- ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov"

Transkript

1 Ringsaker SV skal i perioden : Barn/Ungdom og utdanning Gode oppvekstvilkår danner grunnlaget for en god samfunnsutvikling. Ringsaker SV ønsker å trygge barn og unges situasjon ved å sikre god kvalitet på kommunens tilbud innen barnehage, skole og fritidstilbud. Barna kommer ikke i reprise, og det betyr at det må satses aktivt og målrettet på barn og unge i Ringsaker. Vi må sørge for at ungdommene våre ønsker seg tilbake til Ringsaker etter endt utdanning, og at de er stolte av å være ringsaksokning. Barnehage Ringsaker SV mener at barnehage i første rekke er et offentlig ansvar. Vi har oppnådd full barnehagedekning Ringsaker. Men dette må ikke bli noen sovepute. Det er viktig at vi hele tiden er i forkant, og at vi til enhver tid har ledig barnehageplass å tilby småbarnsfamilier som ønsker å bosette seg i Ringsaker. Videre vil vi vurdere mer fleksible åpningstider og tilbud i barnehagene. Det er også viktig at vi har sterkt fokus på å ta inn flere lærlinger innen barnehagesektoren, gjennom aktiv tilrettelegging, slik at vi sikrer kvalifisert personell. Skole Ringsaker SV er opptatt av å sørge for et kvalitativt godt og likeverdig skoletilbud for barn og unge i Ringsaker, uansett hvor i kommunen man bor. Skolen er barnas arbeidsplass, og elevene har lovfestet rett til skikkelige arbeidsforhold. Gode skoleanlegg er også en viktig forutsetning for å skape et godt læringsmiljø, som igjen vil gi motiverte elever og lærere. Nye undervisningsmetoder stiller krav til tidsmessige skoleanlegg. Tester og målinger kan være gode pedagogiske hjelpemidler, og er det i en viss grad i skolen i dag. Men disse testene skal ikke prege hverdagen slik at det genereres nye behov/arbeidsformer, som for eksempel å øve til testene, samt å reteste hvis resultatene ikke er tilfredsstillende. Ringsaker SV ønsker en offensiv og framtidsretta skolepolitikk. Barneskolene begynner å få en god bygningsmessig standard selv om mye står igjen. Like viktig er innholdet i skolen og organisering av skoledagen. Ringsaker SV ønsker å innføre heldagsskole i hele kommunen - en skole hvor leksene inngår i skolehverdagen, hvor mat og frukt er et tilbud til elevene og hvor praktiske og estetiske fag får større betydning enn i dag. - ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov - innføre heldagsskolen i Ringsaker gradvis. - ha gratis frukt og grønt i grunnskolen. - ha høyere lærer tetthet i grunnskolen. - påse at testresultater i norsk engelsk og matematikk ikke alene skal være et kvalitetsmål på arbeidet i skolen Ringsaker SV forplikter seg til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge. Kultur, idrett og fritidsaktivitet Fritidstilbud, kultur og idrett er en viktig kilde til livskvalitet og utvikling. Her finner en opplevelser, her hentes inspirasjon, her stimuleres kreativiteten og her knyttes vennskap. Derfor er det er viktig å ta vare på det enorme mangfoldet som kulturlivet og idrettslivet i Ringsaker har å by på, fra motorsport til opera. Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner gjør en enorm innsats for det lokale kultur og idrettsliv. Ringsaker SV vil derfor støtte opp om dette viktige arbeidet, og satse på et mangfold av gode kultur og fritidstilbud. Arbeid lever en av, kultur lever en for.

2 - sikre barnetilbudene i klubbene ved å prioritere barn og ungdom når kommunale tilskudd skal fordeles. - sikre at ungdomsklubbene i Ringsaker har gode driftsvilkår. - sikre bygging av skateboardpark i Brumunddal og Moelv. - sikre offentlig svømmeanlegg også i søndre del av Ringsaker - utvikle tilbudet for fritidsaktiviteter for funksjonshemmede - utvide Kulturskolen slik at tilbudet innenfor kunst, drama, dans og musikk kan nå enda flere barn og unge. - få til livssynsnøytralt seremonirom og gravplass i Ringsaker Velferd, helse og omsorg Kommunens oppgave er å forebygge behov for hjelpetjenester, samt å tilby et sosialt og helsemessig sikkerhetsnett for alle innbyggerne. Innen eldreomsorgen trenger vi både sjukehjem, trygghetsplasser, omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. Målet må være å etablere et variert tilbud som gir folk riktig hjelp, på rett nivå og til rett tid. Barn og unge er også brukere av kommunens omsorgstjenester. Den kommunale barneverntjenesten er særdeles viktig i forhold til barn og unge. For mange med behov for hjelp og støtte i det daglige liv kan det offentlige hjelpeapparatet fortone seg uoversiktlig og lite brukervennlig. Ringsaker SV ønsker derfor å samordne alle tjenester for familier med funksjonshemmede barn, slik at tjenesten blir mer brukervennlig. Helse og omsorg skal være et satsningsområde for Ringsaker SV de neste fire åra. Dette er fellesoppgaver som skal utøves i offentlig regi. Helse- og omsorgsoppgaver skal ikke utøves med tanke på økonomisk utbytte! - Møte de utfordringer eldrebølgen fører med seg bl.a. ved - støtte til handlehjelp o.l - utvidete hjemmetjenester slik at eldre som vil kan bo hjemme hos seg selv så lenge som mulig - å stimulere til utvidet samarbeid med Røde Kors, Lions og lignende frivillige organisasjoner om besøksordninger - innføre fire måltider ved alle avdelinger innenfor eldreomsorgen - styrke tilbudet om langtidsplasser slik at alle som trenger det kan få sykehjemsplass. - styrke helsestasjon for barn og unge, og videreutvikle helsestasjonene - stimulere til helse - og trivselstiltak på arbeidsplasser - følge opp barnevernet i Ringsaker og arbeide med å få til en ytterligere styrkning av tjenesten - nå flere av målene innenfor boligsosial handlingsplan. - tilstrekkelig antall trygghetsalarmer i kommunene. - samordne tjenestene for familier med funksjonshemmede barn, slik at tjenesten blir mer brukervennlig

3 - sikre gode aktivitets- og arbeidstilbud for funksjonshemmede - styrke skolehelsetjenesten ved at alle skoler har tilgang til lege og helsesøster - øke grunnbemanningen i institusjonene - gi alle ansatte rett til ønsket stillingsstørrelse ved ledighet - jobbe for et hovedsykehus beliggende i Mjøsområdet. Samferdsel Vi står overfor store utfordringer og muligheter innen samferdselsektoren. Ringsaker kommune er en stor kommune med spredt bebyggelse. Det er store infrastrukturelle utfordringer i kommunene. Dagens kollektive tilbud er en utfordring i forhold til å komme til sentrumsnære områder. Ofte bare skolebussen som er muligheten - eller drosje. Ringsaker kommune har i dag to byer, Brumunddal og Moelv. Dagens jernbanetilbud er etter Ringsaker SV sin mening ikke tilfredsstillende. - bygge dobbeltspor på jernbanen til Hamar/Moelv/Lillehammer. Et dobbeltspor bør bygges slik at det ikke kommer i konflikt med bebyggelse eller miljø. - Å opprette gratis tilførselsbusser til/ringbusser i byene, med jernbanekorrespondanse - ha miljøvennlige busser - bygge sykkel- og gangveger der det er trafikksikkerhetsmessig nødvendig Miljøpolitikk SV har i mange år advart mot klimaendringer og miljøforurensning. Nå har endelig alle skjønt at vi må ta dette på alvor. Dette stiller strenge krav til oss som lever i et samfunn i overflod. SV vil arbeide for økt forskning på ny teknologi, slik at det blir interessant å satse på alternative energikilder. Ringsaker SV er opptatt av å sikre at Ringsaker kommune tar sin andel av våre klimaforpliktelser. Verdens totale utslipp er summen av alle vedtak vi gjør lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt, offentlig og privat. Vi trenger derfor en lokal målsetting for klimaet i Ringsaker. I tillegg må en på mange områder også etablere et samarbeid med nabokommunene, særlig i Mjøsregionen. Ringsaker SV vil at miljøhensyn skal gjennomsyre alle politikkområder. Ringsaker SV vil i perioden arbeide for: - at alle kommunale kjøretøy drives av elektrisitet og/eller biodrivstoff - at Ringsaker kommunes klimaplan brukes aktivt. - å sikre allemannsretten

4 - å Ikke marginalisere villreinområder av hyttebygging, spesielt i områdene Ljøsheim, Sjusjøen. Skal det være utbygging, bør dette skje ved fortetting av dagens hytteområder. - å bevare rødlistede arter, både flora og fauna. - å bevare fredet vilt. Prioritere forebyggende tiltak foran fellingstillatelse, for eksempel kan tidlig sanking fra fjellet og gjeting være aktuelle tiltak. - å bevare Moskogen som frilufts- og rekrasjonsområde - å si nei til Prestesæter massetak med de trafikksikkerhets- og miljøproblemer dette vil medføre. Næringsliv og Landbruk Et robust og allsidig næringsliv er en viktig forutsetning for verdiskapning i samfunnet. Dette er igjen en forutsetning for å sikre finansieringen av våre fellesgoder. Ringsaker SV er opptatt av næringslivets rammebetingelser, så langt kommunen kan bidra. Fjellområdene våre er en stor ressurs. Ringsaker SV vil bidra til at disse utnyttes på en forsvarlig måte. Turistnæringen må utvikles slik at naturverninteresser ivaretas, og slik at det sikres godt tilgjengelige tur- og fellesområder. Ringsaker SV står for et restriktivt jordvern ut fra prinsippet om at naturgrunnlaget er vår viktigste ressurs. Vi ønsker å opprettholde et sterkt landbruk i Ringsaker, slik at arealer og arbeidskraft fortsatt utnyttes til å dekke forbrukernes behov for matvarer av høy kvalitet, og at industriens behov for sikker tilførsel av gode råvarer ivaretas. - legge til rette for ny næringsvirksomhet i kommunen gjennom en aktiv arealplanlegging - praktisere et restriktivt jordvern, for på den måten å opprettholde et aktivt og sterkt landbruk - sikre fjellområdene for allmennheten ved at utbygging begrenses - underlegge motorferdsel i utmark strenge restriksjoner - støtte tiltak som tar vare på og forbedrer kulturlandskapet - sikre bedre utnyttelse av beite på innmark - legge til rette for næringsparker og innovasjonsmiljø

5 «Ringsaker Midt i Væla» Barn og unge i Ringsaker vokser opp med impulser fra hele verden. Samtidig vokser de opp i et av verdens rikeste land. Det er uheldig dersom resultatet av å vokse opp her er selvgodhet og å være seg sjøl nok. Kommunepolitikk blir lett navlebeskuende. Derfor er det viktig at vi løfter blikket ut over våre egne grenser, og ikke glemmer global solidaritet og ansvar. Vi har mange nye landsmenn i kommunen vår. Ringsaker SV er opptatt av at vi som kommunepolitikere må ha større oppmerksomhet rundt flyktningenes behov for en raskere bosetting. Det er liten tvil om at det antall flyktninger kommunen kan ta ansvaret for å bosette, henger nøye i sammen med de statlige midler som stilles til rådighet til dette arbeidet. Derfor er det et stort avvik mellom det antall flyktninger som har fått innvilget permanent oppholdstillatelse, og det antall som faktisk blir bosatt ute i kommunene. - ta vår del av det nasjonale og internasjonale ansvaret som påhviler oss når det gjelder å bosette flyktninger og innvandrere - fjerne grobunn for fremmedfrykt, nasjonalisme og rasisme gjennom en bevisst og aktiv integreringspolitikk der stikkord er fokus på språkopplæring, bolig og arbeid - prioritere norskopplæring for innvandrere - rettighetsfeste morsmålsopplæring - sikre at kommunens forpliktelser med hensyn til bosetting av flyktninger blir fulgt opp med tiltak som fremmer integrering på en god og forsvarlig måte Ringsaker kommune som arbeidsgiver Ringsaker kommune er en stor arbeidsplass med ca 3600 ansatte, for en stor del kvinner. Vi vil arbeide for gode arbeidsvilkår slik at det blir attraktivt å ha Ringsaker kommune som arbeidsgiver. - intensivere arbeidet med å fjerne uønsket deltid - arbeide for lik lønn for likeverdig arbeid - legge til rette for økt bruk av lærlinger - redusere sykefraværet - tilby praksisplasser og andre tiltaksplasser til arbeidsmarkedsetaten/nav for å gi mennesker som har vansker med selv å komme inn på arbeidsmarkedet innpass i arbeidslivet. - iverksette seniorpolitiske tiltak for å sikre at eldre arbeidstakere blir værende i Ringsaker kommune fram mot avslutningen av sin yrkesaktive karriere - legge til rette for etter- og videreutdanning for alle arbeidstakere i Ringsaker kommune

6 Ringsaker SV ser at kommunal sektor hele tiden blir pålagt nye oppgaver. Dessverre følger det sjelden med tilstrekkelige overføringer fra staten for å finansiere disse tjenestene. Ringsaker SV vil arbeide for at overføringene fra staten til kommunen skal økes. Ringsaker SV ønsker ikke at velferdsgoder skal konkurranseutsettes. For å unngå kutt i dagens velferdsgoder kan det være aktuelt for Ringsaker SV å øke eiendomsskatten.

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Eide SV s valgprogram 2007-2011

Eide SV s valgprogram 2007-2011 Eide SV s valgprogram 2007-2011 Barn og unge: Eide er i en svært gunstig situasjon ved at vi har økende folketall i en region som ellers er preget av fraflytting. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer