Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser"

Transkript

1 Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser <Tilbydersnavn> 1 / 12

2 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak Difi Dokument distribuert til tilbydere Difi Endret til ny versjon uten endringer i innholdet Difi Ny ordlyd i punkt 5.2 I punkt er «ved det enkelte uttak på rammeavtalen» slettet og erstattet med «etter avtalesignering». <Tilbydersnavn> 2 / 12

3 Veiledning til Leverandørens utfylling av bilaget og underliggende vedlegg Leverandøren skal i sitt tilbud gjennomgå, endre og komplettere dette bilaget og tilhørende vedlegg. De totale kostnadene for grunnprisen skal oppgis i dette bilaget. De totale kostnader for migreringsprosjektet skal oppgis i vedlegg 1. Leverandøren skal fylle ut vedlegg 2 med de standardiserte tjenestene Leverandøren tilbyr. I vedlegg 3 skal Leverandøren fylle ut kostnader for opsjonen på SMS. Dersom Leverandøren har ønske om å supplere eller endre beskrivelsen eller reguleringene i dette bilaget og underliggende vedlegg, skal dette klart fremgå av besvarelsen. Ny tekst skal markeres med rød farge og gjennomstrekningsfunksjon. I eventuelle forhandlinger og før kontraktsinngåelse skal Leverandøren og Kunden gjennomgå bilaget og underliggende vedlegg og samlet oppdatere dette. SORT = OPPRINNELIG TEKST RØD = LEVERANDØRENS TILLEGGSTEKST <Tilbydersnavn> 3 / 12

4 Innhold 1 INNLEDNING Overordnet Definisjoner Prismekanismer PRISING AV LEVERANSEN Grunnpris Samlet kostnad for driftstjenesten PT-1 Produksjonsplattform for åpen informasjon PT-2 Produksjonsplattform for sensitiv informasjon PT-3 Testplattform for funksjonelle testmiljø inklusive 3 testmiljøer PT-4 Testplattform for ytelsestesting inklusive 2 testmiljøer PT-5 Testplattform for teknisktesting inklusive 1 stagemiljø Standardpris / tjenestekatalogen Migreringsprosjektet Opsjoner ENDRINGSANMODNINGER (EA) INKLUDERT AVROP ANDRE PRISBESTEMMELSER Timepriser mv Betingelser knyttet til reise og diett PRISENDRINGER Bestevilkårsklausul Regulering av grunnpris basert på nivå / omfang Regulering basert på kostnadsutvikling FAKTURERING Betalingsplan Øvrige betalingsvilkår E-faktura Refusjon og dagbøter AVSLUTNING AV AVTALE OG OVERFØRING AV ANSVARET TIL NY LEVERANDØR EVENTUELLE PRISFORUTSETNINGER OG PRISFORBEHOLD VEDLEGG <Tilbydersnavn> 4 / 12

5 1 INNLEDNING 1.1 Overordnet I SSA-D kapittel 8 Vederlag og betalingsbetingelser, er de overordnede prisbetingelser beskrevet. Dette bilaget, inklusive vedleggene, skal inneholde en detaljert og samlet oversikt over pris og prisbestemmelser for leveransen. Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens ytelser skal fremgå av bilag 7 og dets vedlegg. De samlede prisene skal også fremkomme her. Som en del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling og avvikende betalingstidspunkt også fremgå. Prisene skal oppgis i norske kroner og inklusive merverdiavgift. Alle priser skal også inkludere toll og eventuelle andre avgifter, jf. SSA-D punkt Definisjoner Definisjoner av ord og uttrykk benyttet i avtalen er samlet i bilag 6 vedlegg Prismekanismer Leverandøren skal prise driftstjenesten ved bruk av en kombinasjon av prismekanismene som fremgår under. Migreringsprosjektet skal prises separat og til fastpris. Grunnpris: Pris for drift av følgende plattformer slik disse er definert i bilag 1: o o o o o PT-1 Driftsplattform for åpen informasjon PT-2 Driftsplattform for sensitiv informasjon PT-3 Driftsplattform for funksjonelle testing, inkludert: 3 testmiljøer PT-4 Driftsplattform for ytelsestesting 2 testmiljøer PT-5 Driftsplattform for drift og installasjonstesting 1 stagemiljø Grunnprisen skal omfatte alle tjenester som er nødvendig for å tilfredsstille samtlige krav som inngår i bilag 1, 3, 4, 5 og 6 for alle de ovenfor nevnte driftsplattformene, med unntak av krav som eksplisitt er knyttet til migreringsprosjektet, jf. bilag 1 kapittel 18. Eventuelle forslag til andre oppsett av driftsløsningen enn det som er beskrevet i bilag 3 skal spesifiseres og skal uansett dekkes av grunnprisen. Grunnprisen skal også omfatte alle typer endringer som Leverandøren gjennomfører på de ovenfor nevnte driftsplattformene for å ivareta sine forpliktelser etter avtalen, herunder SSA-D, kapittel 2. Grunnprisen betales av Kunden som et fast årlig vederlag uavhengig av Leverandørens faktiske ressursbruk. <Tilbydersnavn> 5 / 12

6 Standardpris: Prisen for en standardisert ytelse som er oppgitt i tjenestekatalogen, for eksempel vederlag for federering av tjenesteeiere. Standardpris kan være en fast avtalt pris for tjenestene, eller et fast antall timer for å utføre tjenesten der timeantallet blir multiplisert med en pris for ressursen som er fastsatt i avtalen. Timepris: Avtalt pris for en ressurs kategorier: Junior Senior Ekspert Timeprisene legges til grunn for alt arbeid som ikke dekkes av grunnpris og standardpris. 2 PRISING AV LEVERANSEN 2.1 Grunnpris Samlet kostnad for driftstjenesten I tabellen skal Leverandøren angi prisen for hver driftsplattform og den samlede grunnpris per år. Leverandøren skal detaljere og spesifisere hvilke deltjenester/delpriser hver enkelt plattform består av. En oversikt over kostnadselementene som inngår på hver plattform oppgis i tabellene i punkt 0 til Samlet beløp for alle driftskostnader skal fremgå av denne tabellen: Driftsplattform PT-1 Produksjonsplattform for åpen informasjon PT-2 Produksjonsplattform for sensitiv informasjon PT-3 Testplattform for funksjonelle testmiljø inklusive 3 testmiljøer PT-4 Testplattform for ytelsestesting inklusive 2 testmiljøer PT-5 Testplattform for teknisk testing inklusive 1 stagemiljø Samlet grunnpris inkludert mva. 1 Pris i NOK per år (inkludert mva.) 1 Samlet årlig vederlag for driftstjenestene for ID-porten, MinID og Digitalt kontaktregister. <Tilbydersnavn> 6 / 12

7 2.1.2 PT-1 Produksjonsplattform for åpen informasjon <Her skal Leverandøren gi en oversikt over prisen og tjenestene knyttet til dette priselementet.> PT-2 Produksjonsplattform for sensitiv informasjon <Her skal Leverandøren gi en oversikt over prisen og tjenestene knyttet til dette priselementet.> PT-3 Testplattform for funksjonelle testmiljø inklusive 3 testmiljøer <Her skal Leverandøren gi en oversikt over prisen og tjenestene knyttet til dette priselementet.> PT-4 Testplattform for ytelsestesting inklusive 2 testmiljøer <Her skal Leverandøren gi en oversikt over prisen og tjenestene knyttet til dette priselementet.> PT-5 Testplattform for teknisktesting inklusive 1 stagemiljø <Her skal Leverandøren gi en oversikt over prisen og tjenestene knyttet til dette priselementet.> 2.2 Standardpris / tjenestekatalogen Leverandøren skal fastsette standardpris på de ulike tjenester som er oppgitt i tjenestekatalogen, bilag 7 vedlegg Migreringsprosjektet Migreringsprosjektet skal prises separat, og til fastpris. Alle kostnader forbundet med dette prosjektet skal fremkomme av bilag 7 vedlegg 1. Fastprisen skal også inkludere alle krav i bilag 1 som i utgangspunktet skal være dekket av grunnprisen, men som også er relevant for migreringsprosjektet. Fra og med oppstartsdag skal Kunden betale grunnpris. Det Kunden skal betale i grunnpris i godkjenningsperioden kommer i tillegg til fastprisen for migreringsprosjektet. For godkjenningsperioden gjelder de alminnelige SLA-vilkår, jf. bilag Opsjoner Avtalen inkluderer følgende opsjoner: - SMS (inngår i evalueringen av tilbudet) - OEP (inngår ikke i evalueringen av tilbudet) - SMP-ELMA (inngår ikke i evalueringen av tilbudet) - Meldingsformidleren (inngår ikke i evalueringen av tilbudet) SMS opsjonen skal prises ved bruk av SMS- prisarket, jf. bilag 7 vedlegg 3. Standardpris som oppgitt i tjenestekatalogen skal benyttes så langt som mulig. For øvrig benyttes timepriser som oppgitt i tjenestekatalogen. <Tilbydersnavn> 7 / 12

8 3 ENDRINGSANMODNINGER (EA) INKLUDERT AVROP Ved avtale om endringer og avrop skal blant annet kostnadene for gjennomføring av endringen fremgå i endringsutredningen, jf. SSA-D punkt 3.2. Ved endringer, inkludert avrop, skal Leverandøren i sitt overslag spesifisere alle kostnader fordelt på: Driftskostnader Etableringskostnader Dersom endringen / avropet påvirker grunnprisen, skal dette gjøres rede for i endringsoverslaget. Overslaget skal også identifisere alle følger for driftsløsningen og tjenestene levert av Leverandøren. Leverandøren skal dokumentere de kostnader som kreves dekket av Kunden. Endringer, inkludert avrop, skal prises ved bruk av prisene i tjenestekatalogen og timepriser der hvor tjenesten ikke inngår i tjenestekatalogen. Leverandøren kan fakturere 2 timer for utarbeidelsen av en endringsutredning, inkludert overslag for avrop fra tjenestekatalogen. Fakturering utover dette kan bare skje etter særlig avtale med Kunden. 4 ANDRE PRISBESTEMMELSER 4.1 Timepriser mv. Arbeid utenfor ordinær arbeidstid (overtid), med unntak av timer som påløper som følge av på forhånd bestilt beredskap, jf. bilag 7 vedlegg 2 kapittel 3, betales ikke med høyere satser enn arbeid innenfor ordinær arbeidstid. 4.2 Betingelser knyttet til reise og diett Leverandøren kan ikke kreve dekket utgifter i forbindelse med møter, seminarer og kurs knyttet til migrering, forvaltning og drift av løsningen når dette gjennomføres innenfor 5 mil fra Oslo. I forbindelse med reiser utover 5 mil fra Oslo pålagt eller på forhånd godkjent av Kunden i forbindelse med oppdraget, dekkes reise- og oppholdskostnader etter Statens satser. Reisetid for reiser pålagt eller på forhånd godkjent av Kunden innenfor normal arbeidstid faktureres time for time. Reisetid utenfor normal arbeidstid faktureres med 50 % av ordinær timepris. <Tilbydersnavn> 8 / 12

9 5 PRISENDRINGER Dette kapittelet inneholder regulering av prisendringer, jf. SSA-D punkt Bestevilkårsklausul Leverandøren skal til enhver tid tilby minst like gunstige priser til Kunden som det andre kunder oppnår hos Leverandøren for sammenlignbare tjenester. Kunden kan med to ukers varsel, en gang per kalenderår, kreve revisjon hos Leverandøren, enten selv eller ved hjelp av en revisor, for å sikre at Leverandøren overholder bestevilkårsklausulen. Kunden betaler egne kostander for revisjonen. Leverandøren plikter, for egen kostand, å medvirke til en slik revisjon, herunder å stille til rådighet dokumenter og personell som kan belyse om bestemmelsen er oppfylt. Ved brudd på denne bestemmelsen skal Leverandøren tilbakebetale overprisen fra det tidspunkt bruddet først skjedde, dog ikke lenger tilbake enn ett år. Leverandøren skal umiddelbart redusere de aktuelle prisene slik at Kunden får de beste vilkår fremover. Dersom Leverandøren senker prisen for tjenester hos andre kunder som tilsvarer tjenester som er inntatt i tjenestekatalogen i denne avtalen eller tjenester som ligger i grunnprisen, har Kunden rett til en tilsvarende prisreduksjon såfremt prisjusteringen gjelder sammenlignbare tjenester. Leverandøren skal innen 1. desember hvert år oppgi til Kunden sin pris i markedet for de aktuelle typer tjenester. Eventuell prisjustering skal være gjeldende fra 1. januar påfølgende kalenderår. 5.2 Regulering av grunnpris basert på nivå / omfang Grunnpris kan kun endres som følger: Før hver årsslutt skal Kunden og Leverandøren forhandle seg frem til et forventet kapasitetsbehov for det neste året som skal danne grunnlag for grunnprisen det året. Med kapasitet menes her mellom annet teknologisk plattform hos Leverandøren. Det er kun endringer relatert til Kundens tjeneste som er relevant i denne sammenheng. Første forhandling skal gjennomføres innen Nivå for kapasitetsbehov settes ved å: ta utgangspunkt i kapasitetsbehov siste 12 måneder (per 01.11) justere for forventet økning eller reduksjon i kapasitetsbehov for eksisterende tjenester justere for planlagt etablering av nye tjenester Grunnpris kan i tillegg endres som angitt i bilag 7 punkt 5.1 og 5.3. <Tilbydersnavn> 9 / 12

10 Grunnpris kan kun endres som følger: Før hver årsslutt skal Kunden og Leverandøren forhandle seg frem til et forventet hendelsesnivå for det neste året som skal danne grunnlag for grunnprisen for det året. Første forhandling skal gjennomføres innen Grunnprisen endres ut fra omforent nivå på hendelsesvolumer. Nivå for hendelsesvolumer settes ved å: ta utgangspunkt i hendelsesvolum siste 12 måneder (per 01.11) justere for forventet økning eller reduksjon i hendelsesvolum for eksisterende tjenester justere for planlagt etablering av nye tjenester Grunnpris kan i tillegg endres som angitt i bilag 7 punkt 5.1 og 0. <Tilbydersnavn> 10 / 12

11 5.3 Regulering basert på kostnadsutvikling Hver av partene kan kreve regulering av avtalens priser basert på indeksregulering som beskrevet i dette kapittelet. Krav om slik regulering må fremsettes innen hvert år og prisreguleringen gjelder fra årsskiftet. Første regulering kan tidligst skje ved årsskiftet 2014/2015. Regulering av grunnprisen: Tjenesteelementet av grunnprisen reguleres i henhold til SSBs indeks for «Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon» 2. Dette omfatter alle tjenester knyttet til drift med unntak av de som er eksplisitt angitt at dekkes av andre reguleringsmekanismer. For maskinvare som inngår i den gjeldende driftsplattformen, er det ingen prisregulering i avtaleperioden Regulering av standardpriser: Tjenesteelementet av standardpris reguleres i henhold til SSBs indeks for «Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon» 3. For maskinvare som inngår i den gjeldende driftsplattformen, er det ingen prisregulering i avtaleperioden Regulering av timepris: Timeprisene reguleres i henhold til SSBs indeks for «Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon» 4. 6 FAKTURERING 6.1 Betalingsplan Betaling skjer månedlig etterskuddsvis i henhold til faktura per 30 dager, med unntak av kostnadene for migreringsprosjektet som skjer i tråd med betalingsplanen for migreringsprosjektet, jf. bilag 7 vedlegg 1. Fra og med oppstartsdag for PT-2 Produksjonsplattform for sensitiv informasjon kan de deler av driftstjenesten som er fullt operative faktureres, jf. betalingsplanen i bilag 7 vedlegg 1 kapittel Øvrige betalingsvilkår Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. En detaljert spesifikasjon over påløpte timer skal vedlegges alle fakturaer for løpende timer inneholdende navn på utførende, hva som er gjort og hvor lang tid vedkommende har brukt på oppgaven. Alle fakturaer skal påføres avtalenummer. 2 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt 3 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt 4 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt <Tilbydersnavn> 11 / 12

12 Alle fakturaer skal merkes med henvisning til saksnummer hos Kunden med korresponderende nummer i Leverandørens saksflytsverktøy. Fakturaer skal også markeres med koden til hovedleveransen, samt endringsanmodningsnummer der dette er relevant.. Det er en forutsetning for at oppgjør av faktura kan skje, at korrekt faktura med all avtalt dokumentasjon og bilag i henhold til denne avtale faktisk er mottatt av rett adressat E-faktura Kunden vil kun akseptere inngående fakturaer/kreditnotaer på standardformat EHF (elektronisk handelsformat). Kundens elektroniske adresse er 9908: Faktura skal merkes med referansenummer: 3150xxx (tre spesifikke bokstaver som avklares ved avtalesignering det enkelte uttak på rammeavtalen). Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Det skal ikke kreves fakturagebyr eller andre former for gebyr eller omkostninger. 6.3 Refusjon og dagbøter Standardisert prisavslag etter bilag 5 avregnes på førstkommende faktura etter at leveranserapporten foreligger. Det samme gjelder refusjon og dagbot som er påløpt innen fakturadato, med mindre annet er avtalt. For den nærmere regulering av dagboten, se bilag 8 punkt AVSLUTNING AV AVTALE OG OVERFØRING AV ANSVARET TIL NY LEVERANDØR Aktiviteter utover ordinær drift og tjenesteleveranse, og som bestilles for å overføre driftsansvaret til ny leverandør, er ikke inkludert i grunnpris, og vil faktureres ved bruk av timepriser for respektive personellkategorier, jf. SSA-D punkt EVENTUELLE PRISFORUTSETNINGER OG PRISFORBEHOLD <Her skal Leverandøren gi en oversikt over prisen og tjenestene knyttet til dette priselementet.> 9 VEDLEGG Vedlegg 1 Prisark for migreringssprosjektet Vedlegg 2 Tjenestekatalog med standardpriser Vedlegg 3 Opsjon prisark SMS <Tilbydersnavn> 12 / 12

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

HiOA er landets største høgskole med ca 17 000 studenter og ca 1850 ansatte.

HiOA er landets største høgskole med ca 17 000 studenter og ca 1850 ansatte. Kravspesifikasjon for anskaffelse av konsulenttjenester Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Saksnr.: 2013/5079 1. Bakgrunn HiOA er landets største høgskole

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: 9.8.2013 Saksnr: 2012/11 Innhold Side 1 Innledning... 2 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud...

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Steinkjer kommune. Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester 2.

Steinkjer kommune. Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester 2. 1 2. KUNDEN Steinkjer kommune Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester Innkjøpsbetingelser for Steinkjer kommune 1. Innledning: Disse

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 Innhold: Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag basert på NS 8401 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsforespørsel/endringsavtale

Detaljer