I tillegg søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i hotellets minibarer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i hotellets minibarer."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. september 2013 Fagnotat - Rica Ørnen Hotel Bergen, Lars Hilles gate 18 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs frem til Hva saken gjelder: Kontor for skjenkesaker mottok 25. september 2013 søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Rica Ørnen Hotel, Bergen, Lars Hilles gate 18. I tillegg søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i hotellets minibarer. Bevillingssøker er Rica Hotels Vest AS, org. nr Hotellet er under oppføring og forventes ferdigstilt mai Det nye hotellet vil få 368 rom. Totalt omsøkt skjenkeareal er 2996 m 2, hvor uteserveringene utgjør 260 m 2. De omsøkte uteserveringene har beliggenhet på gateplan, samt på terrasser i hhv. 9. og 13. etg. Anbefalt forslag fra Kontor for skjenkesaker A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Rica Ørnen Hotel, Bergen, Lars Hilles gate 18, innvilges. Bevillingshaver er Rica Hotels Vest AS, org. nr Styrer for skjenkebevillingen er Sølvi Solmunde, f Stedfortreder for styrer godkjennes senere 3. Bevillingen er gitt til et hotell 1

2 4. Avdeling Areal Underetasje Møterom/ bankett 695 m 2 Mingleområde 360 m 2 Fellesareal/ toaletter mv 60 m 2 1. etasje Mingleområde/ lounge 410 m 2 Lobby/ kaféområde 31 m 2 Fellesareal/ toaletter mv 10 m 2 Uteservering mot Bystasjonen 50 m 2 Uteservering mot Lars Hilles gt. 50 m 2 2. etasje Restaurant 630 m 2 Møterom/ bankett 105 m 2 Fellesareal/ toaletter mv 6 m 2 9. etasje Uteservering terrasse mot nord 100 m etasje Restaurant/ bar 257 m 2 Møterom/ bankett 140 m 2 Fellesareal/ toaletter mv 32 m 2 Uteservering terrasse mot sør 60 m 2 Totalt 2996 m 2 Minibar 368 rom * * Ved hotellets minibarer er kun alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 tillatt. B Bevillingen gis for bevillingsperioden frem til C Det vises til Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen. Før bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, må søker sende inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker: 1 Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene 2 Kopi av melding om oppstart av virksomhet som er sendt inn til Mattilsynet. Kontor for skjenkesaker skal ha bekreftelsen fra Altinn som viser at skjemaet er innsendt. 3 Kopi av kvittering for betalt bevillingsgebyr 4 Kopi som viser at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, at alle ansatte har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet yrkesskadeforsikring for alle ansatte. D Før tillatelsen til uteservering tas i bruk, skal søker sende kopi til Kontor for skjenkesaker som bekrefter: 1 At søker har lovlig adgang til å benytte arealet til uteservering, kopi av leiekontrakt, eller bekreftelse på at arealet ligger på egen grunn 2

3 2 At plan og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen med eventuelle innretninger Før tillatelsen til uteservering tas i bruk skal Kontor for skjenkesaker ha vært på befaring på stedet. Befaring skal finne sted innen 5 virkedager etter at Kontor for skjenkesaker har mottatt skriftlig melding fra bevillingshaver om at befaring kan gjennomføres. Overholdes ikke fristen kan tillatelsen tas i bruk uten befaring. E Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises før parten har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og klagen er avgjort av klageinstansen. I hht. bestemmelsen i forvaltningslovens 27b kan søksmål likevel reises når det har gått 6 måneder fra klagen første gang er fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. Gro Gaarder kontorsjef Edel Alis Felgenhauer saksbehandler 3

4 Saksutredning: Bergen bystyre fattet i møte 28. september 1998 vedtak om at formannskapet skal ha avgjørelsesmyndigheten i saker som gjelder søknader om nye skjenkebevillinger og søknader om endringer i eksisterende bevillinger. Etter innføringen av parlamentarismen er denne myndigheten tillagt byrådet, jfr. vedtak i sak 126/00. Alkohollovens 1-4 b sier at bevilling skal tildeles den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingen skal altså gis til den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i, og ansvaret for salget eller skjenkingen av alkohol. Bevillingshaver og andre sentrale personer i virksomheten f.eks. eier, daglig leder eller en som får vesentlige inntekter fra virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål, alkohollovens 1-7 b. I tillegg må disse personer ha en uklanderlig vandel i forhold til skatte- og avgiftslovgivningen. Til hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Det er adgang til å søke om at kravet om å ha stedfortreder fravikes. For styrer og stedfortreder er det etter alkoholloven ikke så strenge vandelskrav som til eier mfl. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål, alkohollovens 1-7 c. Alkohollovens 1-7 a lyder slik: Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Reglene om vandel og retningslinjer bidrar til at kommunen har fått eksemplifisert hvilke hensyn det er relevant å legge vekt på i forbindelse med behandlingen av en søknad om bevilling. Kommunen har også fått en mulighet til å legge vekt på søkers eller andre personers egnethet til å drive næring gjennom at det ved vandelsvurderingen kan sees hen til om bevillingshaver og de impliserte partene tidligere har overholdt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Søknader om nye salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig oversendt høringsinstansene til uttalelse. Søknader om endringer i eksisterende bevillinger blir oversendt til politiet og sosialstyret. Etter hvert som beslutningsgrunnlaget blir klart i forhold til den enkelte søknad, og saksbehandlerkapasiteten ved Kontor for skjenkesaker tillater det, blir sakene fremmet for byrådet til avgjørelse. Søknadene blir behandlet etter reglene i alkoholloven, retningslinjer vedtatt av Bergen bystyre og i tråd med kommunal praksis. SØKER: Skjenkestedets navn: Søknaden gjelder: Rica Ørnen Hotel, Bergen Ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved nytt hotell. Samtidig søkes det om bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i hotellets 368 minibarer. 4

5 Bevillingshaver: Rica Hotels Vest AS, org. nr Styrer: Sølvi Solmunde, f Stedfortreder for styrer: Godkjennes senere Skjenkeareal: 2736 m 2 inne, 260 m 2 utendørs, totalt 2996 m 2 Politiets uttalelse: Sosialtjenestens uttalelse: Politiet uttaler i brev av 3. oktober 2013 at de ikke har noen merknader til søknaden eller vandelsvurderingen. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsning uttaler i notat av 16. oktober 2013 at de ikke har noen merknader til søknaden generelt, men etaten stiller seg negativ til uteservering på gateplan. Søker skriver bl. a. følgende om driftskonseptet: «Rica Ørnen Hotel får beliggenhet i Lars Hilles gate 18. Hotellet vil være et tradisjonelt forretnings- og kurs/ konferansehotell av god firestjerners kvalitet. Driftskonsept underetasje møterom/ bankett I hotellets underetasje ligger vår konferanseavdeling som består av 4 større og 4 mindre møterom, samt mingle- og utstillingsareal. Fasilitetene vil bli benyttet for møter og konferanser, bankett og selskapslokaler, mottakelser og utstillinger. Bemanning av konferanseavdelingen vil fluktuere med belegget, men vil alltid være betjent når møter og konferanser pågår. Vi ser for oss en grunnbemanning på 3-4 personer på dagtid. Bemanning under banketter og selskaper vil variere med antall gjester. 5 årsverk. Driftskonsept 1. etasje mingleområde/ lounge, lobbybar/ restaurant, samt uteservering Hotellets lobby kommer til å bli hjertet i hotellet og en viktig møteplass for så vel boende gjester som byens befolkning. Her foregår naturligvis inn- og utsjekk, men lobbyen vil også fungere til mottakelser, som aperitif-område og til utstillinger. En egen del av lobbyen vil bli møblert som en lounge der våre gjester kan slappe av med en avis eller ha et enkelt møte. I dette området vil det være naturlig å få servering fra vår lobbybar/ restaurant, som ligger til høyre for hotellets hovedinngang. Lobbybar/ restaurant blir i hovedsak brukt på dagtid, etter at frokost er stengt i hovedrestauranten og frem til a la carte restauranten åpner i 13. etasje på kveldstid. For gjester som ønsker en uformell atmosfære og en enkelt matbit blir dette stedet. Her treffer du en blanding av gjester fra hotellet og byen for øvrig. Restauranten har også en inngang direkte fra Lars Hilles gate og området med uteservering. Her kan våre gjester nyte en god kaffe eller et glass øl eller vin, og kan velge om de vil sitte inne eller utenfor om solen skinner. Interiøret vil bestå av bord, stoler i grupper på 2-6 personer. Lobbybar/ kafé vil stort sett være bemannet av 1 person pr. skift og ha 2 daglige skift. Ved behov vil man kunne bemanne med ytterligere 1 person fra restaurant. 2. årsverk. På fortauet i Lars Hilles gate, like utenfor lobbybar/ restaurant, blir det plass til en liten uteservering. Her skinner formiddagsolen og det blir et hyggelig sted å sitte og betrakte livet i gaten. Mat- og drikketilbudet vil være det samme som inne i lobbybar/ restaurant, og 5

6 betjeningen vil ha god oversikt både ute og inne. Dersom kommunens planer om kanal/ gangvei mellom Store og Lille Lungegårdsvann på sikt realiseres, ønsker hotellet på dette tidspunkt også å søke om bevilling utendørs på det området som vender mot Bystasjonen i dag. Konseptet her vil bli tilsvarende området det søkes om i Lars Hilles gate. Møblering vil være tradisjonelt kafémøblement som kan ryddes bort i vintersesongen. Driftskonsept 2. etasje hovedrestaurant I hotellets 2. etasje kommer vår hovedrestaurant der vi vil servere frokost for alle våre gjester, samt konferanselunsjer og forhåndsbestilte middager for konferanser og selskaper. Restauranten vil på dagtid tilby rikholdige bufféter til frokost og lunsj. På kveldstid vil vi servere primært 3 retters menyer, eventuelt buffétmåltider dersom våre gjester ønsker det. Eventuelle passant gjester, som ønsker å sitte i hovedrestauranten fremfor i lobbyrestauranten, vil naturligvis også kunne gjøre det. A la carte servering vil foregå i hotellets 13. etasje, se egen beskrivelse. Hovedrestauranten vil normalt ha 4 servitører til frokost og 5-6 personer til lunsjservering. Bemanning på kveldstid vil variere etter behov, men med fullsatt restaurant servitører under middagservering. I tillegg vil hovedkjøkken være bemannet for å ivareta all produksjon av frokost, lunsj og middag, samt pauseservering, produksjon til lobbybar/ restaurant, eventuelle banketter og mice en place til a la carte restaurant i 13. etasje. 40 årsverk + 25 årsverk (hovedkjøkken). Driftskonsept 9. etasje uteservering I hotellets 9. etasje kommer en terrasse på 100 kvm vendt mot Festplassen/ Lysverkene. Området ønskes benyttet til en uteservering der man på fine dager også ser for seg å avvikle aperitifer for selskaper. Det kan også serveres enkle retter på dette arealet. Møblementet vil være hyggelige utemøbler, som kan pakkes bort i vintersesongen. Grupper på 4-6 personer, bord stoler og enkelte sofaer. Uteserveringen i 9. etasje vil bli bemannet etter behov, med inntil 3 personer pr. skift. Åpningstider vil være væravhengig. 2 årsverk. Driftskonsept 13. etasje restaurant/ skybar I vår toppetasje vil vi kunne tilby 4 eksklusive møterom, samt en fantastisk utsikt over Bergen og de omkringliggende fjellene. Møteavdelingen vil primært benyttes på dagtid, med tilstøtende restaurantlokaler som pauseområde. Om ettermiddagen vil vi åpne for a la carte servering og bar i disse lokalene, som får en unik beliggenhet og utsikt. Konseptet vil være uformelt spisested med høy matkvalitet og en profesjonell bar med internasjonalt preg. Vi ønsker at restauranten skal bli en favoritt for hotellets gjester, og samtidig tilføre ny kvalitet og et nytt tilbud til det bergenske restaurantpublikum. Restaurant/ skybar har som ambisjon å bli et populært møtested av god standard og et trekkplaster for hotellet. Møbleringen vil være en kombinasjon av sittegrupper og restaurantbord og stoler, som innbyr til en uformell og avslappet opplevelse. Utenfor restauranten får vi også en terrasse på 60 kvm, der våre gjester kan innta mat og drikke når været tillater det. På dagtid vil møterommene ivaretas av 1 person. Restaurantdelen vil med normal drift ha 3 personer i servering, samt 2 bartendere og 2 kokker på jobb. 5 årsverk + kjøkken. 6

7 Hotellrom 368 rom, fordelt på standardrom, deluxe rom, juniorsuiter og suite. Krav til antall handicaprom er ivaretatt. Hotellet vil være et tradisjonelt forretnings- og kurs/ konferansehotell av god firestjerners kvalitet. Det vil derfor være behov for å drive room service 24 timer i døgnet, og alle rom vil være utstyrt med minibar med øl/ vin, mineralvann og snacks. Room service menyen vil være en forenklet utgave av vår restaurantmeny, tilpasset servering på gjesterom. Det vil også være behov for å kunne servere øl, vin og brennevin via room service, innenfor Bergen kommunes skjenkereglement. Romdelen betjenes via resepsjon på inn- og utsjekk, samt renholdsavdeling. Serveringsdelen ivaretas av hovedrestaurant for room service, mens minibarpåfyll og vedlikehold vil ligge under hotellets renholdsavdeling. Driftsbeskrivelse med tanke på støy for naboer Dette området er ikke et utpreget boligområde i sentrum, og nærmeste naboer er i all hovedsak nærings- og kontoreiendom. Hotellet ser for seg en normal hotelldrift, som i liten utstrekning vil medføre støy for tilstøtende naboer. Skjenkearealet i gateplan, 9. etasje og 13. etasje, vil følge Bergen kommunes regelverk for skjenking, og dermed ivareta også støynivå som måtte tilknyttes skjenking. Varelevering vil kun foregå på dagtid og vil da ikke medføre noen sjenanse for tilstøtende eiendommer. Når det gjelder orden i inngangsparti vil dette ivaretas av vårt personale, og det vil være gode rutiner for hvordan vårt inngangsparti skal være mest mulig innbydende for våre gjester.» Vurdering: I hht alkoholloven stilles det krav om at søker har uklanderlig vandel, oppfyller alkohollovens krav til bevillingshavere og at søker finnes egnet til å inneha bevilling. Det er ingen momenter vedrørende vandel i foreliggende søknad som tilsier at alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 ikke kan tildeles i dette tilfellet. Søknaden gjelder et nytt hotell, Rica Ørnen Hotel, Bergen, som er under oppføring og forventes ferdigstilt mai Det nye hotellet vil få 368 rom. Totalt omsøkt skjenkeareal er 2996 m 2, hvor uteserveringene utgjør 260 m 2. Av kommunens retningslinjer fremgår det at nye bevillinger i hovedsak tildeles spisesteder. Nye bevillinger til andre konsepter kan tildeles etter en konkret vurdering. I Bergen kommunes retningslinjer står det følgende om tildeling av bevilling til hoteller: «Med hoteller menes virksomheter som har minst 30 rom med dusj/bad og toalett. I tillegg må virksomheten også ha resepsjonstjeneste og lokale hvor alle måltider skal kunne serveres. Ved virksomheter som ikke oppfyller de spesifikke krav til hoteller kan det etter en konkret vurdering gjøres unntak.» 7

8 Det levnes ingen tvil om at Rica Ørnen Hotel, Bergen faller inn under kategorien «hotell». Det nye hotellet kommer til å ha 368 rom, og tilfredsstiller dermed kravet om minst 30 rom slik det fremgår i de kommunale retningslinjene. Søknadens beskrivelse av driftskonseptet underbygger at det her er snakk om hotellvirksomhet. Kontor for skjenkesaker var på befaring på stedet 16. september 2013 og fant at opplysningene i foreliggende søknad og skisser stemmer overens med den pågående oppføringen av hotellet. Bergen bystyre har vedtatt egne retningslinjer til tildeling av tillatelser til uteserveringer. De inneholder bl.a følgende bestemmelser: «Kap. 8 TILLATELSER TIL UTESERVERING musikk eller underholdning må være slik at det ikke er til vesentlig sjenanse eller ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen pågår. 8.2 Fremkommeligheten og de trafikale forhold skal være gode etter etablering av uteserveringen. Bredden til fri ferdsel avgjøres etter en konkret vurdering, den skal i utgangspunktet ikke være under 3 meter Før tillatelsen til uteservering tas i bruk skal Kontor for skjenkesaker ha vært på befaring på stedet. Befaring skal finne sted innen 5 virkedager etter at Kontor for skjenkesaker har mottatt skriftlig melding fra bevillingshaver om at befaring kan gjennomføres. Overholdes ikke fristen kan tillatelsen tas i bruk uten befaring.» Hotellet har søkt om tillatelse til 4 uteserveringer. De omsøkte uteserveringene har beliggenhet på gateplan, samt på terrasser i hhv. 9. og 13. etg. Uteserveringene i hhv 9. og 13. etg. vil, på bakgrunn av sine plasseringer, ikke være til sjenanse for naboer eller til hinder for fremkommelighet. Når det gjelder uteserveringene på gateplan er det et ønske fra hotellet å inkludere disse i foreliggende søknad til tross for at den kommunale reguleringen i området ikke er avklart på søknadstidpunktet. Det er bl. a. planlagt en gå- og sykkelsti, samt kanal, mellom Lille og Store Lungegårdsvann. Sosialtjenesten stiller seg negativ til uteservering på gateplan, jfr. etatens uttalelse datert 16. oktober Kontor for skjenkesaker skal i denne sammenheng gi sin vurdering av hvorvidt det generelt kan gis tillatelse til å skjenke utendørs ved hotellet. Dette hotellet har, som andre hoteller i Bergen, et behov for et utendørs røykeareal for sine gjester. Fagetaten er i utgangspunktet positivt innstilt til de omsøkte uteserveringene, slik de skisseres i søknaden. Det er imidlertid en forutsetning for en slik bevilling at bevillingssøker har lovlig adgang til å benytte arealet til uteservering, at det foreligger en kommunal leiekontrakt eller bekreftelse på at arealet ligger på egen grunn. Videre skal plan og bygningsmyndighetene godkjenne uteserveringene med eventuelle innretninger. Endelig, og før tillatelsen til uteservering tas i bruk, skal Kontor for skjenkesaker ha vært på befaring på stedet. 8

9 Kontor for skjenkesaker anbefaler at søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Rica Ørnen Hotel, Bergen, Lars Hilles gate 18, innvilges som omsøkt. Dette med bakgrunn i en konkret helhetsvurdering, herunder det totalkonsept som er skissert for virksomheten. Skjenkebevillingen på gateplan utendørs kan imidlertid kun benyttes dersom bevillingshaver innehar gyldig leiekontrakt med kommunale myndigheter for uteservering på det omsøkte området utenfor hotellet. Dersom slik leiekontrakt ikke foreligger, kan tillatelsen til skjenking på området ikke benyttes. 9

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201215719-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker 17.

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005590-74 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fagnotat - Fløyen Folkerestaurant - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Fløyen Folkerestaurant - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003834-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10.

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom.

Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer