Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic utgave NO

2 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-396 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikkekommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visualstandarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV,

3 PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig. Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret / 1. utgave NO

4 Innhold SIKKERHET... 6 Generell informasjon... 7 Nyttige tips... 7 Om enheten... 9 Nettverkstjenester... 9 Ekstrautstyr Tilgangskoder Programvareoppdateringer Telefonprogramvareoppdateringer My Nokia Laste ned innhold Nokia kundestøtte Komme i gang Sette inn SIM-kort, minnekort og batteri Lade batteriet microsd-kort Slå telefonen på og av Angi klokkeslett, sone og dato Tjeneste for konfigureringsinnstillinger Antenne Håndleddsstropp Taster og deler Ventemodus Flymodus Near Field Communication NFC NFC-registrering Dele med enhet Tjenestebrikker Dele eller lese tjenestebrikker Betaling og billettbestilling Anrop Foreta et taleanrop Besvare eller avvise et taleanrop Hurtigvalg Stemmestyrt oppringing Valg under et anrop Ringe med NFC Foreta et videoanrop Skrive tekst Tradisjonell skriving Logisk skriving Meldinger Skrive og sende en tekstmelding Skrive og sende en multimediemelding Lese og svare på en melding Nokia Xpress-lydmeldinger Direktemeldinger E-postprogram Chat Talemeldinger Videomeldinger Infomeldinger Tjenestekommandoer Meldingsinnstillinger Kontakter Lagre navn og telefonnumre Legge til kontaktdetaljer Søke etter en kontakt Kopiere eller flytte kontakter Redigere kontakter Grupper Visittkort Innstillinger for Kontakter Logg Innstillinger Profiler Temaer Toner Skjerm Dato og tid Mine snarveier Synkronisere og ta sikkerhetskopi Tilkobling

5 Anrop Telefon Ekstrautstyr Konfigurering Gjenopprette fabrikkinnstillinger Operatørmeny Galleri DRM (Digital Rights Management) Skrive ut bilder Media Kamera Video Musikkavspiller Taleopptaker Equaliser Stereoutvidelse Trykk og snakk Organiserer Klokkealarm Kalender Gjøremålsliste Notater Kalkulator Nedtellingstidtaker Stoppeklokke Programmer Starte et spill eller et program Programvalg Internett Koble til en tjeneste Surfe på sider Bokmerker Utseendeinnstillinger Sikkerhetsinnstillinger Tjenesteinnboks Lesersikkerhet SIM-tjenester PC-tilkobling Nokia PC Suite Programmer for datakommunikasjon Batteri- og laderinformasjon Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier Stell og vedlikehold Ytterligere sikkerhetsinformasjon Stikkordregister

6 SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. 6 SIKKERHET

7 Generell informasjon Nyttige tips Før du leverer telefonen til Nokia Care-service Sp: Hvordan kan jeg løse driftsproblemer med telefonen? Sv: Prøv følgende: Slå av telefonen, og ta ut og sett inn batteriet. Gjenopprett fabrikkinnstillingene. Velg Meny > Innstillinger > Gjen. fabr.innst. Velg Gjenoppr. bare innst. for å lagre alle personlige data på telefonen. Oppdater telefonprogramvaren med Nokia Software Updater om mulig. Besøk eller ditt lokale Nokia-webområde. Bluetooth-tilkobling Sp: Hvorfor finner jeg ikke en Bluetooth-enhet? Sv: Prøv følgende: Kontroller at begge enhetene har aktivert Bluetooth-tilkobling. Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at det ikke er vegger eller andre hindringer mellom enhetene. Kontroller at den andre enheten ikke er i skjult modus. Kontroller at begge enhetene er kompatible. Anrop Sp: Hvordan justerer jeg volumet? Sv: Du justerer volumet under en samtale ved å trykke på volum opp- eller volum ned-tasten. Sp: Hvordan endrer jeg ringetonen? Sv: Velg Meny > Innstillinger > Toner. Kontakter Sp: Hvordan legger jeg til en ny kontakt? Sv: Velg Meny > Kontakter > Navn > Valg > Legg til ny kontakt. Sp: Hvordan legger jeg til mer informasjon for en kontakt? Sv: Søk etter kontakten du vil legge til en detalj for, og velg Detaljer > Valg > Legg til detalj. Velg fra de tilgjengelige alternativene. Generell informasjon 7

8 Menyer Sp: Hvordan kan jeg endre menyenes utseende? Sv: Du endrer menyvisningen ved å velge Meny > Valg > Hovedmenyvisning > Liste, Rutenett, Rutenett med navn eller Fane. Sp: Hvordan tilpasser jeg menyen? Sv: Du kan omorganisere menyen ved å velge Meny > Valg > Organiser. Bla til den menyen du vil flytte, og velg Flytt. Bla dit du vil flytte den valgte menyen, og trykk på OK. Hvis du vil lagre endringen, velger du Utført > Ja. Meldinger Sp: Hvorfor kan jeg ikke sende en multimediemelding (MMS)? Sv: Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten (MMS, nettverkstjeneste). Sp: Hvordan setter jeg opp e-posten? Sv: Du må ha et kompatibelt e-postsystem for å kunne bruke e-postfunksjonen i telefonen. Kontakt tjenesteleverandøren for å motta de riktige innstillingene. For å aktivere e-postinnstillingene velger du Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > E-postmeldinger. PC-tilkobling Sp: Hvorfor har jeg problemer med å koble telefonen til PC-en? Sv: Kontroller at Nokia PC Suite er installert og kjører på PC-en. Du finner mer informasjon i hjelpefunksjonen i Nokia PC Suite eller på brukerstøttesidene på Snarveier Sp: Finnes det snarveier jeg kan bruke? Sv: Det finnes flere snarveier på telefonen: Du åpner anropsloggen ved å trykke på ringetasten. Når du skal ringe, blar du til et navn eller nummer og trykker på ringetasten. Hvis du vil åpne nettleseren, holder du inne 0. Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne 1. Hvis du vil endre fra en profil til lydløs profil og tilbake til generell profil, holder du inne #. 8 Generell informasjon

9 Om enheten Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene WCDMA 850 og 2100 og GSM 850, 900,1800 og Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres. Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold. Advarsel: Hvis du vil bruke andre funksjoner i enheten bortsett fra klokkealarmen eller NFC-kortprogrammer når NFC er satt til på og kortaktiveringsnivået er angitt til Alltid, må enheten være slått på. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten. Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. Generell informasjon 9

10 Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i telefonen. I slike tilfeller vises ikke funksjonene i telefonmenyen. Det kan også hende at telefonen har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IPprotokoller. Enkelte funksjoner på denne enheten, for eksempel multimediemeldinger (MMS), surfing, e-postprogram, chat, ekstern synkronisering og nedlasting av innhold via leseren eller MMS, krever nettverksstøtte for disse teknologiene. Ekstrautstyr Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. Tilgangskoder Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhet for å angi hvordan telefonen bruker tilgangskodene og sikkerhetsinnstillingene. Bruk tastelåsen for å hindre at tastene trykkes ned uten at det er meningen. Velg Meny > Innstillinger > Telefon > Automatisk tastelås eller Sikkerhetstastelås > På eller Av. Hvis sikkerhetstastelåsen er aktivert, oppgir du en sikkerhetskode når du blir bedt om det. For å låse opp tastene velger du Opphev og trykker på *-tasten. Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du på ringetasten. Når du avslutter en samtale eller avviser et anrop, låses tastene automatisk. Du kan opprette eller endre en sikkerhetskode ved å velge Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Tilgangskoder og velge blant de tilgjengelige alternativene. PIN-koden, som leveres med SIM-kortet, bidrar til å beskytte kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden, som leveres med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til bestemte tjenester. 10 Generell informasjon

11 PUK- og PUK2-koder kan leveres sammen med SIM-kortet. Hvis du skriver feil PIN- eller PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å oppgi PUKeller PUK2-koden. Hvis du ikke har kodene, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Sperrepassordet (4 sifre) er nødvendig når du bruker tjenesten Anropssperring for å begrense anrop til og fra telefonen (nettverkstjeneste). Hvis det er installert en sikkerhetsmodul på telefonen, kan du endre innstillingene for modulen ved å velge Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod. Programvareoppdateringer Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare. Nokia kan lage programvareoppdateringer som kan inneholde nye eller forbedrede funksjoner eller gi forbedret ytelse. Det kan hende at du kan be om slike oppdateringer via programmet Nokia Software Updater for PC. For å oppdatere programvaren på enheten trenger du Nokia Software Updater-programmet og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel for å koble enheten til PC-en. Hvis du vil ha mer informasjon om eller laste ned Nokia Software Updater-programmet, kan du besøke eller det lokale Nokia-webområdet. Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer. Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen. Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten. Se "Telefon" på side 37. Telefonprogramvareoppdateringer Det kan hende at tjenesteleverandøren sender deg telefonprogramvareoppdateringer direkte til enheten. Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig. Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering. Generell informasjon 11

12 My Nokia Hent gratis tips og råd om Nokia-telefonen din, gratis prøveinnhold, interaktive demonstrasjoner, en personlig tilpasset webside og nyheter om de siste produktene og tjenestene fra Nokia. Få mest mulig ut av Nokia-telefonen din, og registrer deg på My Nokia i dag! Du finner mer informasjon på Laste ned innhold Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (f.eks. temaer) til telefonen (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester, priser og satser. Nokia kundestøtte Du kan finne de nyeste håndbøkene, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet, på eller det lokale Nokiawebområdet. Webområdet gir informasjon om bruk av Nokias produkter og tjenester. Hvis du må kontakte Nokia Care-kundeservice, kan du se i listen over lokale Nokia Carekontaktsentre på For vedlikeholdsservice kan du finne ditt nærmeste Nokia Care-servicesenter på 1. Komme i gang Sette inn SIM-kort, minnekort og batteri SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut. Sette inn SIM-kortet 1. Hold telefonen med baksiden vendt mot deg, og ta av dekselet (1-2). 2. Løs ut SIM-kortholderen ved å dra forsiktig i låseklemmen for kortholderen, og åpne den (3-4). 3. Sett inn SIM-kortet (5-6). SIM-kortet settes inn slik at det gullfargede kontaktområdet vender ned. 12 Komme i gang

13 4. Lukk SIM-kortholderen, og trykk den ned for å låse den på plass (7). Sette inn minnekort og batteri 1. Du setter inn minnekortet ved å skyve det forsiktig inn i sporet til det låses på plass (1). 2. Påse at det gullfargede kontaktområdet vender ned (2). 3. Kontroller batterikontaktene, og sett inn batteriet (3-4). 4. Sett på bakdekselet igjen (5-6). Lade batteriet Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Det tar omtrent 1 time og 30 minutter å lade et BL-4U-batteri med laderen AC-8 når telefonen er i ventemodus. 1. Koble laderen til en stikkontakt. 2. Koble laderkabelen til laderkontakten nederst på telefonen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen. Komme i gang 13

14 microsd-kort Du kan lagre data som ringetoner, temaer, bilder og videoklipp på et kompatibelt microsd-minnekort. Du kan fjerne eller erstatte microsd-kortet uten å slå av telefonen. Telefonen har støtte for microsd-kort opp til 4 GB. Bruk kun kompatible microsd-kort som er godkjent av Nokia med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet. Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt. Slå telefonen på og av 1. Hold inne av/på-tasten. 2. Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode, taster du inn koden (vises som ****) og velger OK. Når du slår på telefonen for første gang, og telefonen er i ventemodus, blir du spurt om du vil hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan godta eller avslå forespørselen. Se "Konfigurering" på side 38 og "Tjeneste for konfigureringsinnstillinger" på side 14. Angi klokkeslett, sone og dato Når du slår på telefonen for første gang, og telefonen er i ventemodus, blir du spurt om du vil angi tid og dato. Fyll ut feltene, og velg Lagre. Hvis du vil åpne Dato og tid senere, velger du Meny > Innstillinger > Dato og tid > Innst. for dato og tid, Dato- og tidsformat eller Autooppd. av tid (nettverkstjeneste) for å endre innstillinger for tid, tidssone og dato. Tjeneste for konfigureringsinnstillinger For å bruke noen av nettverkstjenestene, f.eks. mobile Internett-tjenester, MMS, Nokia Xpress-lydmeldinger eller ekstern Internett-serversynkronisering, må telefonen ha de riktige konfigureringsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte nettverksoperatøren, 14 Komme i gang

15 tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias webområde, Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, blir ikke innstillingene lagret eller aktivert automatisk. Konfigureringsinnstillinger mottatt vises. Velg Vis > Lagre. Angi PIN-koden du har fått av tjenesteleverandøren, hvis det kreves. Antenne Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden reduseres. Håndleddsstropp Ta av batteridekselet. Feste håndleddsstroppen (1). Sett på bakdekselet igjen (2-3). Taster og deler 1. Linse på frontkamera 2. Ørestykke 3. Skjerm 4. Venstre valgtast 5. Høyre valgtast 6. Ringetast 7. Avslutningstast 8. Midtre valgtast 9. Tastatur 10.Navi -tast (heretter kalt blatast) Komme i gang 15

16 11. Mikrofon 12. Laderkontakt 13. Kontakt for ekstrautstyr 14. USB-kontakt 15. Kameralinse 16. Kamerablits 17. Av/på-tast 18.Høyttaler 19. Volum opp / TOS 20. Volum ned Ventemodus Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus. 1. 3G-indikator 2. Signalstyrke for mobilnettverket 3. Nivå for batterilading 4. Indikatorer. Se "Indikatorer" på side Navn på nettverket eller operatørlogo 6. Klokke 7. Skjerm 8. Venstre valgtast. Som standard tar Gå til deg til en liste over snarveier. Se "Venstre og høyre valgtast" på side Midtre valgtast, vist som Meny. 10.Høyre valgtast. Som standard tar Navn deg til lagrede kontakter. Se "Venstre og høyre valgtast" på side Komme i gang

17 Indikatorer Du har uleste meldinger. Du har et ubesvart anrop. Se "Logg" på side 31. Tastaturet er låst. Se "Tilgangskoder" på side 10. Telefonen er lydløs når du har et innkommende anrop eller mottar en tekstmelding. Se "Toner" på side 32. Klokkealarmen er aktivert., Pakkedatatilkoblingsmodusen Alltid tilkoblet er valgt, og pakkedatatjenesten er tilgjengelig., Det er opprettet en GPRS- eller EGPRS-tilkobling., GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent). Bluetooth er aktivert. Se "Trådløs Bluetooth-teknologi" på side 34. Du har et nytt, ulest element i NFC-innboksen. Se "Dele eller lese tjenestebrikker" på side 19. Indikerer at et element kan deles ved hjelp av NFC. Se "Dele eller lese tjenestebrikker" på side 19. Flymodus Bruk flyprofilen i omgivelser som er følsomme for radiokommunikasjon, f.eks. om bord i fly eller på sykehus, for å deaktivere alle radiofrekvenssendere. Når flymodus er aktivert, vises. Velg Meny > Innstillinger > Profiler > Fly > Aktiver eller Tilpass. Hvis du vil at telefonen skal spørre om flymodus skal brukes hver gang den slås på, velger du Meny > Innstillinger > Telefon > Flyprofil > På eller Av. Du kan deaktivere flymodus ved å velge en annen profil. Advarsel: I flymodus kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden. Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flymodus, kan det være mulig å taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge Ring til. Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å gå ut av flymodus og starte en nødsamtale. Komme i gang 17

18 2. Near Field Communication NFC Near Field Communication (NFC) er trådløs tilkoblingsteknologi som muliggjør toveiskommunikasjon mellom elektroniske enheter. Du kan utføre kontaktløse transaksjoner, få tilgang til digitalt innhold og koble sammen enheter med ett enkelt trykk. NFC virker over en avstand på noen få centimeter. NFC-teknologi støttes av ledende mobilprodusenter og er kompatibel med de fleste av de tilgjengelige infrastrukturene for kontaktløse betalingskort og billettbestillingskort. Du kan endre enhetens NFC-navn ved å velge Meny > NFC > NFC-enhetsnavn. Enhetens NFC-navn brukes av andre NFC-enheter til å gjenkjenne telefonen din. Du finner mer informasjon om NFC ved å velge Meny > NFC > NFC-introduksj.. NFC-registrering Du kan slå NFC av eller på ved å velge Meny > NFC > NFC-innstillinger. Enheten slår automatisk av bakgrunnsbelysningen på skjermen for å spare strøm, og setter NFC til ventemodus. Alle handlinger på enheten aktiverer bakgrunnsbelysningen og NFC igjen. Merk: Når flymodus er aktivert, kan kun NFC-kortprogrammer og -tjenester brukes. For å bruke NFC slår du telefonen på og aktiverer NFC-innstillingen dersom den er deaktivert. Berør tjenestebrikken eller annen NFCenhet med registreringsområdet. Leserekkevidden er vanligvis 0 3 cm. Når brikken eller enheten er gjenkjent, vises tilhørende informasjon. 18 Near Field Communication

19 Dele med enhet Velg Meny > NFC > Del til enhet, og velg ønsket alternativ. Når delingen er aktivert, kan du sende et bokmerke, et visittkort, en tilbakeringingsanmodning, et alarmvarsel, et kalendernotat, et gallerielement, en profil, en radiokanal, et notat eller et gjøremålsnotat. Tjenestebrikker En brikke kan inneholde en snarvei som kan være en SMS-basert tjeneste, en URL-adresse til en Internett-basert tjeneste, et visittkort eller et telefonnummer til en telefontjeneste. Nokia NFC-telefonen er kompatibel med ikke-batteridrevne (passive) brikker. Bruk følgende brikketyper: MIFARE (Standard, Standard 4k, Ultralight og DESFire), Sony FeliCa (ikke sikker) og Innovision (Jewel skrivebeskyttet og Topaz). Brikker kan være tilgjengelig fra disse produsentene eller fra en lokal forhandler. Du kan også bruke andre ISO kompatible brikker eller kort. Ytelsen til kompatible brikker og kort kan variere. Dele eller lese tjenestebrikker Velg Meny > NFC > Del til kodebrikk.. Bla til ønsket valg, velg Del og berør en tjenestebrikke. Berør en brikke med telefonen for å lese en tjenestebrikke. Berør en tjenestebrikke med telefonen for å aktivere direkteavspilt video eller Bluetooth-tilkobling, eller for å motta et visittkort, en SMS, en tilbakeringingsanmodning, et bokmerke, et kalendernotat, et gjøremålsnotat, et alarmvarsel, et notat eller en innholdssnarvei. Hvis du vil ha tilgang til mottatte NFC-elementer eller -kortprogrammer, velger du Meny > NFC > Innboks eller Kort. Det er begrenset hvor mye informasjon som kan lagres i enhetsminnet. Du kan frigjøre lagingsplass ved å slette mottatte elementer fra NFC-innboksen. Du kan dele den samme informasjonen flere ganger med ulike tjenestebrikker. Merk: Når du overfører til en tjenestebrikke, vil informasjonen som tidligere er skrevet til tjenestebrikken, bli overskrevet. Near Field Communication 19

20 Du kan også dele et element ved å merke elementet på enheten og velge Valg > Del. Betaling og billettbestilling Når du bruker tjenesteleverandørens kompatible tjenester for betaling eller billettbestilling med enheten, må du abonnere på tjenesten hos tjenesteleverandøren og installere tjenesteleverandørens program. Tjenesteleverandøren kan være banken din eller et lokalt transportselskap. Programmer og tjenester for betaling og billettbestilling tilbys av tredjeparter. Nokia garanterer ikke for eller er ansvarlig for programmer og tjenester, herunder sluttbrukerstøtte, funksjonalitet, pengeoverføringer eller tap av penger. Ikke stol blindt på slike programmer og tjenester når du skal betale eller bestille billetter. Kontakt tjenesteleverandøren før enheten repareres eller vedlikeholdes for å sikre at betalings- eller billettbestillingstjenestene er tilgjengelige etter at reparasjonen eller servicen er utført. Behandle enheten med like stort omhu som du behandler betalingskort. Pass godt på enheten, og kontakt tjenesteleverandøren umiddelbart dersom du mister eller blir frastjålet enheten. Kontakt tjenesteleverandøren dersom du har spørsmål om programmer og tjenester for betaling og billettbestilling. Kortaktivering Når telefonen er plassert i en ekstern NFC-avleser, vil gjeldende kortprogram bli tilgjengelig. Avhengig av kortets innstillinger for tilgjengelighet, kan det hende du blir bedt om en bekreftelse eller et passord før du får tilgang. Du angir aktiveringsnivået ved å velge Meny > NFC > NFC-innstillinger > Tilgjeng.het for kort. Velg Alltid for å tillate betaling eller billettbestilling for kortprogrammer uten bekreftelse. Velg Etter bekreftelse eller Med passord for å tillate transaksjoner med bekreftelse eller kun ved å skrive inn et passord. Et kortprogram er aktivt i ca. ett minutt etter at bekreftelsen er gitt eller passordet er skrevet inn. Berør den eksterne leseren innenfor denne tidsperioden for å utføre en transaksjon. Du endrer passordet ved å velge Meny > NFC > NFC-innstillinger > Passord til kort. Viktig: Hvis du oppgir feil passord ti ganger, kan du ikke bruke kortprogrammene og -tjenestene med denne enheten. Enheten trenger service, og du kan bli belastet omkostninger. Kontakt ditt lokale Nokia Care-servicested for hjelp. 20 Near Field Communication

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6212 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/822326

Din bruksanvisning NOKIA 6212 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/822326 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6212 CLASSIC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6212 CLASSIC i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7900 Prism

Brukerhåndbok for Nokia 7900 Prism Brukerhåndbok for Nokia 7900 Prism 9203840 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-264 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold

Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold 9210248 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-429 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3120 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3120 classic Brukerhåndbok for Nokia 3120 classic 9207784 6. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-364, RM-365 og RM-366 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 3610 FOLD http://no.yourpdfguides.com/dref/821433

Din bruksanvisning NOKIA 3610 FOLD http://no.yourpdfguides.com/dref/821433 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 3610 FOLD. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 3610 FOLD i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6216 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6216 classic Brukerhåndbok for Nokia 6216 classic 1. utgave NO 0434 2009 Nokia. All rights reserved. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-531-produktet er i samsvar med de grunnleggende

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6555

Brukerhåndbok for Nokia 6555 Brukerhåndbok for Nokia 6555 9204366 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-271 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic 9204188 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-272 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7310 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7310 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7310 Supernova 9209240 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-379 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200424 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-237/RM-274 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6303 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6303 classic Brukerhåndbok for Nokia 6303 classic 9214039 3. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Oppstart 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sette inn og fjerne minnekortet 6 Lade batteriet 6 Antenne

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic

Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic 9203502 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-303 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3600 slide

Brukerhåndbok for Nokia 3600 slide Brukerhåndbok for Nokia 3600 slide 9209173 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-352 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7610 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7610 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7610 Supernova 9209472 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-354 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7500 PRISM

Brukerhåndbok for Nokia 7500 PRISM Brukerhåndbok for Nokia 7500 PRISM 9201783 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-249 er i samsvar med de grunnleggende

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 5300 XPRESSMUSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2450198

Din bruksanvisning NOKIA 5300 XPRESSMUSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2450198 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 5300 XPRESSMUSIC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 5300 XPRESSMUSIC i bruksanvisningen

Detaljer

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-209 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6700 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2846846

Din bruksanvisning NOKIA 6700 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2846846 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5000

Brukerhåndbok for Nokia 5000 Brukerhåndbok for Nokia 5000 9207989 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-362 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC

Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC 9254017 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet RM-216 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova 9210911 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-398 er i samsvar med de 0434 grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6700 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2324655

Din bruksanvisning NOKIA 6700 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2324655 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker 1.0. utgave 2 Om musikkmottakeren Med Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2600 classic Brukerhåndbok for Nokia 2600 classic 9206692 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-340 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2680 slide

Brukerhåndbok for Nokia 2680 slide Brukerhåndbok for Nokia 2680 slide 9210045 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-392 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3720 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3720 classic Brukerhåndbok for Nokia 3720 classic 3.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Varighet 5 Kom i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 7 Sette inn og fjerne minnekortet 9 Lade batteriet

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6280

Brukerhåndbok for Nokia 6280 Brukerhåndbok for Nokia 6280 9242041 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-78 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6086

Brukerhåndbok for Nokia 6086 Brukerhåndbok for Nokia 6086 9205610 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-188 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Komme i gang. Nokia N81-1 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N81-1 1. utgave NO Komme i gang Nokia N81-1 1. utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N81-1. Heretter referert til som Nokia N81. 1 Spilltaster og 2 Valgtaster 3 Medietaster: Neste-tast Spill av-/pausetast

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5130 XpressMusic

Brukerhåndbok for Nokia 5130 XpressMusic Brukerhåndbok for Nokia 5130 XpressMusic 2.1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-495 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3710 fold

Brukerhåndbok for Nokia 3710 fold Brukerhåndbok for Nokia 3710 fold 2.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn og fjerne minnekortet 7 Lade batteriet 8 GSM-antenne

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6700 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/4212135

Din bruksanvisning NOKIA 6700 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/4212135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6080

Brukerhåndbok for Nokia 6080 Brukerhåndbok for Nokia 6080 9253030 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-166 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 3720 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/4212335

Din bruksanvisning NOKIA 3720 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/4212335 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6303i classic

Brukerhåndbok for Nokia 6303i classic Brukerhåndbok for Nokia 6303i classic 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Kom i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kort og batteri 6 Sette inn og fjerne minnekortet 7 Lade batteriet 8 GSM-antenne

Detaljer

Komme i gang. Nokia N82

Komme i gang. Nokia N82 Komme i gang Modell: N82-1 Nokia N82 1.utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N82-1. Heretter kalt Nokia N82. 1 Av/på-tast 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) for kompatible headset, hodetelefoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6233. 9245045 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6233. 9245045 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6233 9245045 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-145 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen 9243411 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-53 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6111. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6111 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/821512

Din bruksanvisning NOKIA 5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/821512 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Kom i gang. 9252117, 2. utgave NO. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Kom i gang. 9252117, 2. utgave NO. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Kom i gang 9252117, 2. utgave NO Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73 Music Edition. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret MD-7W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 9200276/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 9200276/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200276/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret MD-5W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354286

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6230i

Brukerhåndbok for Nokia 6230i Brukerhåndbok for Nokia 6230i 9236589 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM 72 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok 9200783 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-74W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6080 http://no.yourpdfguides.com/dref/821938

Din bruksanvisning NOKIA 6080 http://no.yourpdfguides.com/dref/821938 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6080. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6080 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CC-140D er

Detaljer

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Brukerhåndbok

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Brukerhåndbok Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Brukerhåndbok 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-243- eller RM-308-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 2600 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/821012

Din bruksanvisning NOKIA 2600 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/821012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6020. 9236476 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6020. 9236476 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6020 9236476 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-30 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Taster og deler (forside)

Taster og deler (forside) 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi og Nokia Care er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-headset BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-107W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-129W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer