Brukerhåndbok for Nokia 6086

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Nokia 6086"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Nokia utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-188 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på Copyright 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite og Nokia Original Enhancements-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre firma- eller produktnavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java TM and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <

3 Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se < Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. EKSPORTKONTROLLER Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -regler fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning /1. utgave

4 Innhold Innhold For din sikkerhet... 6 Generell informasjon... 9 Adgangskoder... 9 Beskyttelse av opphavsrett Tjeneste for konfigureringsinnstillinger Laste ned innhold og programmer. 11 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia Komme i gang Sette inn SIM-kortet og batteriet.. 12 Lade batteriet Installere minnekort Slå telefonen på og av Åpne flippen Vanlig driftsposisjon Håndleddsstropp Telefonen Taster og deler Ventemodus Indikatorer og ikoner Tastelås (tastaturlås) Anropsfunksjoner Foreta et anrop Hurtigoppringing Forbedret taleoppringing Besvare eller avvise et anrop Valg under en samtale Telefonmenyer Menyvisning Få tilgang til en menyfunksjon Meldinger Tekstmeldinger SIM-meldinger Multimediemeldinger Nokia Xpress-lydmeldinger Chat E-postprogram Talemeldinger Infomeldinger Tjenestekommandoer Slette meldinger Meldingsinnstillinger Kontakter Søk Lagre navn og telefonnumre Lagre numre, elementer eller bilder 48 Kopiere kontakter Redigere kontaktdetaljer Slette kontakter eller detaljer Visittkort Innstillinger Grupper Hurtigvalg Tjenester og mine numre Anropslogg Informasjon om posisjonering Innstillinger Profiler Temaer Toner Display Klokkeslett og dato Mine snarveier Tilkobling Anrop Telefon Ekstrautstyr Konfigurering Sikkerhet

5 Innhold Gjenopprette fabrikkinnstillinger Programvareoppdateringer for telefonen Operatørmeny Galleri Formatere minnekortet Media Kamera Medieavspilling Musikkavspilling Radio Taleopptaker Equalizer Stereoutvidelse Trykk og snakk Koble til og fra Foreta og motta et TOS-anrop Tilbakeringingsanmodninger Legge til en-til-en-kontakter TOS-kanaler TOS-innstillinger Organiserer Klokkealarm Kalender Gjøremål Notater Kalkulator Tidtaker Stoppeklokke Programmer Spill Samling Internett Teknologisk bakgrunn Tjenesteleverandør Tilgangstjeneste Lese Sikkerhetsinnstillinger Bokmerker Nedlastingsinnstillinger Tjenesteinnboks Bufferminne Lesersikkerhet SIM-tjenester Datamaskintilkobling USB-datalagring Nokia PC Suite EGPRS, GPRS, HSCSD og CSD Datakommunikasjonsprogramvare 107 Bluetooth Ekstrautstyr Batteriinformasjon Lading og utlading Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier Stell og vedlikehold Ytterligere sikkerhetsinformasjon Stikkordregister

6 For din sikkerhet For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår. FORNUFTIG BRUK Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. 6

7 For din sikkerhet SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det. Om enheten Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 850-, 900-, og 1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter, inkludert opphavsrett. Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter. Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller, vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan 7

8 For din sikkerhet inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP protokoller. Enkelte funksjoner på denne enheten, for eksempel MMS, surfing, e postprogram, chat, ekstern synkronisering og nedlasting av innhold via leseren eller MMS, krever nettverksstøtte for disse teknologiene. Delt minne Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: galleri, kontakter, tekstmeldinger, multimediemeldinger, chat, e-post, kalender, gjøremålsnotater og Java TM -spill og -programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange Java -programmer, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel tekstmeldinger, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner. Ekstrautstyr Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderen AC-3. Denne enheten bruker BL-5C-batterier. Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Praktiske regler for tilbehør og ekstrautstyr. Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn. Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. Kontroller jevnlig at ekstrautstyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal. Installering av sammensatt ekstrautstyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell. 8

9 Generell informasjon Generell informasjon Gratulerer med kjøpet av denne Nokia-mobiltelefonen. Noen av dens andre funksjoner er kalender, klokke, klokkealarm, radio, musikkspiller og et innebygd kamera. Adgangskoder Sikkerhetskode Sikkerhetskoden (5 10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er Du kan endre koden og angi at telefonen skal be om den. Se Sikkerhet, på s. 72. Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det hende at telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt. PIN-koder PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number, fire til åtte sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Se Sikkerhet, på s. 72. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Hvis du vil angi at telefonen skal be om PIN-koden, se Sikkerhet, på s. 72. PIN2-koden (fire til åtte sifre) leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner. Du må ha modul-pin-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se Sikkerhetsmodul, på s Modul-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se Digital signatur, på s Signatur-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. 9

10 Generell informasjon PUK-koder PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (åtte sifre) er nødvendige for å endre henholdsvis en sperret PIN- og UPIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode. Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene. Sperrepassord Sperrepassordet (fire sifre) kreves ved bruk av Anropssperring. Se Sikkerhet, på s. 72. Passordet får du fra tjenesteleverandøren. Hvis du angir feil sperrepassord tre ganger på rad, blir passordet blokkert. Kontakt tjenesteleverandøren for å få hjelp. Beskyttelse av opphavsrett Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes. Tjeneste for konfigureringsinnstillinger For å bruke noen av nettverkstjenestene, f.eks. mobil Internett-tjenester, MMS eller ekstern Internett-serversynkronisering, må telefonen ha de riktige konfigureringsinnstillingene. Det kan hende at du kan motta innstillingene direkte som en konfigureringsmelding. Når du har mottatt innstillingene, må du lagre dem på telefonen. Det kan hende at tjenesteleverandøren leverer en PIN-kode som er nødvendig for å lagre innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjenglighet for innstillingene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Når du har mottatt en konfigureringsmelding, vises Konfig.innst. mottatt. Du lagrer innstillingene ved å velge Vis > Lagre. Hvis teksten Tast PIN for innstillinger: vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og velger OK. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene. 10

11 Generell informasjon Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers viser telefonen meldingen Aktivere lagrede konfigurasjonsinnstillinger?. Forkast de mottatte innstillingene ved å velge Vis > Forkast. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du se Konfigurering, s. 71. Laste ned innhold og programmer Det kan også hende at du kan laste ned innhold som temaer, toner og videoklipp til telefonen (nettverkstjeneste). Velg nedlastingsfunksjonen (for eksempel på Galleri-menyen). For tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser. Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare. Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia Se eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne oppdatert informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia produktet. På nettsiden kan du få informasjon om bruken av Nokia-produkter og tjenester. Hvis du trenger å kontakte kundeservice, sjekk listen over lokale Nokia Care-kontaktsentra på For vedlikeholdsservice, ta kontakt med din nærmeste Nokia Care-avdeling på 11

12 Komme i gang 1. Komme i gang Sette inn SIM-kortet og batteriet Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet. Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører. SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut. Slik installerer du SIM-kortet: 1. Trykk ned og skyv øverst på bakdekselet slik at det løsner. Ta så av bakdekselet ved å løfte det opp fra telefonen. 2. Når du har tatt av bakdekselet, setter du en fingernegl under batteriet og løfter det som vist. 3. Plasser en fingernegl midt på den metalliske SIM-kortholderen. Deretter løsner du og åpner SIM-kortholderen. 4. Sett inn SIM-kortet i holderen som anvist, med det avskårne hjørnet først og med de gullfargede kontaktene på SIM-kortet opp (vekk fra telefonen). 5. Lukk SIM-kortholderen. De gullfargede kontaktene på SIM-kortet ligger mot de gullfargede kontaktene på innsiden av telefonen. Trykk forsiktig SIM-kortholderen ned til den klikker på plass. 12

13 Komme i gang 6. Sett på plass batteriet (med etikettsiden opp) slik at de gullfargede kontaktene ligger mot kontaktene i telefonen. Skyv batteriet til det klikker på plass. 7. Skyv bakdekselet til det låses på plass. Lade batteriet 1. Koble laderen til et standard strømuttak. 2. Sett inn laderens plugg i den runde kontakten nederst på telefonen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen. 3. Koble laderen fra telefonen når batteriet er fullstendig ladet. Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet. Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Eksempelvis tar det omtrent 2 timer og 20 minutter å lade et BL-5C-batteri med laderen AC-3 når telefonen er i ventemodus. Installere minnekort Bruk bare kompatible microsd-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet. Du kan bruke et minnekort til å utvide minnet i Galleri. Se Galleri, på s. 76. Du kan sette inn eller bytte minnekortet uten å slå av telefonen. 13

14 Komme i gang Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt. Du setter inn minnekortet ved å plassere en fingernegl i hakket på minnekortholderen og åpne holderen (1). Plasser minnekortet i kortholderen (2). Kontroller at minnekortet er satt inn riktig og at de gullfargede kontaktene på kortet vender oppover. Lukk minnekortholderen (3). Minnekortet kan brukes til å lagre multimediefiler, f.eks. videoklipp, lydfiler og bilder, i Galleri. Du fjerner minnekortet ved å bruke en fingernegl. Plasser neglen i hakket på minnekortholderen og åpne holderen. Trykk forsiktig på kortet med neglen for å løsne det fra holderen, og dra kortet ut. Lukk minnekortholderen. Hvis du vil formatere minnekortet, se Formatere minnekortet, på s. 76. Slå telefonen på og av Trykk og hold avslutningstasten til telefonen slås på eller av. Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn koden og velger OK. Plug and play-tjeneste Når du slår på telefonen for første gang, og telefonen er i ventemodus, kan det hende at du blir spurt om du vil hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan godta eller avslå forespørselen. Se Koble til tjenesteleverandørsupp. under Konfigurering, s. 71 og Tjeneste for konfigureringsinnstillinger, s

15 Komme i gang Åpne flippen Når du åpner flippen på telefonen, åpnes den i en 155 graders vinkel. Ikke forsøk å åpne flippen mer enn det. Vanlig driftsposisjon Bruk bare telefonen i vanlig stilling. Enheten har en innebygd antenne. Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet. 15

16 Komme i gang Håndleddsstropp Ta av bakdekselet på telefonen og tre på stroppen som vist på bildet. 16

17 Telefonen 2. Telefonen Taster og deler Øretelefon (1) Hoveddisplay (2) Venstre, midtre og høyre valgtast (3) Fireveis navigeringstast (4) Ringetast (5) Avslutningstast (6) Tastatur (7) Kameralinse (8) Lite display (9) Minnekortholder (10) Høyttaler (11) Mikrofon (12) Pop-Port-kontakt TM (13) Laderkontakt (14) Kamerautløsertasten (15) Volumtast og trykktast for å snakke (16) 17

18 Telefonen Ventemodus Når du slår på telefonen, vises først startskjermen, og telefonen din er i ventemodus. Når telefonen er i ventemodus, gir valgtastene tilgang til angitte funksjoner, og indikatorer vises på startskjermen. Indikatorene viser status for telefonen. Signalstyrke for nettverket (1) Batteristyrkeindikator (2) Klokke (3) hvis det er angitt at tiden skal vises på displayet. Se Klokkeslett og dato, i Innstillinger, s. 57. Navnet på tjenesteleverandøren eller operatørlogoen (4) Kalender (5) datoen vises hvis det er angitt at den skal vises på displayet, og aktiv ventemodus ikke er angitt. Se Aktiv ventemodus, på s. 19 og Klokkeslett og dato, på s. 57. Aktiv ventemodus (6). Se Aktiv ventemodus, på side 19. Den venstre valgtasten (7) er Gå til eller en snarvei til en annen funksjon. Se Venstre valgtast, på s. 57. Den midtre valgtasten (8) er Meny. Den høyre valgtasten (9) kan være Navn, som gir tilgang til kontaktlisten på Kontakter-menyen, et operatørspesifikt navn som gir tilgang til et operatørspesifikt webområde, eller en snarvei til en funksjon du har valgt. Se Høyre valgtast, på s

19 Telefonen Aktiv ventemodus I aktiv ventemodus kan telefonen vise egne innholdsvinduer, for eksempel generelle indikatorer og operatørlogo (1), snarveier (2), lydfunksjoner (3) og kalenderen (4). For å velge om aktiv ventemodus skal vises, se Aktiv ventemodus under Innstillinger i ventemodus, på s. 55. Aktiv ventemodus er i passiv modus når den midtre valgtasten (5) er Meny. Du kan kun se innholdet. Du kan aktivere navigeringsmodus og bla gjennom innholdet ved å bruke navigeringstasten. For å endre tasten for tilgang til navigeringsmodus, se Tast for aktiv ventemodus under Innstillinger i ventemodus, på s. 55. Når pilindikatorene vises, kan du bla elementet til venstre og høyre. Hvis du vil tilpasse og organisere innholdet i aktiv ventemodus, velger du Valg og velger et tilsvarende alternativ. Se Innstillinger i ventemodus, på s. 55. Velg Avslutt for å gå ut av navigeringsmodus. Hvis du ikke trykker på tastene innen en viss tid, vil telefonen automatisk gå tilbake til passiv modus. Innholdselementer i navigeringsmodus Snarveisfelt Hvis du vil velge en snarvei, blar du til ønsket funksjon og velger den. For å endre eller organisere snarveier i navigeringsmodus, velger du Valg > Tilpass. Radio og musikk Når du skal slå på radioen eller musikkavspilleren, blar du til programmet og velger det. Hvis du vil skifte spor i musikkspilleren, blar du ned eller opp. For å starte et kanalsøk på radioen, blar du og holder inne tasten til venstre eller høyre. Kalender Hvis du vil se dagens notater, velger du ønsket notat. Hvis du vil vise notatene for forrige eller neste dag, blar du til venstre eller høyre. 19

20 Telefonen Mitt notat For å skrive et notat, velger du innholdsvinduet, skriver notatet og lagrer det. Nedtellingstidtak. Hvis du vil starte nedtellingstidtakeren, velger du innholdselementet. Den gjenstående tiden vises sammen med en melding. Gen. indikatorer Hvis du vil vise indikatorer i ventemodus, f.eks. dato, celleinfo, info-meldinger, standard TOS-gruppenavn og lukket brukergrupperegister. Datoen vises hvis kalenderen ikke er valgt som aktivt ventemodus-innhold. Snarveier i ventemodus Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke på ringetasten én gang. Se Foreta et anrop, på s. 23. Hvis du vil ringe talepostkassen din (nettverkstjeneste) når du har lagret talepostkassenummeret i telefonen, holder du inne 1. Hvis du vil koble til en lesertjeneste, holder du inne 0. Hvis du vil angi snarveifunksjoner for navigeringstasten, kan du se Navigeringstast under Mine snarveier, på s. 57. Hvis du vil foreta et anrop ved å trykke en talltast med tilordnet telefonnummer se Hurtigoppringing, på s. 23. Du veksler mellom profilene Generell og Lydløs ved å holde inne #. Indikatorer og ikoner Telefonen har to typer indentifikatorer: Indikatorer og ikoner. Indikatorer Se Ventemodus, s. 18 for informasjon om indikatorer. Ikoner Ikoner er grafiske representasjoner av et spesielt element eller en situasjon. Denne listen beskriver hvert enkelt ikon. Du har uleste meldinger i Innboks-mappen. 20

21 Telefonen Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger i Utboks mappen. Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Du har mottatt en eller flere chat-meldinger (øyeblikkelige meldinger), og du er koblet til chat-tjenesten. Tastaturet er låst. Klokkealarmen er satt til På. Telefonen ringer ikke når du mottar et anrop eller en tekstmelding. Nedtellingstidtakeren er i gang. Stoppeklokken går i bakgrunnen. / Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket. / Det er opprettet en GPRS- eller EGPRS-tilkobling. / GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er på venting, hvis det for eksempel kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt EGPRS- eller GPRS-forbindelse. En Bluetooth-tilkobling er aktiv. Hvis du har to telefonlinjer, velges den sekundære telefonlinjen. Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Høyttaleren er aktivert, eller musikkstasjonen er koblet til telefonen. Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe. Den tidsbestemte profilen er valgt. Anropene sendes over et trådløst lokalt nettverk (WLAN)/trådløs Wi-Fi-mobil. Se WLAN/Wi-Fi, på s

22 Telefonen Tastelås (tastaturlås) Tastaturlåsen deaktiverer tastaturet for å hindre at tastene trykkes inn uten at det er meningen. Hvis du vil låse tastelåsen, velger du Meny og trykker * innen 3,5 sekunder. Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du Opphev og trykker * innen 1,5 sekunder. Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du Meny >Innstillinger > Telefon > Automatisk tastelås > På. Still inn forsinkelsen i minutter og sekunder før tastaturet blir låst. Hvis Sikkerhets- tastelås er satt til På, må du oppgi sikkerhetskoden om du blir bedt om det. Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du på ringetasten. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst. Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på anropstasten. For informasjon om Sikkerhets- tastelås, se Telefon, på s

23 Anropsfunksjoner 3. Anropsfunksjoner Foreta et anrop 1. Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Hvis du vil slette en bokstav, trykker du på Bakover. For utenlandsanrop trykker du to ganger på * for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler). Skriv deretter inn landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret. 2. Du ringer nummeret ved å trykke på ringetasten. 3. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke avslutningstasten eller velge Valg > Avslutt samtale. Hurtigoppringing Du kan tilordne et telefonnummer til én av hurtigvalgtastene, fra 2 til 9. Ring opp nummeret på en av følgende måter: Trykk på ønsket hurtiganropstast og deretter på ringetasten. Hvis Hurtigvalg er angitt til På, trykker og holder du en hurtigtast til oppringingen starter. Se Hurtigvalg i Anrop, s. 68. Forbedret taleoppringing Du kan foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten på telefonen. En talekommando legges automatisk til alle oppføringene i kontaktlisten på telefonen. Taleoppringing Hvis et program sender eller mottar data ved hjelp av en pakkedatatilkobling, må du avslutte programmet før du bruker taleoppringing. Talekommandoer er språkavhengige. For å angi språk, se Talegjen kjenningsspråk under Telefon, på s

24 Anropsfunksjoner Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner. 1. I ventemodus holder du inne høyre valgtast. Telefonen spiller av en kort tone, og Snakk nå vises. Hvis du bruker et kompatibelt headset, holder du inne headsettasten for å starte taleoppringingen. 2. Si talekommandoen tydelig. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vil det komme opp en liste med treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Telefonen ringer nummeret etter 1,5 sekund, eller du kan bla til en annen oppføring hvis nummeret ikke er riktig, og velge å ringe nummeret til denne oppføringen. Å bruke talekommandoer for å utføre en bestemt telefonfunksjon er ganske likt taleoppringing. Se Talekommandoer i Mine snarveier, s. 57. Besvare eller avvise et anrop Åpne telefonen, eller trykk på ringetasten for å svare på anropet. Du slår av ringetonen ved å velge Lydløs hvis telefonen er åpen. Hvis telefonen er lukket, trykker du på volum opp- eller ned-tasten. For å avvise et innkommende anrop når telefonen er åpen, trykker du på avslutningstasten. Hvis Viderekoble hvis opptatt er aktivert til talepostkassen, viderekobles anropet til talepostkassen. Hvis ikke, avvises anropet. Hvis et kompatibelt headset utstyrt med headsettast er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte et anrop ved å trykke på headsettasten. Samtale venter Samtale venter er en nettverkstjeneste. Hvis du vil svare på det ventende anropet under en aktiv samtale, trykker du på ringetasten. Den første samtalen settes på venting. Du avslutter den aktive samtalen ved å trykke på avslutningstasten. Hvis du vil aktivere funksjonen Samtale venter, se Anrop, s

25 Anropsfunksjoner Valg under en samtale Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet. Du øker eller reduserer volumet under en samtale ved å trykke volumtasten på siden av telefonen. Velg Valg under en samtale og følgende alternativer kan være tilgjengelige. Send DTMF for å sende tonestrenger Bytt for å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting Overfør for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra Konferanse for å opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta Privat samtale for å snakke privat i en konferansesamtale Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt. 25

26 Telefonmenyer 4. Telefonmenyer Telefonfunksjonene er gruppert etter funsjonsgruppe og er tilgjengelige via hovedmenyene i telefonen. Hver av hovedmenyene inneholder undermenyer og lister du kan velge i for å vise elementer og tilpasse telefonens egenskaper. Bla for å bruke disse menyene og undermenyene. Avhengig av nettverket kan det være at noen menyer ikke er tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren. Menyvisning Telefonen kan ha to typer menyvisning: Liste og Rutenett. I Liste-grensesnittet blir hver meny presentert med et bilde. Bla for å navigere gjennom menyene. Når du blar gjennom menyene, vises menynumrene i øvre høyre hjørne på displayet. Under menynummeret ser du et rullefelt med et merke. Merket beveger seg oppover og nedover mens du blar i menyene, og viser hvor i menystrukturen du befinner deg når du blar. I Rutenett-grensesnittet vises flere menyikoner på samme display. Bruk fireveis navigeringstast for å bla gjennom ikonene. Navnet til menyen vises øverst i displayet og ikonet for den valgte menyen blir markert. Hvis du vil endre menyvisningen, velger du Meny >Valg > Hovedmenyvisn. > Liste eller Rutenett. Få tilgang til en menyfunksjon 1. Trykk Meny og velg menyen du vil ha. 2. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker. 3. Hvis den valgte menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker. 4. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge Tilbake. Velg Avslutt for å gå ut av menyen. 26

27 Meldinger 5. Meldinger Du kan bruke mobilmeldinger til å holde kontakt med venner, familie og forretningsforbindelser ved hjelp av tekstmeldingstjenesten (SMSHshort message service), som er en nettverkstjeneste. Ikke alle meldingsfunksjoner er tilgjengelige i alle trådløse nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement. Når du sender meldinger, kan det hende at telefonen viser teksten Melding sendt. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Tekstmeldinger Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding. Du kan bruke forhåndsdefinerte maler for å hjelpe deg med å skrive tekstmeldinger. Før du kan sende tekst- eller e-postmeldinger, må du definere meldingsinnstillingene. Se Meldingsinnstillinger, på s. 44. Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for SMS-e-posttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, må du kontakte tjenesteleverandøren. Skrive inn tekst Du kan skrive inn tekst når du skriver meldinger med tradisjonell skriving eller intelligent ordbok. Når du bruker tradisjonell skriving, trykker du på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Med logisk skriving kan du skrive inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk. 27

28 Meldinger Når du skriver tekst, angis logisk skriving med og tradisjonell skriving med øverst til venstre i displayet., eller angir liten eller stor bokstav, og vises ved siden av indikatoren for skrivemåte. Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på #. angir tallmodus. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, holder du nede # og velger Tallmodus. Innstillinger Hvis du vil angi skrivespråk til et annet språk enn det som er valgt, velger du Valg > Skrivespråk. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen. Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du Valg > Logisk skriving på, eller hvis du vil bruke tradisjonell skriving, bruker du Valg > Logisk skriving av. Hvis du vil slå logisk skriving av ell er på raskt mens du skriver tekst, trykker du på # to ganger, eller holder inne Valg. Prediktiv tekst Med logisk skriving kan du skrive tekst raskt ved hjelp av telefontastaturet og en innebygd ordliste. 1. Begynn å skrive et ord med tastene 2 til 9, og trykk hver tast bare en gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk. 2. Når du er ferdig med å skrive ordet og det er riktig, trykker du Hvis ordet som vises ikke er riktig, trykker du * flere ganger, eller velger Valg > Samsvar. Når det ønskede ordet vises, velger du Bruk. 4. Hvis tegnet? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du Stave. Telefonen viser bokstavene du har skrevet inn. Skriv inn ordet (med tradisjonell skriving) og velg Lagre. Tradisjonell skriving Trykk på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt. Se Innstillinger, på s

29 Meldinger Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller blar, og taster deretter inn bokstaven. Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du 1. Du setter inn et mellomrom ved å trykke 0. Hvis du ønsker flere tegn, trykker du *. Skrive og sende 1. Velg Meny > Meldinger > Opprett melding > Tekstmelding og skriv inn mottakerens telefonnummer i feltet Til:. 2. Du henter et telefonnummer fra Kontakter ved å velge Legg til > Kontakt. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til kontaktene du vil ha, én om gangen. 3. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du Kontaktgruppe og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du Legg til > Brukt nylig. 4. Bla nedover og skriv en melding. Se Skrive inn tekst, på s For å sette inn en mal i tekstmeldingen, velger du Valg > Bruk mal og malen du vil sette inn. 6. For å se hvordan meldingen vil se ut for mottakeren, velger du Valg > Forhåndsvis. 7. Du sender meldingen ved å velge Send. Lese og svare Når du mottar meldinger, vises enten 1 melding mottatt eller meldinger mottatt, der N er antall nye meldinger. 1. Hvis du vil vise en ny melding, velger du Vis. Hvis du vil vise den senere, velger du Avslutt. Hvis du vil lese meldingen senere, velger du Meny > Meldinger > Innboks. Hvis mer enn én melding er mottatt, velger du meldingen du vil lese. angir en ulest melding i Innboks. 2. Mens du leser en melding, velger du Valg og sletter eller videresender 29

30 Meldinger meldingen, redigerer meldingen som tekstmelding eller en SMS-e-post eller flytter den til en annen mappe eller viser eller henter ut meldingsdetaljer. Du kan også kopiere tekst fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse. 3. For å svare på en melding velger du Svar > Tekstmelding, Multimedia, Direktemelding eller Lydmelding. For å sende en tekstmelding til en e-postadresse skriver du e-postadressen i feltet Til:. 4. Bla nedover og skriv meldingen i feltet Melding:. Se Skrive inn tekst, på s. 27. Hvis du vil endre meldingstypen for svarmeldingen, velger du Valg > Endre meld.type. 5. Du sender meldingen ved å velge Send. SIM-meldinger SIM-meldinger er tekstmeldinger som lagres i SIM-kortet. Du kan kopiere eller flytte disse meldingene til telefonminnet, men ikke omvendt. Mottatte meldinger lagres i telefonminnet. For å lese SIM-meldinger velger du Meny > Meldinger > Valg > SIM meldinger. Multimediemeldinger Merk: Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten. En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd, et bilde, et kalendernotat, et visittkort eller et videoklipp. Hvis meldingen er for stor, kan det hende telefonen ikke kan motta den. Enkelte nettverk tillater tekstmeldinger som inneholder en Internett-adresse der du kan vise multimediemeldingen. Du kan ikke motta multimediemeldinger under en samtale eller en aktiv web-økt over GSM-data. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon. 30

31 Meldinger Skrive og sende en multimediemelding Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS. Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se Multimedia, s. 45. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten. 1. Velg Meny > Meldinger > Opprett melding > Multimedia. 2. Skriv en melding. Se Skrive inn tekst, på s. 27. Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider (lysbilder). En melding kan inneholde et kalendernotat og et visittkort som vedlegg. En side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp, eller tekst og ett videoklipp. 3. For å sette inn et lysbilde i meldingen, velger du Ny, eller velger Valg > Sett inn > Side. 4. For å se meldingen før du sender den, velger du Valg > Forhåndsvis. 5. Bla nedover og velg Send. Se Sende meldinger, på s Skriv inn mottakerens telefonnummer i feltet Til:. Du henter et telefonnummer fra Kontakter ved å velge Legg til > Kontakt. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til kontaktene du vil ha, én om gangen. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du Kontaktgruppe og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du Legg til > Brukt nylig. Sende meldinger Du sender meldingen når den er ferdig skrevet ved å velge Send, eller trykke på ringetasten. Telefonen lagrer meldingen i Utboks-mappen, og sendingen av meldingen begynner. Hvis du velger Lagre sendte 31

32 Meldinger meldinger > Ja, lagres den sendte meldingen i mappen Sendte elementer. Se Generelle innstillinger, på s. 44. Når telefonen sender en melding, vises det animerte ikonet. Faktisk mottakelse av en melding avhenger av flere faktorer. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Når meldingen sendes, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd når meldingen sendes, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, blir meldingen værende i mappen Utboks. Du kan prøve å sende den på nytt senere. For å avbryte sending av meldinger i Utboks-mappen, blar du til ønsket melding og velger Valg > Avbryt sending. Lese og svare Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en. Når du mottar multimediemeldinger, vises enten Multimediemelding mottatt eller meldinger mottatt, der N er antall nye meldinger. 1. Du leser meldingen ved å trykke på Vis. Hvis du vil vise den senere, velger du Avslutt. Hvis du vil lese meldingen senere, velger du Meny > Meldinger > Innboks. I listen over meldinger er uleste meldinger angitt med. Velg meldingen du vil lese. 2. Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, og du vil vise hele meldingen, velger du Spill av. Hvis du vil se filene i presentasjonen eller vedleggene, velger du Valg > Objekter eller Vedlegg. 3. Hvis du vil svare på meldingen, velger du Valg > Besvar > Tekstmelding, Multimedia, Direktemelding eller Lydmelding. Skriv svarmeldingen. 32

33 Meldinger Hvis du vil endre meldingstypen for svarmeldingen, velger du Valg > Endre meld.type. Den nye meldingen støtter kanskje ikke alt innholdet du har lagt til. 4. Du sender meldingen ved å velge Send. Se Sende meldinger, på s. 31. Fullt minne Når du mottar en melding, og minnet for meldinger er fullt, vises Minne fullt. Kan ikke motta meldinger.. Hvis du vil slette gamle meldinger, velger du OK > Ja og deretter mappen. Bla til ønsket melding og velg Slett. Hvis du vil slette mer enn en melding om gangen, blar du til én av meldingene du vil slette og velger Valg > Merk. Bla til hver av de andre meldingene du vil slette og velg Merk eller hvis du vil slette alle meldingene, velg Valg > Merk alt. Når du har merket alle meldingene du vil slette, velger du Valg > Slett merket (e). Mapper Telefonen lagrer de mottatte tekst- og multimediemeldingene i mappen Innboks. Hvis du vil at telefonen skal lagre sendte meldinger i mappen Sendte elementer, se Lagre sendte meldinger under Generelle innstillinger, på s. 44. For å se en melding du vil sende senere og har lagret som kladd i mappen Kladd, velger du Meny > Meldinger > Kladd. Du kan flytte meldingene dine til mappen Lagrede elementer. For å organisere undermappene i Lagrede elementer, velger du Meny > Meldinger > Lagrede elementer > Lagrede meldinger eller en mappe du har lagt til. Hvis du vil legge til en ny mappe for meldingene dine, velger du Valg > Lag ny mappe. Hvis du vil slette en mappe eller gi den et nytt navn, blar du til den aktuelle mappen og velger Valg > Slett mappe eller Endre navn. 33

34 Meldinger Telefonen har maler. Hvis du vil lage en ny mal, lagrer eller kopierer du en melding som en mal. Du åpner mallisten ved å velge Meny > Meldinger > Lagrede elementer > Maler. Direktemeldinger Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem. Direktemeldingene lagres ikke automatisk. Skrive en direktemelding Velg Meny > Meldinger > Opprett melding > Direktemelding. Skriv inn mottakerens telefonnummer i feltet Til:. Skriv meldingen i feltet Melding:. Maksimumslengden for en direktemelding er 70 tegn. Du sender meldingen ved å velge Send. Motta en direktemelding En mottatt direktemelding angis med teksten Melding: og et par ord fra begynnelsen på meldingen. Du leser meldingen ved å trykke på Les. Hvis du vil trekke ut telefonnumre, e-postadresser og webadresser fra gjeldende melding, velger du Valg > Bruk detalj. Nokia Xpress-lydmeldinger Du kan bruke multimediemeldingstjenesten til å lage og sende talemeldinger på en lettvint måte. MMS må være aktivert før du kan bruke lydmeldinger. Opprette en lydmelding 1. Velg Meny > Meldinger > Opprett melding > Lydmelding og for å starte innspillingen. 2. Du stopper innspillingen ved å velge, og et meldingsskjermbilde blir vist. 3. Du viser de tilgjengelige alternativene ved å velge Valg. 4. Skriv inn mottakerens telefonnummer i feltet Til:. Du henter et telefonnummer fra Kontakter ved å velge Legg til > Kontakt. 34

35 Meldinger Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til kontaktene du vil ha én etter én. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du Kontaktgruppe og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du Legg til > Brukt nylig. 5. Du sender meldingen ved å velge Send. Motta en lydmelding Når telefonen mottar lydmeldinger, vises enten 1 lydmelding mottatt eller meldinger mottatt, der N er antall nye meldinger. For å åpne meldingen velger du Spill av. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du Vis > Spill av. For å lytte til meldingen senere, velger du Avslutt. Velg Valg for å se tilgjengelige alternativer. Chat Du kan ta tekstmeldingene til neste nivå ved å bruke chat-funksjonen (IM) (nettverkstjeneste) i trådløst miljø. Du kan bruke chat-meldinger med venner og familie, uavhengig av mobilsystem eller hvilken plattform de bruker (f.eks. Internett), så lenge alle bruker den samme chat-tjenesten. Hvis du vil begynne å bruke chat-meldinger, må du først abonnere på tekstmeldingstjenesten som teleoperatøren tilbyr, og registrere deg hos ønsket chat-tjeneste. Du må også skaffe deg brukernavn og passord før du kan bruke chat-tjenesten. Se Slik registrerer du deg hos en chat-tjeneste., på s. 36 hvis du vil ha mer informasjon. Avhengig av både leverandøren av chat-tjenester og teleoperatøren kan det hende at du ikke får tilgang til alle funksjoner som er beskrevet i denne veiledningen. Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for chat-tjenesten, se Tilkoblingsinnst. under Tilgang, s. 36. Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten. 35

36 Meldinger Mens du er koblet til chat-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Chat-samtalen forblir aktiv i bakgrunnen. Avhengig av nettverket kan det hende at den aktive chat-samtalen bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader. Slik registrerer du deg hos en chat-tjeneste. Du kan gjøre dette ved å registrere deg hos chat-tjenesteleverandøren du har valgt å bruke. Under registreringsprosessen vil du ha mulighet til å opprette brukernavn og passord etter eget valg. Hvis du vil ha mer informasjon om registrering på chat-tjenester, kan du kontakte teleoperatøren. Tilgang For å bruke Chat-menyen mens du fortsatt er frakoblet, velger du Meny > Meldinger > Chat (Chat kan erstattes med et annet begrep, avhengig av tjenesteleverandør). Hvis mer enn ett sett tilkoblingsinnstillinger for chat-tjenester er tilgjengelige, velger du ønsket sett. Hvis bare ett sett er definert, velges dette automatisk. Følgende alternativer vises: Logg på - for å koble deg til chat-tjenesten. Hvis du vil at telefonen automatisk skal kobles til chat-tjenesten når den slås på, blar du til Autom. pålogg.: i påloggingsøkten og velger Endre >På, eller velger Meny > Meldinger > Chat, kobler til chat-tjenesten, og velger Valg > Innstillinger > Automatisk pålogging > På eller Av. Lagrede samtaler hvis du vil vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtaler som du har lagret under en chat-økt. Tilkoblingsinnst. for å redigere innstillingene som kreves for tilkobling til meldingstjenestene Koble til Du kobler deg til chat-tjenesten ved å gå inn på Chat-menyen, eventuelt velge ønsket chat-tjeneste, og velge Logg på. Når telefonen er koblet til, vises Logget på. 36

Brukerhåndbok for Nokia 6080

Brukerhåndbok for Nokia 6080 Brukerhåndbok for Nokia 6080 9253030 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-166 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200424 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-237/RM-274 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-209 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6555

Brukerhåndbok for Nokia 6555 Brukerhåndbok for Nokia 6555 9204366 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-271 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 5300 XPRESSMUSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2450198

Din bruksanvisning NOKIA 5300 XPRESSMUSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2450198 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 5300 XPRESSMUSIC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 5300 XPRESSMUSIC i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold

Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold Brukerhåndbok for Nokia 3610 fold 9210248 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-429 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 3610 FOLD http://no.yourpdfguides.com/dref/821433

Din bruksanvisning NOKIA 3610 FOLD http://no.yourpdfguides.com/dref/821433 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 3610 FOLD. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 3610 FOLD i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC

Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC 9254017 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet RM-216 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen 9243411 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-53 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6280

Brukerhåndbok for Nokia 6280 Brukerhåndbok for Nokia 6280 9242041 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-78 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6111. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6111 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7310 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7310 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7310 Supernova 9209240 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-379 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6080 http://no.yourpdfguides.com/dref/821938

Din bruksanvisning NOKIA 6080 http://no.yourpdfguides.com/dref/821938 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6080. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6080 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6233. 9245045 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6233. 9245045 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6233 9245045 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-145 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok. 9238065 Utgave 1

Brukerhåndbok. 9238065 Utgave 1 Brukerhåndbok 9238065 Utgave 1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-104 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354286

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6020. 9236476 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6020. 9236476 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6020 9236476 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-30 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6303 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6303 classic Brukerhåndbok for Nokia 6303 classic 9214039 3. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Oppstart 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sette inn og fjerne minnekortet 6 Lade batteriet 6 Antenne

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok 9200783 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-74W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3220. 9231103 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 3220. 9231103 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 3220 9231103 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-37 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7900 Prism

Brukerhåndbok for Nokia 7900 Prism Brukerhåndbok for Nokia 7900 Prism 9203840 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-264 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6230i

Brukerhåndbok for Nokia 6230i Brukerhåndbok for Nokia 6230i 9236589 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM 72 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7500 PRISM

Brukerhåndbok for Nokia 7500 PRISM Brukerhåndbok for Nokia 7500 PRISM 9201783 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-249 er i samsvar med de grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3600 slide

Brukerhåndbok for Nokia 3600 slide Brukerhåndbok for Nokia 3600 slide 9209173 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-352 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic 9204188 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-272 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Kom i gang Nokia N70-1

Kom i gang Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn

Detaljer

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre

Detaljer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-165 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2680 slide

Brukerhåndbok for Nokia 2680 slide Brukerhåndbok for Nokia 2680 slide 9210045 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-392 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5000

Brukerhåndbok for Nokia 5000 Brukerhåndbok for Nokia 5000 9207989 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-362 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9355174

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 3720 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/4212335

Din bruksanvisning NOKIA 3720 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/4212335 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-129W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6700 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2324655

Din bruksanvisning NOKIA 6700 CLASSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/2324655 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2626. 9254768 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2626. 9254768 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2626 9254768 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-291 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-219. 2.0. utgave

Nokia Bluetooth-headset BH-219. 2.0. utgave Nokia Bluetooth-headset BH-219 2.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet BH-219 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-86W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7610 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7610 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7610 Supernova 9209472 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-354 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic

Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic Brukerhåndbok for Nokia 5310 XpressMusic 9203502 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-303 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia utgave

Brukerhåndbok for Nokia utgave Brukerhåndbok for Nokia 6125 9247948 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-178 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-607. 2.0 utgave

Nokia Bluetooth-headset BH-607. 2.0 utgave Nokia Bluetooth-headset BH-607 2 3 1 4 5 6 7 8 9 11 10 2.0 utgave 12 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette BH-607-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia 5500 Sport Brukerhåndbok

Nokia 5500 Sport Brukerhåndbok Nokia 5500 Sport Brukerhåndbok 3. utgave, NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-86 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 500 http://no.yourpdfguides.com/dref/4212309

Din bruksanvisning NOKIA 500 http://no.yourpdfguides.com/dref/4212309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353822

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette BH-216-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. 2.0. utgave

Nokia Bluetooth-headset BH-609. 2.0. utgave Nokia Bluetooth-headset BH-609 2.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet BH-609 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825276

Din bruksanvisning NOKIA N70-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N70-1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N70-1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353362

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352351

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen. 9230889 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen. 9230889 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen 9230889 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-37 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE

Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM 69 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova 9210911 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-398 er i samsvar med de 0434 grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia videosamtaleholder PT-8 (for Nokia 6630) 9234164 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia videosamtaleholder PT-8 (for Nokia 6630) 9234164 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia videosamtaleholder PT-8 (for Nokia 6630) 9234164 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-8 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 5320 XPRESSMUSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/821716

Din bruksanvisning NOKIA 5320 XPRESSMUSIC http://no.yourpdfguides.com/dref/821716 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 5320 XPRESSMUSIC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 5320 XPRESSMUSIC i bruksanvisningen

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer