ned innhold Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste) Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

11 Generell informasjon Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser. Programvareoppdateringer Det kan hende at Nokia produserer programvareoppdateringer som tilbyr nye funksjoner, forbedrede funksjoner eller forbedret ytelse. Hvis du vil oppdatere telefonens programvare, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med et nytt Microsoft Windows-operativsystem, tilgang til bredbånd og en kompatibel datakabel slik at du kan koble telefonen til PC-en. Du kan få mer informasjon og laste ned programmet Nokia Software Updater ved å gå til eller ditt lokale web-område for Nokia. Hvis ditt nettverk støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via telefonen. Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 35. Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare. Nokia-støtte Sjekk eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet. Tjeneste for konfigureringsinnstillinger Last ned kostnadsfrie konfigurasjonsinnstillinger for MMS, GPRS, e-post og andre tjenester for din telefonmodell på Nokia PC Suite Du finner PC Suite og annen relatert informasjon på Nokias webområde på Kundeservice Hvis du trenger å kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på Vedlikehold For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia servicesenter på Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 11

12 Kom i gang DRM (Digital Rights Management) Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusive opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRMprogramvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet. DRM-beskyttet innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet. Hvis du vil sikkerhetskopiere OMA DRM-beskyttet innhold, bruker du sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite. Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøklene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøklene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøklene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren. 2. Kom i gang Sette i SIM-kort og batteri Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører. Denne telefonen er beregnet for bruk med et BL-4CT-batteri. Bruk alltid originale Nokiabatterier. Se Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier, s. 50. SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut. Viktig: Du må alltid fjerne batteriet først når du skal sette inn eller ta ut SIMkortet Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

13 Kom i gang 1. Åpne bakdekselet (1, 2) og fjern batteriet (3). 2. Sett inn eller ta ut SIM-kortet (4). 3. Sett inn batteriet (5) og sett på bakdekselet (6, 7). Sette inn et microsd-kort Bruk bare kompatible microsd-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet. 1. Ta av bakdekselet på telefonen. 2. Sett kortet inn i microsd-kortsporet slik at kontaktområdet vender ned, og trykk slik at det låses på plass Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 13

14 Kom i gang Fjerne microsd-kortet Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt. Du kan fjerne eller erstatte microsd-kortet uten å slå av enheten. 1. Kontroller at ingen programmer bruker microsd-minnekortet. 2. Ta av bakdekselet på enheten. 3. Trykk forsiktig på microsd-kortet for å løse det ut, og fjern det. Lade batteriet Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne AC-3 og AC-4. Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. 1. Koble laderen til en strømkontakt på veggen. 2. Koble kabelen fra laderen til laderkontakten på telefonen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen. Ladetiden avhenger av hvilken lader som brukes. Det tar omtrent 2 timer og 30 minutter å lade et BL-4CT-batteri med laderen AC-3 når telefonen er i ventemodus. Antenne Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden. Bildet viser antenneområdene merket med grått Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

15 Hodetelefon Kom i gang Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten til Nokia-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået. Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare. Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia-kontakten. Stropp Træ på remmen som vist på bildet, og stram den. Taster og deler 1 Ørestykke 12 Avslutningstast 2 Laderkontakt 13 Mikrofon 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 15

16 Kom i gang 3 Musikkavspilling: hopp over- / spol tilbake-tast 14 Høyttaler 4 Musikkavspilling: spill av- / pausetast 5 Musikkavspilling: hopp over- / spol fremover-tast 15 Volum ned-tast 16 Volum opp-tast 6 Venstre valgtast 17 Feste for stropp 7 Ringetast 18 Nokia AV-kontakt (3.5 mm) 8 Tastatur 19 Micro USB-kabelkontakt 9 Display 20 Av/på-tast 10 Navi -tast: heretter kalt blatast 21 Kameralinse 11 Høyre valgtast Slå telefonen på og av Du slår telefonen på eller av ved å holde inne av/på-knappen. Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode, skriver du inn koden (vises som ****). Det kan hende at telefonen ber deg om å angi klokkeslett og dato. Angi lokalt klokkeslett, velg tidssone for der du befinner deg i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), og angi dato. Se Dato og klokkeslett, s. 30. Når du slår på telefonen for første gang, kan det hende du blir bedt om å hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du finner mer informasjon i Koble til support. Se Konfigurering på s. 35 og Tjeneste for konfigureringsinnstilling på s. 10 Ventemodus Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

17 Display Kom i gang 1 Signalstyrke for mobiltelefonnettet 2 Ladestatus for batteriet 3 Indikatorer 4 Navn på nettverket eller operatørlogo 5 Klokke 6 Display 7 Funksjoner for venstre valgtast 8 Funksjoner for Navi-tasten 9 Funksjoner for høyre valgtast Du kan endre funksjonen for venstre og høyre valgtast. Se Venstre og høyre valgtast, s. 31. Strømsparing Telefonen har funksjonene Strømsparing og Slumremodus for strømsparing i ventemodus når ingen av tastene trykkes på. Disse funksjonene kan være aktiverte. Se Display, s. 30. Aktiv ventemodus I aktiv ventemodus vises en liste over valgte telefonfunksjoner og informasjon som du har direkte tilgang til. Du slår av eller på aktiv ventemodus ved å velge Meny > Innstillinger > Display > Aktiv ventemodus > Aktiv ventemodus. I ventemodus blar du opp eller ned for å navigere i listen, og velger Velg eller Vis. Pilene angir at det er mer informasjon tilgjengelig. Du avslutter navigeringen ved å velge Avslutt. Du kan organisere og endre aktiv ventemodus ved å velge Valg. Snarveier i ventemodus Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke ringetasten én gang. Bla til nummeret eller navnet og trykk ringetasten for å ringe nummeret. Hvis du vil åpne web-leseren, holder du inne 0. Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne 1. Bruke taster som snarvei. Se Snarveier for oppringing, s Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 17

18 Kom i gang Indikatorer uleste meldinger usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger ubesvarte anrop Tastaturet er låst. Telefonen ringer ikke når du mottar et anrop eller en tekstmelding. Klokkealarmen er aktivert. / Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket. / Det er opprettet en GPRS- eller EGPRS-tilkobling. / GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent). En Bluetooth-tilkobling er aktiv. Hvis du har to telefonlinjer, er den sekundære telefonlinjen valgt. Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe. Den tidsbestemte profilen er valgt. Flyprofil Bruk flyprofilen i omgivelser som er følsomme for radiokommunikasjon om bord i fly eller på sykehus for å deaktivere alle radiofrekvensfunksjoner. Du har fremdeles tilgang til spill, kalender og telefonnumre i frakoblet modus. Når flyprofilen er aktivert, vises. Du aktiverer eller konfigurerere flymodus ved å velge Meny > Innstillinger > Profiler > Fly > Aktiver eller Tilpass. Du kan deaktivere flyprofilen ved å velge en annen profil. Nødanrop når flyprofil er aktivert Tast inn nødnummeret, trykk ringetasten og velg Ja når Avslutte flyprofil? vises. Advarsel: I flyprofil kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden. Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flyprofil, kan det være mulig å taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge "Ring til". Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å gå ut av flyprofil og starte en nødsamtale Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

19 Tastelås For å forhindre at tastene ikke trykkes uten at det er meningen, velger du Meny og trykker * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet. Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du Opphev og trykker * innen 1,5 sekunder. Hvis Sikkerhetstastelås er satt til På, må du oppgi sikkerhetskoden om du blir bedt om det. Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk. Andre funksjoner er Automatisk tastelås og Sikkerhetstastelås. Se Telefon, s. 33. Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Funksjoner uten SIM-kort Du kan bruke noen av funksjonene på telefonen uten å installere et SIM-kort, for eksempel musikkspilleren, radioen, spill og dataoverføring med en kompatibel PC eller en annen kompatibel enhet. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes. 3. Anrop Anrop Ringe Du kan starte et anrop på flere måter: Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret, og trykk på ringetasten. For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og deretter taster du landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret. Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke på ringetasten én gang i ventemodus. Velg et nummer eller navn, og trykk på ringetasten. Søk etter et navn eller et telefonnummer som du har lagret i Kontakter. Se Administrere kontakter, s. 27. Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke volumtasten opp eller ned. Besvare eller avslutte et anrop Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på ringetasten. Du avslutter et anrop ved å trykke avslutningstasten. Du avviser et innkommende anrop ved å trykke på avslutningstasten. Du kan dempe ringelyden ved å velge Lydløs Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 19

20 Anrop Snarveier for oppringing Først tilordner du et telefonnummer til en av talltastene (2 til 9). Se Tilordne snarveier for oppringing, s. 28. Bruk en snarvei for oppringing til å utføre et anrop på en av følgende måter: Trykk en talltast og deretter ringetasten. Hvis Meny > Innstillinger > Anrop > Hurtigvalg > På er valgt, trykker og holder du en nummertast. Taleoppringing Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten på telefonen. Ettersom talekommandoer er språkavhengige, må du velge Meny > Innstillinger > Telefon > Språkinnstillinger > Gjenkjenningsspråk og språket før du bruker taleoppringing. Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner. 1. I ventemodus holder du inne høyre valgtast eller volum ned-tasten. En kort tone høres, og Snakk nå vises. 2. Si navnet på kontakten du vil ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vil det komme opp en liste med treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Hvis det er feil kommando, blar du til en annen oppføring. Alternativer under en samtale Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Velg Valg under en samtale, og velg fra følgende alternativer: Anropsalternativer er Demp mikrofon eller Mikrofon på, Kontakter, Meny, Lås tastatur, Spill inn, Stemmeklarhet, Høyttaler eller Håndsett. Nettverksalternativene er Svar eller Avvis, Sett på venting eller Innhent, Nytt anrop, Legg til i konferanse, Avslutt samtale, Avslutt alle anrop, og følgende: Send DTMF for å sende tonestrenger Bytt for å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting Overfør for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra Konferanse for å foreta en konferansesamtale Privat samtale for å ha en privat diskusjon i en telefonkonferanse Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova 9210911 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-398 er i samsvar med de 0434 grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic 9208861 1. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-396 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism 9209098 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RH-116 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6111. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6111 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia 2760 9203346 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-258 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelse i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer...

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer... Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette RM-159-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave 9243837 3. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer at produktet RM-159 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. Nokia N81-1 8GB 1. utgave NO

Brukerhåndbok. Nokia N81-1 8GB 1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia N81-1 8GB 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet RM-179 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N76. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N76 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold

Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold 9216139 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Lade batteriet 5 Antenne 6 Hodetelefon 6 Magneter og magnetiske felt 6 Taster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave Brukerhåndbok for Nokia E55 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-482-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-92 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 9300

Brukerhåndbok for Nokia 9300 Brukerhåndbok for Nokia 9300 9233341 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer