Strateginotat for AV-OG-TIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strateginotat for AV-OG-TIL"

Transkript

1 Strateginotat for AV-OG-TIL

2 Innhold Om AV-OG-TIL... 4 SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 Visjon... 7 Formål... 7 Hovedmål... 7 Delmål... 7 Delmål A:... 7 Samvær med barn og unge... 7 Arbeidsliv... 8 Båt- og badeliv... 8 Graviditet... 8 Idrett og friluftsliv... 8 Livskriser... 9 Trafikk... 9 Delmål B:... 9

3 Innledning Dette er første skritt på veien for en ny strategiperiode og er et resultat av arbeidet til styret i AV-OG- TIL. Dokumentet er utarbeidet for å være bakgrunn for drøftinger av veivalg framover og presenterer forslag til ny visjon, nytt formål, nytt hovedmål og samfunnsmål. Alle medlemsorganisasjonene inviteres til å drøfte og komme med innspill på dette. Med bakgrunn i de innspillene styret får, vil strategien ferdigstilles i løpet av Den behandles av årsmøtet i Drøftingspunkter: 1. Hvor kommer de store utfordringene i forhold til drikkevaner og alkoholkultur framover? 2. Hva bør være satsingsområder for AV-OG-TIL framover? 3. Hva bør være de viktigste målgruppene for AV-OG-TIL?

4 Om AV-OG-TIL AV-OG-TIL ble etablert av de parlamentariske lederne på Stortinget i 1980 for å bidra til å redusere alkoholkonsumet. Oppdraget var å snakke til folk flest om konsekvenser av alkoholbruk. I dette står arbeidet for bedre alkovett sentralt. Gjennom vårt arbeid fremmer AV-OG-TIL et budskap de fleste kan være enig i: Noen ganger passer det ikke med alkohol. AV-OG-TIL jobber spesielt med situasjoner der alkoholbruk kan sette en selv eller andre i fare eller skape utrygghet. Slik bidrar vi til å redusere skader, ulykker og utrygghet som følge av alkoholbruk. Bak AV-OG-TIL står politiske partier, offentlige virksomheter og faglige og frivillige organisasjoner med til dels ulikt syn på alkohol. AV-OG-TIL skal samle aktørene på tvers av politiske og andre skillelinjer. Gjennom sitt nettverk engasjerer og mobiliserer AV-OG- TIL spesielt frivillig sektor til å arbeide for et bedre alkovett.

5 Situasjonsbeskrivelse Alkoholforbruket i Norge har økt markant de siste tiårene og det har blitt vanligere å drikke i hverdagen samtidig som helgedrikkingen har fortsatt. Den registrerte alkoholomsetningen i Norge steg jevnt fra 1990-tallet til en topp i 2008, og deretter har det vært en svak nedgang. I 2012 ble det omsatt 6,21 liter ren alkohol per person. Uregistrert omsetning og produksjon(tax-free, grensehandel, hjemmebrent og smugling) kommer i tillegg, og er beregnet til å være 1,5 liter ren alkohol per person. Alkoholbruken i et samfunn fører til skader, ulykker og andre negative konsekvenser. I følge WHO (2010) forårsaker bruk av alkohol globalt omlag 2,5 millioner dødsfall hvert år, og står for fire prosent av verdens dødsfall. En betydelig andel av disse er unge mennesker, og alkohol er den største dødsrisikoen blant menn mellom 15 og 59 år. Alkohol er dermed den tredje viktigste årsaken til verdens helsebyrde målt i for tidlig død og varig funksjonshemming. Rundt 90 prosent av befolkningen over 15 år oppgir at de drikker alkohol (har drukket i løpet av siste år), og det er litt færre kvinner enn menn som drikker. Menn drikker også mer enn kvinner gjør. Og i gjennomsnitt drikker menn seg beruset om lag dobbelt så ofte som kvinner. Beruselse og fyll er vanligst blant de yngre, og jevnlig men mer forsiktig drikking mer utbredt blant de eldre. En stadig større andel av de eldste i befolkningen drikker alkohol. Alkohol er skjevt fordelt i samfunnet, noen få drikker mye og mange drikker lite. Som en tommelfingerregel sier man at de ti prosentene av befolkningen som drikker mest står for rundt halvparten av all drikkingen, mens den halvparten av befolkningen som drikker minst, drikker rundt ti prosent av alt alkoholforbruket. Det er også følgelig slik at hvis gjennomsnittsforbruket av alkohol i samfunnet øker, øker også antall personer som drikker svært mye alkohol. Hvis for eksempel alkoholforbruket i befolkningen dobles, skjer det nesten en firedobling i antallet personer som drikker svært mye alkohol. Dette betyr at jo mer det drikkes i samfunnet, desto flere vil drikke mer enn forsvarlig. På tross av en klar økning av alkoholkonsumet i befolkningen i Norge i nyere tid, har det de siste årene også vært nedgang i drikking blant ungdommer. Skader og problemer knyttet til alkohol skyldes til dels høyt alkoholkonsum over lang tid, blant annet øker høyt forbruk risikoen for sykdom og helseplager som skrumplever, hjerte- karsykdommer, ulike kreftformer, utvikling av avhengighet eller psykiske lidelser. Men alkoholrelaterte skader omfatter også mer akutte problemer knyttet til mer moderat drikking og rusepisoder, som for eksempel

6 ulykker eller vold. På samfunnsnivå er det i sum flere skader som følge av mer moderat forbruk enn av storforbruk av alkohol. Det er ikke slik at stordrikkerne forårsaker eller opplever det meste av samfunnets skader og problemer knyttet til uheldig alkoholbruk, de fleste av de alkoholrelaterte skadene går ut over flertallet som drikker en gang i blant. Prevensjonsparadokset går ut på at alkoholforebygging bør rettes mot befolkningen generelt, og ikke de få som drikker mest. I tillegg rammes også tredjepart. Her er det snakk om barn med foreldre som har et skadelig alkoholforbruk, eller ektefelle, samboer eller andre pårørende til noen med alkoholproblemer. I tillegg er det alle de som blir tilfeldige ofre og rammes av uheldige konsekvenser av andres drikking. Alkoholrelaterte skader og problemer påført andre enn den som drikker, såkalt passiv drikking, er omfattende, enten det gjelder vold, ulykker, fosterskader, omsorgssvikt eller utrygghet og ulik pårørendeproblematikk. Det er anerkjent at alkohol, til tross for positive sider, også er det rusmidlet som i et folkehelseperspektiv 1 totalt sett fører til mest skade, og alkoholpolitikk og alkoholforebygging står derfor på dagsordenen både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. WHO har beregnet at i land med høy gjennomsnittsinntekt er alkohol den nest viktigste risikofaktor for tap av friske leveår, og den niende viktigste faktor når det gjelder dødsfall for Norges del plasseres alkohol som risikofaktor på åttendeplass, både når det gjelder dødsfall og tap av friske leveår. Dette er også bakgrunnen for at AV-OG-TIL ble dannet i 1980 og senere den viktige støtten fra bredden i det frivillige Norge. AV-OG-TIL uten alkohol har siden 1980-tallet vært en bred samlende aktør på forebyggingsfeltet, og dette er en rolle, og også et ansvar, AV-OG-TIL fortsatt vil ivareta, for å forebygge skadelige følger av uheldig alkoholbruk i et folkehelseperspektiv. 1 Definisjon folkehelsearbeid (folkehelseloven av 2012): samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Definisjon folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

7 Visjon Sammen for et samfunn med bedre alkovett Formål AV-OG-TIL er en ideell organisasjon som jobber for bedre alkovett. Gjennom forebyggende arbeid skal vi bidra til å redusere de negative konsekvensene alkoholbruk har i samfunnet. Hovedmål Øke befolkningens bevissthet og kunnskap om de negative konsekvensene av alkoholbruk både for en selv og andre. Delmål For å oppnå hovedmålet skal AV-OG-TIL : A. Sette fokus på situasjoner og sammenhenger der alkohol har spesielt negative konsekvenser A. Gjøre alkovett kjent som en personlig strategi for alkoholbruk Delmål A: Sette fokus på situasjoner og sammenhenger der alkohol har spesielt negative konsekvenser. AV-OG-TIL vil jobbe spesielt med å redusere alkoholbruk i disse situasjonene: arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett, livskriser, trafikk, samt satse spesielt på samvær med barn og unge. Samvær med barn og unge Menneskers relasjoner baserer seg på trygghet. Når noen vi er glade i, begynner å oppføre seg annerledes, er det lett å bli usikker. Spesielt gjelder dette for barn og ungdom. De er helt avhengige av voksne og kan reagere negativt når omsorgspersoner forandrer seg. Ferier og høytider er særlige risikosituasjoner. Det har blitt mer vanlig å drikke alkohol i situasjoner der barn er til stede. Alkohol fører til at voksne endrer adferd, og barn kan oppleve denne endringen som utrygg. Holdninger til alkohol etableres tidlig i livet, og ungdom vil også ofte teste grenser og går gjerne lengre enn sine foreldre når det gjelder rusmidler. Voksne er viktige rollemodeller, det er en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholbruk og hvor mye barna drikker senere i livet. Barn som vokser opp i hjem med høyt alkoholforbruk har ikke gode oppvekstvilkår I perioden vil AV-Og-TIL jobbe spesielt med dette. Barn og unge er en særlig usatt gruppe og mange opplever passiv drikking. AV-OG-TIL skal bidra til er å redusere alkoholbruk som kan ha negativ innvirkning på barn og unge.

8 Arbeidsliv Over 40 prosent av alkoholforbruket i Norge skjer i jobbrelaterte situasjoner. Få i det norske samfunnet drikker på arbeidsplassen, men alkoholbruken knyttes til reiser, kurs og seminarer. Når det i tillegg er glidende overganger mellom arbeid og fritid, er dette en utfordring for mange. Bruk av alkohol kan også få konsekvenser for arbeidsmiljø og konkurranseevne. Ansattes alkoholbruk kan påvirke produktivitet, kvalitet, økonomi, miljø og sikkerhet. Det er beregnet at nær en femtepart av korttidsfraværet (1 3 dager) og så mye som halvparten av éndagsfraværet er alkoholrelatert, og 1,3 millioner arbeidsdager går tapt i Norge hvert år på grunn av drikking. AV-OG-TIL skal bidra til er å redusere uheldig alkoholbruk relatert til arbeidsliv. Båt- og badeliv Mange nordmenn bruker betydelige deler av ferie og fritid til båtliv og badeliv. Men sjølivet innebærer også en risiko. Én av tre av de som drukner fra fritidsbåt har promille. Når man drikker alkohol, reduseres oppmerksomheten og refleksene. Selv med lav promille blir kroppens varmereguleringsfunksjoner satt ut av spill. Alkohol er en medvirkende årsak til en stor andel båtulykker og drukninger. AV-OG-TIL skal bidra til er å redusere risikofylt alkoholbruk på og ved sjøen Graviditet Alkohol under svangerskapet påvirker fosterets kropp og sentralnervesystem. Det er ikke mulig å fastsette en sikker nedre grense for hvor mye man kan drikke under svangerskapet uten å påføre fosteret skade. Derfor er anbefalingen fra norske helsemyndigheter at gravide er avholdne til alkohol under hele svangerskapet. AV-OG-TIL skal bidra til er å redusere fosterskader som følge av alkoholbruk. Idrett og friluftsliv Forskning viser at idretten i seg selv ikke er alkoholforebyggende, men at den har potensiale til å være det dersom klubbene har fokus på å skape et inkluderende, trygt og motiverende miljø. Ved å ha klare kjøreregler og ved at trenere og ledere er bevisste på at de er viktige rollemodeller, har klubbene stor innvirkning på unge idrettsutøveres veivalg når det gjelder rusmidler. De fleste som driver idrett her i landet er barn og ungdom, og disse bør få oppleve et trygt miljø ledet av gode rollemodeller. Alkohol har negativ effekt på idrettsprestasjoner, blant annet svekkes reaksjonsevnen, koordinasjon, presisjonen, balansen og andre motoriske ferdigheter. AV-OG-TIL skal bidra til er å redusere uheldig alkoholbruk i prestasjonsfremmende situasjoner og på steder det særlig forventes trygge rammer for barn og ungdom.

9 Livskriser De aller fleste mennesker opplever en eller flere livskriser i løpet av livet. Mange hendelser kan føre til en livskrise, hvis man for eksempel mister nære omsorgspersoner, opplever sykdom eller samlivsbrudd, lider økonomiske tap eller mister jobben. Alkohol kan føre til en forverret situasjon og svekke mulighetene til å komme ut av krisen, men bruk av alkohol for å mestre stress i slike situasjoner er likevel utbredt. AV-OG-TIL skal bidra til er å redusere uheldig alkoholbruk i situasjoner hvor individet er svært sårbart. Trafikk Alkohol reduserer bilførers reaksjonsevne og dømmekraft, og gir dermed økt ulykkesrisiko. Man har ikke bare ansvaret for seg selv når man setter seg bak rattet, men også ansvarlige for passasjerene og andre trafikanter. Alkohol og bilkjøring er strengt lovregulert. Hver dag gjennomføres likevel kjøreturer i alkoholrus. Og faktisk er det slik at de fleste som blir tatt i promillekontroll, selv tror at de er edru.. AV-OG-TIL skal bidra til er å redusere promillekjøring i veitrafikken. Delmål B: Gjøre alkovett kjent som en personlig strategi for alkoholbruk Alkovett er en holdning hos hver enkelt, som innebærer at man bruker egen og andres sikkerhet, trygghet og trivsel som kriterium for å avgjøre hvorvidt det passer å drikke alkohol. Det innebærer å ha et bevisst forhold til hvilke sammenhenger det ikke passer å drikke alkohol i. Alkovett i praksis er at man i forkant av en eventuell drikkesituasjon vurderer og tar hensyn til mulige uheldige konsekvenser for seg selv eller tredjepart. AV-OG-TIL skal bidra til å skape et tryggere og sunnere drikkemønster i samfunnet.

En rapport om forholdet mellom IDRETT OG ALKOHOL

En rapport om forholdet mellom IDRETT OG ALKOHOL En rapport om forholdet mellom IDRETT OG ALKOHOL Innhold: Den alkoholfrie idrettsarenaen 3 1. Hvordan forebygge tidlig alkoholdebut? 4 2. Alkoholens virkninger på prestasjon 8 3. Unge idrettsutøvere og

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa En rapport fra Europakommisjonens Institutt for alkoholstudier Av Peter Anderson, International Consultant in Public Health og Ben Baumberg, Policy and Research

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering Runa Frydenlund Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune UTGIVER: Kompetansesenter rus Oslo, Rusmiddeletaten, Oslo kommune Rapporten er utgitt med

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer